Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

DE INSPECTOR DE PROBAȚIUNE
Sesiunea august 2015 – ianuarie 2016

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ,
PENTRU POSTURILE DE INSPECTOR DE PROBAȚIUNE DIN CORPUL DE
INSPECȚIE, SERVICIUL METODOLOGIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI
SERVICIUL CERCETARE ȘI DEZVOLTARE STRATEGICĂ

Sociologie, volum coordonat de Lazăr Vlăsceanu, Editura Polirom, Iași, 2011:


Capitolul 5, ”Organizații”, pp. 171 - 204 și
Capitolul 9, ”Normalitate, conformare și devianță socială”, pp. 337 – 390.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal:


Titlul III. Pedepsele, art. 53 – art. 70, art. 83 – art. 106;
Titlul V. Minoritatea, art. 113 – art. 134;
Titlul IX. Cauzele care înlătură consecințele condamnării, art. 165 – art.171.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală:


Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul III. Procedura în cauzele cu infractori
minori, art. 504 – art. 517;
Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul II. Punerea în executare a
hotărârilor, Secțiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale, art. 557, art.
559, art. 560 și art. 561;
Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul III. Alte dispoziții privind
executarea. Secțiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunțării la
amânarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei, art. 582;
Titlul V. Executarea hotărârilor penale, Capitolul III. Alte dispoziții privind
executarea. Secțiunea 11. Schimbări în executarea unor hotărâri, art. 583, art. 585, art.
587 și art. 588.

Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

H.G. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr.
252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor


măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal:
Titlul I. Dispoziții generale, art.1 – art. 21;
Titlul II. Executarea pedepselor neprivative de libertate, Capitolul I. Executarea
pedepsei amenzii aplicabile persoanei fizice, art. 22 – art. 24;
Titlul III. Executarea măsurilor de supraveghere și a obligațiilor dispuse de
instanță potrivit Codului penal, art. 43 – art. 62;
Titlul IV. Dispoziții privind executarea măsurilor educative neprivative de libertate,
art. 63 – art. 76.

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate


dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal:
Titlul III. Executarea pedepselor privative de libertate, Capitolul VIII. Liberarea
condiționată, art. 95 – art. 97;
Titlul V. Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate,
Capitolul III. Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate, art.
144, art. 145 și art. 146;
Titlul V. Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate,
Capitolul X. Liberarea persoanelor internate, înlocuirea măsurii internării în centrul de
detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice, continuarea
executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar, art. 179 – art. 182.

Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi


completările ulterioare - disponibilă pe site-ul Ministerului Justiţiei:
http://www.just.ro/Sections/Direc%C5%A3iaProba%C5%A3iune/tabid/1194/Default.aspx

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare:
Capitolul III - Consilierea psihologică a victimelor unor infracţiuni şi alte forme de
protecţie a victimelor infracţiunilor - disponibil pe site-ul Ministerului Justiției:
http://www.just.ro/Sections/Direc%C5%A3iaProba%C5%A3iune/tabid/1194/Default.aspx

Ordinul ministrului justiţiei nr. 510/C/05.04.2005 de aprobare a „Regulamentului de


ordine interioară al serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a
infractorilor” - disponibil pe site-ul Ministerului Justiţiei:
http://www.just.ro/Servicii/Proba%C8%9Biune/tabid/1948/Default.aspx

Ordinul ministrului justiţiei nr. 3172/C/26.11.2004 de aprobare a „Codului deontologic al


personalului de reintegrare socială şi supraveghere” - disponibil pe site-ul Ministerului
Justiţiei:
http://www.just.ro/Servicii/Proba%C8%9Biune/tabid/1948/Default.aspx

Legea nr. 300/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală: art. 17017 – art. 17044
BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ POSTURILOR DE INSPECTOR DE PROBAȚIUNE DIN
CORPUL DE INSPECȚIE

Ordinul nr. 8/C/2011 privind aprobarea Metodologiei de inspecție a activității serviciilor


de probațiune.

Manual de probaţiune, volum coordonat de Valentin Schiaucu şi Rob Canton, Editura


Euro
Standard, Bucureşti, 2008:
Secțiunea I, „Valori, principii și competențe profesionale în probațiune”, pp. 26 -
41 și
„Pedeapsă și control social în modernitatea târzie. Pluralismul socio-juridic și
justiția alternativă”, pp. 49 – 67;
Secțiunea a III-a, „Metode și instrumente de lucru cu persoanele care au comis
infracțiuni”, pp. 315 – 407 și
Secțiunea a IV-a, „Management și supervizare în probatiune”, pp. 408 – 443.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală:


Titlul V. Executarea hotărârilor penale. Cap. I Dispoziții Generale, art. 550 -
art.554

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ POSTURILOR DE INSPECTOR DE PROBAȚIUNE DIN


SERVICIUL METODOLOGIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Metodologia științelor socioumane, volum coordonat de Serge Moscovici și Fabrice


Buschini, Editura Polirom, Iași, 2007:
„Interviul”, pp. 203 - 227 și
„Chestionarul”, pp. 228 – 269.

Manual de probaţiune, volum coordonat de Valentin Schiaucu şi Rob Canton, Editura


Euro
Standard, Bucureşti, 2008:
Secțiunea a III-a, ”Metode și instrumente de lucru cu persoanele care au comis
infracțiuni”, pp. 315 – 407 și
Secțiunea a IV-a, ”Management și supervizare în probatiune”, pp. 408 – 443.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ POSTULUI DE INSPECTOR DE PROBAȚIUNE DIN


SERVICIUL CERCETARE ȘI DEZVOLTARE STRATEGICĂ
Metodologia științelor socioumane, volum coordonat de Serge Moscovici și Fabrice
Buschini, Editura Polirom, Iași, 2007:
„Anchete și sondaje”, pp. 52 – 76 și
„Interviul”, pp. 203 – 227.

Manual de planificare strategică, Martin Grimwood, Ugis Sics și Mircea Tulea, editat de
Secretariatul General al Guvernului, Direcția Politici Publice, București, 2009:
http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/manual-planificare-strategica.pdf

Secțiunea 1, Capitolul 1, „Prezentarea generală a proceselor de planificare și


bugetare”, pp. 9 – 18;
Secțiunea 1, Capitolul 3, „Planificare strategică”, pp. 25 – 51 și
Secțiunea 2, Capitolul 1, „Structura planului strategic instituțional”, pp. 91 – 103.