Sunteți pe pagina 1din 18

REGISTRUL DE RISC AL LICEULUI TEHNOLOGIC VOINEȘTI Aprobat

Zone de Obiective Descrierea riscului Circumstanţe Responsab Strategia Instrumente Termenul Obs.
risc care ilul cu adoptată de control intern de punere
(domeniu, favorizează apariţia gestionare pentru risc în operă
comparti riscului a riscului (acţiuni
ment) pentru
tratarea
riscurilor)
SERVICIUL CONTABILITATE
Serviciul 1.Organizarea 1.Editarea incorectă a Inexistenţa unor proceduri scrise Contabil Tratarea - intocmirea procedurilor scrise De cate Se va
contabi- registrelor de Registrului-jurnal privind organizarea si conducerea financiar riscului privind organizarea si conducerea ori este evalua ori
litate contabilitate 2. Editarea incorectă a contabilitatii contabilitate patrimoniu contabilitatii nevoie de cate ori
Registrului-inventar -Completarea eronata a Registrelor -exercitarea permanenta a apar
3. . Editarea incorectă a şi de contabilitate cu ajutorul controlului ierarhic; modificari
a registrului privind sistemelor infor- matice de -desemnarea persoanei resposabile in structura
organizarea si conducerea prelucrare automată a datelor cu conducerea Registrelor de serv si/sau
contabilitatii -Nedesemnarea persoanelor contabilitate; ROI
responsabile cu conducerea - completarea eronata a registrelor
Registrelor de contabilitate de contabilitate;
4. Înregistrari eronate în -evaluarea performantelor realizate;
contabilitate a imobilizărilor
şi investitiilor - intocmirea procedurilor scrise
2 Conducerea 5.Înregistrari eronate în -Inexistenţa unor proceduri scrise Contabil Tratarea privind evidenţa contabilă a Se va
contabilitatii contabilitate a materialelor privind evidenţa contabilă a financiar riscului imobilizărilor şi investiţiilor. evalua ori
Patrimoniale si obiectelor de inventar imobilizărilor şi investiţiilor patrimoniu -intocmirea procedurilor scrise De cate de cate ori
-Necunoaşterea de către personalul privind evidenţa contabilă a ori este apar modi-
desemnat a procedurilor de de materiilor, materialelor inclusiv a nevoie ficari in
înregistrare celor de natura obiectelor de structura
-Nedesemnarea persoanelor inventar. serv si/sau
responsabile cu conducerea -urmarind desemnarea persoanei ROI
evidenţei contabile a imobili resposabile cu îndeplinirea acestei
zărilor şi investiţiilor atribuţiuni;
-Evidenţierea eronată a
plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea imobilizărilor sau
construirea unor obiective (custodii,
recepţii parţiale şi finale)
-Inexistenţa unor proceduri scrise
privind evidenţa contabilă a
materiilor, materialelor, inclusiv a
celor de natura obiectelor de
inventar
- Necunoaşterea de către personalul
desemnat a procedurilor de
înregistrare în evidenţa contabilă a
materiilor, materialelor inclusiv a
celor de natura obiectelor de
inventar
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea
evidenţei contabile a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar
-Evidenţierea eronată a
plăţilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziţionarea materiilor,
materialelor, inclusiv a celor de
natura obiectelor de inventar.
-Evidenţierea eronată a costurilor de
achi-ziţie, de prelucrare şi a valorii
de ieşire, prin nerespectarea
6. Înregistrari eronate in principiului permanenţei metodelor
conta-bilitate a drepturilor de evaluare.
constatate si a veniturilor
incasate de la personae -Inexistenţa unor proceduri scrise
fizice si cele communicate privind organizarea si conducerea Contabil Tratarea - intocmirea procedurilor scrise
de ANAF contabilitatii; financiar riscului privind organizarea si conduceriea
- Necunoaşterea de către personalul patrimoniu contabilitatii- exercitarea
desemnat a acestori proceduri ; permanenta a controlului ierar- hic,
-Nedesemnarea persoanelor - desemnarea persoanei resposabile De cate
responsabile cu conducerea cu îndeplinirea acestei atribuţiuni ori este
evidenţei contabile ; - evaluarea performantelor realizate nevoie
-Neactualizarea sumelor datorate de fiecare salariat;
sau de încasat;
- Înregistrarea eronată în alte
conturi decât cele aferente naturii
7. Înregistrari eronate in acestor operaţiunui
conta-bilitatea trezoreriei
prin neintelegerea -intocmirea procedurilor scrise
operatiunilor economice - Inexistenţa unor proceduri scrise Contabil Monitoriz privind activitatea de incasari si
care trebuie sa se privind activitatea de organizare şi financiar are plati prin casierie si trezorerie;
evidenţieze in contabilitate funcţionare a casieriei, precum şi a patrimoniu Tratarea - exercitarea permanenta a
celei privind evidenţa contabilă a riscului controlului ierarhic
operaţiunilor plati prin bancă. -verificarea dacă persoanele care De cate Se va
îndeplinesc aceste atribuţii deţin cu- ori este evalua ori
- Necunoaşterea de către personalul noştiinţele cores- punzătoare şi nevoie de cate ori
desemnat a acestor proceduri. - deprinderile necesare pentru apar modi-
Nedesemnarea persoanelor desfăşurarea activităţii de casierie. ficari in
responsabile cu conducerea - desemnarea unui înlocuitor structura
evidentei contabile a operaţiunilor permanent care sa poată prelua serv si/sau
de casă şi de bancă. atribuţiile titularului postului pe ROI
- Înregistrarea eronată în alte perioada de absenţă a acestuia;
conturi a sumelor derulate prin -evaluarea anuală a performanţelor
trezorerie, bănci sau casierie. persoanelor care îndeplinesc
-Lipsa actelor justificative,anexe la atribuţii de casierie;
extrasele de cont sau la fila
registrului de casă.
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu controlul sistematic
al activitaţii de casierie.
-Neasigurarea securităţii spaţiului
8. Înregistrari eronate in destinat casieriei.
