Sunteți pe pagina 1din 145

10001

DE INTREBARI. ~I RAs,:PUNIS'URI DE,SPR.EVlA,TA D'UHOVNICEASCA,

,

'.

Carte' t1.pi_rUI CU, binBcuvi:n~allea r~ea ,sfiRti.hllui Pinm:IE!' GALACfION"

..

:Episoo:ptd, Alexandrieru ~ Te~,eormanului

~ditur,~ EOll:1!'nleni'tla.

,10' ....... &· ,ii'

LS.B.,N" 97~7952=S2-9

Hl~lhU'a Cartea O,ir~DdOX~ I.~;, II, N. 973-7957-93""8

1,000

DE iNTREBARE ~I RASPUNSU,RI DESPRE VIA,r,A DiUHO'VNJC,EA:SCA,

:t'

,;'1; ,. , .' d ' .

',- --~ .. _.~ ',_ ~-. -.- 'fie . ~ intutr-e Hl!l'Q b'1

:t ' 1d:fie&ll'lre~ Deptn e~ Ott 1_1 nt " ... __ -' a '. _' :5, _

~,-, i/'.. -j~1'- '~l'e ,~,~al'i!'

I~e l-n7., ... , 1U1-IW·' ,1:-_ __ _ ""'"'It:~~-!l'V. _. _. @'

Rlspwn~: MinbJit1ea nGl'Et$tra nu dlepinde' de rumic exterlor: important nu este taph1l. ,eI. dneva este renumit sa. u nu, Icil este bogat sa u Sjl3C, lei c~ este

virn 'l!F'i;"", ,.,..,l;!, ..::ii:"'~ .... red in t-·)( x d:1J~ :;MI!01"~J· ,Q~""'" d" I~ izb a.md' '0:::11

v J.III., ,u,0"",/ 'La. u.w.-I!;:; !I;..JII.'~, ' , JA, 4 .::lI1!;:; u.'~<,,"',Jl 'It:""~ ,. lib ,l!JL:,. '~'l· g_

duhevnlceasca §i cl '11 iubeste pe Dumnezeu {IQemlen"t Alexandrinul),

2., tnfrtebare:' CUM tmbuie sit viebcim ca 'SQ Jl.f

f

~I';~- ",",,.;\..,...,., jJ'lfillJBilhJ 1£rIN.lIorfflJr!l!

rulsptms:: If,lliecare faptl a bunei ct'erunj"e ~i a iubirii cn~~tme - citirea r!rplor sfinte, ,gandmLlle' bune, discup;ile leu. folos, sflnta ascul tar I e, mu ~u..mirea

;I!I " "J...-.. • '" • • _ x, 'I J!I!.

m :ru.sp1.~ ,~l m necazun, iertarea ocan or - ,poart:aJ

P eeetea ru,ga,cillI"liit ~j rlspinde~re' un mires :p]JAcu t

3

'inaim.'ma, Iu.ii Dumnezeu, Cu to a te a{JE! s tel, h'ebwe 'sl, ne sWlml sl ne v'ermcim,m toate ~i leAUe tlsllfuhli sa Ie mclU.dem, ~,i atunci osteneala ~~ evlavia vor mtra, in obiceiul nostru (Staretul loan rrO'it'kO~

,]'". tRtrehare,~ CaR sunt' celt 'mai' marl ,damn ale' l'ui ,Dumnez'cu?

;Uspuns:: J?'Qclin~a. @J, hnp~a:ma, sunt cele mai

" , ,. di ~' ~ "",""" .J1 ... , ..... " ..... ::1 'I" Dumn "S£'''' tul

marr umrre 'I~va,..e ~-lir,ue lltlJ ,I~-'I: - ': ezeu, ~-lan u

Varsanufie eel Mne).

4~ lntreb,aR,; D'e €e. tJebuie s4 se '/-emasca omul ,diU.hovrt~ces€:?

Rispm1S,: ,Ne'voftoni~ 'Vuht'til trebuie s~l se

~ d X_' , iee chind ... , d ....!11 'ii- ;, -

mr epar teze cu onee cr P 'ue! gm, urus care n mtr,l, in

minte ;~i ii alintl lntma .. , Satana este foarte inventiv leu pnvire la faplele r,el,e': a,nma cand pe oamnenii, renumlji En €'vk",ie nu n pom:te abate de la via ta ~i pUr~al.iBa, prefUite de ei ~, nnli poate inclina spre ceea Ice "'ro1ie§,te el~, moean:i, sl,=:i loveasea prin aJt mijloc. i~ :hudl, ca .pe :ru~,'te' osmeni care au atins desl,~l_r~ea.r' apoi ii ,pr-os1lve~t-e Cal pe m~te' simp ,~, D, ferio~te ca pe' unii care au devenit del! prietenli lui Dumnezeu I,i, au ajuns IDa culmea tuturor v.b-tw~or. ~i, asifel, ~n,lscind in lei patima mandriei, n, smme,te la vrl~ma§ie impnhiva, lui Dumnezeu ~t in cele din urrna tID. smuJge' din [ldicJn~ ca. p;e 0 pian,ti. De rceea, a~a CllftDJ, am xis'f trebuie sA ne de'p~rtlm de g.lndurile pltilna~ care' fi@,alintl:mudBa §i inima

.1.. In trebare: Care ,este' ee mai important ,l'gem ",'il'tit un ere,ti,,?

Rispoos:: Cel mail importmt' lucru ,este' sl mv~

adevarata cmdiin~, ,(Slintul Ambrozie al

M~ediollnului),.

e: f....... 11.. C ,}t.,S, :l...... .I, '~m- ..Jird,;t'Iiflta

Voi, Jn~.r'I[Ji,{fR.~ .• um 6u, l~iU:'Danwl, ' Hrll;rKr· --

tugret.,,?

Rbpr~rur: Inceputul chip~dui th,e,pt al gl_ndmilor lesre' ascultarea §i citirea Cuvantului lui Dumnezeu §i. cuvmtelor SfinJillol!" P'kinp (SmntU~, Eivem, Sirul).

ii' Intt1f!b,ar'i Ce' 5gnt~m dabyri sa CUI04ftfm?'

Rx T ~ 1I ........ :IIl.., i,a .t!I~ cunoaseem vola 'mm· ~S'pun:s: .. 0)'£ n emne sa 'cur "Vuly'~ .,' .'. _' ,111..'

Dumnezeu §,i care fapte soot virmp ~i care Stmt pacate. ~~, cine nu face aceasta gre\@'€'~be in1Jmte'l9r ~ui, Dumnezeu 'De' aici flejese c~ eel ce :rln1ane m intuneric §i hi ne9tiln~ gre§~te de daftl, or,i: Ji prin farm1 c! nu cunoaste voia lui Dumnezeu :~i prin faptul cA, nu foloseste mijloacele necesare pentru a, 0 afla ~i 'inu ... adins r~mi_ne in intnnerk (Sfantul Teofan ,ZavlOrA,htl) .

8~ lntrrfJare,: CN,. ,~I lie intiri. in Bis~,rici,? Rlspmns:: Prin indrumerea pirirl'tel~ duhovnk, prin lega:tu1a permanen tl leu 121; prin imp\itrtl~ama, deasa, prin pregltir-ea. a tentl, pentru impartl§:irey. prin ,fii&Ventare~ dumtl!e~e~@§,tli 81 ujbe" prin rng~ci.unea, de atasl, prin cimea ,zilnici a EvanghelieiI' prin ddrea cl_rt,illtlt: cu, Iconpnu t religiosF .ptM,pnerea, sih~bl torUOi" ~i a posturllor armhn, biserieesc, prin prietenia ~i le_gahu,a ell oamenii cIediIlC:~o~i.

.S

9~ lu~&ar-e,: DWtnlfii!zeN Ii tri_if-e' int,o'ttie,i,'untl ,e' (1,ilmetd 14 noi?

R~Sp'llmS~ NUl uneori nu Dumnezeu, ,ei dil.volu~, n 'rriml~ la noi,

.tIO:~, Ilrtrebare: Cum 5' d'uhovnice'JA;sci?

R1Ispum;:: Viejuind in singura'talt€'l' 'm! hranesc din DUJrulleZiere,tHe Scr,ipnui, ,dupa poruncile Domnul ui, §i din t!lcwea lor ',1, d,e esemenea, din predaniile . apo~~orue~dj din v ie tile' ~]l mva'~turile SnnJilor P;IT~in~i §l ascul t de ele; §i C€ea, ce leste 'pe mls:ma in~e~ege'[ii mele spre ·a,aill fa~' pe' plac lui Dumnezeu §1 spre folosul meu sufletesc, transcri u §i nrva'~: in aceesta constau via:~a si suflarea mea. V,I :Sia:ruiesc sl fa,ceti la fel. Bu v,l dau sfatul acesta spJt:€ binele sufletului, pfopWlandlUl-'va oeea ce pentru Dune insumi socotesc a fi folositor (Sfin.tul Nil SOlski).

Ra$P!WlS: Pentru ca citirea Scripturiler si fie cu folos, trebuie: 11 jnaifl'~e de dtire 8ft. ehemam harul Duhului Sfill.t 'in aj~ll~'oru1 nostru; .2) sl citim flrl grlbi" :repetlnd de' cl tevlll ori ceea ce nu intele,gem; 3) sa nu avem grija de a ci ti mult: ~) s.~ ne ferim de c~ti~ea, clrtilor sminti toare.

I - j}'

12~ l"tubate,: P,1l tem Inv4ta 'Via J'Q;

duhouui'fieas\Ca fir/J La ~!rtud'i',d la ,[COli la.

IduhovfJ,i'Gea~,ca?

6

RlsptmS: 'Ferici,rul Ieronim, de,i nu .8, srudiat in, ',coUle duhovmceftt totll§i 893 ,forma.t pe sine insUlt prin citirea dnhovnkeasca '~i prin disclIlpile ,eu stalepi duhovmcee·ti ~ cuoarnerm. :reU;potd experimenta.~,

1S~ tnttl~baR; Ce R'ligji' t,unt cans:ideMte ,peiitf'?' Rispuns': Toate, l,eligille[ care existi 1ft l1.1nle'.r' in afarLtt numai de ,ce~, adevikata ortodo::d1..r sunt gre~te §j nu il 'mintui,e<sc pe om, 10 rellgie ,gr-el,ita este 0 b(;]r~o~ur,i IDa. adresa oemeniloe, Dupl moarte se descopera hnedia1 cit de '[ramie I .. fost lucruJ. pe' care omllj ,i-a, llin,temlda:~' nldl~dea ... Sf. cat Idle cumpllta §i de 8Ji~jetoue va fi starea celui care va vedea atunci cl, a fos[ ~e]]at (SflntuJ. Teofan ZlmriM).,

14., lntrebl1rt:' De ee este imp'Ortanf s. H" iftgriidi'm CU' iHvitamra "cfJsa; fJi tl'nande' s"ute.?

Raspuns: Penrru cl fiecat'8 1 ucru din lume $,i fiecare impresie da.torstl aeelui 1 ucru stim~c in om anumite ginduri, ,sim.Jirl §i, dor.in.~' fi 0 anumittt 1 uerare, potrivit€ eu ae:e1.e, impresii, Ia tI,de ce trebuie sA, ne mgJldbn asffel mclt totul s~ ne zldeasca, Chtar d.ael un anumit lucru nu provoaca gmdl'uri ~i shnFi rele, 't>ot ne aha te de la ceea ce esse prindpa = :manhlirea, sufletului ~i nazumji ca:rre' Dumnezeu., 'De exempln, cu timp m llrm!~ camera (1e~tinului tl zidea pe aceste prin ~o:t ee avea in ea. Pe p~fe}i Sf aflau fo.i de h~rt1e de dH~ltte marimi cu ruglcro,unj ~i cugetari din Sfintele ScripruIt 0 mwpme de icoane, 'tab loulfu£rloo~~Uoarei J udec.a'p-t fotbo,g-ra1ii ale

7

sta_xe~ilOI"~ duhovnicilor,. schimnicilof, ascetilor, ale minls'tidlor ~i ale biseridJor.

IS. lntrebare: Cum si ne caliU%im ill via"td iJu'hof}ftiee:asl:' fn vremu.nle :f1tJQsfre?

R!s.ntmS:: Pentru 'VI'enl,ur.ile. din urma Sflntii

JI."'",. I -

Pii;rmp propun si, avem citJluzl, ma! mull Sfanta,

Scr~ptU1i §,i serlerlle patristiee faIl sl resplngem, insl; slltuirea prudenta cu p,lrintii !:j fratii

I ~ ~

centemporani, avind, in, acelasl timp m gandmi p mn

~im'JiFm duhul smereniei §i al poclml)ei. Measta este lucraree daruitl de' Dumnezeu.. vremurilor noastre ~i noi suntem datori sil ne folostm ell evlavie de darul lui Dumnezeu, dat noua spm~e mantUlire (Slin,tul Ignade Briancianiaov].

1[6. I:ntreb'ar:e': In ce caz SURf o,ste"el'ile ,exten,f),a,'rf ,l'rA /0108'?'

RlspUllS:: Nu e:dst~ rdd un £0108 din nici 0 osteneala €'xterioara' daca nu ~tim ca prin osteneli sa

ajungem la bunatatea IIWlttiicl" -

17.1ntrtbare.: D,e' ce trebuie sa cltim: PS',filtire'tl l' Raspuns; N u neglija'ti psalmii, deoarece ei alunga din suflet d uhnrile viclene ~i s!desc in el

Slin.t1ll Duh,

18,. In:trebare:' De ce aBu·me trebuie sa fie' condusa' viata Cfeftinfl.lld,l

Raspuns: Viata crestirnilui trebute sa fie condusa de' c~Wnt.a. §i rajiune, adica de cbibzwntl , 1:1 tu ri de sfa tul celor pricepup, Diavol ul iibande"te

8

atunci ,ca_nd oamsnii se mered in ra.Jiunea Of, 'in <chibzmn~ lor til nu eer sfatul duhovnicului,

l!t lntreb4u: Cum trebwe s' petlte.cem zile'k'

:II "!, postul.'~·

RlspW1_S: in timpnl postuhu trebule si, ne mdeptitim de de~ertlciunea, lumeasca pentru a ,eugeta la p!catele noastre, a 'pl,ang,e inaintea lui Dumnezeu ~ a p'I,egati 0 spovedanie ,curatl din ilUmal care ne C\U1,te:§;~,e de plcate,. Zilele de post -trebuie sl Ie d.ediclnl. postului, mersului la bisenca hn Dumnezeu, tim,n CUlv,inttdui lui Dumnezeu ,i faptelor de' milostenie; s~Bi virlta.m pe' oom, bolnavi, .pe cei sarad ,i ne.cifliJ.i pentru a-i atuta.

2fJ[.lntre:&'laTe': ceo ~ere' DMmnezeu,rh Itl om? Rlspuns:: Dln m~eaga, Scrip/tura vad ca ceea ce C€'l,e Dumnezeu de ~a, om este adunat in urma:toar1ele: sl se smereasca main~e,a aproapelui in toate, si,-li lepede dorintele lui pkluJ'2Ise', sa-L roage neineetat pc Dumnezeu 81,-1 miluiasca §i EI sl-i. dea malli, de ajuto'l (SEinhll Simeon Noul Teolog).

21. t:ntreb.are,~ C6 insfAmna sil te il:qJitnezi [de

l· , U,fH',~

R!spuns\~ Sf te d~pirtezi de lume inseamna sl pu,lse§u nir,BVurile,. oblcelurile, regullle, deprinderile ~i cerin~e care' sunt mtru totul potrm.vnice Duhului lui Hnstos.

22,. lntrebare: Cttm. 5'. recano'a,tem latrac.pa p,ati:mtlf. fat. ,de IU! 'Rem?

Raspuns: tn om e.:rlstl ,atr,ac~e plc!toasl fa,J.iI de' un luau atu_nci cand:: se nit! ell placere 1a ell se supiri p e ceilal~ :ri se cearta din cauza lui iar atunci cand it pierde, se mtris~eaza pentru el,

"I . t keb'o"'jj" - n.:. ,,,,,,flo "Hi...:. ...... "'" 1c.I iJW tn uneor!

',~. ,in J.J' I" "'",,re:.' u-~n L';;' r ~ ~""~J" 1!;r ....... 5.· "' 'RU, . 'i..n 1;,

gan:dUii httlito~e' fmptJ,trivtl lId ,DutHne,zeuj. lit Maidi Domuu luit a ,sji'tlt't;!tJrr ~r;OaHI! fi tI Sji'n"ft;,lo,' Tai,ui~ l'

R~s.purtS: Sit incetim sl-l judecam ~i sa,~ I osandillm pe aproapele ~i nu ne yo. mai 'berne de gand:urile hulitoare. Nimeni nu trebuie sEt, creada ca el este vinovat de gindlw-He hulltoare daca nu le voie§I'te §i nu eonstmte le ele, dtrebuie sa. le atribule diavolilor. Shitduie§te~fe sa nu le acorzi rna 0 ,atenJie I(Sfinwi loan Sdkarul).

24. Int~ebarr!' ,Pfin ce lap1te' Sf tlo b,a;nd~~tl. bUR"vointB bd D1l1ftneze.u l'

Rlspuns: Existi dnd fapte, cu ajUltorul camra se dlobande~;te 'bunlv'om~a lui Dumnezeu, Prima este

't I

ruga,ci unea cura tAr a doua - dtirea Psal tirii, a treia=-

citirea Dumnezeiestilor Seripturi, a patra pomenirea cu zdrobire de inim! a pscatelor noastre, a morjii o}i a rnf.dco~atoarei j udecap, iar a dnoea ~ rucodelia l(Monahul Evagrie),

~,t n trebare,: Ca:r,e este fololsu.l mga,ciunii lut li!us?'

Raspuns::: Ruglc~unea .Doamne I-jSilUS€'

Hristoase, Fiul 1m, Dumnezeu, ,miluje$te-,mii" I s!vaI~Ha. permanent in inima, usuca dtesIraul,.. potoleste furia, ,a1 unga mania, tnla.tura trjste~aj' indl~plr~eazi obraznicia, nimiceste mehmoo.1ia(f

'lO

a]unga lenea" lwnine~~ mintea, na,te zdrobirea de htima §,i aduce lacrimile.

26:,. lntnbdr~': Cum ttrooie sa .. i ~iBstim pe p~e\ofi?

Ra.spuns: Pe fl['eop. trebu'~e' 81-1_ dnstim mal mul t [ea. pe p~ldnp. . .r/~t~P VOl -,mtl\Bab~ SiAnrul. loan. 'GUla de I) ur - [cine este preotul 1/,1. l~i rlspunde': fl'Es,'te

lngeru~ Domnulni", Tocmai de aceea trebuie sa=.t cinstim pe pasted, SpWlE: ell mai mult dec~t . P~' parinPt caci ei sunt s:~~jitolrb, lui Hristos pe p~t §Im cine ii dnsteste, acela n cinste§tt~' pe Hristos,

~ ~

2 7. lfltrebare,~ ,e au S'Ntlt ,ii.ca,tele impotrtva

DuhiUui ~fafl't?

R,~spuns: P'aca tele impotr~vla Duhulnl Sfm't s~nt urmatoarele: 1) nade] dea plea mare in mila lui Dumnezeu; 2) dezmdl'e!jd.ea cu privire la mantuirea noastra; 3)1 impotri.virea ,clar,~ .fa~a de' adevar ii lepadarea de credinta orwdoxIi; 4) inv~dta. cu ""privir,e la acele bunuri duho¥ni.re§t~, p~ care le dob,andeJlt-e aproapele de la Dumnezeu; 5) aflarea in p~ca~ §i :stHrWn'ta in rautate; 6) necp'asarea fafil de poclmta

- I

pini la sfar~iM acestei vie?

28~ rntr-ebare~ eu lem,t! nu trebuile sit aveem pri'e ie Hit!'?

R~spuns,: sa nu illegi prietenie §i s,l nu ai.legahlr,~ ell vr~jma~ii Biseddl lui Hristos, cu ereticii, ell schlsma neil' eu cei care on ~h\ sfintele posturi. Trebuie sl'fugi de 8GB oameni care nu se tem de

11

Dumnezeu §Ji nu ,n, elnstesc (Cuvio8ul Se'r,afim de Suo~)"

29,'" lnmbd'~': Prin, ct' ee iNt're,te ctedin"a,"! :Rlspuns;: AJcultl 'Cuvifitul, lui" Dumnezeu, predicile ~.f ·m.vl,~l,turlle,~, cite~te, (uvin'wl lui Dumnezeu, pe Sfintfll1_, If?hhlfi ,~i ,cirtile' sbmetilol,

~ ;~ _ T- ,.

caU'ta f,i mtfi!'aJbl, discutl ~i intt~ in le,g~turi cu (lei

cr-edmd,c~ boga'~ m cIledm~I;. ,roa,gi,-,te;.' s,mg'! 'CaITe' Dumnezeu sl~'~ 00<1 ,cr,edih~il v.ietuieJte' p ottivi t credm!ei, ~i. spovedeste-te fM 1mp'ikra,e~te,""b~' eu Siinte1le' Taine mai des (SJintu]l Teofan Z~.voratul}.;

29 f: b L C "'" fi: ,I:, ,"~ ,..I

V)' , '~ _ .n~lflt1are:'Um sa. "f "tu': q.tn. jar" u:e

.ro~k? - .

,RiSptm$': Pune-I mfotdea:mta, pe aproepele to locul tau, iar pe tine - in ~(lCW aproepelui,

J~.~ f",frrban,: Ce este ~'muortQD.f m vi'd'ta

··~T I'

tluh(JVI iced 9c"1'

Rispuns; Straduje~,te-te' ca roa:ti viata ~l ai un plrinte d uhovnle, sl -i desmainui fiecare p,lca't ~i ,gind ~i sa te bucuri de sial'turile fi die mv.it:~l tnrile lui tfMinmrnea, - spume tn'~e_lephll Solomon - consta in :mldt sfat, iar blrbartulli £11",1 sfa:~ ~i este $.~e§.i vr!jm.-aili"

,l2" luufbar'ie': Prt'" ,ef ,Ii putem Ii' Ct,' mai :m;u.lt bineplircup lui' Dumnezeu?

Raspuns\: Prln nlmie nu b putem fi ,8§a de bineplacutr lul Dumnezeu deca.t prin suferintela ~.i U,ps,-urue tmp~fojl indma.te pentru Em; ~i prin nimic nu

11'2"

,["

puJte·nL atrage a,ti'~ de' mwlt, m1id1'Bea Lui de oameni ca prin lacrimi,

3J'~ lu&eb,lrt.:, Cp. sa luptam tu ,afi,Hti'k'? RDspuns:- Crestinul trebuie :sl se stradltdascl sl ,faca ceea ce este potrivnic patinu]lol:~ de exemplu: patbna te ('!bli:gl sl E impopive,~ dsr tu ,tt2, sile,~ti sl. taci; pia tlma 'te obligi sl, te hnbuibL dar m nu -~i dai 'voile' 81, te saturi ~i. a~a mal departe,

34,. Inttrebare: ,CKm, 5" ""tv,w pmza.d'ttUl. ~jf-b4torilo'?

R ~1C!p' 1TI1 'III 't'lil ,C!. ~, DT r"iinm; ~ . ',~ ul ep-' Ii 'liiT'Ii:D ~T"ii m';b'~I~i'''''' S'~lIrlb ;':'~ril" e'

. j~lt~I .. '1~ILUZ:I\13 ,-Y" 1-. . a:" UJ.J.!tt;. IAI. lllJJJli ·.~~JR II . u (I,IWUl _.

voastre le uti"te su11eM :~UF,I, aJdicl sar-b\~to[tle care s.unt celebsa t~ prln betie~ {)~.pet-e" hnbulilbare, ,] a~a, mai depane. 'in general, 'in zilele de sitb~;toale' (care nu sunt pl1',lmmte d:uhovni(e~te) se risip&§;tte ceea ce s~a aduna t 'in zilele de truda,

• ~f

• 3S:. J:~.treb;are;' Cum sll ,sciipJ.l. de i'~te?

KIs.pwuj:

1" Sa nu 00' uitlnl J1a ceea ee fae oamenii, oricine ar fi ei, d s~ ,ascultaID ~i sa flm a'ten~ la eeea ce ne invati'Cuvim.tnllld Dumnezeu,

- r -- _ ~ ~ -~-

2,. 51, urmam via,ta :Minmitorullul ~,il a SfinJilor

Lui.

,

3,. S! mtomcent auzul~i 0Ch]ij, de le cellie' nefolosltoare, .cite] 'pm ele, ca prin nitre lJl1oi, iintri, in inimi, t()t rlull.

30. tntrebare:' Cum, sa-I fnv'tam ,e: corn' friCd, de ,D.mHeuu?'

Rls-puns::

13

I. SI.-1 deprindem p;e~ copil sil se mchirN'~' pin! 13. :p~1Itint inaintea Sfmt~i. Crnci ,] a sfmtelor icoane ~ sl.1le skute.

2. Sa·=~ ducemmai des la biserica luffi. Dumnezeu, 3,. Cu mana lui: sA, puni '~mninlri mailintea iooanelor ,si. dea pomelnlee, sl dea mllostenle, sat lase·banuti. In cutia saracilor.

4., Sa. se lmplrtl§eascl. des cu Sfmba~e' lui Hristos Taine,

5., 51 -~ dam F'Iescur,! iii aghi,asmii inainte de

mancare.

16", S~,~l 'mva~am rug!ciunL

'7'. S~ .. 1. ducem sl-l. binecuvanteze PIBObjl.

8,. 51:..1 deprindem ell ca:n~aJjea §i ci tirea a.'CiiS,a,. J' 9 ~ :lin prezenta copilului sa purtam discutii

duhovnlcestl despre Dnmnezeu ei mantutrea sufletnlui,

10, 51,-1 depnndem sl~ im.paI-tii dulci urile, chiar ~i bucata lui de paine ell fra tiil ell surorile ~i cu a1 be persoane sname"

3 7, In.h';ebaT;e:Cfun esie mai .bine sa-i pedep~im pt ct)pii?

'Rtispuns: Nu 'rrl:ht1~e sa-i su:pune'm pe copfi nid mustrarilor, nici pedep~e],or mlrtiindu=ne ~ili rostind ,cu,virl'fe ura t:€', pentru ca, prin aeeste me to de' sa nu =:i facem s~ creada .c,l ei ind[u:rs. pedepse numai pentru cl :pl1[in~i lor se ana mfr .. e stare de neliniste,

38. lu,tr:ebare:.' Cum sii~ t"va tlim tJe co"ii cele

, ~.' ~ 0 •

d , . .c, umneze:t e'l~ i:,;

14

R>:: ~pi l'i"iI'f!o"' Peo oop- 000 0 0011·0· ,lII-,o,b"'w·,,::, ,~~ ~I ':jji'nf't!i";'::'~'.' _0- 0-

aO' ~!,JI;II.. '_ ._ 'c' _" 00 u.~ fI!I!;;;_ oj(a~,it l!I.J.l~,~ QI 0 _I ••

, 0

Rvanghetia 'eu. b:martdet-e sub forma ,polv,estir]]lo~ §i

asdem 51 8emlnlm m lnimile lor Cuvmtu1l Iuil Dumnezeu.

39~ 1. tr~bare: Ct este' im",o'natlt ,tu o,~eJUd1'? Rlsptms: Ce folos au ostenelile noastre: postul, citirea SfinteJo[' Seripturi ~i cele]a],te daca lUU jnv!~m sa ne smerlm, s:t. ierUm oc~rime:1 s~,-i iubim pe' vrl:jm_a~J" s! ne ru.:@im pentru cei ce ne olClr~se? I

4~t &ulebar;e:.' Cum slJ fo.l'osim ·ti.,"l spre

mlb:tmireQ su./lefldu-i?' -

Rlspuns:: Timpul este un dar pr,ep,os, al ltd Dumnezeu, pentru care 121 XnfriClo.,l toaree Judecati ni se va cere socotetlli. HI. es te folosit sp]}e .amnmire atunci cand, omul 'l~i petrece timpU~j: 1} in rug~cm.ul1e; in convorblre CmJ Dumnezeu. 2) 'in citirea Cuvsntului lui Dumnezeu: ,j) in mersul la biserica lui Dumnezeu; ,4) m. discutu duhovnicesti: 5) in rug:_'mrem, 1a viata

". ~I

M"'" ""'''~t -~~,~. I· H ., 0 r.,

0000 ,aI1!1.W. orunn , lSU~ tls.b::mj!' ll1. moarte, la

f_nftlcO~lfjoa~ea J udeca.ilti, la chinurile vesnice §,i Ia fericirea ve§r.rUca; 16) 'in 1 ucrarea fapte.lo.r bune ~i a ostenelilor. Peeecerea v~tamaroare de suflet a timpul ui CQrLSti. in discu!M. ,~i o~u.pa Jii. desarte, 'in jocuri (de C~IPf 10m) ~i m. al te diS'~acpU, in 'be~eF in citirea cir~o.r de§. arts, m bnlOu]J\bare;" ln ,P llceri plc~ tease, mai ales lao specJra,colie' smintitoa re.

fl. Intfe&Qre: Cum sii lrtptim eN ganannle pareifJoas,e?

RlspWlS: Csa mal putemicl a.lm! impobiva tuturor gaodurilor plcltoase este ruglciwnea/ mai ales rugi,diwu~a ~Uli Iisus, TotuJ,i. exisli. ~ alte mljllioace de 1 upta.. Mmpomva gSndurilor de slava de~aJrtl ~i mfumurare'j u,ebuie sl De ,a_mintim ci. trupul nostru va pub"-ezi; tmpotriva msndriei ~ s~. ne aducem aminte ci numai mandria mlnandi toate faptele bune; im.pohiva pomenirii raului - sa. ne mglm. pentru vrljumfi; ~potrlva osandirll = sl De' mus-tram. din pricina mandlriei, sa ne amintim .plcate1ie noastre "i s' ne ru,gim lea Domnul sa-~ mdrepte pE!' eel clzut in pleat §i sa-l mU.uiascl_; tmpotdva ,glnduriloI huJitoar,€; ~ sa nu aeordam a.tm~ie' hulei ~ sl o atribnim diavoUloI:, s~ o marmrisim (in genera~) Ia spovedarde, s5. cUhn 0 rugiciune pentru eel impotriva caruia lesle hula; imlPottiv.a gandurilor dle§arte = s~ cltlm Sfanm Scripmrl ~i sl cugetam la Dnmnezeu p la cele dumne,Zeie§i!i; impotriva g;!ndurllor desfrSna'te - sA pomenim.lnfrico,~UOa[lea J udecata, chinurile vesnlee.

42 .. lntrebaTe,: C'iJ,o" .stAn·ti, nannti duhovn.i'ci

, r ,

,si' le eerem statuti?'

Raspuns:Mare· §i mbuliitor lucru este sl eerem sfatul s·tareplot, dar in ~'ce~ timp s£§n.tUill Antonie eel Mare ne-a sfa:tuit 81 ne incredin~1m de dteapta judecata §i de prkeperea siaretuJui §<i abia atunci sA ne incredem in cuv'intullui "i s~, primim flrl carlile sfaturile lui. Semnul dupa care' Pl' 'tem recnnoaste aceste hicrurl esre acordnl dintre cuvantul lui §i Cu vantUI luj Dumnezeu, a:~a cum a iost tUcuit de Sfin.pi Plrin~~

ttl, f."tre"tu~tn C'a inseam"a. a Ii ",s'ijeftt din P'U'Nt:J de v.edere dubov~nicest.?

Rasp uns ': La .~u:easta intrebue Ire' raspunde Ar:hi.episcopul Arsenie, Acest lncru mseamnl_ a te lug~ ell. lene, a nu fi atent la irdma ta, a nu p.ling~ pentru paca'~ej a nu lucra impomva gind.mi1ot ,§i

simJlminrelor rele,

AA9 ""'" L - tiiI.'D C· ·"A 'ii:!~J.:*'I,t. ,n."~~.N.·'.·a.... v."oidunea c,·i·

~,. .fHtI,..f ~p,a~-II':' , .'f;; ..,'H,fI; ..... tJ.~"·'"t"'"~' ~

trezvia?'

Rlspuns:: Gel ee esb! inchis m inima este concentra t, iar eel ce leste concen trat se afla. in mimi,. in jurul co~mn.~iJ. tn inim.a.,. trebuie s! se adune toate :putetillie': §i nUn)tes, ~i VOin~i ;~i sentimen tul, Concentrarea min~ in inima es·f.e at-enJia., eoneentrerea voin~i in miml este vioiciunea, concentrarea sim~llii in inim~ este trezvia Atenpa., vioichmea ~1 trezvia sunlit cele trei lncrari laun trice prln cave se slv.ir§-~§.~e concentraree sinelui $i lucreaza vlata lliluntrica. Cine me' are pE' ele, acela se aftl inlauntrul siu (Sfhltum . eofan ZI vor.ihlI) .. Concentrarea ii ,dli posibilitatea de a vedea in inima gandlurlle,f. dorinteile', p·atimlle ~i sentimentele,

45>1 .In.treba~e:.' Clim e.ste· mal' '&1I1e 9a dam cirp',l,e' .J .. - . t,.H'u~.!eie\; til

UU'fill"'J1~~ - _ . _ :s:

'RbplmS:: Bun Iucm este 51 ascultam §i sl citim. cele dumnezeiesd, mat bun este convorbirea duhovniceasca §i mal bun ,este euvantul (elm pricsput, Mal reditor este Curinru~. lui. Dumnezeu, far dupa el -- scrierile f'atmJilor "i 'V:iefile Sfmp.lor.

1'7

19

'Vi'e~e Sfint1Jlotar' sunt bune pentru ittcepi tori; sc.rter11e P'.rin~1or .=. pentru eel avansap; iar cuvsntul lui Dumnezeu (Biblia) - pentru - rei de~avir~p. 1riamte de citioo sa=p go'le~ti sufletul de Jroilb~ ,~. si te md~ep~ 1m ru.gaciune cittre Dumnezeu, S~ urm§,re~ti Cll areupe cele citite ~i site a,~i in IDninl!. 'Da~ca oeva nu a ajups, In lnim' sa s;~km .pini. cando Jajooge. Trebuie sit ci'te~.ti foarteincet. Sa m trerupi c~tirea, ,3. tunci (and sufletul nu mai voie9'~e Sil se manei!scl prin ci tit = 'in~e~mna C~. 8-;9. $~:turat. Dacl sofletul este uimir de. un text, dtmai la el ~i nu citi mal departs, eel mai bun limp pentru Cuvsntul lui Dumnezen este diminea ja, pentru VleJile Sfjnplol' - dupa masa, iar pen tru Sfinpi Parinp. - nu ell mul t inainte de culeare. Hx]S't~. anumite texte ale Sfintei Scripturi cave aprind d uhul, lucreaza asupra inimii §i pJovoa,ca zdro hire de mjma '9i lacrimi, De aceee, asemenea texte trebuie notat-e ~ pas,'tra:~e" in Cal de nevoie, pentru treznea duhului,

pentru Dumnezeu sunt folositoare ~i pentru ele trebuie 81 ma logt CD. Domnul sa. mi le d!rwaJs,dt.

'8'~ IltJtrebA'H,~ Ca~e s~nt cefe dOHa pa/ami cu d~osebire' diirt'tuifo(Jf'£ suftetului'?

:RaspUfil$f: Toaie patimile soot rele ~i da"una'bJaJte sufletului, dent cele mai cumplire ~i mal ditlfiA toare sunt iM.:reptl tirlf~a de sine' ,~i 'iubk-ea pentru c,ertnr"i;, tocmai de aceea diavolul ne sije~te s~ 'ii contrazicem pe' aeilalf,i spre a ne mdrepr[jti pe noi, caci ~ tie c~'r daca vom ind ura ~i nu ne VOID mdJ.lfptap, VOID fi 'indfeptati.ti de Dumoezeu (.·ArhinumdrilltuJ Teofan

- jl~'

Nov 0 if!Ziemki) '"

4,9,. ,fnU:e'baf-re;' Care ,e~,te' blend eel mail111H pe:'tI'bw. liniftcB s "fI.,etubd·?

''0.'1(, l'~'" d ~,I!; 'iL,:;: ,:.;::, "',Go

J;\J.1SPuns: meercan - multe In via:~~J" nu am gaSjl~,

nlmic mati bun pentru p:acett ~i li~·tea sufletului meu decaf £ol,ooiijrea eu m~surl ,3. hranei, sederea lntr-un smgur'loc 1i tnde~eblidma sarguit\cioasat ell Cuv.antuTh.lui Dumnezeu (Ie;rn;oschi1]l\onahul ~te£an)~

tnt 'utreb'4u': Ce ft' ,'lllce lui' DUlnHtZ€U,? RaspWlS: Ltd. Dumnezeu Ii place purtarea

b 1 :::::-dX' f' - +,x do oameni "!::ii~I~· _, a't".Q~ II"'IDl'Ul· o'll-p~ )Ii; ... ';ljj"

UUl Q a'r~ , ~ 'I;; u~ __ '6.r!Lu/' !l;lJI!Lll" rea ~'~... ,~ "tll_'~lt

aplrar€Cll celui asuprit, intoarcerea ochllor de' Ia lucrunle relet impotrivirea fa , ii, de g~nd.urne re:~e'l silires S,plie rug,aciune (Arhimandritul Teofan NOVQ ezerski)..

51,. lutf-ebare: Care' sllnt 11griapatii ti:n.er.e'ti'i'''?

46., Intre:brare'! ee' este m~,d pTe's"", - a c.heltu;i' ,ban'i pJentm Bisenlci SQtt a mbda sa /ii' fur:at?'

RaSptUls: Este rua, fel de bine ~i s,ii-,? cool lui m ijJloacele materiale pentru impo dobirea biserkilor si si. induri pierderile, multumind (pentru toa'te) lui I )u mnezeu, Proniatorului nWnhrir.i..ii noastre,

47~ tntrtb,Q,lr-e: Carl! llalai_i' sunt ma:n;tu·itoe:r.e? R~spuns: Lacrimile datorate ~up~.ra·riii' jignir.n 111 ~ S u nt folcsitoare, msl cele vM9a re pen tru faptul d1 'L! l ~ I ~ l lenes, cfri mi supar r c[i n u am dragoste adev ~rata

lUspuns:. Groparii tinemtii sunt ,~Ipt@:

Dea:edmta In Dumnezeu, bejia, desuaul, mrinia-j" necinstirea plrinpjor~. ~ov.w;,I§ia cea rea. ~ trarolvia.

Bl.lntt-r.IMR.: Cand ,devine' rugd·a'u."Q, p.lJeat.? Raspwts: Este pleat a te ruga. lui Dumnezeu ,fara, frlcl,; aten:pe §i. evlavie, a 'lie ruga en limb a, iar cu mintea a purta dJscupi cu diavelii,

.. ~ 53", f"tr-eba,_',:' ('11m ,sa sporiln i,,&ire,a "t!ftDw BAsto'S?

Raspunsi Cel mai mnlt mtlre§'te ~1 spoeeste inbirea noastr,1 pentru Hristos cugetarea stncerl la pattmlle lui Hristos, ]p'en:tru acessta leSJ~ bine ca in fiecare zJ, de rumme3!f~. sa alegem WUl dlntre patimkile lui Hrlstos, 81 cugetlm temeinic Ia ea ~.i sa, e pomenim mai. des 'in cursul zilei. Da tori t! acestui lucru vom dlobinm darul r!bdarn" al bt§nd,e~ij ~i al

iubuii pentru Hdstos. .

54" fn,fr:e'b"f:' Ce ''''Of' de In :Noi tldmtHii i'Mme,'ti'? Rlspuns: Oamend care' ,tdUes( in duhul veac~1 ui ecestula desJr,ina~ §i sunt necredinciosi s,tiruie ca nOL in MOClll]" V'iQrjji l.ui Dumnezeu, 91 facem voia lor ~i VOl' sl ne ,atr.acga dle la I'mpIJr!pa lui Dumnezeu,

55" ttl trebare: Care sunt pieJI'ici,le' in m:gQ€:i'une? ~spuns:: in rugaciune sunt mmte piedJcl: s~ul~ tris.a.,~ ingt'euie'liea trupwui,~ tmpl'l§lierea, gandurilolI ,I\erlbdar-ea-j' :is"twlre8., revolta diavoWlor'm

20

,S'6~, lu,trebare,: Deseori smite. sfatuifi s' minc'm mai Dudt, cum '8" 'Ne fa(p'tJrrtm ,ta nee'9.b~! ,sfatu,;?

Rlspuns:, Nu ascru:dlta:p. sfaJurile oamenilor careIt fac voia lor §i care s-au f,l'cut 'mbn pmtecelul ,t ai patittliillt)r' au pe~ti. in genelal, sM, - va temep de' s:f~h1r.ime' rele mai. mult doc! t de! vrajm~~ (Sfintul Bfrem Sku1) .

57~ In. tre:fJa're': Cum se e.xpU'rif INct,'tl;r-ea fini lui Adam?

Rbpums: C]1"e@MW trebuie sl ss hn potriveesca firii :paclt:()Itlse a lni Adam, Sf€inhtli Efrem. Suulsp'iUne in mvi1tihlra sa: flrea Mui Adam, e'S'E asa ~ eu nu

1- M¥

vreau sl hlvlt, dar pe a]trl sunt bucuros si=:i mv~t;. nu

it . ,t_kl" J'

vrea u sa ml s'UpUJU.r dar imi plaee s;l,;"j sup/un pe a1tH;

nu vreau sa muncesc, dar imi 'place' sa=i P'iIDl :pe a1tm 121 munca; nu vrea u si ,aCODd. ,al~ra cinste, dar dorese s! flu cinstit de eft; nu mdb.tr mustru-ilej' dar tmi place sit m.ustm_; nu vreau sl fill. umilit, dar iMli place sa umilesc. Sunt mtelept ca sl. dau sfa:wr.i" dar nu ca sl le Imp linesc eu w.umi; ce trebuie :$1 fac - aoeea spun,. iar ceea ce nu trebuie nid sl. spun ,_ aeees fac Daca fratele meu gre~f,tej' w pUce.re1 U dau in Vil.e~gi far daca gre,esc eu., nu prhnesc CU1 pllcl?J'e mustrarea,

s8'~ 11·tre&tWe: De' c'e 'tre,buie' so evitl,m. lega'him eN odmenii l:nme:,tl'?

Rispuns:: Nu trebuie sl a,V1emt lli@,g1'MI cu cei oe disprejulesc frica de Dumnezeu, deoarece ei no spun. nimic folositor, nu fae nlmlc pentru Domnul ~i nu vorb esc nici despre virtu.tif' ruci despre evlavie, nid

21

. .

despre ell '-'pe. Vorbele illor' sunt 0 cursa m. morpi;: .sfa:·wIlor este prapasHa iadului, iar legitura cu el ,este' pagulba suflre~asca {Sfmml Efrem Sirul),

591 1ntre&afe:' cUm tr-eibl!fie s'ii-i s\aJutiUn pe o'am1mi?

unul ,pe oelll~l~, ducandu'-ji vfap1, in asculta~e . reciproca, cu hica .de Dumnezeu ~i m,gi,ciune

(SfintUJl Teofan zavara am).

162 .. 1ntr.ebar:e;· Cum tt:ebwe .sit' /if; :milostenia:?

R!spuns~ Crle~tinmJll poate da :miloste~ ~i ,aj;utor nu numai din punct de vedere material, ci §i Pfl:D lcurio§,tin.~el osteneala, slatul §i. celelalte alel sale

(Sfantul Teofan Zavoritul).

63~ 'Htre'baff'! Cum este fRAi' biNe $il~'~ tntreblm 'P,e, stltrrep, p"e unuJ Hingut sau pe ma'i multi?

Rlspuns~: Niciodata nu ,tre'buJe si intIeblm diferiti tndrumatori despre until iJi. ,acela~ lucru §i

. ,r""'X'"

nici sa-l intreb,lm iar~~i pe acelasi mdru_m~t(lr,

deoarece numai primul raspuns vine de la Domnnl, iar al doilea 'Vine din chibzrunta omeneasca a staretului. .. , Piecare dintre cei care cer sfaturi 1,1 IDsuie§[e duhul smereniei §i, prln ace~ta 11 urmeazl

peHdstos ..

,64.1ntrebafte: C e este medJttf.pa du:-mne'.zeiasc4?

:Raspuns: Meditapa. dumnezeiasca este pnerea, tn minte a 'unum ,adeviI:: at tntru.plrn, a mor~U pe' cruce, a mvicrfuL- a atotpteZle!1.t.ei lui Dumnezeu §i. asa . mai departe, fadi nici 0 mdrumar€' a rnintii (Sfanhil

Teofan Zavoratul).

16'5. lntre;bate: Clrar' indnlmatori trebuie sa le c,erem g!a·ttd?

Raspuns: Sfinhtl Petru Damasdrin spune despre sine: "Mul t :diu. am capata.t de la sfetni,cil

. Ras.pLms:: Nu trebuie sit asteptam sa ne salute le~ mai 'inta~ §.i abia dupa aceea sa le raspundem illa salut, Acesta este semnul unei minp. m.gAmiate §.i. necbibzuite, Dimpotriva, sa fim mtotdeauna primii care-I sa]uta ,g" pe prieten, §i pe dusman.

60." lntn:b-au': La ee tre'bui,e; sa acor-;dim de ,o.,bi'~ei

""- 14"" ~ if '~'.,

a~lenfd~ m tt.mp'Ufr u.e.volntef,Or~

~spun.s~' eel mai pufin sa v,a opriti aten.pia la nevmn.t.eJ.e exterioare (de exemplu: .la post, metanii, dormitul pe 10e: tate §oi ,a,~a mai departe), D,e~i ele sunt neeesare, ·tottli! suet numai .aj~u tito2lroe. Cladlrea se zideste en aju~Qrol lor, ins~ ele JlU SUIlt Clad,irIEN1" Cli{dh'ea se ani lll, inima, Lucrarilor inimii sl le acordap .. atenpa voastra (~dica sa nu va SU.paIa~,i' s! nu osandijl, s~ iertaJil 51 respingejl gind urile huhtoare §i d.orin~le p~lcltoase §i 3J§a :mai departe ).,

61~ ln~eba,,:.' Cum si 'Vi,€,tu.un fldea HU avem

J - ..

fndmmiitor?

Rispuns:: Adev,ir grtie~,te N. ,(and .spune (i!Jl. as.tizil nu mal sunt indrum! tad. adevareti, Cu toa te

., -

aeestea, nu trebuie sa Jamanem numai cu Scriptura ~i

cu inv,l·tlturile P'kinplor. Bste nevoie de dialog! Starepul 'Pm.1 a hotarit ,alIa.: doi san trei oameni cu aoelea~ idei alcituiesc to comunitate ~i se intreabl

22

23

nepriceputi", De aceea este foarte bine' 81, intreblm despre toate, dar pee eel pncepu Pt iar Fe (lei. nepncepuji ,este primejdios sl-~ m'weblmt deoarece ei nu au ,chibzuJnta.

66~ ,1. tr-e:ba re: Cum si R.i~L fnchi,,"m pe ,Dumn,szeu1' In ~et,. 'fn, not' itlfine g.,." "ma:i cum 7

. Raspunsr Nickum. Dobarutip. obiceiul de 1& stlrui in convingerea ca Dumnezau este prew:tindem '~, prin urmare, ~i in vail" §i vede toa'te ascunzisurile voastre §'m in. aceastiJ, convlngere r:imh\e'p cu evlavie inalntea lui Dumnezeu, Celui revazut, fir! sa vi-I, 'inchlpui~i in vreun Eel. Si !uga.p-vl ca Dumnezeu InsU9i sa, va mvete acest lucru (SfinM Teofan Z!voratul);;

67" lntreb,a.r-e:. Care esie princi:pala leTt/a in-l"intelri lui Dfunneze.u?

Rasprtms: Prindpala jertfa irlLaJmtea lui Dumnezeu ,estre duhul umiht, Inima ffiff'an,tl §i smerita Dumnezeu nu 0 va urgisi,

168'~ 1flue,ba.te: Ce tmbuie s'a ftim despre discflfi,i?' R"asp. : uns: In discutii trebme s~ f.un foarte

- I -

pleca u~: m ce dub §i in ce dlrectie urmeaza sa

vorbim, in ce moment §i, ee anume @i cu ce scop. m. 'Celli caruia li plaice sl vorb ease a, trebute s! fin! :minte toa te acestea.

69~ Ifltr-e,bll,R: Ce esie ,&una ,cr,edinfi?

,

24

Rlspuns: Prin buna credin~ trebule ~a, m~1egem ortodoxia llllita ICU 'Vil$A dq"pl. poruncile lui Dumeezeu

7'1li ,-,,_ L C' e Hicl;J.Ul SUHt Sio'c'atit-e' de

-.-- u'" n·.::i£utne,: IT

ml~4rte'?'

:RISpuns: Plcateie1 de moarte Bunt - erezia; sihisma1 hula tmpotr.iva lui Demnezeu, lepadarea de (redin~,I, vr.[tjitoria, dsznadejdea, lsinucider_e~l desir,lul, bejia, furtulcelor sfinte, omuciderea, j'aful, h~a §i once' asuprire cruda [~ imimana, P'licl,tum de moarte al unui ortcdox care nu s-a vindecat prin pocim$a cuveniti il supune pe eel ce a ,gre~it chinului ve§nic (Sf,~_n'rul Ignstie Brianlcianhwv)~

71., I"tre:ban: ICe trebuie sif ,facem Ii tie sa. IfU ,lacem in z;<ua de DO~'niJliC'.'?

IUspuns" Sfbtul Cosma ii inva~a pe cre~Hni ca m zilele de duminica sa. nu £a,ci negustorie, sa nu meargr! la bazar, sa nu '~uaeze,:I de asemenea sa n.u mearga dupa smochfne sau ciuperd, sl, nu v.ane'ze, s.~ . nu prinda P €i§'te" cl sa mearga la hisericl §i, acolo s.i asaulte sianb slujba ~ Cuvln,wllui Dumnezeu,

72. In frie.h a re: Cum tt-ebuie sa tarat;'. Sf4nfa Scri;phna?

Rispuns: Sa nu. mdr1aznl!iti sa. tikuieiti singur IEv'anghelia" nici celelalte clr~ aile SHintei. Seripturi, Sfanhll Duh le-a ,tiilcuit prin Sfinpi pann}i,.". ~l Cuvantul lui Dumnezeu, cu,vintul mantukiil pentru tiJcuitorii lui em indraznep eS'~ lovitnra die moarte,

... "":

25

sable cu don.l 'tli~Urii plrin care ei singuri se osindesc la. vesnica pieire (Sfintul Igp_a1ie' Brianeianinev).

7.3.. ~n'trebare: Ca,e este eel tHai' put£mic mij loc ' de lUMta imp,"t),mva. ,-- ifC'Q~'~' ~?

-" , " ,J"qlDJ~

, -

_ Rlspuns:' Nici 0 ne'vo.inta nu izgoneste pacahlJl ,ata. t de repede, cu it tAta u§urmta §i. pu tere ca spovedania deesa

'74. tntreh,4ft!: Ce' trebuie. ,sa ,axis ca s.' evitiim pica.m,l.?

Raspuns: Mmtea - de gandurile ri!,me, m-it'e' fl de§a:rte; prjvlrea ~ de mca.nt!toarele lucrun lume§ti. Inlma ~ de' dorintele ~i pornirile rele, Auzul .~ de discupM.e desarte ~ comice, dar eel ,mai mult de eele clevetitoare ilia. adresa aproapelui, Limbs ~ de osandire ~i carlire. Sromactd ,_ de' patima imbuibbii ' §i de consumul excesiv de vin, $i pe line tot ;,... de trindlvie.

75~ .Intre,bare: Trebui'e s. lim smceri eu to tf;? Raspuns: Bste cu neputinJ! sa lim. smceti "'ell dleslvMl,irn rna in tea tuturor ~i m toate, este imposfbil sa vorbim cu fiecare despre toate lucrurile, unele trebuie sa le b~tecem sub ti.cere, s~. le ~inmm~

"'6~tntre,ba,re': c'e este m4rinimia?

