Sunteți pe pagina 1din 6

ftincţttlor a t c— mlaţfr__________________________ 255

V 1

4.2.9 Invertorul trifazat de tensiune cu punct neutru flotant

Convertoarele statice de putere pentru tensiuni înalte au în general nevoie de


, ,r0 (dispozitive semiconductoare) care pot să lucreze Ia aceste tensiuni. Dacă
^ ^reniptoare nu sunt disponibile trebuie dezvoltate diferite topologii de convertoare în
* I .^ r a numai o fracţiune din tensiune este aplicată fiecărui întreruptor.
[ iu dintre aceste soluţii o reprezintă conexiunile serie de mai multe întreruptoare,
Li*ndatc sincron, pentru a obţine un întreruptor de înaltft tensiune. Aceste întreruptoare
TL . comute la acelaşi moment de timp, altfel pot apare probleme de echilibrare a
^Eisiumlor, de comandă şi de solicitări du /d t generate la flecare comutaţie, tn cele mai
ju. cazuri, sincronizarea com utaţiilor nu poate fi făcută prin simpla sincronizare a
«Ovulelor de comanda. Dispozitivele semiconductoare trebuie să fie selectate pe perechi cu
(je intrare în conducţie/blocare identici dacă nu, este necesar să se utilizeze circuite de
^ C an d â speciale capabile să compenseze diferenţele dintre aceşti timpi.
Creşterea numărului de întreruptoare conectate în serie nu influenţează
fon,lamentai punerea problemei. Totuşi, în practică, solicitările du /d t şi problema
sincronizărilor ridică probleme mai mari.

în cadrul invertorului trifazat cu punct neutru flotant un braţ poate fi privit ca o


celulă de comutaţie care utilizează dispozitive semiconductoare conectate în serie. Circuitul
de conectare flotantă a punctului median al bateriei de condensatoare asigură repartiţia
tensiunii intre dispozitivele conectate în serie spre deosebire de forţarea întreruptoarelor să
comute la acelaşi moment de timp.

4.2.9.1 Definirea tensiunilor de pol în funcţie de variabilele de comandă

Invertorul trifazat de tensiune cu punct neutru flotant este un invertor cu trei nivele
de tensiune (fig.4.2.34). Fiecare braţ este alcătuit din patru întreruptoare bidirecţionale în
curent şi unidirecţionale în tensiune Tu-Du> 7) -Z)f , 7J,.-Du , i=l+3) şi 2 diode
{DViiDL ) pentru introducerea flotantă a punctului neutru O (punct median al bateriei de
condensatoare).
Tensiunea de pol poate fi comutată spre tensiunea pozitivă U4 ! 2 (7) şi 7J, sunt în
conducţie), spre zero (Tu sau 7) sunt îti conducţie) sau spre tensiunea negativă -U d j 2 (7] şi
Tu sunt în conducţie). S-a notat cu c,(f), c, (f), c,,(f) şi cu (r) variabilele logice care
reprezintă semnalele de comandă ale tranzistoarelor Tn Tu% T{ , şi 7J,. în tabelul 4.2.2 s-au
definit tensiunile de pol în funcţie de semnalele de comandă.
Creşterea numărului de nivele de tensiune la ieşirea invertorului prezintă
următoarele avantajele:
O forma de undă a tensiunii aproximează mai bine o sinusoidă;
O micşorarea factorului total al distorsiunilor armonice;
O reducerea oscilaţiilor de curent şi de cuplu;
O limitarea solicitărilor d u /d t ca urmare a reducerii tensiunii comutate;

Utilizarea acestei structuri pentru patru sau mai multe nivele complică foarte mult
togica de comandă PWM, preferându-se tot mai mult structura de invertor multinivel cu
^lule de comutaţie imbricate.
256 4 S ist em e

o n
1c
^ j l~rJ
a A

Fig. 4.2.34 Structura invertorului trifazat de tensiune în 3 nivele cu punct neutru flotant

Tabelul 4.2.2 Definirea tensiunilor de pol în funcţie de semnalele de comandă.

Ci 3* li cli sign (iA H B H c ) UAO / UBO t “CO


1 0 0 1 * 0
1 1 0 0 * Vd / 2
0 0 1 1 * -V J2
0 1 0 0 -1 (negativ) Ud l 2 ( D ^ D u on)
0 1 0 0 1 (pozitiv) 0
0 0 1 0 -1 (negativ) 0
0 0 1 0 1 (pozitiv) -Ud J 2 (D i t Du on)
1 1 1 0 ♦ scurtcircuit (a se evita)
0 1 1 1 * scurtcircuit (a se evita)

4.2.9.2 Modelul Simulink al structurii de forţă

Structura invertorului trifazat de tensiune cu punct neutru flotant este reluată în


fig.4.2.35. S-a considerat cazul ideal când ^cuzz^Je i '=-Ui l'l. Pentru simularea acestei
structuri se foloseşte funcţia de comutaţie in trei nivele. Deoarece în cazul real tensiunile U
şi Utf sunt diferite, funcţia de comutaţie în trei nivele se poate împărţi în două funcţii de
comutaţie în două nivele.
1, pentru/:,, kn (î)
0, pentru*,.,, (î)
. . , unde /= 1 ,2 ,3 (4.2.35^
“1, pentru*,., kiX (î) *
0, pentru*,.,, k] ( î )
Lf >L iu