contabilitatea cheltuielilor -intocmirea procedurilor scrise
cu personalul prin privind organizarea si conducerea
neintelegerea operatiunilor -Inexistenţa unor proceduri scrise contabilitatii Se va
economice care trebuie să privind organizarea si conducerea - exercitarea permanenta a De cate evalua ori
se evidenţieze in contabilitatii controlului ierarhic ori este de cate ori
contabilitate - Necunoaşterea de către personalul -verificarea dacă persoanele care nevoie apar
desem-nat a atributiilor si a Contabil Tratarea îndeplinesc aceste atribuţii deţin modificari
procedurilor privind organizarea si financiar riscului cunoştiinţele corespunzătoare şi in structura
conducerea contabilitatii - patrimoni deprinderile necesare pentru desfă biroului
Nedesemnarea persoanelor u şurarea acestei activităţii. si/sau ROI
responsabile cu conducerea - evaluarea performanţelor realizate
evidenţei contabile a cheltu-ielilor de fiecare salariat
de personal
-Înregistrarea eronată în
9. Înregistrari eronate in contabilitate a cheltuielilor cu
conta-bilitatea instituţiei a personalul - intocmirea procedurilor scrise
rezultatelor inventarierii privind organizarea si conducerea
prin neintelegerea -Inexistenţa unor proceduri scrise contabilitatii
operatiunilor economice privind organizarea si conducerea - exercitarea permanenta a De cate
care trebuie să se contabilitatii Tratarea controlului ierarhic, ori este
evidenţieze in contabilitate -Necunoaşterea de către personalul riscului - verificarea dacă persoanele care nevoie
desemnat a atributiilor evidenţa Contabil îndeplinesc aceste atribuţii deţin
contabilă a rezultatelor inventarierii financiar cunoştiinţele corespun zătoare şi
-Nedesemnarea persoanelor patrimoni deprinderile necesare pentru
responsabile cu conducerea u desfăşurarea acestei activităţii.
evidenţei contabile a -evaluarea performanţelor realizate
rezultatelor inventarierii de fiecare salariat
-Evidenţierea eronată a diferenţelor
rezultate în urma procesului de
inventariere, precum şi a soldurilor
conturilor
inventariate în Registrul-inventar -
Stabilirea corectă a soldurilor
conturilor inventariate in Registrul-
inventar
-Netransmiterea către debitori a
10.Efectuarea de încasări şi extraselor de cont privind sumele
plăţi eronate a datoriilor şi datorate -intocmirea procedurilor de lucru
creanţelor prin privind organizarea si conducerea Se va
neînţelegerea operaţiunilor contabilitatii evalua ori
economice Inexistenţa unor proceduri scrise - exercitarea permanenta a de cate ori
privind organizarea si conducerea controlului ierarhic, -verificarea apar
contabilitatii -Nedesemnarea Tratarea dacă persoanele care îndeplinesc De cate modificari
persoanelor responsabile cu Contabil riscului aceste atribuţii deţin cunoştiinţele ori este in
conducerea evidenţei contabile a financiar corespun-zătoare şi deprinderile nevoie legislație
acestei activităţi patrimoni necesare pentru desfă-şurarea si/sau ROI
-Neconcordanţa dintre situaţia u acestei activităţii.
analitică a creditorilor şi debitorilor -3-evaluarea performanţelor
cu situaţia sintetică a acestora realizate de fiecare salariat
-Netransmiterea către debitori a - efectuarea periodica a punctajelor
înştiin-ţăriilor de plată privind intre serv BFC care efectueaza
sumele datorate în vederea evitării operatiunile de incasari si plăţi cu
prescrierii sumelor structurile emitente a documentelor
-Inexistenţa unui sistem de justificative care stau la baza
valorificare operativă a situaţiilor efectuarii operaţiunilor de încasări
rezultate din activitatea de şi plăţi
plată/încasare a datoriilor respectiv
11. Incorectitudinea creanţelor
(imposibilitatea) încheierii -intocmirea procedurilor de lucru
execuţiei bugetare anuale şi privind organizarea si conducerea
3 Elaborartea a elaborării situatiei contabilitatii
bilanţului financiare -Nerespectarea procedurilor scrise exercitarea permanenta a
contabil privind organizarea si conducerii controlului ierarhic,
contabilitatii; -verificarea dacă persoanele care
-Nedesemnarea persoanelor îndeplinesc
responsabile privind activitatea de aceste atribuţii deţin cunoştiinţele
elaborare a bilanţului contabil corespun-zătoare şi deprinderile
-Neînchiderea conturilor care nu necesare pentru desfă-şurarea
trebuie să aibă sold la sfârşitul acestei activităţii.
anului ( casa, disponi-bilităţi în -evaluarea performanţelor realizate
contul de lei/valută, cheltuieli, de fiecare salariat
venituri) efectuarea punctajelor între biroul
-Nerespectarea principiului BFC cu situaţiile privind execuţiile
independenţei exerciţiului de casă lunare transmise de către De cate
(momentul recunoaşterii ve- DGFP ori este
niturilor şi cheltuielilor) Contabil Tratarea –Activitatea de trezorerie şi nevoie
-Necalcularea şi neînregistrarea în financiar riscului contabilitate publică
contabilitate a provizioanelor patrimoni
(deprecierea reversibilă) u
-Nerealizarea decontărilor interne
-Raportarea unor date eronate în
situaţiile financiare anexe la bilanţui
contabil
12. Incorectitudinea ( Nerespectarea corelatiilor bilanţiere
imposi- bilitatea)întocmirii -intocmirea procedurilor de lucru
contului de execuţie privind organizarea si conducerea
4 Elaborarea bugetară -Inexistenţa şi nerespectarea contabilitatii.
contului de procedurilor scrise privind - exercitarea permanenta a
execuţie organizarea si conducerea controlului ierarhic, -verificarea
bugetară contabilitatii. dacă persoanele care îndeplinesc
-Nedesemnarea persoanelor aceste atribuţii deţin cunoştiinţele
responsabile privind activitatea de corespun-zătoare şi deprinderile
elaborare a contului de execuţie necesare pentru desfă-şurarea
bugetară Contabil Tratarea acestei activităţii.
