Sunteți pe pagina 1din 20

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr.

3/2013

20 DE ANI DE CODECIZIE 20 YEARS OF EUROPEAN


EUROPEANA. EVOLUŢIE ŞI CODECISION. EVOLUTION AND
EVALUARE. ASSESSMENT.

Cristina CIORA1 Cristina CIORA 11

Abstract: Pe data de 1 noiembrie 2013, Astract: On the 1st of November 2013, the
procedura de codecizie va sărbători a 20-a codecision procedure will celebrate its 20th
aniversare. În 2013, anul european al cetățenilor, anniversary. In 2013, the European Year of Citizens,
aniversarea procedurii care a consolidat legitimitatea the celebration of the procedure which consolidated
democratică a instituțiilor europene și care, de la the democratic legitimacy of the European institutions
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a and which, since the entry into force of the Lisbon
devenit procedura legislativă ordinară nu putea fi Treaty, has become the ordinary legislative procedure
trecută cu vederea. În acest context, lucrarea could not be overlooked. In this context, the paper
încearcă să evidențieze principalele etape în tries to highlight the main stages in the development
dezvoltarea procedurii și de a evalua performanța of the procedure and to assess its performance over
acesteia de-a lungul anilor, prin selectarea unor the years by selecting some quantitative and
indicatori cantitativi și calitativi. Cu un procent qualitative indicators. With an overall average
general aproximativ de 89% dosare încheiate, 10%, percentage of 89% completed files, 10% lapsed or
dosare caduce sau retrase și doar 0,5% dosare withdrawn files and only 0,5% rejected files, the
respinse, procedura de codecizie funcționează foarte codecision procedure has functioned very well. From
bine. De la o legislatură la alta, timpul de decizie a one legislature to another, the decisional time has
fost în mod constant redus cu câștiguri ulterioare been constantly reduced with subsequent consistent
consistente în termeni de eficiență. Nici modificările gains in terms of efficiency. Neither the modifications
tratatelor, nici extinderile nu au împiedicat buna of the treaties, nor the enlargements hindered its
funcționare a acesteia. Chiar mai mult, procedura a proper functioning. Even more, the procedure has
fost mai bine conectată la cetățenii europeni. Astfel, been better connected to the European citizens. Thus,
din punct de vedere sectorial, procedurile legislative from a sectoral point of view, the legislative
au integrat nevoile concrete ale europenilor, cea mai procedures have echoed the concrete needs of the
activă comisie a Parlamentului European, din punctul Europeans, the most codecision active Committee of
de vedere al codeciziei fiind, de-a lungul anilor, the European Parliament being, over the years, the
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță Environment, Public Health and Food Safety
alimentară urmată, la jumătatea legislaturii actuale, Committee followed, at the mid-term of the present
de Comisia pentru afaceri economice și monetare. legislature, by the Economic and Monetary Affairs
Committee.

Cuvinte cheie: procedura legislativă ordinară, Key words: ordinary legislative procedure,
codecizie, procesul decizional european codecision, decision-making process, European
Parliament, Council of the European Union

I. Consideraţii introductive I. Introductory remarks

2013 este anul cetăţenilor europeni. 2013 is the European Year of


2013 este şi anul în care, la 1 noiembrie se Citizens. 2013 is also the year when, on the

1
Doctorand, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Romania.
11
Phd Candidate, National School of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
201
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

vor împlini 20 de ani de la intrarea în 1st of November, there will be celebrated 20


vigoare a Tratatului de la Maastricht şi a years since the entry into force of the Treaty
procedurii de codecizie. Procedura de of Maastricht and of the codecision
codecizie menită a rezolva, iniţial, deficitul procedure. The codecision procedure meant
de legitimitate al procesului decizional to initially solve the legitimacy deficit of the
european, a consacrat de-a lungul anilor European decision-making process, has
puterea Parlamentului European în cadrul consolidated over the years the power of the
echilibrul interinstituţional, punându-l pe European Parliament within the
picior de egalitate cu Consiliul Uniunii interinstitutional balance.
Europene. After the entry into force, on the 1st
Odată cu intrarea în vigoare, la 1 of December 2009, of the Treaty of Lisbon,
decembrie 2009, a Tratatului de la the codecision procedure (COD) has become
Lisabona, procedura de codecizie (COD) a the ordinary legislative procedure (OLP)
devenit procedura legislativă ordinară according to which most of European
(PLO) în temeiul căreia este adoptată legislation is adopted, whilst taking into
majoritatea legislaţiei europene, ţinându-se account the interests of the European citizens
cont şi de interesele cetăţenilor europeni represented by the Members of the European
reprezentaţi de europarlamentari. Parliament. On this anniversary occasion, the
Ceea ce ne propunem în această aim of this paper is to outline the key
lucrare, la ceas aniversar, este o trecere în moments that have marked the development
revistă a principalelor momente care au of COD/OLP and to assess its functioning
marcat dezvoltarea COD/PLO şi o evaluare almost 20 years after its entry into force.
a funcţionării acesteia după aproape 20 de
ani de la intrarea în vigoare.

II. Delimitări terminologice II. Terminological clarifications

”Obiect politic neidentificat” în "Unidentified political object" in the


termenii lui Jacques Delors, Uniunea words of Jacques Delors, the European
europeană rămâne încă un ”obiect juridic Union is still a "legal unidentified object",
neidentificat”, deşi, cel puţin problema although at least the issue of the legal
personalităţii juridice a Uniunii a fost personality of the Union has been settled by
rezolvată prin Tratatul de la Lisabona. the Treaty of Lisbon.
Ezitările terminologice care au An indication in this regard are the
caracterizat în mod constant reforma terminological hesitations which have
instituţiilor comunitare, regăsindu-se şi în constantly characterized the reform of the
procesul decizional, nu sunt decât un indiciu European institutions and which can also be
în acest sens. Putem începe cu denumirea found in the decision-making. A first
Tratatului de la Lisabona, care, deşi a reluat example thereof is the name of the Lisbon
în mare parte conţinutul Tratatului Treaty, which, although took over most of
constituţional, a fost reconceptualizat în the content of the Constitutional Treaty, had
dezbateri ca un tratat modificativ şi been reconceptualized as a modifying treaty
reformator şi nu ca o nouă Constituţie. reform and not as new constitution.
Acelaşi lucru pare a se fi întâmplat şi The same seems to have happened
în cazul procedurilor decizionale unde s-a also with the decision-making procedures
evitat folosirea sintagmei de proceduri where the use of decisional procedures had
legislative în favoarea sintagmei de been preferred to the wording of legislative
proceduri decizionale. Tratatul de la procedures. The Treaty of Lisbon is one that

