Sunteți pe pagina 1din 336
Pr. Prof, Dr. Boris Bobrinskoy VU Wagan “Eclesi ogia”’ Parintele Boris Bobrinskoy — profesor de Dogmatica si decan al Institutului de Teologie Oe RNY TINY pe ee CLC familii nobiliare din Saint Petersburg. Parintii sai au parasit Rusia in 1917, refugiindu-se din CACM OTM CAC TCM CTS ClaeCe Fe etn PCCM Maso hate acest Meas _ COT CEM ae CME er tan tor CSCIC ART eS ia Rocca OMe EMCI ML eae SoCo grecesti. Cu prilejul acesta a petrecut cateva luni fa Sfantul Munte, oprindu-se mai ales la miéanastirea Sfantul Pantelimon pentru a cerceta manuscrisele palamite ce se pastrau in ETOAC MBIETECSU eT AMCLTST MRT TT Ce Move LULeCoMm ETL ALE Mme) Cored ec Tae UICC La clasificare a lor. CeCe EM SOME eS ME Bim Nica Mma ed indrumarea studentilor de la Saint-Serge gi si predea aici Istoria COs eo CM ETE ACME SCR Bm TC LIa Ie CO May CER are CTR Crea DCSE Balas C Li cco TOC Sense MER RCC Re temo COC H Cm Messe mE Ban erm aM Rao me Mise Co et) y doi ani, familia Bobrinskoy se intoarce la Paris, parintele Boris reluandu-si cursurile la Saint-Serge. Din 1968 i s-a incredintat Re ee Ce RSI TCM Rei Le eRe on CCE CARRS Pa Co UL er ete CTR eC Cn ap ieiwes eC MSU Ew ace Pere e sere mR ene EMTs RCL) noastr prin cartea sa Impdrtdsirea Duhului Sfant, aparuta la Editura Institutului Biblic, Bucuresti, 1999. Urmeaza, de asemenea, sa fie publicata si traducerea in limba romana a principalei sale lucrari, Le Mystere de la Trinité, Cerf, 1986. Wer more Ba eee oC MOB OnE UTE ait se conferi titlul de Doctor honoris causa din partea Universitatilor ,,1 Decembrie 1918” din Alba lulia gi ,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. ISBN 973-8252-63-6 Descrierea CIP a Bibliotecli Nationale a Roméniei Pr. Prof. Dr. BORIS BOBRINSKOY, ‘Taina BisericivPr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy - Alba lula: Reintregirea, 2004 332; em. 20,5 ISBN 973-8252-63-6 Preot Prof. Dr. Boris Bobrinskoy Taina Bisericii Traducere: Vasile MANEA Cu un studi introductiv de Pr. Dr. Ioan BIZAU Reintrecinea Alba Iulia, 2004 © Boris Bobobrinskoy Drepturile asupra versiunii in limba roman pentru aceasta editie apartin Editurii Reintregirea CUPRINS Périntle Boris Bobrinakoy-martor si teolog de excepie al epoct sale - studiu introductiv de Pr. Dr. loan Biziu L Introducere: Taina Bisericii 1. Credint si Biserici Eclesiologia gi expunerea credinte ‘Simbolurile de credingk gi Biserica. Biserica si actul credinfei 2, Biserica gi storia mntuirit Cincizecimea permanent 3. Biserica si Euharistia 2) Euharistia,locul ») Structura cuhaist 4. Eclesiologic si sfat trinitar. Biserica dintra inceput . ‘Sfatultrinitar gi eclesial IL Figuri si pregitire in Vechiul Testament 1. Terminologi 2. Progitirea eclesiala in Israel. Alianfele si implinirea lo. Pedagogia provizorie a Logi gi asteptarea escatologici Amplinirea promisiunii in Maica Domnul Taina mantuiri Israetului. IIL Eclesiologin Nowhui Testement 1. Intemeierea Bisericii 2. Unitate sau pluralism al eclesiologiilor in Nou! Testament 3. Serierile Nowlui Testament a) Faptele Apostolilor. b) Dimensiuinea eclesiologi ©) Epistolele Sfantalui Pavel 4) Bpistole catre Bisericile di ©) Epistola Sfintului Apostol 1aCOV 0. £) Intdia Epistola a Sfantulut Apostol Peru 8) Epistola etre Ev o.o0cm IV. Biserica gi eclesiologin de-a lungul traditiei crestine. 1. Identitatea Biscriii de-a hingul secolelor. 