Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul cu Program Sportiv Nr.

1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Județul Ilfov


An școlar 2018-2019

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ


Teatru școlar
[curriculum la decizia şcolii pentru gimnaziu – clasa a VI-a]

Autor:
Profesor Panait Iuliana

Avizat director,
Prof.

Avizat Inspector Limba și literatura română,


Prof.

Clinceni, 2018
1. Notă de prezentare

Programa şcolară pentru Teatru Școlar reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină
opţională pentru clasa a VI-a, proiectată pentru un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui
an școlar.
Această programă de opţional propune activităţi de învăţare inedite, solicitând talentul
actoricesc, spontaneitatea, imaginaţia, creativitatea elevilor.
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
1. Nota de prezentare
2. Competențe generale
3. Competențe specifice și activități de învățare
4. Conținuturi
5. Modalități de evaluare
6. Valori și atitudini
7. Sugestii metodologice
8. Bibliografie

În elaborarea acestei programe s-a pornit de la următoarele premise:


 Arta, în general, şi teatrul în special, contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative,
inteligenţei, imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii.
 Prin intermediul pieselor de teatru este stimulat spiritul de echipă, îi adaptăm pe elevii noştri
la cerinţele scenei şi publicului, afirmând o atitudine degajată, lipsită de emoţii şi îi educăm
ca spectatori.
 Teatrul este pentru elevi un prilej de a-şi descoperi talente, pasiuni, de a-şi forma priceperi şi
deprinderi, de a-şi da frâu liber fanteziei, invenţiei, imaginaţiei, afectivităţii.
 Contactul cu teatrul îi ajută pe copii să-şi formeze gustul estetic, să iubească şi să respecte
literatura română.
 Elevii nu trebuie doar să memoreze şi să interpreteze roluri, ci şi să ajute la confecţionarea
decorurilor, măştilor, a costumelor şi a altor materiale de recuzită. Aceste activităţi stârnesc
interes, produc bucurie, dar facilitează şi acumularea de cunoştinţe, creează o atmosferă de
destindere.

Prezenta programa școlară are ca principale finalități :


o deschideri culturale la nivelul elevilor din ciclul gimnazial;
o sensibilizarea elevilor în faţa fenomenului artistic: teatru, artă decorativă, design;
o dezvoltarea bunului simţ artistic şi a bunului gust;
o deschiderea unui câmp vast de documentare, descoperire şi autocunoaştere, de cunoaştere şi
interrelaţionare umană;
o dezvoltarea abilitatilor de comunicare, dezvoltarea elementelor de interpretare scenică,
exersarea mișcărilor scenice.

Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar


Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 2
2. Competențe generale
1) Dezvoltarea capacităţii de receptare a piesei de teatru/textului literar ce urmează a fi pus în
scenă;
2) Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative;
3) Dezvoltarea spiritului de echipă.

3. Competente specifice și activități de învățare

Competenţe specifice Activități de învățare


1.1 Familiarizarea elevilor cu - exerciții de identificare a elementelor specifice teatrului:
elemente specifice teatrului. machiaj, costume, măști, marionete, afișul teatral;
- exerciții de identificare a termenilor specifici teatrului: scenă,
decor, actor, regizor, sufleor, scenariu, spectator, cortină, culise,
spectacol;
- prezentarea principalilor reprezentanţi ai teatrului românesc
(actori, autori de opere dramatice).
1.2 Perceperea sensului global - vizionarea/audierea unor piese de teatru diverse;
al piesei de teatru - discuţii în grup pe marginea pieselor de teatru vizionate sau
vizionate/audiate audiate;
- exerciții de percepere a sensului global al piesei de teatru
vizionate/audiate.

1.3 Perceperea sensului global - lectura și selectarea unor texte literare ce urmează a fi puse în
al textului literar ce urmează a scenă;
fi pus în scenă - discuţii în grup pe marginea textelor literare ce urmează a fi
puse în scenă;
- exerciții de percepere a sensului global al textului lecturat.