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
202
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Lisabona este cel care a marcat o evolutie showed a clear evolution in this respect, the
clară în acest sens, procedurile decizionale decision-making procedures being
fiind desemnate, după natura lor, în designated, according to their nature, as
proceduri legislative ordinare şi proceduri ordinary legislative procedures and special
legislative speciale, cele din urmă înglobând legislative procedures, the latter
procedurile care fac excepţie de la encompassing the procedures which do not
procedura standard care este codecizia. De fall in the scope of the standard procedure, i.
asemenea, la art. 289 alin. (3) din Tratatul e. the co-decision. The art. 289 (3) of TFEU
privind Funcţionarea Uniunii Europene (Treaty on the Functioning of the European
(TFUE), este stipulat clar că actele juridice Union) also clearly stipulates that the legal
adoptate prin procedură legislativă acts adopted by legislative procedure shall
constituie acte legislative. constitute legislative acts.
Deşi, în literatura de specialitate, se Although the literature makes
face în mod constant referire la proceduri constantly reference to the generic meaning
decizionale pentru a desemna generic un of the decision-making procedures
anumit tip de procedură în virtutea căreia designating a specific type of procedure
este elaborat un act legislativ, trebuie according to which a legislative act is
menţionat şi un alt sens al procedurii. De adopted, there must also be mentioned
exemplu, Unitatea de Codecizie din cadrul another meaning of the procedure. For
Serviciului Juridic al Secretariatului General instance, the former Codecision Unit of the
al Consiliului Uniunii Europene se numea Legal Service of the General Secretariat of
oficial Unitatea Proceduri Legislative în the EU Council used to be formally named
Codecizie, fiecare decizie în parte făcând Legislative Procedures in Codecision Unit,
obiectul unei proceduri legislative în each decision making the object of a specific
codecizie. codecision legislative procedure.
Astfel, putem vorbi de proceduri Therefore, we may speak of
legislative în codecizie încheiate în timpul codecision legislative procedures completed
unei legislaturi sau în timpul unei during a term or during a Presidency of the
Preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene, EU Council and assume that every taken
subînţelegându-se că fiecare decizie luată în decision is subject to a certain COD/OLP.
codecizie face obiectul unei anumite
PLO/COD. III. The Evolution of the
Codecision / Ordinary Legislative
III. Evoluţia procedurii de Procedure
codecizie/procedurii legislative ordinare
"The birth" of the ordinary legislative
«Actul de naştere » al procedurii procedure, initially known only as the
legislative ordinare, iniţial cunoscută doar codecision procedure is the Maastricht
ca procedura de codecizie, îl reprezintă Treaty, on the background of solving the
Tratatul de la Maastricht pe fondul "democratic deficit" and of strengthening the
rezolvării ”deficitului democratic” şi a democratic legitimacy of the European
întăririi legitimităţii democratice a UE. Union (EU). Thus, the European Parliament
Astfel Parlamentul european (PE) a căpătat (EP) has acquired a right of veto, a bill
un drept de veto, un act normativ neputând couldn’t be passed without its approval. The
fi adoptat decât cu acordul PE sau în cazul act appears to be common to both
în care acesta nu se opune. Actul apare ca institutions, being signed by their Presidents.
fiind comun ambelor instituţii fiind semnat The primary source of inspiration for
de către preşedinţii acestora. the codecision procedure had been, in fact,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
203
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Sursa primară de inspiraţie a the project of European Union known as the


procedurii de codecizie a fost, de fapt, Spinelli project adopted by the EP in
proiectul de Uniune Europeană cunoscut sub February 1984, which proposed equal
numele de proiectul Spinelli adoptat de PE în sharing of legislative power between the
februarie 1984 şi care propunea împărţirea Council and the Parliamentary Assembly of
egală a puterii legislative între Consiliu şi that time13.
Adunarea parlamentară de la acea vreme1. After the entry into force of the
Prin Tratatul de la Maastricht, Maastricht Treaty, the Parliament became
Parlamentul devenea co-legislator în doar co-legislator in only 1514 areas of
152 domenii de activitate comunitară (libera Community activity (free movement of
circulaţie a lucrătorilor, dreptul de stabilire, workers, establishment right, internal market,
piaţa internă, cercetarea şi dezvoltarea, research and development, environment,
mediul, reţelele de transport, transport networks, telecommunications,
telecomunicaţiile, energia, sănătatea şi energy, health, culture, etc.) 15. Under the
cultura, etc.)3. Odată cu Tratatul de la Treaty of Amsterdam, the number of areas
Amsterdam, numărul domeniilor sub under the co-decision increased significantly
incidenţa co-deciziei a crescut considerabil la to 38, offering "a laboratory for innovation
38, oferind « un laborator pentru inovaţie şi and institutional change (....) to examine how
schimbare instituţională (….) pentru a institutions respond to an interdependent
examina cum răspund instituţiile la o relaţie relationship"16.
de interdependenţă» 4. The Nice Treaty extended the scope of
Tratatul de la Nisa a extins câmpul de the codecision procedure to 7 more areas:
aplicare a procedurii de codecizie la alte 7 stimulating measures to combat
domenii : măsurile de stimulare pentru discrimination, judicial cooperation in civil
combaterea discriminării, cooperarea matters, specific support measures for
judiciară în materie civilă, măsuri specifice industry, actions in the economic and social
de sprijin în domeniul industrial, acţiuni în cohesion area (apart from Structural Funds),
domeniul coeziunii economice şi sociale (în the status of political parties and measures
afară de fondurile structurale), statutul related to visas, asylum and immigration17.
partidelor politice şi masuri legate de vize, With the entry into force of the Lisbon
azil şi imigrare 5. Treaty, the codecision procedure has become
Prin intrarea în vigoare a Tratatului de the ordinary legislative procedure, its
la Lisabona, procedura de codecizie a applicability nearly doubling to 8518
devenit procedura legislativă ordinară domains19. Basically, the codecision
aplicabilitatea sa aproape dublându-se la 856 procedure renamed the ordinary legislative
de domenii7 . Practic, procedura de codecizie procedure, entered into a "new era"20
redenumită procedura legislativă ordinară, a becoming the standard procedure for the
intrat într-o ”nouă eră”8, devenind procedura adoption of European legislation and, thus,
standard pentru adoptarea legislaţiei la nivel the European Parliament acquired a "real
european, iar Parlamentul European status of legislative power"21. Most of the
dobândeşte astfel „un real statut de putere new areas that came under the ordinary
legislativă”9. Majoritatea noilor domenii care legislative procedure, had used to fall within
au trecut sub incidenţa procedurii legislative the scope of the consultation procedure,
ordinare, vin de sub incidenţa procedurii de being key areas of activity. There are also
consultare, fiind vorba de domenii cheie de new areas falling under the scope of the
activitate. Există de asemenea noi domenii ordinary legislative procedure which rely
care intră sub incidenţa procedurii legislative upon new legal bases introduced by the
ordinare care relevă de noi baze juridice Lisbon Treaty such as: the European energy

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
204
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

introduse prin Tratatul de la Lisabona din policy (art. 194 TFEU), the administrative
care putem menţiona: politica energetică cooperation (art. 197 TFEU), crime
europeană (art. 194 TFUE), cooperarea prevention measures (art. 84 TFEU), the
administrativă (art. 197 TFUE), măsuri în European space policy (art. 189 TFEU), the
domeniul prevenirii crimei (art. 84 TFUE), European sport policy (art. 165 TFEU), etc..
politica spaţială europeană (art. 189 TFUE), Although the operation of the co-
politica europeană a sportului (art. 165 decision procedure has not radically been
TFUE), etc. changed by the Lisbon Treaty, we can still
Deşi modul de funcţionare a procedurii make a few observations.
de codecizie nu a fost modificat în mod First of all, the procedure of art. 251
radical prin Tratatul de la Lisabona, putem regulated as such by the Treaty Establishing
face totuşi câteva observaţii. the European Community (ECT), but
În primul rând, procedura art. 251 generally known under the terms of co-
reglementată ca atare prin Tratatul de decision procedure (which terms cannot be
instituire a Comunităţii Europene (TCE), dar found as such in ECT) has been officially
cunoscută, în general, sub sintagma de named under art. 294 TFUE ordinary
procedură de codecizie (termen care nu se legislative procedure. Thus, the famous
regăseşte ca atare în TCE) a devenit oficial, codecision procedure regulated by the
denumită ca atare la art. 294 procedura treaties as the procedure of the 251 article of
legislativă ordinară. Astfel faimoasa the ECT becomes the ordinary legislative
procedură de codecizie reglementată prin procedure.
tratate ca procedura articolului 251 TCE, Secondly, as noted by Francois-Xavier
devine procedura legislativă ordinară. Priollaud and David Siritzky22, the Lisbon
În al doilea rând, aşa cum remarcă Treaty replaces the opinion of the European
Francois Xavier-Priollaud şi David Parliament provided under art. 251 ECT,
Siritzky10, Tratatul de la Lisabona substituie with a "first reading position" under art. 294
avizului Parlamentului european din art. 251 TFEU. The substantive difference between
TCE, o ”poziţie în primă lectură” în art. 294 "opinion" and "position" is evident, marking
TFUE. Diferenţa de substanţă între ”aviz” şi a qualitative evolution in terms of
”poziţie” este evidentă, marcând o evoluţie formulating the role of the Parliament in the
calitativă din punctul de vedere al formulării co-decision procedure. Thereby, the position
rolului Parlamentului European în procedura of the European Parliament at first reading
de codecizie. Astfel poziţia în primă lectură a has acquired the same prestige as the EU
Parlamentului European are acelaşi prestigiu Council's position at first reading. Even
ca şi poziţia Consiliului UE în primă lectură. more, the European Parliament's position at
Ba mai mult, poziţia Parlamentului european first reading clearly emphasizes the
în primă lectură subliniază clar preeminenţa preeminence of the European Parliament
Parlamentului European în faţa Consiliului, over the Council, its first reading taking
prima lectură a Parlamentului devansând place before the reading of the EU Council
prima lectură a Consiliului care se face pe which is based on the first position of the
baza primei poziţii a Parlamentului european. European Parliament. Some authors23 even
Unii autori vorbesc, în acest context, chiar de speak, in this context, of the codification by
inscrierea principiului primei lecturi în faţa the Treaty of the principle of the first
Parlamentului european în tratat11. Tot în reading by the European Parliament. In the
acelaşi sens, putem remarca şi faptul că same context, we can also note the fact that
« poziţia comună » a Consiliului devine pur the "common position" of the Council has
şi simplu « poziţie ». simply become "position".
Totuşi, aceeasi autori sunt si cei care However, the same authors are the ones