-Nestabilirea influenţelor financiare financiar riscului -evaluarea performanţelor realizate
asupra bugetului, din diferite acte patrimoni de fiecare salariat
normative, pe structura clasificaţiei u - efectuarea punctajelor între biroul Se va
bugetare -Nerespectarea corelaţiilor BFC cu situaţiile privind execuţiile evalua ori
de bază între contul de execuţie de casă lunare transmise de către De cate de cate ori
bugetară şi anexe DGFP –Activitatea de trezorerie şi ori este apar
-Necompletarea prevederilor contabilitate publică nevoie modificari
bugetare iniţiale şi finale, conform in structura
clasificaţiei bugetare biroului
-Preluarea eronată a sumelor din si/sau ROI
fişele conturilor analitice si sintetice
13 Situaţiile raportate nu în contul de execuţie bugetară -intocmirea procedurilor de lucru
mai reflectă o imagine privind organizarea si conducerea
5.Organizarea fidelă a activelor, datoriilor, contabilitatii.
sistemului de poziţiei financiare(active -Inexistenţa unor proceduri scrise - exercitarea permanenta a
raportare a nete/patrimoniu net/capital privind organizarea si conducerea Contabil Tratarea controlului ierarhic, -verificarea De cate
datelor propriu), precum şia contabilitatii. financiar riscului dacă persoanele care îndeplinesc ori este
financiar performanţei financiare şi a -Nedesemnarea persoanelor patrimoni aceste atribuţii deţin cunoştiinţele nevoie
Elaborartea rezultatului patrimonial responsabile privind activitatea de u corespun-zătoare şi deprinderile
bilanţului elaborare a raportare a datelor necesare pentru desfă-şurarea
contabil financiar-contabile acestei activităţii.
-Lipsa raportărilor sistematice a -evaluarea performanţelor realizate
informaţiilor financiar-contabile de fiecare salariat
către management
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de
analiză a raportare a datelor
financiar-contabile
Comunicarea unor informaţii
14 Acordarea vizei de CFP incorecte sau inadecvate
pentru opraţiuni nelegale -verificarea dacă persoanele care
îndeplinesc aceste atribuţii deţin
6 Organizarea Inexistenţa unor proceduri scrise de Contabil cunoştiinţele corespun- zătoare şi
şi efectuarea aplicare a CFP financiar Tratarea deprinderile necesare pentru
controlului -Nedesemnarea persoanelor patrimoni riscului acordarea vizei CFP.
financiar responsabile cu elaborarea şi u -exercitarea controlului ierarhic Lunar
preventiv actualizarea cadrului metodologic -evaluarea performanţelor realizate Se va
de aplicare a CFP de fiecare persoană desemnată să evalua ori
-Neactualizarea procedurii scrise de acorde viza de control financiar de cate ori
aplicare a CFP preventiv salariat apar
-Inexistenţa ordinului de numire a -acordarea de viza CFP pentru modificari
persoane-lor care acordă viza CFP operatiuni nelegale sau care in structura
-Desemnarea unor persoane depasesc creditele bugetare / de biroului
incompatibile pentru acordarea angajament aprobate; si/sau ROI
vizei CFP
Nerealizarea evaluării persoanelor
care acordă viza CFP
-Lipsa vizelor CFP pe documentele
dato-rită exercitării
acordării/refuzului de viză -
.Acordarea nejustificată a vizei CFP
-Inexistenţa sau necompletarea
-Registrului privind operaţiunile
prezentate la viza CFP
-Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu completarea
-Registrului privind operaţiunile
prezentate la viza CFP
-Raportarea unor date incomplete
15. Nefundamentarea sau nereale
corecta a proiectiei de Nerespectarea termenelor de
buget, a rectificarilor raportare - intocmirea procedurilor de lucru
7. Intocmirea bugetare, a virarilor de -Inexistenţa unor proceduri scrise Persoanele Tratarea privind Bugetul de venituri si
proiectului de credite si a repartizarilor privind bugetul de venituri si desemnate riscului cheltuiei
buget, intre trimestre cheltuieli cu - exercitarea permanenta a De cate
rectificare -Nepreluarea corecta a datelor din acordarea controlului ierarhic ori este
bugetare; solicitarile compartimentelor de vizei CFP - desemnarea persoanelor cu nevoie
virari de specialitate atributii pe aceste
credite sau -completarea incorenta a Activitati
repartizari formularelor.
intre trimestre 16. Inregistrarea eronata in
conturile analitice si
sintetice de angajamente Contabil -intocmirea de proceduri scrise
8. Conducerea inexistenta de proceduri scrise financiar privind evidenta angajamentelor
contabilitatii privind evidenta angajamentelor patrimoni Tratarea bugetare, legale si a creditelor de De cate
extrapatrimon bugetare, legale si a creditelor de u riscului angajament ori este
iale(angajame angajament -exercitarea controlulu ierarhic nevoie
nte bugetare, -nepleuarea corecta a datelor din -desemnarea persoanelor cu atributii
legale si documentele justificative de catre pe aceste activitati
credite de 17.Neparcurgerea etapelor persoana cu atributii
angajamente) necesare in vederea
organizarii actiunii de Contabil - intocmirea procedurilor scrise
9.Încheierea contractare. Deficiente in organizarea actiunii de financiar Tratarea - exercitarea permanenta a
contractelor 18.Lipsa unor documente contractare. patrimoni riscului controlului ierarhic, De cate
cu furnizorii necesare contractarii. Personal insuficient. u - desemnarea persoanei resposabile ori este Se va
conformitate 19.Inscrierea incompleta Perioada scurta de pregatire a -.evaluarea performantelor nevoie evalua la
cu normele sau eronata a datelor, contractarii realizate de fiecare salariat; pregatirea
metodologice editare defectuoasa,lipsa Programe informatice putin perioadei
de aplicare ale semnaturi stampile adaptate de
acestuia 20.Stabilirea unor punctaje contractare
si valori de contract
incorecte
21. Nerespectarea
termenelor