Raspuns: Mlrinimia este starea pe care 0 avem a tunci can:d, in mijlocul nenorodrilor care ne lovesc, nu ne hdbw-lm,. nu ne descurajam §i le induram fha. . si. ne mahnim, far~, sa. car~ Uisandu -ne m voia bin Dumnezeu,

26

:tI Iil _ I!! ."1

l1U1KJ'J.·

R~spuns~Dacl ernul nu va lna seama la vi'cille

'~I· ... ,._, ....... ~i ' .;I!. ru1 I • Du

aproapetui, a. .. t~'U cu. !]U!ILO' .;1 ut Ln mnezeu &e'VI.

nq,'e in el bunatatea, inimii, prin care 'iI va 6 bineplacut mill Dumnezeu (Awe. Dorotei)..

,i

,S;ln~e

78'" Intrebare: Ce este. alaancirea in: (ret1agerea i,diu:nJru l 'nos trul?

Rispuns~ AdinciJea in. sine este prindpala virtute necesara pentru a nu fl atra§i de .influenta, lumii, pentru a -i in,gradi acesteia posibilitatea d.e a ne smrm patimile = aceasta II2'Ste ltepidaflsa. de' illume

(Sf~lntullsaac Sieul)

79" tuh"tbRr;e: Ce este im"ort(u~t Is lwcru?

Raspuns: CA_nd lucrati, fi~i .atenJi lao duhul cu care se slv§r~e~te Iucrul (ell call1tire sau eu m~t cu nemultumire, cu vorbire de§-uta" cu gilldun murdare san len I~u.glciune ~i CUt gind.ul-la Dumnezeu

~. a,s. mai departe) ..

Sitt 'Ntreil,;u·t': Ce'mgllciune au Ii ,l#Jet dulndfli

.f'I'8·~"'I~ -X'i'.Jii' lllr~ ~ft,. l"IK~!l1

Rbpuns: Diavolul, vlzind. cum prin lucrarea

'" iii -" - .' b"'" d -" ... , ,.JI - X.o!L '" A U'

mm'rk cmeva 1Z c 'an, ,e§'ue en liILeSaV,arill e m parune ue

lui Hristns, d.epuru! toa'te eforturlle pentru a distruge toate ,wpIe, despre rug~,clunea lui Iisus ~i prm oameni netrebnici sl intterupl indeletniciree ell luerarea minpii (Sfintul Teofan Zlvt{lratul).

,81" lutre,b1are': Cum o$iI.' ue ,uRim cu aproape',ie'l

27

Rlsptm.S: 51 saluti leu. p']lcete~ d I,lsp1.l!lW, CU s~ltate/:sl, fnbmev.o.i'tor cu ·top, amabil, sl ,DO 'mcepi sl 'te' la,mi pe 'tine tnsuti, s I nu 'ii obligi nici pe ceD.alpl 81 vorbeasca despre tine, sa nu a.ceepp cuvintele necuviindoa~e' ~ii' pe cl,t se poate, sl.."p ascunzi ,su,perioritateaJl lar en prlvlre la pica'~ sa te tnVIDui@'fO singtlf pe ti.ne IDj;.U P :~ si on. ,a~teP,i sl te dea ceilai,p in vneag. Sl nu iii ,gTIOOo:nan in mus;tr,lri, sa. numustri imediat §~ cu pomire pattinulfll' ,si nu-l osinde,ti pe cellJa1t pentru C@V',a pU'prt Important ca ~1 cum hI aJ fi dre,pt. Pe cal are' stradulesc ,ceUalJi :sa fie p~I(J.vi tiT pe ati,t s\l depui ,dorhtri d nu iii p'Ioslivit de oameni (Sfinhl][ Vasile ,001 Mar-e)~

82~ Intrf:~R:r.e': ICe "en'dr" Ii n,te1qUi in, vi'ata vi'ito',are "e oam~nii' binecfifdi.n.ciofil

Rlspuns: Daca dneva va cuprinde en cuvinml

si va ill iT"i,i 'ik ~1 'iM. ~ ~ t :w(, t ..' ~-,,: 1, d·

'~ , . a I!I,.U.:!!-l, ,!'!!'t',",!!, -un m,"~~g~oaiOl '!'-enruea oam~:llllor ." m,

momen tum e:ds:tenpei lor ~i pana in prezent, va afla ca ea nu ,e,galeazl rdci cea mel mite' parte din bunurile vietti vii toare (Sfintul Vasile eel ,Mar-e ),'

,83',. Intrrba:u,: CRm sj-i sluj'i,tn su[leQll't'1 ap1ro,ape'I'ui?

Rlspuns:' Nu trupulul, el sut1etulm aproapelui sa-I sluje~n: 'pova·~i,e~re..},; dl .. i sfaJfruri., aril,ta-m 0 carte' buna, allini-l ~ mtm§te-.l (SfanM Toolan Zlvor.,itW) ..

84~ ,lnWb4re: CaM es te c~l. m41' im:portdnf ,I'um

HD'A "'--'iI' ",~A ,,jI!!r".i!;.ct~' . , r i~;'LI-~' r.. g.lIr~ ~ . ~¥ .1~H:~

,Rasptms:: Este ,grija pentru tnintuirea ,celnrlalfi.

La mAotuirea lor, cre,tinul ,corrtribuie en rugkiu.rtea

28

pentru mtanwire,; CU £Iwir,ea mi.ntuirii:' ~t cu coviUlbiL :~ cu privlrea, ~i cu fapkdet 'eu faptul de a IlU ispitit de a indruma, de a fovl!Ui ,i de a mtlri mal ales prin rlspindirea Dumne2ieie~tili()r 'Scriptutt

(SfantuJ Teofan Zlvori,m])., -

8S~ Inmb,ar~:' Care ,sunt ,de.'%tlvf,u.,taif!!~' (1'i'Sdtorie"i dj'Nm' un Icri!~ ti'.", Ii u:n necf-lta'i'ncioiS l'

RispuJ:1S: Tertulian, enllDlera_nd dezaventajele ,dis! tori,ei dintre 0 persoans cr,e~tinl ~i un p1i,gin1 ,I spus;: iIU'nd,e'este pomenlree despre Dumnezeu? Unde !esfe chemaree lui Hristos? Unde es~ rulrtiIea ctedin1J:el. prin ci tirea Scriph:lJl'ii? Unde este adaparea dnhului? Unde este proslavlree lui Dumnezeu?"

86,! !ufrebare,: Ce flU ~e'biUie 5'i ave:m, In, c,~,itl

Rlsptms: Pe eel ee Sf nevoleste 11. ajutJ moult fa ptul de a nu avea in ca.merl nimic care sa,-m provo31ce ,gjinduri §i sentiments potrivnice lni Dumnezeu, caci numai amha eg,te in afara J'rllne~dim de' a duee lupta dublAt Uiufl'hic! ~l ex,teJioarl, (-5fanhii Nil Sma.im!).

871' tnmbar-e,:' 1n Ct1Z' Ide' HetJo,e' putem scurta

;., . .;I' ~ l'

prO:iJ'l ~ JiU),"S'tr-4 Aie' mgjaune~'

Riis,p'mtS,: Mn eaz de mare nevole 'i~ pop. seurta pr,avDa, anume "and, pentru Dumnezeu n, ,sluje,'ti aploa.pelu~ (Sta~n~~Ju1 Nazarie de 121 V'a1aam),.

SSt 11 tre!fJtau: De ce 'IiIU He femem de ch.inuri'k viit,@are?

R,lspuns;: Nu ne temem de ehinul Vl~,mc 81. ,g"heend penb~u c! nu ne gllldbn, la el, nu pa'trufidem tu. mmtea in esenfa ~uji' nu ns sulduim 81 ,a~ungem let ea pan osteneala, desi auzim ~.i. citim deseori despee chinul eel vle~,e.

89" f ntrebare:' CKm nf Im"tim timptd1

. IRISpWiLS: Ne furim timpul prin ,faptuI ca nu facem nimic, pri-n v orb Irm, de~aIj~, prln cwio~]l'~ate, prin visarea flr,l scop, prln m ult somn, ,l1nchI.pui~i=v~ ci t bins am face dtt,ca TI'U ne-am petrece timpul f!r~ folosl Nu v,a furaji singuri. timpw care vi este dat pentru ma:n'tuirea sufletuluf

90" lHtr-elJ',~re: In Ice' 'Cd1nsbi UN1'U'8 piJ'rintfl'ui

~ fi·'~' .... d't. '" ?

di"hovtl'C en , ,ih s;a;u'U'n"OUHlf,e~,,'

R!$pitm~: lot ceea ce se wtaInpl~ tntr€' paritl'te §i, fiii Iui duhovnieesti trebuie si, ramina. 0 tam! egall ,eu. spovedanle, artiel vr!jma§ul desttama unirea lor

duhovruceasca in, Domnuf ..

91.1ufrebiJr-e:' Ce ,es:te 1«'meR?

Rispuns: Cuv,a_flml J,\rlumelJ.' tnseamrta oamenii care sunt :porm.p cu. vrljm!~ile nnpoittiva a tot eeea ce este dumnezeiesc §i 1iI:ligios;. d~, aiel, prin cuvintele

lume". hnnesc" se in~ele~ tot ceea, ,ce est,! p'l.ca.ros,

M '~ B - _ I er""

~i e:$re'· urzit nnpotdv,a, noasttat de vt'ajma;~uJl

:mlntmlrii:' picatte]!e" viciile, patimile,

92" lnmbau: P,of-esiill!: mnf de,arte SltU ItU l' Rlspuns,: Profesiila nu 8Wlt d,e~ertaciurd: 'Bunt. lucrurils lui Dumnezeu, Numai sa lie tmpUni:p

• II!

mbJtdea"lma pemru Domnul, nu pen,ttu, aThfc eva " Ac€ea~i datorle 0' avep. §i cu prlvire la via J:a _ d~ familie .. ", A 0 llnp:Hni BU, este dle3~t'tlci:une:., Numai sl, fa~ aceste Incruri ell co~llin~ ,eI irnplW:d ji V()M :~ui Dumnezeu, 'De'i€'Itacium.et1i msea_null fapftele SiVMt§I te'

~

spre sa.tiQaoer-ea patimilor, ~ nu sunt neeesare §Jl

soot f,l_r.l folos (Sf,J_nmJ Teefan Zivor!tul).

93~ In~tbarle;' Cum l1. :i.:nfl,ue'Btea:zif pre om ,0' 'iHtiUnir,,?

Rispuns:: Chiar ~i cea mai m:~cl a.prop1ere' de' ~ alt om blsi, 0 urma.. a.dicl ad. dolbinde~iti folos, ori v,~ tWna.l'€ pentru suflet

£itA! 'iiubo'!i:L!~'!I'\i!iI'iO D,' ~I~e' hle&ui£ sa He mellm

J-s"ill .I!"'~'~l,-,~!tp'lK~~ l~iIi . ~~ 'i.i "' - ~ c- " ~ Ql

.erne-eta,f?

Rispuns: Trebuie sA ne :rn:'uglm_ neincetat ea sa, nu intre V:I'@W1 g;Snd p'oclttl~ m mintea no ash it §i, Qcupind ~·o cu ceva anume, sl ne desparta de Dumnezeu,

95~ tntrf'luzR"!': DI,ap-ne un extmpll'u de' "lstrare a gand~ri'l Orr ,p',icjto(jJ~e!

,RAspuns: Cuviosul Teodor i-a spus monahului iii. ............ ,~:..... Pentru f"la itl mchlp. ,"ui uneori in irdma ta

nn~. J)'JIf 'I;,. l~'" ',,""II;... - r . - I,

. femei des"firltna te §i le bnbr.a~~ezi m gind, iar alteori

, if'i mchlpui ,c~, dermi en o sope?i Prill . ace~te ~a~d.ur~ iff 'lnUinez.i "tot tmpul ta u, Pen tru ce visezi c~ tie lupji ii d! in lliup,ti devil biruitor ~ prlme~till. aur de la conducatcri? Pentru ce ~e tndeletrdce~:tfuf in general, eu gallduri potrivnke unui crestin? (Monahul a Iost elungar ~i a mtrat diavclul m.el).

31

-

ad.usl de' eitirea sau aseuharea Cuvirtmlui lui

Dumnezeu ,i prin viaJ2JJ cre~tineasca plitm de vututt

!l9'i fntmbltlre: f"totde,Quna mbuie 'II, 'lmpl'ixim dorin,ele apr(Ja.,slul'?

Ras'p~~:: Din dragoste pentru apreap ele nu trebuie s~ facem ceea 00 cer poft:e]le iliut patimlle lui ne~eg(iujb3 ~i dep'Iind€fil€ lliui plcltoase,. La fel ~i condu.cI.Wrii, sub pretextul dragos tei}, uu trebuie s~ dea doveda fa;a, de s~Pl:l~~ de d uiosie eX.cesiva, §i de prea mare tng~dl1Jn,~.at fEpiscopul Iacoe din

Niljegoro d_). ' .

1 OQ,~ tn,tTebare:' ICum treb.ui'e sl ne' caiw ,en,tm

,,,,'cate? .' ,

R1sp1llll8; $i :p~n:tru a ne eli de p:l,cat,el,e 0041Jsh"e' eS'~,e nevoie . die' tn-~~pci1lJne., Exist! ,~ 0 clin~i, pa,car~()as.at pentru pacatele roastre. Atunci cand e§ti ocupat m1i mult de paeatele tale decit de' Dumnezeu, gre~e§t~ (Episcopul Iacovdin Ni~ego[od).

101~ Int.re;b~,n1': ee' lege ,tre;but'e sii trr,-i'ste' leu

P "., l .... ~l '~ ..;, , nPEre ,til car,tJ ,e 're'r.®g'lOQit;"!,.:,

R~puns: Legea ca privire la dtrple religioase este urmatoarea orice scrmere ~i mva,~a tura. despre

. flE'V0inte" care' nu au temeiul in scrDlefjje Sfinplor Plrinpt sl, AU fie recunoscute, o:dcit de frumos ar fi sense.

un.t« treba'r€,: Ce cere .DuunJ€'zeu, lae la om.?' RispUllS,: Dumnezeu (eve ca omuJ sl""'§i apovedeasca rn.botdea~a paca tele, s! ailbl in aci~a§i,

~ .liiWf.tMtt Cum esfe I'tl!Iihil sit ttl c~jm ",enfm pifc'dte' f.i siJ ,:osti_./4," ,cfii'&zuin.FiJ?

Ra'~pun$l: Cunosc :mulp, oameni care pruAn_g "entr[l pacatele 1QFt dar nu fae nimic bun, FO$~SCt dar in aeel a§ci, timp sunt t;ns1riap: de bani, Cat ,1' cim,a'ti:llii; se las~ in vola :mimei-$ lea. fiarele sOba nee,;, f.i le p,][ru:esi ... l vorbeasca pe apmepele 1li1U mult I~ m:au deca't de bine, AceastaJ nu ,este' pocairl'J1. Dacl postlm §i m aeelasi ttmp m,tr,eJinem in noi mandria, :l'a'U tatea, dael till devoldlm jp:e ,apm'ap~I@' co ,clevetirea" nu numai (I nu d.obindirn f:©ws, ct dimpotriva, ne facem nou! J'au (Sfltntulloan IGu_r.it de Aur),

,~tnrn':btlr:e': Ce rau: p'8\tltt? prO'D!l1cs ,$ufletului

as'ctdttrre,t'l fnuzi'ci'!' ,i a: ,cat!tecelor1 -

Rls,pu_ns: C!_fl~ecele lumesti pot pn)VQca :mulite daune, Multi. ,coru.p~e ~i a1 te rele, clei tot ceea ce este :~iu §i. Moral in ele, p.itn:mdnd in sunet1 tt smbe~te ;~i n corupe, Acolo unde se ,cant! cintece rusinoase, 6€' sh'Sng demond; ~it dlmpotr.nvl" acolo unde se cin.ta. cintlri duhovnicesti, (job oar,! harul S.fanhllui Dub, cue sfin~eiite ~i pile, $i sufletele celor ce cinta (Sfll.nrul Moan, G'ur! de AUf).

98~ .1ntrebtl,u': p,;'n" ce se «rati ,d'mgorStea lapa de' Dumnezt'!u?

Rlspuns:' Dragostea fa!l de Dumnezeu se ara,1m prin mg~citme, prin ,m€fsul 1« blserica, prin 'im,plti.rU,irea dMSI. (dupl. prega:dre') ell Sfintele Talne ale Trupului p Smgelullui Hristos, prin desfatarea

'":)'3"· L~

limp 'Umilin~ cu,get smell t ~i t~lI' nu-i disptef.uiascit pe Qeilal~;. d. se ctiasca tn fie can!' zi pentru tOi'te paca We sl.va.r~]lte ell vole sau fbI. voie, ell J§Hintl sau cu ne~tiinta.; sa-I [cear.l lui Dumnezeu putere duhovniceasca pe.ntru a recunoaste cursele

- dievol ului (Sfinhll Simeon 'Noti1 Teolog),.

, 103:~ lntr~bate,: C'e r-Au ii pr[t}v.o,aci 8ufi'em l'ui iefi'n~. din [ells.'?

Rispuns: ICa~ persoans lll'tilnesc eind vin; la tinel Cite v,ld pini. cand ml m.torc m. loeul meul CiI,te' motive pentru garu_d uri prlmeste sufletul meu la m.tilmir,ea ell oamemil Ca;~ tulbur.iri ind rna, din priona pa timilor care' se trezesc tn, e,Th, §i faJ~~ de' care se [mi~tis.e pujin (SfantuW. Isaac Shuij"

ln4~ . In treh a,_': Ce a ti"turfline ti1it B[is',rl'M. not~stni t:atj Id'e' cBtoli'ci'?

.P~

Raspuns: Biseriea noastrs Oreodoxa II socoteste It''e catolicl eI~tia (SBlltul Maca rie de la Optina)..

1 05~ tntre'bs;r,E: De. undtvin mu ltele c;~e'din f€ fN lawe?

Raspuns: V'r'l\jm,aJ~[u1 msnruirii noastre, diavolul, a dat nastere $i di na§t€i'e la nenumarate mvaJamri

III III ioI'i ~ • ~L,':. • ~EI

mmcmoase, erezn, secte §l SU~LU._sm'e pM care )[1

desparte in v'ecm pe oameni d~ Dumnezeu (Smntut loan de Kronstadt).

106.. In tre[1\ur-e: .N", 'f.i pr:-etfl.'im, oar:e\f pe; scrii:torii ~i i~vlJitorii laid. pe'sfe: 1nQ\sura ~i iH, detri'mentul bun:td UIQ[ils,trl ffl!!dinJe f.i lal devo'tamen.hd1l.i' fia,n de

D . . "B·' ' ..... , .• umn'f;!z·it:1 ,i, . 'tserica.:

34

"

__ ----=-.--=-. ~ .. __ ~~~~___:____:___: • ..__.- I • .. - _

JUj,spuns: Da, tlltr~~d,e¥[lr, ,a~a fa~em;, ,caei vedem . care sunt roadele educa.'fiei 1 um.e§,g a. copiilor nQ~trit ale educajiei intemeiate pe studiul sC!iitorDot IDume~fri_

si pe tn~trlm.avea de Smn ta, Scri.plur~, ~i de Biseric'a. Ce liese -din rue? Lipsa del respect fa~~ de Bi~eri.ca/· - ipsa die evlavle fall, de dumnezelasca slwJb~ . necinstirea plrinplor r a conducatorilor, atracjia fa~ - , de. tnf,a, ~~§area . e'xterfuar~. uitarea de taw. existentei

~ r,

noastre pel .pamillfr sa u denaturarea aeestul '~el;:

neeredinja in Dumnezeu ~iJ.' in general, Upsa. de ' in teg)i.ta te a viet,-H ~i dezordinea ill ea, lib era cugetare, inci1calf1ea aoo~tiin~ei, hula. impo triva lui

, Dumnezeu, imp'amnlrea fa$! ,de specracole ,~j de ae.lie,la]lte distractii pro.f~na mare. (S£inhll loan de Kronstadf .

11017, l!Jt1eb,anf,: C'are SUHt o:bligaf:iile [a:eJ~·tinuJui

I. Ii...... ..l "'1 ~'fJ' .

Ja~fa Rt!' cel·Qf>fll-";

Raspurns.: 1) S~~i iubeasca pe' to$i in Domnul, .2} Si-i acorde ,neclruia, mtliie;ta te, ,3) 51 ind ure cu rAlbdare defectele ~i ntpotit\.Jeh~ lor. 4) S§ nu supers .. , pe nimeni ell rdmic, 5) 'Prill discupi duhovnicesti s,l,~

~i. aduca {0105 unul al MaL. 6[) S! se roage unul pentru cejJ1alt

" 1 08,. ln~e&au:' Cum. sa He r:.pilclm., in 'timpul

_tlispu.tei? -

, . . m1;spwu~:. IC:e~e mai ·.sjiglJ\l.ie ~jmoace pentru a a~ un.g1e Ia m,plca~e in liimpul disputei care s-a S ti:rni.t sunt smerenia ,i. ru,g.lci 1J.~a fierbm:te cl tre .' : Dumnezeu P,~. care se alun$1 duhurlle raut~ pi, de

. 1& eel iavrlj~iip._. Puterea ltlugiduinn'~i a smereniei e.ste' . ~

. .3S - -

- -. -

'.

" . .

,

- I I i ~ -

,atat de mare incit, ,parcl nevrand, 1 se supune eel mvrljb.it,t ~i :se impacl cu aproapeie; ehiar §i em mai rli vriiJ[ma,~ sunt buu~p de' ea,.

169~ ,tnmeo,are: Pu'k~. 'fHibtctI, P'tlff' iv zi.tete' de 'w,iercftri Ii iviHle,i?

. Raspuns: In zilele de miercuri si vineri pravilele Sfinp]or Pirmp interzic pe'~'~e.ie'~ iar in Qe'~e' din timpul posturilor mari mterzk ~l untdelemnul de post, 'D\~U'" oare, rorp :res.pec:~1 acest lucru? Ce rtsplms vom da lui Dumnezeu pentru 'baa.t§ a,oeasd neglljentl,? 'Ntlmai

POcMnta ~i smerenia ne dan nidei,de in a dobindi.

~ J

mila lui Dumnezeu (Sfinrul Macaria de la Optina).,

110., fftmbare: ClIm ,trebtde' $14 fi'e adf"v,tI~ata j;";'-p '~;tLft'O?

~~",r~_.1 II']~ Rl.~,.;·

Rlspuns: Se cuvine ca simplitatea sanu fie !tidi in~J€'mepciune'.

111.~ l'ntrtbtu~e';As;1lprQ ,Ctf;f1tJf oamen:i' trebuie $" 'ne' lo'pnm cu gandtd:?

Rispuns:: S.fin~ lr?idn;p ne inva~~, sl nu ne oprim cu. grandul nostru la a,eei oameni care ocru.pl, 0' pozitie mai bun! decit nol I( cere tr~iesc mat bine) .. d la aeeia care' se aRI, mrr~o si tuar~@' mal nepllcuti d,eca t 001. Primm lucru ne d uce la Icirtir-e sau la invidie, iar uldmulne oek!rmjni! s~ fnn muljumiti de starea noastr~,.

112~ IHtfe;b~lIe:' Cum; s' Ne' purt4m Jata tie vr:aji"hJrrii' gh,;'d't1dri Ii' de eei care ,alerargd' ,Iii ti'?

'jI'6'"

,;}'.' ,

Ra:spuns,; Singudi oameni laP. de care sfan'hl~ 'lrmmt@<-vlzl.t:OJ Alene din Bortsumani s:-a purtat ru mare asprime au fu~~, vrIIDi'klr.U fi fiennecitoru; nici maear nu ii ~Ma sa. intre Ia el §i, porun.cea, 31 Hl se transmita 'c~, ti va primi doar atunei ,CaM se vor poeai inaintea .luj Dumnezeu ,i vor l,epi,da inde1eblicir,ea ilio,I' Si?I:lanic!. EI fi m ustra nu numai ,pe vrljitorii ~i~iJ' dar ~i pe '~o~ cei care se duceau la ei pentru vr,~rnltorIDne lor,

113:~ Inu-eu,are': E bllflQ dor-i'H'ta 'Uomv i't cireia

,. !IF

omul,d'o'tt~ fie S" se rOI,age CU' .etanii?

Rjsp--' uns Cind itt vine dorinta de a te rl~i~a"" pe

• 1- ,~ ~i

Imgl pravila, (sau in general) ell deosebita

tUlg$(:iune ~.i. (~U metanii, 0 asemenea stare .sut1e,teasci FlU brebuie sa 0 impiemcl I{Sfinhd Ambrozie de la Opdna).

114., 'ntnhar;e:' D'e ,eel SUH'l'e., sfihdfi $\1. aVlem, 0 l,o'Cuin#ii mc,oroa8'a?

Raspuns: Deoarece ea, ne ar~ut! s~ lup,Um ell slabiciunee, ell lenea ~ en somnul,

""' ,

l!MJ ,fntr-e~IJt'-e: Care este semnul ven,i'ri'i l'td

~'L .' Jii? ,Q:n,J,~nns~,;

Raspuns: Sfamml Atanasi1e eel Mare SpUl1.e. cA unul dintre semnele venirii, cere se apropie, a lui antihrist via fi trecerea ocarmuirii 'biseric~~ti din maird]e, arhlpastorilor in msirdle demni tarili01r laid ..

111- ,I: 1 - ,'I-. n:."i," ,...I,~ ...J '. " .. • of. , ii),. _'nm~arit?,~ i "~Iem ~e"e' cou necr;el.dnJi_,:~of':f

buni ,IQ rs1lftet sa" makom;edtl"ii' SI maftwiesc?

37

Rlspuns:: Este grEii t s~ credem ~i sl spunem ci osmenii lbUI1LL [Carle se ana printre mahomedani ~i necredinciosi, se ,ma_nhBesc, ,a.dlca. mtdi In comuniune cu Dumnezeu, Biserlea intotdeauna a recunoseut cl exmsmGl numai un singUf mijiloc de ~anrni_re _, ,Rhcum,pbiklrulJ Minrulrorul (Sfan'~ M'gna,Q€' 'Bri~'Cilmmov).,

,11:7~ In ftehare: Cum. sil privim, i~,~b1:~ea de ,lnv'[i, ~( ci,'nsfire'4 f-tuf)gu.lui?

,Raspuns~ Otind.lur-ea de astazi - (1, sta in dIeapta... iln stin"g,a, la Imljloc, mai sus sau mal j OS; a m[e_~ m.a~te san pe aUUuni - a, produs in M'l multe 'confuzli inutile, pe' mulp, l-a aruncat in pl'lpastie' 1§l,i 'i-, a a.§eza t de partea ca.p'; relor, pe multi nu n umai djntre -

. . ~. .

ce~ de jos, dar chiar ~i dintre ]pilsto'ril care, mvatatori '-

fiind, nu au mva~at ace8te~ I(SiiJ.l tul Gr~ode' -. Te.oIogWl)m

~ tntRb4re: O~rice pace f.st"l. pllif.ufli ,lui DUmft£ZBfl ?

Rlsp1l1l1S: f~SI. nu faeem pace 'm dauna 'mv,itltu?l adev,lruluii$ ~, spune Sf§ntUl' IGrigoriel -

Teologul, Si m iE.vangb,elia. dupa Lnca, la capi tolul 23, veJseb~J. 12 citim cnm au dlev!enit prfeteni ][rod ~i Pilat d~pa baijooorir-eca lui. Jisus Hristos, ta,ci.' irmint.e avusesers d.uJUllnie mn-e' ei,

Q!il f'dn!lb~e: ICmti ',s" li:fle ,oamenil l'um~fti', tuln,'r.ata credi'u'i (c~ci .ortodoc~ii 0' CUHOS' prin_

haml Du'fiul~i_ Sf tin. t} ? " ..' '. -, _ _ _ .,: . :.

• _ = •• I 1 -

" .

.. -I I i_

, . . .

-' ,

''5rQ; -.,:~ ..

.JG _ I

,~ .

• 'r •

•• • • I

.

I " ; • II I

. ", .

. , . '

RAsptmLS:: Flecare Cf,edm.~ de' pe p~sman,t p;oarta numele omului care a ini.pat-o= mahomedanii poa.rti :nunme,le' lid Mahomed~ papista~ l(c.atoUcii) poartl, numele paped; hneranii poartl numels lui tu~erf

Pa~covitii p'oartl numele lui 'P~Q()v; ,i celela.ne

'f, 1 . '~I .....

credinte care ·p.·.omtl numele ,~a:nru.ennor :~i da:lor.mta lau'r

1

sunt numite ,a~3J, nu sunt ale lui Dumne,Zeti ~.

Dumnezeu nu 'BS'te in ele .. IC,!(;i~ dam sunt Icredm~le :~UTh, Dumnezeu., atund Idle ce poortl numele oamenl~ot? Smgur,a §.l adevarata cred_inta, @s'~e eea or to dod, etc! p~oarUi numsle lui Dnmnezeu msuJi - 81 lui Hristos ~ credinta ,cr~nna (Sfin'wl Teofan

Zlvoratul).

1.20., lli treb,a:re: Este jfJ,losifdtiU c9mllfliurea .1 .X .,.1 i Po ." '"!14. iCIn'nni?

U,eaS~lt eN: 8'lJ'etlf,j1 oa.rrJ'~_l .. ,,:

RAspuns: Nu '~buie 81 avem le,gi'~, fild\ ,chibzuin.ti pen tru at nu suferi vreun rl.Ul,din dlferitele discu'~i primejdioils.€, (SfinM Teofan Z!vur,2itul). La fel intu_nedt sufletul §i convorbirea tainicN CUt

gindurUie'.

121! l'Htnr:bta1"f': eu ee' mbuie 51 fI;e indelemicim ~~ea,,1; illai~ntle de Ictdt:~re?

Raspuns:: Seara trebuie .sl cllril,pm sufletul (pdn

. pOiC~in tt prin zdroblrea irWnH) de orice ~ saincelrJm activita rea pentru ca el 51 rimma tiber numai cu Domnul, $1 mea samergem la culcare. Iar .flla, acest lucru s~ nu mergem ~a. culcare, lei s~ ne dam o8teneala pentru el (Sfanhi~ Teefan ,Zi.vorart\11).

12'~ s: f:til_,_ .... L .... ,iI.in~;p,' ,~"-.. rn .~D!L .... ie stl' CWloft_i;:tem

.. 0 .• .I., .. ~~URf ~~ .,".fl"U. ... ~ l'~~VR_ . - - - T

i;n'vit.tJtald. Ide' c"di'nJa orloaaxa'?

Rispuns:: Nu este de [ajrwu;, doar s~ «lim cueernic ~i vhtuos, mai trebuie 81. ne ~grijim de ffi$u§,frea cOn§tienta a mvaJ~,tmii ortodoxe despre 'via:~a cre~tinl :~ trebuie sa cunoa~tem tocmai urmstoarele m.ucruri: in ce constau fa.ptele bune, cum uebule' :81, Is savir~. ~i, In Ice oondipi pot. fi ele plAcute lui Dumnezeu, eel Of: nu $tie nimic din toate acestea P 03, te face fapte buns, dar care sa nu fie, deloc bune, Ie pni te face ori din ne~tiin~a~ ori :f.lkl smerenie, Ott. ,flr-l sa-i pese de celelalte obligapi morale, asdel cl, nu va dobindi mci, un fnlos pentru suflet dID, ~ivar~irea, €aptelor bune,

r:@f1ltrebau: ee mai trebuie sii ~tie crtltinul?

R.lsm'W1S,: In, afari de adevarurlle morale,

~ . .

Icvewtinul este dater sa. eunoasca dogmele ere dinfe i .. Ne§tiinfa 101 poate duce la cele mai mari riticmri, la erezii, ls supfIstipm, ~ de acsea nu. este mai pufin dauna'h1ale dec! t via;ta necrestineasca sau viaJa pseudo-cresnnea sca.,

12.8" Itd:reb,,\re,~ La. ce treht.e s4 5e gindeascA cre,ti'nul?'

'Rlspums: Ce facem noi cu ajutorul capului? 'Chib,zuim, judecam, gand.inL PI,ca'tosul chibzuieste cum, sa .. ~i. ormduias"c.l mai bine viaJ_a pamantea5cl"" cum sa'~. sa.tisfaci dorintele lui pacittlase} dar vol s.i1 vA. gandj~, 1a altceva: cum. sa savar§i'~ bmele spre folosul sufletului vostru, paca.tosui ar-e ganduIi ~

122 .. 1.;tr-elb1a:re: ,Cum S4 fnvi,m in. dlDi /rica de nmn"e.zeu?

R~SpUmlS: IOsteniJi-:va sa vi pu_nep in situ.apa celliw CalF,e acum moaee Ji acum b'ebuie sl se mf1tife:ze la judecatl. ~i pe lang[i aceasta sa 'fl"€'zlJj m voi stm,~inteille corespunzatoare, Nirnic rru invie frica de Dumnezeu asa ca. penerea v10astrl in aceasta 6 'i:tuaJie $i ,ca, sim,pJea ei,

12'3., Intrrbar-e: CaR ,li€:at est« Ide' 'tiloariJ! Ii' ,Cdr:e' UU' esie Ide' m,oarte'?

Rllspuns: Pica. tul de moarte €'s~'e eel care omoarl sufietullipsmdu-l de bar. tar pitcatul care nu este de moarte este eel care nu omoara, dar ,murd~1Ie~te sufletul, 1n 'VIDa.,1l trebuis sa. fie' a~a:: im.e.dia t ee te m ustr,a ICOfl§;tiinlal Idtie§,te-t-e (adicl d u're ~i spune la spovedanie, nu este obHga tori 1.1 s~, te lm:pl.rta~e~ti.),1 bE prln aceasta puterea vltiml.toar,e a pacahdui se va curma.

,124,~ lH.t1ebBre:.' Cum ,s4 /ol,(JIsimgli4ndurile rele la :m an.'tuire,ti sufle'wlui?

Rlspttns: GandurUe rele aunt mantuit-oa1e pentru not daca simjim c~, aunt rele §i m.upfrun cu ele ~i nu le ducem Ia nnpillirur,e (Stannetui Nectaris de la Optina),

125~ IntrehQ,1e:,' Numtti' prie'ten,ia leu cei fa; ii' face ,il" ~,e~tin'fll'llJ?

R~spuns: Nu numai prieienia cu cei r,li, dar ~i cirJile,. imaginile.. cAntece'le ,~ ruscu p.ile' murdare ~i

dlesfranat,e il vat4_m,a cumplit pe om, .

40

4l

. '

. ' ,

-

'ide~ m'tinate,. necnra.te; dar ·vc~ sl vi gandli~i mai .. mult la Dumnezeu, la ve,mdce~ la m.ilele lui Dumnezeu, Ia , :rbp~,td pe care n" ve~ da la infrico~lbJlal~a J udecata a, '~u1 H:[]sbos.

129. l~d7e'ba1ie: CuHi .sa tmnsfom:uim tnt," l nos tnt in instrumen,t al drep taFi?'

. RJspuns: Plc.ltosul se nita Ia ceea Ice este ispititor, .lEI. ceea ce le8te necnrat, Ia nmtagini imorale (ata tum de,z.goH te, a~~ p~ca toase), se ui II Ia ceea ce n s~irne~Jfe pofta (la spectacole :s,mintitom:eJf. Iar dreptel i§i mdleap~ oehil si§i i(~'tre Lmagini1e sfinte, care trezesc gind uri sfinte, citre fbrograJfiile ::rtare'~of'~. ame' a;~cetoor, ale ~_s,fuUo'r ... , f:a.citos.ul asculta :$~ s.pun.e'

~

luceuel de§lrte §i pacit:Of9Js€, cift'~5 cant-eoe :ispri,tltoalej

asculta m.uzicA, smltheat~, §i din guta. 1 ul, :in afarl de acestee, se aud des fille, os an d iri, fie vorbe de' ocar~, 1M dreptul iube~te' IcanlU:av.oo. duhovniceasca, di:s;cupille despre credin t~J' serloase §i indeosebi tot ce este bisencesc. P'a£it-osul merge 1ft ~ocuri de distraJ:~ii, de veselie, iar pidoaJIie.~e' dreptului nu CUfH)SlC clile necredindosilor ~ cele ,ca,tte faprtele re1e; pa~ii lui se indreapta spre biserica lui Dumnezeu, s.prt manast~ spre Iocurile sfinte unde au viejuit ~i s-eu nevoit ']?l~cutii 1m Dumnezeu., M.a.inHe 'pa,cab~sulU1 sl ujesc ca lnstrument al Il!edxepta·pi: el ]1'a.pe~~ cu ele avu bJ][ str~ i1 face .rlu a.proapeluil; far mainile dreptului slujesc ca instrument al binelui: leM ba iIi face cu ele semnul crucii, ba ~ji s~vA~e§b:: Iucrul spre folosul f.amiHei sale, sprlf folosul so,ciera'tn ... PI,c~.tooul i~.i o dihne~ltlel iii r,lsia']14 i~i deS£attl I~i i~i mme§te cu ·bUl1I.tJ:~ trupul situ, iar dreptul nu

42

, .

. .

so[ote§rtE~ ,ea, ·tn;tpcl eg,te.· al $1111.0. al .Domnului, ~j: n

osteneste prin munca n.e~etata, prin metardi §t, n 'p--be~re in curlpe· ,~fu sfin~enie,:

, '

~I l~,tr-eb,Me:. Cum' tnb~ie '. sa· ,o'lJ'l:fuim, . siJ

impiirti~im Icun.cJ'fnntet'e ~oa8m' COlrect? .

~ ,

Rispuns: Pentru .l~i povi:tui pe ceilaljt .cu :' privire la credinta ~i 'Villa cie§titl~4 trebuie si. fa~e~ . acest lucru potdvi~ cu. .. mv~Jatura Blserldi, .. ca1.auzindu='ne nu dupa propria .priOepew; ci _dupa. mv~ tJJ:rura PirmpIor ~i InviJitorilor Bisericii, 'm caz contrar, 'Ii putem due€' P~ cei p0v.a}ui~. ~ rillciIe I $.'~

va trebui sa dJ'rri pentru ei raspllfts la judecata Iu~ _ Dumnezeu [n a fad!, de aceasta, Sf cuvlne :sa. ne _ ' amintim . lhvitit tuxil.e' ;ni,uopoUhd.im:l" Bartolomen; .' .-

- Cum .. ""'t1_~ P n"";; mi v-I( iIi,~, poe' eel nechibzuit, daca· hI msuFi

f,V _ y~,. tift~!l.'lI!. -. . , ;~

,e~ti neclUbz'mt? C'UDlIl·pOp· fi .. invl~'ior dac! ru 'msup '_ . _ ' .nu 8~tj, IDrVatal? Cum n, pot~ btdr:uma pe eel ,rAd~t

daca tu tnsu~':nu ,~tij drumul p,~.care_mer,gi?F~ _ r :; -

. ~

.131.; l!ntr:ebaf-f:' Care'·" ,Unite vimp esJ-e ·~~a

de.s.iva,r:qitii· ,!;,;' u.nHitolare a bd HrlsftfJ'S? '.

'J'~' . r

;Rfisp'~n$: Prln Dli.ud~ mr n p~p urma ,ata'-t de . - - .. mult pe ~t~tQs ca prirr,g~fu~a faJl·d1e ap'ltt'oa,pel~. Chiar : _:' .. , da.c~, p.o~ie."ij~ chiar da.ti" dormi pe' SJ~&.dtuta., c~ar .'. . daci te .i~tOlve~til 'toru!.§:i:, data' :ftU, te, m,gr.ije'q'ti de'

a.proa_pe~~f n~u~ fa~ ~ irripiOl~ .. N~f a. :nev"~,~~l.

nu paa~' 'fj co' ,a~eyira:~' ~~ da~_·.nu ',~ aduee _~~Il:os ' . celorlalti. ,/\ aduee folos» a(8s:t -1 ucru indeosebj l-au - - .

~ '- , .

avut in y~det'e m: t:reeut "toti- oamenii mati §i pllili de . -, '. -

- 'I - .- • I 'I" I. '. • ~ .. _ •

birbipfe,.:Ce-~~,eteaZl ~u_'~a~np'e'~~~p1~ lor §i vei~edea . .:

clar ci: Decarie dimtr,e _ ej a ayti't,ca. seep nu fo'l~sul sAu, ,

• P.. I I - -. - •••• _! -.. !" ... - • - ". I. .. _I- • 'I - " -_. -. .•

, . .. '-,' . -'. ' , -" ,4,3 " - 1 " " -.'. " - '.:'

~ , ,! . ~ .• , ',- .• " .' . .. - ". _.'.' • • ' • .' u • • ~ .. .' , •

II • I, ~.' __ • I _ .. _

en al epreapelub ei mai ales p.rio acest luau, S'4u, preslavi t,

132',. ,I:ntrebm-e: Mtf sperit. "indttti'lle des",.' cHi'uurile ,enlm ct1edin.f-a~ CR_ de' nll !, .. au ,5ptriat ,de'

o:~ e' .w~~\"'e'tl.tci:i?'

~1J1~ I.JI!lJ.Hl~. . _ _ ~

110'" 'In A' !IIu:, 11..,~'''- ... ~ ,. h ~1'~ ;.;. .

,,w(,,j_SPitllDE; c', .~.' nnerutare, muceruen erau a§a~: in

anumite zile chier ~1 gand ul la chinuri 1i s:peda, tar in zilete iIltlrm! toare era u martirm mfllolra.'~ ai chinunlor mari §i marturisitori indrbnep. ai numehn lui Iisns Hristos, Acest mucro ,se hl'tlmpla datori tl harul ui lui

- ...1.:, ..... x .

DU1"1Uleze'U, care era. atras prin creuJj(t'~a,., smerema

duhului ~~ rugachme (StaJretu1 loam Tn)]itki),.

"i floo!~~~~&are: Ca.d nil tIIebuie 51i ,dam. sjUturi

y-. -!l;"~ .. "

Ris,puns:' Cand mel sun tern verzi ~i ,1lU, avem cka'n:hinele copt .( a die a nu am ,aj W1_s, 11 'Via:~a d uhovnieeesca §i Ia chibzumta), ai nu dorim :Scii dam SftlrurL wei sa=i llin,vi:~l1n pe ceilalti, ea s,~ nu devenim j'Uclr,ia demonilor (S£intW, N il Sinaitul).

134. l:ntre.bar-e: Le ,u:tew, la~'tI. Capil'lorr bo gip~I?' R~spu_m: Co:pillor tre'biuie sa Ire llsim bo,gl,p.e cu chibzuin~l caci ea pe' m mp i-a vlt_lmat .. §i sufllere~~ si trupeste - ,i ,pe mtd,p i-a bl,gat m morm&nt de timpuriu (Sta,repuJ Arsenie A tl1on~·~rd).,

135~. In,tr-eban': Cu. p:utem ,o',psero'a ,a'ifo,TM," di'n tre cei bun;i ,fc; cei rii?

Rhp1UlS: Oamenll buni sunt liIrl~tip., c~tci sa bucura de- 0 ,c~'llinJJ'I, cnrati,. care nu este chinuitl

d m uc""b..-..X"¥1" 1:l<'1 mtri ~ ,.,00. 1f ar camenii Iii, sunt

e' , , ,~lio;i!IIL1II.4It . ,a~!!'_- _!;,;~~ JI.d.. .~. _

trrkltdeaun4 ne-linJf'Ii~ a. Oemenii bum 'Sf ostenesc leu sargtdn~ m chemarea lor, iar oamenii r,iti se ~I m.ooltdeauna :me pmnb~d. ~i in lux, = astlzi es~ veselie, mAine distractie, poima:me la let Oamenii buni • folosasc darudle lor Spt'e foloow, c.etorWp: :ra,tiunea, = pentru a povatu1 fie' en cuvintut fie ell. SCIi~(ru.ra; boga,tiil -..- pentru ~utOrr,area, oameniloe saraei. Iar oemenii :rii folosese rAUl darurlle date lor de Dumnezeu; ratiunea = la clevetiri ~ la lntrlgi vic'~elle

pentru apro~pele . lor; bo.gl1:pa. '~ .~en~ .lux.ul personal: iar mvi'~I:tm',a·- penmralcatuirea basmelor

~fu a c~h:thlor :isp·· [ti:tO!lI'E!,.

'.:ii" ,t

1·"'~ I~~o. i..a~~,. n..; . ., ee Sf' ,deosebtsf inte~r:es',l'e

Ll~(Jill . filiI-If !~PRIll """I! 1.1-111- ~,,, _ _ _

,du'o'Vnive, Hide ceie l'umje~'ti'?

Rlspuns:: Oamenii din lumea aceasta sunt ,cMiuzlti de' interese zilnice. Aceste in terese soot, fie duhovmce§ti.r sfinte, drepte, d'U.mnezeie~ti-l fne' sunt interese trup S'§'~ murne'§itll de , a.rre I' vremelnice, diavoles .. li. Omul este interesat de ,credin.ta sa} de viata viitoare, deinJj:g'"aciune, de Indreptarea inimii

i _ _

sale de :pocli.n~1' de ,mllos~ec' die Cu,v,antu~ lui

Dumnezeu, de' tmplf-tl§lir~a cu SHntele rained! de aJ.nta.rea. "n c~mBa biserroeasclj de' convorbirile d ubovmce~ti sau esse interesat de pantecele sau-t de 'bani; de bogl,e, de casa sa, de noud,pie' din lume, de dHeritele distrac-pi tremtioare'. Prime1le sunt inmrese mintuiltoare', ,Cal€: due Ia via,~a vefnicl\, iar celelalte sunt interese p'rer-zltoarei Vrijma§ul ii prmde pc oameni Un orice mod, prin oriee cum!.., prin mil. de' pasinni d£,f!axoo, :§it ]le, pune Ujor In lata omuJui, ald,

45

opentru a nu-l lasa rucicum sl. Be a.ta~eze de Dumnezeu, Izvorul viep]. FeI'8§te,..te1 omule, de aeest lueru, pentru Imparljia' lui Dumnezeul (Sfalltul ioan de' Kronstadt)

1.37', fn.treblt}m': Cum ue"brul'e sa--mi 'Wiest! viata?

. - - -, - I' _. -

Rlspuns;: S~".p ttiie~ti v~ap a~a:: cando te scoli din somn, sa - I m.ultume~ti ii stt te rogi Iui Dumnezeu, Cl_ndl vii de la biserica, s~ ci te§o, din tr-o carte ceva spre folosul s.ufletu.Jllj ta~ a poi sa te ,a puci de lucru, Dilpi ee ai lucrat des'rut· sit 'be mgt diu nou Dupi ce te-ai ruga t, s! ,~ite§:ti iar §i sa te apuei lar de Iucru $i. a§'a sa, fad tofu] .Fe [,and! ~ s~ 'te I?gJt sl cite-,'til :sil I ucreei, Dar ~ill la 1 ueru, ii m osteneli sa 1i ridici mintea m la Hris to s, sa te rogi Lui ca E~ ;81, ~ mnuias~a §i sa. te ar~u te, Daca VIe!. face to1tu} a,a pe rind, atuncl faJl d.e '~oate - ,i fa~1t de drlre, "§i de' rug~ciune, §.i de lucru = vei avea tr aga~ de inima ii sa_;rguin:~~t Schimbarea provoaca tragerea de mimi ~i sporeste ravna",.. Sa pomenestl deseori moartea, judecata ]m Hristos p v€§nJcia .. Cu aicesre gind url, Cal §i cu un bk:i{ se alunga tr]ste~a ~.i p lie tlseala (Sflmbll Tihon de Zadonsk),

fRI'.t~,,~~trebart: Esff nICesaffl chibzuint" 111· :

Raspuns: Citirea sfintelor clrj,t· p:rivegh,erea, : postal ~i rugl.chlrdle sunt fukasitoar-e ~~ necesare ~ dGIJl . la momentul potrivit ~i Bl masura cU've~i~J altfel v6r ii mai mu~t d~tUl~:~oalie deeat folositoare, Misnra. se . '

~t~t.~ nUmam, plin chlbzuinltl,. . , . .

I I. _. I I· I ••

. ,

. . ..

__ r I I

46

. . .

'13.91[0 lnml1t11~tl: Ne pu.tem man't"i fdM si 'NJe' Implinim 'I d,ato ri'ri'te ?

Rispuns:, Este :indoielnic ca. :nliJJ.tujr'ea sa. So€' 'poata do'bindil far! irnplmir,ea mda'kJr.furilor pe care le pr,€'supun chemaree 'ii starea noastr &. C:act, a§oa, cum

. P una :~] alta soot de la DUJDme21eJu~ tot· ,a§i1l_, ~i UDa, ~ cealalta pot fi folosite file spie a, face pe' p,ma,e lui Dumnezeu, d,acl sgnt impUN'~e ell ,c:redirttI4' :Ale spre a- L supara, Mel nu sunt implinite (SflnM Teofan

za.vora:tul) .'

14f}" ,1nt11elilar-re:' Ce e~k' important iN p"'ften'le? RaspUDS:: frmetenia nu trebuie s~ ne ,tt.a~, ~pre p\!,c:al, Ea . nu trebuie 51 fie legatl ell lID om mamo.s sau lute din fue.

1, Al ~'~. L, C t ~ . ..s ~.j. .. ....t' - - - of'-!iI\J'itit

.,. '. !t.h.-l!I'-e(J,Q1'.f,: ',. , e ,'~m~Uf~e' psea, ,o,R'.~e :",..J~Il,

CtU'Qcteristic-e peHfru sotiettltel{l ,c'(Jft:teml'l(Jr(,u~i,?

Rlspuns: Acum 'in societate a, mtr.at moda de a Hill verbi deloc despre Domnul ~i despre ,minmire~, pe cind inalnte se purtau numai discutii despre aceste subiecte (lra_gi. Spre ce tntge inima mal mul t1 despre aeeea dwscU'~Ue: se poarta cu plloere,. [udecand dup~ vorbe, nu sa vede ,ca oamenii L-ar ~ub:W. pe Domnul i] s-ar g,lodt la EI. "" 91· oo]lese, cai discu tia, despre Domnul Mintui torul ~ despre prindpala noastri luerare - ,mantulm:ea = -este exclusa dirt cercul dis(Ullilor care se poarta m societe !e"

),42', Inmtbllr~i ,c.at de i.:mp',on·ttnt est« 'f:n vi ~ta duhovni'cea,C's: $,A: ,gdndim fi sa CrlJiem ~ofect?

47

R~spuns: Oac! amul dlObande§te, ·toa.be virtu.ple' in viaja illw, dar nu are clieWnjl dreapta, atunci VIa. aj~' in, acest loc al chmurilor (Din vedenia despre clluglrul Teofan, Patericul Smai'tic)l.

143~ fut'rf?,b'Af,f': ICum si :timm calfl« de :miiloc

,. 'I

fl' · · o'IJ, ~ .'. .~' ""i

,penttu a nR IltCl ,posomo,aJi, :U,la prea »eeeur

R,Jspuns: Cind vezi Thing! tine un om tdst, de e~emp'lliu~, cand mergi la N,. ~.i vezi c~. este mihrriltl a rune i trebuie sl te s~.pine§ti, sa fii vesel, s!~ 1 lncu.raje:z'· pe' .'cel!lalt,. iaJ daca totul merge stnma, atund trebuie 81 vorbe§tl despre' lucruri serioase, nu sit vorbesti iarl lust; llin genelal sit te lngtij,efti del folosul celor.la.lfi ~ sa fad tQ,wl spre olosul lor, ~i. nu numai faptele sa le' rind,uie~ti asa, ci §'.i cuvintele,

@tl,tteu,are: .La rugaciune, cere s,nt:t ,semnlele lui Uu_n'e.zen: ,i flUie' SUf:l,t ,ale vtifj'mJIIU,bd?

R~spuns: Prin manifestirUe harului sau cereetarile lui Dumne2100 avem parte die gmdurJl ~i

· b d 'b · d

sentlm,entellDe:o Ie I nicune, r tragoste pentru

Dumrezeu §i pentru aproepele, chiar §i pentru "Vr,IJma~~ smererde, mustrare de sine, poclin~i1" zdrobirea tnlmii, smererda, lmi~tirea irumll, pacea

f t:lCi d .. h d . i- d bj " .... k .. • tr - ,

a J.,i:t: e ·~O r- (orm.~a r e bme fru. mantuire pen .11 top.