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
205
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

remarcă ”o egalitate imperfectă” între who also notice "an imperfect equality"
Consiliu şi Parlament în cadrul procedurii de between the Council and the Parliament
codecizie şi anume faptul că Parlamentul within the codecision procedure, i. e. that the
poate aproba poziţia Consiliului cu Parliament may approve the Council's
majoritatea voturilor exprimate, dar nu o position with the majority of cast votes, but
poate respinge decât cu majoritatea cannot reject it without the majority of its
membrilor săi. members.
O altă noutate este codificată prin alin. Another novelty codified under art. 294
15 al art. 294 din TFUE prin adaptarea par. 15 of TFEU provides the adaptation of
procedurii la cazurile speciale când the procedure to the particular cases when
prerogativa iniţiativei legislative nu aparţine the prerogative of the legislative initiative
Comisiei, ci unui grup de state membre sau does not belong to the Commission, but to a
la recomandarea Băncii Centrale Europene group of Member States, to the European
ori la solicitarea Curţii de Justiţie. Central Bank or to the European Court of
Justice.
I. Mod de lucru al COD/PLO
II. Working method of the
Procedura legislativă ordinară este COD/OLP
reglementată în detaliu la art. 294 din TFUE,
fiind prezentat modul de funcţionare. În mod The Ordinary legislative procedure is
general, procedura de co-decizie cuprinde regulated in detail under art. 294 TFEU
una, două sau trei lecturi, un text neputând fi presenting its functioning. In general, the co-
adoptat fără acordul Parlamentului sau al decision procedure comprises one, two or
Consiliului. De la intrarea în vigoare a three readings, a text couldn’t be adopted
Tratatului de la Amsterdam un acord poate fi without the agreement of the Parliament or
obţinut într-una dintre cele trei lecturi, the Council. Since the entry into force of the
nemaifiind necesară parcurgerea tuturor celor Amsterdam Treaty, an agreement can be
trei etape. A treia lectură este precedată de obtained in one of the three readings. It is no
un comitet de conciliere12. longer necessary to go through all three
Principalele diferenţe între prima si a stages. The third reading is preceded by a
doua lectură şi a treia lectură cu conciliere conciliation committee24.
în cadrul Parlamentului european sunt The main differences between the first
sintetizate în tabelul de mai jos: and second readings and the third reading
with conciliation are summarized in the table
below:

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
206
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Tabel – Principalele diferenţe între prima/a doua lectură şi a treia lectură cu conciliere în cadrul
Parlamentului European

Sursă : Parlamentul European2

Table - Main Differences between First/Second Reading and Third Reading with Conciliation in the
European Parliament

Source: European Parliament3

2
Parlamentul european, Codecizia şi concilierea. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului în
temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie 2012, p. 17. (disponibil la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_ro.pdf accesată la 21/04/2013)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
207
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

În vederea eficientizării şi eficacităţii In order to improve the effectiveness and


procesului decizional pentru a încuraja o efficiency of the decision-making process and
decizie rapidă care să înglobeze în mod to encourage a quick decision which equally
echitabil interesele tuturor instituţiilor incorporates the interests of all institutions, the
implicate, COD/PLO este încadrată de diferite COD/OLP is framed by different decisional
clauze de securizare decizională: safety clauses:
varietatea instrumentelor implicate the variety of the involved instruments
(actori, reguli procedurale, limite temporale, (actors, procedural rules, deadlines, etc.),
etc.), the multiplicity of primary or secondary
multiplicitatea actorilor implicaţi involved actors (each actor can directly or
principali sau secundari (fiecare actor poate indirectly draw attention to an aspect through
atrage atenţia în mod direct sau indirect asupra the feed-back it gives on a proposal, thus
unui aspect prin feed-back-ul pe care îl dă leading to the adjustment of the problems
asupra proiectului conducând astfel la reglarea occurred during the ordinary legislative
unei anumite probleme apărută în timpul procedure),
procedurii legislative ordinare), the differentiation of the interests
diferenţierea intereselor represented by each institution ensures the
reprezentate de fiecare instituţie asigură optimal adjustment of the policy in the making
reglarea optimă a politicii în curs de elaborare according to the interests of each institution
în funcţie de interesele fiecărei instituţii (ex. (e.g. the Commission represents the general
Comisia reprezintă interesul general al interest of the Union, the Council represents the
Uniunii, Consiliul reprezintă interesele statelor interests of the Member States, the European
membre, Parlamentul european reprezintă Parliament represents the interests of European
interesele cetăţenilor europeni), citizens),
etapizarea procedurii prin the phasing of the procedure by
stabilirea a trei lecturi reglementează trei establishing three readings regulates three
posibilităţi de reglare a intereselor satisfăcute adjustment possibilities of the interests satisfied
sau nu prin politica în curs de creare prin actul or not by the policy being created through the
legislativ, legislative act,
termenele legale (limitele the legal deadlines (time limits) set in
temporale) instituite în faze diferite ale different phases of the procedure adjust the
procedurii reglează eficienţa procesului efficiency of the legislative process creating a
legislativ de elaborare a politicilor policy, thus preventing an endless extension of
împiedicând o prelungire la nesfârșit a the legislative process (e.g. if in the first reading
procesului legislativ.(ex. dacă în cazul primei there is no deadline, the other readings are
lecturi nu există nicio constrângere legată de subject to strict deadlines),
termene,celelate lecturi sunt supuse unor the voting rules becoming stricter and
termene stricte). stricter downstream the procedure also
regulile de vot din ce în ce mai contribute to render more efficient the decision-
stricte în avalul procedurii contribuie, de making by encouraging reaching a compromise
asemenea, la eficientizarea procesului as early as possible (e.g, in the first reading, the
decizional prin încurajarea ajungerii la un European Parliament may adopt amendments
compromis cât mai repede posibil (ex. în by simple majority, whereas during the second

3
European Parliament, Codecision and Conciliation. A Guide to how the Parliament co-legislates under the
Treaty of Lisbon, Brussels, January 2012 p. 16. (available at
http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_en.pdf accessed 21/04/2013)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
208
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

cadrul primei lecturi, Parlamentul european reading, the absolute majority is required).
poate adopta amendamente cu majoritate
simplă, în timp ce în cadrul celei de-a doua
lecturi este necesară majoritatea absolută) V. Assessment of the Codecision
/Ordinary Legislative Procedure

