Sunteți pe pagina 1din 5

PTE - 05

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


INFRA SYSTEM Editia 1
PROIECT
EXECUTAREA LUCRARILOR DE COMPACTARE

1. SCOP
(1) Prezenta instrucţiune tehnica de execuţie descrie conditiile de realizare a consolidării de
suprafaţa a terenului de fundare prin cilindrare sau prin balere si constituie documentul de
referinţă pentru executia si Receptia acestui gen de lucrări.
2. DOMENIU DE APLICARE
(1) Instrucţiunea tehnica de execuţie se aplica la consolidarea de suprafaţa a terenului de
fundare prin cilindrare sau prin balere.
(2) Procedeele care fac obiectul prezentei instrucţiuni tehnice de execuţie se aplica la
compactarea straturilor de sub talpa fundaţiei.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
(1) Normativul C 29-85 - Normativ privind îmbunatăţirea terenurilor de fundare slabe prin
procedee mecanice.
(2) Normativul P 7-92 - Normativ privind proiectarea si executarea construcţiilor funDate pe
pământuri sensibile la umezire.
(3) Normativul C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si Receptia lucrărilor de construcţii
si instalatii aferente - Caiet III.
(4) Instrucţiunea tehnica de execuţie ITE-03-01 "Consolidarea terenurilor. Elemente generale".
(5) Instrucţiunea tehnica de execuţie ITE-03-02 "Consolidarea terenurilor prin compactare cu
maiul greu".
4. DEFINITII SI PRESCURTĂRI
(1) Consolidare = aplicarea unor procedee mecanice, electrice sau chimice care acţionează la
nivelul structurii macromoleculare a pamantului, îmbunătăţindu-i rezistenta structurat la
compresiune. Schimbarea rezistentei structurate se realizează fie prin partiala sau totala
eliminare a apei din structura pamantului care se consolidează, fie prin micşorarea porozităţii
acestuia, respectiv prin reducerea spaţiilor dintre particule, ceea ce conduce la compactarea
masei de pamant.
(2) Loess sensibil la umezire categorla A = loess la care tasarea prin umezire sub sarcina
geologica este mai mica de 5 cm.
(3) Loess sensibil la umezire categorla B = loess la care tasarea prin umezire sub sarcina
geologica este mai mare de 5 cm.

Page 1 of 5
(4) Pământuri sensibile la umezire = pământuri care, sub acţiunea incărcărilor transmise de
fundaţii sau chlar numai sub sarcina geologica, se tasează suplimentar odată cu creşterea
umidităţii.
(5) Teren slab = teren pentru care fundarea directa a construcţiilor implica lucrări de
îmbunătăţire a terenului. in general, se considera terenuri slabe acelea la care rezistenta la
compresiune este sub 2 daN/cm2. Prin aplicarea metodelor de consolidare, aceste terenuri pot
să-şi modifice rezistenta structurală la valori ridicate de pana la 4 daN/cm? transformându-se
astfel in terenuri bune de fundare.
5. RESPONSABILITĂŢI
(1) Constructorul, prin conducătorul lucrării, raspunde de:
Aprovizionarea punctului de lucru cu materialele prevăzute in protectia calitatea prescrisa si cu
sculele si dispozitivele necesare execuţiei lucrării la parametrii proiectaţi.
Reception area materialelor aprovizionate la lucrare.
Aplicarea in execuţie a prescripţiilor prezentei instrucţiuni si a prescripţiilor proiectului,
precum si a PCCVI-uIui specific.
Efectuarea tuturor remedierilor indicate in urma controlului sau autocontrolului efectuat pe linie
de asigurare a calităţii lucrării in termenul stabilit.
Efectuarea eventualelor modificari in execuţie numai cu aprobarea proiectantului si acceptul
investitorului.
Asigurarea tuturor garanţiilor solicitate de investitor privind exigentele decalitate ale construcţiei.
(2) Investitorul, prin dirigintele de şantier, raspunde de:
Respectarea tuturor restricţiilor din prezenta instrucţiune de către constructor. Evidenţierea
tuturor testelor (încercări, probe) de confirmare a calitatii lucrărilor ce fac obiectul prezentei
instrucţiuni. Acordul final pentru executia conforma a lucrării si trecerea la faza următoare.
6. MODUL DE LUCRU
6.1. Elemente generale
(1) Soluţla de consolidare prin cilindrare sau prin balere este stabilita de către proiectant prin
proiect, in conditiile descrise in instrucţiunea tehnica de execuţie JTE-03-01 "Consolidarea
terenurilor. Elemente generale". Tot prin proiect se stabilesc:
- elementele tehnologice de realizare a lucrarilor (utilaje, număr de treceri, greutatea maiului,
inalţimea de cădere a acestuia etc.);
- verificările care se fac pe faze de execuţie si la Receptia lucrării;
- programul de control in faze determinante.
(2) Contractorul va respecta cu stricteţe prevederile proiectului de execuţie, nefiind admisa
modificarea acestora decât cu acordul proiectantului si al beneficiarului.
(3) Lucrările de consolidare prin procedeele care fac obiectul prezentei instrucţiuni tehnice de
execuţie se realizează după executarea săpăturilor de fundaţii si Receptia naturii terenului de
fundare efectuata de către beneficiar, executant si proiectantul geotehniclan, consemnata in
procesul verbal de recepţie calitativa, formular cod F1/ITE-02-01.