Jar datorltl manifestidlor vr.ljmB_fu]ui avem: mandrie oOn§,tiin'~ proprie1i vrednidi, I'!U·tab~li UI'l,

• ~I~"~c~ tulb . iI'o •. d- , 1."IC,

cruzime, nenmste, -. ourare, m,: OU1_C.lh

145~ In. tre&.'liu1~': Dt unde este obi,,~iul de' a eifi' EVf.l.~ghe.li'a (ma,'; ales cu. bi''''';~rnvant"Ra pre'(J,ttJ.,'ui)

iii.! .,._~ " . ..J ,·It ""--~ .. • ........... L f:" "

,a, e pa.","zect u.f z!~e = pe,fb"r" cOlnt.,'P,en u" ~"e' r :ivl,

~~~_ .r..-~ il'JI Qft" - '.~'

~,wn, P'eth" u Ci;.~· '~r 'lOpt., ~!

48

Rispuns: Acest omieste luat din cuvin~e' ascetului iav,rei Pecerska ,mn Kiev, ale, 'ieroschimonahului Parienile., Ea'ta oe ,8. s;pus em tnsu'~i: liOdata, am citi't Evan,ghelia timp de patruzed de zile 'penhu un suIlet care mi-a {lcut bma :~ am.vizut in vis. un camp aooperlt die midtcird" D·eodati1. a chut foe din cer, a ars maricinii care 3Locapereau cimpul. §i. ci.mpw ZI. ramas curat, _ F.OOd nedumerit. f~la dIe' ,ace'ast! vsdenie, am auzit un glas: «M!rlctml, care'

aoopereau campulJ sunt plcarbeie' suflle~w ... care '~~'a.' facUlt bins; focul, care .i ... a ars, este Cuvantul lui

Dumoeeeu, citit de 'tine' pentru eb~;:' .

~ l"fre&1I1e: Cum sii '" tlepriNdem cu nib dare,a?

'RlspUD_S:: Cel mai bine ne putem dsprinde ell ilbdar,ea prin convingerea cit Illlbdim pentru pitcatele pe care' le-arn saval'§it.

14i~ tntr.ebllre:' In.. ct. C'Oftsti dtago5 te'4, ,fl,ar;bi a pirin,il,of peRm C'opiil

Rispuns: Multor pArmp.J av,in.d dragoste ,oa~bi pentru copiii illor., le e' mila sl-i pedepseesca pentru faptele lor: ride" lar d up! ee acestia cresc §i devin m§.te neisprlvipl pirinjii t~i recunosc greseala in ,afara de aceasta, copiilor trebuie sa Ii se inter-zica fe~ s~ se im.prie:~neucl. cu ceil rat deoarece rautat:ea scmmbl ~i ra'~ unea ,cea bURl. §.i chiar §i plr,mpi trebuie sA. se fe' easca sa. nu D, duel pe copii in ulpi.t! prin ceva annme (SfantuJ Tihon die Zadonsk).,

148., lutfebilre: C;um. s.lt Hi! izbavim ,de' nesimpre.'?

Rlsptms: Fa~ de rtesimtirea 8ut1e'tulw este felositoare citirea d.easii a Dumnezeie§tilor Scripturi it a cuvintelor in.duio~ltoar,e ale Plrin~or celor 'PI u_rtato.rii de Dumnezeu, pomenirea mortii ,i. a.

, ,I

Infrloo~itoarei ude,c~ti.

de~i~trehi1lre: CU!, sif biruim tu ooi p"tima

:RlspWlB: latl mijloacele:' I} sa te 'wr,anezi de fa mincare; bautura ~i somn §i slt dormi pe pat tare; 2) s.a nu-ji ammte,tl :niciodatl pacateille trtlpe~ti pe care le-al s.~v,ar,~.it inainte; 3)1 sl1 fugru. de leg!rurile cu persoanele de sex iOPUS;: 4) sl t:e adresezi lui Dumnezeu cu ,rug,a.ciunea pentru izbavirea de g3nduri1e des&.ina.ie; 5)1 ,sl te ,abpi de' la dorin~e~e' necura te prin frica de pedepsele viitoare de dmoo1io de morm.inti 6) sl te £oiose§ti. de semnul crudi CB de o ,arma pentru alungarea ah'acpilor inimii tale; 7)1 sIP aduci aminte rum des de moarte: 8) s,ii te indrepji ca we tain_a spovedaniei §i ,ca·tre plrint-ele d uhovnic ~i .sa-i deseoperi acestuia g,and wile tale', 9) sa te tndeletnlcesn cu munea mica; r 0) si cib~$ti Sfanta, EvangheHe;. ll)sa.-tt! sd,pSne~ti,~ s.,l,~~i tnh,anezi privirea ~i auzul de la tot ceea ce stime§rte patima desfraului (de la ima~, car~ imorale, fotografii, statui, discufli, a1in,geri candl mergi ell un m'~jloc de transport :~i asa mal departe),

@ In trflba.re': Rentm ce fi sun t fngiduite omului in viata nemzun, sup'itrari fi' bo Ul

D l!(, .... p. Iii iI il"'l"O' A' " ..... tb unul DII 'II 'I'¥'I;'III"iiAze' u 00" '" or::.!d- ui e

.IIi:~ _:"~'w, _... 1.111)1 ,,' ,~,II. I '"-1.1 u.."u;:;' :. ll' In.o(il; _ . ,

om.ului in via~ aeeasta dilerite.' necazuri ,i

50

s'ltrimtorarL boli ~i alb! :8up,uari _, male- .a1:e51~ea pentru a-i curaJi sufletul de p'acare' §i a-l saI~ui. in 'via·ta vle~nj_cl"

I

15] ~ I,d-reba re:.· C.ut! s4 ft·' purtam CU' cei eare n1l.

Vlor sl1' se tm.p'Rce eN "oil'

Rlspuns: V,~ putep mulpumi c~ :~.~~tull clIO, ~ suflet v-ati impitctlt SIDOef' en ei ,1 cl doriri pace ~~ ~

orompor~nt. Bste mai bine sf t'rn:e~Ji a _~u.~ Impacaree ell cu vintW ~i ClU Iapta: altf~l r tOil~i mama. 10[' se va tntep ~i ii va nenoroci. IC~utatI OCCI_Zl8. de a le face un bine flri ~tWea lor .. Anand dupa aceea despre el, se VOl l~'azgandi imediat. Dar, cAud va irl'[~lniti c~ rei, paSltra"~-vl ·pacea. in inimi §i hec.ep, fba s~~i aborda!.~i, doar mgand.u.-va. pentru ei (Sfantul Teofen

Zivora:hll) .

li;2:~ .tntr:ebat_,: ICum ,a oe ,p'iizlm In ti'mpvJ mesei de' desfitarea ell htQua (pt care Q m4ncam)?

m· ::.r::· ... 'Plli-l1t....£!·~ C.·.·_ ~~.;I stai Ia masa. 51-": aduci aminte

.Ii.~ 1!O.L..Jllt,;l. . .al.'EU - - , t""

de pa,cab~le tame: ,astEel te vei pazi de de.sf~.tar-ea ell

htana atunci cand maMncL

153 .. In·treb4Te': Ce trebni'e sA ,tim cu privin? la c44,rea fitrii. voi,e in p'c1at?

Rispuns: 1ntdjs.tarea care vine de Ia di~vol spune; unde 51 mal ale'l.gi; nu mai exist! p.oc.tin~ pentru 'tine'!, Clei diavolul spune aces;t~. ucrurl ca 81-1 d,etermine pe om sl Iepede vlata in Dumnezeu. Iar inuistare'a. care' vine de lao Dumnezeu spune nu. be tent! l' vino fuar!§ii la Dumnezeu, clct §tie Hristos cl

31

omnl e8R!' neputincios Ii I-a dlrult poelin~a eea mintu.itoUJe' pinl.la mearte,

154t 'nftfba:r-e:' Cllm "if, dobiJ1\dim ,,,oe,~in,fa ,i ifti;ma tfljr-ant.?

Rilsp1JIiU!:: Dacl vom ,spov'edi. paca,t-ele no a s:tre' in fiecare zi cu mirna, in1rkl'U!, ~i md'mera,tt amirdjnd:u .... ne tat ~i ossndindu-ne penrru tot, fie ca am fifLU t ceva rlu, cu. fapta, fie' ,ei am gandj,t ceva tibll eu mintea, fie ,ei, am spus eeva rau cu. icu.van'rul; pein aceeste vom do'1bandi. Lnhnl inidtntl §,i. elitj,.

@Intreb'df.e': I. ee IctJ~'5f' rn,-e,u. ml,dmm:uhti bun ,i ~tnm: ,ce tt1~&"ie s' se cli,a:sc-a ,in mo,d deos,ebit incepa'ton'i?

RaSP!WlS:' incepu:tul drumului bun iconsta in a se spovedi preotului din tot sufletul tOI :i~ a-si ,mlrruroo picatele1 mal ales n€§,mnta duhovnlceasca, faptul ,cl, nn au ewro~tm~ des!v,ar,llte despre tainele cre§ltirrlsmuh.d, cl nu ~.tiUl in Of ICOnstl credlinta

,.

,(Sfinml Simeon 'N nul Teolog),

15"'. IntrehdJ"e'! Cu.' 5a tntelfl:tm cfJJvitltele: n de Qproapel'e Idtpiaih' via,. sau mOtlris:tilit?'

RAspuns:: Acestea. imeamm~: cine tl iubeste 'pe aproapele §Ji se ingr.iJe.,te de el, aoola va ,dobandi via~, ve~ci, iar dne -n dis'pr~puief'ee, n asupr~,te', n necijle~te'f iI.mustri ,il m osinde~' pe ~proa:pele, acela nu va d.obindi m~a ve§onicl.

15ij It1'fre,&dt:e: A,. tarst ,ridat~ Cum sl-mt ".sfrtz 'deed s~fl6teascl?

,iC:''''I! JIlL

R-·- F" . _ll..,: d' ........ ~

'.Ispu.ns:: . - uSl' co onee uup' I e LUI~, ,ceea, ce

dish~u.g,e p.acea suftereasrcit Ai fos,t prida:~? Ca 51 ,fugj_ de plicatE maJi s,p ~,i mal bine este 81 nu te gincle~n Ja nimeni, ci sa PJJesuptd c.l aeeasta inc€ocare §1 ispi ta ~~i este trimisi pentru vreun p!cat. Spre' alinarea ta, gind.e,te-'te ca cele furate soot socotite mai presus I~ :mllostem.e.

~ ... ~,l...di""~- C" '~'j'- Q~ RoO ~'".:L.X":ft;..w'""-- :#r'lJftt'n''''' ~ JHu ~1[)!'~1!t;.:" -~,~\ .. ~M:. i!i~!!ii. II!o~J[;IIu.i!!I • .!I,n p.c: J U.1I!,1, ... g;Ir~ -

Ris.pWlS;: Spo:vedip-va in, aminunt toate plca,tel,e slvar§~re de la iap~e ani, in tot timpul viepI p 'impkt~~p-~llcu Sfintele Taine @i C'iti:p hi fiecare zi BvangbeUa (cite un C8pJiitolli sau ma'i mult), iar ,clnd vine pllctisea~a., atunci citip din nou pana ,rand ea va trece. Sau m, loc de' aceaeta faGe~ Ica:~e33, die metanii pina, :~a PIlm!_ntj dupa numarul anilor vre¥-i p,itmint€§:ti ,I Mintuitorulm.

@9nfn!bsre: Ceiilsf!l1mna tik:erell iflluuu?

Rl~pW1S:: T.ilcf!'ma in lume ID~ea_mn1 sl nu te arnesteci in treburila striufU!1 sa mgm de cunOirull:~e[e' §i le~l,turi1e care' n-u=·p sunt de mebuin~, ~i, de asemenea, Ide cl.evetidle §i vorbele necnviindoase, sl 'v~fbe§,ti iCU bIindete ei la nevoie, oi numai 'c'ana e§,tii httrebat., Da!ci mem aceste regulfu, sa te musfim pe tine ~i 5!,m,p recun,ol'H. A~.PU tLnja ..

,!,611 ,lnf:r6bare: Ce' 6a f{Wem Cit ,gindt.t_rilel C'tlR sunf' de la Dumneze-u?

Rhp1llN~: Aceste' ,g,lrndm-i trebuie sl Ie p.rimim en bueurie ,i 'sa eerem ,de b. Dumnezeu ,aJlliutol'OO sa implinim ceea Ice ne msui1l,ete., 'De exetnplu:, ne-a

53

venit Jgind'Ui de a medita la mantuirea noa$b'I~, de' a The ruga, lliui Dumnezeu, de, aface blne oit-me,nilo.r" de ,a; ne implca ell. cine' ~avem du~minile - aeeste ,gind uri, bune trebule nea,pma.tg fha, ,aminl11ej' s! Ie Imp~inimJ C3J,d eh~ nu S8 _repe~, wtot:dE!iUlma, (Sta,r-eru1 ,A·rseme A.lhoodwJl

161" In. m-e b are: Care Sllftt cele tsei f-e.'lan' !€I le

o' ~;'d !ho .... )I ~1

,atim11. 0 eSJ ,r -iUbUI ~- I

Raspuns Prnnul este eel (are se slv,ir,~te prin impreunarea unei persoane Cut alta persoana de 5Tr~ opus; ill doilea ~ are loc farl hnpr,eun.a'rea, ell 0 persoana de 8'~X opus ~ se savii.r§!e'§b~ prin diferite mi~)loa.ce'; iar al weillea = se s~1:v'l~e§~e ell m.intea ~i ell. inima,

162', Inurbll're',; Cifld' ,S'B i'lUtlldtesc' ganauril,e' m',l,e ~' cand se fmputinf:nzi,?

R~sputLS: C;tnd omul este ocupat ell grijUe lumesti ~,i ell hicrurile trupe~tl ~n inbrepine discujil desarte, atunei o:induriJe' rele se inmultese 'in eL Iar

~ J

dInd studJiaza Sfkrta Scriphtf~1' mva'~ii ~saJ.mj §i

can.thi, viej;tUe§te' m P05,t ,i pri veghere ,i ifi mnintei·te ne1nceta't de eele viitoare.atunci ga_n1i,u.rile' rele se 'DnpuJineazl, §.i apar mai rar,

1163~ Intreblacre: Cum ,p1ltem ,orosi nmpul cu. 'fHtel'PDciune?

, II!P"tf"! _.

Rispum,: ICfe~tinul trebuie 81, -petrea,c~, cea mail mar-e' parte a, timpului ,Rvind grija de sufleb sa fa,ci ruga,ciJum, 81 mediteze la Dumnezeu fi sa S~ indeletnic~~1 cu! ceea ce 't.r€bU1e'i av,andl tn vedere

.54

deslvar1nea in .fa,pte.r~ bune, iia-~' restul ,timtpu1ui s.1,-1. foloseasea ingrijmdu--se1 de trebuin~le 'rrnptduL Oat,

d°!JIC 0 '11 "..I '~II '"]1... •

'_ aca omui se va ocupa numai ,~e ~1JCrur.t~ pentru

trup, atund spune-mi cand. se va ocupa en C€'rcewen voii mu]], Dumnezeu, CUb iCrutl'alle-a psalmilor? Ci.nd se va mai ruga ~i a~a mai departe?

164,~ lntrebd,"€: ,Cle If' ~edO'_j de via:bz, lle' aid;?

~. ,

Rasp1ruts,: Sa, nu~p dore~ti ,sa trlie~ti in pl:~H0eril penw ca acest lucru te leag! de via ja de' aiel ,~ ba dintr-o plseere, ba din alta Sf naete vrajma§ia fa ti de Dumneseu

165',. Iftmbam: Cum ,~iS ~e ,,'ll1"tim. {tit" de' cel,' oon!' ne' fmfti'e:dica sf vi'ebJim in DumuJBzeu?

r r

Rlspmns,: Sl,-,p fie 'pe' oricine te nnpiedicl m d.ob~nDirea lui Dumnezeu p a ,fa.pteWr bune ural Ii Hellos, adfucl "s,1 nu -I asculti ~i sii, nu ai prietenie cu ,eI: cu unulca ace·5'~ nici 51 no. mlnanc! (a,cUcl sa nu stai impreu:n.i ,! sl ,mmhci cu ella masl_)"

, . ® ~Hmba~. Care S'llltt ciile . vetil duhov1nc,e~ fi (asc'€'hceJ' trt cam n,u trebuie sa ni le

- r

tu'S:u,iml

Rlspuns:: En'S tI trei eli pe' (tire nu trebuie sa .po'mint fMa. chemare deose'biti: calea sihisuiem, calea nebunei pe'n truHristos ~i calea cam uzirii '~llorWp.

16~7., Intte&,~re: Pe: Icine inv;,milzi in :mod deiosefJi't' d'iavolii?

Rispuns;: 1'1 invidiazl cumplit vrItjma~i vie pi noastre - demonii - pe cei ce vieiui,est m, ascultare

55

fat! de un patinE duhovnic pdceput (san un stEt'ret dintr-o minls.me),. ScraJne$.c din dinp aSUprla mQ.~ §,i, le urzesc tot felw de curse lea sl,-m determine sa, se ~etr,ag! ~ s~ se lipseasea de apropi erea .plrin·telui lor. Str.lduie,t-e .. t~ s~, nu fii judecatorul faptelor pirintelui tau, ci numai implinitorul ponmcilor 1m. (Cuviosel Teodor al Bdessei) ..

116B'~ tnulebare: Ce ./vlus Idoba.defte ,Oin.' diN saVR'11r;ea nevoixletorr

Rispun_a: Nevointele, ltpsurile ~i necazurile scurtei vieji ,piman~~ti. nu numai c5 U pazesc pe om. de patimi ~i demoni, dar i1 §i p.regatesc sufletului cununa trminb? de U:!'§U1ea .1. din trUPI.

6i~ '.frebdtie: De ce ·tni'-s r'Ufi"',511 ma inchht?

Rlspun8~ lmi scm despre semnul crucd cAt a cum, in lume, nu ,este admis 5! te ~ de exempl u, ,cand trenul porneste ilia drum, ca te a~ezi sl mlnAnci ~]l vrei sl ~e inchlni". dar b~' temi de HUM §i supui shlgurt1J aceesta knp1rej urare cu.vmtellor M~ntuitoruluj: cine se Via. :nt§1na. de Mine,. de acela ~i I U m! voi rusina. $i mai departs, oare nu ~tii cl nu poJ.i sa slujreiti Ja dol domm ~ ~ lumii, ~i lui Dumnezeu .-. ~l cl-l daca dneva vo.ie~te s~. fie priUe~'en, leu Iumea" se face v.I'~jma~u] 'lm Dumnezeu? 'Cuvan.tu.l i.,l ume", care Sf r'ffer! Ia obiceiurile 1 umesti, nu se potriveste cu. nopuniJe' religioase. . u trebuie sa urmam lumea (SrfIJlbJJ Macarie de ,la Opdna Jr.

1761' In ,treb!Q1Ie': Li' se .poate tnl.tut:a. vnta. ap.o,sfap·lor;.- a trf!,ti'cillfn" ,i IQ: ,srh:i'smdtieil,fJ'?'

Rbpmm: Cei ce s-au lepadat [de Biserica IOdodoxl,.. chiar de s-ar duce la moarte pentru mlrtlttisuea nunl1elm lui Hristes, n.u.~,l pot curlp. plcatul nki en propriul singe': vina cea gre'8, ~i de' nesters a d!espl_r~rii de' 'Bise:rici nu se curate§te' nici chiar prin srUfierinte (SBntul Irineu al Lyonului, Despre unitatea B,iseridi) i

~ In't:rebdre: Cum. sif '~C"HOd,tf:.. fl. ,pirinp pfiezenta .hanlluci' ,lui DUmleZIf!u?

Raspuns: e,and pArinJii le vorbesc ,copillor despre Dumnezeu, ID_geamnl <:1. acesta este semnul prez~~i harului lui Dumnezeu in tel

6;2') 'umb,re: le,um "utem rierJI.HtJltffe c. " fal'ta~. ,ste ,sifva"ifii dul'. voia lui DJnnne.ze-u?'

Rbpuns:. Pemru fiecare ini"~ativ,a buna exista 0 p:redicl de la diavol, dar tocmai aeesta este semnul eel bun. Du.pi. acest semn trebuie sa. recunoestem ,cii. fapta mcepuUi este du.pl voia. ltd Dumnezeu (Sta-re)U1 Bleeder GlinskJ..) i

17:),. Intre&.are: Cum sa p"uem c,a,,,it OS',indi,ri'i tI,proap,',lui?

Rhpuns: emu la inceputul osandirii, starejul Eleodol' a mutat W 8li"j! dlscujia pe 0 teml folosltoare sufletulni,

174., fUUe,barn: Cum 5'81 ,,,"vim. ,'e ecei Crt.ftini ,care IUI""§i respecta prt4:t;ila lo,d,; ragila'uue ac.s6,?'

Rispuns: Cre§:1iinii care nu-si (l1!S'pect! pravila de' acas~ sunt ni~tf, cre~tini mO'qi .. Pravlla de acasl este

57

stimulentul pu terilor s,ufle'[€lftiJ C'~luza catre ruglciunea nehlcetatl.

~~ lntrrbar-e,: [Cum poam Ii citirra Cuv'intul,,; :,' .. D I. ~". LX-,

IdJ~, ·flwnezeu, nw spre J~Of,ait, Cif. 'pte PfilPliB:~"

R!spuns: Acest lUCID se mtimpll din prilcma cit mu;lJi UUcuiesc Cu.vintul lui Dumnezeu :potrivit dorintelor lor plc,ltoase, dupl bunnl plac (iar ,alJil chiar nu citesc '~otl cl numai ceea ce nu Ie supiI'a OOlt§tiin$a) §,i,; de asemenea, il d}.(uiesc dupl priceperea lor. Mul', .. schisme §i erezii au luat na§te.re· din ac.easti cauza, Primii tilcui.tori ai 'Cuvm.hllui lui Dumnezeu sunt Smoadele Bcumenice, pravilele lior §i Sfirt+1 iJ P,armnn.

~;u!; . . :1

176. Intrebare: Ce fre,&a1e sa facem ,pentru Q Ii c,o,iii ,sa1ditio'fi?i

Rispuns: St-alep.tl Adrian lUg,SD ne-e $,f~tttit sa-i ducem pe copli mal des la Sfinta tmpbti,~anJ.e'1' spunsnd c~ as,'tfel lei VOl fi §i mali dnlt:O$i, ~i .mail in~e1i8epPI §,i maiferkiti,

(iif) iHtrW&re: ee slJ. facetn atrmci caud. l« n~gaciuHel' gindurille rele "e vii cu in'sistent. In: minte?

RJbpuns: 'Daca m timpul rugi1ciunii .gandudle rele se jill cu msistenJA de capul nostru, Sfmpi Parin~ ne sfltuiesc cal isand ciiir,ea ruga.dunU, sa ne ruglm lui Dumnezeu hnpotriva acestor gindurL ca El sa ]e ahmge de la not

178.. In treba~e: C'u:m sli ne. pU'ftlim dupa impifrl:a,i'rea cn Sfiute.l'f.' Tai'ne?'

58

Rispuns: Dapi tmpa_rtl~i!'ea cu S.fintdE!' Taine ale Trupulliui ~ S8ngelui hri HriSbJIS, ~bub~ ~a ne ferffim de disrujiile, inutile despre lucrurile de~arte", de

~lumel de' rbete, de eantecele lum'e~~lt de osp.~te~ de b!uhlrlle aloooHoe' Ii. de .fanteziUe necura.te $11 sa ne tndeletnidm co rugiciunearj.' cu cugetarea despre buna ,aedirt~i ~i cu dtirea Sfintei Scr.iprturi ~:li a

Viep:lor Sfmpwr"

j19~, fntrehl1re: Clam sa ,fu,gim ,ae pacate ciin:d in

jur] ave. n-umai ,exemp'le' rel,e? J!

Rhpuns,: Sa, ne tnsh"amam de ocaziile m care ine'vitabll trebuie sl vedem Ii sl auzim multe locrun rele; de' eceea trehuie s~ ne mdeplrtam de toa te acele locuri ,~ locuinje m care' 'se dau eel mal mult exemple rele §cit 9i au. cedam rucidlecwn nici wei invitatlfu staruit-o~u!'e de a merge acolo; nu trebuie nici macar sl img!duim sl nl :se :povesteascl despre ele, niei sl ni ~e spuna cl exemplele rele Jn1J provoaea nici 1ll_1 ra m inima noestra,

l~)'l lnhtevare,i Ce atu~e contriblU'ie Itt "tenti'n "oas~a in timp.,' d'uf1lwezeieffii ,'lujbe?

Rlspuns: 'ttl 'timpw dnmnezeiestii sluJ'b~ est@ f:olositor s~ rep e tJm, 0 fugl.clune scurta in inima, deoarece ea con.tribuie la atenpa noastrlf repnand mlntea qle la im:pr~ti[tt'e"u ltn timpul 'rostirii fbi ,gr-a.bl a ruglClunHo' este 'pMibili, aten~ia, ." ar in titnpul rostirii grabite, a tEnpa nu are ]lee ,(5fintul

I gnatie ~,r.iamcianmov)~

,€;!nmbau: Ce este fo-tiJruida?

59

RABpruns: FilJlmicie se mm. numeste ~i faptul cl ernul se opreste numai Ia fucrunle exterioare ale bunei cr:edinte, l(postt metrurill, dormitul p,e pa t tare, mers.uI 1.0 biserr.kl ~i a~a mal departe) ~ pe acestea i'§.i in,te'meiazil nldejdea" fix! sa..,i deZl'ld~dneze 'in acelasi timp patimile sale: lubirea de sine, ,ma_ndria, r,lu1:a tea, zg,arceNat mg,imfa:rea, osandireo, ,aqagul Ji . iI§a mai departs (Sflnru! Teofan ,Zlvora;hll).,

182ii tHtn;bca,e: Care' ,9m. este eorndus: de fl1tiune' ,i care ,esfe t'ona"!' de Aorintil'?

RltSPWlS:' Semnul lndependenjei Imber-raJional,e este faptul lei' ratiunea este intotdeattmJa preme:rg!'roare dormtei,1 iar 121 omul plclto,s dorinja conduce rapune,a I(Stintul'Jeofan ZlvorituJ) ..

183~ lntrebsrit,;' CaTte' "s~" ,,-DoNeia des",_' arh:i'erre',i' Q Cuvt'osului' Semft'", de St1.f1oo?

Riis'p1llls~ Se §tie (I, printre proorodile Cuviosului Serafim S~ pastrat 0 prezlcere ttinui,ta paM acum (ca sa.nu fie ispitl) despre caderea einului arhieresc, despre skidrea ravne';i lui pentru slava lui Dumnezeu I(Mitropolitul Venlamln Fedcenkov),

18401 Intfebarre': E:SR osRn.dit eel ce' ,,'riWltfte de ltl h.op1'

RlspUD_S; lCe~ Ice' prime"te de IDa hop este pedepsit ca ho~l.

18:5ji l.",tmbaf'e! ,Cum :tte,fmie Sd ce:reetil. tqte'le 8od9tre z;,l.ice?

60

RJspuns: Ce'rcetmd ,i chlozuind in fiecare ,~ faptele bune §i rele IJe care le-al f!.cutt 'pe. ceie bune ~ sl le dai W,tlrii,l pentru a. nu eadea m slav I, d~e~~lrta.J sar pc !ceIe rele st lie SPO"vedeiti cu lacri.tfti ~ cu rugaciune (Cuvt osul Shneon Evlaviesul),

(ii::)futrebare: Cum,s' ne "flnlm atunci caftd cine~tne' dUP4 sfat, i4,r noi treblde sit si'vd;"i • ,p'll>vi ~'a" ,ae mg.,dufle?

Rispuns: Str!duie§te~lesl nu te dep\ar~.zi dl~ eel care cautl, folos de' la tine'sub pretextnl c! ld~c.up. cu Dumnezeu: clci dragostea este mai blWll decS .. t 11\glc:i1Wlea (Cuvlosul Sim~on Bvlavlosul).

187~ fnmdI4ft?: Cum sa~"l (;flnoaft€w pe om 'Ii duhullui?

Ras.puns,; Oamenii ptini de hlJelepciune' duhovniceasca n cerceteaza m dub p€ om dU'pI, Sfanta ScriplruriL illuind seama daci\ sun! cuvintele lliui, pOrhivite: cu vola lui Dumnezeu, ~i d'wpl, aeeea trag condnzla Idles' pre el (Cuviosw Sera.tim de Suov).,

188~ ,fnmbQre: Cum '"ftt t"fe1ati otlmenii ae c.~e! vrlljitori ,i vrll.ci?

Rlspun.s;: Unii jndrlzoesc sl, cheme in v'r~jilurille mor' numele Maicii 'D~ului ~i de Sfinp1lor ¥i fac semnul crucnl dar fretime' 91 fuglm de' e'i I(SfhlruJ. Teofan Zlvoditul).,

189~ I:.trebare! Ce sil'tlcem. ,aDd ne ,i. Vellum cu m,4ncareal'

Ritspuns: D,acl, Ii se mt!mpll 81 te in,gveuiezi cu minrcaI,e~ apuca-te de 0 munea fizidtl nu te intlnde sl 'be c!lilci pentru a nu 'te inHna leu viSluri necurate,

®ntreba:ri?: Cum mltuie sa mU9ttitm?

Rispuns:: Prietenul care mustri in tainit (intrel patru ochi) este un doctor intelepit~ iar cell care' tr,atea.zl inaintea ochilor .m1td.tor oameni esse un def~ima'kn~' (SEan-wI Isaac Sirul),

191~ In~ebate.: ICe. tre'buie sd spuntm ca,~d suntem ~gali s'it nie rugilm?l

R~spli.ltbS,: Ca_nd cineva iti sp'une.: nRoa,ga-te pen tru mine", atund 5! spul in mima ta: .'I."Dumnezeu sl ne.1 miluiasca I; ,

192'. lntreba~e.': caud trefm;i'e ,5. lim u.eghiobi fi

.cund tr'€bu.ie siJ fim. in pelepp? --

R~s:Plll1S:' Dumnezeu voieste ca not sa fun ne ghi obi fa:~ de ,cel,eplmln.teJ:ti, iar ,fad de oole cereiti sa. fim :inte1epp CStlntu1 Atanasie eel Mare],

193~ l"trebl,;i.re: Be ceoine s; pov'esti'm ceea ce tim Quzit Ii am fJaz.u.t pe drum?

Raspuns emu te intorei de 'pe drum, acasa, sA nu-ji dai drumul s~ le spill cel.odalp hicrurile nefolost toare ~,el care Ie-ai ·v,izu.t" sau le-ai auzi tl' pentru dt acest lucru dlbmeazl snflerelor (Cuviosul Benedict) ..

194't Intreb,ar£:' .r se so,c(rte, te ,0 til fllui' pilea t atr,~cfia. fat' de' aDJ'male?1

Rkpuns: A,tra,cJi_a. omnlui faJa de piskl, Iciini, pls.iIi i se soc.ob~§·~~ acestuia plca:t", Unii, in orbirea lliorl'- le dldlcesc, le d_ru ta seu dorm ell! ele .. lndeletnicir-ea eu ele, rlpindu.-l,e 0 mare parte din ,timpul pe care Apostolul Pavel ne-a porundt sa .. } petrecem in fapte bune §i de aceee rrebuie sa·el preJ;Uhn foarte mult, na atrege a'ten~,a de Ia drwnul care d UC11! la eer ~

195~ l".urf,are,: ICum ,sa tiH,em; minte eete citi't;e fn

~faNta IC,artll .

R!spuns:. Pentru a fixa tn memorie, a fine minte lucrurile folosltoere sufletului pe care Is-ai citit:, impiii·rt'~e"re-l,e unui frate.

... 9~,~·:·. In meb a re: Cum ~eb"ie. sa fnduram insulte e,?

Raspum,: Teate insultele sale induri la mceput prin ·tI.oe-re1· apoi prin in usearea de sine, ffia:r ,R poi prin rugaenmea pentru cei ce te-au insul tat

.1917. In tre barf,: Ce ft;ebme sii Itlcem. pentm~ a do,bAndi vi:r,nf.teR, curitiei?

lJ

Rlspuns: S~ nu ~ dezbraci plinl h. gO:~c~'W1e:, halnele sa. !\Cop ere trupul ,t~.u ~li zmuajf §i noeptea ~i nici mica! tu insup. sa nu~~ vezi golidunea trupeasca Dac! esti smltosJ nu te duce sa faci baie fir! s;1 ai nevoie, Nu~!;i ung.e trupul cu creme, nlci hainele eu parfumuri (Sfbtul Atanas~e eel Mare).

@tnfnbi1lr,: C"m sj IJiI! ,ilezb!irim de p'Mtui OSillHiiri'i?

63

'Rlsptmi: Dad§ osinde~fi pe' cineva, atnnci si-'p, r,ind.1.de~:ti ca pr,a.vi1~. sa. faci in, fiecam zl msear trei metanii p\an:iJ la, pamjnt pentru eel pIE! care. l-al osindi t ~ sit zicl ruga1.'ci unea; JllMintuje~te"lj Doamne, p :mi~me,'te-m pe (rnunele)1 ~,i; pentru ruglciuniJe lni, mdlllie~tel..ml §i pe' mine, picl.tosinU~Y., ~j s.~ erezl cli, Ida.ci vei face' a~al Dumnezeu te' va ajt1'hl s~ te llieped cu '~ottd de aceast'l'W!prindere pi1Jc~i'~oasl.

. 199,. ,In tre\ba re'!' Cfnn tBfe COrrect,S" cuger.'m fa c'hi'nurile vۤnice?'

Raspuns: Nu trebuie sit ~gindim ci neaplr,at v om. fi .osandi.~ ci tt,ebuie sl :nadljduim in. marea miios'tivim ill lui Dumnezeu, t-are' voje§'t'~ ell top sl se m&l'ruiascl (Staliehll,Arseme' Athonitul).

, , .

~~n 1 '~"t...., .. -~, C'" '''''rtMi hi!r....,~.:e: 'S.d: :ne' '!Bu:sfram fle'

,""U!'JII',. Hu :e1V'",m~lWfi!ft: u _ t1"~ _ _. . . _ _ .. _ . ,.. _

Hoi illfi~ne?

RaspuJ1S: ICand da.forita m.usbrarii de sine cidep in mb'istare, Rasa p, mustrarea de' sine ~i gandi~ -va lEI milostivirea lliUJi Damnezeu fa~ de piclt~U _ care se caiesc, ~d m ultu.mj~~E lui Dumnezeu pen-tnt mila

~ I r~

Lui, ~,i, Mustrarea de sine oonsti m ,3 ne mustra

intotdeeure pentru toate, ill ne invinui pIE! noi intitle §i a BU da vina pe ,ceila]lp. Mustraeea de sine n iibiv!€'it>e pe om de (lbi~e]ul osA.ndirii ~i n mtm9~e pacea sufleteasca.. Reaua voin~a sau ura fa~ de celalal t provln din ta.ptum cl omul nu sem.ustt,l pe

2- 1fIi., , - ,t. C" ..' b ~ ~'.... ,.,J ? ~,.t. Jnttevau': ,',Ie' este w;u -lt61t1 IKi VOHaucere,{

.,'

64

'Rbpurrs: Iubirea de conducere este dorinp. purerWlcat ne1nfranatti de sta.piru~e ,ll 6~une·nllo[J' de stlpanue ,pe care oa..meniw. 0 cau.a fu,l ;:1 avea aptitudini sufldente, Bx,l intenfia de a aduce folos, cit numai un scop ne~tlbuU: acela de' a'''9i sa Dsface propria m.imd~deJ slavi ,d~~artit fi iubire de ci§Hg. Ei, ,tindl deseori si aju. la putere prin vlderde, pdn ~etticuri cu ,3!IDutorul pl:ore(~'el din p,ark!a persoanelor ifIfluente. ~i prlin al~e rnijloace josnice ..

202 .. ,'wm'bwre.: ,C,4'n;Q ~eb~ieae,finul si trel~C'iJ' sub tic,ef' ddevaml?'

Rispuns: Crestinul trebuie lH, '[r-ea.'ci sub tloe:re adevarWl. inaintea oame-nilOf cue D pute~ din l~,uta be ~i du~mJnie; sl ~~ runtrebuin~-e1de rlu,. ,AstfeL el trebui.e sA. "tlieac! sub tlce~tit~ adevsrul mE1intea. instlgatornlui :rau intefl pona tr a, :purtat:Olul ui de' vle~Jti care' se bucura de nenorccirea altuta ,i, a, dusmanului dlzbunltor '_ sa. "tlieaca sub tAceTie lucrurlle de care ei s=ar putea fotosi in dauna a proapel ui, Crestinul trebuie sa. t"reaca, sub tJcere ade'v,lrul ~i inamte,a_ celor necitiJbzui tL, care SlU1t '@'a'm, sl uimbi teze orkirui om

~ 0 ~

Il9 care n intahlE~s[ adevand ce lit s-a spus ~m care'

poate f~ foarte important. 'In genreraL nu trebuie ca prin vorbele 'Sale sl supuna pdmejdiet bmlur,]]le, nimartui, Cwe~tinu]l trebuie ,s5. pistrez!' taina tncred m,at I lui de aproapele,

203" Intrlt!b~r!t::. Caad 'NU treb.uie ,si trecem ,~Ih

.=. )I' ,,~ :.,

t~€'t.ri€ al~eVtim,~,~.

R~spun5:: Crle~tirtu]l mi trebuie s.~ escunda adevarw, inaintea judecatorilor J' maw.tea :parinp]or

6.5

care se m,grije&e de bldreptarea. eopiilor lor, mam.te'll preotului la spovedarde, inaintea prierenullui care' n destiinuie: suOemJ. sau ~i asa mal departe. 'Cl,e~tinu~ n u trebWI€! sit tr€a,c;i, sub tlceI"e faptul cl bolnavul se a:fll in ptrimej,d~e' de moarte §i a:~i trebuie sl.~l pn~gitea8ci prill spovedanle ~i, stania. impa;rtl~anie pentru ve~!e'.

.. @.IUtl'eJMn:! Estj!· ,~r:at s~ 11111 lim 1I carte d'Um'ReZf!;JaSC'Q relu-l ee ,dom,te sa: Cit-e,lISm?

Rlrspf[ttl_B,: Ierne plstreaz:3 vreun dar al 1 ui Dumnezeu numai pentru pn,}pf"ia. deBf~tare §~ nu face bine ~elad.alp-J acela va :fi. osindit ca eel ce ,8. ascuns 'ralant1iffi (Sfinml Va.!5j]e' eel Mare)~

,2o.s~ Intre&are,: Cum sa ne' lup,tflm til state,a de. fmpr.i,tiere din tim,~l ru&iduHii?

Ras,ptl.t'm: In timplli rupcitmii¥ gandui fuge :kt. alte IU,CfUr.i. Trebnie sl depui eforturi pennu pistrarea a;:tenpei.. Imediat C~ gand,ui. fuge, lnwa:rce,-l;, ,mge iar,l~i, iad1.~,i inb}aroe-l; ,~i ata ,etel fiecare da'ta. 'Dar de fID.ecaJ'e da ta,i ceea ce vei iei1], 'tn timpul deplrtMti g,ilnd.ul.ui ~i! prin urmare, fitra aJEll'pe ,]1 simtire, sa cite§ti din, nou ca sa nu uiti;. ,~i

",,·II!..'~;ar d-'ail""illi: o~nd' ul ~'u ar fusi d-e ... ;'!I!v.:,:r~ ori -;'H~ un ..... !!l.!IJ!, .,_. - '-',111;,.0. ,~(lu_ - - c: U. ~~,.:: ~ ~ , c: 'O~ • - _ - \...1I;iI.·IL!I;; -Ii' Q 'v. Jlt U.l -_ ! --

smgur loc, sA C'i.re~.ti de ci teva ori prn~ cind. V1e1. lllJelege ,~i vei simp. cele ci~Ue. ,A~a trebuie sa proeedezi atunci c~nd gand.,td fuge ~i se i'mlP:r~,Hel (Slhl,h1I Teofan Zlvor,§ tul),

Q Ifltreban; Cum "it iiI! prrrUim a hmd cind gr~~itn ,~i eo1t~t'i'lftta tncql£! s'41;,c~ Jnl~strc?

Rispuns: Spiritul de economie oons~ fu ,8 nu face fali SOlCoteWa. eheltuieli nemasura te ~i. nefolositoere §.i I. nu fi z,girci[ ,fa'ti de lucrurile trebuinciease,

,26S .. I"tre:blln: Cand' trebuie si file' fumstiHJ,? 'Rispr~i: Momentum pam.vit, pentru a ne inhista este m cazul in care De etim pentru pl.care:, deoarece

- _.. -

in tr!lsw~a pen.tru nitnic ruimeva. fill. este de ,£()~05 deci.t

numai pentruacest Iucru,

. ~ Inteebare: Es,te un luau bun sa dim ro

imp(ftmlut?

Rispuns: De.sigur~ cici a da ell lmprumut esee al dollea lei de' dlmKe."" Este supus ped.epsci eel ce nu dl en tmprumut, intruca,t este 2tCllZa:t de neiublre de oamerti, Totusl, §i m ntila le&te nevoie de la.pones

61

dupa cum. SpWle pfoverbw popular; §tii tilcul ~ nu-i da 'be~vanului pe datorie.

W l",trelfflRl: Are vreo inflttmt' ble!JUmRl "supra ~,e'l"i ee tt4ieJ rei ;M: DU1DJle,zeu?

Raspuns; Sunt convins eM eel ce are de gind sl·-i. blesteme .pe' eel ce uliesc virtues nu PO! tel rosti nici un cuvant supara tor ~i potrivnic, caci blestemul se ·tr,ansior.mit 'in blnecuvantare. ,Asadar, prin aceas ta se in ~lege' ·ca pe cei oe bji1es£ vim'tuos nu n pot atinge vorb ele rele (Sfa~ntuJ IGrigorie de Nissa),

GJ}. '.tubart: ~iBe. poate 1Jor5i en neicre4fHClos:ul desn"e, cud~n:t.?

r §

Raspuns: ell necredindosul poate vorbi fara pdmejdie eel care' cunoaste temeink credinja, in caz eontrar, necredinciosul poate vltlma sufl.e~ celui ce vOJrbe§te co et

. • aib.· ..•. 'C" •. " ,,1.· ntr-tbare: . Se ,cuvine sa ·transmi·fem

cu:vlntek, laurman o',ase?

R~puns: Este' mai bme sl nu transmitem cuvtntele de dojatn3 trimlse prin noDi de cineva, ci sa le trecem sub tl~ere sau sa le transmitem, chiar dacl in chip falEb· ca :pe ~te cuvinte de dragoste §i bunlvom'~!j Ii a'tunci duhul nostru va Ii lini~tit . .-' Iar a ·transrmte cuvintele dusmanoase, de UI~ este un lucrufoarte rlu~ Trebuie sa av@m rabdarea cre~tin! ~j_ inte1epciUlllea ~erpilor (Sfintulloan de Kronstadt),

~ lutreh II re: Cum III vl'Jrbim despre Dumaezeu Cd sa ne fit. "pre mafttuire.?

RispW\S,: Cu ,cl,tl a_·tenpe trebuie sa rostim euvintele despre Dumnezeu, CD ,cati smerenie ~i prudenJl, astfel inca:t sa nu-L mlniem pe i?~zeuCuvintW impreunA, cu tat iii :~i co Sfantul Dub!

(Sf,mtul loan die Kronstadt).

21.4,. Inm:bare:.· Cau ,este d'iferenta tJinue. omul' dHho-vnl'cesc ,i eel trup,esf.?'

Rispuns: Omul duhovnicesc se adanoe~~ cu mimea P leu inima in Damnezeu, tal' eel ·trupesc ~in lumea adul terl §i pitca·~oasa. I(SfAl1tul 10m de

Kronstadt).

.2~1"5 .. fntreib4fle:.' ICe ,este mfe'~e,duuea:?

RaEpUllS: Este cum.p!.tarea In. iucruril~ reHgtoase,. virtutea cu mlsur!, eceee de a face totuill potrivU puterilor noastre, ilTrpfejiurlrUor de timp ~~]l spa:ti~ ostenelllor precedente.

~ Intrefhve: Cmn acfiom!lIza .supra om.lui vrajmafj', eel: netrupe"ti'?

Rhpuns:: Vr!jma,ii cei neb:upe~ti :Ie iIt&ufUi oamenilor, m. Hmpul rU,gAciunii Ii in afara ruglciunii, gAnd uri ticaIioasel vic~ene ~i h'LHi:toare,.le tnclina sp.re lene sufletul §i. trupul, le ad.uc somnul §i. cascaml, ~i

f " d 1 .. "-...~ · d~ .A

determina sa ie me u 19enp. ell :U:UJpuJ, .~ prm §e r ere In

momentul ne.potrivfut~ prin rezemarea de perete, sa.u printr-un al t locrru,. E~ ~e insttfll oamenilor scirba ~i dezgusM fa'". de top ceila1ti sau ad uc asupra lor teama de oameni salJ alteeva necurat {Sfintul oan de 'Kronstad t).

217~ Inmbare:' D,e' utuJe vine lmea. ~a ~,iJcitme? ·69

RIspuns: Lenea la mgaci.lJ.M'le' ~ tn. general, tn slujkea. fa" de Dumnezeu §i de aproapele vine din pantecele omului care este hrMit mtdt in fiecare xi (SfintuID. loan de' Kronstadt ),.

218~ Intre'b'tlre: Care este ce'Q 'mai fRedta ,'"emrr de pe ,,'m"int?

. Rispuns.:; Nu. existl lucrare Mrui inal~, pe

plmant ca s~.varfir,ea titurgbie.i ~i imparta~hiea o~eni~()r leu Sfin~!e~.@' ' aine ale Trupului §-i S~n__gel ui .!uj Hristos (Sfantul Moan de Kr,oostad:t).

~ Inf:refMTe: D,I! ,ce liB trefmie si Nt! BRim ell

,i,"jat~ -.If .. ' •• " !p.M-, lal~)CU"

Raspuns: erne dintre orbodoq,ill nu ar dori s~ S~' uneasea cu ,car~olicj sau cu In~Ian:n ~i sll fie' cu ei una

.... H ~ Ibr-.. . ,. )( 'D • .:X.

in .. rlS'~US." 0 smgura u'lS'e'IU:a-J' 0 sm,gura comanitate

de credineiosil Dar dne dintre acesti memhri ai bisericilor pomenite, mai ales. dintre mtiq;tatl torn lor - Clvese nUIllJes.c papi, cardinali, arhiepiscopi §,i episooplji - es~ de' ,acQ,ni.sl se lepede de' r~:mcili1e lot? Nimeni, Iar noi nu putem s~. lim de acord cn inv,lt!hlra lor leretica fm-i sfi facem rlu mmtuir"j noastre s~~te~ti, Inoercap s~ vi uniJi. 'Vep putea, care, 1$1 um~ ceea ce nu Be poa te uni = minciuna co ad,ev,iiml? (Sfintul 10m de Kronstad t)m

22'linm'bare: .Este 'm_tie' pifcatu'l omoz;i,ta tii.?

~ R_lspuns: P,lca.tum curl.ozitafU. nu pare' a fi marie,

dar, pentru el, s~a lui Lot (pentru 0 singur! privire curioasl clue ora~ele natale, carle ardeau, Sodoma =1t

10

Gomora) a fost p'FeflcutA in stilp de sare (d" Gen 191 26) De aici putDem 'intelege cum este aoest pleat.

221.1n.tre&.are: CQre mlnb.a ifi va lua t.: si'ne bogipa fn vla," de di'l~olo de mMm4tJt?'

RlsptMS,: I~i va lua cu sine bunurile sale cand. va mnri eel care le-a impl_rtU (leior ce au avut. nevoie de ele (Sflntul Grigorie' Dlalogul),

cill~ ·f .. hnLd\ e fC·' "'nLriU'dl (~J.!: I~I~ .8 ~~Mfi,.i cAnld

s"n~::~~t\:. e ~nW ·" " .. , c. .

Rits.puns: CAnd. auzi 0 laudala mesa. ta, sl .. ·p aducl aminte de defectele ·rale (Mltropolihll Pilaret am

Moseoveil .

223.. ~ntre\batie:' Cum ii privi. infranarea. de' II mancat" ce Be' fllce in vizol fu:htmf'?'

Rispuns: infrAnarea de la mi-ncaLlie ce are loc in vazul tutnror 0 ull~te, Domnul (:SBntul Vasie eel

Mare).

cOll~!:;f:::::~:~tJ;~He ,if ne mgifm FlIJlirU

Rispuns: Rugap-va ~i pentru autorltl~, chiar ~,i pentru eel care vA prigonesc ~i v~ urasc, §i pentru vr~jmarJii Crudl ca rodul credm:f1ei voastre 81 fie clar pentru top.; iar voi ~ivil sl fi·p dleslvir-§iti (SBn.tu1 'Muoenic :Policarp al Smimei),

§Utfebm-e: Prin ce se fntire§lU cretlinta? :Raspuns: Credinta se mtar€~te prin viafa cucernica, iar da torita Kpsem de' evlliavie, se pierde,

de fl ~,!;':~~vi~,;:~::~:,::~:::::;tered

'R!splmS:' Eptruscopilor nu Ie teste data rucidec.um puterea del a mcilca 'V'OOO prav.illl cl nnmai de a respeeta cele hotara,te §i de ,8 se poe de cele dinainte ,(Sfantul Vasile. eelMare, ScriSO!'M'2i 24)"

, 22:7~ Inm'bare:. Ce st1lQ,rt4 ti df.t-eal'ta tn vii'to,' pe crefti~nii ~fn0,a_nti',?

Ri:spuns: Cre§fuili nu eunosc c rei finismul pentru ca nu il swdiaza.:: nu chesc, nu pun intTebiri §it. in general, nu acorda nid 0 a t~npe' risC1lll1pMar,il. omenirii de (ilT€ Dumnezeu eel intrupat ~~, i§.~, bart j oc de afeas,ti maJlt21, lucrare a lui Dumnezeu, pentru (,I n.u poart! de' grijl ~i nu 8e gandesc la mantuirea lor. Nesocodnd darurile mad ale lui Dumnezeu, el Be lasa ru totul 'in voia ,de~eltacimili, care' teste in~ellclune, Mal bme, va fi pentru mchinlt.orii la idoli ~i pentru mahomedani in ziua judeca pi lui Dumnezeu dlec.it pentru acestl crestini (Sfintul woo de Zadonsk],

22S·F. Intre,bare[: Putem tlc'tJrdtl P'f,de.PSf! trope-In de tata ,ell cei,la.lp?

Raspun__s: Pedeapsa trupe,a.sci. n u trebuie sa aibi.

Ioc de fa~~ ell ceilalji, est1€' 0 reguU\ ab oluta,

229'~ Intrebafe:' Putem ,astra bani pentnl un [seop' [inml

Raspuns:: A. p~s[tra. 'bani pentr ] 1I n scop bun nu. este iubire de' ~gmt. Dar dup~ ace n~ cdnd lucrul va fi impllinit" pop 51 nu mai ceo ;ofnhn ~U, r"unandu~ti

72

to'l'ti M.1d[ejdea. in Dumnezeu (Sfin.ttd Teofan

'7 x ora"" .L." .. !II)' l-&t v' ," " J;1j,U. . ~

2'30" lntreb,.r~: ICum tre&uie [sa impl,I'itH:m v9i' •. autoritiipl[or'?

Rupuns:; Eu citeSi: taate poruneile maies;tlpi voastre, dar Ie nnptin_esc numai pel acelea, care nu imi (ol1Sb:3ng con§tiin~a. In rreburile _medintei; ,in IC~Z contrar, sunt ga'~a $,1 mdur toa'te chlnurile dar de Hristos nu rna las (BfantU~ Mucenic Pavel).

@ntrebue: II! ce consta 'P"terea I"ptei Im.e?

Rispuns:: Pu terea faptei buns oons~1 in sta tornicie,

232 .. J,d:r-ebare: Cum sa He purta. [da,crl ,reQud refu::iJ sa fit tZs'culte spovtil«ni"1

Rlspuns:: D3J.dl duhovnieul vostru refuza sa asculte spovedania voastra, pute~ merge lao altul (S6n.tul Teofan Zlvori.b:d),

233 .. lntubaf-e: CaRd se ·transforma ~gicj:une'(t In p.licat'?

Raspuns Rug!ciunea. se UansformJ in pleat atunci ci_nd eamenll se roaga pentru ceea ce interziee Domnul, Cbuia I se roag~t 'De' exemplu: pentru a se Iazbun~ pentru mnartea vrl~ma~111ui, pentru prea muite haine, pentru bO,gi'~e ~,i aJ§a mai departe,

~ I",trebmre': pft" ce Se' tl8baHdefte smerits iu1e1epciu:ne' d suflem lui?

Raspuns: Ptin fapmlli ci te ginde§H. numai 10 relele ,it pacataeie tale~

73

2l5,~ lntr-efNttte':Cum trrb"d~e 6Jf Sd!D,ar,StlsM pre'o.tullitu:rghi~f ,ea fa ,Sii, fif; ,pltlooi1lui Dl4'mnezeJ1 l'

Rispums:: Cand sAvar,efti liturghUle,.. dac! le slvir§e§o socodndu-te nevrednic, feu smeriti m~Iepc-iunel atnnd Ide vor fi 'pille ute majntea ~ui. Dumnezeu (A vva baia,).,

. S Infrebart: Ce t.SBI1l'Jm4 sif te 9€1co~fi pi! tine ui~n ,""I0S de toti?

RhptlllS:: fuseanml sl nu acorzi atentie

- '

p!catelor celorlal p,,. cllntotdeauna numai alor tale,

~nttebtm: CUll! sii recunoa,hlm pikatul? Rlspuns:: 'Este pleat tot ceea at! suplri ICO,n:e.tiinp §i d~sfa.t! trupul.

23S~ 'ntre&ar-e,: Cat de importaxt. este vim:fe;a dsculbJrii?

Raspuns: Ascultarea es,w 8,ti t de mal'S meat m moaahtsm ea. are priorlta®e nu numai fata, de rucodelie, citire, taoerel lli:im$'be:, dar chiar ,fa'J4 de toa,te virtutile,

I

23'9'" tfl~eba,-e: Cum, sil. p"vim discu.pi'le lun,;?

Rls,puns: Cuviesului Arsenie nu II plaeea ca eel

pe care ii primes uneod sl dtminl, la el plea mult timp, El spunea~ la mcepuml discupei it. pnvesc pe' om lea pe un inger liar Ia stir§it ((and zaboveste) ,ea pe: un ispintor.

241. ,1niN-bare: Este' d:e aj u_ns p'eRfm mau,tuJr:e nlJ1Hai evlavia? .

74

Rlsptms,: Evlavia f.lra s:uficienta 'CWlOI$teI,e a lui Dumnueu este 0 eorabie fll,1 cinnl §i ciirmaci.

2,41~ In'~e'ba'-l:' ,Ne putem ~f" In ,Rzen,ta odmeni'lot?'

Rlspil1DS:: Ruga~-vll on cu trnpul, ori feu duhul

''''m- t . - ~ nu· (!"m· P-n::Ii;<7.Di -'h:!Il oamenilor chiar da .... X dorm

I lami:i..,,.'·' n I .L-~~nl- v .•• 1t2_IW\...y", _._I_OJ. u. ,!i.."-A - IU.!LlU

CStareJ1l1 Adrian Iugski), .

242., Intteb€l:re: Cle' S4 lRcem, latunei' ~alld eei ce lacuiesc feu uo~· De i1Jtet,zic s. ,citi'm cii'1.1i sfi'.te?

Rlspoos: SAva_1i§e~re indeletniclrea cea pmcum lui Dumnezeu sa '~ seama de' inlerdicpa pus' de' cei eel lliocuiesc cu tine On afara de timpul nop~. cand, trebuie sit dormi); nu trebrue sa 'Jll cont de nimenisi de' nimic ci numai sa 0 s11.va.r§e§,til (Sbwe}ul Adrian

I ugski) "

~JJfrefjlm: Cum s. fugim.1e slam dqma?

Rlspuns:: Sl nu ,asctilji de' pareIi1e ~j[ de ganduri1e Wei, ci sl fad totul cu binecuvintare, 1\U dupa 'vola ta, ca sA evi~i slava de,mi prin care pop,

pierde tot.

2:44,. lntreb,an: Ce 6' ttJcem dacu tn 't;ri'mpul m.gici'U1I1Jo, citi'ti' ne qare un~\f)ri ,d:orinta: de a He

ruga, tn ,h~p lde'ose&i'fl

Rispuns: tn, cazul in care cltefti 0 mgJd.une ii dore~ti sl 'te rogji en d uhnl in chip deosebit M!ntuj'~Ofului ssu Maiciii DODU1ulw, 'h'eibme' sl '~e opre§o ne,gre§it la ,aceasti dorint! Ii :81, urmezi indenmu], duhulnl, ~,i ia~a de loe: dam, dorind sa '[e

75

Rispuns:: Nu ,tr-ebuie sl ne hllbuTim §i sl ne s.up!r'lm- deloc dJICI, sfaturile noastre bone nu. sunt 8;sc.ultate: clci niei :ru)!il OU rl,ascWlt~'m pe Domnul ,]l Bl

nu ne pedepseste.

(~.;" 'etrefMre: II '"tem da ill vilell" pe eel He flsiiiiitor?

'Rispuns~ Nu trebule sa dam mvileag nedreptatsa acpunilor reIor rteascultator" :fji nu trebuie sa-l mustram, clci. alHel provocam numai rau, certuri :~i supbiri,;' m, acest cal este mai bine sa ne rugam ca irts~jl Domnul sl-i mustre, iar pe not sl ne .repm Ide la cealalta cadere ~, die' lat osbru.lie; eel ce ()slnde~ te' va fi la rindullui osandit Idle Dumnezeu,

,2'50, lntr-e&are: PORte fi drllgosiea

,dUbO{J"icfUIS'cll ,grf,.~iti?

Rl$puns: Sl 'V'erifici cu strictefe orice Eel de dr,agoste (.§ripe cea d uhovniceasca], pe care 10 ai hl.il de' cineva Dragostea !co.recN. nu 'rr-eibme sl. agite siUlg,eie: omnlui ci, dimpotrivlJ.' sa lini§.teasca §i 51 ma1te sufletul, trezlnd in el tnal~ sentiments duhovtUoe,ti;, §.L se ,manifestii prin luaUi t,'bdarea, ,it lepldaliea de, sine, iar nu prin mingiieli ~i slrutiri, ,_ acestea nu ar £aCE' dfC:i'~ sl, m~:oseascl dragostea duhovnlceasca, sia 0 lipseasca de lumina, ei ,cereasc! ~i tn scurt timp 1~' 'WactH pe' Inger leu un demon (.adj~ dragostea duhovniceasca s-ar transforma tn dragoste trupeasca) (Arhiepisoopul Ghe.ras_Un al