V. Evaluarea procedurii de V.1. Preliminary Considerations


codecizie/procedurii legislative ordinare "Everything that can be counted does
V.1. Consideraţii preliminare not necessarily counts; everything that counts
«Nu tot ceea ce poate fi măsurat (...) cannot necessarily
contează; nu tot ceea ce contează poate fi (...) be counted " said Albert Einstein37. A purely
măsurat » spunea Albert Einstein 25. O quantitative or purely qualitative analysis of
analiză strict cantitativă sau strict calitativă a the ordinary legislative procedure would be
procedurii legislative ordinare ar fi incomplete, which is why we prefer a
incompletă, motiv pentru care preferăm o quantitative-qualitative/qualitative–
abordare cantitativă-calitativă/calitativă- qualitative approach with the according
cantitativă cu preeminenţa, după caz, a unui preeminence of one aspect.
aspect. As quantitative indicators, we can
Ca şi indicatori cantitativi, putem mention: the number of procedures
menţiona: numărul procedurilor încheiate în completed in codecision (by legislatures, by
codecizie (pe legislaturi, pe ani, pe years, by Presidencies of the EU Council, by
preşedinţii ale Consiliului UE, pe lecturi, etc.) readings, etc.) and the time necessary to
şi timpul necesar pentru încheierea unei complete a COD / OLP (in general or by
COD/PLO (în general sau pe lecturi). Ca şi readings). As qualitative indicators we may
indicatori calitativi putem menţiona: natura mention: the nature of files (political or
dosarelor (politice sau tehnice) sau calitatea technical) or the quality of passed legislation
legislaţiei adoptate (transversală sau (transversal or sectoral). For reasons related
sectorială). Din raţiuni care ţin de limitele to the limits of this paper, we will address
acestei lucrări, ne vom limita doar la only some of the above mentioned indicators.
abordarea unor anumiţi indicatori.
V.2. Global Approach of COD/OLP
V.2. Abordare globală a COD/PLO
After almost 20 years of operation, the
La aproape 20 de ani de funcţionare, ordinary legislative procedure seems to work
procedura legislativă ordinară pare a very well. Thus, as of 09/04/2013, there were
funcţiona foarte bine. Astfel, la data de 1255 completed COD/OLPs, 305 on-going
09/04/2013 figurau 1255 de COD/PLO procedures, 7 rejected procedures and 148
încheiate, 305 proceduri în curs, 7 proceduri lapsed or withdrawn procedures38. In fact, out
respinse şi 148 de proceduri caduce sau of a total of 1410 procedures, around 89%
retrase26. Practic, dintr-un total de 1410 have been successfully completed (1255),
proceduri, un procent de 89% au fost around 10% of the procedures have been
încheiate cu succes (1255), un procent lapsed or withdrawn, while the number of
aproximativ de 10% din proceduri au fost rejected procedure counts only 0, 5% of the
retrase sau caduce, în timp ce numărul considered procedures. With 89% successful
procedurilor respinse se ridică la doar 0,5% procedures, we can say that, overall, the
din totalul procedurilor luate în considerare. codecision/OLP has been working very well.
Cu un procent de 89% din proceduri încheiate If the withdrawn or lapsed procedures
cu succes, putem afirma că, în mod global represent clear indicators of decisional non-

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
209
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

procedura codeciziei/PLO funcţionează foarte performance, involving not only financial


bine. costs, but also competitiveness costs by
Dacă procedurile retrase sau caduce delaying the implementation of certain
reprezintă indicatori clari de non-performanţă policies, we cannot say the same about the
decizională implicând nu doar costuri rejected procedures. Thus, in our opinion, the
financiare, ci şi de competitivitate prin rejected procedures constitute the exception
întârzierea punerii în aplicare a anumitor to the rule, the search engine of the
politici, nu acelaşi lucru îl putem afirma şi Legislative Observatory of the European
despre procedurile respinse. Astfel, în opinia Parliament (OEIL) displaying, following our
noastră, procedurile respinse constituie researches, only 7 rejected procedures39.
excepţia de la regulă, motorul de căutare al Although apparently the rejected procedures
OEIL afişând doar 7 proceduri respinse27. can be an indicator of decisional non-
Deşi, aparent, procedurile respinse pot performance, their very low number seems to
reprezenta un indicator de neperformanţă rather indicate an efficient and effective
decizională, numărul foarte scăzut al acestora decision-making system whose exceptions
pare a indica mai degrabă un sistem prove the rule.
decizional eficient şi eficace ale cărui excepţii On the other hand, the complexity of
confirmă regula. Pe de altă parte, the files and the interests of the European
complexitatea dosarelor şi interesele citizens cannot be quantified. Thus, if the
cetăţenilor europeni nu pot fi cuantificate. entry into force of certain legislative acts had
Astfel, dacă intrarea în vigoare a anumitor had negative effects on the Europeans
acte ar fi avut efecte negative asupra represented in the EP, then the rejection of
cetăţenilor europeni reprezentaţi în PE, atunci those procedures could be beneficial and,
respingerea acelor proceduri poate fi benefică paradoxically, even a performance indicator
şi, paradoxal, chiar un indicator de in the sense that the European Parliament's
performanţă în sensul în care rolul role to defend the general interests of the
Parlamentului european de a apăra interesele European citizens was successfully fulfilled.
generale europene a fost îndeplinit cu succes. For instance, one of the two
De exemplu, una dintre cele două procedures rejected during the sixth
proceduri respinse în cadrul celei de-a şasea legislature refers to the Working Time
legislaturi se referă la Directiva timpului de Directive, the European Parliament couldn’t
lucru, Parlamentul european neputând fi de agree, among other things, the measurement
acord, printre altele, cu măsurarea timpului de of working time per contract and not per
lucru per contract si nu per persoană care, în person who, in times of crisis, may have
vremuri de criză, poate avea mai multe several work contracts. It is the protection of
contracte de muncă. Este vorba de o protecţie European workers which was at stake, a file
a lucrătorilor europeni, un dosar cu o of major political importance, especially on
importanţă politică majoră, mai ales în the background of the current economic and
contextul actualei crize economico-sociale. social crisis.
În ceea ce priveşte timpul mediu pentru As regards the average time for
adoptarea unei proceduri, acesta a cunoscut o adopting a procedure, this has experienced a
evoluţie pozitivă prin diminuarea progresivă positive development by progressively
a acestuia de la o legislatură la alta. Astfel, reducing itself from one legislature to
dacă în timpul celei de-a cincea legislaturi another. Thus, if during the fifth legislature
(1999-2004) timpul mediu ponderat pentru (1999-2004) the average weighted time of
adoptarea unei decizii COD a fost de 23,3 adoption for a COD decision was of 23.3
luni, în timpul celei de-a şasea legislaturi months, during the sixth legislature (2004-
(2004-2009) acesta a fost de 21,7 luni, iar în 2009) it was of 21.7 months, whereas during

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
210
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

timpul legislaturii actuale (2009-5/02/2013) a the current legislature (2009-5/02/2013) it has


fost de 17,72 luni28. În ceea ce priveşte cea counted 17.72 months40. As regards the
mai lungă sau cea mai scurtă procedură, în longest or the shortest procedure, during the
timpul celei de-a şasea legislaturi (2004- sixth legislature (2004-2009) for example, the
2009) de exemplu, cea mai scurtă procedură a shortest procedure lasted 1.8 months and was
durat 1,8 luni fiind încheiată în primă lectură, concluded at first reading, while the longest
în timp ce cea mai lungă procedură a durat procedure lasted 159.4 months, being
159,4 luni, fiind încheiată în timpul celei de-a completed during the third reading41.
treia lecturi29. Fără îndoială, procedurile cele Undoubtedly, the shortest procedures are
mai scurte sunt cele care se referă la those relating to codifications, repeals or
codificări, abrogări sau alinieri la comitology alignments, while the longest
comitologie, în timp ce procedurile cele mai procedures relate to complex and politically
lungi se referă la dosare complexe şi sensibile sensitive files.
din punct de vedere politic. The oldest procedure and without
Cea mai veche procedură şi fără doubt one of the longest if not the longest
îndoială una dintre cele mai lungi, dacă nu goes back to 1985. The procedure 1985/0046
cea mai lungă procedură, datează din anul (COD) under which the legislative proposal
1985 1985/0046(COD)procedura sub care had been originally submitted in 1985 was
fusese depusă propunerea legislativă iniţial în undoubtedly subsequently reconverted into
anul 1985 fiind, fără îndoială, ulterior codecision procedure. In the institutional
reconvertită în procedura de codecizie. În jargon, there are certain legislative files
jargonul instituţional, există anumite dosare nicknamed "sleeping beauties" stemming
legislative poreclite « frumoasele din pădurea from the lack of any deadline within the first
adormită » care apar ca urmare a unei prime reading. It is undoubtedly also the case of this
lecturi nesupusă niciunui termen. Este fără procedure completed almost 16 years later, in
îndoială şi cazul acestei proceduri finalizată 2001, by the publication of the Directive
în anul 2001, după aproape 16 ani, prin 2001/24/EC of the European Parliament and
publicarea Directivei 2001/24/CE a of the Council of 4 April 2001 on the
Parlamentului European și a Consiliului din reorganisation and winding up of credit
4 aprilie 2001 privind reorganizarea și institutions
lichidarea instituțiilor de credit.
V.3. Sectoral approach of COD/
OLP
V.3. Abordare sectorială a COD/PLO
The legislative files concluded by
Dosarele legislative încheiate de each committee in part represent a sectoral
fiecare comisie parlamentară în parte barometer of effective exercise of
reprezintă un barometru sectorial de representative democracy according to the
exercitare eficace a democraţiei interests of the represented European citizens.
reprezentative în funcţie de interesele The most prolific parliamentary committee
cetăţenilor europeni reprezentaţi. Cea mai during the last three legislatures has been the
prolifică comisie în timpul ultimelor trei Committee for Environment, Public Health
legislaturi a fost Comisia pentru mediu, and Food Safety (ENVI) which has gained
sănătate publică și siguranță alimentară over the years the reputation of a "committee
(ENVI), aceasta dobândind de-a lungul anilor ”greener" than the Parliament as a whole"42
reputaţia de „comisie „mai verde” decât due to the differences between its positions
Parlamentul ca întreg” 30 prin diferenţele de and the EP’s plenary.
poziţie între comisia competentă şi plenul PE. Thus, at the mid-term of the seventh