*2 \ kl \

25 *21 \ $ k3i \

>cd
21 kj \ $ *i \
Ucdju^Cd
\
n *31 \
*11

>B V
^ fi
Rs,Ls Rs.Ls i i Rs>Ls

Fig. 4.2.35 Schema de principiu a invertoruhii trifazat de tensiune cu punct neutru flotant

Pornind de Ia funcţiile de comutaţie definite se pot scrie tensiunile de pol (u^ ,


I ubo' uco) Şi curenţii de intrare (iu, ):
^A O U d fcd A
yiant ^ CK *

^B O ~~ U c u * fc u B ^cd * fcd B
(4.2.36)
uCO = ^cu */cvC ^ *-^cdC
'« = ‘ a fc u A + i B fcuM + iC ' fa tC
(4.2.37)
*d ~ lA ’ fc d A + *8 '/ o t f + î c 'f c d c

Diagrama bloc a invertorului trifazat de tensiune cu punct neutru flotant


(fig.4.2.36) se obţine pe baza ecuaţiilor prezentate mai sus.
f«ft f«C
J J
Ucd

Rs.L,

jrjjg. 4.2.35 Schem a de principiu a invertorului trifazat de tensiune cu punct neutru flotant

Pornind de la fu ncţiile de com u taţie definite se pot scrie tensiunile de pol (i


% ?) curenţii de intrare (iu, id ):
UAO ~ U c u ' fc u A + V d * fcdA

UBO ~ " c u ’ fc u B U cd * fcdB (4.2.36)


UCO = V c u * fc u C + ^ c d * fc d C

lu ~ 1A ' feu A *fi ’ fcuB *C * fcuC


(4.2.37)
ld ~ 1A ’ fcdA + Zfi * fcdB + *C ’ fcdC

Diagrama bloc a invertorului trifazat de tensiune cu punct neutru flotant


(fig.4.2.36) se obţine pe baza ecuaţiilor prezentate mai sus.
f-A f„» f -c
Funcţiile de comutaţie definite prin expresia (4.2.35) depind <|e
comandă adoptată. în această secţiune s-a utilizat modulaţia FWM Dipolară. 1

4.2.9.3 Modelul Simulink al modulaţiei PW M Dipolare


Modulaţia PWM Dipolară se obţine printr-o adaptare corespunzătoare a
PW M Sinusoidale. în fig.4.2.37 s-a reprezentat pentru o fază principi^
modulaţiei. Comanda tranzistoarelor de pe fiecare braţ rezultă din compararea a h ^ I
de referinţă sinusoidale cu o undă purtătoare. Undele de referinţă sunt distanţate în°^ ^
amplitudinea undei purtătoare şi defazate cu 2^/3 pentru celelalte faze. Und* * ^ 1
este aceeaşi pentru fiecare fază şi are o formă triunghiulară simetrică.
Prin compararea undelor de referinţă urey şi uref ,, cu purtătoarea u se
ob&
trenuri de impulsuri care reprezintă secvenţa de comandă pentru tranzistoarele Tx (c x ţ
(C j,). în cadrul braţului A, tranzistoarele Tt (7J ) şi Tn (Tu) formează câte o oelulâ *
de com utaţie. Ca urmare, secvenţele de comandă pentru tranzistoarele Tx (c j) şi ^ ^
com plem entare cu semnalele cx şi cu .

a)

c ii
0
1

/
i n n n ©t
1
0
-> * c)
(Ot

c il
1
0
i
I □ ->
tot
d)

O
1
0
->• e)
©t

tot
V ffltoarea fu n cţiilor de co m u ta ţie
■Oi
f Funcţiile de com u taţie/ «*, f cut, fcuC, fcM, f cdB şi U se obţin prin prelucrarea
Lmnalelor logice de comandă pentru cele 12 module (fig .4 .2 .3 8 ).

e1
0 u t
«1
MB
urc/ 1
-►jjooJ— — h +\ uD>u[3]
t D - * f
urci A comp2 Rday2c 2 n Rtl* f ică-A
Mux u[l]<u[4]
fSL s t D ----------- KU
oomp3 Relay?» n icu b
J---5 0 Mux
p M e_2p*
aocJd u(3>u[S)
Mux uitCt
comp4 P4
d F
ReUyg
•0
fcd_B
RtUy4
6.3
urtf CI* '
n u[l>cu(6]
d F £-21. * 0
comp5 feu C
Relay5 P5
u[l>u[7] S ^ -i
♦ 0
*6 comp<> Relay6 P6 Rclay9 fcd_C
Muxl

Fig. 4.2.38 Modelul Simulink al modulaţiei PWM Dipolare.

Blocurile Relayl+Relay6 sunt inversoare logice, în timp ce blocurile


Relay7+Relay9 transformă o formă de undă dreptunghiulară de amplitudine 0 şi 1 într-o
formă de undă dreptunghiulară de amplitudine 0 şi - 1 .
în fig.4.2.39 şi fig.4.2.40 se prezintă câteva rezultate obţinute prin simularea
structurii invertorului trifazat de tensiune cu punct neutru flotant. Datele pentru simulare au
fost următoarele:
L/ = 7 mH; w= 300 V;
Ck = C ,= 500hF; ma= 0,9;
R = 50 Cl; mf = 2 0 ;
Ls= 10 mH; /,= 50 Hz.