Astrahannlui).

desfep cu ruglciunea titre dulcele Usus, in arc:ela~i timp _mcfpil sl Icite~,ti un alt canon, dupi pravila hotlri ti, prin acest 1 ucru P O'~ pierde tot

. . . @ !ntrebare: Il'Jm~HlI este ilTq1t gfll.' CDlff~ti;l. tel,?

!J,' I

. R1spuns:' Neap'irat trebuie sl aseultam glasul can, ~,ei: prin acest glas deseori ne vorbe§.te in1geniJl nostru pllZib)r'., lbtu§iJ Cal s! vedem da,ei acest gmas esre drept, g;ebmle' s!,-l venficam cu

C- ... - Jl..,~'fI 1 '. n..," .......... """ ....

UVanllllJJl. , UI vwllli~zeu.

l'6~ tntreb,are: Cum sll ajuflgem sil nu mai jim

pirta,;' l'ac4tu,iui? .

Raspims; Cine voie~te' ,sd ftU mai fie plrta~ pacatului §i sl-Ji sehanbe viaja sal ~zblvi1ndu_'se de b oala ,pacatuluA· acela trebuie sa ia leacuri amare, care cma .. esc bolile suf1ehtlui, adlca trebuie sl indure cu -ulJ;Umire fajl de Dumnezeu prigoanele ~i necazurile ca pe IIj$N!' ierburi vindecatoare (SfAnruJ. Simeon Noul -I eolog).

247. In'treb'a~': Ce tnbuie sa c,r.:edem de,sp:re' ontond ne-in ten ti,(Jftat?

,..---- -

Rlspuns: Uci,ga,ul care a omorit fara vole nu poate n socotlt nevinovat dadi nu a folosit ,mi~loaOOe cuvenite de preceupe ,iJ in rice ca z; este supus canonul ui biserlcesc.

. ~ l"tre&m-e: ,M4 supar pndru ca sfaturile mf:ie III SIUJt asc'IJta:te'. ICe sii lac?'

76

11

25'1~, lnmebar;e: cUm este mai l&me si "',e 11I:g'm atunc;' ,«ud nu simfim nimic?'

Rlspu.ns.: Atunci cand nu sim~ nimic, este mai bine sa nel rugbn ell ruglc'·,uni scurte,

@) lntrebMe: Ce eete cildere4 duhoomceQ$clf?

- RiSipuns: Nu trebuie 81 avem ata§amentul mimli £21 ~ de oamenii CIl'Jf: ne plac, 'Desiltarea sufletul ui ell a,tracpi pacltoase este d~ia cadere duhovniceasca ~. are nevoie de poclinJi cu lacrlmi (Alhiep~sropulIGherasUn al Ag·ttahanuh.n) ..

,2531 Iftt~bQre: ednd' sunt pJ'scute Ilui DufmJ~e'zeu in dele. tnid,'rlJe' eN cele vreml£l,d,ce?

Raspuns: lndeletnicirllei leu cele vremelnice sunt minunate, p~kute, 1m Dumnezeu §i n pfle,giUesc [Uaat:()rlului rls~pla~1 cetieasc~ §i v~nicl, a tund cindl sunt sivir~ite cu scopul de a-M face' pe plac lui Dumnezeu, ell seopul sIUrjirii fat! de aproapele pentru. Dumnezeu, pentru dragostea cea mntl ~i pentru folosul ob,tesc (Sfantul Ignatie 8'riancianinov]!.

~ l"trebare:',De c:e'tJnume webuie eel mai mult silne.lmm?

Raspuns: ICe I. mai muJt trebuie s~ te .ferlffti sl smm.'ie~ij pe dneva, Cat sl nu fn sees din Impldipa, Cerurilor hnpreunl leu cei ce au produs sminteli (Sfin tuJ. Efrem Siru1).

@'.·trebau: C!um sa 'He ferim de ing8wfare?

Rlspuns: S,fintWl, loan de I<ronstadlt a luat ca rasp'tm,S, lUbl ia, deschisa la capUolul1.a al pr~or-ccull '" Isaia, unde se vorbeste despre d:obora're;il h.lc.eatMului, ,8, primuhii inger din oar pentru msndne, ,8 dtit ,i a spUS: .'j!Deseor,"i cites.: ,ac.eas,tl cuvintar-e a pfoorocului §,l mil minnnez cit de usor es~e sl cazi din inIlJimea dluhovniceasc~ panJ. in. :iadul eel mad dedesubt ~/' lei.find aeest lucru, m! retesc: de ing$mfare~/. Si} intr-adlevlri pagj.na aceasta

a BibUe1l itlj e~a. eX.meD\ de' UZ2l.ti datoritl citiIii ei dese ..

256., tutreb'are: C'ud es Ie "p,sit4 de v'luJoan s-poiJ1,dAUitt indiutea pt:eondu.i?'

RJ_spuns:: Noi verdm ilia spove '0 arne cu inteDp~, de a ,dobandi lertarea plcate~oI de la Domnul Dumnezeu prin duhovmc. A§adar, 81 §!tU. d1 spovedarda ta Ie.S'~ sea.cl, fldt valeare, nula ~i chiar s.uplrltoare pentru DnmnuJ abmci Icmd mergi la spove.dM'li€ flrl met 0 piegJme, fara s!~~ cercetezi GOnf'ffin$a1 cind iJi ascunzi pic a tele de rusine sau din altA. pli,cin~ ,i cand be spovede~,ti fara clin,l ,§i zdrobire de mirnt de' .form.l, cu r,lceaHl, mecamc, ,ftjri. sa, aj ,mt-e'D.pa ferma de a te indrepta pe viitof M (,Arhiepisoopul Arsenie Ciudov).

.,t:::1..: I-Mb"",:ti.~-A'" C···. t"'H'! 'Sa fi·l• atenti la ciniwil'te

~ _ [I . iI!"LJ ~iI ~ [.I1R\,- ~!P. Q ,.

u,olastr-e?

Rispuns: Sfantul Ioan de Kronstadt er a ~te~t la inima sa. Nu prhnea nimk r!u ,~i nu nomai cl nu primea, dar n~moemt se ely. pentru ~gre§elil~ sale §it i se tt,in,glea inima P entru nedeslvam:§irea. sa. Pentru 0

7'9

78

.- ~ ,

. d '" 1.::iL. ~., '" t.f1i! D "i.~·m .... ,.

asemenea spov1e arne .W~er,a. ,:m neince .a.1Ilei;ll.,·OnmIW n.

.~ invese,lea .. inima ~ parLn~e~e loon smlFa. ,ei it ,SW1t ilerm'~ ·loa·te, gre~mUel luau pentru ,ca:re' .Ii ~1 multumea Domnului,

25'S'I' .tn·tr~b~ft: CtiHd l S, so.ctlrte§:te' oml'lui pac.'t

lI!:'~fl'flilll ~~ - ~,., ~~,n~I'''HoI';' 'L.J! Ho~llI

. Raspum:: Erlstl oameni care folosesc fau semnul crucii atunci cind deresc sl ne a·tragi in vicle~ug, In minciunit· 'in escrocherie §t ~n. al te fapte neeurate, ei 'i§i. a,tra_gasupra lor ossnda,

{' ~lHtnibam': Pentru ee' S:PUHf A:p.o,stollul .P:ave," dee~ctu: "Jar' ca"d se bll'bl1ciHevA l'a iocuri:l' IfU ta CUHU6id: da€:lt 1f1l ,... ltlptdf ilu,a' legjle iOmlljJJ~/(11

T,'". ., 5)'1'

J. 'M. "'-, c: ~

Rhpoos:: Trebuie sii ne nevoim cu Ichibzui.n,.a d uhovruceascaJ, deeareee fi_rlt aeeaste nevoin~cle fot fi sl:v,ar~i,te in zadar,

260'1' 'Hm:b:tU~e': Be mvme' Cd ,noml (la ,bltitran:e'te) ,si ,se refragl. de' ,I.. slujir,e?

lRkpuns:: Sfinhd, Teofan Zlv'or,ltWl nu a sfatllit preotij si se NtIagi de' la s luiir e. 'TP,all~ cand nu tel VI, deshama Domnul =' ,ll spus 'el-} trage m_ainb.~'u.

GiiJ tll,mba,,!! 51! cuvint'! ,i-l alrmgim pe cei ce viue d;u"a sf-at?

RispWlS: Pe eel ce vine' dupl slat, nu-I alunga, dar' nld tu s! nu te crezi groza,v (Sfan-rul Teofan ZI.vo:rs'tuI)I,.

80

2Q'~ ,':ntteb'd1e': CBm ,5' ne FUna. fa,. ie toam ceie din ;exterior?'

'D',ii(~p·III"lt'II1Il'!·· Toate li"Io., .. le din ,o'Y1il....,':i'"jtiiii"Mll", .....•. = hrana ...

~QI. '.I~w;, 'U',"IL'.c ","''!; u. ~ ~l'!;,~'!Hl~'V''!!!' 1!..1!1.- ~I~ ..

bnbrlclmintea" :mobiJa ,~, sunil n~enmate' pentru ont daca acesta nu are' ,a"tracpe f:a:ti de ele (S.farrhil Teofan ZI.v1i)rahll)..

~" L D Ii iii ~l". ~ Ii Iii ~N.b';ef14Te,:.e' t,e Unl1 crelliinCJO:~i au. uneen

ge,I'on'el, invi'i'e ,,~utm' ,!_,trd eli :fie I'ueeln des Is

"not?

Rlspuns:: Acest lucru S'e mt:iotpM pentru cl ne oprim mu1.t, deseori £lrl sl ne dim seama, numai la personahtatea :pls,toruJ ui, chlpal lui este tot timpul mamte,a, JrI.OaStrl, inima noas.trl. ,este pool de shn~l:minte pentru el, ca pentru un 0D\r lar Hrlstos, Mimtuibltul nostsu, Iima.l\IS oarecum Ia 0 parte, em locmai atunel se dezvolltl printre plstori.p ,g,elnzia, mvi.dJial riv,alim~eal' ostmtatm~ Atunci es:te posibil ,ID. lumitoruJ fenomen, A, mnrit p\istorul iubit §i ne mchipuim ,ei tntul este pierdut, Dsr unde este Hristos? A fast Bl la 'tine'?' Din 'piJ:ate." nu, Daca ar 6 Iost, RU, al fi ajVU'~' asemenea Up~,l de' cm3ij ~ dezamlgite t(Arhiepn;oopw Arseni@ Ciudov),

264]'t l'lttr~fJare,: Cu. sa tfeos,e&-i'm ,smereni'Q de 'tndaton\ri ?

RaspuriS: Trebuie sl deosebmn. smerenia de diaooDde §& o'bli,ga,pii; acest lucru tre1buie si 'ill 'itie msi ales oamenli (aror,a le este dati puterea p CilrmllUea, ,asupta celorlal p:~ clnd ,si,""'§i manifeste smerenia ~,i IcAnd sa ... ~~ mdep;IDineasci da:mria., De exemplu, tu, ttl preot, In memu), casnic pop refuza si 'P Sf!' ,fa~1

:81

· .,. d ji", ...::_ ... , ~".,1' 1 lb ., b· . .' ".. dl -

servicn, .• ar m UJ.UPIW, SlUJei ;is~nce~ti/' can I este

o.rinduit ~I pdme~ti servidi l(tin partea IcelorlalpT nu ai dreptul sale refuzi, ,atr~b1ilJindl ooeste servieii nu '~e personal, ci [,.,ui tau., E,ti mv1ta'tor: I~, ,§c:oai~, m:va'ti,-l. pe oeiilalJ:t iar in. afara 1nda.'OOrirUor tale' de' mVa~1tlri-' fli ca UJ\tU care asculti ~j inv,ati de Ia 0.eilalJi ~i tot, ,a~a I(MhlepisoDpul Arsenie Ciudov),

~I In b"t'ba1'-l:' Exi'9fti vreun 8:fmH d.pi can' p.nfem, lifJa dacil duho'Vnicul. nlt'! ,es·te' de ftJ,los l'

Rlspuns: to "~P ce duhovnkul san starejul '~ hrihlcli,tel' ip. pot apbea sentimente re~e faP_ de el: bmuiaJ~ osmdireJ' invidiie, fi os,tiUtare. Nu te ]Isa, toruli} tn v'ma, acestor sentimente, ch ~.upta cu ele §i n u te dep .,~_rta,1 de duhovnic san de staret, 021.0(::1 ti-a

1" j

8pUU t Vl}eUD sentiment mula,fA de duhovnic, sA im

rei, duhovnkul m'p esee de fiOlkJS~ dar Vl~lma~w si-a pus, m gindl sl te mstIaJineze,j' sit te indep1lrre'lle de el, Este pos;IDbiH CI starefid sit dlobQ<Me in '[joe sentimentul mindriei san vreun alt viciu, iar p€, ~.i vr,ljlllrua~ulUli ,~I, nu vi placa aeest lucru eikJcmaj de aeeee se stlme§te in inima ta ura hnpott~v,a plr,mtelui d uhovnk {ArhlepiSl~opul Arsenic Ciudov],

Qr"frebfltf: ce hl"liue,te patimadesfriflilli?

Rlspuns: Pafima deshaulum 0 hranesc: rrand~:vli\, lanea, somnul mul tl griIDaJ, ,prea, mar-e' pentru ~ani:taw'l imbulbarea, betia CUt vin, ta8ul, hn:podobwe,a, tru,p~jui~ nep!_z~r,e,a oehilor, mania} PUIW9 Hllbertini fa~it de {]I persoana de sex opus,

82

Raspuns: Odatl, - a spus a,hlepiscopul Arsenie - s-oa apropiat de' mine 0 femeie qi a. inee-put ,s~mj spuna c~, no. i se llingld'Uie~ sl se apropie des, de Sfinta ~mp;irtliame ,1, printre alt., la mh"€'b2l1'ea mea daca i~i spovedeste des plca·tele, ei "i dae. leal ca feme'ie [cu necura pal ei fem eiasc I)", esse vrednica sa se impmtlieasci des, mi-a taspuns cl, nu IJ}e plca,te. bur ~1dtl femeie cerea impi_It!§anje deas N in timp tOe duhnea a tu tun, Mare esre Sf:an'bt 1mP\art~MUe §i potrivit m~!le~l,fi ei le8~ nevoie §,j de plfegime mare, Idle vrednlcie mare' pentru primirea lei.~J,Cici este f'oc .,~ p~' cei nevrednici Ii arde'" (ArThThi1epboop!ru Arsenie Ciudov),

268,. In tr.ebBR,: Cum; s,j to 1(J\$im nepn:tifttele ffl; .biue'?'

Ris.pu_ns,,~ E~ti neputlndes, IF,ohlse~lte ... ti

;:~eputin~lele In bme, fi anume: ,edlucl-'~ pe' seama 1,M . sen timentul smereniei ~i aJ1. MlVIednidei tale, Dar

~- .

~aceasta.r de-8igw'~;.' nu mseamnl sa..p 'tnntulJ-eiti

nepu:tin;ele ca s! le mdrepp s,poo 'biine. Bste yorba .despre neputin~lel p;e care Ie s.upatp cu to~:tj dorinta

,i nbuirt~a 'hJ de 81, nu le 3J.v~a, (Arhiepisooptd Msertie Ciudov),

rIi£'a I' - - ~n;L ;t5ir.d C',Q! ;tIi~h ,M,f-,:Jtm, ;',.,.-:.r.t " .l1J!iil . R 1:f:C;l(1n:l' ~:I .' _' ~- ~~~l~~' .I' ~,t-- _ ~ ~~itHj~

care 'ft place lui eel mai multi iar per.soMa ~eSFectiv' ii. poate ft, placut! din oriee motiv. Ii poate fi. pu.cutl pentru cal, este sus-pust prin urmare este buna pentru beburile :1 ui. fi poate fi pllcuti pentru ci este humoa51~ pentru cI st8me~te' in el patlma trupeasca, pentru c~ are 'I,~a,i profesie ca el, a.oeea~i na!ie, sau acela"i do' I 'iciliu. (Ar1Uepisc'Opul ADame Ciudlov)I"

27ft In:treb,are:' Cum S.' lie ,udlm I.,. tit, m·iJosten;a ,ri'mitif. de fa odmen'i?

D~ c-' ft· x ,,)(, .. , ••••. i,,~~II..... I.

~'\:d_s,p1l!lns.:··.u -~Ci1 sa PJrtmnn ,iilWU&tema,

deoarece la Ltfiico"aJt-oa~ea Judecatl vom da raspuns pentru bme1le, prinUf' care rmmne firl raspla Ii ldinpartea noastra. SI ne mgtm pentru bineflc~t:ori co 51 nu ni se socoteascs pleat bmefacema primi,ta din partea lor

2'71~ .'"-treb4~: TO'ti eei ~fJ,S'4ti se r:OQuj _ro,l'o

I 'Id"";Y I' OJ I

nOB""--" _nJ.,

r II'fil,lrJ"B ['II~[l-'lI

Rx F 1-"- ,. .!ii::,

uSp1l!lls: -'oatte mult gre§'McC eei care spun ICd!

w "~, ti' 111:" k .

top. cell raposa',rl-: sunt acum ,rug,atorm. penlLJ. u noi ..

Aceia au nevoie de rugaduni fi de ,gtija pentru sufletele lor am partea celor vii; dar, cand plc,atele' lor soot Icurifile prin :ru:glciunile, credmta Ii faptele eelor vii, abia atnnd rugadunea de pemenire se tod_reaptl spre folosul sufletelor celoM" ce ii pQ,menesc~... '~ste izbl:vit de vimil.e' vazduhului numai acel sut1et- pe care Domnul I-a mvrednicit sl se implrtl§eascl, en deplin! credin~l in ceasul sfir~,tului sau sit dcbAndeasca s,ftr~j[t cre,futesc in ,slptamana Lnvl!tru Luminate a lui Hristos (Egmnena Teofsrda GovoJjova)~

h~ trd're&mt: Cum £i atacl. vrl.jn1.lIfUl rei MlIiz~ c~tiJJi?

Rispuns:' Pie, eel :frioo~ n ,atacl cu &i~ _~i cu vedeniile; pe aillpi - ell C eveteala o~a~at. cu 'vr~jb,a" ct1 rlnta.tea; pe o~ 1nv'~~J:aP .... cu .. mind·m. '1 ~ Am" ~,'I!'n '~,"t'rIOi~,., p';O' ~ ...; .... 'e' n-· .... en ainduri1e des, frana, ,It:e,

,1'a!l.ill.lLllUJ~~1' ,lib !I;,.'!I;"..iIi. "lllll, '_ .0

p~cej_ bltrAn.i = leu lenevla ~i ell deprmderile rele ~i

a~a mal departe.

@ tntreb!1ft!: CAnd if cuprmd patimiie pr. om?

Raspuns: Patimll1t' cuprind ffinta ommm atund cind. mintea lui mJOeteau sit se gandeasci Ia Dumnezeu ii omul ,ajrWlge in ,stlpam.rea hupullli

2:7~ lntrrb,Q;'re: ,Pufem wirturisi pie'a-ute fld,stf'e [al,tcuivdl' tHo latar" , ari u te lui' da,hofJ.nic:?

Rispuns"' Nimanw; da.c,ii_ nu ,este nevore', s~ _nll'''~ marturisesti fapteJe' ascunse ~i p!ca'~ele p~. care ~e .. al flcut. Prin marturisirea faptelor escunse, 11 P'])'€'f,ZI pe' aceta care te ascuJtl ~.i respeetul necesar pentru. ~lv,iIikea binelui,

@ ln~are: Ce ,Ii. ffJCem hi Urnpul ispi~1

bspnms.: In timp'~ ispitetor sa~p aduei ~~te mai des de' .moarbe, de' Infrioo~l.toar-ea Jud«atl ~JL die ehinul V'e.inic (Stare~ Adrian Iugsld),.

2 i6~ 'utftba;u': Ce.' es'te' m_i bine: ,sa ,cinm. pr;avil'a I.' ",gI~iune' 5,«" ,s4-1 aiuttlm p.e ap,qlape l~'?

Rispuns:: ICeJl ce nu respect! pravila [de rugadune s1_lb pmextWl se'~ilc~~01_ del _ ca~~ _ uneor~, aproapele ni,ci nu. are nevoie, ca un clldteel va h

8,5

eruneat din gm-a lui Dumnezeu, Toate sunl bune ~a vremea 10l, la local lor, dar'dacl, tu, spire a face pe plac celorlalti, Mfi vel lisa 'in fiecare zi pra,vUa sao 0 vei citi superficial, anmci, pe drept, 'ip. va fi rau. mai tirziu. Tine calea implrlteQscl (de :m~jloc). Daei ~ se cer in eeasul rug,aciwtii anumite servicii., lasA :ru,g4ciunea Ji sluje§te-~ fra:~eilllui, suroril, lea lui Hristos, dar dacl nu Ji at eer, nu te lega smgur [Arhiepisoopul Ghera:s,im al Astrahannlul),

,277" Intrtebare,: ee' sal"c' boIH41Jul?

Rlsp1.lJ\S: Bolnavul est.e bine sl O],feasC'1 (san sa ascul te} IClrji dumnezeiesti pentru a nu se' ocupa cu gand uri dte~ar~.

2784' tutt-e.DIAre: ,C:unt pu'tem lace milo,sten:ie duhovldceasca?

Rlspuns:: Bxempl ul acestui lueru ni-l Wlpfeazl smre,w AdlIian Iugslil' [care' pel unii ii 'b~,agos~ov[e,a sit Sf' trudeasca pentru minls,mel '"ar pel alJii II ohUga, sa scrie ru O",lci1lI1i, 'Vie~ Ie ,sfintilor sl al te 'texte. Staretnl

,f) J~ J. Y. J

im,pl: -tea cele sense ,ap,ropbi'p!or lui ~i pelerinilor 'CBJi'e.

venesu de pretutindeni,

2790) Inm'bare, Cum s,il f4~tm milostenie in a8c",,,,?

RAspuns: 0 stare,a faeea mllostenie in ascuns, zjj,cind, in ,acela§i timp: ;,rla'tI, persoana aceea m-a rugat .slei daul", P:e lingl aceasta, sa dormea pe 0 piaua aooperiti eu un covet vie chi

2BO~ I,dre.bdre: .Pu tern spline in totde.aUD" adeo'-",l?

86

Rispuns:, 'Cine lace, ~tiJnd aldev~ este ca ~ martor mindnos. I'Ma adevirul tFebwe treeut 'sub

ta[cere a tunci cAnd pOalte: aduoe necazuri~

. 28,', lntreb'i1re: Cum si ne ,uninl fAta de' ue~,ed;'lOcjo§i?'

I I· .' I

• 1 _ !II! . _ • ..- -: .,. I I' I

RisplUD~r: Pentru e1,1 ,trebwle sa ne par rau Ill, sa

ne ru~~ Trebw@ sl ne~ dlmim ca ei_ s~ ~unoasc~ adevarul ,t sl gis.im ocazia sa Ie' dam de ID'jeles Icele

cu privire ~a ,adevA1; iar cind i:nce~, s,~ a,taa![~:u.,g~ ta e adevlrul-t sit lei opnnem reZ1Sten~1 'pool de dragoste, dar pUnl de' tnyl~te. '6,1 este de ajuns (Sfantul Teofan ZivlOratul)",

282~ Intre'bare; Cum: &ebuie sa. He part.'m lata

.JI - ~!J~,t'''f iJ ~olo'rIA "14,'

ue sell ~ "' .... '" r~ !Ii.oi~ " r _~ ~t-,I-"

Rlspuns: Sttlretw!ui Looni.. " ii placea sa tl\spm~;tea.sc! flecere serviciu fie printt-'UD, alt servichi, fie prlntr-un dar'.

2,Q'l ~M-N-'t.~e~i'nv.,it.mantull'laic se ItinroJd, Ide

--tDbJ~ '~flt.l,"'-IC;VH-1! rl JI - - ~ . ~ . r

DumNezeu?

Rispuns; Cultura 'lliumeast,( nu me face cunoseute dles~i;virqiIile' duhovrdce~n.

28'4" tn 'treb are:.' Cigm 8,' ne purtim fa.,. de tn;eleptele prover-be' pf),~d'4rel

Raspuns Exis~ tm provetb {oar~e intelep~: n~ b:ebuie sA :nesoootim ruci zicale~e. populate atune! clod cantin in ele to 'ldee slnltoas! (Sfantul loan

tGurl de Aur).

28'$',.1 nfre';barle:' Caf'!l! dintn I"rte ,Slat d'ef;a:rte.?'

81

Rbpuns:: $tiin~aJ cunoasterii d.e sine~ _n,e pb:~t~ de plca,te.,Ba este cea d'intii tntR '~oate ,~ttm~mel,clc~} fIJI ea, taste f'ffinte,]:e, ~i pierd toat! tns~ta~a,. Nu degeeba spun star.: ,jDacl teo CunO§lti pe, tine bUJti,n 'vei, IcuJloa~te' §i pe' Demnezeu". T~e~ui:~ sl sup;aveg}tem g:indurile noastre :~i md§eirile numn.

290., latre:blan': ICe ffts'eam,," a Ii surA, ,Mb fi

m,utJ"

II ~"1. 11

RIS:puns:: A fl surd mseamni, a fi surd €al.~1 de tot ceea ce ~u este del folos pentru suflet §it nu .. zide§te' mnintuire.a. A, fi mut m.seanmj, ,I, fi mut faJl de vorbele rele, osandire ,t insulte, A fi orb ~~m~i, a nu acorda a:ten1Jie la ceea ce se :slvi.[§e~t:e m jur §1 nu

p oa te s1.njilla zidlrea suRetului.

291.~ ,tntN'bare: Cme nlai est. n,umi't de Sflnta Scriptu,a iutel.ep1f?

'D,1(, .... , . ~. . .• 15f"" c' iII-,.,;, a""fl·p.' '"iI!-t tr)!( ;~, numeste inte lept.i

~pums,. I I a:nN.-~ ~,. :' I~.~ ,a, JIWL. _. '. ':5 ' , :r-, i

pe eei·· ce· ascultl sfaturile, ehiar dacii ei 1'111 soot

'socutip in~leptll de' oameni (cf. Pilde 12, 15).

@Ifftrebare: Este ~~ si. ~. ~giim !"!;trrI

nt:Voit,ttrii. care flU sunt In.C" 'f.Wi0slavlf'i ,,,, pltrn4.nt ~

RlsP'1llls:: F1lcu t! este lui Dumnezeu lugJci'umea pentru P llcupi Lui riposa'p.. R.u~~~un_ea,. noasul{ mijlooeite' pentru lei slav, a mare §1 ~ ,de~rmml si se

roage -entru noi tMmtea Domnnlui

'. , ,'~'<I f:ntrefJ{lu,: Die ~e dfie ,hi&zu,mPl important. . :'utmted msn'tuirii?

RJ.splll1S~ Artele deprle soot: a canta la fluler (in general, Ia instrumente), a dsnsa, baletul fi asa mai departe, ~, intr-adevlr~ dup,1 cuvintW Apostoluluf Sfi:l"§ibld ~esw,rla este p~,e'irea~ PlnteceIe este dumnezenl lor, iar miritea lor es:te intru nt§inea, lor, ca unii Catl~ au in gind cele ,piminte,ti (Filip., 31- 19).

~ IHUebsre': .5.e' leuvme s'ii destiilZrtim ininta Hoa~mailltel1 mmrM ,I sd.-i primim l« Hoi pe l-, Ii'

11.0,., ..

Rispuns: A destamui talnele ma.ntuirij inalntea orieui fir,! jtu:ieca:t! §,i a-i priml la fel pe 'wp, chlar ~i

P-- e' eel care nu au wei. Vma'~I, curata, rdci ria thme

t~ ~ ,

d uhovnlceasca p exacta, este ,ace,laJ§,i 1 ucru en a 'v3:rsa

intr .. un vas necurat mir de mull pr~' (SfbltW Vaslle ,eel Mere),

287~ Intrel"l(u~e': ISe CUVifJ6 Cia, dtunc.i ,cdna m unci., 51. ne o.stmim pRHII. la eputzare?

Rlsp'U!ll.s; .Epruizarea, este ,ceaIDaJUl extrema} opusl lenei De aceea, nu-ji eptiUza bupu I pentru a nu cadea in bon. §. neputinte (Stare~, Luca Glins,ki)~

2S'8i INfrebdTie: P,enm" ceee dau epinmii eelor eft. se s,ovtdesc?

RAspuns:' Se dau epitimii pentru ca eel vinov-ap sl nu fie nev-oiJi .sii, dea [,lspuns in viaJa de dupit moarte,

2'89~ ,intt-e.lJRn': Care este eea diNt.,: ~tiinfl?

88

89

295~ fut-rt;ba~': Pe;q,ttu: ee ICA.aAnI" ,rim i ie ta 6povtultlnie?

RlspUIlS:' Domnul i-a porundt leprosului si impIDirteasci1i toM dupi l,e,g'B" Ta,'ta, ce lnsetmln6! aces[ lucru: dupl, spovedanie trebuie 81 prlmim un canon. §~ ~a I tmpHnim ell ICl!edinji, cici ill el se ascunde 0 mare ptdete de ,a,plrare,.

"110£ 1~ ~II'-~nli'b - D'.iiI flI.fl«D l.."iilll'l>jj.,N''';' "-o.f.~,~" .,..., ' - ~JO'~ iII'~'.~ iii,:,V"J1 e: '1;.' ~U;III ~ UW"',"';"'''\~ '~If ~[J1I.fe 'til' ne

tenm?

'1!lX .... -piill.,.-'iIi"iI~,i A' tun · ~,....:...!II - - - ' ,'- ehlbz - ~ '., ,:,(

,~, '1i.Ul~" . ',_c, Cl C~!nu nu. ,awm IUIIlJ. - ,ZUlUtta

dtiliorvniloeaSc3$ once binefaoere este sup-usa pr,imejmeil de, a fi nercditoare pentru mintuirea no astta" Omul file, se apuea de neveinje, care ~nmt peste masura puterilor lui duhovmce~ti,; fie se apuel de un Iucru care nu it resWe neeesar ~ nu lace ceea ce' D. este neeesar §i mai de folos, fie {'aloe eeea ee ti este neeesar, insl nu a~a cum s-ar COViru;U,} fie' nu observI. deloc cum in faptta 1 ui cea 'bnna se furi~eazl, vrljma~ul ~i 0 fura pnn slava de~altl:, prin mbirea de ca,'lt\g ~,f. prin mgimfare',.

~. lntreblla: Ctmt t;ebflie fi stim I.

. -.'C1' .,'

f'USi",Cfune.'i'

RhpU1'1lS,: La nl,gic.i.une trebule sl s·tl_m (mil sa istoyim trupul, fbi, sl ne mutim de' pr~ un pidor pe altul Ii far~ sl ne s,prijinim die perete sau de' 5ta]p~

'Ma::'-':~'.t:JI, ·tr,iig;L"'~I~I0'3 j2Jir:lr 11I~, '~r""',·' .. ' ...•. , ' ... " .' l( ,u ~ ..... ,

, ,lW. LlIL~ . ~WJ u.J!,~ ,i:r.i.'I ,~ f111L ~m CUVlmC1.e~'t ~,d Sl~m u ~

picioare dlteplp §i IiLenU§caPt capul sa nu-l indreptlm mntf..,o parte, sau alta, cl 51=1 inclin~ pu~ si, nu fim Dn:pr,i§,tia.lji ell rnintea ~i 81 nu fim Gurio~ cu gind urile sau sa fun dis tnt §i. de oe:m lenesl, care dWscut§, !n'tre el 61 ,~Opf~S~,.r ei 81 retinem ell orice chip de ].la [mp'rl~:tiJ1e-lIie ochii si sufletul. flind a tenti la

, 't' ~ l -

cuvlntele rugaci'uniL as,tj;eill):ncat nlci unnl dintre ele

Sx n"lll .c:.g, rostit ~ '. dar C"::i' .:iI1_,·)(: -J..... ' '", 'I' . t",.;;,f'ii"'l, - • . >;;, !Q ". .1.11l~ ',. ~ LW. m, Zit, ar., ~ aCI, UldCa u; ven O.v,~.I~Ul S~

proesdezi ~a ell privire Ia ~lee8t mUCiUI, in. scurt timp

., . b6 dl' ,. .. 1

vet :]2 .. ~ anc I '91 vet atJtmge ,EI mssura barba Mui

desavir~i to Dupa incheierea slavosloviei, sl nu incepi imsdia t sa ImsCU ~ ell unii fH1U ell ,al~ii Pistr'eazl ticere.a ei departeazl-t"e de 'top. T itcaea1, ins!, pls.treazao ell urmatorul gina:: ,lee lueru bun pot

90

Sp1.lllE eu, fiind necaret tot ~i neslbU!i.t ~i chicu' nevrednic de a :5Inlnt~ sau a ,aJuzi eeva san de it mi sccoH in rarui,ul oame,nUot?J:;r (Sfinhd Simeon NoW

Troolo,g') .

Rlspuns:: Trebuie sa eercetam ~i sl verifid1m :~i sa de osebim felunla bucuriei, LUfratorw lsnes a lep1ldat lucrul §i, este bucuros 01 a v,anit zlua de sirbl:loar,e: el se bu.cUT! de' [enea lul, nu de Domnnl: fffmeia nechibzuiti s-a, bnbr!cat en. podoabe de sbbitofttie ~j mc:epe leu placere DUe. de s~~b.'b~loa'e:: ea se bu,c.uri de ·deJertl,ciuttea em,. nu de Domnul, manca,ciosul ¥i bepvanul vld san .. mchipme mese festive ~:]l ee veselesc dinainte: ei 51! bucwl, de pan~ecele lor, nu Idle Domnnl.

'lMu2;=~t;7~i? Clift! 4i"tu Inm&ari :s:imt Rlsp'IDlDS: Cat de maJ'€ este Dumnezen? Care este misura Lui?' Cum ~5,te HI m esen,1.7' Asemenea mbebfri. soot primejdwase penfru ,ce~ Of! intreabl. fi

doblnd:i sporirea in. ribdare ~ in' idbireJ i,:! glsesc pellej de nerlbda~e §.i pieire,

;;-~Intre"'are: Esff 110;" lui LNmlli!.itU RmOa cand~1:It ,deli. i"ftmc#e'l

R~iJ;JPuns: Dacl1 omul mau,.i nu tinde mb~-acol,o ~ este !EJJes tn«-o anumiti funcpe.f. mseattl!\l cl aceesta este voia lui Dumne·zeu §,i Domnul n va. ajuta~

300" lntri!&sre: le4na' tre:lmie' sa a'Ptdirn 'a

oe ftnel1'le ·trnpe,ti in cadml oOtpa.p'i.lor

duhovnice,·ti 7

RIspU11B: In genera][, la osteru:diie trup,e~ti putem apela mimai in cazul slelrii puterllor sufJ.ete~ti, datorate ocnpatilJor 'Intel ~ ,c,wale' de lung~ dmatl - numai pentru. at nu IintAne in trindlvie,.

394,. fHtrebare.~ Cand Be v,a lua haml Sjantubd Dun?

RlspW1.S:: Mns,u§e§te\B~ acest semn §i, vel ~di: ,cArnd se va lua harul 'S'finMm. DUh~ atunci oamenii VOlt face privegherUe ~i litutghtile in galop pe' drumul mare, 8§3 cum se fac ,t ileum in AprU5 .• m I~ vor tInnite' redpmc SCriSOlri §i, vor pnmi serisori cu oonpnu t difeIit ~ co diverse subiecte, adica monahii VOl' intra in 1liteTldurit in cercetarea pwbIeme'Lor' $tiinJi,fice' ~i politice, kr pozijia I,Of 0 Vl(lr indrepta de la, bnnurile duhovruoe§ti co (o,M, splie de~ertlciu.ne' (Sf§ntum Nil Izvor,i.torul de mil)..

~ fn,fr.e.b4n': Cum sa priiJtm slujbn, pres~f. fi' 9,aivl'fifa 'm gr.bJ?

I:Jficile pentru eel intreba.t .. Cea mai bun! ao.htdine' fa,~l de ele es,'~ "tlcerea (Sfinbd V'asile ,ceil Mare) ..

298" l"itfba:m: Cum si ... ' privita P' om"l Cdre leste Mul",mit de vi.ttl sa?

R!sptms:: Dati abseNt vreun om care nu se pl~e de .soarta sa, m,icat de ,grea ar fi ea, 51 fij, convins ci II poarta in el pe Dumnezeu.

@.'ntrebRR!: Cate o:ammri nu st silpii1:ii .atunci tl'and Ii sf'lac fI,&semafii'?

Rlspuns: Numai doul ca:t€,gorii de' eameni nUl se supi§_lA atund cand Ii se fie' obsenra~i sa u cmd ti. Sf! datu sfatu --t: oamenii ,sfinp. @i oamenii care' tind neincetat sp:re sfin$enie.

306. ffltrebarre: Care fqt. ooN4 esie ,desil:oa"itil ~i tate ,.cat Ie'S te mal greu?

Rlspuns: Once fapt~i bunaeste co a ta~ mai buna ,M desavar~ita, cu ciJ.'t, este mai mare mcordarea puterilor sufletesti cu cue este slviI§itl" iar p~ca tnl aeela care este s~.v,ir,,it cu mtert!ie ,i cumpanire este mai greu. d,eca~' c-e~ sitvir,~U' din nechibzumt! seu din slabidune,

301., IfttrebfiR': Cine piSUlll:l ,sfiHt~le ,if',p sprt' pi'ei"ta. $,(I,,?

Rlspuru;,: U:nii oamenl i~i pls,t -eazit clrJile en un asa spirit de economie meat nu le dau nimlnui sl, ie, clteasca ,][ nici mIc,ar sa se a:tingli, de ele IlU Ie 'in_glduie celorlalji, de aceea mtokie'8Wla §i in toate I,aman f!_:rl 1010s; in, acelea din care ~i",a_r putea

92

93

/

Rilspuns: In mana lor nesimtire, oamenii de ,astazi au scurtat Dumnezeiasca 91 ujbl... Slujbele V08S'tre AU aunt bune de rdmic penfru di sun,t slvir§.tte 'in gx aib it. Pe CD t if este de fa 1[0 13 tamplarului o scan.dlU[:a pu trezi til pe ,atat es,te de 10108 ~1 0 slujbi sivar~i t! in ,grab a,. Pe cJ. t ii este de trebuindos croitorului un ac sbramb1 pe ,atat ii es:~e de folos preotului 0 liturghie slvAtli.ti in ,grahl ItSf§ntW Nil Izvora tOIrul de rmr).

,:0,,:.. Intfebare: C'~ SURt cele tr:ei virtuti

I

deosebit de imp'orlQu,fe' In monahi',m?'

R§spuns:: Importanta virtute este saracia; mal ,importanta decat ea este feeioria, ~i mal 'hnpor anti decat aeestea doW este ascnltarea, C,l,ei prima are S'~aparurle a supr a lucrurilor, a doua - asupra trupului, iar [8 treia ,~, asupra dluhului.

397~ I,d:re,bar,': Trl![buie sa reju.zlbn pfi9puu'erile. nepotrivi,te?

,Raspuns:' Rahila a fest irldemnata ,sl b ',8. vin, insl ea a refuzat, A.§ti ~i voi sl refnza p propunerile nepotrivite reruar daca ele vin din partes unoe persoane importame,

~ 1. trteo,a.r-t:' CaM' ItlM ,5tt 'mai. placuf l.i ,Uumn,ezeu: [cel care gre,e,te fi Sf citiq,te sau €e'l CAre nu gre§t§ te fi. ftl IE; cif.ie§te/!

Raspuns: IlMi,e 'imi este mai pllcut = a spus Cuviosul Pimen eel Mare' .... ernul IC3Jfie greseste §m se clie§te deca t [eel care nu gre~9fle ft nu se c!ile~tre:

94

primul, 90cotind:u.-se plcltos;I ,are. cugel, bun; a1l doilea, socotmd u-se drept, are' cuget fals",

309. tfJtreb~te,: cand "utem scurtA ,mvtljfJ de rugilciune?

Rlspuns: Piedidle din ealea slvIJfi:rii pravilei soot diferite: indispo.zipa putemkl sau surmenarea ,fizilel foarte mare, un vmtator tntimplito~r,. incomoditatea de! pe drum ~i, diverse alte o'bs.taooie care presnpun atenVe. In timpul tutnror aces~r gr'eu.ti~ trebule sa scurtam in mod eonstient prav~ pinll.a cat putem indlepHni (ell mnstrare de sine]. tn ,aclda, ~ timp. trebuie sa ne Ii, ferim sl fim indulgenti cu sine" pmtru, eel tn acest fel aOIijnm~ sl nu De poa.ta vep~ro§a. fatpttiJ c~ am putut face rom mult §i nu

am flcut.

310" Intreb~",: elum pu'ttm face birre [odcarui a .J" tre . ---:1

,,'tlf. e (lamenz,,,

Rlspuns:: Sl-l dimLm celuilalt bucurle, WI zambetj fericHe~ Acest lucru n poate face in odce moment ,ID: eel mal sarmen dintre oameni,

@ l'lttrelMre: Cum IIi privimjnovatii1e f.

B:iserit'l?

Rispuns: DatorUa inova,pllor ,apar de ohmce1 diferite €'l',ezii ,i schisme, de care' sa ne pbeascl Hristos pe' top, eel care credem ell dreptate in 'EI (Cuviosul Paisie Velicikovski],

,312,. 'nm'bare: CKm sa. petrec.'fIn s~rba.torU,e' lui

DU+H'R,O.,.,m1f , _ _ Ilril~·IJ~&~ .".IUI

RlsptU1S: 5arbltorue sl le petreceJi.

duhovniceste, nu mne~te;!' adica sl nu vi! iOCltpa'~ m. acest timp cu vorbirea de. § utal cu glumele ~i cu rrlsu1:; satbitoalea msearllUlA sfinfi'ea ~i luminarea sufletului, care trebuie s~ viII! din ta(lere, rugldlune ,i latiIea carJilor sfinte (Sflntul Simeon. N oel Teolog),

3:.!3~ Intubafe:.' Ce virtute. estt impotttlHf "

.ln1.\~ .. .J':~.1 ilf.U·PBoIIrI'ln.l.r.!II~ ~

Rlspuns: Mai mult decat a rice;" Domnul ne mcearlc! ilub.iIea faJlt. de El, fimdci, iubipdu= I pe

'D' !II.. !It • b ~- . ...:II' ... t ....... ,. 1:1'~I.o.

rumnezeu, este usor Sri. izeaneim m ,ORu:: VU'tn,F;

c.aici de dragul :iubirti pentru Dumnezeu induram tow.l1mpllitim. ascultarea, plzim. curii1_'~a ~ .siv,ar$Hn orice tapti buna.

314. In;tmbatte:' Este' bine sa mer:gem ,Ii's' ,ci'tlm Psal'tirea ",enlm cei faposati?

Raspuns: Bun lucru este 51 dtim Psaltirea

Pen tru eel rap osa tit ins~ nu trebnie sa 0 dtlm pen tru

I .

to~ cei rapcsati~ Nu trebuie sl 0 dtim pentrn:

8.inuci,ga~if necredlndosi, neb 0 teza ti. §i cei de alte credmpt ..

3IS.. lntre,bt"e: Pute;n ci ti "av>ila. derugiei,une in timpu,1 s.l ujb'li' in: hisetica f.i putem luer« atuftc! ,cAnd se s"iv,afft~ te sl'uj.ba,?l

Raspuns:: A citi pravila m timpul slujbei esse U" obicei rau., Cand phintel€r Alexandru Gorski (un. nevoitor 81 bunei credinte) ti gleea pe studenp la 1 UCIU. m. tlmpul 81 ~jbei, le rSpune.a. cl eeea ee fac el in

96

timpul slujbei. nu 19.' este de 101.os, asemenea mucrullui pentrn care nu exisli. binecuvantarea lui Dumnezeu.

316t t.tre.rbldft?: 1". nmp,d '"gQCiKfl;' lie patem 0,'" la gan4f1:nle iuhov_iceln saul ,la I.eru.';·!e' de

lolo.s?

Rasptms.: In timpul ru,glclunii trebuie sa ne impotrivim nu numai g;aoou.rl]OiI de,ark::~ ei §i oricirui gand despre lucrurile d:uhovnice,ti. §i de folos care vine degr,abll sa. ne adlancim ~i sa ne si1im spre citirea rug,lciunii Iii SpIt:! meditatia dumnezeiasca pana la smt§itui lor.

~ .l.treban!'~ Cum ~'Q 4o&andi'm ptu;ea sufletetl~c:a r

R§.spuns:: Pentru fieeare plca·t e,xista poclin·lI· Ai gre~ti poclie~rte .. te'; :ia'~i ai gregit, iar~~j pocMe~te-terf $i a~a pinl ~t1. ls.f&r,it. ,P,J3oced~d a~de~ mcitoda.ta. nu vei deznadlijd.um, ci trepta t vei dobandi

paoea sufleteasca,

318i Inmbare: CutU fr;eb"ie s' ·rela·tam eele 4uzite?

Rasptms: Dale! al de gind sa relatezi, trebuie _ sa redai foarte exact, adevarat, fir I. OM mai mica lnt]orlturi ,§i modificare, Ade,v,irw treibuie' ::;1 fie,

curat, ).

@i. ftttrffMn: C£ :mai h'ebuie sii ~ti.m deSPR! mgilciune?

'Rispms: La ru.glciurte. fb"eburer nu numai si cerem AfD,Oamne'l m__il.uie~te'""mll ,aj·utl~mi!itf. tre;bmel sl

97

qi Dlldtunnm nemcetat fi sa. ;~fun sii ... t sllvIDm pe . Domnnl; Atwu:i va fi pace: kt suftet-ele noastre.

32'llntre'ba:r:e': Cum tre'&ttie' siJ discut4m;? Rls,puns: Mn timpul discu tiei este Important s l p~ shn~tel,e noastre prin mgi.~dune)a

II.un.aicl pentru ca discu pa eu oamenii lLmu~@,ti sa nu irtfluenpeze stsrea noasitri lluntricl.

321.~ 11. tri? &lare: IC, IInum;e Ulbttte' .s'a'-I·i'

.. -.I -..J. - -,e -eX --~~.nUl?' £lDb,n ~e·a~co· 'If ~ Vt n·~

Ris.pU_D_g:: lr?reo~ trebuie sit se cliastlmai. des, Pe oameni ii spovedim des, dar ned mfine' nu fie (Inn, M' fi bifiU:~ Idaci am avea pos]lbmtat-ea sl spovedim in Hecate zi ceea ce avem p-e co~tiin~1 (Schlegumenul Andronic),

312', Inuebtu'ie:.' .De l« ee varstj mebuje' 9,. is'e ae:zvQ,,'te' duho~nicl!~ te cO,piiul?

R5s.plm$:~ Cind ·inca. este :sugar:~ este bine sa= 1 apropiem ,pe' copil de icoaee, Om punct de' vedere d uhovnlcese, :primli ani sunt foarte .im.pm,:-ta:rrp pentru d,ez.vom~area ~opnului., Ak~ putem include hnpartii~itlea deasl" ducerea copilulnl la bms-er-ic~1 binecuvanterea preotnlui ~ a plrirLplO!'~ stropirea cu a ghi a_sma, rugaciunea pentru copil, dl~cuJille duh,ovni,ce~'ti cu el fi in prezenta lui"

~ Intre&am: Cam si privim; mgiciuflf,a

- - - x fi';- - .1. - • :ro' l'

CiOnt-UnH 'lln j,-:a.nu.~t:e';.'

Raspuns: Ruga,CilWtea comutlli, are mare nnpoltanJ!., Ea un_e§t~ to~[tl fa~ia,. 0 apropie, hu~i

Domnul a. spus:: Unde sunt doID, sau trei adunaJi. m. numele Meu,. aeolo soot ,.i. Eo in .lllijlocul lor., De, aceea este bins sl avem ,obJiceiull ca toa:!ti familia, s~ se a dune la,Q,hdtl. 'inb~l-O camer~ inajn'ooa icoanelor pentru a irtoepe :9i a mcheia zlua at rugiti unea, In timpul rugkillrui comune in familie, put.ep. hnp~rp. citlrea mglciJunH intr-e membrii familiei, lEs~e bine, de' asemenea, sa mc~udep rug~d.unea mu.~. Usus 1h pravila voas;h'I, de rug!,ciune. Rug;iciunea trebuie sa o mr-pne:ti cu Bentimerrrul necvoodnkie:il VOi1J.s,'lJ'e::

"""'r I

~Nlevrednilc' sun~ eu, Doamne, s~ vorbesc ineintea Tat

deosrece sunt foarte px .... lli: .... ;n,;::;oil

I I~. ·.GLt"~~rl[:;· ~11kI..lh·I. ,IUl, .11Je Illa!ba!t~Oa. ~

3"" jj - f' h..o Let' '~- · "" '.,.,:, ,/&

Aoi;lt~ ,ni~~ eViQ:fe,i:e ·(1SI_ e ,ulHe.' In; ne' aJt:n;-ifJ! ~~m ~n;

'mii',oicu:l *"mic.iunit·or1'

K~SPW1g:: In ,mij10 cul dle.,ertaci~or este bine sa ne amlntlm ruv.inte~r 'EvangheUei:: Pentru lea ee-l va fomos·~. omului dadl va ci;~tiga. lnmea irrtreagl, far sufletulsau n. va plem-de?' (M,t., lOt ~l6)"

325 .. In&e&a;te,: Cind se c-utit-e:,t-e su.fleml? Rlspuns:: Suflletu:l se cmlte~te ,attmcic!nd ind"wa necazudle pentru Dumnezeu (S.flntul loan 'GUlI de Aur),

@ Inmr,are; CMil slillf1qte sfl/letal?

DXit"p- ""11:''' A-' "9W d' ,;:;Ji_aablio .... ;u m''II'''"'~''''~ cu j"Ii~_.dka.b,~·~11 ",-'t.:J . IlrUW!I ~ ',~I _'" ··_~.;Jl,d"I.-at '\.,._ !. !~~~t iL.'_ bOJIL'lllb;_ LW

la fla ut sll;b€~~ deseori sufletul; iar nmi1e, la ,simpre~ mseemelor (de la parfumut-it apa de colome ~j[ altemeJ~, ademenesc inima ;~i 0 atrag ~pre p~a,cere CS£intu] Iean Gurl de Aur),

327. tntreb4re: cand trebuie sj Ac'op'eri'. il~foctele dpro.,apel:ui §i ednA' 'nu tFrebui-e?

Raspuns,: Este blne sl acopenm deia::te1le aproapeluii atund cand putem face aeest lucru §i cind aeest lucru I\U pricinui~te vreun :r!u; dar, da.ci ac~tE! defecte in(]ep deja 51 iasl la iveaUi de la sine, atunci esie mai bme sl r,imanem in adev,irj.llsin.dune in_ voia lui Dumnezeu (S£MtM Iosif de ]]a Optina],

,--·18. lo:tre·btlTe:. Mil pUctisefR. Iv;a'Q

pltmau' ;e'dscR,. Ce sit fact

Raspuns:: Te plicme~te via~a pamin~eascl? Dar a', uilat ce ii. a,teapti I"€' oamenii piclto§.i in, via,~ dle' dupl DiIloar~e? Clci acolo de un milion de ori este mai greu §i mai trist rde.cat pe pimint, iar m raiu 1m. Dumnezeu nu sunt pdmit.i cei ee traiesC' aid la intim'plaIe (SUintul Iosif de la Opdna),

_ 329~ lntre''bare: C'at de ,,mmejdios 18tt l"c4tul o sin di rif!

Rlspuns:: Imi ,scm. ca osindlei"ti. Dear ~tii. ca din ~,ceastl._ pricma, pi,erzi toate ,ostene1lile §i nevomjele (Sfintul Iosif de la rOpttina)I,

139~ f.,freb,are: Intt)tde4u"a :~ebrde si (eRMl, iertare?

RJsptmS;: bnt Icriep cA, i-atm eerut iertare lui Smimi~kaia~iar ea 81 spus; td'Iati, ea este cea vinovata, die' aceea hni ~i CEre ierta:re'll.", Tn aeest caz vi, sfltuiesc sa m 0 mal saluta.p Ii s~ nu n, mai ,eerefi iertare '(ruci a.trunci ,cand oamenii se poartl ell baljocurl daC'i Ie' ,ee'celi, i,ertare sau cand nu vi, iart~ desi le cerep

100.

lertare), ,elei acest hicru ii dlooeazA sufletului ei, Iar m. lac de aceasta, ,cind. mergep la spovedanieT ruga~-vl, pentru ea, zichd m,glci,une,a urmltoare: uMburuie,te-o:l Doamne, §i milui~~e~ pe roaba Ta (numele e'i)1 p pentru s,fintele ei rugAciuni miluieste",a "i pe mine! plcltoa!Sa~'., Apoi sa 0 tertap in. gind pentru faptul ,~ v-a suplrat (Sm:ntul Iosif de la

Optina),

331.. lutrebtlre:' Ce ,aftume tlfno.ea-zif. in 6m ~el

,.

mdi puternie; spre; rlu?

Raspuns: eel mai puternic acp.oIliBaza in om conrrazicerea. Uneori, omul doreste sa facit $i ceva greu, dar, dacli. ti spul sl faca eeva u§orj atunci hnediat se tulbura, Dar trebuie 81 facA ascultare chiar dacl i se pare ca nu este bine a~a (Sfinwl Ios.it de la Optina) ,

,33:2* .Intubare:' CiNe Ii j(l(.,€' mdi 1ftfdt 'P,e' "ltlt;: lui Dumnezeu: eel CSN Sf. tiuct'! co; intr-ebAri penfru .sfa:turi la p'lrintete rau Ia staretul duh,oon'ic s,au ce',l

,c,(u~e' nu se duce?

RiSPWlS': Batiuska Iosif de, Ia Optlna a spus cl eel ere merge la Stare], cNar dacl i'~i duce via;ta fa_r~ putere toruli s~1 mal putemic dle~A t eel oe trlie,te

f.)Cr;!( m ... ·· druma

,a' .~ , .•. - .J.J.'lJIliLre',

33,]". lnmbar-e.: ,'ntIU,l'i'm; un OtH; ,dup'i~ cat se PIlJ"e,. c'l"rt'izstor, tis" in l1celaf1 timp, simp,. elJ in ei ceVI nu estfl iN oriiBe: rCUM .flam rd.:a,C4 este de la

DumnJ€zeu clarvizifJflea Il"i?

101

Rispuns: f~ Trebuie sl-i rea:moar~tiem pe aCf!§fj oameni dupl smerenie _, a rlspuns pl_rinteJe losH de' la Optina, deoareee vdiij~ma,ul n, poat€ da omullWl clarvmtmei dar' smerenie mciodaJ,tl nu ii dll~ Ba 'il arde chier pe' ellt1,.

, ' ,3k :1n'uelbare; A6~-a tid' "ep rJrne'Dzif duhuJ fa'll diuet, {In prin. vrijitori~ on prin ollmenfi 5tiJ?

Rlspuns: D,e~i duhnl Ice I r.lu §j uci,gifor de' oameni este :~'ga t cu IDanpn.iJ1le' a:totp{l'~miciei Iui Dumnezeu ,~ nimic nu poate face hnpotriva eelor care se ~a sub umbra harului Iui Hristos, totu@i asupra celor eare prm necredin ta ,~i neeuviinta lor se

r: I"

tetrag de sub aeest slint aooperlmi_ntc §~ ~, descltid

~ . ~m~ _ ~les, ~ ~a:p~J cI alMr-ga ~a v,raJitorm" S:plIlti~li1, hipnotizatori §i illecumtDori mo derni) in ,irlDna

lor d~,,·1k.'ul' I r:t<, k:il€,~'::: ' -_~ II:.X . , ';11... "Ii'-" Ail .... , - a.

, "~oj '_ ,W;II!,· ,aU~~,,~U! (:apa:~ po:~nDl, tla,tae,a, ~ a aLc~o:na

'~r~ct .Ii _M~l~cit asupra OOe8Jtor oemenl neterici"~-J m8~indu~le din plinatatea :r!u'd.~, sale ginduri hulitoare, PQft.e dlunltoaJlir;! ~_ cugete pomVnice lui

1II'lI. ~, .............. O'7li!!ii,U JIk./'UUU l~~· !

Iii,

Rlspuns:: Domnul Se 'bocura anmd emd penb'u.

Ell .. ' .... ,,',., " l····,~,A,~ de ' "I c ,,.,,.. '~'~"" 113 l~'II!'!' , .... "JI ..

~ eamenu -se 'eaty~<1 I.~. e ce e !.J.eCt1~oaI!,"", ~ L~e,

mca,toilf,e S,wt:t nu numai bog-tJi-at ~ illUCfuile ma:teriale~ ci '~iorke pU~ere' ~ des£ltare cu pacratol

3J~ '8 1 ft- b ,.' t t .. j" It-

, . " ',._ _ ~ 'ti ! '-.' ... 1 ,- ~ - 'I" . ,,' I . \' _. l I .•. ' .

. , .. ~ . H- . ''e. 1are" . n ~a,e se mvzne · ... f Il$CU a pt.

Dinuti?'

r-I I - ~ - -

R.bnlllA~: in tOI te eel n m care nu e'xlsti p'-; i1ca:t.

_. __ 'Cl~W __ ' '_, " !\.;I~~, ,,'.r "_ --_' I

'0 .:1( ., ,)!; A' "1 1 '.

' __ saca e]' va poruneesc ceva 'l1npotnva ,ponmcuor m

Dumnezeu, sl nu-i ascullta;Ji.,

3j91~ intreb4tie: TrehuI4!! sa ne indepittam de. cei' £;e cartesc?

Rlspuns: Ademenirea tn somn are Joe dID multe pricini; 1) dad~ l-ei o~§ndit :I~H~ eel meeJl este un plcat foarte ,ma_re·; 2) din 'in,glmiafe §i. m~ndri'e, care,

A !Io ,:!l!' ......... 3'\ tr ~: '. ..... !I'.... oe asemenee, sunt pacate; '} pen III CO!. at mancat §\l, aJ.

baut :mul~;, 4)1 ,datOrrita frur.ifu; S) ,datoriti sllbiciu.rulor tru.p.efa ~i a, anumitor boli; 6) din invidie diavoleasca, Ear preo~ tmp'ltttJ~esc acestea celor m,fe1epp Ii prin canon .ac:ef~tia se curi~esc' (de inHrtare),."

"!J! ,. e

3- 41 f 4.... ... L -1;i,O - DA ..i'I!;i'I'fWl! ", A'iLM';',,'i!}i ,~le' tc - - .J,j nVIiiI ',"';' . ' .. l,nl,n:;fJ\a~-e:,!;;. 1l-J.'I,fL-' ma'l'''''!!' '!Ii.- b . ,em u~"',· ~,,~_ :10,,:

335., lntrel~li;r.e: Cum sa. privim. p'licenlf l.umi'i:?

Rlspuns:: me ucid in om 1liat2t dtID,ovme,easci.

_ 336~ fnm'llldfte: Can IS te' pro om ci'tJ, ,despre

singumtate.'? .

.. '

Raspuns:: :tn 'vremuriJe din urma\, s.~,gura.tatea va sarl,ci. '?ute, ... (p!obabil din cauza t~le.yizomhli ~i at r'a,diooJui,) ' ... ,Viata, in ,u.cete eS'~ mal de cinste decat

~a~. ~~~tune ~e' viaJ.~m Prin sa l(Prin tlceJ:,e) 0 mwpme, de sfinp l-au fa,cut pe p,lae Domnuhu.

102,

11"\") IIiJ!IJ

R~.spuns:: Diavolil se tern de .mi1mit.ea pentru

Plcatei" ca hom de ,cMni.,

~. ,