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
211
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Astfel la jumătatea celei de-a şaptea legislature (2009-12/2011) the ENVI


legislaturi (2009-12/2011) Comisia ENVI Committee was the leader as managed files
conducea pe primul loc ca dosare gestionate with a percentage of 15.2%, followed by the
cu un procent de 15,2%, fiind urmată de Committee on Economic and Monetary
Comisia pentru afaceri economice și Affairs (ECON) with 13% of the files and the
monetare (ECON) cu 13% şi de Comisia Committee on Transport and Tourism
pentru transport și turism (TRAN) cu (TRAN) with 11.9% of the files43. Basically,
11,9%31. Practic, faţă de legislatura unlike the previous term, the ECON
anterioară, Comisia ECON a schimbat locul Committee changed the place with the TRAN
cu Comisia TRAN, lucru explicabil de Committee, which is understandable because
măsurile necesare a fi luate pe fondul crizei of the measures necessary to be taken in the
economice si financiare. context of the economic and financial crisis.
În timpul celei de-a şasea legislaturi During the sixth term (2004-2009),
(2004-2009), Comisia ENVI a condus detaşat the ENVI Committee clearly led with 20% of
cu un procent de 20% , fiind urmată de the concluded files, being followed by the
comisia afaceri juridice (JURI) cu un procent Committee on Legal Affairs (JURI) with a
de 18,3%, respectiv comisia TRAN cu 11, percentage of 18.3%. the TRAN committee
4% şi comisia ECON cu 8,8%32. Având în with 11.4% and the ECON committee with
vedere că 4633 dintre cele 8334 de dosare 8.8%44. Given that 4645 of the 8346 files
încheiate de comisia JURI au fost dosare concluded by the JURI committee had been
legislative de codificare, putem considera că codifications, we may consider that the
locurile doi şi trei ale podiumului legislativ second and third places of the sectoral
sectorial din a şasea legislatură au fost legislative podium during the sixth legislative
ocupate de comisiile TRAN şi ECON cu 52, term had been occupied by the TRAN and
respectiv 40 de dosare35. În sfârşit, în timpul ECON committees with 52 and 40 files
celei de-a cincea legislaturi (1999-2004), respectively47. Finally, during the fifth
Comisia ENVI a ocupat primul loc cu 117 legislature (1999-2004), the ENVI
dosare, urmată fiind de Comisia TRAN cu 72 Committee took the first place with 117 files,
de dosare şi Comisia Afaceri juridice (JURI) being followed by the TRAN Committee (72
cu un număr de 48 de dosare încheiate36. files) and the JURI Committee (48 files) 48.
Performanţa comisiei ENVI se The performance of the ENVI committee
datorează, pe de o parte, consecinţelor is due, on one hand, to the disastrous
dezastruoase pe care le-au avut, pentru opinia consequences which the crises that had marked
publică, crizele ce au marcat siguranţa the food safety and the public health (such as
alimentară şi sănătatea publică (ca de exemplu the mad cow disease, more recently the horse
boala vacii nebune, scandalul mai recent al meat scandal) had on the public opinion,
cărnii de cal, etc.), determinând o intensă causing an intense legislative activity in these
activitate legislativă în aceste domenii şi, pe de areas and, on the other hand, especially in the
altă parte, în special în ultimele două last two legislatures, to the emergence of
legislaturi, emergenţei temelor legate de mediu environmental and energy issues and, thus, to
şi energie şi a necesităţii promovării unei the need of promoting a "Europe of concrete
„Europe a proiectelor concrete”, projects". Conceptualized during the period of
conceptualizată în momentul perioadei de reflection on the future of the Union established
reflecţie asupra viitorului Uniunii instituită ca following the negative referenda on the
urmare a referendumurilor negative din Franţa Constitutional Treaty from France and
şi Olanda asupra Tratatului constituţional şi Netherlands, the „Europe of concrete projects”
reconceptualizată mai recent ca „Europă a has been subsequently reconceptualized as
rezultatelor”. "Europe of results".

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
212
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

V.4. Abordare semestrială V.4. Semester approach


O altă analiză a evoluţiei procedurii Another analysis of the evolution of the
COD/PLO poate fi făcută în funcţie de COD/OLP can be made by taking into
dosarele încheiate per Preşedinţie a Consiliului consideration the legislative files concluded per
Uniunii Europene cu menţiunea că, în acest presidency of the Council of the EU (EU
caz, din raţiuni politice care ţin de performanţa Council). In this case, it is worth mentioning
unei preşedinţii, sunt considerate ca fiind the fact that, for political reasons relating to the
încheiate procedurile asupra cărora s-a ajuns la performance of a presidency, the procedures
un acord. În figura de mai jos, întocmită pe are considered to be concluded when there is a
baza datelor furnizate pe website-ul reached agreement upon. In the figure below,
Consiliului UE putem evalua evoluţia drawn up by us on the basis of data provided on
COD/PLO de la intrarea în vigoare a the website of the EU Council, we can assess
Tratatului de la Amsterdam până la sfârşitul the evolution of COD/OLP after the entry into
anului 2012. force of the Amsterdam Treaty until the end of
2012.

Figură - Dosare COD/PLO încheiate per preşedinţie a Consiliului UE în perioada iulie 1999 – decembrie
20124

4
Grafic creat de noi pe baza datelor disponibile pe website-ul Consiliului UE la adresa
http://www.consilium.europa.eu/policies/ordinary-legislative-procedure/other-information?lang=ro accesată la
17/04/2013

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
213
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Figure - COD/OLP files concluded per Presidency of the EU Council during July 1999 - December 20125

În primul rând, observăm faptul că First of all, we may note that the entry
intrările în vigoare ale Tratatului de la Nisa la into force of the Treaty of Nice on the 1st of
1 februarie 2003, respectiv a Tratatului de la February 2003 and of the Treaty of Lisbon on
Lisabona la 1 decembrie 2009 nu au fost the 1st of December 2009 had not been
urmate de creşteri spectaculoase ale activităţii followed by dramatic increases in the
legislative COD/PLO ca urmare a extinderii legislative activity in COD/OLP following
domeniilor de aplicabilitate. Dacă în anul the extension of its scope. If, in 2003, we may
2003 putem observa o uşoară creştere a see a slight increase in the COD files
dosarelor COD încheiate faţă de anul 2002, concluded by comparison to the previous year,
activitatea legislativă per preşedinţie înainte the legislative activity per Presidency before
de anul 2009 pare a fi fost mult mai intensă 2009 seems to have been more intense than
decât după intrarea în vigoare a Tratatului de after the entry into force of the Lisbon Treaty.
la Lisabona. The downturn of the legislative activity
Scăderea activităţii legislative în al during the second semester of 2004 and 2009
doilea semestru al anului 2004 şi al anului was only a natural consequence of the
2009 nu este decât o consecinţă naturală a European elections, the end of a legislature
alegerilor europarlamentare şi, respectiv, a and the beginning of another legislature,
sfârşitului unei legislaturi şi a începutului during which the activity of the European
altei legislaturi, perioadă în care activitatea de Parliament had been reduced to minimum. On
partea Parlamentului european a fost redusă the other hand, the end of the Prodi
la minimum. Pe de altă parte, apropierea de Commission (1999-2004) and of the Barroso I
sfârşit a Comisiei Romano Prodi (1999-2004) Commission (2004-2009) prevented the
şi a Comisiei Barroso I (2004-2009) au Commission from adopting final major
împiedicat Comisia să aibă inițiative legislative initiatives at the end of the term.
legislative majore pe final de mandat. Mai Moreover, the EU Council’s presidencies in
mult, preşedinţiile Consiliului UE din a doua the second half of the year are generally