Page 2 of 5
(4) După executarea compactării si efectuarea verificărilor stabilite prin proiect, daca
rezultatele acestora corespund celor impuse prin proiect (gradul de compactare) se procedează
la Receptia terenului de fundare in conditiile paragrafului precedent.
6.2. Consolidarea prin cilindrare
(1) Procedeul se aplica in general pentru compactarea straturilor de sub talpa fundaţiilor cu
suprafaţa mare, cum sunt radierele din beton sau la infrastructura drumurilor.
(2) Funcţie de natura terenului, se pot folosi cilindri compresori cu rulouri netede, cilindri
vibratori, cilindri cu crampoane ("picior de oaie") sau cilindri pe pneuri.
(3) Tipul cilindrului si numărul de treceri pe acelaşi amplasament sunt cele prevăzute in
proiectul lucrării, pe baza de calcul sau experimentări si in funcţie de specificul pamantului care
se compactează.
(4) In cazul compactării cu rulouri "picior de oaie", stratul de la suprafaţa de circa 20-30 cm
este răscolit, din care cauza, după terminarea operaţiei, pentru finisare se face o cilindrare cu
cilindrul compresor cu rulouri netede.
(5) Comparativ cu rulourile netede, ta care presiunile transmise pe teren sunt mai concentrate,
compactoarele cu pneuri asigura o repartiţie mai uniforma a presiunilor, menţinând totodată un
timp mai indelungat presiunile maxime asupra terenului. Acest fapt permite ca la compactarea
suprafeţelor cu granulaţie fina (nisip, pamant), realizarea compactării sa se facă cu un număr de
treceri mai mic la compresoarele cu pneuri decât la cele cu rulouri netede.
6.3. Consolidarea prin batere
6.3.1. Compactarea cu maiul
(1) Compactarea se realizează datorita impactului produs prin căderea libera a maiului.
Procedeul se aplica aceloraşi categorii de terenuri si se realizează in acelaşi mod cu
consolidarea terenurilor cu maiul greu, descrisa in instrucţiunea tehnica de execuţie ITEC-03-02.
(2) Maiul are forma tronconica, cu baza mare in jos si având dlametre cuprinse intre 1,2 si 1,6
m.
(3) Compactarea se realizează cu utilaje similare celor care se folosesc la consolidarea cu
maiul greu.
(4) Inaltimea de cădere si numărul de lovituri dintr-un ciclu se stabilesc experimental si se
prevăd in proiect.
(5) Aplicarea compactării cu maiul la straturile de fundare se face pentru a elimina tasarea
suplimentara pe care o da umezirea necontrolata sau pentru formarea unei cruste superficlale
de protecţie împotriva infiltraţiilor.
(6) Adâncimea pana la care se resimte compactarea este de 0,7 -1,5 m, din care cauza metoda
se foloseşte cu bune rezultate numai la compactarea fundului săpăturilor de la fundaţii.
6.3.2. Compactarea cu placa
(1) Procedeul se foloseşte in acelaşi mod si la aceleasi tipuri de pământuri ca si maiul greu
sau maiul. Forma plăcii este dreptunghiulara, cu suprafaţa de lovire mai mare.
(2) Procedeul se foloseşte in special la compactarea fundului săpăturilor fundaţiilor izolate de
dimensiuni mici in plan, având in general laturile aproplate de cele ale fundaţiilor, pentru ca
loviturile aplicate sa cuprindă practic întreaga suprafaţa de balere.
6.3.3. Consolidarea prin batere cu maiul de forma speciala
Page 3 of 5
(1) Acest tip de compactare se face cu un mai care, prin lovire, ştanţează in teren gropile
pentru fundaţii, executând totodată si compactarea terenului din jurul gropii.
(2) Procedeul se aplica in terenuri sensibile ta umezire din grupa A, a căror rezistenta sub
zona compactata este mai mare de 0,8 kg/cm2 si la construcţii uşoare, cu sarcini mici pe
fundaţii.
(3) Elementele tehnologice sunt similare compactării cu maiul greu sau cu maiul si sunt
stabilite prin proiect.
7. MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI
(1) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instrucţiuni se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I, prevăzute in:
- Norme generale de protectia muncii, aprobate prin Ordinul MMPS - MS nr. 548/DB/20.11 si
5480/26.11.1995;
- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii,
terasamente, nivelări si consolidări de teren.
(2) La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei instrucţiuni se vor respecta masurile de
protectia mediului prevăzute in:
- Planurile de gestionare a deşeurilor elaborate la nivel de organizaţie ;
- Acordul de mediu obţinut de la IPM pentru fiecare proiect;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrările care fac
obiectul prezentei instrucţiuni.
8. CONTROL OPERAŢIONAL PE MEDIU SI SAO
(1) La executarea lucrărilor care fac obiectul prezentei instrucţiuni se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I, prevăzute in:
- instrucţiuni proprii de securitate si sănătate in munca pentru lucrări de săpătura (după NSAM
92) - cod IP - SAM - 14
- instrucţiuni proprii de securitate si sănătate in munca pentru mecanici utilaje - cod IP - SAM -
06
- instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru manipularea, transporta prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor - cod - IP - SAM -08
- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii si
instalaţii aferente - C 300-94.
(2) La executarea lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
protectia mediului prevăzute in:
- Planurile de gestionare a deşeurilor elaborate la nivel de organizaţie ;
- Acordul de mediu obţinut de la IPM pentru fiecare proiect;
- Prevederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrările care fac
obiectul prezentei proceduri.
9. ASPECTE SPECIFICE
9.1. Aspecte de mediu
Lucrările se vor executa pe perioada de timp in Baza Proiectului de organizare a execuţiei
lucrărilor - elaborate de executant si aprobat de consultant, cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu Legea Nr. 265 12006 şi modificată
prin O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 164/2008, L 7912001, O.U.G. 71/2011, O.U.G. 58/2012, L
187/2012, L 117/2013 şi L 22612013 Normativul C16-84.