22.Circuit eronat al
facturilor pentru autorizarea -controlul modului de intocmire al
platilor Contabil facturilor si anularea celor intocmite
10.Plăţi către -Intarzieri in plata facturii financiar Monitoriz eronat
furnizori 23. Lipsa vizei CFP -Obiectul facturii nu corespunde patrimoni are -controlul modului de ordonantare
cu contractul incheiat u si lichidare a cheltuielilor De cate
ori este
-Achizitii care nu fac obiectul -verificarea existentei referatului de nevoie
programului anual Contabil necesitate aprobat de persoanele in
-Achizitii ce nu se incadreaza in financiar Monitoriz drept
bugetul aprobat patrimoni are -valoarea achizitiei a fost
-Acordarea vizei CFPP de persoane u estimata gresit.
neautorizate Achizitia nu se va mai efectua
-stampila cu viza CFPP va fi
insotita de semnatura persoanei
24 Sistem neadecvat de imputernicite
păstrare şi arhivare a
documentelor până la -Necuprinderea in proceduri scrise - cuprinderea in procedurile de
predarea lor privind arhivarea dosarelor Contabil lucru privind arhivarea De cate
11.Organizare financiar-contabile financiar documentelor financiar-contabile ori este
a şi efectuarea - Nedesemnarea persoanelor cu patrimoni -nominalizarea persoanelor care nevoie
arhivării atribuţii privind arhivarea u Tratarea prin atribuţiile pe care le au,
documentelor documentelor pe suport de hârtie riscului răspund de arhivarea documentelor
financiar- şi/sau pe suport informatic financiar-contabile.
contabile - Neinstruirea persoanelor cu --reconstituirea conform
atribuţii în activitatea de arhivare prevederilor legale a documentelor
- Neasigurarea unui spaţiu pierdute sau distruse în termen de
corespunzător arhivării 24 de ore de la constatare, sau
- Pregătirea necorespunzătoare a înştiinţarea organelor de cercetare
dosarelor financiar-contabile în penală, în situaţia în care
vederea arhivării distrugerea documentelor
- Nepredarea dosarelor financiar- constituite infracţiune
contabile la termenele legale