- ~~~ .. 1nfrebt6re,: Ce riftl fI'OVtlOCII fdSm~eR fi CAm

s. I'e l% ,', ·'vim tie lea?

R~'~pll'lIn~ TI -" - ... · ... Ji. ..... a Am.ih"·iII'!Io,oc:!tl: --.-.' - .......... ~1e~n'Q~!l~ _Ql~' .: T!~'LO':, ns,u::~/ . . 1'~iU:J!i ~·a mJDu=a.. :wI H.·;~ .. ~ , I~e

, '.,

descurajarea ~ de aid proviin mea §i gindul hulitor.

Omul Sf' izblve§te de tristei~ :p.rin rugaci.une s~.rguincioasi, cu Iacrlmi §i suspine, rugadune, car-e all1flg,1 duhul tris~ .e

34St II.treb-au:' CN_ SR. sc'.pim, de ,gtindurl.le re~e' ,~i de,fa.ne;?

Rispun.s:: Leacul pentru gindull este pomenlrea morjii Ii a chinurilor din veaenl viitor t

344F lstrlbar~,: Tre&n.ie ,it. Ie cRim ,811m ,g4ndarile f~le.?

Raspuns: Trebuie sa .ne terim foarte mul.t de gindurile necurate ,~i sa facem poclintl pentru e le'l cld prin ele pic!tuim jeri incetare inaintea lui Dumnezeu. :S~apalle Doamne, iar~A-mal pentru IC! am ,g and it impob"iv,a voU, Tale CUi :~tiln~l sau din neftiint,a., clej a Ta teste mila in veci "

'A'~ 1: :r.. . C x :» 1. ~ . .Jl.. I ... · I I

,WJ'lil~.. . nmvQ -Ie: um 1M ,UO~RHHtm "ansu:_ ce

dupi DJmmezeu,7

Raspuns: Grlit,..,au Sfin;Jii plkm~ din schituri; dad voi,e~ti sii dobande§ti plainsull, sA .iube~ti s~r,kiaJ §i smerenia, sl nu ai lucruri bune in chilia ta p sa-p aduei ammt~ de judecata ,~i de moarte .

346., lnueD,(lre:' De u anllme Se.' bucu.,i tndetJ'se,bi Dumnezeu?

104

RAspuns: Nimic no n, bucurape Dumnezeu ca omul care nu 'jinel :mm:E II,ul (Sfinhll . 0111 Gura de

Aur),

~ Intr.bam: Orice ""ire est!'! ,llkrdii ltd Vumne'zeu.?

RasptmS: Trebule sa ,n~ cl nu mice. unL~ egt~ de folos: numai aeeea CMe este d upa vota lui Dumnezeu .. ,~ Iar S:fm:pi Pll_tinp au pus ell pravile s~b ana.temij prevenindu-i pe ortodocsi, unirea leu em. de alt,e credinte .,

. - f

34811 'fttrebare: C·~' ,,,"'at· ,d'o&oa~a toat~ vlttu.filte ii o5temdi'.k?

Rispuns:, :~tii ,c1 lecioa~ele ~teleptel din.

EvangheIDie ·toate le nnpline,8[u:: fedori,ai, pos~l>, tnlranar-eal prtvegherea, cintarea p almilor, dormitul pe o parte, mAncarea. uscata, rn.gl.ciunel,..",- es.plUarea, munca ~i multe alte nevolute. Mnsl nenulostiv.irea. smgur;l, a dobor,at '~'oate vlrtutiill@' pomenae.

349~ IHfre&aR,: C.m sa-i dt/i1dm pie aa,meld; lumefti?'

Rispuns:DmstTa.cpile.-: petrecerlle soot. patimile oamenilor u;uranci ~fu tranda,v]i.

3,5;0., Inmllarr: Ce' Beop' are' v·r-ai'mapJ .tinttJirii' no,tlS'hie?

RlspttmS:: Vrljma§uI 'm§ntuUii noastre cu un singlU hicru se IOtUP!;' prin toat:e lIDijloacele se strad me"te. sa ne albatl. de Is. Dumrezeu ~i sa TIe ia, sl ne ucida timpul, HI cnnoa,'te ,adevbatta lui veloere ... "

Neincetat urmlrefte eft mlntea noastra sa nu m.tle tn acord co Dumnezeu., m ascunde viitorul (vl~§mcii) Ijii amintiree despre moarte ..... , ca nol sl nu incepem 81 i.ubim csle de' Sus (Sfanltul Efrem Sinl]j.),

351i l"freban': Ce ,este prlnc-ipa I in via,.? Rlspuns:: Principalul luau in via'~l este rugAciuneal l.aI' toate reelelalte lucruri se aill pe locul dOl (Sfbtul Grlgorie TroomogID) .

I~) lntrllbare; Putem daMnii 'fIirtutik lirl pi,dj·c.i,?

RlSpW1S: S;I, nu erm. cl dobinde~ti vreo virtute flrl mahnirea ~i durerea sufletului (S£intull Teofan 7):V' 0" ""t·-·II)

~':'. ra WI.

3~J" Inmbare: ICum sa' ,rivim tihna: #, des/4tdR'a tfu:pului'1

Ri1spuns~ Desflbrrea trupului 51:' aJfll tnb"e Iucrnrile cele mai udite deD\Ul1Demu (Sfintul Teotan .Zavori;hll)..

364. In trebarr: C:e este principal ,e' caleta: miinhlj'ri'i?

RitSPUlIlS: Principalul Iucru pe' calea mantuirii este sa"'? umpli sufletul en adevarurlle §i notiunile C€'r,e§ti. (iaIJ nu ell. cele Iumesti), Ele p~tnmd m mimi ,~i a.trag dOlrinte,l,e, iar a tunci mall fimta tinde c~Ure.· leer ,~i ,cNd:r-e 'tot ee e ceresc,

355~. lnfr;ebaff,; Au mare i'mportanta '1niimra fa tlJ de to,Q.te lltcmrlle in via,i?

Raspuns: Via f.a virtuoasl nu c-ons,tl: in a. nu

m·:3.1i'fI'if"'o!:Ii ~ nu d - o rmi a -. u avea odihnl.. lei m 1ft face

~~Q.i' 'Q . ~ ." .IILlIi.u., ~ ~

t:aate cu mlsura §l IDa tml'ptd lor (Sflntui Teodor

Studitul) ..

3S'~ lntr_'111"re,~ Pe doe' V8 lipsi de Imp.riipa Cernri,lof Min.mitond' fi' J"decitond?

RlspUllS: Pe eei care §i.-au msU§,it·-o singuri, neavandl duhul lliui. Hriatos (SfintW Teofan

Zlvodibd)l~

,357~ l,,'b'-eb'are: Cat d'e' ml~Te va ,fi' greut'd~e'a cH.i1lurilor?

RlspUllS: Atund rand padltoi,§ii vor f ,alung:a.p din faJa' lui. Dumnezeu, 'p~\!tul lor va zdnmdna pamimtul din temelii (SfantW Efrem SiI"td).,

3S!L 1ntrebarle:' Ce lel de cagef cautil '4 n01 DOrHftuJ?

RlspUl19I: Dumnezeu Se Wita cu. a,tenpe' la CiU,g,etW. il.u~~. ~ vede cum 1I ,cauJ] _ tu _ .pe El ~ ~ ~t suflretul sa.u ell nep',lsarei §.i lens, ~il da.ca n lcaUji dm suflet, nnmai akmd ·tp prlegltelte bkumpa.,

13591" In.b'e&,Mf: Cum frt:fnti'e .s. inifumm ·gecdzurile?

Rispuns: Necazurile u1ebWe .sf le tndlwim. cu multumire lSfantW - acade ee' MSIf!),.

- r ~

36rl'., lntre&a're,: ,cUm s4 ti"b'dnd:im ne.iflb-iu·o fa.". de l.'ume.?

Rlf;pums,: Glnde~te-te cit via.~ nu al "e' nimi,c ~ sine in ,afar! de laclimt, lh"epro,ur~ vorbe rele, lenevie',. 101

os;teneti,. bO'I\ ba.trinepJ pacate fi mearte, ~i nu vei Iubi lumea (Sfh1'tul Efrem Siru])..

361.i' .IHtnif14'fe': Ce l,uos,ebhie exisM inue ,eel e!' ,,,,acj~'tujtl te m gandul ,i c'e! ee pae.:i·htiefu eN ,fapfa 'Ra;ntea celtwlalti?'

Rlsp~,: Gel ce pacituie~te co gaBdlU][ va da raspuns numai pentru sine, iar eel ce plcltuie,re' cu. fapta va da raspuns pentru ,eei pe care i-a smln"ti~ §,i i~a Wm.i t (Sfan-tul Bfrem Sirul),

62. Infr-r.ba.nl: Cum ,.-4 privim pe eel, care se 'lenevesc ,atune;' cand tnbui(!' so, mearga le 'hist.ricii?

....-

R~s.ptms: Cine se lenev·el.t-e atnnci cW tr-e~buie sl cant-e ~i sa-L prosUtveascei pe Domnul este sitram de viarta viitoare (Sfintul Efrem :Sb:UJ)~

363 ... l11trebarl:' Dine,'" S4.Varfi·t iff chip' r4u mal

I; L~ ., ,e'Sft? tlfINe.;

364 .. t,ttre&,are.: frebui:e' 8' :ti"nem s.eama,u au·h.ut

- I

v,eutii?

R~spmtS: S~ luam seama la cum. s·unt vremurile acum ~i aeest lucru ne va inV!fa ceea Ice avem de .facut., Arhi.ep'iscopul N:· con de Vologod scria: fl,Duhul vremii incearca sl .. ne oblige 51 ne calcam pe con~tiintl~ sl facem coneesie dupl eoncesie impotriva Legli lui Dumnezeu, I. B'~sericiil a. religiei",

I

,~08

,3&6:,. luf.rebar-e: Ce efoetl. au discupl'le :Ht/oiosi,todre.'?

Rlspuns: Discu~ne! provoacl. fmprlt§tle'vea iii sHl1bir'ea minpi (S£~n.tul.l$a.ac Sind) ..

136';,,~ Ifttrtbd~e': De (~' P"r:is'tfU Dumnezeu grijil pen1Uu om?

RI~pu.ns:: Dumnezeu p\lr~~·te gr,ija fa'j1 de' om ,e! mintea aces,bli.a SJ€' o.pre§I'e B gtndul dlespre meritele sale I(SfantullsllC SkulJ.

. iI ~. !!!

367~ Infre.a,~:' Cum s'_' ,rlvim pe I_CIt o·tUHen.t

caR consider' ca. .",ik:ate',~e.lo, SImi m;iJd..?

Rispuns:: Acela care co,n'sid.ell. ,e! plcatelle lui sunt mici va suferi 0 pedeapsa de, sapte ori mai marie ~i ii va fi mairau deci.t inainte (Sm_ntul Isaac Soul).

368, ,In.!rebare: lenni ne' prinde' vriirn:a~uJ mu.,tuifU ,CU cUIIOlftin.tele.?

Rlsptms: Vr,ijm~a§td ne prmde cu cml0§ti1l1.~1~' noestre atmtci ca_nd ne mctiedem 'in ele, ,(,i nu ti m.~ebim pe' eel lexperimen'ap. d uhovnieeste) (pfAntu1 Isaac Soul).

369", inmbare:.' Este ,fn'nf/· fli'd tum It pi'ace UBtJt4, sit Ii mustrmn pt' uiJal:~?

Rls.puns: Rama pentru lliecuiFea pathnilor oelorWfi este boala ~ea ~smn'tul Isaac Sinll)~

.3iQt lntnbare: Puum, birui rluJ' Inl4f1fltnd 'NOsfru II.". os:feneli f; rii:&dllrt,d: ttttazuri,lor?

109

RlspUDS: Nimeni nu poate bimi rlul ,firl SII se istov"il~as-c~ prin ostreneall 'ind.ebm,ga.tl ~,i flra sf sufere (Sfhlful Teodor Sh-ldilwl ),.

3'7'1' ,. "" ... ..,,:Ii.. C'''' .~ ",,",,' i · - .,

r s: ,ft,U,t;varll:_ t!'lf' S~' mu1ttJo'tlt!J _ f': Cl'ne' Itte

mulle, dar :ftU fmpl'intfte, i,ta'U: ci:ne' HU ,tie, ,d'af i.,pl'iNefte. ?

RaspUflS:: Mo. cer va intra nu eel care a ci'~i:t sau a m:va t'[d mult 'pe de lost, ,ei eel care duce 0: vi~~l cu.ra:tl ,inemnna'U! rCIUaJ' dael. nici nu §Re 81, ci'WeaJscl (Sfinhtl T eodor ShIrli tul),

,3 72~ ,In'trefJ'a~t.': Cum tUI. ulfhi'e siJ.' Mspundem? l{lspuns,: SI, nu raspunzi cu cllvin.t obrazrdc ,(SfintuIl Teodor StumM).,

3:il .. lntrebr,m': D,t!· elf dNume treb'ltie' 'Sa ftl€ tentH. iltttnci' caJld su.t~m &olna:oi'?

Rbpuns: Sa nu lac! dm. boala pri1ej pentru lene {s.f§ntul Teodor Shldl"tul)"

3 74" lnmh'Q:fte!. C14M sa privim ,glumtZe de,arte:?' RAs,puns:: Glumele ,Cie.prte, se indmapIUj, S,pr-e' ehinul ve~nic' (Sfin.tu1'Teodor Studitul),

375\, ,lu.tr.ebtl:,.e.~ e,e est€! 'mal riu = infra'RafteR pe:ste mtlSiJm. SBU s:itumR'd Ie'll manca,f€' fj' rbl_tura?

RbptmS: :Inh,inar-ea nemi1sW',a.t! esre mai rea dl.eci.t 6~tuntea~ deoareee da.~ori.tI ei nu H' poate ajunge la dn~a.pta chlbzulnta, ins! dup.l situra:re, se

('~£.~ ,L., .:~ IoanCasi R .'.~'~)

poate Itjiml.wOwl'- asian ·'ommIW .. ,

,3:16. 'utrebd~B:; ,(2U1U sli tie putfj'tn tat' de en ,cafe' nu vo:r sli as'lCul,te ,Cu!Vlanftd lui Dumnezeu'?'

Rispuns: DepA_r~eazl,='We de cei ce sunt negjjm~i'klri la.il. de :propovidu.uea @'vlangheUcA ~i nu te bueura de binefaeerile lor (Sfanm~ Vasile eel Mave).

3'77., In'm&~.,.e: Poilt.te ,m$t;lI1 iac,omia pitttec.tdui la.ruNc; e'na :mJiDC,.'m fiuHn" lInr dlrrim, ma"cim,;

l'f: If.'

ps to a S,t?

RaspWlS:: Oaf existi, llcomJa pmtecelui ~i atunci cind. manclm pujin, dar dorim ,mmcaru_ri gustosse. Cat de pu.temica. este aceastl oUI'vj~ BIte cea d:m.tti pfi,cmi a relelor {Sfinhll V,lS\ite eel Mate)"

a 78., lntnd"Qfi~.;' De c:e mul,i n.N: It via ~i uu Iz aud pe ,Dumne:n~u?

'Rlspuns:: Teate mreresele §i simpatlile lor sunt m exterior: desia:ddJe' Ii sp,ecbJrolele abso:m:b toata via ta lor; mal. este nevoie sA ne miram d.l1pl aceea ca nu MI vad ~i nu II aud pe Dumnezeu (Sf:m'rul Vasile eel Mare),

@).tMt.riebare: Ca~ s;unt semnele 'f.lft!',lldlIHi.i'? 'R,I$.ptms: Sunt dorin]a de a ne impune punctul de vedere §i privirea oarecum slibatica"

,38ft In:ftceba.r-e:· Estle grl:~it sit He rugiim, la ftpezeali?

RhFUDS:: 'DalJr:a eineva se roag,3 lui Dnmnezeu filIi fr~ca.l' m trearcA,tj acela atrage Dlinia_ lui Dumnezeu, izgonirea lui Dumnezeu Mai bine s~ nu

III

se 10. deloc deci.t sfi se rOIg:e superficial. Nu exist •. p.cat mai mare. 'D,IDavolU din nki 0 alta 'prkina nu nlvlJes.c Q§:a cum ni:vl]le8e da:toritl. dispretului fatl

:.r, ~

de Dumnezeu (Sflnttd Teo,fan Zlvota:tul).

381~ Intrebare:.ln. ce 'trelbuie' ,5'4 ne 'oobogap'R ,,1 ,de ce trr&~uie 5' {IV,", ,,nii1

Ra8<pttns,:Trebuie sA ne hnbogi.fim "in fapr~ bune, dart mai multi trebuie 5i ne mgr~j'IDm. de dispoziJiile bune (Sfin,tul10eofm, Z2i,vol'ituJ).

38ii' fn&e&,are,: PrifJ Ic'e nt;tume :p,articip'a., fl,m

M ob\S\t!",14Dt, c 1"" H ~,.....n·"'o.:' "l" FRO iM',nlll"l·~ ,~~" - - _. . ~,-~,. . ~ r AIL-'~~~ f":~ L-!C;o lUll' ",l.f~'.

Rlspu:n:s:: Prin faptul,cil pentru pit,catul ~~;vil1.i t de ei exis;~l ~ mcuvlin~area noas:tr-l ..

,383., in,mD,an: Sa'-"l asctdtii':m I't lilCtd'a C'fie vprbffte del,a .sifl,e'?'

. Raspuns; De IDa. sine' Inva ta eel care rUJ este

ca1~:uzi.t de duhul serierilor patrrustic,e, cu trimi tere la s'finp,i P'bin~~ D~ aOOM nu 'b"ebuie sa=i dam. crezare omului care nu vorbeste potrivit SfinplliC)f parll1'j'i.; nu trebuie s;ii-m primim, ci, dhnpoih"iv,11 sfi ne depilr~m de el (StanWl Simeon Noul Teolog),

@ In tre'b-are: Cum se ,despan astizi uflii cre~ti'nJ dd H~': "" ~ ~,'

~ 'j'- _ _ _ ~ ~ ~ ~ .U{$,f. us.

R~S.P1ll1S: Astlz:;i soot deschise biserkile cNi§tine m. care sa 81,vif§e~te d umnezeiasca sl ujbll' dar ia:~, care este fenomenul rust mu1~ CI"e'i'Mi" fba sa. fie '~rru_I.a Pl Sf! despart ds Hristos, LunU38 ii p€lseclJl'tl pe l'o'!bU lui Hristos prin baijioc.uri ~ wspvei ~.i. mulfi

nu tndurl. aeeste lucruri, .Pare-se cl am 'inceput sa. 'mergi des la tdseriei?! ICl ~ 'tntreabl cejjJ_aJp iJol1i(~ ~i cte~tinul 'moe" ~J:DesjjgurJ de' ce ~l nu mergj. ,cind e sittbltoale, dar tu mergi arp.roape' m flecare zi~ &g, pa:n:! cil ~i P OSWI,ile' ai mcep'ut s~ le pi. Nu .~ p~egl~~ti cumva sl. mer-gm ]]a mlnJ~me?tr Si cre~tmul iari~i tace,

;3'85" f:Nm'bat~: Ce ,,nmfl'" de I. Dunlnez,etl c-el C~'1e induri. c'hi,ftun pntm Hri'sfQ:5?

Rlspuns: Chmunle ind:urate pentru Hristcs daruiesc man.tuirea la lnfr:icoqltoarea. Judecati a ICeltd. mna.in.:rea. Carnie va sta '~oa ti Iumea,

386~ In.trlebare:· Cum s.'~t r:ecuuoQI tem 1''8 cf,l' iJ'inuo:s?

Rlsptms: Da,cl sufletul cuiva este virtues, aeest lucru se descopera in privlre, mers, glas, zmnbttj! druscupi §ill comportement, Mn le]l, to/tum s=a schimbar ,~, a cApiUa.t' cea. man pU\cu'ta, ·Wa,PeMe ..

387~ In trr bare: Cind este socotit" mbdallea nevof,nti¥?

.,

Rbpurut Daca rabzi (bo8Jla sa 11 neeazurile) ;tj 'u m'ul~~'U Domnului, multumirea p. se socoteste -nevoinJi. (Sfintrul V arsannfie eel Mare),

3881' t".tr,~&(fre,: ,Putlfe bi.tbatul, la nev,oie1' sa se rouge ttl ca,pul tJC'op'ent?

Risptms: Chlal' ,i atund cioo. a.i ,ca.pull acoperit, nu lisa ruga,ciu.nea4 el i1lUlllire~te' numai si nu 0 faci ell n~esoCOltin~i.,

112

113

389,. fnfr-r-bare: D'e' 'Ulde dobiiNdelte' putere' 'mgil'ciune'4 l.i' Iis:NS?

RlspUlt_S: Ruglciuma Imj Ilsus dobahde~E putere mdeosebi dtn :senthn,entul smerenlei ~i al zdrobirii ffinimjj ,~~ de ~lsem'mea., din clin p cu care esse ros,titl.

. 19r1 Intte'&,are:' Ca:ie este dat-oria deos,ebita I{I; preo ti.l Of' Ii a motu~hli,lor?

RaspuJ1S:' Preopi ,§] monahii trebnie in mod obHga,to:riu. sf se roage pentru celTh~J.p.

,l9,1~ I.trebarle:.,,s,e louvine sa lisiJfm dtire« cartji dumne,zeie'~ti e,ind vine' sfa,ea de fUg;ici'.nel

,Ras.puns: 'O.a.ci mintea ta §i. irdma simt starea de' rugaciune in mnpul citirii S.6ntei Scr]p'turm, rMnai ill ru.g,lrdune' pAnl cand stares. de mgi,ciune va inoota.

392', lu,u;e&'a:re: Ciud 'tre'bru:i'e tlli ,,1~cAm tie' la

t n s «r;e, ..

- /!

Rlts:puns: Cuviosul Phnen eel Mare a porundt sit :ne de$pM~im, imediat de sbJrej:ul care proveaca daune sufletului, Alt lUCID. este atunci cmd nu exista daune sufl,€te§"Ov .:1 numai gandu1i tulburatoare, de Ia dlavol, carora n u trebuie sl lie dim ascul tare" deoarece actioneaza .. ,., tocmei atunci ,cand d.ohindim,

I

£0103 sufletese,

3'3;., lnmbam: Cum s'a fQlQ\sim. fttcazul sp~ manm:ire, In afar" de ribda~ §i,' multumir€?

Rii3Pum,: Fiecare necaz ee vme fbA vola Tat s;~, ft;e mvete: s~ flei P (!I!C!Jilllti lCuvi,C/Sw Marcu Ascetul),

~ ,1 , .

l14

,394. lntrebaTe': De eel tnbl:le " ne' biUliumm; ,atune'; ~aHd sUJl,tf,am (lei&an?

(I'

R!spuns:, Fllnd supu,~ cJ.i£elitelo'l ,ocari, din partea oamenilor, sa ne bucurlm nu pur ~ simplu, nu flrl soc!Otittt~, ci sa ne latlCtlTlm p@' '~leme]iu1 e~ gbmt oeazia p;dclnic! pentru dobandirea iertlrii ~e,elllor noastre, i€ftanrl.u-l pe aproapele (Cuw~.ul Marett AseetL:d),;

...... (N~ .'~m~~R: ~e.altfol:~ mai doMndim din

mef's~, b1:,,~nca tU1 Dumneze' __ '.

R_lspuns:: Daca nu a~ fi fest Ia ;slu.jbeJ cat mi SI-'M f .... ,- -- - ultit m"!;- acest ~-p plllca"'''} 'II'r·'olt'ib;"'~I'; ...:al~,~~r!lloa al

1 nun, '1" - " acest ~WI~,_> ",iJL-; ru ... - urmru a~!i!it '11:.'i;;, '*'Ii

risululi nesabult, al treburilor f discupllOf, g'nd urilor, swtanUn,teloF, dorm:telor def.ar®e ~i fapml (:a nu a§ fi £1,Cut nimie,

39>6.. 'Htntb,tlr,e: ICe ,es:te' i'mp 0 rtan I in

,·t "'·t ~ "

O$P'":dd,,a,"t1'~

Ras,puns:: Nu 81 o.spiiBm, -E-s'e important, (i m timpul olpl'fLdui sl :mlnim sufletul ell 'C:uvintWllui

Dumnezeu _ 1.1.1 LW. L(;;~ ~ . - ··il

cee'itJ, ,ce 'He'""" $pUS sau ne ... a, Idat ,piinntel,e duhoVDi'c?

Raspuns: Nu b'e'bWf' 51 spunem, altora (1.1 '~ati, a,ienp.e S1"'\I, pur-ta:t cu noi plrin:tel,e duhovnk, cI,ci din aoeasti, pricin1i pot apllrea mrvidi,e §i gelozle

':"\ t

_ ~,Jntr-e~,are,: _T<~~bu.ie' sit vorbiw ed,tom desptf.

Ita1'iea noasfrii ,liDHmJci?

r15

,Rj_s,ptmS: Fa'~ de oameni trebule sa ascundem trtirile .neastre (~'i cele duhovruce§i'ti., §l eele plc,atoase)'1 sa nu expenem starea noastdt IItm_uic~, ci sl 0 imp~rt!JDn I1JUmai celul care 0 in$eiege sau p,artnte],uj[ duhovnic I(Scbi1egumennm [om) ..

39.9" l,d:rooaTe': Cind au pJlfe.rt "'"intra l'ui D'Umnez6u bine!tlcr:rilt naastre tnrp,ef'ti?'

Raspuns; Binefacerile tmpe§:n capltl, pUleR numai a. tune ! chLd. sunt sfinpte cu nnmele lui Dumnezeu

409~ lutreb,t1re,~ Ce. 6' jac'em ICD 'imaginile slinte diu 'revistele, gaz.efe,le' Ii tim&rele lum.efn:?

Rlspuns:: Trebme sa p I em.de-o parte ell gri~l, sfmte Ie. Rna,gUY :~. sl Ie fedm de profanare (Arhiepiscopul Nicon die Vologod).,

...

~40J' IHfrebarr:.' Cum tre.buie ,,1,~i fnvi,iDl pee,ei In "0'1

,.

Raspuns:, :tntotdea.lUl1 trebuie sa-i m:vl'tim §i si-i convlngem cu dlWo§.ie, cu blande~' ~,~ ell dragoste, dar' in primul r,ind. 'cerand in sinea noastra ajuto ,I ' lui Dumnezeu,

" 402'" __ ntr-elJare,:' ,Pce' nne' ,trebu,ie iii efJitlm?

Rlspuns:; Trebuie sA-i evi'tIm §i sa .nu vo~bim cu acela fa~ de care silnfim plUm!.

;;m 111tr-e,Mr-e: Pentru cine' este do'lbandift?A s/in'te' 9r ciirfj mintuito"R' ~i pentm cme ,este diwniit-OAR?

1116

Rispuns:: DObAndirea w:ultor carp este folosilboare pentru eel care Ie in~e~uin~ea~l, ~ cine erede cA numai d,obi1rndilrea clrpiO'r il 'ilnb o,g;l~§,te,

aoelul.a it leste pregltitl os:lndl sigml.

4D4~fnm&dr~: Ce este important in ,CflBdinti?'

Rasplms:: Ctl_noa~tetiea credlntel este uerul ~ ~ mai necesar, De aeeea :~~ rima, pentru aeest lucru trebuie sa fie cea dintii (Sfintul I eofan Zavorlrul).

40S~ lnfreba:r-e,: eu ee trebuie sane aliu.4m 1

.Rlspuns: Trebuie' sl. con~ti,~tizle~i ,ei etti ~ nimk, dar trebuie sA, te ~i alini co faptul ca e~ti crestin (Sflntul1'BOian Zlvorirul),

4i06~ ,fnfte&,{lre: Ce ;'mportaHfi a~e' sl'''i'f-ea: tmp1llui?

Rispuns:, Sllhlrea $i ]enevire·a. 'h1lpuIui reduc puterea :mOlall a omului ,;d n apropie de eadere (S.finbi~ T @oian Z!voratuJ)I~

. @ lnln!&rwe: . Ce fmpiedidi In mod ael)sebit clint" ptnm plicate?

Rlspuns,: IClinta nu se im.pa~ cu sentimenmI mdrep ..... Jlliii, I(Sfintul Teofan ZIVOrl,atul).,

. 408,,' tntref;,u~e': fum 5'. de purta. fi"fi de t,C'on6fUJQ :&Ilni,'9r?

R_l'spun_s~: 51 nu strlngi bani 'toati, via,a ta; clci. altfel Dumnezeu nu i~ va mai purta de gl'jj~ (Sfintul Teofan ZIVOlibd)I"

117

409~ lu,tr-e&ltlre,: Care SII-1ft dlcei ml":ni care nu au

duhull.ui Hrutos? .

Rlspuni;: Sunt aeei c:re~,tini care no ~t1u cui aparpn - mel lui Hr,is,los, wei lumii:: 1n exterior iau parte la toa te rinduieUle vi,ejii crestine, mr en ganduriIDe ~i cu inima se indreapta spn!' a]t domeniu ~ii in alte lucruri i§i g,lisescalinarea, desfl,tar-ea §,i £erirue~,. 'Gri~ia lor' nu este pentru Domnul, ci pentru a ~~ In, .' · ~te ~i dezmierdare pe ,pam,ant.. Le ~pse§;te mnna cre~tina. Inima lor nu tlnde intr-acolo~~. Nu in Dumnezeu este 'binde, eL, ci m sine §i in lum~ ~i nu tn cer esse raiul ej, d pe pamant I~Smntu1l Teofan ZlvoratuJ)~

416. l'nfrebare: ,De' ,ce' no trrbfli,i! sa ami·na"m

intmfj'a de' " tnte.pe viaJa Q.U.htJiJHicl?tUctf.? "

Rbpuns: 5fintil .Plrin~ ne ]}oagl st!ruibor sl incepem lacrarea duhovniceasca fari mtarziere pentru a reusl sl cl.pl.tUn deprinderea pentru ve§nic]le.

41.1" lNtre;ba~e.': C.m, 94 inuuram gr-eutatile

Hew'o'inlei fi necazurile vie,f/J? . ' f

Raspuns: Cine nu are main-tea ocbllor Ism, bueuria .~,i nadejdea cl ,p nom. vom fl pa_rta§ii rasc~p~~ ~i ,ai vietti, nu poate 1ndura gyeuta'ple nevomtei ~'l nu poate a,coeptl, via'ja, cea PM' de' necazuri,

_ 412.lnftebar~:.' In eft consti smermia, Ii' care este

binele Ice lese ,tlin led l'

11.8

Rispuns: Smerenia este mte!lege~e31 propriei mmicnidil, care nu Me nid 0 limitl--t ~i tocmal in

a t - n'ftli::!t:Jrl • b ,a:,_, . .J~, £1..L. ... lui p' , - tru smerenie

ceas Ia. Ow~' .[1, lZ' w.;up su.ue lWLJ.~" . len.J !,;t!,_." = . ,~J. ~1

Dumn13zeu iartl totul §,i nu cauta lip s urlle nevointelor (Sfmtul Teofan Zivoratnm)..

r;;1~ ,1'Htre'b4u: ,Caft vim'te' £i inloflfe te'4zit pe ~m~

Rlspuns: Wr,8narea n tnf;ometeaz' pe demonL clei plicerj)e' sunt mana, demonilor. Ins~ unii, is tovmdn .. se prin post ~i mfrana_:re nemls'tt_mtl", s-au

irtdeplrtart de Dumnezeu.

4,14. 'tttre.&',R,e,: Ce He' i."ie1di'ca 9,' pliiriisi'm ,icaful' fi sd ne iNir-rptibu viitr-l Dflft'Uffzeu?'

I;·'aspuns~ Coruperee voinjei. ,Acest lucru Sf indr,eapt! p.rin llsarea noastra 'in voia celuilalt (a duhovnicului), Si Sfintii .Finn,1i au luptat eel mal mult impotriva voii lor (:Slan,tul Teofan Zlvolitul)~

415~ In treb.are: Ce es'te ,d'e~'ertac.i·u"ea?

Rlspuns:, Detertalcitmea, inse'amn.l des.flUlrile vietii de aici,

,"

c@ Inirebare: Cum este mai u~or stf bimim

pica,tul?

Raspun.s: Sfin~i P'b,inp, ne spun, ca eel mai usor este s'~ biruim pacatuJ incepind eu g,and utile. Chiar ~i luo area, cea pUicurtllui DUlII.neuu ~ s lujirea fa:,it de Em mcep, prin cugete bune,

4,1,i~ ltJ:fr:eba:re:' Ce 'inseamni' Ii Ii atent la tine fnsu'n'?

- I

r19

Raspu.ns:. A ,6 atent lao tine'tnsup iMelmnl a veghea netru:·@ta~ ,flirl ~ovtire asupra ta, a urmili mlscarea gand urilor ~j [8 sim~,!minte~.or tale si a ~e' chibzni pe 'toa'~:: cele rele ur.mind ,I le res-p., a le alunga ~i a te mustra pentru ele, iar. la gandurile' ~i simllmintele cueernice, rugatoare, sfinte wand ,a t~

..' )i; ........ :=:~..... A 1

opn §l a. ramane m e e ..

voie ,i fh"1 de voi.ft ='" de 12 eri en 12 metanii dim.ineata (dupl :ruglciunii1e de d.immea~) ,Ii seara (dupa mg,~tcitmije, de sea:ri)~ timp de ·40 zile,

9 ~ 'L ~ ·'rli~ III A; ,:I .~

421~ JKtf,ebare: .Plltem ID. DJgent.Mt II, [ .. aftN'U ... ne r.a

s'f:ftufi, si lstem obsetVQpe in 4uzul tuturor' dacla i se inlAmpl' [CD'iva s. ,gtre~'easc. fa ICJtiN' sau ,ill cl1ntar-e?

Rlspllns: Nu trebuie nkidecum sa facem observajie in auzul 'mtu_r[or~ nici 511, o:prim eele Incepute dar, :mai ales, nici s~ radem pentru a nu lie prov'Oca §.i celorlaJp 'lXi~burare" Ce dati s-a 'mtampla:t, de exsmplu, ca cineve sa fin spuna acel prochlmen sa u sl, nu citeasca atAbea stihuri [eate sun! rmduite m. cenon? A,c;est lliu.c_ru" desigur, trebuie sl=,m amintim cu btnisorul, dar' es~ bine 81-1 lexpUclm dup! terminarea slujbei; flrldelegeft nu canst! in faptul ca din ~le§ealA nu s-a cint. ceea ce trebuia, ci in faptn~ ca" deli s-au citit cele arutuitel acest Iueru S~ f,lcu.t f,W"a luare aminte.

422~ IntrebaTte: Cl sj f(IJC €lac.' uu [am g4sit d,ihoiJnit ~priceput I' ,smerit?

Rbp1.llll!S: Dar lntr-adevar, un bdru_mltor dl:uiK)m1.cesc bun. in vremunle noestre est'e 0 mare rarltate, In acest caz sl"'~ spqv'ede§ti mal des 'p~.cate1.e la preotul duhovnk. iar Urtv[ititurile s~ le lei. din

~ .. ~

Sfan.ta Scri,pmrl ~i din carpIe scrise de Sfinpi. P.iirm.p

~i de stareti, mal ales din cele despre nevointi,

4231' Infrebare;' CU]ft. Isle coreet 1[' ne' l:nchinlm? R15punS~ SI. te ·mcbini. tntottdeauna cu evlavie ~i cu ravni-l ducsnd mana ]la frunte, la p'arl'tece', 'ilia

_-,

. 1.' " e:tre,b.\ATe': Duh"' rIIu 6,£ ,IO'JIte pocii?

Rispuns:: Duhul ran msu§i a. ildeve:rit C~. poclin~a duhurilor rele este imposibili. ~i aceasta . ~ ill depinde de Dumnezeu, em. de " ;"ibertatea lor, indreptata numai spre rau, §& de mind ria nemAsur'a.tl, cave ,exclude' orice smerenie.

4191~ in trebsre:' Cand 'nn se pot .fRee lD .bis'mc4 me'taHi'i "ani I,a plm.a.f?

Raspuns:' Metanii pana la ptlInint nu se lac din zlua Sfinte1of' PaJti p.aM in ziua Sfmtei 'Irelml, In decursul Ln'IUtegului an 'in cele douasprezece praznioe, in zllele Ide duminica §.i samblta ~I [de asemenea, Tn zilele implrtl§irii cu Sfinb~l.e Tame nu se fac metanii, ci se admire numai pi eearea genunchilor (tn zilele de duminica ~.i shblilori) eu binecuvantare Ia locurile sfinte,

42f)lj IfttrelfJiar:e': C:e rugifduHe, cate mefa,lii fi cat ti'mpl trelmie sille s.a1Ja"im penfru 10' lldposatit ,care ubia fl-ll dat sufl'etul?'

R~spuns: Trebuie .sl rostim rugichmea: ,,[Odihne:,,·te·l· Doamne, sufletul r,lposa tei roabei Tale (numele ,ei) §i iartl-i ei once gt'le§:eaH\ s~i:rir§Ua cu

120

121

umaruldrept §i la eel stlutg; intotdeauna sl te mchini .stand in ptdoare .. pnind trupul in pazitE dreapfl, m apoi s~ fadi metanie, dar nu asa cum lac unii, mchinindu~,se §i fidnd metanie in aceIDa§i timp; n.u trebuie sa facio semnul crucii §,i metaniile in g}"ab~. Metania mica trebuie sl He aceea m care, aplecandu-te, sa pop. a~unge' cu mana pinl la pAmAnt Arhiepiscopul Antonia ·VO:IAns.'1 ,. sene:

IICmoea ortodoxa se savir~§i~e ast£el mana dreapta leu ,cele 'b"-ei degete adunate se a§az~ mai intal pe frunte (nu. pe nas, nu pe barba @i nu in au», a.po:· pe pa_nieoe, 8lpO~ pe umlrul drept .~i, in cele dill UI I[! .. pe umlrm stan,g (nu la s,ubsuoarl)u.

: 24 ···lnue&Q;re,:· Va primi de la .Dumnezeu rilspl a ~ ..... " ee':' Cdn! tI ilitl t stat bllft ii' a irulemndt itl ,bbi'ne?

Raspuns: F~Ii mdoiala coa va primi.. fa ascultA ce spune despre aceasta Sfinhd Ioan Gudt de Aur: uDac! dai sfa tori, iar ascultatorul nu me. primeste ~'I nu a.duoe roadele ascultarii, pe tot ip este pn:~gltUi de Dumnezeu r~_spla ta pentru sfaturi §i vei dobandi aceeasi r,isp la~a pe care ai fi dobandit-o daca reUiledt te-ar Ii ascultat; pentru ·d.\ ta 'P-'M mdepHnH daroria ta, Da toria noastra nu este s~ i convingem pe· ascul~J ci numai sa-i sfa .. tufm",

W tstreb,Me: Sf' ,c-u,vine' s'd as,cu.,lt din nt}lll cu,antul bd DrnsBezett ,.ci' {Hva1ituri',lle, cici (ls'ctd'~, ,d'ar :NU implines,c, nu.!ar.' c€ea. ce invati ele?

