Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTAREA PE UNITATI DE INVATARE

CLASA a VII-a
Manual : English Scrapbook
Unitatea 1: TASTES AND BEHAVIOUR
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
Expressing likes and Books Answer true/false questions
1.2. Identificarea detaliilor dinmesaje dislikes Notebooks 2 Complete sentences with
Communication si interactiuni pe subiecte pevizibile
cand locuitorii/ interlocutorii vorbesc Asking for and giving Blackboard the missing words
clar si rar. opinions Auxiliary Rewrite sentences using an
2.1 Prezentarea unor planuri / Speaking about past events materials infinitive of purpose
expunerea unor intentii si proiecte de
viitor Past Simple
Grammar 2.3 Formularea unei pareri asupra unei Adjectives ending in –ed 2
probleme practice, cu sprijin din partea and –ing
interlocutorului participarea la
conversatii in legatura cu planificarea Love,hate,like+ - ing form
unor activitati.
3.2 Selectarea de informatii din texte pe Adjectives describing
teme din viata cotidiana
Vocabulary 3.3 Identificarea informatiilor dintr-o weather,people,food,places
scrisoare personala simpla / e-mail in Adjectives describing
vedera redactarii unui raspuns. personality 2
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2
CLASA a VII-a
A BIRTHDAY PARTY
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1. Identificarea informatiilor Inviting people Books Answer true/false questions
principale din stirile prezentate la TV/
Communication materiale inregistrate, referitoare la Accepting/refusing Notebooks 2 Ask and answer questions
diferite venimente, atunci cand invitations Blackboard Complete the sentences with
omentariul este ilustrat prin imagini. Describing processes Auxiliary the missing words
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea
unor intentii si proiecte de viitor Expressing thanks materials Answer true/false question
2.3 Formularea unei pareri asupra unei Order some sentences as to
Grammar probleme practice, cu sprijin din partea Modal verbs 1 obtain the summary of an
interlocutorului participarea la
conversatii in legatura cu planificarea Present Continuous event
unor activitati. with future meaning
3.2 Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana Passive Voice-Simple
3.3 Identificarea informatiilor dintr-o Present
Vocabulary scrisoare personala simpla / e-mail in
vedera redactarii unui raspuns.
Parties 1
Food items
Containers and their
contents
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3
CLASA a VII-a
MUSEUMS
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
Describing things Books Sort words into categories
Communication 1.1. Identificarea informatiilor
principale din stirile prezentate la TV/
Describing a route in a Notebooks 3 Put topic headings into the
materiale inregistrate, museum Blackboard correct order
Describing and Auxiliary Complete sentences with the
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea comparing people materials missing words
unor intentii si proiecte de viitor
2.3 Formularea unei pareri asupra unei Correct sentences
probleme practice, cu sprijin din partea Past Simple Give and respond to
interlocutorului participarea la Past Perfect 2 invitations
Grammar conversatii in legatura cu planificarea
unor activitati. Comparatives Complete a chart
3.2 Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana

Vocabulary Rooms in a museum


Types of museum
Materials 1

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a VII-a
COLOURS
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1. Identificarea informatiilor Expressing thoughts and Books 2 Answer questions about the
principale din stirile prezentate la TV/
Communication materiale inregistrate, referitoare la feelings Notebooks text
diferite evenimente, atunci cand Correlating facts Blackboard List adjectives under the
comentariul este ilustrat prin imagini. Auxiliary correct prefix
2.2 Participarea la conversatii in
legatura cu planificarea unor activitati. materials Complete the sentences with
2.4 Manifestarea unei atitudini Adjectives ending in –ish the missing word
Grammar pozitive fata de participarea la dialog Past Simple and Past 2 Answer true/false questions
si exprimarea in public.
3.1 Extragerea informatiilor necesare pe Continuous Ask and talk about
baza lecturii unor instructiuni de Adverbs of degree experiences
utilizare, regulamente Write a composition about a
3.2 Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana beautiful place
Vocabulary Colours 2
Types of flower
Colour idioms
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6
CLASA a VII-a
FAME
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1. Identificarea informatiilor Giving and asking for Books Match captions with pictures
principale din stirile prezentate la TV/
Communication materiale inregistrate, referitoare la information Notebooks 4 Complete sentences with the
diferite evenimente, atunci cand Supplying additional Blackboard missing words
comentariul este ilustrat prin imagini. information Auxiliary Answer questions using the
1.2. Identificarea detaliilor dinmesaje si
interactiuni pe subiecte pevizibile cand Describing materials past continuous tense
locuitorii/ interlocutorii vorbesc clar si countries/continents Write a paragraph about an
rar. 1 incident
2.2 participarea la conversatii in legatura
Grammar cu planificarea unor activitati. Defining relative clauses Describe pictures
2.3 Formularea unei pareri asupra unei Non-defining relative Ask for and give directions
probleme practice, cu sprijin din partea clauses
interlocutorului participarea la
conversatii in legatura cu planificarea The definite article 1
unor activitati.
Vocabulary 3.1 Extragerea informatiilor necesare pe Jobs
baza lecturii unor instructiuni de
utilizare, regulamente Words relating to
3.3 Identificarea informatiilor dintr-o
scrisoare personala simpla / e-mail in climate, fauna
vedera redactarii unui raspuns.
4.2 Relatarea pe scurt a unei intamplari
utilizand cuvinte de legatura pentru a
marca ordinea cronologica.
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7
CLASA a VII-a
ENTERTAINMENT
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1. Identificarea informatiilor Talking about types of Books Answer true/false questions
principale din stirile prezentate la TV/
Communication materiale inregistrate, referitoare la films Notebooks 4 Complete the sentences with
diferite evenimente, atunci cand Expressing degrees of Blackboard the missing words
comentariul este ilustrat prin imagini. certainty Auxiliary Talk about clothes
1.2. Identificarea detaliilor dinmesaje si
interactiuni pe subiecte pevizibile cand Making suggestions materials Describe pictures
locuitorii/ interlocutorii vorbesc clar si talking about leisure time Talk about things which are
rar. Describing exact and popular now
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea
unor intentii si proiecte de viitor. estimated amounts
Grammar 2.2 participarea la conversatii in legatura 1
cu planificarea unor activitati. Modal verbs
3.1 Extragerea informatiilor necesare pe
baza lecturii unor instructiuni de Reported speech
utilizare, regulamente Extragerea Determiners used when
informatiilor necesare pe baza lecturii estimating things
unor instructiuni de utilizare,
regulamente Large numbers, fractions 1
Vocabulary 3.3 Identificarea informatiilor dintr-o
scrisoare personala simpla / e-mail in Types of films
vedera redactarii unui raspuns.
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
SEMESTRUL AL II-LEA