5
Own figure drawn up on the basis of data provided on the website of the EU Council
(http://www.consilium.europa.eu/policies/ordinary-legislative-procedure/other-information?lang=ro accessed
17/04/2013)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
214
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

parte a anului sunt, în general, mai scurte din shorter due to holidays in August and
cauza vacanţelor din lunile august şi December and, thus, prones to adopt a smaller
decembrie şi, implicit, predispuse la number of COD/OLPs.
adoptarea unui număr mai mic de COD/PLO. The significant increase of COD files
Creşterea semnificativă a dosarelor (74) adopted in the first half of 2004 under
COD/PLO adoptate în primul semestru al Irish Presidency followed by a sharp decline
anului 2004 la 74 sub preşedinţie irlandeză to only 7 files adopted under Dutch
urmată de o scădere bruscă la doar 7 dosare Presidency was the consequence of the big
adoptate sub preşedinţie olandeză este enlargement on the 1st of May 2004. The old
consecinţa marii extinderi de la 1 mai 2004. Member States’ fear of a potential institutional
Teama vechilor state membre de un eventual blockage due to the impact of the EU
blocaj instituţional ca urmare a impactului enlargement to 10 new Members States, had
extinderii UE la 10 noi state a acţionat ca un acted as a very powerful vector for an efficient
vector foarte puternic de eficientizare a decision-making.
procesului decizional. In terms of performance of the EU
Din punct de vedere al performanţei Council’s presidencies, at first evaluation, the
preşedinţiilor Consiliului UE, la o primă first place is shared between Ireland (2004)
evaluare, primul loc se împarte între Irlanda and Slovenia (2008) with 74 concluded COD
(2004) şi Slovenia (2008) cu câte 74 de files each, followed by France (2008) with 73
dosare COD, urmate de Franţa (2008) cu 73 COD files, Finland ( 2006) with 63 files and
de dosare COD, Finlanda (2006) cu 63 de Germany (2007) with 62 files. On the other
dosare şi Germania (2007) cu 62 de dosare. hand, if we consider the codifications files
Pe de altă parte, dacă luăm considerare concluded under codecision usually during the
dosarele în codecizie de codificare încheiate, first reading, the podium of the best EU
de obicei, în prima lectură, podiumul celor Council’s presidencies would change. Thus,
mai bune preşedinţii ale Consiliului s-ar 15 out of the 74 legislative files concluded by
schimba. Astfel 15 dosare din cele 74 the Slovenian Presidency were codifications
încheiate de preşedinţia slovenă au fost without requiring laborious negotiations by
codificări fără a necesita negocieri laborioase the institutions, whereas 16 out of the 63 files
din partea instituţiilor, iar 16 dosare din cele concluded under the Finnish Presidency were
63 ale preşedinţiei finlandeze sunt de codifications. Moreover, the large number of
codificare. Mai mult, numărul mare de dosare procedures concluded in the first half of 2004
încheiate în primul semestru al anului 2004 under the Irish presidency was not a
sub preşedinţie irlandeză nu este o consecinţă consequence of its performance, but was
a performanţei acesteia, ci a fost determinată driven by the prospect of enlargement on the
de perspectiv extinderii de la 1 mai 2004. 1st of May 2004.
În acest caz, se detaşează ca preşedinţii In this case, France (2008) and Germany
performante ale Consiliului UE: Franţa (2007) take the lead as performant
(2008) şi Germania (2007). Acestea sunt Presidencies of the EU’s Council. They are
considerate preşedinţii puternice ale traditionally considered strong Presidencies of
Consiliului UE prin resursele umane, the EU’s Council relying on superior human,
materiale şi tehnocratice superioare avute la material and technocratic resources at their
dispoziţie, iar numărul mare al dosarelor disposal and the high number of the legislative
legislative încheiate în codecizie nu sunt procedures concluded in codecision is only a
decât un semn al performanţei acestora. De sign of their performance. At the same, there
asemenea, nu trebuie uitată intrarea în should not be overlooked the entry into force,
vigoarea a președințiilor în echipă odată cu in 2007, under German Presidency of the
preşedinţia germană a Consiliului Uniunii Council of the EU, of the team presidencies

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
215
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Europene în 2007, asigurând practic o system, practically ensuring a legislative


coerenţă legislativă pe un termen mai lung coherence on a longer term than that of a six-
faţă de cele 6 luni aferente unei Preşedinţii month rotating presidency.
semestriale.
VI. Outlook for the future
VI. Evoluţii viitoare Almost 20 years after its entry into force,
the codecision procedure has proved its
La aproape 20 de ani de la intrarea sa în efficiency and effectiveness, materialized
vigoare, procedura de codecizie şi-a through the constant broadening of its scope,
demonstrat eficienţa şi eficacitatea prin the increased number of the procedures
extinderea domeniilor sale de aplicabilitate, completed during the first reading, the reduced
creşterea procedurilor încheiate în primă time of adoption and especially through the
lectură, scăderea timpului decizional, dar mai concrete internalization of European citizens’
ales internalizarea intereselor concrete ale interests in the making of policies relevant to
cetăţenilor europeni prin elaborarea de them.
politici pertinente pentru aceştia. However, in a world where transparency
Totuşi, într-o lume în care transparenţa is vital for the parliamentary culture and
este vitală pentru cultura parlamentară şi accountability of the decision-makers, most of
responsabilizarea decidenţilor, majoritatea the negotiations and agreements on the
negocierilor şi înţelegerilor din cadrul COD/OLPs take place within some structures
COD/PLO au loc în cadrul unor structuri unknown to the public, i.e. the trialogues,
necunoscute publicului larg – trilogurile - which, although used since the mid of 1995s,
care, deşi folosite încă de la jumătatea anului have not found yet an appropriate place in a
1995 încă nu şi-au găsit actul normativ care relevant normative act. They have been
să le reglementeze în mod adecvat, ele fiind mentioned only in a Joint Declaration on
menţionate doar în anul 2007 în Declaraţia practical arrangements for the codecision
comună privind aspectele practice în cadrul procedure adopted in June 2007.
procedurii de co-decizie, adoptată în iunie We strongly hope that, in the near future,
2007. the European decision- makers will have the
Sperăm că, pe viitor, decidenţii courage to regulate the trilogues in the
europeni vor avea curajul să reglementeze European treaties according to the importance
trilogurile în tratate pe măsura importanţei played in the efficiency of the COD/OLP for
jucate în eficientizarea procedurii de almost 13 years.
codecizie/PLO de aproape 13 ani.
References:
Bibliografie:
Costa, O., Saint Martin, F., ”Le
Costa, O., Saint Martin, F., ”Le Parlement européen”, La Documentation
Parlement européen”, La Documentation Française, Paris, 2009.
Française, Paris, 2009. Parlamentul european, Conciliere si
Parlamentul european, Conciliere si Codecizie. Ghid privind activitatea de
Codecizie. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului, Bruxelles, iulie
colegiferare a Parlamentului, Bruxelles, iulie 2007.
2007. Dehousse, F., “The Reform of the EU
Dehousse, F., “The Reform of the EU Courts. The Need of a Management
Courts. The Need of a Management Approach”, Egmont Paper 53, Academia
Approach”, Egmont Paper 53, Academia Press, Brussels, 2011.
Press, Bruxelles, 2011. (http://www.egmontinstitute.be/papereg