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE - ACHIZITII PUBLICE


Administr Elaborarea 1.Stabilirea incorectă a - Inexistenţa procedurilor privind Administr Monitoriz -analiza obiectivă a necesarului Anual
atie Planului anual necesităţilor anuale elaborarea Planului anual de ator are solicitat de compartimente
de achiziţii obiective achiziţii /contabil - orice achiziţie va fi însoţită de
- Lipsa unor explicaţii privind referate justificative aprobate de
conţinutul datelor cuprinse în ordonator
proiectul de buget - solicitarea permanentă a sumelor
- Achizitii anarhice, chiar inutile disponibile
- Cheltuieli nejustificate
- Depasirea bugetului aprobat

2. .Stabilirea incorectă a - Inexistenţa procedurilor privind


necesităţilor structurilor elaborarea Planului anual de monitoriza -solicitare permanenta a sumelor De cate
organizatorice anuale achiziţii Administr re disponibile ori este
obiective - Achizitii anarhice, chiar inutile ator/conta -orice achiziţie va fi însoţită de nevoie
- Achizitii efectuate de un bil referate justificative aprobate de
personal neabilitat ordonator
3 Neincadrarea corecta a -Obiectul achizitiei nu corespunde
achizitiei in programul programului annual monitoriza -controlul permanent al De cate
anual al achititiei -Depasirea bugetului aprobat re obiectivelor din programul de ori este
Administr achizitii nevoie
ator/conta
-Depasirea bugetului aprobat
4.Aprobarea incorecta a bil -se verifica referatul de justificare
achizitiei Achizitii ce nu se justifica intocmit pentru achizitie
-se verifica permanent sumele
disponibile
5 Estimarea eronata a
valorii contractelor -Estimarea gresita a procedurii monitoriza -se controleaza preturile trecute in
Administr re referatul de estimare si se compara De cate
-Selectarea gresita a procedurii ator/conta cu preturile existente pe piata ori este
bil - se verifica calculul trecut in nevoie
referatul de estimare