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8


WHEELS

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea detaliilor din mesaje Talking about means of Books Put sentences in order to
si interactiuni pe subiecte pevizibile
Communication cand locuitorii/ interlocutorii vorbesc transport Notebooks summaries the story
clar si rar. Retelling past events Blackboard 6 Match pictures with some
2.1 Prezentarea unor planuri / Interviewing people Auxiliary cooking terms
expunerea unor intentii si proiecte de
viitor Describing hobbies materials Complete the sentences with
2.3 Formularea unei pareri asupra unei Expressing abilities the missing words
probleme practice, cu sprijin din partea Make requests with reasons
interlocutorului participarea la
Grammar conversatii in legatura cu planificarea Verbs used with forms of Choose the correct answer
unor activitati. transport
3.3 identificarea informatiilor dintr-o Reporting wh- questions
scrisoare personala simpla / e-mail in
vedera redactarii unui raspuns. in Present Tense
4.2 Relatarea pe scurt a unei intamplari Present Perfect
Vocabulary utilizand cuvinte de legatura pentru a
marca ordinea cronologica.
Hobbies

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VII-a
PROGRESS AND CHANGE
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1. Identificarea informatiilor Expressing permission, Books Guess the meaning of some
principale din stirile prezentate la TV/
Communication materiale inregistrate, referitoare la obligation, prohibition Notebooks words
diferite evenimente, atunci cand Telephoning Blackboard 6 Find adjectives related to
comentariul este ilustrat prin imagini.
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea Leaving messages Auxiliary nouns in the text
unor intentii si proiecte de viitor Speaking about progress materials Complete the sentences with
2.3 Formularea unei pareri asupra unei in the future the missing words
probleme practice, cu sprijin din partea
interlocutorului participarea la Give advice
Grammar conversatii in legatura cu planificarea Used to Complete the missing
unor activitati. Adverbs of manner information
2.4 Manifestarea unei atitudini positive
fata de participarea la dialog si “will” predictions
exprimarea in public. Future Continuous
3.2 Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana
Vocabulary 3.3 Identificarea informatiilor dintr-o School, clothes, transport
scrisoare personala simpla / e-mail in Vocabulary related to
vedera redactarii unui raspuns. telephones and phoning
Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a VII-a
PROBLEM SOLVING
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
Expressing criticism and Books Answer true/false questions
Communication 1.1. Identificarea informatiilor
principale din stirile prezentate la TV/
regret Notebooks Make sentences using
materiale inregistrate, referitoare la Talking about present Blackboard will/may or might for
diferite evenimente, atunci cand results of past actions Auxiliary 8 predictions
comentariul este ilustrat prin imagini. Talking about injuries materials Say whether some
1.2. Identificarea detaliilor dinmesaje si
interactiuni pe subiecte pevizibile cand Asking and giving advice statements are true or false
Grammar locuitorii/ interlocutorii vorbesc clar si Match clauses
rar. Modal verbs Show surprise
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea
unor intentii si proiecte de viitor Present Perfect Simple
2.4 Manifestarea unei atitudini positive Exclamations
fata de participarea la dialog si If Clause Type 1
exprimarea in public.
3.1 Extragerea informatiilor necesare pe
Vocabulary baza lecturii unor instructiuni de Sea accidents
utilizare, regulamente
3.3 Identificarea informatiilor dintr-o Injuries
scrisoare personala simpla / e-mail in
vederea redactarii unui raspuns. Problem letters
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12
CLASA a VII-a
WISHES
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR EVALUARE
SPECIFICE INVATARE ORE
1.2. Identificarea detaliilor dinmesaje si Speaking enthusiastically Books Answer questions
interactiuni pe subiecte pevizibile cand
Communication locuitorii/ interlocutorii vorbesc clar si Expressing wishes for Notebooks Complain, request and
rar. unreal things in the Blackboard apologize
2.1 Prezentarea unor planuri / expunerea present Auxiliary Rewrite the questions more
unor intentii si proiecte de viitor
2.2 Participarea la conversatii in materials 8 formally in the passive
legatura cu planificarea unor activitati. Really/absolutely + Guess the meaning of some
Grammar 2.4 Manifestarea unei atitudini positive adjectives words
fata de participarea la dialog si
exprimarea in public. If clause Type 2 Write a letter to a newspaper
3.2 Selectarea de informatii din texte pe
teme din viata cotidiana
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal Extreme adjectives
Vocabulary Advertisements