R!splU1S: S!i. asculti, chiar daca nu fad ceea ee lnvat,! ,eiej! pentru cl de Is. asc ultare se ajunge ~i Ia

122

Waptub~e Cbiar. da.cl nu faci ceea Ice te lnvafl.,. tohqi sa he ru§,ulezi de pica!, sl .. ji sehimbi modul de sandRE! fi sl ·te osandf~.ti pentru 'faptui ei nu fad (SfantW loan Gurb1 de .AuI) ,

426~ lntrre.bafe: Care' eete ,":ma cen'nt-i pletitla "Sa ,a omu.lui?

R!spuns:. Ca totul sa file dup,1 vola lui §il cind acest lucru nu se tntimpll.I- imedia.t c:arte§,t:e tm.potriva "u,i Dumnezeu §i se su .. lrl pe oemenl,

427 .. lnu"bare.: C'e ,mp'ona.pi au 'Iev,Qriulele ex terio are'?

Rls:puns: Chiar dacl :ne.vomtele exterioare sunt necesare, totulifu ,ele sunt nb1te sche1e,.. de' aceea opriji~vl. mai p1J:~ at'enJia. asapra Ior, Cladirea se COCIS,t ·uie~,te ell ,ajlu(orullor; hl.sl ele nu sunt cladirea, Cladirea este in mimi: SP[18 lucrarea inimii sl vi m.dreptati aten~aJ,. UnuJl ~fu acda§i lucru poate fi ii pllcut, ~i nepMcut lui Dumnezeu, ,judlecand dupl in~ft.,t1ii. In vi\'ta ii-vi cu acest luau ..

~~~ ., ,

428,. In.trtbare,: ICWU este tutel'ept 844 sluj'itn celu'i b\o "uav'?

Raspuns: eel ce-i sluje~~e co. 'inte1epcitme, Icelui boJnav sluje§.b:~ pentro a. dobindi itlimI mi1osHvl~ pentru a dobandi sentimentul compltimirii: Iclei cine are acest seep, acela, orice i S~' in.mmpla - vre~J\

din . f· ,il!t; ""l ...... >: ..... ., b . In' .. ul s· 'r.iii'li'i rev' .... lta

necaz, ,a_ar~ on u.aca. :mSU~l . o· ,!IV·. '-UJI, e'. U.lL

impotriva lui - ind"ur! fIx' 'kl1bmave toa'~e ac~S'teat pnand cent de sco:puR slu ,i ,~tiindl ,el mai lieCW10&C~UOr ti este lui bolnavul deca'~ el bokmvnlui.,

123

Si fi~. incrledinjap. eli eel ce sllJire~te' cuinte'lepcfune bolna vuhn, se leJjbert!azl Ii de patimi ~i de lupte,

~Jflfre"are: Pe aRe trebrde!iii socofim &S,at? 'Rlspuns:: Bogat nu. este eel care' a ca§tig.t mnlt, d eelcare a dlrui.t .mult.

. .' - In &e,baft.': Ce II inilfupleci tft chi,' la"Osebif

ft,!' n""~'iHI"'JlI? r - ,~1I1R.rJJh," III

.Rlspuns:: Nlmic nu 11 indupleca pe Domnul asa lea lub~-a pentru Vla~maJiLi

': 31'. ln~eba,,:.' Cum ~ecuHtJ4.te.m c4 cee," ce se intlim:pl' ,esfe ,de ld Dumnezeu?

Rispuns:' Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este plln de paoe ~ fllhlsiror' ,~ n dues pe om Ia osmdilrea de sine IlIa smerenie,

432i Intm&au': Cu lcine ~€"uie ,si a~em rn mod deosebit Jegit'U'tit ,1 ,rie:tenie?

Rlspuns:: sa ne aJlhUam celor clvorn.

Dumnezeu le-a dat bar.

433~, l"trebare: Este biue s' H~ dorim lJ(Jgitfji?

_ Rlspuns~ 'Datoritl bogal'illor ,apar mindria,l

slava de~artll ~omia pantaecelWl, inbirea de p~loeri ~ lot hazard ul.

434, lntreba"e: Be cuvine ,si .fa.wn metanii ""{Ii presHS de ,uteri?

Rispuns,: Dumnezeu nu cer-e' de 1a moil ceea ee este peste' puterea noa.s;tr-i, de aceea sl facefi pe mAsur,a pU'te.rilor!

435. In.tnibllJre: Ce trebui't s facl. 'un cr;eftia. latuDt!i chJd se intOtiTce' de p,e drum aeasa'?

Rlspuns: Cind se intoa:roe ,acasi" crelHnul ulebuie 81 se ,cmscl pentru ~oa:te gre~me 'pe cue le-a flout pe drunn fie elt a ince,cat 91 vadl. cu oclUi. ceva riul fie ,ei a auzit ell ureehile ceva necuviin.dos, fie ,eI a rostH cu lhnba ceva de prisos ..

.436, I.tre;bare': ,Cam ,ii p';'iJim viata 9,anmnilo, C4'_' nu mftg· ,la bisenm, lui Dumn-t%eu?

Raspuns Oanlefnii[ care oeolesc Biserica [Wi Domnezeu SlW1.t -str,linj. die' Dumnezen, s.unt str,!ini die Icredin~1 ~i de virtuti ~ viat,a lor es:re' :pHnl de ·toate patimile.

43 7~ In trel~l.re': Ce elfe oS_ri,. intelep,ciune?

Rhpuns~ Este faptul de a Icunoa~te' ,~ ill m~Jlege nepu Mfa ta omeneasca.

438'. In&e&,ar-e: Pu·t£m ,hicrtl Cit i:&ind. iA miNn-irea neasfnl /d'ra un ptJ'ri"te' d:uh(Jvuic1

Ri~puns: !Ji un -pkini'e' duhovnic - indrumltiot §.i invl'titor- emul nn poate pHil asa cum ·trebuiet porunclle lui. Dumnezeul nu poate 'kit pe' depHn. in, virtup ,i nu poate sA nu Re' prins in cursele djavote~ti.

InfTeb4n!': Va ad It»DU" raqrms I'.i

Du -". ~-.iHJ' ,.~.",_.i1 f·JI'~n,tuJ.tI' ztldamidl?

mi. .w..M- . "",· ... lI.',K U~1II ~w _. .

:Rls,pun_s: 'Sfintul Ambf1ozi@ spune cit dael vo I da rlspruns. pen.h1.t ,cuvinhd de-§erl;. atund sa fim

125 '

a tenp ca nu cumva S"a ni se mmmple sa dim r.spuns

• ' !I.X. d' x,

,I. pentru 'I~Qcer-e'al. za - armca;

f40,~ 1:ntrelbare': Ce regula tn'buie s,a 4V6m fata de ,aproap,€'Je nosttu,?

"'spuns: Pnma regula este s!~'~ indepUne~ti cu fermi ta.t-e ell vinttd, da t §.i sa nu ~i m~eli pie ,celllam~ in fag:: 'i1du.int1e1e tame'.

'. t'

,441. lnt~e'bar:e:' Cat tim, se feme' CTefuHUl de. tn(uute'?'

Raspuns: Cr~§,Hnul se teme die moarte ,atat limp cat plcatullfste putemic in el.

442~ intreb,are: Ce trebuie' 51. c,itim td:unci' cind merge-m, la dU'ho'o,nic. 'ltt rSpoved'afde?

RAspuns: Mnamte de spovedanie, Icitlp poruncile lui Dumnezeu nnp.re.unI co. indreptarele pentru spovedania plcatelor.

00 In trrblQt-e: ee' !C'on'f-n;ooi'e ,. iertar~" p'actlteTor cte,tinglui?

Ra_spuns: La ie'rw,ea pKca:~or noastre contribuie faptele bune, Ji :mpHele,. I,i bollle,

444. lnm'bdre: T,rbuie sa uitlm virtuple noastn?

Rlsptm_s: Sit uitlm faptele bane - este tnt 1 ucru bun, iar da1cl IDe ~em minte permanent, prin aceasta ll sup~_r,lm pe' Domnul.

445" In tr,pme: Ce IOllas Be' idldnclJ citirea EV'llf'gheliei?

126

Raspuns 1&1 curi'je~te sufletul,

446 .. tnm&a,~:' C'e' bl.tm :mebui~ sl/i'e ce'l Maj . impo .. " t p't.ntftl piri'n"ti?'

:RJspnns:. Totul pentru p"lrin~ trehWle' sifie pe locul doi -f;;t~l de grija pentru c~e~ter-ea eoplllor.

447., lntrebdre: Prig .ee' Sf iani £n m.o',d'la,e.()se·bit ,piC4tt~'le ,crtfnfl.;ldui?

Raspu_ns: Iubirea pentru vrajma§i, este oem, mai mare prei~ de dtscump:Mue pentru plcab~l~' noastre,

t48. latre&ar-e: Cau cupf: este ,cumpJi't "e.ntttt

L;~l t luerurlle

Rispuns:: Cugetul ocupa ' ~u

dumneseiesti este cumplit pentru ttiavoL

44~I" '.mba-fie: ICe ,utefi $pWJie' despn' Idttns?' R~SpUI18,: Unde este dans" ecole esoo' ~ diavolul. 4S'Il}!, 'ufte:bl1I'e: ,E'ste bltD" inva,iitu,a. de,spre

pre. ite'stin a r,'e '?

RasplU1_g: Invi~~Jura despre soartl est:!€' semln~t~ de diavol, Nu ,existl nid un fel de

predesnnaee.

451. Inueba~e: Ce trebtde sa tnd'l,ff'e omu l pen tm n. ,dolban di iena.r:ea :p'alcafe"or?

Rispuns~: Pacatosul care se cme~tel care d~ve§te sl se smereascl. §i sA se cur~:~asc~, trebule sl primeasca umilinja §i sit tacll i~d eli este p~l\tos l1ii cit be~bwe' s~ indure pentru poclm'tllca Dumnezeu sa indrepte pi,eD tele lui.

I.trerb.-e: Urmd~e'Q.. t.,,,,,i lucru este

. '.A?

M'.

:RIsptmS: In ceo. mai mare parte, deznldejdea este urmarea viepi mtma.te1 con'tinuu ..

45:3". '"tte&,4re: Ce fe,los duhovni'cesc lilpbande,te' rom.l dm citi-n'a Vi'eplor'Sfintil1o.,?

R~spuns: Citirea vietilar pllol'~rOr lui Dumnezeu m.tLre§,te in noil rcredln~, lulne§t:e nade.jdea ,Ji inOlcar-ea2i dragostea pentru Domnul.

454,. Intreb,lI;re:.' Ctlfif sunt j;ertf-e'le dduse IU'i D1umneuu?

Rlspu;n_5,; Landa lui Dumnezeu §i d.tiliw umilit, 45Si lUfrebar-r: cand este "osnd ,llcu" I,.i

n.. .. 'i'M'H - - - ., ~U~n~",ezeu.~ .

R!ispuns:' Postul este plaeut lui Dumnezeu ,3, tunci c8J1d~ in tirnpul lui, avem btlMvoinja. fa.t.I. de'

. -oamem.

·456~ Intubate: Ce msemniltate au pent"' mdntuire'a nodS". umi li1t.ta .ci oca,.a.?

,. 'I.

Raspuns: DaJ:1. nu ar fi exls tat umilinja ~i C'CaIa, nu ar m existat nicl un sfint. Cine fuge de necazuri, acela fuge de' viaJa VrBJni,c'a. Pentru ce am primi r~spRlata daci nu am fi oclr,ip? Pe c-ei ce ne oclf.asc, trebuie sl-i soeotim binef~cittorii sufletelor noastre,

45i~ lntrehar£: Sf mvise ,sa 'Be. teme.m de vrAj.ilfiti luj' D'umnezt!'U?

128

Rbpuns: Nu trebuie sl ne temem de vrljmal·ii lui Dumnezeu,

@ lafr-ebare,: C~m ,elk luu.n. Do.ftll,": p,enfnl mdBM'RI1 NlJrfl.Jtm?'

Rispuns': Lucrarea Domnului este a§a ineat ceea ce neincearc •. ne sluj:e§le spr-e 10105"

@:1"tlftl1Me: Se ctWUte CIJ In fimpul fUJI.lor &11

He' il:grijim de ~ind"are,a lor?' .

Rlspuns: 'D~ trebuie sa ne ingrijiim ~ vindecarea bolilor, Cine no voi : tie ca in timpul bolii sl se adreseze medicmui §i las' totul invo.ia lui Durnnezeu, acela n ispiw~te pe Dumnezeu

46 fl. Inmban': rCui ii esff • ai' uror sa blare' I1t norocin Ie:?

Raspuns:: Nenorocirile le mdud1 nsor cei car~' mvata din dumnezeiesdle carp :rabdluea ;?il

l'

in~e]lepCitlll!eA .

" r

mut~~!:::~~es.;;:~:SU:; te.ma .ai

Ra:spuns: Dreptul trebuie sl at! teama d.e mandrie mal mult diecat p!rcitosul.

elm ~:::=~:t:~::r'fl princip41iS de

Raspune sa aiba mi_sura in toate,

4@.f 1:.tn?'&Me.;· Prill ce se rexprimA f.·lsa H4d~/ile'?' RI.spuns: 'Falsa nldejde Sf! e xprim I. pr.m

Increderea pre.a 'mare in propria mantuire ve~nic!.

129

· ~ t.trebare: Trebuie 51 lie i'ngrijim le ·m4n·tuu~ea. tlpTtJHJpe'l,ui ,sau: sa: ne ,limititm '''''''"! lao grijltll'eHm pmpri4 matd:uire? - --

Rlsp'unsc: Sfintul ~oa_:n IGurl de .Aur spune cl dJi,IC! te vei mgr~ji numai de propria ta m~hrlre'f cu Iilimc ~ vei fi mai bun decaf' eel ce II! mgtopat talantul m plm,mt.,

463~ lntreb«r,,: Cum sa' privi'm ,atnJc~i4 'a'a €Ie'

&. "1 ,rl P r

ran,,,

:RJSpUDS:: Din atracjia fa',a de 'bani ia Dliiere' 0

muljime nenmnAratl die' rele, r

,0 "'64 1:ntrelJare: Sf. cltvine sl. n:e lntri'tl~m 1'\etI,fru "t,e.,derea Ibitmilor1

Raspoo_g:: Pentru pierderea bsnilor nu ttebuje sl ne mtristam ..

, 46i .. ,!utre'bau; Este virtute ma.repovatui're1a

apfodP~IB' ?

Rbpruns: Gsa mal mare vktute c-OIlstl in a te ingriji de pova.p1im:ea aprloa.p~.ui~

468.. lntTebare:. Ce treme 54 titi'm; o.c.a'SR dt1~j HU pRiem merge '4 ;Disencl?

. , ., "Rasplms: In locul UTREN1EI -- rugad,unile de' ldimmeata" eei 12 psalmi ,ale~ §i ceasul intti; iar in locul LITURGHlEI _. ceasurile al treilea ~i al §aseiea.

_, 46911 In mb a re: .Pentm ee' mlbuie' sii ne mgiim

DomnBlui d:up~ impiirti,;n'4 cu Sfi:n;tele Taine?

i30

l~lspttn_B;: Dupa ilnplrtl§amie, trebuie sa~'L rup pe Dumnezeu sl plstfritm Darurlle' cu vrednide §it D,omnni s~ ne dimiascl aj:uloI sa nu ajungem, mapm, adicl 51 nu ne intQar:cem la plcatele dlinain.re,.

(i7'iNn,-tr-eb.n?'~ Cum Sl:'~,l reel', ,." c,UNQa~teJl! pe eel Clift tste ~ de DOlm,8111 D'umle'zeu'?

Rispuns:. Este lu:tat de Dumnezeu celce nu ave necazW\ii i§i petrece zilele sale ftrlit durere.

~J latrebue: Cum 91. rnvl.film smerenia?

Raspuns: 94 ci.t:e;§ti in ca:qne Sfin!iIor Plrinp acele locuri in care sene despre smer,enme ,~i sa te' straduie~ti. sl 'le por~i a~a cam 00' 'inv3J~l ei,

472. lntrebare: Tr:cdnd'e lsi fim pmdentj' in iiscuf/J?

Raspuns: tlste oibli,g,atorriu sl fim prudenJi~ de~,ii spuse flr~ ginduri ,a5CUJlSe, unele cuvinte pot fi interpretate.' gte§i t.

473~ ,11I~ebl1rif:' Ce este isl'ita? RaspllUlS: Ispi-tl. se nume,te tot ceea ce dl. na:jteve la ganduri despre p\l,ca.t, mclin, §i slle§te spre

pleat .

4,14~ Intreba;R.: C~m s'l ,privi'm desfataTle'tJ?

RI_!,puns,~ Desf~taJtea f!S'te d umnezeul patimilor, once desfatare slibe,re' inima Ii mmi:ea..

475:~, 1",t-ub'd,re: Prio. U se tntm-e,te Ii se Ae:stJvf.t'fefte' mrtuulI1

ll[

Rbpuns:: Virtute"a ~ puterea suilettdui se 'lintlresc ~ se deslv~sc pdn nenoroeiril swferi:n~ Ji bo ";0 Fiecare 'l!ncereare n apropie tot mai m.ult pe om de' Dumnezeu

iJI~ '9.--.Lr- .... L. . 'I' if o. 0 ,. - 0 -;j,.x. o. 0001 'i..'" 0 ,-:II?

'~I u • .Inill.,uBref ,I". ce COnSitH :m..6I1a,dsJtnb.~

RlspW1S: Monahismul consU. DU. :in vesmlnte ,i in tnitlnlil d. in smererue, rlbdaI'B1 dragoste Iii !ce.lelalte virtu.p,.

477~ In t reb are': Trelnde' ,4-; iUlbtfm ,pe top 6,ameni,i Ibn deost'biu'?'

Rlspuns:: Trebuie sa-i iubm pe '~op oamenii de dragu lui Dumnezen, ehiar ~i pe vrljma§iJ' dar, destgtU'1 eel mai mult pe plkinpiJ. duhorvnic~, .pe· oimeflcltori,. 'pe ~'o vitltorlj pe condacatori ~i pe prietenii dupa dull.

4.'78~ fntr-r.baR,: Cum. p'O'ate fl.; mon.lI,d' de folos' ru4elor lui?

Rhpil1llS:' Prill viaJa sa, en slfatuI. ce -. bun, eu cuvi.nt'W. §i en scrieri Zictiblan! de s.u£1et.

'79,., Inmbdre: Ce este' POSruIl

R!spuns:: Postul este mfr-inaf,ea voitl de Ill! once dlesflta_re" :Spun voi.ta. dsoarece mfr,arnarea fif,1 vole ~ die ,exemp!mu: din prklna s!racie~ a bolil ori a slavei dle§'ar~ ~ nu poate fi .numitl post, cld ea. vine din nevoie, nu din buna Viomltt

48ft t.trebant: Cum si in.i)'4tifm s. tlbdibn.?

"

l32

Rlspuns,~ ICandl dneva 'e oclrl§te ,fha _ s,1 fij vinovat, pomene§te inaintea lui Dumnezeu p:lcatele, tah' §ll rrin aceasti cQnfmnji SID'eret,te .. te,

48, . I.'mba,e: ,Ceo uebui', sa f.cern Rbmci calA e,9QI tii'n.fl1 8' jrlman't.tl pen·tm ceva, 4flume'?'

Rispuns: T-rebrue· sl. pilrlsim imediat tot ceea Ice tulbura 'oon§tlinja. l.il da,ci ne oslnde~te cumva, ftr-ebwe imnediat sI 0 IDinili'tim prin, _poctin$-l.

@ Ifttre:bMe: n pnttm .[."da p£. om bI: lata? ':isp.1ll18: Nu trebuie' s.a-llludi\m pe om ~. f~~. deoarece iil putem provoca un mere rlu suIlletului lui

4831' lntrlBbare: Ce fuse,Q,.nj ,,, a Sf sOtoti pt sift,e #141. p,.,ejfJS de' top'''?

Rhpuns:: weilDUll,it nu 111(1 seama Ia picatete altora, ci Ia ale tale.

._. 0 :. In~e.bare:. Ce eete im"oriaftt'in momt1l1ud

morjifl

Ri.,spmlS: Trebule mtoidea.una s' ne gindim sa intimpinmn moartea afIandu~ne in. pace cu {,op. Mul~ nu ,tiu aeest mucro §i de acsea nici no dan importan~ acestei impl'clri.

485t '.treb'd~: Ci'ne se os:tenefte fa mgileJ:uu£ fara fol€J1,$?

RlspumtS,~ Cine se osteneste mult la ruglciunej dar iJ. S'upli1r1 pe aproapel,el acela ss ost$e,t,e .firl

folos

486. lntrebaN': ICum trebuie SA' pri:mim nepl'cen'J,'l'

Rlspuns:: N,epHlcerile u,ebule sa le primim. ca pe un leac pre~rQs impon:iva slavei dep.rte ~i mgAmfH ooastte.

487i lntrebare,: In. Ct' did, I:tebuie sa scri'em seri'sl>ril'e?

Raspuns: Scrisor.ile 'trebuie si le scriem in duh de bunl,voin~it.,

f88~ lnme.bare: ICum sa pmim r:-eI afij',le' cu (Jameui', lumg"ti'?,

Raspuns: &elaJiile care' nu contribuie' la mantuirea safletului ne abet de Ia treburl, ne im.prl~:lie mintea, ne umplu vla.fa de de~ertlcl.UDe ,~i nu ne lasl sl ne concennam Ia noi '~ §i la Dnmnezeu .

. - '.,g, lnfre'lJa.t-e; In ee constl adev'ta'ta i'ubi:tif!' ,en.Uu· a.protqJ(de l'

Raspuns:' .Adevlr,a,·hJ lUlviu' (JonsUl m a-~i, .da eproapelul odee lueru de CBJ."le are nevoie,

499t t.tr-eb'dre: Trefnde sif m4nca;n ,ana 14 ,.tarati,'?

Raspum: Plntec:e,le situ! trage 181 SODl11.r Ia lens ,i la dabiciune; de aceea se stimesc in om gindu.ri intina:te.,

·49i .. latre&an: St' CHtJfnf sd-,i Avnasr:i moartea ICel care nB, ,s~tJ .cuMp't de p,icate' prin: ,,,,ainla Ii ItufreptdU? '

134

13.5

Rasptms: em vmuo¥.i nu tr-ebtde, sa se teami de vorbele rele.

4f7t In Iteb,are,: Esfe de }olos ftiJnta ja,a dr~rost"7

R,lspuns: $ttinra .flrl dxagos;te nu numai ct. nu este de folos, dar este chiar d!unltoiUle.

"\

, 98 .... n,freb,41'e,: Trebt;;:i\t!' 6,' :n~' t-etnem de i;"i'te,?

RlSpWlS: No trebuie sl :ne temem de' ,ispfite, deoarece ling~, noi este Dumnezeu; diin prkina ispiteIolr nu trebuie 31 eAdem in mrrisbr,e ~ dezn.ldejde~

499'1 1.ff:ebarei Cum trehule. ,s4 tie· mnMm. +:atl

r _r. "I , ~~

Ide ,Q,amfttii' mincinofi?

'RJspttnS,: Pe oamenii mindnos! trebuie s!-i evitlm~

500", 1.ttebarei~ Ce II fa"e pe ,om tn.emit,? RitSpWlS:: Pe om il face mucenic nu numai moartea, d ~,j, starea sufleteascl.

,501,~ lnfTeba'f,i C,are eete mommhd prie'mic in can tre&me povapd"" 'un frat-e,?

Rispuns': PovAlUie§te-m pe frate atund (and se afla 'in bunl dispozip.e'.

59;2',j lntre'bd,e: De ce uneori 'ifi,nti'i' flU fmplinfSC 'rugilci'uniZe' n;oas,tm ,i NU nt izbAvesc de sufori:n Ie Ii' neno,ociri?

Rispuns: Sflnpi nu ttnp lines c rugkhmi1e noastre, nu ne ,dlruiesc bummle plrnante§li cerute

ill 36

(in ru.gaciune) Ii nu ne' i%blvlesc ,de nenorociri ,¥.i de s.uierm!-e pentrn lea tocm-m prin aceste necazuri sa mhltmascl suftetele noastre,

5'03;; 1"tY'eb4te:.' CdR frebuie sif ft', feme'lia mgit1"unli pmtn.; ,.roltlp,de·?

Rlspuns:, Temelia ruglciwUi pentru aproepele este comp.ltimi:rea, aeestula.

5fi4~ 1,,:tTe:&ate: C_ SR ,,"vim fdphd ,ite' a ,ib,d'a bo'al··u mul1m'Jire?

Rispuns:: Paptul de a rlbdla boala cu mullp;unire' estemai PDr!SUS de ,oele1a]te m.df\ept'r.i main,tea lui, Dumnezeu; prin boli se cur,~,~sc pieC1Lt.el €' §J. ne

.izb!vim de patimi,

5(1$" In.trlBhau: Ce tre&uie sa 4ib4 flP'e. pn'ttnd "Jal,.1 eel' ce' darn,fe s. Sf ·ntAntu:iasc;i?

Rispuns:: Primul Iucru - s~ se deplrleze de p~at, iar al doilea - sa. :nu dez:nldij d uiasea ell privire la iertarea plcateloI sale,

50fi~ In. tse ba:re,: Se cuv.ine sa Nlt! ",rim dS'Upr-a ga"dv:rilrn rt'le'?

Raspruns,: Nulrebwe sIne: oprim asupra gandurilor r-ellie' care vin in suflel~, ci sa le Wocuim. ell. ~nduri bune §i :sfinte.,

507., Intrtebllfe:' ,Cllm tTtebuie ,it ,an-dim ,fa

.1_ .. ~J.... d". " .JI?

Cnin:un,K: 'fa taUt'

C 1 . ., 1...: ... , dln · d !Iv.. i,

Rispuns: e mat rmc ,Cl'W;W. . I'~'~ iac . este rnM greu

deci.t c-el mai cumplit chin de pe prunant.

137

,.tlI8.,ln~ebtJR,: Ar-e ''arlO importdnt-tf pentm mantuiua suflem lui statea in Itlire il giselte pi! om ·wo a rte« 1

Raspnns: Mantuirea~ sufletului depinde mult Ide uiHmele elipe ale vilejii. 1n ce te vei afla, 'in aceea te voi judeca - se spune in BvangheHe.

. -

_. 5'lJ~l, lntre'b'am: Tr-ebuie sa -!:.sM nm'~" -,;J A

l HfiJ r .' 1~~~n,JI;. '1ft

fnttelfJ'lri? .

RaspWlS~ Despre Iucruri de~arie mtreb], lueruri desarte vel ,i auzm. Iar aoeast! ne mvatl sN fnn

P'rudenti in mmebiri. I

I " ~

_ 51,O~ In trebarl: ICe ,-egula t1iebuie' ,s.ii pa%i'm lD'rl,iute de' som" m ji:ecflfe %1; foat' via.;.?

,R!spuns. in fiecare zi;. IDam.t:e de somn, trebuie sa n~ amintim pkartele slvh~ite 'in timpul zillei §i s4i ne elim pentru ele inaintea Domnului,

511 i Inmbare:,' Cum 'Sii. pr,fJcede~e crefn'fud dacs' fa-cpa fn.Jta' tl tmpieaici sa triii'asci in Dumnez€u ~,i ra~,i' mhtuiasct!" sufletul?

Rispuns: D,ac! tu_ncpa tnalt~ il1l lmpiediea s~ u,aiascl, in Dumnezeu ,i s~"'§·i mAntuiasca sufletul, ttiebui,e s! 0 par~se.a.sca,,, M'al bine 81 ,fie mai neghiob ii mai simplu, dar s;t se mAntulascl. Ce 1010s Via avea daca vE'i dobandi toa t.a lumea, iar sufletul tau U vei pie·rde?

al2., ff!tre,bltlre': S,,' esoine sa aco,rdic~ ""'"' 1-1

U'~ UItI::U I.,e

pacrenio.'f oamenilof lume,ti? I

138

Raspuns:: Nu p,~ pre] pe OO€ft ce s,pun despre tine oamenii rCM',esunt str,lini, de dl"I":' ul nostru

biseri(;es"c~

613.. ,Inmba,,"e:' Cum tTrebllw S" ,rivt!asca ,Crl,ftinul cununia £ivi'l i?

Raspuns: Noi reeuneastem :nu_m_ai cununis r-eligioasi"" Actul civil este neeesar, imain plan duhovnieesc este insufident,

514., lntreibt1~e': Ne putem 'man:tui Jitril sa

S"I11~";'m'

~'l~ilr~ I .I!

RaspUI'lS,: Destinul 'tutuxolr oelof' Q@ voiesc sl Sf' ,mantuias.el este s~ sufere. De aceea, dacasuferim, sa ne 'mH~urln:1., cki ~a S~ do'b'nde§lte mlntuirea noastra,

515j 1ft tre&\are: AYe putm' rupciunea fnai'utfcQ; l'ui Dum_ne'zle" ,daca este r{Jsnta' fa:," oonav,oi:nJ{I ini'mil?

Raspuns: 'Flr,i, bun'V01in',a ilnintij" ruglciunea este null.

SlOt 1ntreb.are: Se ,cuviwe' sa fll£.e.m aamen,ilof 11' ",bIt c41cantl' void I,ui Dumfte'%eu?De exempl'u1 sl. ,'eiftete-m ti'mpu'l' ift Z'ilaQ'i s. 1),mm in Itfe'f.,ert fi ala

rnai dep'Ane?

RlspiMS;: Cuviosul Serafim de' Sarov a spus. ci din pridna a,~es.tei iubiri neslbuite .( a dorintei de at face ,~,elo'rlal~ pe' plac) mUllifi au pierit. Trebuie sl-i iubim pe t·oPt dar' mai mult pe Dumnezeu, De aeeea nu trebule 51 mgld uim ceva impotriva oon~tfintei

din dorinp. de ,I, face pe plac oemenilor, ci trebule 51 Ie facem aeestora pe p-1ac din dorinJa, de a lie face bine,

~

ftiiHd~:!'::=a~;:fi~!:: =~7 c'!"r:;

cump-.ra manmir-ea fl,otJstr'?

RI_Spuns: Nol ne fur,bn timpul singmi prin faptul cl nu faeem nimic, prin vo,rbil:ea dJ.re9a_rta,1' prin (uriozitate,/ prin vlsarea farl rost Ii prln mult SOl1U11. tnchipul~ .. vl cat bine am face dad nu ne-arn petreee timpul fM-I, folos .. , Pentru mintuire putem petrece timpul in r~gadunel meditatie d umnezeiasca citirea d umnezeiestilor clI1-i,. cercetarea biseridi lui Dumnezeu, mseo-til ,eu,ce'mice, slv,lllir,ea faptelor bune em: osteneli,

518,. lntrebar,,:.'Putem, dQb4ndi smeRu:j'._fdr" 91 fim d£/ifimtJp1'

Rlsp'UN:: Cine nn mdml d,elaimarea, acela nu poate atinge Snlererua.

t_.:"19,,, ' ttft-ebaR: Ce :um,'t£ 8'ataHtI Gf'l rnai _JIlt:?

Riipums: 51 ~m cl, pentru nimic nu se su:piIl ata:t satana ¥i prin IWnic nu este aJunga.t ji dezarmar

~,t ., f "",, .. '~:,'I( 11' b - ..

a:~A' ca prm rapnu ca ,O'muJ. run e~te smerema §l

defaimarea,

520.. fntreb,tlre: Cum apre'ciaztJ D,unuez.eu: f41'tele ,i ostmtUIe. Hoastr.e'?

Raspuns. Demnezeu apredaza f~pte:le' bune §i ostenelile Icre§tinilo([ dup,1 masum smereniei lor"

1410

'2lt, f.fre-baR: De Ice an·wme mebtlie S4 '"eterim.? 'lspuns: :51 t:e fereJ;H defraplL car-e 'te laudit Ii del gindmu,f! care n deflim,eazl pel oameni,

522F. 1,d:r-eb4re: Ce 4flume. ,face ~d f(jPte.lle' butte SR fit. HefolfJsitoar~1

,Rlsp11N:: 1LA.udlj'o~enia face faptlele bune n.efolosi:toare',.

523.1Htr-e;&4R': Cum ,aJl4m carl ,ste fd:pta, bun:_?

R,lspuns: F.apta, bun. A" plicutl lui Dumnezeu este aceea care 1)1 este msullatl de duhul iubiiI.H; .2) es'~ tncuvUnl~tl de' Sfln'ta Scriptnrl; 3)1 este implinitl ell ~erltfe;hi,cie~

,S24~ 'fttnb4re': Puotii nevreduici Be impiediclJ ,5' do,band,":\m prin ~fi'n.te'le T41'ne h.ml lui

,Da:fftftez.eu?

Rispuns: PreoJti-i nevrednici nu ne impiedicA ;sl dobindim prln Sfirn-tete Taine harul lui Dumaezeu.

52'5'i' ,'nfr-ebare: Cum $'. ,.tre&u;i",im, IHf4bd're'Q fU UD ,om duuoooicesc spt'te'/-OII,tJ'sul sufletu lui ?r

'Rlspuns: Folosi~,-:m ca tndl(umi'tor ~i de' fiec.al'le dati cand. v,i, afla~, impretmi cu el, tndrepta~,-~ Split! lucrurile dumnezeie§:ti ~i lu.apt ci,t mal mult die 18 el §i insu~,ip=vl ,sfaruril.e Ii tnvl,tltudllie lui eueemlce.

52' Intnb'Are.: P"tem IncR,dinfa tainel'e nORs'tre proo,tiJo, J4m s,a. ... ,j ,c-e:rcef"JH pe ,tfCel:tia?

RJspuns: D,acl nu l .. ,ap ceroetat pe piJl}eop, nu le incredinJai,p 'minele voastre,

l41

faptulrci ne pOlnegresc.,· ne aju.tJ. 5! dobindlm (unum de lao Domnul,

61'. lHtrebare: Nit puttm supaM .tuJlti oiud ceilaltine' (Jcd"sc?

I!

RaspUflS: Cand ceilalji te ocirisc.1 nu te supara" altfel 51! sup!Jrl pe tine Duhul . ui Dumnezeu, W' aeeasta este mare nenorodre, Daca '~e..ai suparat pe' cineve ... sl. ,tll cl el,ti mJndnli lei, 'be iubesti pe 'tine', cai~te-te, pentru aeeasta 3i musitrlii-'~~ Diavolii se '~m de ,aceastl stare _. darel tu te intristezi nu pentra faptul rei ai fost oeldi t, cii pentm faptul ca te-ei S1Uplrrat.

S3,:t Int'rrebare:' Cu ce' gind si, Indu,m'm O'It;am?

'jt~puns:: Cand esti lOCh-at, amlnte~te-p cum a fost iocuit. M·intuito.rul ei chinuit chiar phtl 1'1. moarte, ~i,. pkomt pe' cruce, El. a spus; P,lrillte! Iarta _ le lor, caci. n.u §.t~u ce fac,

. @ . lntrebare: Cum 5j biruim gtmdu.rile ffI,iH;oas.e ?

RAspuns: Pentru a birui ginduxiieminjoase trebuie nu numai sa iertam, dar sa ne ~ rugam penrru c~II at! ne-a supua.t..

5,3!t 'Ntreb.,.re·: Cu ce gind trebu:i:e' s' fnduri. latunci cand' sunte. i'n5:ultap fa,' sii jim vinlovati'?

R1spwns.: tn momentul in care ,e~ti insultat flr~ sa iii vlnovat, pomeneste inaintea Domnului pllcabele ta~e prln care tu t1 supers pe 'HI et prin ac,sastit

t:-

~ nt'ftcbare': Cum Ii ,putem allge pe "eoti'?'

RlsptiIllS: Si.-i dns.te,ti pel loP. preotii :§i 1SS. alergi lao eel btml SI-i prepD~,fi pe pistCJtdi eei lnfelepJil buni :~ price,pup.1n viaja duhovmoeascl ~i sl .. i 'tii mai aproape de tine. Orke preot te poate dezlega de pbte... dar numai unul dID, mWlp teo poate mv,lta viata duhovniceasca

@'ntrtban,~ Prin ce It pRtem fatJe .pe ,'Ilac ,hli

DI ,f4.'iM ""8!"li' b~l-? R1f!JI"'II!"~4~D[I!J

,Raspuns:: . ui Dumnezeu Ii facem pa plac prln: purtarea blind! fat~a de oameni, ma_ngaier@,a celui 8U pitra;t\p- ocrotirea eel ui aSiuprit, m.toarcerea ochilor de la 1 ucrudle ·rele~. rezistenpt fa'~ die .gan.d mile rete ~i silirea la rugaclune.

,529~ fntrebare: ICe inseamn. Itl fi bland? RJspuns~ A Ii blind mse'antna ,8 mdura in. nerau tatea inimfi nedrepti~e'l ba~octUile ,i ,ce~fl~aWtre ~j a ne ruga pentru 'VII~mqli nostri,

530~ lntreb'ar-e: Cum fremn'e ,s'a 'vorltim Ide'Sp'~ (;lei care' ue' s",'hi fi He ldojmes(:~

Rlspuns:: Trebuie sl-i vorbim de bine ~i 5.1 .. i 11.udlim~

53,1. l,d:re&aTe: Fum. ,ajUfige in. lm,milia CemriltJr /arll sa avetU vriJjmqi?

Raspuns; F,adi sa ,sib§. vrljma~lf,. nimeni nu poate ajiunge m. hnpl_!l~a lui Dumnezeu, Trebuie M me muljumim Ice-lor ce ne odki.SC~ II ne ponegtesc fll,l sl fim v lnova Ji,. iclci ei sunt bmefl.:ito['ii .no~bi; eil, prin

14.2.

'][43

co~,tiin~. smereste-te §,i. prime§te ponegnrea em pe' nsdren t ea. pe' ceva cuvenit.

SJ'6,i 1nm'bare:, Ce es'te nepilsarll"?

Rlspuns: Nepasarea ,existl atundl I,and. omul impline,re Iucrurile 1m Dumnezeu, mal 0 €ace in mod ne,g~fentl rlrl d_rag~)is,re ~i flr~ r,a:vnl~

sa,7 .. It; trebM-e: tn. ee ,const4 neD6in,n:1

RIsp'WlS,: Ne,vom,-a roost! in a fi masnrat in toate,

588~ In.trebtue,: Ce esie ,,0,' tul "iun.me?

. ~asptms,: Postul lanntrlc e-ste aten~ fa,a de tine

tn8u~

~ Intt-ebrZu,:·ltt once J-a,tl bun:i existl1 i'spite:?

Ris,puns,: Mn orice fa.p't~ bineplitcu.ti. ,exils,t! din pricina lli,ucrirli v.rljma§ulm. ispi~; cu cat este mal m~hlitoare' fapta, cu. atat mai puternic se repede vdIJ~,ul astlpm',a omuhri ca lsi nhni(leascil fapta cea buna,

5400i Intrrebar-e.:' Ce iu~nunn1Ji a 'te ruga ,us l' Rlspuns,: A te TU;ga des nu mseamnl a citi intotdeauna psalmi ;Sl\U rug;Aci.um scree. Acest lucru este cu neputinfj. Caci fiecare C!!$tin trebuie sii faiel ceva, du~acl1em,~__rea sa; de' asemenea tmpul ostenlt ar~ ~V't)me.de o~ ~omnuluf §i celelalte .. A te ruga des mseamnl ca m once' hicru mceput sl ... p ridici des mintea §~ inima ,i suflarea lit Dumnezeu §,m, sl"'I ceri miIDl, ajutor f~ ocrotire,

·m44·:1

.w. II

S41.E t:ntreb,tlre: De ce m'buk sii ne nJgam n:elncetat?

R~spuns:, Pentru cl setana ne a'tacl in crlee moment' ell slu.gi1~ sale rele Ii} de asemenea, trupnl IDtotdeaurrua, are pofte impotriva duhului ~i nu De pultem iulltpottivi. singuri vrajma§'ullui.. De aceea trebuie :sa, ne in.lrmim, sa r,ezistrun ~ si, ne intlrim at rugkillnea. Cumintea ~ cu duhul ne putem ruga in once vreme ~i in orke loc,

542 .. I. tre'bare: Cum ttrebrd, s. ,etr,erem .:i'u-a

.1i.;'I'Halot~i?' HiDJ'~.1Ji ,JI;Ih

Ras.puns: In ziua nume ui tau trebuie sl mergi ilia biserka, dlupl ce a'ru postit sl te hnp;i.rtl,e~ ti. cu Sfmtele affine ale lui Hristos, sa dei de pomana 'pentru. slnlta-ka sau odihna sUJfle~elor rudelor tale, sa rogipreo~ sa £acl\ .0 pamh~da pantru sfantul al c~rm name il porti. Ziua numelui trebuile si 0 serbezi dUM dati est€! zi 1 ucra toare §i ehiar dacii sfanbJ] tau nu face parte din -randul sfinplor mari pr,azlluifi de, Biserici" Cea mat buna indeletnicire in ziua numelui este socotita d tirea viepi sflntului respecdv ~il a Qe~or lalte ,clrtj, sfinte ~ saVar~Thliea faptele de buns

credin~!",

. . .. ~~ tnlTe"~ PretutindtNi Ii putem feee pe p,lac lu ~ . UM1.f.e,ZeUlO

Ril_Spuns: Dal pr'etufmderd. li putem face' pe 'p~c lui Dumnezeu da.cA. pbim poruncille L ui, in prindpal dragostea pentru to;;l smerenia, cave consta in a rabda totul run partea tu'tur-or pe' deept §i pe nedrept,

14S

in a ne socoti pan! 1'. sfiIlitUj vieJii mai rill ~i mal plclto~i dlecAt to~ oamerdi din lume, m a evita sl-1 Iacem pres. mult pe plac trupului, 'in a nu ciuta minclruri gustoase~ in [I ne odihni cu mlsu_rl-t lin [1:1 asc.ulta trttotde.ar,una §i in toa,te con$Wnfi noash[a,. pe' care trebuie sl 0 vedficlm lla spovedanie inam'tea

:li: ,. t '1 m duho '. p(lrm e uruunovruc.

5"~ luf1ebar-£: De' ee daR Sfi'nfi'i Piri'8p [t) df'[Q:

.. ..' .~.. ....,,". "t~" Ii' &.u.lii:'.~"",- . to, ... , . ..r.....,.' " "", - - '~

'maR' l:mPDIf ~unfN vte r",t ~TU 1tl iSUu' 111", [K\Jft,A'rel UH'U

p.'riutol' d."OVfiic:?

"V ,x"" " ,. rw:,,...,,,,,,, i-Bx:.:: .... · te . d·JI' '. '.c·)I; .. ' ", I '. ,£x -i( "

.l~putIS;.LJJ.It::' 0 tU.t:,_ . [UP'I!!1 voia ,WI ara un

parinte duhcvrdc, acela trlie_q1e ,fir I roads, Chlar §,i dl.acl face bine, totu~i oon~ti j n'8. lui in aeest caz nu p oate fi lliini~titl (deoarece eat se ~te§.b~ prin spovedanie), :Fm:1 pov,I'j;uitm: poate exista o continuli

x· IX iI,w..,lim... • di .. · " . . ,d_,A_. I

:~Ov>a.1El at :~,wiJll)U1'afef. iar [~llSpO\zI~ta. vomte1 ramane I a

fet.

" ~, In.tu'bi1~e: Cum 8" dtJ1biiudim fric.[d de

D'umnezle.u-?'

Rispllll5: Frlca die Dumnezeu se dob!ndle~te prin pomenirea morpi ,~~ prin, aflarea in legatur,1 apropiata eu un om care ee teme de' Damnezeu

546,., '" 'tr-ebSff,: CKm j" ,ri'vim tr,'at;ameHtul

'wedit:al?' .

Raspuns: Ne putem trata1 dar a9a, 1:ncat ttatamenrull sa. nu fle un pruej de scadere a credintei in Dumnezeu, s~ nu existe patima fa~1 de tratament,

547. 'Rt,tJb'4ff,: Ce inseam'al a te preglJ;ti: P'ttltru sp'ofJedanie?

Raspuns: Lueamnl ,a1i cerceta cu sal'glilil'" Ico!n~tiin,ta! a.-'~. aduce amlnte §i a resimji in inDnl. plca'tele' taler a '~e hotlti slle' dest!Jnuj pe '~ntde .firl excepjie duhovnicului, 8J re eli pentru ele §i nu numai a tel cti, dar a ~t fugj de ale pe viitor, D,arj pentru eli deseori memoria ne 'ttldeaza,. bina fac aceia cave l§i no~azl pe 0 hartie pacatele amlntite,

548., Intr-e'b'a:re: Ce' fs,tf.lmp,.·ffieR[Q; inl:mii? R~spurur Unii dintre credlndosi rente&: sl alba.

Ica.Jiva duhovnici pentruca unuia sl..;i spun! anumite pi1.ca're,,( iar altuia altele, §i exis.ta ,~ unii care nu ~§i preiU~s, duhovnicul, lei. se s.·trldmesc s~-~ alea,gJ. cA[ de m ulp d uhovnici pot, ,j ustificand'u~se prin fa.pm! cl nu gasesc unul bun. Teate eeestea soot rodul imprqtierii lIauntrice' a inirrdi,

549, .. lutr;ebare: Ce eue ffttellep'ciuJlla?'

RiSP1UlS: btJelepciuneat consta in, capadtatea de a [allege cele mai bune mij~oaoe pentru at~reaJ, ceJlor mai 'ina! te jeluri duhovrueestl. Trebuie si deosebim de' in~elepciune de§;~epm\ciunea slmpla at omului, tndJ12ptatl splle dobandirea folQase[lor plmanteJti.

55'0!, Intrebare: ,CBm ,sj privim scuimb[Rre'd

dil .. 'L .t'Iir7'lia';· -;·z" , ",',fiJV'IIi,~~Ci. ur',"

Ri$puns: Regula genera.ll trebule sa ,fie urmatoarea: flrl un motiv intemeiat nu trebuie s~ schimham duhovnicul. Dar ce anume poate fi numit motiv intemeia:t?' Schimbarea domiciu'wui pastorulul §i comunicarea greoale cu el, boala incUl[abilii a pls,tortdui sau a1tlele[.

...

'" !j'~~,., Intrebare': PO'Ate' ,ave'fI "[e,et ,supra ,ootJstrii ldestemu' td'm om?

Rlspuns:: Nu te teme de ni,ci U_11 b~estern, clci :pe:nttu fiecare blestem omul trebuie 81 ... 1 dea raspuns lui Dumnezeu. Sl ~,til eft 'blestemm rostit asuprm ta pe nedrept se into,aroe asu.p'ra capului acelui elm care' a mdr,hnil ,sil, ... I rosteasca, Iar da.e~, hi de teama 'b:~es;~me][or mUQ12zi impotriva ~on§lltHllJEii' a daJ:oriei.~, a drlepltapiJ' prin acessta, desigur, '~e lepezi de' Domnul ,i n dai hranl rlul ui, cam' trebuie 81, fie curmat eu orice ocazie,

~ Intre,&~~e': Cum tl\ebuie ail. pri'vtascii crefti~ {um,aful?

ilspUIm,: Fnmatul fi. esee msuflat erestinnlui de . duhul rJ:u tlJ:Jii de sub c~r'; pein tu tun, vJfljma~u~, Sf' str,ld uies te s! dea afal~ din noi batuJ, lui Dumnezeu, care sitll~h~~le~t:e' in. noi, ,cre§,'tinit prin Sfintele T aine, Fumatul ,este 0 .faptl rea, care nu e buna die mimic" Crestinul eel 'bun tm'buie sa 0 alunge, sl, 0

dis,pre~i,asei ~i sl, () tlr.,ascl. . .

563~ 1 n:trelb,tlte:; ,De'Sleeri Sf. mfampJa sa QU'zim fa S~I ,tltius' p,agubii l'a ftuntil sau se spilnf ell ci'tJe.va ,tl Jb:st ,deoche,at~ Este 'P0sif1il deo.C'hiul?

_ lUspuns.: btflue'nta, omuhn ,asupra altui om ex~s!a _ fir! indoia.Hl. Deseori sptmem:: l-e :influen~a t pe celalal t.-. ,a avu t efect lasupra, lai., V'aei ex is U, infl.Ulenji btull'i a tund este pO~lbila §i. cea rea, care are dUierUe grade, D,ad', omul le5~,e rau, daca s-a imprietenit ell. duhul eel. rluj atune! cum s! nu-l mfluen~ze pe ceLlblit in rau? Dar este pooOObU sa ne

148

temem de' deoehi? ci .. daca influenta eea rea s .. a

"I' ~ 'I,.a; .-

produs d~,a-l atunci cum sl, ne izblvim., de ea? Trebuie 51, ne s'b'ad,uim sA, ne impotrivirn puterii celei rele pdn propria, pu~ere duhovniceascs, italic!;, pe care 0 are fiecare ,creftm,; cre§Onul. '[rEbme sl SB mgr,ldeaJs-cl [ntot:dfitUna cu semnnl c rue U'i leu. mgaciuneat cu cimea 'Cuv,ft.n:tului lui Dumnezeu, 'ell sfin~rtill,e (aghjasnla) pr-es-eural' untdelemnul slintit ~i Icelelalte)l eu spovledania nem,cetata ~i ell hnpar-ta~irea, S:finteior Tame eli. atunci v'f-ijm~'.td nu ne va birui ~'l~a U90r~,

554 .. In'ff"ebau: ·Ct. est« ~itn1-dita tied; btlw,1.'i? R!spuru;,: eel ce este simplu La inima simte 0 stare' ega~i cu a 'hl'wror oamenilor ~i tocmai, din aceasta C~tiill~1 iese atitudinea 'bun~~ mgld:mroare~, lblind~t, nesfidi.to~ne ,1 :pa~lu.ca a omului fati de ceilalp; tocmai aceasta este simplitafea inimii, Omul simple la :rumm~ mcjoda'~a rur jigne9tle" n.i:mtinui nu ,.iI, sta in cale, pe nlmeni nu o-sSnde-e,te ~~ pe nlmeni nu invidiaza, Cel ce est:c' simplu Iainima les~,e capabll de ostenelile marl, de cele mai umilltoare §i wi grle1e;, nu este p'ret-€n,~o~ la mBncMe $i tmbricllmin~ei nu cere ~i. nu cauti vreun confor~ al v.iefli, ~,i este dar Ide' ce, SimpUta;tea 'fine inima omului in permanents m ustrare ~ in oon~tiinta propifici sale nevrednidi. Cel ce este simplu :~ it'rlrn~ este compatimi tor rata de

- r

ceislrmanL

555" 'u:treb£lre:' Ce inS-fIil'mna d Ii Hjgpisiitaf Id'".omit'e~te'l

149

Rlspuns! A fi neplsltor duhovniC€~te inseamnl a te' ruga eu lene lui Dnmnezen, a fi neatent fa.,. d.e inlma m,II' a nu plS~~e pentru pacate]l@ tale, a nu avea infllcMaIle duhovniceasca, at nu te o_PWle gin durllor §i simtillnintelor rele, a nu te tngdji nici de cele exterloare pllc.ute lui Dumnezeu, intr-un cuvanl: a avea a,~a numlta nesimfir,e duhevnieeasca, dabi,ciune duhovniceasca.

556. In:t,e'barre: Prin ee Ie. pu tem as'emlli Domnul'ui ,Ce.Jui iU';bitor de ollmeni?

Raspuns:: Prin faptul de a face' servicii, de a face' hine copiilor vrAjlma~iJlo'r$ atlt ai C@]Of' vii cat ,i ai eelor raposaJti; am celor vii ~, pantru ca prin acest ntijilloc sa-i impact cu tine pe plbinJii Ie:ri ai celor ra '! 'osaJi - pentru a atrage asupra fa marna bun~v,oin~a a Domn.ului Acest lucru te va ,ajuta Ia lnfr1co~5toaIlea judecitl chier datI ai pa,c!tuit mult, ari~;tAnd mare mill ~ iubire m~i de' vr,ljma§i §oi, asemuind u-te astfel Domnuhn Celui i ubitor de