Page 4 of 5
9.2.Aspecte SAM;
La executia lucrărilor se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice, cum sunt:
Legea securităţii si sănătăţii în muncă LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006
MONITORUL OFICLAL nr. 646 din 26
iulie 2006

HG pentru aprobarea Normelor metodologice de HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie


aplicarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in 2006 MONITORUL OFICLAL nr. 882
munca nr. 319/2006 din 30 oct.2006

HG privind cerinţele minime de securitate si HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile
Monitorul Oficlal nr. 252 din 21 martie
2006
Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru dezgheţarea
pamantului, fie pentru încălzirea muncitorilor, deoarece la distrugerea prin foc a sprijinirilor ar
putea da naştere la surparea pereţilor si la accidente grave. Atât pentru prevenirea cât şi pentru
stingerea incendiilor ce se pot produce pe şantierele unde se executatucrări de terasamente se
vor respecta prevederile normelor in vigoare.
9.3. Apararea impotriva incendiilor;
În procesul de execuţie se vor respecta:
- Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;
- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul M.A.1. nr. 163/2007
Prezenta procedura va fi prelucrată cu întreaga echipă Inainte de începerea lucrărilor.
10. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
(1) Controlul calitatii si Receptia lucrarilor se realizează conform prevederilor proiectului si ale
capitolului 8 din instrucţiunea tehnica de execuţie ITE-03-01 "Consolidarea terenurilor. Elemente
generale".
11. RAPOARTE SI ÎNREGISTRĂRI
(1) - Proces verbal de recepţie calitativa, cod F1/ITE-02-01.
12. ANEXE
Nu este cazul.

SC INFRA SYSTEM PROIECT


ADMINISTRATOR
Valeriu Hohota

Page 5 of 5

S-ar putea să vă placă și