2. Ecesioloplecuarsics 7. Viziunea liturgick si sacramental& a Bisericii 8. Monahism gi viaft duhovniceasc& 9. Misiune gi socictate z 10, Privire de ansamblu asupra eclesiologici ortodoxe moderne ..138 Pasajul eclesiologic inet Contextul baptismal gi catchetic al primelor simboturi de credint&.152 Context cuharist Context doctrinar i sinodal 2. Unitatea Bisericii Temelia ss, unitatea lui Dumneze Biserica dup& chipul tr-unitaii dumnezeiesti Texte biblice . Unitatea Biserici, planul cel dinti al Creatorulu ‘Ecumenism in timp omen : ‘»Unul sfant”, De la Israe! la Biseric8. Biserica sfnta in Noul Testament . Eubaristia, impartiire cu sfinfenia ui Dumnezeu Mijlocire euharisticd pentru sau impreund cu sfinfi. Sensul expresici ,comuniunea sfinfilor” Sfinfenie si plat in Biserica. 4, Catolicitatea Biserici 8) Originea gi istoric b) Sens de plenitudine gi de adevar in eclesiologia cubaristic....179 ¢) Contributia Biserici ruse: ,sobornost”-ul 4) Catolicitate i comuniune trinitaré 5. Apostolicitatea Bisericii VL Tripla slujire a Bisericti 1. Considerafii generale 2. Slujrea athiereasc&.. Hristo, singurul Mare Preot al Vechii Aliant. {ntreaga Biscricd, Popor de preoti ilocirea sa pentru mantuirea lumii. 3. Slujrea tmpariteasci Citeva observati preliminare Hristos impirat $i Jinpsitia ‘Sa in Nou Testament Biserica in i catre imp&rijia cerurilor Lup gi biruingl impotriva Fiarei 4. Slujirea profetcd... rorocia in Vechiul Testament. Hristos prooroc Slujirea pofetid a intregii Biserici Terarhie gi prorocire Migciti arismatice vechi gi contemporane VEL Stujirileierarhice 1. Introducere. Origin 2. Contextul eclesiologic al sljirilor. a) Euharistia ») Apostolii in Noul Testament ©) Preotie gi hirotonie.. 3. Diversificarea slujirilor in Biserica injeleasi ca Popor sacerdotal ..241 8) Reamintirea contextului euharistic +) Apostolii si urmasii lor. €) Episcopi gi presbiteri 6. Diaconie gi diaconat. Hristos, Slujitor al lui Dumnezeu gi al oamenilo Diaconia Bisericii inaintea tui Dumnezeu si a oamenilor Slujitea diacoMall nnn — 7. Poporul lui Dumnezeu 4) Biserica intreagi, Popor sfinfit pentru preotia imparateascs ')Participarea credinciosilor la Euharistic g la stujirea liturgicd ©) Poporul lui Dumnezeu, pazitor al eredin 4) Participarea credinciosilor la conducerea Biserici €) Locul femeii in viafa Bisericii Nofiuni antropologice Ceracterul pater si matern al lui Dumnezeu ‘Simbolismut nupfial in Bible . Starea de plat. Feminitatea Bisricii gia oriclruisuflet omencse Hristos gi Biscrica Sa Clericul care stujste, icoant Stujirea mirului Sacerdofiul femeit Hirotonia femeilor ‘VIII. Biserica Ortodoxi una gi L Tui Hristos gi a comunitai Unitate gi schism Vestigii de eclesalitate. Suplinira implinité de catre Dubul Sfint. 2. Primatul roman gi Ortodoxia a) Scurt stoic... »b) Sfintul Petru in Nou! Testament. ) ExegezA patristcd a textelor petriniene 4) Dielogul contemporan ) Ridicarea anatemelor gi alte gesturi simbolice £ seria Ortodoxd gi primar i Pera 3. Migcarea ecumenici.... a) Scurtistoric ») Originile miscarii ecumenice ©) Ortodocsii i migcarea ecumenic& eunninene Pirintele Boris Bobrinskoy — martor gi teolog de exceptie al epocii sale ‘Atunci cfnd este pus in situatia de a evoca unul sau altul dintre momentele biografiei sale spirituale gi teologice, parintele profesor Boris Bobrinskoy face adeseori aceast&"afirmatie ificativa: Acolo sunt seminjele..” Pentru un discipol al Parintlor Bisericii aceast& expresie nu are nimic surprinzBtor. Ea traduce de fapt o imagine familiar’ a viet! in Hristos inteleas& ca permanentl actualizare a ,germenilor” Harului dumnezeiesc s&diti {n inima la Botez (Chiril al Terusalimului), ea ,trecere” de la starea