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
216
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

(disponibilă la adresa m/ep53.pdf accessed 23/01/2013)


http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep5 European Commission, „The Co-
3.pdf accesată la 23/01/2013) Decision Procedure. Analysis and Statistics of
European Commission, „The Co- the 2004-2009 Legislature”, Brussels, August
Decision Procedure. Analysis and Statistics 2009.
of the 2004-2009 Legislature”, Bruxelles, (http://ec.europa.eu/codecision/statistics/docs/r
August 2009. (disponibil la adresa eport_statistics_public_draft.pdf accessed
http://ec.europa.eu/codecision/statistics/docs/r 13/02/2010).
eport_statistics_public_draft.pdf, accesată la European Parliament, Codecision and
13/02/2010). Conciliation. A Guide to how the Parliament
Fuerea, A., „Permanenţa procesului de co-legislates under the Treaty of Lisbon,
reformă instituţională în cadrul Uniunii Brussels, January 2012
Europene”,în Revista de Drept Comunitar, nr. (http://www.europarl.europa.eu/code/informat
2/2003. ion/guide_en.pdf accessed 21/04/2013).
Infoeuropa, « Procedura de co-decizie Fuerea, A., „Permanenţa procesului de
în Uniunea Europeană », Glosar de termeni în reformă instituţională în cadrul Uniunii
Teme Europene, nr. 34, Bucureşti, iunie Europene”,în Revista de Drept Comunitar, nr.
2007. 2/2003.
Matei, L., „Decizia în Uniunea Infoeuropa, « Procedura de co-decizie în
Europeană’’, Caiete Jean Monnet, Ed. Uniunea Europeană », Glosar de termeni în
Economică, Bucuresti, 2009. Teme Europene, nr. 34, Bucureşti, iunie 2007.
Parlamentul European, Codecizia şi Matei, L., „Decizia în Uniunea
concilierea. Ghid privind activitatea de Europeană’’, Caiete Jean Monnet, Ed.
colegiferare a Parlamentului în temeiul Economică, Bucuresti, 2009.
Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie Parlamentul European, Codecizia şi
2012, (disponibil la adresa concilierea. Ghid privind activitatea de
http://www.europarl.europa.eu/code/informat colegiferare a Parlamentului în temeiul
ion/guide_ro.pdf accesată la 21/04/2013) Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie
Parlamentul european, Conciliere şi 2012
Codecizie. Ghid privind activitatea de (http://www.europarl.europa.eu/code/informat
colegiferare a Parlamentului în temeiul ion/guide_ro.pdf accessed 21/04/2013)
Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, Parlamentul european, Conciliere şi
Noiembrie 2009. Codecizie. Ghid privind activitatea de
Parlamentul European, Raport de colegiferare a Parlamentului în temeiul
activitate iulie 2004 - decembrie 2006 Tratatului de la Lisabona, Bruxelles,
(legislatura a 6-a, prima jumătate a Noiembrie 2009.
mandatului) al delegaţiilor la comitetul de Parlamentul European, Raport de
conciliere (disponibil la adresa activitate iulie 2004 - decembrie 2006
http://www.europarl.europa.eu/code/inf (legislatura a 6-a, prima jumătate a
ormation/activity_reports/activity_report_200 mandatului) al delegaţiilor la comitetul de
4_2006_ro.pdf accesată la 02/03/2013) conciliere (
Parlamentul European, Raportul de http://www.europarl.europa.eu/code/infor
activitate 14 iulie 2009 - 31 decembrie 2011 mation/activity_reports/activity_report_2004_
(A șaptea legislatură) al delegațiilor la 2006_ro.pdf accessed 02/03/2013)
comitetul de conciliere Bruxelles, 2012. Parlamentul European, Raportul de
(disponibil la adresa activitate 14 iulie 2009 - 31 decembrie 2011
http://www.europarl.europa.eu/code/informat (A șaptea legislatură) al delegațiilor la
ion/activity_reports/activity_report_2009_20 comitetul de conciliere Bruxelles, 2012.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
217
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

11_ro.pdf accesată la 19/01/2013) (http://www.europarl.europa.eu/code/informat


Parlamentul european, Raportul de ion/activity_reports/activity_report_2009_201
activitate de la 1 mai 2004 până la 13 iulie 1_ro.pdf accessed 19/01/2013)
2009 (a şasea legislatură) al delegaţiilor la Parlamentul european, Raportul de
comitetul de conciliere, Bruxelles, 2009. activitate de la 1 mai 2004 până la 13 iulie
(disponibil la adresa 2009 (a şasea legislatură) al delegaţiilor la
http://www.europarl.europa.eu/code/informat comitetul de conciliere, Bruxelles, 2009.
ion/activity_reports/activity_report_2004_20 (http://www.europarl.europa.eu/code/informat
09_ro.pdf, accesată la 13/02/2010) ion/activity_reports/activity_report_2004_200
Parlement Européen, Rapport d' 9_ro.pdf accessed 13/02/2010)
activité du 1er mai 1999 au 30 avril 2004 (5e Parlement Européen, Rapport d'activité
législature) des délégations au comité de du 1er mai 1999 au 30 avril 2004 (5e
conciliation (disponibil la adresa législature) des délégations au comité de
http://www.europarl.europa.eu/code/inf conciliation
ormation/activity_reports/activity_report_199 (http://www.europarl.europa.eu/code/info
9_2004_fr.pdf, accesată la 22/02/2010) rmation/activity_reports/activity_report_1999
Priollaud, F-X., Siritzky, D., Le Traité _2004_fr.pdf accessed 22/02/2010)
de Lisbonne, La Documentation Française, Priollaud, F-X., Siritzky, D., Le Traité de
Paris, 2008. Lisbonne, La Documentation Française, Paris,
Shackleton, M., Raunio, T., 2008.
“Codecision since Amsterdam: a laboratory Shackleton, M., Raunio, T., “Codecision
for institutional innovation and change”, since Amsterdam: a laboratory for institutional
Journal of European Public Policy, April innovation and change”, Journal of European
2003, Vol. 10 Issue 2. Public Policy, April 2003, Vol. 10 Issue 2.

Website-uri: Websites:
Comisia Europeană - European Commission -
http://www.ec.europa.eu/ http://www.ec.europa.eu/
Glosarul Uniunii Europene - Glossary of the European Union -
http://www.europa.eu/scadplus/glossary/ http://www.europa.eu/scadplus/glossary/
Parlamentul European - European Parliament -
http://www.europarl.europa.eu/ http://www.europarl.europa.eu/
Observatorul legislativ al Parlamentului Legislative Observatory of the European
European OEIL - Parliament (OEIL) -
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/ho http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/hom
me.do e.do

1
Costa, O., Saint Martin, F., ”Le Parlement européen”, La Documentation Française, Paris, 2009, p. 71.
2
Parlamentul european, Conciliere si Codecizie. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului,
Bruxelles, iulie 2007, p. 4.
3
Fuerea, A., „Permanenţa procesului de reformă instituţională în cadrul Uniunii Europene,în Revista de Drept
Comunitar, nr. 2/2003, p. 16.
4
Shackleton, M., Raunio, T., “Codecision since Amsterdam: a laboratory for institutional innovation and
change”, Journal of European Public Policy, April 2003, Vol. 10 Issue 2, p. 172.
5
« Procedura de co-decizie în Uniunea Europeană », Glosar de termeni în Teme Europene, Infoeuropa, nr. 34,
Bucureşti, iunie 2007, p. 16.
6
Parlamentul European, Codecizia şi concilierea. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului în
temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie 2012, p. 5. (disponibil la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_ro.pdf accesată la 21/04/2013)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
218
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