6.Selectarea gresita a -Existenta unor erori de selectie -se controleaza mod de intocmire a
procedurii de atribuire a -Interpretarea incorecta a unor Administr monitoriza Procesului Verbal intocmit de De cate
contractului documente ator/conta re Comisia de Evaluare a Achizitiei ori este
bil publice nevoie
-participarea la cursurile organizare
in dome niul achizitiilor publice

-Lipsa documentelor de -controlul documentatiilor depuse,


7. Intocmirea eronata a calificare ale ofertantilor Administr care trebuie sa corespunda cu cele De cate
documentelor pentru -Primirea de propuneri tehnice si ator/conta monitoriza solicitate in caietul de sarcini ori este
elaborarea si prezentarea financiare incomplete sau bil re -verificarea datei de primire a nevoie
ofertei necorespunzatoare ofertei data care trebuie inscrisa in
-Primirea de oferte peste termenul documentatie
limita -controlul riguros al documentatiei
si exclude rea celor care nu
corespund
De cate
8. Constituirea eronata -Evaluarea ofertelor de un Administr -sa se verifice ca in Decizia de ori este
Aaomisiei de selectie a personal nespecializat ator/conta monitoriza constituire a comisiei sa se nevoie
ofertelor bil re numeasca persoane cu abilitati
in domeniu

-controlul ofertelor care trebuie sa De cate


9.Evaluarea eronata ofertei corespunda cu formulele din fisa de ori este
si stabilirea ofertantului Aplicarea gresita a criteriului de Administr date a achizitiei nevoie
castigator selectiei a ofertei ator/conta monitoriza -verificarea hotararilor Comisiei
-Nerespectarea criteriului de bil re de evaluare
selectie a ofertei de seviciul Audit
-Evaluarea gresita a ofertelor
-controlul referatului de
10.Atribuireaeronata -Contractul nu este inclus in Administr necesitate in momentul aprobarii
a contractului de achizitie Programul Anual ator/conta monitoriza lui De cate
publica -Fondurile nu sunt asigurate bil re -verificarea programului de ori este
-Obiectul contractului nu achizitie nevoie
corespunde cerintelor tehnice -verificarea prevederilor din caietul
solicitate de sarcini
11. Incheierea cu greseli
a contractului de achizitii -Valoarea contractului este mai Administr -verificarea clauzelor din
publice mare decat cea din oferta ator/conta monitoriza contractul de achizitie inclusiv
-Lipsa unor clauze contractuale bil re anexele
importante -controlul juridic al prevederilor din De cate
-Contractul nu este datat si contractul de achizitie ori este
semnat de reprezentantii legali -controlul intern periodic nevoie
-Contractul nu poata vize CFPP -verificarea dosarului achizitiei
publice,imediat dupa incheierea
derularii achizitiei
2.Aprovizionă 12.Receptia eronata Administr monitoriza Verificarea clauzelor contractului
ri cantitativa si calitativa a Neconformitate privind ator/conta re De cate
cu produse, produselor comandate cantitatea si calitatea produselor bil -Verificarea bonitatii ofertantului ori este
servicii şi comandate nevoie
lucrări 13. Facturi intocmite gresit Administr monitoriza -controlul modului de intocmire al
ator/conta re facturilor si
bil
anularea celor intocmite eronat De cate
-Facturi intocmite gresit
14.Eliberarea gresita din Administr monitoriza ori este
magazie a bunurilor ator/conta re -controlul lunar si masuri limitative nevoie
bil -controlul periodic al
consumurilor si stocurilor
3. Coordonat
Indeplinirea or , tratarea
persoana riscului - intocmirea procedurilor scrise
atributiilor 15.Neindeplinirea responsabi
activitatilor zilnice - exercitarea permanenta a
-Neincadrarea in consumuri la controlului ierarhic,
zilnice
- desemnarea persoanei resposabile
-Consumuri nejustificate -.evaluarea performantelor
realizate de fiecare salariat;
Inexistenta unor proceduri