2.1 Imaginarea unor - exerciţii de creaţie literară – inventarea unor poveşti şi


întâmplări și fapte prezentate dramatizarea lor.
în piese de teatru/texte literare
ce urmează a fi puse în scenă
2.2 Exteriorizarea trăirilor - jocuri de rol;
interioare ale personajelor - jocuri de mimă;
prin gestică, mimică, timbrul - jocuri de simulare.
vocii, volum, mişcare scenică
2.3 Crearea/confecţionarea - confecţionare de măşti, costume, decoruri;
elementelor specifice teatrului - elaborarea unor afişe teatrale.

3.1 Adoptarea unui - identificarea regulilor de comportare şi de colaborare în


comportament adecvat realizarea reprezentaţiilor teatrale.
activităţii în grup
3.2 Exprimarea impresiilor - activităţi de analiză obiectivă a interpretării colegilor de grup;
declanşate de vizionarea unei - exerciții de autoanaliză, de autoevaluare a interpretării și a
scenete evaluării reciproce.

Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar


Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 3
4. Conținuturi

1. Bun venit în lumea teatrului! – 2 ore


- Elemente specifice teatrului (machiaj, costume, măşti, marionete, afişul teatral) ;
- Termeni specifici teatrului (scenă, decor, actor, regizor, sufleor, scenariu, spectator,
cortină, culise, spectacol) ;
- Elemente de cultură teatrală: actori, autori dramatici consacrați.

2. Sceneta
- Vizionarea ecranizărilor dupa D-l Goe... şi după Bubico de I. L. Caragiale – 1 oră

3. Piesa de teatru
- Vizionarea ecranizării Chirița în provincie de I. L. Caragiale – 2 ore

4. Ce interpretăm?
- Lectura și selecția textelor ce vor fi puse în scenă (texte la alegere din opera scriitorului
Mircea Sântimbreanu), alegerea personajului – 2 ore

5. Sus cortina!
- Repetarea și punerea în scenă a textelor selectate – 4 ore

6. Teatru tematic: Crăciunul – poveste magică – 5 ore


- Selectarea și interpretarea unor scenete de Crăciun;
- Realizarea afișului teatrului

7. 24 Ianuarie – Ziua Unirii – 2 ore


- Vizionarea unor scenete cu tematică istorică

8. Teatru tematic: Ziua Internațională a Femeii – 3 ore


- Selectarea și interpretarea unor scenete cu tematică specifică

9. Ziua Mondială a Teatrului - 27 Martie – 2 ore


- Concursuri tematice: Recunoaște personajul și autorul; Identifică piesa de teatru;
Recunoaște actorul; Prezintă actorul preferat

10. Teatru tematic: Sărbătoarea Paștelui – 4 ore


- Selectarea și interpretarea unor scenete cu tematică specifică;
- Vizionarea unei piese de teatru cu tematică specifică.

Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar


Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 4
11. Teatru tematic: 15 Mai - Ziua Internaționala a Familiei – 3 ore
- Selectarea și interpretarea unor scenete cu tematică familială;
- Vizionarea unei piese de teatru cu tematică familial.

12. Scenariști în devenire – 3 ore


- Inventarea unor povești și interpretarea acestora;
- Confecționarea decorurilor, a costumelor.

13. Teatru tematic: Lumea copilăriei – 3 ore


- Selectarea și interpretarea unor scenete cu tematică specifică;
- Vizionarea unei piese de teatru cu tematică specifică.

5. Modalități de evaluare
Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legatură cu specificul cursului opţional
propus. În acest sens se impune deplasarea de accent de la metodele tradiţionale de evaluare la
strategii de evaluare care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:
• ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunoştinţe);
• ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştinţelor ca instrumente de raportare critică la medii).

În acest context, evaluarea vizează:


• realizarea unor portofolii pe teme date;
• elaborarea de proiecte pe teme date;
• observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
• evaluarea reciprocă;
• transpunerea în scenă a unor dramatizări de către micii actori.

6. Valori și atitudini vizate

 Cultivarea plăcerii de a citi, de a viziona un spectacol de teatru;


 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice, prin lectura textului sau vizionarea
spectacolului;
 Cultivarea sensibilitaţii și a unei atitudini pozitive față de teatru;
 Recunoaşterea rolului teatrului pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural.

Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar


Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 5
7. Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice au în vedere modul de organizare a activităţii didactice în vederea


formării la elevi a competenţelor formulate în programa şcolară. Dezvoltarea competenţelor cheie,
considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiv-educative şi orientarea acesteia spre
formarea competenţelor specifice, accentuarea caracterului practic-aplicativ al disciplinei presupun
respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, printre care:
􀂃 utilizarea unor strategii didactice care să pună accent pe:
- construcţia progresivă a cunoştinţelor, consolidarea continuă a capacităţilor, dezvoltarea
creativităţii elevilor;
- cultivarea capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei;
- abordări flexibile şi parcursuri didactice diferenţiate;
􀂃 utilizarea unor metode active (de exeemplu: învăţarea prin cooperare, jocul de rol, metode de
gândire critică, realizarea de portofolii), care pot contribui la:
- crearea acelui cadru educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă;
- exersarea lucrului în echipă, a îndeplinirii unor roluri specifice în grupuri de lucru, a cooperării cu
persoane diferite în realizarea unei sarcini de lucru;
- înlăturarea stereotipurilor, a automatismelor de gândire, precum şi cultivarea spiritului tolerant;
􀂃 utilizarea unor strategii didactice care să permită alternarea formelor de activitate (individuală, pe
perechi şi în grupuri mici);

Conținuturile vor fi predate prin mijloace de învățare preponderent aplicative, având în


vedere interesul major al elevului – familiarizarea cu jocul scenic și deprinderea abilităților
necesare punerii în scenă. Ora de opţional va insista mai puțin pe repere teoretice și mai mult pe
aspecte practice. Elevii vor fi solicitați să pună în scenă diverse piese de teatru, dându-le în același
timp posibilitatea de a observa jocul scenic al unor actori consacrați.

Modalităţile de evaluare sunt dintre cele mai diverse. Observarea sistematică a implicării
elevului în actul învăţării este esenţială, mai ales când se urmăreşte participarea elevului la diferitele
momente şi forme de evaluare. Dincolo de metodele clasice, este recomandabilă evaluarea pe baza
unor produse de concepție proprie ale elevilor (portofolii și proiecte tematice). Evaluarea va deveni
astfel un proces care mizează pe participarea conștientă a elevilor la actul educațional. Jocurile de
rol, concursurile tematice sunt demersuri didactice cu impact formativ, attractive. Evaluarea
predictivă se poate face printr-o probă scrisă, pentru a cunoaște nivelul de cunoștințe la care se află
elevii. Evaluarea continuă se realizează prin observarea sistematică, prin sarcini de lucru în clasă,
Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar
Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 6
prin dosare tematice. Evaluarea sumativă se realizează prin: elaborarea de portofolii, mape tematice,
jocul de rol.
Metodele de învățare activă sunt importante pentru această disciplină deoarece ele generează
un climat de încredere între elevi, dorința de a se implica, ieșirea din rutina orelor de limba română.
Se recomandă câteva exemple de metode şi procese de învăţare:
- activităţi în echipă, în alternanţă cu lucrul individual;
- jocul de rol
- concursul tematic.

8. Bibliografie

LEGISLAŢIE
ORDIN Nr. 4224/22.07.1998 referitor la Metodologia privind regimul disciplinelor opţionale, în
perspectiva aplicării Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi gimnazial,
începând cu anul şcolar 1998-1999
Notificarea nr.12 725/21.09.1998
Notificarea nr.12 805/28.09.1998
ORDIN Nr. 3449 / 15.03.1999 cu privire la regimul disciplinelor opţionale în perspectiva aplicării
noilor planuri cadru de învăţământ, începând cu anul şcolar 1999-2000

Drîmba, Ovidiu, Teatrul de la origini și până azi, Editura Albatros, 1973


Grigore, George, Arta improvizației scenice, Editura Proxima, 2009
Pavis, Patrice, Dicționar de teatru, Editura Fides, 2012
Salvați capra lui Creangă, Editura Prut Internațional, 2007

www.didactic.ro
www.edu.ro

Curs opţional, clasa a VI-a – Teatru școlar


Autor: prof. Panait Iuliana, Liceul cu Program Sportiv Nr. 1, cu Clasele I-XII, Clinceni, Judeţul Ilfov 7