:eadem ~i sa nu lim ~impdl~ti~.pl, ci sl suspinlm pentru

. ~ d X· ".. Im'-' )( ... ~ti~, Cerurilor

c,a,.. Suspina:rF~ " Sa mo§,tiennn.. c,. p,w« pl~ _ ~ . : n ... c ~

. -55·8~)ltre&are:. Cum. ,s4 le 4Titi"m sectarilo, ,tii tI 'ItJ" ere' ,Juts 'ftft este manwitollr"l

Rispuns:: Fe sectari 51-i mtreba'~ unde sun, sfmpi, fici.torii die mimmi §i cuvio§:!'~ lor? Nu sunt

nicaieri ~i nid nu pot fii seetarii nu ii recunosc §i prin aeest lU.CIU dovedesc cat it .lor credin~l, nu eo·te, s&_n~ pentru cl nu zltni5le§'iie :5fin~J nu ti SMte§lt~ 'pe oamenJ; nu este ficitoare de' minuni, pentru ell nu are flc1t tori de mimmi: nu este min,tuitoar!8j pentru ci, pc nimeni nu l-a f,N(ut euviosjnu este a lui ~is·t.os,,, pentru ci nu este mtemei.a.ti pe erucea lui Hris·to.s~ Toete aceste credinte sectare au aparut dm oop-.otdvirea taI~1 de Biserica lui Hristos, dID mandria

c, ,

'mintO: !oameIilii,nl raliicire-a lor" l;d inchipuie ca 1m

I _

lnfieleg ~ expUlca EvangheJia lui Hristos mal bine §]l

mal eerect decat ins!~~ Blserice lui Hdstos.

5591.. Intrebafe:' fRtot.de,~um:a Ii ,putem ,pune apM'ap'elw' gliadflJ DtJl,stm1'

Rhpuns: Daca gAndul vostru este spre slava lui Dumnezeu, spuneti-l ~ ,sl .. L sllveascl Ji ceilalji pe Dumnezeu, Daca el este spIce folosw sau spre mangiierea aproapelui, spuned-l _, si-i fie acestuta SpM' folos ~i. mcangtie'r-e" Dar daca 8lp pdmit un gand necuviindos ~i potrivnic aproapelui, falcep pocainJa, pentru el inaintea lui D11llU1.eZeu §i cu ajuton1~ Lui 11 veti alunea din lnlma voa.str~t

- , -'"'0-

- ~57 Intreb,are,i'lmi V'd Ii de Jol'a!j daeli voi fnce,'e sa ,Ian, Ii sa 'vl.,rs ,",,"crimi pBatra picd'te',te' mele?

R!'!funs~ 'De foarte mare folos iji va ft om.u][e,;: de un asemenea folos meat este cu neputinta sit-I exprimi in cuvinte, La judecata lnmeasca, oricat ai planger nu scapi de pedeapsa dnpa sentin~l~ Dar aiel; numai da,e! incep.i 91. ·tre m,tristezi pentru cadJerue In paeat, sentinta ttl. este .a;_n'U~ja:tl §i H se dkuie§lte

, I _ ~

iertarea, De aceea, in blserlca lui Dumnezeu 51 nu

lli.51

150

5 c ,~, lnmebare: tmpotnlJQ carld' om '"fit

n.epu . oast duhurile reie [amn,i caud igpifesc?

'D :It.~, D" .1I1..~'m.....· • ~I.... ""'m·II""..9ji.'e' aza nffini- 0 oI"1,l[ipa

~ptmS:: llU..lll,:~ur~' OOJ.t;' UU , ',~-'!C'IL.I. ,. _ . : .!II. ~ " '~1 "

sa~ID tulbure pe om" ,i'nsl ele sunt nepudndoase main'tea, omului care are smerenie ~i se dne~te pentru pi.ca,tele sale,

, 561~ lntrebflre': Cum sa. tile 'i'zbiivim de plicat"' carre' ne' ,lupti?'

Rllspuns: In fiecare zl, dimineata §i seara, roaga-L pe M!ntuitorui;, pe Maxa Domnnlui ~,m. pe too sflntii 81 te izbaveasca de pacatulcare re lupta §i

i' l

c~je,§te-te neinceta t pentru faptul ca se aflJ in 'tine;

ms·tov~te..t~ ,trupd cu post, doblnde,te' smerenie "~I rab dare, discu t! mai des ,eu oemenii care ,8. U vla'lI duhovnieeasca §.i imp',line~re mtocmai sia'turile 100r" Si Dumnezeu te va aju:ta ~ vei izbuti s'~ aoogi ceea ce i'~i doresti,

562 .. Intrebel1~e': Cum sa a,o,band'i. lactimi plen tru pacate:?

Raspuna Cere de la Dnmnezeu lacrimi, Laerimile unesc sufletul ell Dumnezeu, desp\ar~U de HI prin paca 1; . aerimile Iinistesc duhul tulbura t de mnstrarile decon~tiln"l'tA.

563!! tntrebaf'ie: Cum sir He nprOpiltf1. de'

DII'mne'%eu §:; sa He intii'rim in medi'taf~a

dlu;me-z,eiascif?'

Rlspumr: Dadi voie~ti sa te apropii ,de Dumnezeu, nu 'te afla m societatea oamenilor care sunt iubitori de P llc at, iar ea sa, te IntlIe~til in

152

IIi d 'm

meditatia d umnezeiasca, ,sa '~e Ii mat, _i es

smgurl.ta te,

, .~ ~:.;; ,,", ' HuteRI

~ . .lnft.,baff,: 'LUlft, SP; reduce", r

111: '",.

,,"~a R'~

RJspuns: Puterea paca:tului 0< redur(e:~ p~~ clm~a deasa cu mlma zd~bit~ ~~teia Piltnt~~~m, d,uh,ovmUc,; in timpul pocam,~ §m al spovedaniei,

d.uhuri1e rele sunt lovite de purer'fa cereascs.

~~,c: f'il.1l,"_~;La.OF F"f .... ,;;~aum't;i au ~anduril'e bune f;'

1.JJ1UUIi .I:'c~~J ~D ~ ~.l l....rt:: "'l'j~. ,. ,.01

ceie r-ele QSU.pl',A pa'ti'ndi in It)m?

Raspuns.:~ Patima care se afla in om este Insul1etifltl, de :g,andurlJe potnvnlce lui D~ezeu, ~ II twa~§ pe alCesm: da'lOdt! . ~du~or dtumtezeiE§'ti, ea, dimpotriv!, este cople~ltl ,_ ~ ~e pOf~ole~te'; de' aceea to~ timpul trebuie sa ne gandrm Ia lucrurile cele placute lui Dumnezeu,

@6. lntribare: Dr""d ,au n in/lIJ!!FlFaziJ pe om In V1S~

Rispuns: Da, duhul rlu il influenteeza pe om ~ in vis: acest lucru trebuie 51=1 spunem far,ii intirz.ier~' parintelui duhovnic,

,5'67~ Ifttrlebare:' Calie. sunt dt.numirile ce'lui ce 'iufjlt~te ba"i'; "i sid,v'a o~mea~ta fi a ,ce'lui ee es te iulJrj'tor lde' ,pati'mi tmpt!ffi?

Rispuns: Cre~tinulli care iubeste banii es~ inchinator ilia idoli, eelcere iubeste slava omeneasca este oSital'u1, diavolului, iar eel ce este devotat patlmiler trupe§ti este robuj plcatulul ~i 81

diavolulw.

153

568~ lnmbaR: ,Pute.; laede lel',.11 am es'te ,,,ldcut lui'Dum.z'eu pentm t:i facie ud'nuni?

Raspuns; Daca ,cmevEl 'mvile [f1 mO!r-prn ,t face ~l alte minurd, dar nu 'trWle,te dupl. mvlJ:irur,Uel Sftn~orr' Pmn~, se afia m~a,chm.€' ~i tlebuie' sa-l resplngi, s' nu ]lei seama 1a faprele lui,

. 569", lHtmba~t!': h ttm vorl'ri Q"tu " ci,' cint! su,., tem ml&u1'iJfi '(Q.di'rlld'h~~ ,Cl::!:'.: .... _JI \ut.~ ,~:i'J',U,ML.01li'.l l.;:....J_i;~'~)"

rI' - .. . - ~ ~1","#Ibr~ "~,rplw. ~'Mi'-.r~I"~'Yll~ . Ll-\r\F.rIJy'·'~~ r~' . rl'

Risp1lI'lS: Nhnie 51 nu spill atunei cind e~ti. tulibura,tr deoarece raul. nu cll, nastere la bine,

S7tl1j lnt-re;baTe': Cnr:e ,dinu, (ali'ti,,# sun.t socoh:te Ide starep ,""cip,uJe ,pttntm maltuire'I~' 5~fletului'?

R~sptt_ns: Mai m.ti~ de' toate 5MBRENIAJ' R1\,8'DAREAi RUIGAClUNEA, iar ca tnd1ato!iri fundamentale ale fillor d:ahovmce~,fi blf~l de S'~arep11 lcr sunf mlrtur.ismea g;aru.iuriloJ' :fi DIEPLIN,A ASCULTARE~ Mlrfur-i_sir€fl g!ndu~Uor llmmrea stalepa~m trebuie sl fie ~oomtrins~~ ,deplirmT [emati ~i sineera, Descoperirea lor ]ovle~te lex:trem, de puternlc duhul mindriei :~ru, n daruieste omului nespusa paoe sufleteasca., Ascultarea trebuie si fie intru totul de bunavoie, dle.pba~, necondi,ponalll p obliga ~r,ie; nu trebuie sl -l enntrazicem ell nimic pe' stare~, Puterea ascultarii este at-at de' mare m,eat n r.kticii rolarre' repede pe ucenk pe treapta sporirii d uhovnieesti, Sfinm, ascultare M r~spilla'te§t-e piE! ueenic ern a devarata fericire, ell ,adinc-~, pace sufleteasca, Ba n daMe~,te (lmiUJiui virtw:tea, cr)e~tinl.funda_men.ta1i1 - smerenla, D'iavo~u]! n a:tac~ deoseblt de fnrios pe

154

ueenic §Ji stime,:re in su:flle:Wll lui sendmentnl ttemtdJ:];lmbii fat! de, star,e~. HI se 5 trld uie~te sl-i erate defecte~e' §~ vkiile reale sau false' ale slbi:retu1,ui eu scopu1l\ de a-l ID~losi pe acesta in ochli uoenicwui.

571,~ fnmbare',~ Ptttem sruria, pNv1:lB sO,Qstra Id~

m~ - IO~C;"!IIfl.~ .1,0 n .... ;i'I ;:;J:;." IC"~ ·"'~~l~-~' N-~ ,RL-~~H!i"

Rispun.s: Putem, dar numai la nevole, Dupl piretea Sflntuhl~ Teofan Zlvoritul, numai oamenilor m,tiri$i duhoiVni(fe§te Ie este ing,ldultll rareori seurtarea p[ravnei de lug,ici'uJl€[t nu orkui vow~,te sa 51€' des:cotoroaeascli mal repede de rug,lciune'.

5:72" lH,tfebare:,' Cand au lot: blcoria dnhulrd' fi mingaJ:ef'ed iH necaz?

Rispuns:: Bucuria ,duhului ate' 101:: dzdorUi bilruintei .asupra patimii ~il da t:Or1 tl slval"~irii newrint:ei mfrbtirii; mingli1erea, in necaz - dupl rugaciune pIma de Iavnl. 1'0 a te [a-restea 8,1111'[ experienF: d'tihOViUoe§ti.,

ti73~ '''trebare,~ Ce es te ,merit. fnfelepciRu£,? 1Rlspuns: Smerita in~elepcl.tme es,te plIJetea modest~ despn' slne potrivi t cireia Cfe§[Mul ~ti observa del£ect€~ ~i plcaterle sale mai des declt tp vede "\Tithtpl~ ~ des~:vU~irile., Pe primele se strld,uie,'~e cu lar~u torul lui Dumnezeu s i le indlrepte" tar cu. ultimele nu se rllt_ndl[e~:te~, chibzuind ca ninUc bun DU poate £aCE!' fld1., harul lul Dumnezeu,

574" IHtreb4f,e:.' Ce' eete i'.wren, Ide cOlducm?

ISS

Raspuns: Iubirea, de conduce -e este dormJt~ :neWrAna:tA. de stlpamr-e' asupra oamenilor, pi! care oamenii 0 cauta. fad sl aibl. ,Ipntu.dini suficiente~ fara intenpa de a aduce folos .. ci numai cu un seop nesabuit ..... aoela de a-§i satisface mandria, slava ~aItl §Ii iubDea de ciftig.,

. 0'75 ·lntr:ebQre: ell' flits tristetea.?

RaS.pW1S: Tristetea este mihnirea P este m!Surl

. I

pentru pierderiMe' ~j[ nereusitele vi,e)iL mwmima piniJ.

Ia deznlde:jde co privire fa mila lul Dumnezeu, 0' assmenea milmire nu le este deloc potri'Vit! OI-wdoc~iloI ~ de' ce .sl. se il1'm.steze pentru plerderile §i nereusi tele lumesti, aI,e vietH, rind ei ~Hu ca totulli se mtamplA dupA voia AWitbunului Dumnezeu? De ce sl demldljduJas£,1 cu privire ~a m_iIDa lm. Dumnezeu cand §tiu. ,ei. bun ~l mil05Dv ,esre' Domnul, mdelung-rlb dl tor §,i m ult-milostiv? Crestinii trebuie s~ aib! 0 singurl mahnire - mshnirea pentru Dumnezeu, adica pentru faptul ci nu s~ujesc lntocmai lui Dumnezeu, ca nu irnplinesc in chip desi.v!r§it voia Lni, 10 asemenea 'mMmir'e este foarte mantuihJare,;,

Raspuns:: Tr§_ndavia este depnnderea

dlunaiblar,@ ell lipsa de activitate, lenea 'in s!v,;k~irea faptelor bune, nepssarea fat! de m.arn.mire.

.577~ tntreb,tlr-e,: ICaN' trebuie sa fie m'SUtd; eea

.. l. ....."... 't." . . 1.. "'. L.~";".. . .,.,

maoi {.fuuii m mtrevu,nlare,a nri11U'; It a u,"U ~Nnl.~

156

Cea mai bUlla mJsmi, in hranei ~ a baumrii este necesarul

RispUl1B~ 'm~buinta~ea ~up{nmuli

S7B~ .futRbare: II putem · .. urn; p,e om foridt in ~ . - -. - .. ~:j TJie:n'i lui?

tlilmplH'J" ,.

Rispuns:: IDainte de moure ,pe nimeni sa nu numesti fericlt, deoarece neamul omenesc eSlt~ nepu tindos §i foarte \q0r eade din starea cea dr,eH(pta

in f!r,ldelege,.

. b ~ dO'

579'1 .tHuebare: Va lC'idea i(l:fnU I SR., - ,o,sani __ ."ltt!

daci d ,don't 'raul?

Rispuns:, A~a cum eel ce se nitl la fem~ie'f poftind 00;0, a ~,i SiV'I~it ,ad.uUa' cu ea m initna lui_ (c~, Mt. 51 28), Ita fi, eel ce dme~te un flu I-a slV,ill'lt

d~'a,.

S8Vi. f ntrelb'an'! Cum sa ttaim Cf#cemic?

lRispmt5,: Prindpalul mij~oc. pentru a., _.~li cueernic Ii s'£int constl m frica de Dumnezeu II frlIC3J. de, wudecata vUtalre §i de' chinur.ile' ve§<ni,ce'; numai da to rid. [I,Qestrei frid, en ajutorul 1 ul Dumnezeu are

lac pi,Z]l}ea po~ci1or: jeri~t .bi~atull~a~e_ 9~ teIne de Domnul, 'CaCI in porundle Lw. va 'VOl foarte,., De

asemenea, .sl ITO ne lenevim sl ne (tim, s! ne smerlm, 51 rlbdlm necazurile ~.i bolile trimise, ascu1,tind cu atenpe' ruvlnru][ ,evanghelic ~l Domnului: in rabdarea voastra veJi dob:an . "' sufletele

VOIStre.

@J tHtreb.re: Cdl'f dinfre ,lIcate Slmt num.ite pReate de 'mearte'?'

157

Rispuns: 'De obicei prin lP,lca'k: de moarte se tnte1eg :plca,te~' maJ'i:. 'mandri,ll, desfriut. mviu, avari pa, UiQooU(1, pinteceluiJ P omenirea riu]lui ~i trist-e~ea, Pica'ml de moarte n lipseJre pe om de harul lui Dumnezeu ~i ucide sufletul, Dar asa es,te orice pica t, chiar d~u:l. este ,5~var~it in mlsura f-oorlt1e mi,cit Sfi~,tul .Aposto~ Iaeov spune pacahd savir~lt ma~t:e, moartea, Ceea ce' 'Lnseamma.: paca;t' JJe moarte este alice' p',af:a:t n.ecml:~:[i mai ales cand el se lepeti des,

582., t n.u-;ebaf1?:' Cn;m sl ne' ,iJzim pnvir.e,tl. in

L ~ - '. '""?'

rJ!JS'ftnCQ~

Rlspuns: Cand 'be rogi, sa te ul~ Ja kame sau pUp---li. in jos, ,flrJ~. s~.=i €'xanUnezi pe cej, ee se ]i()agi ~,i ascultand en a ten pe numal eeea ce se savar~€~,'be ln · biserica. Unii dintre ,dl1uglrn cucerniei se r08:gili cu ochli inchi§i, ,deschlza.ndlu.~i numai atunei clod II Daplde,,~e somnul.

~ 1--~ trebare: C'. ''ii1~ 'C!~ fl:D '!UiiIIA .. ,,,," .• ~'Hot.? ~I .liJ. ,,[iI!p,_ ~t A*.fIll~ .... H 1I'IAo~ .flIl"''H-J'II:o'''"~!!I\H·,.,

Rilspm1S: Aceasta este intrebarea cea mai hnportMlt! f] esen~al~, lar pentru a, raspunde h ea De' Yom adresa pmiopllor de la Athos,

La intrebarea i:1cmn sA me mantulm", 111m pirmte I raspuns:: "Ave~ mv~Jltura lui Hristos §I. a S,f.inJi~oJr :Plrtl1'~", tInplim.fi-o ell fapta §i, va vep. manM,. Pentru mAnwirlel mam.te de toate, mebuie poclintl slncera, '~ rrmpwea pOiuncUor,. Trebuie s~ clut~, sl batem, sl plang,m ~d hand va 'venf".,

Ieroschimooahul C.. a. spus :: i;fGele mai importante lueruri pentru mlntuhie sunt: iJrdranarea.t

IS8

aten~a. £a;p' die' sine f]lNcerea" Cele. = r-ere' sunt: de~ertlciltlfLeat mmprll,tlerre,a §i disc.up,ile1:1' '.

Isroschimonahul T., it. spus: ,)Fira erx,empmu in 'v:ia:~ ~.f fir I. cirtirea clIjilor ,ascetic,e nn pa·te~ CW10a~.te via~a, d.uhovni,ceascA~ Min:bea noas,o-l nn sta de,gleaba: orl se ocupa ell m,edifapa dumnezeiasca, ori en - gandmea la rlu. Plze§,bg ... le pe· ,B;,OO8tea U-'ei:.

privij'ea" auznl ~i limba ~, d up! positMllita:te,. 'pin~-ecBl,e ,ill. iJi vei vedea piiC;J,tde ta~e, 11 vei CWl'DH§OO' pe' Dtllnln€zeu, 'le vei mvl~a cu pomenirea ml~rpiF 'Ca~j Ilrl. acestee toate sunt in ,zadar, Nlz[tm~a de a fi proslivit pe plm,int ei faptul de' ,I face pe plac oamenilor rlpes-c tot 'bme~e!. Calea man·tuirii este calea crucrui, nu it viepi CD pr.ivil.e.g~j(1 "

Pustnleul M. a spus:: lyprentt[J]. man-mire trebule sa dobandim ctJiE'I,pa ~[ sl evitlm prietenia plea mare

III • __ '/$

CU or.rn.cmsf - ,.

Pus,tniculli V. ,I spus~: .,,~Iubir-ea de sine ,,f placerea trnp"uJui sunt 'vr~~ma~U manruJrj noestre; ei ne Wde.plrtBaza de Dumnezeu",

PII istn ",iii:" cul S' t: . ~ 01'" u~'" .' Pentru .' fi'lIl $'iIfIi~ '" ~ 'iVfI. sunt

1~1~J:UIIb -m a ~'-, 1]1", '-1' 'II;,.--A,.!J. _. .JUl.~LJLu.J.A~' '0 - ,

neeesare aten pat IDm_PIiellM, ell. ru,g!ciune~ lbThimde~M ~,i dtb da rea, Da.tO[i.ti m$€lepciunii putem trage folos

l di "- - ite"

" " I' " ,

§! am ISpl. .. .'

r5'84·" lnmbtu1~': Pwtm Icei ice merg ia bis'erica :lui Dmcuneze:u,. atat p'entrtl ,ee'i ce viti. tte dep'4rte1 cat §i . -, ........., .. ,-~~' ~'h lo·.rc~~J;,est: a~an,e -!Zi de aceta "areura, fJ

pe:nJ.1 u C~.. c~ .. - ~H' - - r "._- r ,j ~ ,.,.(),

dist(lRt" mK.a~ r'-rs,plata VQ Ii aJceedfi?

15'9

,Rlsp'mlS: Un sta~e, locuia m ,P us tie" la 0' distan~ de' doi kilomem de apl., Odata, mergind s~ SQoati ,aJ'p~ a t::lzu'~ iin intrisimr'f' Ii a. spu~: care este folosul acestei ostene]1i? V'oi ,merge slm! sill§.Iuiesc mai aproape de api" Spun~lld acest lucru ~a tnmrs ~i ,I vlzu'~ pe cineva care mergea m urma lui Ii, n AUmM,! pa~. Staretul I-a intrebat:: dne ei.ti'? Eu s,llrr~i:n.ge-lul Domnulni - a raspuns acela - ~i sunt trlmis sa numar p\a"ii tii, p sa~,p dau rbplatl. Auaind aceasta, stfjfip:U[ S-8, msufle'ti't ,~i s".,a hnbarb~tai ~ si-a mutat chilia ei mai, de:parre ,_, Ia 5 kilometri de apa".,,,,

58B., 111. tr-eb,are: ,Ce l'H1lfamna .' IH~e&"iRfll hrtln a

- ,

,dupii po./te' ,~'i' c€ tns,eamni a 0 mtrebuinta: aU,'j c'e-ri:nta fi"ri'i?

lUspums~ Dupa polie' rnseamnfi a voi si. 0 m:tr-ebuin,ez,i, nu pentru necesitatea trupului, ci pentru pUicef,ea pin~,&elut A lubi o anumitl mancaliE §-I, mal ales, a 0 d,or:i eu pof~, esse un moft §i muj€~[e lliicomi,ei pin~celuj., Cine' dO:ie§.b~ sgt, af1e daci este stalParci:~ de pa tima laeomiei pinrecel nil ia.tl cem poate a11a:: !liaci gjnduJ la mancare stlpa_ne§'E ,cugeltd sl u (astfelli mca:~ nu fu se poate tmpo:~][vi) r ave ]j,comia. pirr~ce'lut D\aca rtu este stlpani'~ de, acest gand ~;ru, liltrel"ujn,teazl in mod libe;f orice fel de' br,ani} pe masura ,cetinrei trupului, nu are licomia panteceluL Un alt semn al lacomiei pintecelui, 'Este dodnta de m minca inainte de vreme, ceea ce mciod3J.ta. n u trebule sa. faca, ill ~far,l de cazul in care exis.tl, un motlv intemeiat.

160

586~, lnmbare!' Daol,afima l,lcom'iei .,dnmcet'ui flU mo: i'a in stit,an,j're tna'i' tnai'nte;ct' tlp'd~ chiar' In· ti'mpld cana 'Ht4lJUflC, ce stl foe ,am'ftlCi:. sit' 'ias

,"" - - .. .-.--,,'

mnncar-e,i Sau Mil ..

:RbpUfl5: Cind mmmci bnpoouoo cuahdneva

, '1 1"

nu o l,)L .. a ei chemsnd in ,aJ~u.tor' numeie 'W

.I!1I!1., . ~~J .! . - - ~

Dumnezeu, a1u.ngJ, pofla 11 minincl ~u:]in_,j aducSndu,-p, amlnte cl mine.eil se trar-mformi imediat ln duhoare. Iar cand etc s.mguNJ ~i W0Imeta:t~ minmcl m"aine ~i, ,altl mancare fail de care nu sitnti

_'_ r ~

patima.

@latte&are: lu ell cOlIsbl SMfflmia?

Rispuns:: Smerenia consta in a avea in mimi ooru~.tiintEi propriei pit,ca'~~emi! a ne mustra inlaun,uu

;{ , .. ; .: di - ·d''''' - ·~i.". -RI- tul "I . tri ~ ..

~I cu ciln~A, .' in it· mCIW au en . Ul$ a. s, .1,~,a~

,,~~"~'~I "}-.l-:' £:~ ,t X. x ....... ~- -~II'iI"·111:lili ~·a' r-

.l"oi','D umreze we, m-~ ostiv JLll mie, pa'c~.l-0ciiJUll\'VI-b f ,J!'.

dael nol, smerindu .. ne in cuvinte, credem c-a avem' smerenie. aceesta nu E1S,te smerenie, ci numai 0

, ~

mandrie duhovniceascs finl.

!i8S., tntr'l"!bare:' Milosteni'Q, lim 'tndreptar-ra

- -

" .. • ~'-- :. "..~, ~'", - . ,.-- ?'

lnunn ,este nbln,J;.,Hll,i,t}lar-e~·

R,lspuns': Milostenia este buna ~ minhtitoare a tunci 'cind este uniti cu indreptarea inimii fa~l de' mand ri ;:.~cX:t'l'fulre, invidie tr,and,a:vie~ lene laoom.ia

l1~ua ,1,·__ .~i' .lIOal!.ll __ '_I . , .. J -- , .

p',antecel~ desfri,u, mine lun I, viclesug slcelelalte 'p'ca:te. Iar daca omu][ nu se 'mlgrije~te' de indreptarea inimii sale ~ID. nidijduie§t~ m mil08'~nia sa, pujin fO~QS dobandeste din €tt, clei ceea ce cu 0 minI. z:itdee,te~, cu ccea~ltl :nlrui€3te.,

H,l,

~lnmlll1re: Prin CIt! iUlumf dobandim miJ,tt lui Dumnezeu: c."'tre n01?

RlspUlll5: Pentru a dobinw mila lui Dumneaeu, trebuie sa-fu miluim prin roa.te miijlo~ce~e' pe eeilalji.

5911. lntn:bilu: .Prtn Ice' se dezv4,lui-e. in, ch-ip aetiJs"bit in om iubirea de si:ne. '~:i' mafldri~,?

• Ii

Raspuns! Iubirea de sine §I amndlia i,€ dezvaluie mal ales prln nerabdare ~i ,artag atunci ,ctm.d dneva dmtre noi nu indul,i cici cea mal mica nep:~lce'~e pridn.ld~. de Iceilalfi m:te_n.~onat san chiar . fara mtentie"

S9t. Ix b'f&rne,: Ciiwd df]~e-Hi., i'Hfric:oflftori pentru aemoftJ?

Rl~p1mS: Devenim, mfr~co9it tori pentru demoni atunci call1d inarm!m. fimba noastra CD. discntii

~ - - . 1

despre hicrurile duhovnicestl, Cadi cine ,ascWti san

cire,~,e cuvanml lui Dumnezen ~ :nubei'te asemenee discup,L acela 'if aduce sufletului mali §i mmlMroare' bunuri, Av,andl aceasta gJ.iji, Ii putem face pe plac lui Dumnezeu ~ gmile noastre, rand at! tndel,EH:nices'c. CD discupi duhovnice~,ij, nu s€ mtmeaz! cu reprosurl, osandirl, vorbe ru§inoase ~i, 1bar~'ocuri.

5~,. f _,treb4're,: ('tma Se plle'tIcil in, m,(J'a ,de\f)Sf,bi;t Domnul' spre milif?

R$puns: Domnul Se plea.di in mod. deosebit spr-e mill in timpul ruglcilmllor de no ilp te, cAnd timpul rezervat odlhnel tl petreci in plins., Adu-ti aminte de tmpar.arul David. care spune despre sine: ostenit-am intnl suspinul meu, :splla -voi in fiecare

Hll2

lL10apte, pawl meu, ell la,crfinile mam a§ie,mutul meu ' 'VOl uda (Ps. 6'1 '7) i

.-. -

',' 593 .. , ,Inathan: CaRd se' reualg patim;j,le I;;'n,

mfle.~ '". i ge' ofi'nduie'§te' sa/,alul S{&n:m,l'ui Du. l'

Rispuns: Datorlita pomenirii neinceta te at Domnului se retrag din suflet patinlLile eele 'QlciJloase' ca Uilli21rll run apropierea comandentului de Q§iti ,1 in acelasi timp I se ol,andluie§re: S£mtulu.i Dub, sMa§ curat, Mn~~ acelo unde nu exist! pomenirea despre Durnnezeu, domnesc mmnericld ~i duhoarea, acolo se sl:varte~~e or-ice fapUJ, netrebnica .

,5~,~ In. tre &a:re,: ,cana m' mg tmpti6UUa ~u illIte 'PffFsvanel' ,pot larata fn exterior mifCIQ;re,d: liunmci a ~n ,f.;,.~' ·'1

Sil) r-e,I:,""Ht I'

,RbptmS:: Dael ne rugrun 'imprnuna ell aJt:e persome'!' f'Bt,e de ,aiWUl\5 pentru ned 51 a_r,ltlm dear cu mintea ~i ca imma tnaill'~ea lui Dumnezeu mi,car-e,a_ lliaun'mci a sufletului, sl nu a.bo:rdh'n 0 f.a~a, tris ta, p'lingbflaJi §i sa nu faeem ell trupul mici un semn care si arate ce avem in suflet, pentru ca unii dintre ceilalti sl nu inoeapi sa, ne dnsteasca, iar amtli chiar 5! rAdI de nol = prin aeeasta ne supUlnem ispUei, ,tulbu_Ill'll de sine Ii inditj'mn &'~I, de' c@&l~.. Insa, cind. suntem singurfu Ii nu fie vid ceilalp (care pat 'l"Me die n.Oi)1 pu'rem aV1M ~ un chip rug,i·tor ~ 0 voce tr~,tl ~i putem VM;S8 ~,i. Iacrimi, putem inltinde ,tna:inile in sus ~.i pute'm face metanii pimA. la pmnint ..

58!i. 'at're;ba;fi!': P(l,t puns -[ffd't4JCiminte Ctl<", 'mil du'ce s,,~ slava lae§'.(ufa?

:Rlspuns: N u. irn'br,l,ca. haine care te due spre SlatVIH de,~arta ..

'. ® tntrfMe:Va Bv·ea· omulrilsp'"ta k la Dumnueu 4acif va indur-a, ,{lCdra.?

R1s.pUllS;: Daci VIe][ 'indmaoc:a:ra4 sa 'ie' bucurl, cicij' daci ea via fi pe nedrept, mare va fill :rl$plata ta, war dac:a va .ft 'pe' drept, te vei izbivi de ped.eaFsi (Sflrl'tul Nil Sinaitml)~

58'h ·'nfrebarr:' Cum 9' doba"ldi't,n s.mer-rniti?

Raspoos: D,BICI vei s,])une' ]n~o~doouna r/iarUi"'mau~ vei dobsndi smerenia,

@flf:rdlilre: 'fac,rea esb! zlditotu'e ;h' supet?

R_3S,P:uns: Oare nu cnnoasteti roadeje il(ernt

.. ~ I

care De' P'Z€\~'~e de orlce rlu?' In eel. ce plsITeul

'ticerea~ s itli~,I.uie~te' Duhul mui Dumnezeu

599 .. 1tttfebttre: Ce ga"dun se cgvtwe' sii av'em la () "masla' im'&,e,l'UJgtltif?

RasptlflS:: La 0 mesa. 'imbe~'t1gati sA.-~ aduci amint~ de moaee §i de patmiile Mailtuitoru][ml ~j sit spill m. sinea ta: 11AJ primjit eele bune m 'via:ta ta" ~

~ lntre"bd~': ,~ lOt anume inW iN Hoi

~' ~ . ...:r" '"''"'

p.tIn!tna 6tSR.Hu:tn1 ~ ,

.RAspuns: U~i1. prin cue mtr,i fun not p3Jtima, osiru:iirii sunt diseu ~e dletarie., .

,601., ,tOtr-efJ4f:-e: I" ce 'Mfts:bi mus;trarea de' Biu~ r ,R~SpWlS; MusbaIlea_ de sine oons'li m. a-pi mustra mtotdleauna sutletW, zi(indu.-i: I,rAdu~p

164

amnl'te' reI. va trebui 81, stai ina:mrea lui Dumnezeu", Dacl. ernul • va menpne mustrarea de' sine, va dobindi frica de' Dumneeeu

6tl2 .. I ntf-ebare': In ce COBst. ~m~intui're'a?

'ID!')(, .... ptmS' ,0', -M", arin'iIIoo. ~ 'i.·"" - ..... I!JI, ,1f"i'O' ,n"f!,ii.iI:.·, in '. m" ~,,~ 'iIIt .o,~~, ~,~ ~C.'l:i .!.('\(:Ib I.. I, . '_LI~IJ...1!I.~u. 11;.". b'!;II~_~" m ;D<,W,a,!i,; MW. a,

r -

este bine si ,ce'l,en\ s.fa tul camenilor :prkepuji In cele

dllhovm~e§.tij.

@> '''treb~.fi1: Cfl. sii :nt! ptf.i't(;!'HI en 1IJ~:Nii ,cnfce' nu se tem de Dumne%e:u?

lRispuns:: Trebule ;sa fugim de a_cm oameni car-e nu se tem ~ nu il,[ins~esc pe Dumnezeul

601., .rnty,ebaFt~: ,CRm trebui'e sa di5tutam? Raspuns (and. discu $t, sl ai chip vesel pentru ca e.i celce discnta eu tine sl fie V€5e)" iar nu~,Wltrtlll tau :siI, ai ,cuge~' curat.

60S\. 1ft'tte.ban': CUtu tnrbui e' 8. le J~ctRt pamtJ!ilo;fil ,e ,lac?

Ritsfuns:: SI le fad oamentlor pe plac mao sl aseunzi ade'v,itIuJ ~ t~r.at 8i,-L ,minii pe Dumnezeu,

1696,. In fte&a re: Ce' intportanta Qrit! in f)iata~ duhttvni'c-etl'Sc' irnparfa',i-red €leas," cu Sfi'JI tele ,lui Hris.,tos Taine?'

Rls.puns:: Este cu neputin~~ pentru oricine sa atmg,~ des:i'var~irea, in viaja duhovnleeasca f,~:ri imphtl~irea. deesa cu Sfintele 1m Hristos Tame'.

6'07~, tnmb,tlre~ Cum sll dtJ&iHdiw tJI'ansu.1 ptntm' ,p,lcate?

Rlsp' uns: Om ..... 11 d' Inl...}~· ...... A D(:l~""', p- ·lan.... sul pnn

• ~ Ii! ..,' I~ ~-vUCUl~LU.~.., UC' I. J~, _ I I

os~e. eaJ.a, prin mvl~ea lemeinrel ,a Scripturii, It. .r!bdkii,. a cU,get~ri Ia Ltfrico~itoar-ea Judecati ,§i la rlJfinea vle~nicl ~i;l de as emene a, prin tiiierea vou. proprli.

. 608. fntreba-re: Ce IS te principed ,.,e taka

*" ~ft.,h .. Jft' ~,' -

I''!f~,. __ l,Ru ~J..

Rsspuns: Principal pe calea minNirii este a ne mustra pe sine in toate,

60'9. Intfre&aR: Cum SR himim raul Ii pac.wl? Raspuns: Ma:r-e Iucra e8,'~ sa nu lisim in sufletul nostru lac pentru niel un :mu, rna macar 0 dip;!, d sl biruim rlti~ cu binele ~i fiecare p~.ca t cu pocamp ~i cu rugaciunea ..

fiIlt:t Int,rebdre: Ce ,eiS" friezvia?

R~spuns,: incordarea pentru concentrarea sinelui este nevointa trezvlel, cea mai importmntl. ,~ esenpa.M IDn, via tao duhovnirela;&c5l.

61.l. lntre,ban: Ce sA lac ddca a. Idonn.it pR'll mulf fi un: I~:m mtd R.vut ti'tnp ptnt", ""Avilll de' di •. inea,4, ci' .,-am grabief s. aj.ng fa. milne,a; Iii" Ia fncepuh.d· sl"jbei tn lb is erial ?'

. Rbpons.: Dad\ ,Sle wtfunpll sl dormip prea mull"

Ii nu izbu mf:i sA. citiJi pravila de diminealll pu tell face astEel: hitcepep sl 0 cUiti ,Ieasl ~ OJ terminaji. pe' drum.

@) Intn&are: Ce gnrrd trebu~ sit IWem ill timpul S,iV'A'rfini :mg'ci'unii' lui Iisus?

Raspuns: L1. timpul savlx§11i ru,giciunii lui Usus este bine sa avem convingerea ,(,it datofltl plcato~erUei noastre nu suntem vrednici sl ~ostim dukeJ.e Nume am 'MAntuitorulw,. Pentru aceastl s,me.rid. in;elep;cilm.e', Dumnezeu ne dlrmel"oo' zd ro obire do ,~",;n"IiX

. ...!:.. . __ ~~ '. ,~.!.II..I11LLbI11l1f!

" o13f ,Ifttre;ba~e': Pentm ee IdJt"m'le tubuie' sa ne m'(1:, L-~ .'

0'

Rispuns: SI te rogl, in primul rand; pentru a 'E curap de patimi, in ,al doilliea rand} pentru ,I te izbftvi de ne~ltinta~' de uitare eli Tn al treilea randl pentru ,8 fi izblvit de once' ispitl ,i parasite.,

614- fJltre';ba~e'i,' Daci .-intra €'6te' fmpfliqti'ati fa 11I;giJC.iuHtT ce mlnli.e sii f,u:em?'

Rlisptms~ In momentul in care mintea Ita este rmpr,l§tiia·~ .sa '~'e ocupi co. eitirea Coo!' dumneseiesti mail mult decal en rugiciW1ea.,

615 •. tn~e'bar;e:' Cum. este mai binle ,sl plzi'm pOfUnci,le' lui Dumnezeu..?

Raspuns: Sfm~ lPlrinp. ne-an llsat inva'~ltur,a despre rugichme8J mmtii ~i a 'inimii;' ell ea. ,sl se orupe mlntea; ~i nu v,la. alta cale care ne-ar putea oferi 0 poslbilitatemai buna de' a plzi. toate poruncile lui Dumnezeu ..

616:" 'nirlbafie: Cum sit~i pri:v.i·m, pe' o4tntnii ,care au d.,orin fa de it paumi petdm .Hritd:os?

Raspuns: Da, se mtim~9te uneorl in randul oamenilor dorinta de a suferi p entru Hristos, dar,

datel nu are bar in trup, ,omuI nu poate 'indura chinurile, [le' aceea nu trebule sil Wdrimea~c! m o asemenea nevoin~~ dar, dec! Domnul n cheaJlll, atund trebule sa--! IceM,~ lui ajuoorul ~i 131. 'II via ajum. Cruea c[e~,tmu]uit in gmeral1es[,e mueenicia,

_ . 617~ f"'fr-tDlar-e: Cu' t'e' t-re:buie' sa' se oClIp'e pistor:ii ~i monah.iil

RaspUDs: Pe Duhul SElJl'[ L-aJ dart Demnul ApOStolliOI ~i :Sfir*ilor nostri IP'~_rinp ~ii pa'sb)ri ai 'Bisericm ... , :rn, aceasta CotUit! slujirea. fa~1 de 'lumea noastra ,1 de' aceea nki pasklrn BmsericiL .nici monahli nu trebule sa se ocupe en treburi IUm€!§tt. ci sa Q, urmeze pe' Maka 1m Dumnezeu, care in Templu .. m J:/Sfinta Sfintelor", zj[ua, §i noaptea mva~a. .1eg,ea Domnnhn ~i se ruga, pentru popor" SfintW Varsanuf~e' eel Mare· mirturise~te ci. in vremea lui lugi,ciunea. a trei oameni a pl_2it lumea de dezastru,

6l8~ _'ntrebare: Ii ,Item; iuW ,p,e' vf4jma'fi la,it aj'ufoml handsl?,

:RJJspuns,: N 0-1 pu-t'e'm iubi pe vrirj~ fhi aIjuto.rul haruluf; daca oamenii, m~elegind cl acest lucru mhiere pu terile IOI fire§tnl, at ca uta ajutorul harte de la Dumnezeu, atund fAIa. mdo.iallt ar doh8ndil acest dar.

. @tumbarll':,cum frflmie si-l 1JJustnlm ,11' frate Bstfel iHCa t: sa ltV ue' pier_em pllflCe'Q. lluntried?

Raspuns; Pe ffaJ,te trebuie sa~i m.us'ullm cu blandetet ell drag o si:e '. Pacea se pierde dael ~MJfleru]. cade lIn slava de~artiJ daici. se preamareste prin ceva

W68

mainttea fratelul sau osinde,te pe cineva sau m1 mustrl pe fra te, dar nn crt 'bIDande$e fit cu dbrmgog'~e,; ,gael cineva :mmincA mult sau se :roa.,gl, I~U. nep~are - pentru toate acestea pierde :pace-a.,

620,~ 'utre&IAfe: Cum· 54 ne depnndtm sa' fie

_ " .. "

mgam ,p,en,'fm: en V6 fie uer-'l€'Sc'!,

.Rlsptms: Cand ne n€clj"e~te' dneva, trebule ~I ne fugAm pentru el :1u.t Dumneeeu ca pentru nol i~;! $i astfel, lucrnl acesta se va transforma tn obicei, Noi suntem neputincio,i, insl Domnul ne ajuti.

til:!., ,'nt:rehdre:' Dle ce S~ illta'w;plil.c CQ: ".. timpu I neiJfJiin~ellrlr 84 111 existe paille smjle'teas,c' fi. s:ufletul ,511 fie a;batut?

Rlspuns: Unii oameni au 'Unb~'ITamt in nevointe, dar smerenia nu au hrviJat~o ~i nu pot in~elege de' ce nu Ie este bine, de' ce nu au pace ~,i de ce me, €Sie sufletul ,~'ba'ru t.

@ntrebl\lJ'ltl: ~e tuthnpl!ll sa .e. vimi' do Mfa de a He mgn. "en trw. It:iueva~ Ce' .iJtse,anma acesf luau?

RI_spuns: Cind ip vi.ne dorinta de a te ruga pentru cineva, ins-@'amn~ lei 'lnsu~i Domnul vomefte sa milulasca acel mflet fi' aadtl ICU mJ,los tiv1'r-e ",giciu:ni'le t.lei'

623~ lntTebaR: In. ce oo1Jstif princ~,alul sewn. al in§e,ltltiuni:i'?

R~spuns: Pr.incipa]ul semn al mn~e-llciuI"nii. (Otl;5~a in £aptul cl omul ia senzatiie false de bucuris sau

minsiierile' vI,I~ma"u1m drept Iucrari ale harului sau ia sfatul nDncinos ca Iiind adevarat,

rQ\,!:nfn!l;.~: De ce mil nelini:,te5l i:k mod ,deo,siiiigt:indun,le?

~ tul 1 1 ;..".~~. A , d

RlspUlDS:: J:'la:p, ,I cli omu este neui~ti;t in me '

d b'" d .... d ~ A - .. ",. 1·...... ,~ €9se;' ,~t:_:,e ,gtm! un 'IDmpowva von ' ui e8~,t; semn ca

fati de e1. exi$~ lnJ1a lui Domnezeu, Duhurile

- - t -

neeurate n invidiaza P e un asemenes om, ,i sa

stradulesc 83-1 tulbure, A~8ste gand uri nn trebuie ,I Ie anallzam :@)i nu b"(~bule' sj, le acordam, a;ten~le

...:Ii ... ,......... bi t--::..!: ~e:..:L.4.,

£:"'5~- 1: .... L, ",1 C"-:' , ",,t, - -, - - ".1" I~'? u~ jo _n~.e(D',€lre, "f ,e.sJ.te un, 'JfJ10~~,

Rasp. 'lIDS: Du.pit cum ne mcr-edin.t-e-aza Srfht~'1',

J ~

Pirmp, meartea nlpnmm'ci nu 'ii [ovle§t-t~, pe oameali

care doresc sa se Elua,pea.se! Ffjn poctin,ji chiar daea din ciindtn cind sunt §i, birnip die-neputinpde lor,

@ Intre&ate': De ce ni' se intuzi',e sa cer:cffam. de 1 adne " venit ispita?

''D~:'~p~I'I'nC!. R·'~'!~II"]".!IJ",or ~! ... , l·'QP'l~h. ;i'''u~i'\if!Io ~ venit --

,t~: 1~t6;,<)eJ.t::i.. I~'t', lI\iI. ~~, 'Jl~!. ""'" ... ,""', ,.;,. _!!W, '~'I,:nU

cereeta cum '~ de' Ia cine a venit, d, clutl, 51 0' mrl 1.111 cu. ul.w'tumire'. Cereetarea nu face deeit s,l tulbure

t . _. . - -

sufletuJll ~i 51 ~tiiute' si se s~a~]tJiasca m el semintele

~I !

urii ~ ale, pomeniril r,fului fa,~l de' aproape.le, iar

multumirea fa ra ,de Dumnezeu pentru ispita trim.isa duee sufletul la adip'ootul Cledin~1 il lmpaca Cut eproapele ~ este modv d_e bucur&e' duhovmQeascit

629,., InJre&are:' Mulp' Cl'ie'dindo,~i' Sf! 1ft. f.u prezmt In tu,elil'rwu,nel

Rasprnns:' Trebuie ~'a ne c!~mj ~:~ ne ruglm ~i sa ne ferim de i:n~.e1ici,une, deoareee in prezent 0, mare parte dln eel ce doresc ,~a, trliasd. ~i ered deSpl€! sme c~ briies( cncemlc sunt 'incaJzip de' iebr3J, m,j;l,teriaJl ~ se dll, m,n--.o au.toin~ehu:,e mal mare sau mai mica~

@. lnmliafl!: Cum $" M:UOillfh!m fllpud ,cit fJi'rtutea este r:espil1'Sa de. DNmnezt!u1

RiSpUflS:' Teate 'f&pte.te care sunt s.~v,ir~te pentru Dumnezeu soot ins.op'~e denecazud. Sfinp.i PlrinJi soco~C' eA vumtDea. CM'e' nu 88m mso~ti de necazurl este r;espins,i( de Dumnezeu,

'Rlspuns:: Idoli sunt numlte lucrurile pama_nre~ti ~i chipurile lotI care atrag fa. ele cuge,tul ,i inime, ,Ace§ti idoIDi. Sf prlb[];,eae atund Icind. este lroset in templul sufletese atotputefllicul ~, mantuitorul nume al lul l~us.,

626\0 lntrf.bar~: Cand :tie ataci. iW eh~" d~',fJ;,se&it, vrijffidful' ~e'J 'ne1Jlitzun

Raspuns: DupA kn~p,!rta~irea cu Siirrbde Taine, dupa rug~ciunea s!val~it!, ell ravn~ dlupA, 0 faptl deose!b!t de .rollios.iroue sufletului trebuie s;bi ne SUpI(lJ,veghem in ,cmp d.ooseblr pe nm m~ine, Id~3j£i atunci mai aJles se apdnde de mvidie §i 11U'hlt-e vrAjma§lil impotriva noasU',I.,

@ lntr-e&af-e,: Pe dne n.-a IrJrve~t~ moarira naprR'Snifa?'

~! "'jIif\ ,w .. iU!

63:1 j Intr~btl,e,: De 'I' au d£Venit £'UHQsmtii me; 'r-eei .Ja,. de' mine' ilup.i ce' am "end! pe cale.a 'm4'ntui'n'i;?

Rlspruns: Nu '~ 'mtr.ista pen!tru faptul cl unii dintre coleeii tw, Stln,t feci £atM, de tinei Sfinru]], Tihon

,~- ~

de Zadom* a, scris din ,ej(:peJim~a sa ,cl, anmei clrLd

omul se ,dlediicl ,im Dumnezen, CWlOSCUJii "~I ,a'propia:pi lui se de:plrteazl de el ~~ cu cit mal mult se ,8!propJle el de Dumnezeu, eu a.tit mai mult se :mdepjrteul, ei,

632~ Infre&am: ,Pot ,d.iltl,v,olii fi 6smmii' sa lac,1 Ic~vor?

R)::lf!pnII'illt'Ii,e,' N" 'I' {'II' di avnlii ni ci 0- ~'H"iI on;; n u 'p-- 0' t l,'3.('!D

_~~_, "I!;.'U.~" '. Iio".. :, g ", I, " " .. """ .... ,L,~u..L " " _ ,I~'I!;./'!;;.

ceea ee Dumnezeu nu 'Wg~dme,.

, ,~,: ~ , nueb,ar-t?,: Care Bunt semntde desil'f)a~"in\i?'

:Rls,puns:: A tunci ,cind se va qferge din tine'

Pnm- -·D"'~i~p~f r;i(U'I'-llU' i ~J'U; 'LI' ~rp~n~na de iubire I"C· a1nd"

",0 . "~inj!I,.!J,1!1;.'~ Q J!:... ,; ". ~ 1: ,u," J. '!i,.I''«t ~ , I,.; .' "J, ~,. . !iiU,L'

irdma ta va .H umbrita ,de apace' sf8i_ntl-t harici-J £a:tJJ,

d x .' .i-.,~"", ' .' fi chi 'm_, ~nQ· ~ ,.:II!.... .,.

e 'toa.ta omemrea, ;;1JLUIl'Cl 'Vel I. cruar m P'~jg.'r-"- lLUJ1ID ..

,6J',~ ,lntu&ar-e.~ C, aniline n ,,:" in vile,ag ,'~' em fi "'J'~ l 'i"'?

I~ !UltC€ ," luezr.f!',:

RlsplHlS:: Nimic nun mime a.tat pe' Dumnezeu, nimic nu il d! itt vlleag pe' ,0m ~ nu n duce la pie ire' asa precum vorbirea de Flu}, osindirea, :Ji mastraree flC'u~a aproapelui,

6J5~, Intre&Au: Ce ,ctde' duee' Ii ,aes'iva'fire'?' Rlsp1Jl1S:: Cales spre desl'vai"ll',e es~e citifta cu I uare aminte a, cirpllor Sfmp.1o.r Pkinp. ~i 5ilM1i.

172

i3'6~ ,fntnd'lare,:' Ce citr#' sfiu:,r :u;rli,t.e In mod deosebif diavtd'ul?

Rlspuns~ Diavolul ur~'te tndeosebi ,clmJile

~.c ...... nnr 'HIX' .... in . ti' .' .... x {'II' l::Ii'~g descop ar:'i to- ~i"'''-'' .",." rsele si

oCIIJ.Ui!l~~r ,1" ttl.! U,ii' f ~arlb, ~l~'- ',";',;]I-,~ a ",w,1,.C c UuL d,;' ~ ''$

vicleniile lui,

637. l":trebdTt.:, Cu r~' Sl!' CUVil1l, sa 'inG£'tlp,a ,~:",CC·UNA '!fi!.n'L;~'; l-uJ DUJftnf¥:mtl?

l\I.J.;;I! ,~,t"'"' ~ ""u". - ~ " c - - ~ - - - - """!I>~ ~

,Rispuns:: Robii lui Dumnezeu se cuvlne 31 llticea,pa disc.u,pa, vorbmd despre Dnmnezeu,

613'8~ in,treba:re: Cli"d vifd Uft bot.av, se cuvine ri cefC~f1!z ,,,ricind boli'j ,lul.?

'Rlspuns:: Cand vedem un "bo1nav, sA. no expticlm ell rlutate, pr.icina bolll lui, d :si ne 5.trldu:im, ~1-1 ,alinlm",

639, .. lnb'ebnnu De ce vi" visele ,rel.'t:?'

Rispuns: Visele rele vm datorl ta plca'~el.ol" pentru care nu am, lIeu t pocmllti, ,daitorltl, os5m:dirii §i dal1ori,tl tmhuibruii"

640~ tntrl&,a:r-e: Trebui'e ISO: :Hotlm p4ca.tei'e mi't:i' pen,," d, J1t p10ciii l'a spoveddnte',?