7
Lista cu cele 85 de domenii care intră sub incidenţa procedurii de codecizie este prezentată în mod detaliat în
Anexa E la Parlamentul European, Codecizia şi concilierea. Ghid privind activitatea de colegiferare a
Parlamentului în temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie 2012.
8
Parlamentul european, Conciliere şi Codecizie. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului în
temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, Noiembrie 2009, p. 3
9
Irina Moroianu Zlătescu, citată în Matei, L., „Decizia în Uniunea Europeană’’, Caiete Jean Monnet, Ed.
Economică, Bucuresti, 2009, p. 75.
10
Priollaud, F-X., Siritzky, D., „Le Traité de Lisbonne”, La Documentation Française, Paris, 2008, p. 367.
11
Ibidem
12
A se vedea « Procédure de co-décision » pe
http://www.europa.eu/scadplus/glossary/codecision_procedure_fr.htm accesată la 10/10/2010
13
Costa, O., Saint Martin, F., ”Le Parlement européen”, La Documentation Française, Paris, 2009, p. 71.
14
Parlamentul european, Conciliere si Codecizie. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului,
Bruxelles, iulie 2007, p. 4.
15
Fuerea, A., „Permanenţa procesului de reformă instituţională în cadrul Uniunii Europene,în Revista de Drept
Comunitar, nr. 2/2003, p. 16.
16
Shackleton, M., Raunio, T., “Codecision since Amsterdam: a laboratory for institutional innovation and
change”, Journal of European Public Policy, April 2003, Vol. 10 Issue 2, p. 172.
17
« Procedura de co-decizie în Uniunea Europeană », Glosar de termeni în Teme Europene, Infoeuropa, nr. 34,
Bucureşti, iunie 2007, p. 16.
18
Parlamentul European, Codecizia şi concilierea. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului în
temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, ianuarie 2012, p. 5.
(http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_ro.pdf accessed 21/04/2013)
19
The list with the 85 domains under the codecision procedure can be found in Annex E to European Parliament,
Codecision and Conciliation. A Guide to how the Parliament co-legislates under the Treaty of Lisbon, Brussels,
January 2012 (http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_en.pdf accessed 21/04/2013).
20
Parlamentul european, Conciliere şi Codecizie. Ghid privind activitatea de colegiferare a Parlamentului în
temeiul Tratatului de la Lisabona, Bruxelles, Noiembrie 2009, p. 3
21
Irina Moroianu Zlătescu, quoted in Matei, L., „Decizia în Uniunea Europeană’’, Caiete Jean Monnet, Ed.
Economică, Bucuresti, 2009, p. 75.
22
Priollaud, F-X., Siritzky, D., „Le Traité de Lisbonne”, La Documentation Française, Paris, 2008, p. 367.
23
Ibidem
24
See « Procédure de co-décision »
(http://www.europa.eu/scadplus/glossary/codecision_procedure_fr.htm accessed 10/10/2010)
25
Citat în Dehousse, F., “The Reform of the EU Courts. The Need of a Management Approach”, Egmont Paper
53, Academia Press, Bruxelles, 2011, p. 10.
(disponibilă la adresa http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep53.pdf accesată la 23/01/2013)
26
Cifre obţinute în urma propriilor căutări în Observatorul Legislativ al Parlamentului European (ŒIL) la data
de 09/04/2013.
27
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do accesată la 9/04/2013
28
Timpul mediu ponderat a fost calculat prin calculul mediei ponderate între timpii specifici dosarelor
COD/PLO încheiate în prima, a doua sau a treia lectură. Pentru numărul procedurilor am folosit următoarele
surse: 1) Pentru datele referitoare la a şasea şi a şaptea legislatură, s-au folosit statisticile disponibile pe website-
ul Parlamentului European la adresa http://www.europarl.europa.eu/code/about/statistics_en.htm accesată la data
de 27/02/2013; 2) Datele referitoare la legislatura a cincea au fost preluate din Activity report of the delegations
to the Conciliation Committee, 1 May 1999 to 30 April 2004 (5th parliamentary term), p. 12. (disponibil la
adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_1999_2004_en.pdf accesată la
02/03/2013).
Pentru durata procedurilor am folosit următoarele surse: 1) Pentru datele referitoare la a şasea şi a şaptea
legislatură, s-au folosit statisticile disponibile pe website-ul Parlamentului European la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/about/statistics_en.htm accesată la data de 27/02/2013; 2)Datele referitoare
la legislatura a cincea au fost preluate şi rotunjite din raportul disponibil pe website-ul codecizie al Comisiei
europene, „The Co-Decision Procedure. Analysis and Statistics of the 2004-2009 Legislature”, Bruxelles,
August 2009, p. 7. (disponibil la adresa
http://ec.europa.eu/codecision/statistics/docs/report_statistics_public_draft.pdf, accesată la 13/02/2010).

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
219
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

29
European Commission, „The Co-Decision Procedure. Analysis and Statistics of the 2004-2009 Legislature”,
Bruxelles, August 2009, p. 7.
30
Parlamentul European, Raport de activitate iulie 2004 - decembrie 2006 (legislatura a 6-a, prima jumătate a
mandatului) al delegaţiilor la comitetul de conciliere, p.5. (disponibil la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_2004_2006_ro.pdf accesată la
02/03/2013)
31
Parlamentul European, Raportul de activitate 14 iulie 2009 - 31 decembrie 2011 (A șaptea legislatură) al
delegațiilor la comitetul de conciliere, Bruxelles, 2012, p. 3.
32
În Parlamentul european, Raportul de activitate de la 1 mai 2004 până la 13 iulie 2009 (a şasea legislatură) al
delegaţiilor la comitetul de conciliere, Bruxelles, p. 8. (disponibil la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_2004_2009_ro.pdf, accesată la
13/02/2010)
33
Ibidem
34
Ibidem, p. 11.
35
Ibidem
36
Parlement européen, Rapport d' activité du 1er mai 1999 au 30 avril 2004 (5e législature) des délégations au
comité de conciliation, p. 12. (disponibil la adresa
http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_1999_2004_fr.pdf, accesată la
22/02/2010)
37
Quoted in Dehousse, F., “The Reform of the EU Courts. The Need of a Management Approach”, Egmont
Paper 53, Academia Press, Brussels, 2011, p. 10.
(http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep53.pdf accessed 23/01/2013)
38
Figures obtained following our own researches in the Legislative Observatory of the European Parliament
(ŒIL) - http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do accessed 09/04/2013.
39
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do accessed 9/04/2013
40
The average weighted time has been calculated by using the number of legislative files adopted per reading
and the average time specific to the adoption of files per reading. The specific data have been obtained as
following: 1) For the sixth and seventh legislatures we used data available on
http://www.europarl.europa.eu/code/about/statistics_en.htm accessed 27/02/2013; 2) For the fifth legislature we
used data available in the Activity report of the delegations to the Conciliation Committee, 1 May 1999 to 30
April 2004 (5th parliamentary term), p. 12.
(http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_1999_2004_en.pdf accessed
02/03/2013) and in „The Co-Decision Procedure. Analysis and Statistics of the 2004-2009 Legislature”,
Bruxelles, August 2009, p. 7. (available
http://ec.europa.eu/codecision/statistics/docs/report_statistics_public_draft.pdf accessed 13/02/2010).
41
European Commission, „The Co-Decision Procedure. Analysis and Statistics of the 2004-2009 Legislature”,
Bruxelles, August 2009, p. 7.
42
Parlamentul European, Raport de activitate iulie 2004 - decembrie 2006 (legislatura a 6-a, prima jumătate a
mandatului) al delegaţiilor la comitetul de conciliere, p.5.
(http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_2004_2006_ro.pdf accessed
02/03/2013)
43
Parlamentul European, Raportul de activitate 14 iulie 2009 - 31 decembrie 2011 (A șaptea legislatură) al
delegațiilor la comitetul de conciliere, Bruxelles, 2012, p. 3.
44
În Parlamentul european, Raportul de activitate de la 1 mai 2004 până la 13 iulie 2009 (a şasea legislatură) al
delegaţiilor la comitetul de conciliere, Bruxelles, p. 8.
(http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_2004_2009_ro.pdf accessed
13/02/2010)
45
Ibidem
46
Ibidem, p. 11.
47
Ibidem
48
Parlement européen, Rapport d' activité du 1er mai 1999 au 30 avril 2004 (5e législature) des délégations au
comité de conciliation, p. 12. (
http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activity_report_1999_2004_fr.pdf accessed
22/02/2010)

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
220