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

Secretaria Întocmirea 1.Inexistenţa sau pierderea Neglijenţă în păstrarea registrului Secretar Tratarea Verificarea existenţei registrului Început an Se va
t Registrului de registruluii de intrări-ieşiri riscului şcolar achiziţiona
Intrare- registru
ieşire(corespo 2.Completarea eronată a Lipsa unui program de instruire Secretar Monitori Verificare completare registru Început an
ndenţ ă) registrului fără respectarea şcolar
rubricaţiei acestuia

Întocmirea 3.Inexistenţa sau pierderea Neglijenţă în păstrarea registrului Secretar Tratarea Verificare existenţă registru
Registru lui de Registrului riscului
evidenţă acte Se va
de studii Început an intocmi
4.Nedesemnarea persoanei Lipsă informare Director Tratarea Verificare existenta decizie şcolar decizia
responsabile cu completarea riscului
Registrului

5.Completarea incorectă a
registrului Lipsa unui program de instruire Tratarea Verificare completare registru Început an
Secretar riscului şcolar Achiziţion
Întocmirea 6.Inexistenţa sau pierderea are registru
Registrului de Registrului Neglijenţă în păstrarea registrului Secretar Tratarea Verificare existenţă registru Început an
evidenta a riscului şcolar
deciziilor 7.Completarea incorectă a Lipsa unui program de instruire Secretar Monitoriz Verificare completare registru Se va
registrului are intocmi
Întocmirea decizia
Registrului de 8.Nedesemnarea persoanei Lipsă informare director Tratarea Verificare existenţă decizie Început an
evidenţă responsabile cu completarea riscului şcolar
contracte de registrului
muncă secretar Monitoriz Verificare registru
9.Neînregistrarea Lipsa unui program de instruire are
contractelor
de muncă

Întocmirea secretar Monitoriz Verificare registru Început an


Registrului 10.Completarea eronată a Lipsă program instruire are şcolar
evidenţă datelor de ieşire din uz a
sigilii şi ştampilei
ştampile
Întocmirea 11.Neactualizarea datelor Lipsă informare Secretar Monitoriz Verificare registru Început an
Registrului de privind mişcarea elevilor şi are şcolar
evidenţă a preşcolarilor
elevilor şi
preşcolarilor

De cate ori Transmiter


Întocmirea 12.Neactualizarea datelor şi Lipsă program instruire Secretar Monitoriz Verificare transmitere date exista ea datelor
Registrului de transmiterea lor în format are modificari
evidenţă a electronic (revisal) la ITM
salariaţilor
format
electronic

Se va
Întocmirea 13.Inexistemţa unei secretar Monitoriz Verificare existenţă procedură Inceput de intocmi
Registrului proceduri operaţionale Lipsă informare are an scolar procedura
inventar- referitoare la activitatea de
arhivă arhivare Verificare repartizării Permanent
corespondenţei
14.Nerepartizarea Lipsă informare secretar Monitoriz
Conducerea corespondenţei în dosarele are
Activităţii

Organizarea 15.Inexistenţa bazei de date Lipsă informare secretar Monitoriz Verificare periodică a exisenţei Permanent
sistemului de reale şi corecte are bazei de date.
raportare a 16.Netransmiterea Lipsă informare
datelor raportărilor secretar Tratarea Verificarea transmiterii raportărilor
în termenele stabilite riscului De cate ori
17.Neactualizarea bazei de Lipsă informare secretar Verificare este
date necesar
cu date recente şi reale
Permanent
18.Nepregătirea persoanei Lipsă fonduri Director Tratarea verificare
Fiabilitatea implicate in sistemul riscului participare
sistemului informatic De cate ori cursuri
informatic 19.Neraportarea datelor în Lipsă informare secretar verificare este
sistem informatic Tratarea necesar
riscului
Organizarea si 20.Nerespectarea cadrului Lipsă inforrmare secretar verificare La
efectuarea normativ şi procedural inceputul
arhivarii privind anului
documentelor arhivarea documentelor Director Tratarea verificare scolar
21.Neinstruirea persoanelor Lipsă fonduri riscului
cu
atribuţii de arhivare
22.Neasigurarea unui spaţiu Lipsă spaţiu adecvat Director Tratarea Verificare spatii
corespunzător arhivării. riscului