Rbptms:: Trebuie neapira't SA N'OT AM ftecare plea t, ,ca'~ de' mit, a~a cem ni-l amlntim, iar apoi 8.1 facem :poctinJil'

MIt tnmbare,:" Cum m&uie sil mergem la bi'lerica?

Rlspuns: Cktd mergi la biseriei, sa .ros:te;fH N'N,iscl't~oa_le Ide Dumnezeu, Fecioar~ bucura .. teN! 5i

173

R!sptlns: Newm,te1e exterinare nu sunt a'tAt Idle necesare pe (it sunt smerenia §i :rugEiciunea,

64!lj ,lntre&4re: Cine' est« /erifi,t tn-viafi? R~ispuns: Feric"U in viati, este eel care i moe pe oeUalti ter~citi,

I ' I

filce~ trd:rebsfI?: Ma1l:htirea ClilftStri numllitn Ii Wi

RlspfmtS:: Mintu.irea nu (;onsti numal in, I mr - fare rlu,,, ci §i run a mdur,a raul icu.1bmbl'jie.

@ 1l1mbue: Car£' nwf iKSu~:ri,l£' smeuni£i.?

Raspuns~ 0 msu~ire a smereniei este sa vezi in tine plcatul tlu" ]La_]' in rCeUaJp s! vezi b.ptde lor bune, A, dona 'msu~ire a smereniei CfjM~, in J8 primi cu bucurie insultele ,]1 ba~rOcwi1e de la oameni, ~,HJnd lea prin eeest 1 UCfU ni se iartl pa,ca.tLi(!lie ~,i 'c~, 'flsH1e~, n fa,oem pe plac Thui Dumnezeu.

652~ ID tre baR,: Pot ta,~cld singu-r Sfantd, Scripcfurli ?

RlispUD_S: Nu talcui singm- Evanghella, mid eelela lte (kfi ale Sfintei Scripturi, ci apeleaza la Sfintll Plrinp", care au talcmt-o.. Sf!ntuJ loan GllIi de'

nu te ui p mn,~o parte sau lIn alta, :§i ;sa nu discuji eu nhnenl,

lR!I: 1Li'~ ~~.... '. d 1 ,. 'lIS,PunS: sa pOmen€f'~ll moartea, Jll: ecata m

Hristos, iadul ~i Imp'irlpa CernrUm,. icki" pomenind

:a...... iIo..-. ....... • iholi( ~ • -' ': ,l; ""t"' ~

mereu mare acestea, ver '11W",!iJ :~ aici tencr ~,t v€':ru.

mo§rem, fil fericife:a cea ve~nicit

64B'~ 1:n",blar-e: IC4~' di'n:b'e 'Hf:Voin,e IUHt mai

;.HaAooii,;l,ar -,-1 n'~!Ii.o~"jM\re ~

RISput1UB,: Daca cre§,tinul va s.ta la el acasa, atunci va izblndJ in via:ta duhovniceasca ,i in rug,lc!une" lar daJ~it va mer,ge prin alfe case, i§i V~ pierde paces sufie~asc~ §i nu va H bun de' nimic,

,_ 64]~ Intn'baT>e: C'e' g4nd 'fr-ebui'e 54 uv'em aespn2' jieJ.:ate am l'

Rlsptm8:: Trebuie S~, avem iinrotdeauna. in suflelt::

Fileca're om leste mai bun .Ji~~I'~ m- ,h"iie- I~

,17 - - 1liII.'I;,oI!i;,oGi,b" _l~ L '"

175

,644~ Intreba,;e:' Cum :treibui'ei ,8"£i s,(lvQ11im:

nf1}oi"~elle fa ele 54 fie ,.llcute hEi Dumneze-u?

Raspuns: FU alent ca nimem sa rtu foe nevointa tat orice faci P'eD,UU Dumnezeu, 51 fad tn :mina,.

6i&'~' fntr-eDlar-e: Ce s. ,facl£m; iJac'a vrem ,SA ~~

[/'1 IJ !J.-Jlf!f.

s:men~ -'~ .. ' .

Rlspuns: Dumaezeu ,clutl, hi ,om fubu,e:a", smererda §i (rica de m.

647ilutreb4'te: Ce mb,de ,sif: p'". mln'tt' pennaHtnt' cm"tiJull?'

1.14

Am s.pune cl din .. pricma tiJcwtdi nedrepte a Sfin~ei SCliptnri au apimt t-oa:~ ereziile,

653~ lnfreb,arr: ICe Inse41ftn' a te depdrttl de Ilume'?

Raspum,': A te d€plrta. del lume mseamni. a paris ni_ravurHe, obiceiuril~'1' "fegulill.e'f depri.nded]lel f~i tlebWn.pel~,e' potrivniee Ev.an,gheHei §i Duhului lui Hristos,

paca~lHt.rebtlre; Pri. ct! se iilrt', pritt ce se ~tel'g

Raspuns: Si ai mintea '~i cugetul Ia Dumnezeu, in ochi ~ FJrjvirea. clue' Dumnezeu ~i in p\lml'n'f;: m urechi ...". auzirea cuvinJhiluli lui Dumneseu; in piept ,= susplnul pentru pi,ca.be; pe limbfl = ~devlrul; pe buze - .rugl.ciunea; in mimi ,'"" n_elr,luta'k!a;: m. stomac ~ :neslitu_ra_rea; far in genmm,em ,_ plecAclunea. ~ c~b"f" DUlm1f'21eU~

655., .1ntre&,aR.: ICe pu.tm' tire mgii'liuJteft lui Ii's1t~?'

Rlsptms:: lRug~cil1Dea lui Iisus ii. rlfie-~tei pe diavoli, aJ:unsii. gand. urile I€!]e'j" naste smerenia, sa.dle§te' frica de Dumnezeu, aduce lacrimile, curl~".te' trupul, n fnvla;~ pe om indelunga r.1]bdare',. 'ii vot:De§.te despre sheen •. §i. i1 face sl. eugete la moarte,

6561' !:ntrebdte: Ce fste; I'o,ci'mta? Raspuns Poclm~a. este lupta ell plea till

&;:7.... 1:~ ........... t...aM.e .• c~' ~","'&U:i'e s4 ""mm ciud n:e

UUI"!Ii _ ,~'",~"~IUM".~i@j .. ~ ~f~I.,... .. t}'1 .. I. . _. . ~

cu.lcj'nJ.?

Rlsprunsi: Cind tel cula, sa ·'11 mr:hinil pa:rul ~i camera, ziicind rug.iciun.ea: SI IDnvie' Dumnezeu .. ~"

a ~8···-" I' A,'_~if..nlit"D~ D' • .01 ,t'lA*,:o nn.· ;H\n elt;h":.QI~t'i' st,areN'i

100' ',"II! IIlIi ~II!' £;[IlM~r '~!I! ~ I.r"JI-~ w . l~ ~J b.HI~~j~ I. . ,.

sl: ""ti'm m;gdciuue'lJ .ttN4sclitfJare; de ,Dumnez'eu

r ., _ .... ~. L _ -"'iIl--~ "'nll,' rflt:IOa" HI V\UCNr'K ... ·II¥I;.,' ~.,

Rispuns: Sl rostim de 1.2 sau de 24 orl pe zi Jl:/N~s(~:totilllle de Dumnezeu FecioariJ.' bucura-te", Ea este singura noasrra ocmtitcare,

1659!, tnul~ba.rl: Ce este' rnd'ltuitJ,,',en.tm sufl1e.t?' Rlspuns: Sl sim'~ mai des pretutindeni prezBfJ:Ja lui Dumnezeu ~ 81 cugetam la binefacerlle Lui.

:Rbplms: Cele trei cuvinte ale smereniei sunt; nieftaJi'J, ubru.n,ecuv,mtapJ!t-~. 1Jlug:ap-,v',1 pentru mine",

661~ lntJ"elfJlQ're': He p:utem mSfdui fam "tllfHen'irea

.~ .. .. "·1

~,ln DUmneZflll IZ, a mOfp~ .. ··

RI~pWl_S:~ Flrl pomerdrea lui 'OuJDnfZ€U §Ji a mortli este ell .nep{dtin~1 ca omul 81 tie' man.m.tascl\.

1662 a. In·tre:&:a'rf': C4Tf' ,stud: ttiisamnle d'i'stinlC tioe

:r ;l",» ' ,~" ~'?

4j;.e "BCfv"r:atu~'ut ,Ctl',§·J.~1 r

Raspuns Exlstl doua b:asaturl ruSltinCti.ve ale, ade,v,!tatulkdi (~tin: fapM ,ei aduce folos aproapeltd si faptul ca. se Foagi pentru 'VIi~ima~ii lui,

171

116

,6"i~ lltre&,ar~:' ,Dticil :HU' 4m flioHS intr~o zj' de S',i,b.tO,«rQ la ,&isert'cili' prin Ice tlnfttHf ~I' 6' prazRui'eS:t

dC'as"t?

'Rlspuns,: lin ceas mile slvir~kii ]li.tulgJtiei1 da,' nu ilti ajuns 'to bisericl" trebuie s! dedlcap acesse ceasnri rugaclnnll, ci'ittirli ruv,lnwlui lui Dumnezeu, d~scupei zidi wale de' suflet, ,fapre~of' bunei credinte ,~i 3~ndurnor sfin'~e.,

~tnt1'ebj'u,,: Dacii am cifzut in pleat;, trebflie stl tlftept 'v~'me,tl ,o9ttdm prntm a, fQCf' p'(J\ciiwtli?

'D'ii:: ... pu,1l'iic!. F'~rX ~ x: ~,~:a......D:H P 1"iI;i:;!,'iIl-o "I trebui e imedi at .I!.~ ~" I_~,~ IQ'. i(t ,tI, dd G':fII!!It:,!n"" 1"" ' VQIIi,U. iI IU.'~~, ~ ,~, .u.w,l~ '~ .: ,'-:f

fIr I, inmzietie1 s~ faci ci,~ mai repede pocainfl; nu trebuie sa accept! sl ra_man~ mult timp pacaM 'm suJlet; toonai de' aceea plerdem harullui Dumnezeu, pentru ci amanim. po d1intal :~~ un pica t d;l nastere Ja alml,

663~ ~ l:"tm&an: 1ft ce eMS til' s'ecremi meJii d,tlhJo1Jnice"ti'?

R.bpun~:: Tot iecretul 'vietti duhov,ni,cۤr'ti ,constl 'm. a-i ierta ,~i a-i seuza pe' ooilaI,i -a nu cuno~te plca'tele altora ~.i a, nu pomeni raul,

. 664lo In,&ebttre: 1. ce tONslfi mill{j'stenit'l d:"h'OfJfdc,",r.i?'

RUputlS:. Mil os tenia duh()mlceasca (;OtlS~: in sfatul eel bun, dat Itt 'limpuJ petri,viti folost tor in

tn, . ..: h '!fl~, .... m· "d °'1' 'ilL, ~ i!. '~ A. >:!:f

meurca mn sau 'I pnmeJ·.1 neOlUseTVaiiJ~; run a -:Jl. mV~f!l

, ~

p~i,etene§,te pe eel me~ti.urol' adevarul ~i binele, in

faJm.J, mtre' patru ochl; in a-l knbal'1blta pe eel poso.mo1"at; m a -A m~glia pe eel lrttristat; in a-I

. o· - - >: ....;_..,~' 1ifi D i'i' . .f!;~1 ~'pmp" ~:~,+ ~t" ~ 1" :M"I"II"'II.p~:-+.~Q'; durerea: "'m:' cmp'aJ,L.JIlJ.J:u. f'~ 0~~,~ rc ' ;.~.,,' ~.~ a-i )u_u,'i;U.·~,.,: re .~a;' I,

a teo bueura cu eel ce se 'bucml; in a indura ocbile ~i sup!rarlle' ,en ~e-ninita.te';I cu rabdare pentru Hristos; in ,8 da propria carte duhovnkeasca de care tu wu'p ai nevoie.

6'69~ lnbe~are,: Cum este iI,te,E,ep t sa jacem 0' lo"bsf!matie efJrf1ctll~'

~-~ - -!l'~ ~--- -.~~

Rispuns,: inam.te de a,~di. sal. £aceti 0

'ilk •. ~ '.:ir:: 'L· 1

onserva pe· OOreCi~u, ruga,p,-va ,~] ~~,ceJi aoest ucru cu.

oea mal adflnc! smerenle,

G'i'iO'~ in.t1e&gR: Se ,"uvine sij Te',llJtim dJscJl'ti'ile

- - .~' _.

6M~ lH.tr-tb,tI,-e~ D,esp'ff' dne st. ptJ'afe spu.n'e' til.

I. . .. '~'.- .n .. - -U~'lA'iIl" J acg pe "r,QC li'J~me,n.~,r,~'~ "'

:RJs,puI1S: Fa.ce pI! plac oamenilor acela care le tine hanzul §i conshnte la osandirea §i fl!:vetirea

t - .0"'" ~

aploap.e]lw ..

6"66~ In~ebare: Ce sa lac tind rceva .IU1ftit'; 'inti i.pudic. §i 'ind tlisfmge viRta duftovli'Udscfi'?'

Raspuns SI mdeplrfezi fO:~ ceea ceo mfi tmpiiedica ,~i i~ dis:~ge 'viajai, duhovnleeesca,

altoM ,mmm _" le sunt de loI9.s'?

Rlspms:: Nu trebuie sl relatlm di8CU'~Ue'

sttline I1LeFoiositoare.

6'711"tr& C' t"· »u

.e- !fot' .. (~ 4r~\O'. . -.a .. ~ DIC ,n ""_~'.EiI11,n t'Jl ~~~JI. ~d'~'

,~' 't ~,. _' ,". ' ,1M- . ~'i "DiII 11;0- !ll;ti:::I'l: ~ ,r'. , .. ;n~bo'.,y I\t;, .0;. . u~...... .,:.~" ~

dBCe' ta miu.mire'?

Rlsp--iWlS: Trebule sl~ti. mrr,anezi limba '~i si nu.

, , ~

r,oste~H "uvin~l,e m g,aJbl.

U"O~~ !~;:~~~ ~:? trebmt sa le S,Hrrem

Raspnns: :in prDdpi:ll~, nu trebuie sa spun,em de la noi, ci din sfinte1.e' caqt e~ ,W smerenle ~1 cump,ij tare: mdlre,pta;~ ruscu'tille desarte spre' zidirea s.ufietWlui

673~ lti,tr-e&lar-e,: DaM ,am ajla't de la aprolape',le' ", ,-,,~ _~..r':t>n.~ ,.,I,.,. ,~JliJl!.t, se tiU,vi'"f' ,sa SHUll -td ,a.l'fof,'tl,?

ceva Z,~",J:- U'f ~ <;I--,J''''- -/ Q'- - __ - - - - - - - f'" ~ ...

,R_i4s,pmm,~ Da,ci\, ai aflat eeva ;zidlj~or de suflet de la altcineva, nu ttJru.\dj' d spune-le ~i altora,

674" 1" tre&',U1e: C'e' deo5'ebtj'r-e existit inke dJs'Cu pile dreplplDf' ,i cele ll~e piicatofilor!

R_l s puns; Discu p.iille' drepjllor sunt despre DumnE'2J@U §i despre luerarea eea pIle utI. lui DUDU).€Zieu,t mar' ale- pici~;to§i1o[J sunt~oaf~e despee lucrurile illumii: s-ar plietisi daea ar 'SU, unul lingl IcelDal't

16751" InlrelJatie:.' ,(And talC' 0 mUs.uRrtl gtie,e,St? RlspUD.s: Dad WI facind cuiva 0 mnstrare, te t11AJ"iiL m~ :sa.m,f~l1ci pa.timile tale; izbivmd.u.-l :pe cell~.aJtl sanu te pierzi pe 'fule',.

@ '"trebare: Pltew V(lr&i rJespre pRcatrd (Ji4i,t d,l apr-6'qe',lui.?

Rl_spun_s~ Oac.. il v'ed pe' (del ce a gre~iti nu ,tr,lmbif,a paca'~eit€1 lui. Dale! not vom acopeei plcatcle fra,~elui ~i Dumnezeu va aceperi p.l,ea:bele' noastre,

1.80

671 .. 1nttebR:R,: Cum 6« 'ra'spAniem la '.mblin? Ri~pUflS:, 'La lntmbl_ri sa rasplJ.lU;i :pe seurt, @;jntrebtlrf,: Cum g,i disc"tam cn a:pr-01ape'le'?

RI.splJl;1S:: Cind vorbip cu dneva, eel mal mult s§, 'va temep ca no. cumva sa-i. tulbura p paooa. celuilalt printr-nn ton arogant sau prin exprlmerea ,gind urilor voastre 1lnpotdva lui, a.vind dorin]a clara de a vii sustine propria parere.

679,~ ln~ebare:' .Are p'tJ'snd 'i'~ftU'e,n~a IdSupra

t~ .. .rlit:.. I ~ ~. ,

IS J.fnt "U'~t·tl_ U1 om:u'."u:i:,'

Ris:puns: PO'SruL are inflU€n~ ~. asupra st~tii dultuJul: omul devine' mali sme,rUj :ma~fu fu,gltor. De asemenea, in, timpul postului ~i al wrmir.it om ul cite§,te cu mai multa placere ~ tn'tlelege Ic~rJjJe dluhovrnoe,tL

~, lu·tr-e,ba.re': Ce' putere aTe posml a-SU,'ll

A. :iI...~' - • ro:n:r _ ;' --]PJ - ? uUn:i!lh~.ln: ~tE;-if;U'~ ~A.R.,

ll~sp'uns': P'osmJ a]un~a dementi. Postal este o a~rml cumplita pentru vrljma~w Ia fel cum sunt crucea lui Hris,tos ,1 celelalte sift'~,emi~, pe care nu ]le, $uportl pu tefea, necurata a demonul ui, Postal love9~e ratl'~'~ea ,demonicit in ]lOcuj ei eel mal sensibil, astfel mca't, ea iuge' dle eel ee posrelte',.

681" ,In tre'b a re: ,Cnnd ni se aa 'Vloi'e s'. tnclJc4m po'stul?

Rlsp'WlS~ Si nu incalci postul deci.t in eazul unel boll gr,a've.

16'82., 'nttt&ar"l:' C,(u~e: este to losul.' p1o'stuluJ? 18'1

RlSP11ilfiS:' Postul a1.un,g1 Sind urila remf fa.ce mintea lumlnoasa, irdma OlI'a.tI, trupul sinltios ~ n pone' pe om maint:ea tronului lui Dnmnezeu Demonii sa destartl foarte tare CU ospe$ele', be~aJ ~i. cu odce pl!cere trup\easc~t

1683,. Intreba:re': Ce est« plastid duhovnice:sc'?

. Rlspuns:: P08,ruJ. d uhovnicesc este tnkinal@a de la pi.cate., Da,ci tl vezi, pe dusmanul tiUj sa te ~m:paci ell el;, data vezi lID, om ferici'~, sa nu -1 invJidiezi..

684,. Inml:Jl1re:.' S,une"i,'~,e 10' iflVi tflb'tf' desptt: pos bll dliihovnitese:.!

Rlspuns,: Mainite sl, posteasc~ de la .ho!,ie' ~~. de' la ci,'tigul nedrept, plcloarele s~ p osteasdi de la mersul la spectacole, ochii sl posteasca 81 nu se uite la frumuseje ,~trlini, anzul sa pos tea_sca de la I08i_ndimJ'votb~e de~ar~a ~i. ba'ij'ocurL Ca'Cl ce folos avem dacl ne mnlrAlll_m de hi mincarea. de' dulce, dar ne pWnglrJim prin vorbfrea de [,iu?

685~ Inmba'-l,:" Ce Iste PtJ\s~1 ilJna:i'n,teld. im,lriitfanie;'?'

RlsplmSi: P'asM. d'maJiniea 1mpilU§Mliei este aIcda~i lliucru;r aceea,i, o.si"ene'edl ~, numai ci nu este 0 osteneala ttupeasca, ci una d.unovruceaJSca., l',elul §i int-enpa lui sunt s! curl.teasel sufletul ~i trupul, 81-1 impace pe om. I(:U Dumnezeu, sl, semens s@mint@lJ@' v.ie~i cclei bune, iar pleava (deprinderlle rele) ,sa 0 in 5'bll'§ie. Postul mnliintea Dnpirti~aniei tnseamnA mare stdct~~l 1a, hrana ,1 somn, mcetaooa gJijiilor f1. faptelor lumesti, c~mea ,cuvintulm lui. Dumnezeu,

mersul .nemce.Nt la Bisericl! C€Jc;etarea propriei o~·tlinre· m singtO"l.tate, .. Postul aeesta este starea de vl~,gbe a- sunetutuiJ cars se ocnpl ell. roalt! atenjia, de lucrarea mintuirii;. este cuno~tema 'proprme~ p~cl'ro'~J zdroblrea iIDmH pentru p!,ca.te~ pocmn'~r eare se hlcheie' cu spovedania inaintea duhovniculai ~i cu oopartl~irea CUi Sfm.tel'B Taine.

~)Inb:tbare: De ce tip41'f /riM ls spooetJanie?

RAsp~,: Frica ]la s,povedanie a.pare, dll,toriliti faptului ,ei .tt! spov1eoo§ti rar.

681" lnttebare: s" ifltllmp'l'{l C,Q: 11111'1; difl,tre ooi te' se ,a~e,'c ,d: spunl ltl!cmrile' mai' pup'n, i\ttqJortant-e:, 'i'ar pe eele importa.n:te' sit le treacii sull tikere?

RispllfJ.S:: Dmcl. omul nu. sptme tot

duhovrticnlui, calea lui va fi strmnbl Ii nu va duee la man'wire, iar dae! spune tot} va 'm1er-ge: in, tmp!ra~ Cerurilor .

....... rr .-

_ ._. Ilutre&m.: . Ce ,Iil' fadl ,acei l.Itl!tI'U!H! care ".

,Iii 'OR picatel,. lor?'

RispWlS,: Celer care nu i,ji vld, pIlea'[ele lor U se recomenda sl ia aminte la pttcab:~le pe care Ie vld in el oamenli apmpia p, la cele pl~ri.tru care sunt mustrati.

- ~

689.. .fnf:tebfJre: ICUIft ,11 1ft! purfam i"ainif de spoveda_ni,e,?

RlspUfl.S:, Lminte' de' spovedanie pbb:ap 't3.celea. pentru a 'V,l fi man ~or s~ vi. oon§tie nt;iz.aji, ·paca.tele,.

1:83

. 690~ : ntrel&are: C'e' folos: mei adave 'pov'edatd'a ill ,tlflili - - , . _ e j,'ertarea ,i'cate',lo,1!'

Raspuna S£in'iblJ :sp,[)v,edame' adnce un f-olos ffi'ndo,u:: dMtUee,te le'rtare de l~l Dumnezeu pentru picateJle, s,lval1ire ,§;i n .fere§~€ pe om de 0 Haul cadere mp~ca·t.

,91., Intr:ebare:' Este jO'iosit:(JIQ;R ,s"oiv,eaania ,de as'. ,~,

RI~puns:: Spovedatl1ia deasa este foaree folosiitoaI'e, deoerece ned uitmn. repede plcatele noastre, dar, dad\ le spunem duhovnieul nil a-tuna le r1llpem din r,ldlcma, 'm alarl de aceasta, pocil1n:~a desehide 0 chii, desehide vederea spre p,ilcate,. Dupa, ce s-a c!it pentru unele pacatej omul llu:e.pe sa. vada altele fi ,altel1le' ~i ro~' asa, incepe 81 socoteascs :pleat ceea ce mainte nu socotea pleat" ~j aduce amlnte de' cele peutru care nu s-a ,eli·t! uitate demult .. ", '(ebn ce se deprinde 81 dea soeoteala pentru vittta sa la spovedanie aici, ace-Juia. nu-i va fi flt!ica 88 dea

r):!~p·t 1II't'lI,(lI la ;f:: ....... 'r;ll.f'!\iI"!ij~)Ii toarea J.' .. .AID _-.LX a lui ilJ" --......... de .asr 1IJII.l.1~' .,~ U'HJ!i' .l!lt,.';.'V¥(1W![lU:.R IIlJU,.,;;ca ra e . " rins IkJiS:' I,~'

aceea §i este rind.ui-~a.ai(i scurta judeea ta a p'oc~Unl:efj" pentru ca fiind C~lMip'~i ~i mdreptap prin :poclin~a de aici, sa pu rem da ris.pttnsflr~. de rusine la tnfrioojltoanea ~udecatl. at lui Hrlstos.

692~ Ifttrebare,: Ce' oe dib'ate' de ',a pome1l1'rt:a lui Dum"ezeu?

Ras.p11lU:: Discujiile noastre ne ebat de La.

P omenirea lui Dumnezeu (mal ales cele cu oemenli :n'ume~ti) .

_ .' 6.93,. tn~ba,€-,:' Cum mebll.ie ,'a tit e'im p16ntru ;4-:1 IKe pe "lat' pri1<1. ,pociiinti DtJmn:u.iui?

R~pun.s:: Dael v10im ea prin pociin-ti sa=] facem pe plac Dom.ullui. ~ sl ne mantuim ~dfletel,e~ sf dobandim 'eDbef,U;,sa de pataw' ,! de pa.tim]J, trebuie 51 ne clim din. ada_ncuJ sufletului temelnic, sub toate aspecsele, ell fermi tar~e Ii ell tnfH1.cbi1:fe, deoarsce in adinctd lliui 51€' euibsresc ~i se mradi,cmea.za t-oa;~e pkatele noastre.

_ 694'"i Ift.trt!~Q;r-e: Carie sunt c€',le mai irnportante

disrupi?

. RaSipUIlS: SI n u dam F~efer~l allib)r diseutii 1n

defavoaraa dlffiscutli1oar' despre mantuire, Sa tinem minte cl tn alara.ld]ocupiloI' despre man~ nu e>dstA alti cale spre lmplra'~,a Cerurilor,

69l[ tnfn'ba~e':Pe fan' vhitaton ur.buie sj~ ~~.j::;t~~ ,

~IV.' IP. ",[tIlllo- ...

RlsplltmS:: Trebule sa-i @vitlm P e acei 'VilzUa tori care .s·tlmesc discufil desarte, lumes ti 'f! nefolosi ware.

... . ~lHfreblllre, Cum se poM'tif. tJrilma~ul M;intu1rii'/a_tli de' disatpi,le Ho~strt dldtov'tli'ctfHl

Rispuns: Diavolul 'Wesne§te vorbirea de~arta ~ll = vr,ij(ma~uJ oricarei.inv,l J!ituri duhovnicesti. Unnl dlntre Pirinp (1, dat urmatoml exemplu; atunci cand ,e~ ~ ,i spus el = _ditScutam cu anumi]i frap despre folosul sufletesc, ·u napld.1OO un somn a:tit de' nadAnc indi.t nu se puma u :mi,ca ceasuri mme,gi 1"' •

iSS

~ ,-97. In ttrba.re: Ce virtute esfe mai presQ de drqtafe'l'

RJspnns,: A indura Qclrile este 0 virtute' mai mare deca:~ a Jine dreptatea, Mar a pne mlnte ocara ims eamn I, a fi dleja biruit de eel rlu.

, 698~ lutrebtu'le: De tie tSU atat de' gr-eu sa ,cerem ienare'?'

'Rlsptu1lLS:: A cere iertare teste gt'eu pentru eel care es't.e mandru,

'6:9",' fntn'blll~: C, p'Utere au n'R.ai ,CtUi)~i'nte',lf ,,;:rn' '7, ...... ", J:, I'?

Il'rlO-'" _. "'"JRH. "

Rlspuns:: Cuvintiele IARTA-MA alltud de 0 mlrtudske ,sincerl i aid pe v:m:ljma~i ~i daruiesc

pacea"

700. ,Intreba.,-e,: Cu'm esfe futeltpt sil Induritw o\cara.?

Rlspttns.: SI, tnduri ocara flrl sa judoci, fir! s! te plmogi, flri sli te socote§Q ]ligni.t ~i flra sa a~~p~ 'di.splati plmiinteasci.

~fJt~ lntrefJ'are: Cum 8'4 tu! purtim !(If' de' cei care #e ,o\cara'sc?

Raspunst No uita sa trllniJi daruri celor ce te oCMlsc ~fu sl '~ 'rogi: "Minhlie~t-e~'mal Doamne,' ~i :ml miluieste ~il pentru sfintele lor rug~ciunil dllm,e~te-mi smererde ~i rlbdare/"!

~fJr2,. lntteb«re,i Cum sa~i priviw, pe ce.i' ,carre' tHdura Ii r. flcel'~~l timp ,4K Uf,caz pc vel elf! ii ,ocllrlis'c?

RlspW1S: Cei Ice induII av:k1d necaz pe cei ce ii ocarasc sa se sulduiasd sa arate dragoste fal! de cei de' ~a care pdmesc O(m" al.tfel- d1bduBil neil1so~ita de' dragoste S~' va transforma in wi inda~it~,

. <@)fnt:re&4re: Care ru~ci".e sllv4"ihi de Hoi Ii' este p~iC;N ta ,D'omou lui?

R~funs: Domnu uif Issie p'illicu ta rugadunea slvft_f§~ta pentru cei Of ne oelrise §t de aceea trebuie si1 ne rugam pentru el,

'70-4,~ In. trebare': Into. tdeanlla trelmie sl.

respecttim -iudatDn'rea de ,a 4VtUI pl,tjt;e; ICII ap'f'Oaptlt?

Raspuns: India torirea die a a yea. pace leu aproapele nu cere ca noi sa fim de accrd cu ideile,l intenjiile §'ti faptele mor rele. Un asemenea acordar fi un mare pacat'; dlmpo'bivIJ' datoria permanent! a crBii tinului este sa nu fie de 800m ell Welle ~ int-enpi1le' rele ale oamenilor imlpifuni'~",

703'. lulrelDam: Cum s4 ne' nlgifm ,Pell·fro. c'ef. ee 'Oe' o,card'Sc'?

Ri!jJspuns:. Cuvlosul Serafim a poruncit 81 dam lu.m!_nari la altar pentru sln.lmt-e,a ~i mantuirea eelor ce fie o clrlsc'" De asemenea ~i slujfum un maslu arhidiaeonului $TEFAN'. Ascetul Gheorghe ,Z!voirid:uJ a scris:: #:,Da,p la biserlci po melnice pentru sinltatea, celor Ice 'Va du~lnesc §,i fapta inimii voastre brule 'I] va prosllv,i pe' Domnezeu main-tea tuturor"

ltu . '., III

7016.,lnttBb(lfei.' Se ,cuvfne' sa relat'>m mvinte,le' 46 ,,)ca,.:?

l87

Rispuns: Nu rela:ta.Ji ,cu,vm,tele de OC-3I,I.

·n~ fM~t..dr. \d! I- ,jf"!I~J_ 'i.'l'~ ;U'oi?",HM,n,~\d\11 . (f.f I JL'~'f[t:::UI& ~iI' -~IR\'r.J. ~A lfl,~ ~fil'*1;.1I1 I~"-~~J.ll!

. ~ J ' . ~- - ~

Rls.pLms: 'Cand va 'vine rm ~nd intinat sau un sim~nt necurat, :respmgetj,-U ~i ,mu5tnlji~v'li, :pe voi infiva. Nu trebme: s,it glndip cl vreuna dintre pa:tirrri s-a.impujinat in voi, Spt~lle~ ln sinea 'VOiastr~'~ iJ"lntr= un asemenea p\§.ca~s ea mine' e normal sA existe

, - -- vidl '1$

asemenea ,h.. ,.

Ji;, . ~.tfi!b.,a.re,~. Oamf1di SfiHfl ,sUDi U&eri'.flfi! d,

ganJizfiie p',C'ato,.St~?

R~pUfiS: Chiar §i oamenii sf.W.n~i care s-au ferit. m,tlu toml de pacat, nu au fast" tofu~i, Iiberi fa~l de ,gind.urUe- pacatoase. Nu stl in puterea omului s~ evite .gandurile ~i :nici, nu este neeesar pentru scopurile 'V~epi d uhovnlcesti, 'Dar sUJ, in ptl teiil~a omului sA IllPf€!; cu g~.nd.urhlet sA. le impiedics 81 ia sufletul in s,t~piniref 81 primeasca giOOuJrile bUM ~i sil. le resp', ingl pe cele reThe"

-:....r) .

~lid:feb'tlre: Ce este SlaV4 de§tu1i?

Raspuns: Slava de§a_r-tj este cautarea slavei oJl1l€ue§,ti. Uiu.d3ro~eniaJ dorinta ¥i ci utarea cinstei parnan t-e~;ti.l i ubirea pentru ve~mmte' fnunoase, trlsu:d haxoase, dorinta Ide a. avea servltorl ti tot fdul de lucruri in chilie, a ten'~a fa!! de' irumtlsetea propriul ui chi PI lat~1 de glasul plAcut §i celelal te caJlita~ ale' trupului, tnclinapa pitimal8. (awe 'Wn~e'le ~i artele acestui veac pi'e'tza-~()r" cau'taliea :mingielilor in e]e, pentru ,dobandJrea slavel celei plmintei,'ti ,i vremelnke dorin~a de it le face oamenilor pe plac,

liStS

:noob.ramIeft fi. alb.. Toate eelelalte palhru sunt mnstrate imedia:t. de co~-m!lltl;: patima slavei de§Mt@'t dimpotrlva, pan~1 ad uce de sf,iUa De , Slava de§ailtt! se cunoa~te numai dupa abg~a in iniml a fericlta smerenii, a ~erk'i'tei ,ftitdeJdlj Ii a. cajn.~ei pentru plca:te., S]ava oo§;2lJ/ti se hrlne§t:e en. Iauda omrn,eascIJ- cu

boo v,.a'b· "BJ.~ leu faima neamnlui, CUl oeleIbrita:tea numelui,

Of-t-~ - ~

nJ~ lntr-e,&I~'re-: Dnt1'~ne' 0 mvatllmrif. de~Pft'

~ t .. ..?":'-; ,

iUft ~ R!Ctu_ue'~.

Rlsp11l'liS:: bt primul randl" 'm§ellciWlea, este mta:mpma;tl mtotdea.1IL1llt eu 0 oarecare mdoirua ,3, inhnii; nu se tnd.oies( de ea eel pe c:a'~e lea i-a ]UlI"t deflni ti.v in s,tl,pinire,. Nicioda t~. m~el.chmea. nu op,re'ire mi~carile sangelui, TI'Wl indeamna la pocaint}_J nu n mic§oreaza pe om inaintea sa; dimpotriva prune s-ingele 'in miscare, i aduee omuhn 0 desfatare otravfutofme." n. ademeneste fin, ti insufli 'in,gimfar-e' ~i instaleaza tn. suflet idolul rropri ulul j~-eu ~I ,

:711,~ 'n·tr€ba.'re,~ In ,ct ,Colsta' ,p'~giitima. pen tm; fU;g4ci'une?

Raspuns: l?regatirea pentru regaci une cOflS'MJ in: pan.tecele nes~:tura:tj '~ierea ,grfuIDilor cu sabia credm.tei; iertarea ell. meta, ,since'rUa tea lnimit a tu turor insultelor, mnljumirea f:a'ti de Dumnezeu penbru toate necazurile vieplt dep,artarea. de IDa sine a impriftHerH ~ a visk'ii). &~ca. plini de evlavie fa.t~, de Ziditorul~

i12', In treb,Me,: Ce tU6t!am;ni' a uUfJ.p en

~"jlhl"l''ilA'IiII ~~" 1Ir.-1JiJ'IIV'W~·III-·UlJ']I.:'

18'9

Raspuns: A min.p. CD cuvintul tnseamnl a. spune

un hieru fi a gindi aJIt lucru, -

713~ lntr.e·ba~e: Carle ee te .4i' 'rea l'a rug4ri"ul1t:

fmpmftiertUJ S'lI'll vis.ar-e,a? . .

_ Rispuns: imptl~·ti€'lea fura rugaciunea .. Vmarea in timpul .rngld unii este mai dlun~toare decst imp rqtierea.. impr"tierle.a face ru.gJdunea neroditoare, iar visarea este pricina .roade]o,' false, a au toin, eU\rij §:i ,et irn§ellci.unii diavorue§tt

~ ~

~/ .. '4., lntre'bti~e.; Cum este sm,ere.fd'la.?'

R.aspuns: Smerenia este 0 virtu te:: frica de' Dumnezeu, cunoasterea ada;_nca a pmpriei nimicnicii, schim?a.II@a . modului in care. ne prlvim aproapele {dator.mtl cl_tui Iapt atproapeille", fir I. nki 0 constrangere, i se pare celui ce se smereste astfel mal presus decat el din toa.te punctele de' vedere), ura fatl de lauda omeneasca, invinuirea neinceta:tI §i mustrarea de sine~. dJeptatea ,i smce'ritatea, lipsa sla~.ki1lrLiL dorinja de a se lls.tigni fa Ji de' lume §i pa.~ nbum,a cltre aceasti. r.c1stignUe" Lepadarea ~i wbJrle,a obiceiurilor ,i CUVintelOf' in~eUlt-oare; lepadarea m~Edepchm.H plminte,o! deoareee nu este neeesara pen tru leer; dispretul fa~l de tot ceea ce leste trufa~ ~i. urat in oameni inaintea ui Dumnezeu: renuntarea b. lndI,eplUiprea in. cuvsnt, ticerea maintea asupri.mrilct; rennnjarea 11 teorine propdi care' nu sunt intemeiate pe adevar ~i leplda_rea de! sine.

190

:715F In..tre"a,,: CMe este ",co,utd vieD;' o.nudai pe-

r .,

,amant?

R1spuns: Scopul viepi omului pe .pMri.iint consti 'in lupta cu patimile; cwl.pndu-ne de e~rue, sl intdim in unite ell Dumnezeu ~i sa ldobhtdim roadele ode del

mult pfe~ ale acestei unirl,

716:~ Intnbare,: Care este €lea tntli iw,orttlrttJi. diBue' ~tii·n..~,de adeva'iafe' de ,,6' ,'imint?

RiS-·ml_S: Cunoasterea die Dumnezeu singurl este ~tiinJa. cea adevira:tI dintre 'toa.te ~mIl~elej este ~Ditn.ta ,ce1ieasca d.lru·'tl omului de Dumnezeu,

"5 I'

717. In ueh are;' CdTe' este. eel ~ai bun m.ijlltJc de .pregatite pce.ntnl m;oart--e?

RiSPU11S: Unul dintre cele mal bune mij I oace de pn~g,iitire pentru moarte este cugetarea :1a moarte, Pomenirea nehtcetatl a mortii este un dar minunat, Trebuie 5~ ne silim spre pomenirea ·mar-pi. fen tru a invl~. aeest luau este folositor sl rezervam m fiecare zi un anumit ceas §i sa-l inchinim pomenirii celei mantnitoare a cumplih!i ~i inevUabilei .molrj;i. Pomenirea m0rP-~ insopitl de ruglriunea fierbinte v" de plans; poate '00000 ·toate nevom~le'l P08te' cuprmde tloata viaj:a omului, ti. pORte aduce cu:dipa inimii, poate atrage spre el hand Sfinrului Doh ~i astfel i'i poa te dlrui inll-tarea libera la cer pe 'langa puterile vbduhului.,

718 .. fntrevafie.: De Ice sname' sunf legil te' itdmile .odmenil,(W?·

~91

JRaspuns:: Prin .. lucrsrea vr~jmafuJ.ui m§_ntulrn"

cu ~l9Il.il"r'~id·' • - .,.' 1 '. D-: ,. ,. c. ~n ,~'t'IIt,iII'!i'!i;.~ nm~ ~']'Ul·' ,00 ...... , ;!a,,~, um,a m ,utnne.l:"" .. it .!ll,11!.J.lu11l.a V __ w_ !;,;;~ I.e

leg~'~. d~ indewtrdcirlle plmant,e~ti::

'iii U .. , ... d- 1~.lIb..-~: d band] 1 ,:~ ..... - ,.w.~ '," nn se m .,eretn.lcesC cu. onai 1_1OOa. ~,uc_rp_r'OOjl'

rare ,~ scumpe ~iJ' pBom.ndu-~i cngeml in elf, II m.striineazi de Dumrtezeu,

2. Alltti se indeletnieesc cu studierea diferi tellor ~tiinje ~.i arte, bune numal pentru pam!n~, §i pierd cunostmjele necesare despre Dumnezeu,

3, A~fil. se indeletmcesc cu obtinerea sl

, i' ~

cultivarea tiV1f,ziJioI, gradmilor., o,goareillmr". pi'§lmtilo;rl'

cre:$~erea -viteiM §i nUl, de Dumnezeu,

4,. AJtm sa abat de la Dumnezeu prin tmp-odo'bin:~aJ loceintelor lor p se rnd~~rbeaz~ de Em.

. , ~'

5., Al ~i]l acovdl atenJ~,e deosebi tl postul ui ~i

celorlalte nev~inte tro.-pl€~tlr dhtd 0 nnpoftaIill~

d .t,. "t):!' '1' i'I' i . ...,,:1(_ • •

eoseon 1:1, pesmett, or, ,CIUPiffCUO,lt V1e?-lZ€1., ma zarei, HU

sfin tete· nevomte duhovnicesti le transfcrma in ne'vrO,m:~ ttupe~tii.

6, ,Al'tii Sf alipesc exclusiv de ritual ul b'mS€fkesc, umbrind latura lui duhovniceasca. Oamenii se lipesc de plmin.t, de ,grijile' cele pa:m§nte'~'ti §j de' dezvol t2rOO'2l materiala ~ se Indeletrdcesc cu amenajsrea 'pimin tului de pa:rc~ el ar fi Iocasul 101' ce~ 'vefnic, TItieSC ~i, ca §i cum ar fi ,m.onrti,l nidodata nu se gandesc la, buni:ti.tffile nespuse din viitor' ~i la soerta pi1ca~aor, de 'parc~ ar fm, ve§TIldci pe pama.nt'.

719. Inuebare: Este' i'wportanta cluua ~fiNfi' 0'

. .

D~ ~ ";1 J_-unn~~·,. ,,'

$

R1sptms:: 'Da:~orita impupnru:bl tnva·~atoril.or ptUtltori de duh, citirea scrlerilor pa'~m.tice a dlev1erut 192

prindpala cill.ud. pen!tnl cei ce doresc sa se mantuiasci p s~ atingJ. desl.var~irea cteftini" ,,~ insu§e~te'""p IcugeM si duhnl SfinJllor PI'Mip dm, citirea sa:iemor I,M .. Sfinpi P&iinp ,~j-au ,I.tins, te1ulman:tuk,e3J" Si. tu vei I'ilimge' acest td-i d-upl cursul firesc alhicrurilor, ca. UIUll O@ e§oin i~I(;:~l3.ii. cuget ~i simJrunant cu Sfmpi Pldnp., te Vied mantt1i

72(ji' Intr-ebau: Ptttl!fH ,gil:""ii c.ii, oammii bURi

d '. ah d ~ .. .: .-;,' ,~i<.o .. '. , ?

.. :t~tre m . _ ome _:_ an~· ,t pifgtuU S€' tH,d;J,lH:telS't;

Rls,p1.lIlS:, Este, gm:-e§it. si gindnn ¥i sa spunem ci oemerdi buni dintre mahomedani :§i pagaru se ,mintui,es[~ a.diel ffinitri. in unire cu Dumnezeu .. Biserica mtQItdea una a. afk.m'l[ cl existl un singur wjloc de manhlire ' .... R!scump~_Iirorul.,

12l~ In:tTebq.r-e! Er-eUcii' ,iii ca, ie exeY:tn.1"'u: catoltci'il, l:u:teranii' Ii' "t"testan pi ",,' se maN.mUSe?

Rlspuns: Biserica Ortodo~1 Sobomiceasca a socotit erezia p1l,c(1.t de :moalte'i m'wtdleauna a afirmat ca omul mohpstt de 'boola rea cwnpliti I. ereziei are sufletul mort, este s;krun de hal Ii de mantutre, e-s,te in unire cu dia volul §i CD pieirea lui ... i Da tori tA cunoa,'terii insuficiente a erestinismului, el poate 1 ua un ,gind mincinos ~j hulitor de Dumnezeu dtept ,ade,vlratl' ,1=1 poate msu~~ iar hnpreuni cu lei. i§i, poate Dtsnfm ~i veiimca pieirel De aceea ,a;stazi~ mai mult deca:~ odcind., i@al-e foarte mare nevole sl in'V~'~Im, credin'~a cre~tinl~

122" ,111mba,e:;' AI dfJri sa ma n:flu ,pemartent &J stare ,de zd"O':bi,.,~ 'II mimiif C;e ,S" lac?

, ,

"

'RAspuns,: Celce do:re~te sa se ,a:n~ permanent in .

stare de zdrobire de inimi:i ~i vedere duhovrdloeasca trebuie sl·a.ibl grfoj~ s~ sa afle permanent in stare de smerenier izgorund din el indrel'lt'Jirea de slne ~i osandirea aproapelui, ajung;and ']9 smerenie. prin mustrarea de sme· 'i. oo~tiinta propriei plclt'O§enU inalntea lui Dumnezeu 6i a omnmllor ..

. ..m;> lnueb,Qre:, . o esttl m.i 'nspiiimlintRtof

ikciifotb:e?. .

.

RaSpllU1S: Mai insp,aimant~tor decat orice es,'~e

faptul de a ne teme de eeva mai :mult '~ecat de Dumoezeu ':~i, da~r.·''ti alce~tei temeri, sl pk!·ndm.

'714E.< lfi&e,bgr-e.: F'enttu ce se "apun sfi"n.~i chinurUfJr?

Raspuns: Acest lucru este necesar fie pentru ,cnr,l,tima ehiar ~ a unei miei necuraJii fie pentru

I d b,i;. di

axperimentarea .in virtuji §i penh11 '.0' am urea

tnt-ellepci'wtii1 fie pentru pov,ltuirea celor mal n~put1ncio"·1 cal din exemphil lor, cei neputinclosi sa inveje rabdarea si sa nu se d.eSCUI8!je21e tn suferinte,

'725~ lRtrebare~ Care dinue chin:url. sunt ma,n,? Rlspuns::Din.'tre 'ratite 5uferin~ele noastre, mai slavite sunt cele pe care le indul"lm pentru DUJnfleZeU7

726'~ tntrebar:e': Pentm ce lAC icoanele min.ni? R~puns:, Icoanele fac miruml pentru tnt~r.irea cinstirii lor §i pentru proslavirea numelui lui n.. - oa.·~I'"il a. _ 1 p'I>::.·J ell t.ilor Lui, Icoanele sun t

VU.mnezeu C!I:.II'I/,.I. a. t

194

clns·Hte nu dat-ori'Ot eulorilor ~ a ,aspecrului lot, nu datorita veehimii sau a: noutip! 101":, ei dlatorita Celni Cue ,e~te pictat pe ele. eel ce nu clns[e§te icoanele nu 11 cinsteste pe insu~i Cel Ice este pictat pe ele.

. .

. ,(72.'2 .. )..", IHtreba~e: Ce deosebifl exj'st. tntre p,llctlt ~i

patimili .

Rlspt.ms.: Unele sunt patlmlle ~i altele sunt p~,catele'. Patimile sunt: :tnania,. slave. tie~arlif Iubirea

de plaeeri, ural pofta ceo rea. ~ cele asemenea lor, Max "

p~catele soot chiar hicrarile patimilor si au loc atund cind' 'cinava le duce Ia 'indepIDini.re pr.in faptil s!v,iir§ind. cu trupul acele fapte Ia care n. mdeamna pa timile, cad pop: avea p,a thni, dar sil nu acti()nezi potrivit lor.

~ '"

728., .lffttneb'are: Ce inseamnA 5" teo fmpo,tnve,ti

"aUmii?

iUspuns:' De'zrlda<:ineazl. patlma eel care fu se

. imp otrive§te + A te impotrivi patiotij inseamnl a s!vaE~i lucruri opuse celor spre c~e te cheama patirna. Cu toate acestea, patima este rdmklta nnmai de hand lui Dumnezeu ..

72;9 .. ,1n~eibate: He putem f •. de'l.etnici' HetMCetat ,cu eele d.uhooaice.,ti?'

Raspuns; Nu ne putem rude' 'efnici tot timpul ell cele duhovnieesti: trebuie 81 avem 0' rueodelie u.,oara~ Numai ca. trebuie sl ne apucam de ea atunci cand sufletul este :istorVi t ~i nu este' in stare nion s~l ci tea s ci\. wei sf gindeascl, rna lui Dumnezeu 5~ se roage,

195

731" 'nfreba",: Be .poau fOP; rnmanu" fo"lo'sind ,i'tligul de wttlftii?

Rhpuns:' Se poate, Despre .rugllciunea savir~itl en aju·torul me·tawetului Sfintul Teofan Zlvor.itulli sene: IlfPrima darll am. auzit de' metanier de, la un mlrean nu de la 00 .. moriah .. Si mulp mireni se voag! in acest fel, ~i. voua v,1 prinde bine acest hicru" .'

731.. lntr;ebare:,' Ce amume aprinile' Idrtlg!l)stea "entm .DmR1tfZZeu?

RispWlS: Pomenirea milelor lui Dnmnezeu ktclJze~te DUma §i eprlnde dragostea

732'" .lntniban'! C:um s,d' lup;f:.a'1ft, lell pIQ..ti1mi,ie? Raspuns: sa v,it punetl ca lege: sa nu ing'ldul'Jj

,I '. buni. voie nid un grincL nicl un simtaJmant, nici 0 dorinja p,atima§8,. ci sl le r,e.spm,geti cu urn deplina imediat oe lie observati. Diavclii sunt nerusinaji §i, ,ormci.t te-ai msrda pe eft} tot insis,tl cu gindul lor. Evident cat dupa msnle trebuie sl apela~ ~ la ait mijloc. ~i care es-te aoesta? ICe face eel ce este supus atacului unui om rau? Strlglt. batirulu-se., in piept;. paznicul, la chemarea lui, vine m '.lugN §i m s eap I. de nenorodee: La fel trebuie sA faeem ~i in lupta cea taIDi.ci I~U .pa:Wnile:: miniindu .. ne pe gAndudlle' §i dorin~me pithnafe; trebuie sl. strigrun dupa ajutor ~ Doamne, ajuttl ma; Doamne Iisuse Hristoase, mlluieste-ma Ruga~-va pentru ajrutor; datorita acestui 1 ueru, vrljnlqiWl, ca ars de foe, va fugi. imediat,

m96

RisplUlS: Nu trebule sl ne purtlm. en indlfefen~. fatl. de ac~tl'ill'tepre a patimii, 01' dupa ahmgaree pomatlor ei, de fteclre dla~ trebwe' sA ne calm mainteaDomnulw. Nu Utsap panJi saara necurajite prln :poc!inJi aceste pomid pa iima$e, lei cud1.r~·~le· imedia t.

7341' 1ft tre&ure: ICe SR.-,f a d"cent i1i dQ.r IlJli Dumnezeu?

Raspuns: 'Sl .. M adueem in dar: unnl bogatia, altul sararcia;. unul r,ivna ,faJi de aproapele, aIM Ins'U$U,ea cu draga m.ima a acestei r-avne;. unul fapte de Iaudl,; altul plzirea, Ior profunda; Wlul euvant la vreme .potrivitl, altul tacer,e inJeleapta; una I tnvl:~atur~ nestramu tElfra. §i via" potrivita acestei invi~. f.a·fun,. altul auz bin@..ascwfulwr; unul fedo,rie curata, aim! dt s ito rile' Icinstltl; unul tr\lr,ma're~ altul mtrebum~alea, h_ranei flr,l pofta; until rivna neinootat! la rugaduni ~i cantlli d uhovrdcesu, altul ocrodre pool de grij a a calor ce au nevoie de a~utoI. Toti, iinsa, sl aduca laerimi care cma)esc de' pAcate~f urcus si suMnmta. de 3;, meJge' tnainte. Minunate sunt rodlrea, slmplitatea §i r,asul eel tn~e~epf, §,i Wrinarea de 18 parCat~ §i 0 chii repnu~ Hie la necuviintl4 ~i mintea chern nu i se 'tngi.duie sl ajun.ga [a impr~tiere .. 6,i El va primi §i eel doi bani a" 'vaduv'ei1 ~i smerenia vamesuiui, ,~ marturisirea lui Mansse. Dar mai frumes deci.t oriee §om mai pUn de iubme de oameni este faptul cl DU1\4NEZEU m,lsoar,i. darul nu dupl vrednicia celor

1'97