ACTIVITATEA DIDACTICA

CURRIC Implementare Asigurarea şi dotarea Ineficienta adaptare a nevoilor Uzura CMCI Monitorizare Fişe de Februarie
ULUM a viabilă a corespunzătoare a spaţiilor educabililor morală CEAC Elaborare proceduri urmărire 2016
curriculum- destinate activitătilor grupei gupelor pregătitoare la oferta avansată a Asigurarea formării cadrelor a riscului
ului si pregătitoare. curriculumului şi a programului de unor didactice
programului activităţi materiale Proiecte finanţate Formular
grupei şi din afara bugetului şcolii (pentru identificar Implement
pregătitoare în Proiectarea şi planificarea Lipsa materialelor didactice şi echipame Directorul acoperirea cheltuielilor de e risc are
concordanţă eficientă a activităţilor. auxiliare pentru implementarea nte infrastructură, material didactic
cu cerinţele şi corectă şi eficientă a programului. didactice. consumabile, auxiliare).
particularităţil Asigurarea materialului Folosirea Asigurarea unui climat socio- Baza de
e de vârstă, didactic şi Oferta şcolii nu satisface nevoile insuficient Responsab profesional adecvat. calcul
psihosociale şi auxiliar necesar desfălurării tutror educabililor (opţiunile se fac ăa il comisia pentru
individuale ale optime în funcţie de aceasta). echipame pentru evaluarea
a activităţilor. curriculum Monitorizare
elevilor. ntelor riscurilor
Elaborare proceduri
moderne.
Asigurarea formării cadrelor
didactice
Elaborarea Insuficienta adaptare şi diversificare
Proiecte finantate din afara
Ofertei a CDS-ului la cerinşele şi
bugetului
educationale solicitările elevilor poate scădea
Proiectarea şi planificarea scolii (pentru acoperirea
în concordantă motivaţia pentru învăţare
completă, eficientă şi cheltuielilor de infrastructură,
cu programele precum şi interesul pentru această
aplicabilă a activităţii material didactic,
scolare în unitate de învăţământ.
didactice pentru CN şi CDŞ. consumabile, auxiliare).
vigoare,
Asigurarea unui climat socio-
cerintele
Asigurarea materialului profesional adecvat.
educabililor si
didactic şi auxiliar necesar. Accesarea si implementarea unor
nevoile
proiecte viabile si benefice.
comunitătii
Asigurarea materialului Realizarea unei siferte educationale
curricular(planuri de personalizate sii eficiente.
Personalizare
învăţământ, programe
a procesului
şcolare, auxiliare
instructiv-
curriculare, manuale, caiete
educativ prin
de lucru, ghiduri de
oferta variată
aplicare, culegeri de
de programe
şcolare pentru probleme,îndrumătoare,
opţionale. softuri educaţionale.
Asigurarea
concordantei
dintre,curricul
um ascuns si
cel formal.

RESURS Asigurarea Mentinerea posturilor si Scăderea alarmantă a numărului de Fluctuatia CEAC Monitorizare Fise de Ianuarie
E unei încadrări realizarea elevi si implicit a numărului de ore/ personalul Elaborare proceduri urmarire a implement
UMANE corespunzătoa unei încadrări catedre(restrângere de activitate, ui Asigurarea formării cadrelor riscului are
re, cu personal corespunzătoare. cumularea claselor, existenta didactice
didactic suplinitorilor). Asigurarea unei încadrări
calificat şi Acoperirea catedrelor corespunzătoare. Proiecte finanţate Formular
dispus pentru /orelor vacante cu personal Acoperirea partială si/sau Respons din afara bugetului şcolii (pentru identificar
formare didactic bine pregătit si cu inadecvată a unor posturi/catedre. Managem abil acoperirea cheltuielilor de e risc
continuă. disponibili ent Comisia infrastructură, material didactic,
pentru
tate pentru implicarea activă deficitar consumabile, auxiliare).
Curriculum
înviata scolii. la Asigurarea unui climat socio-
Imposibilitatea desfăsurării optime nivelul profesional adecvat. Baza de
Atragerea Atragerea elevilor din alte a unor activităti din lipsă de unor Accesarea şi implementarea calcul
unui număr circumscriptii printr-o personal. cadre unor proiecte viabile şi benefice. pentru
mare de elevi ofertă educaţională didactice Realizarea unei oferte educaţionale evaluarea
pentru variată si atractivă. şi personalizate şi eficiente riscurilor
asigurarea responsab
tuturor Evitarea transferului ili
posturilor elevilor la alte de
cadrelor unităti scolare prin oferirea catedră.
didactice unui act educational de
titulare şi calitate. Slaba
menţinerea motivare
prestigiului Mentinerea si implicarea financiară
activităţii activă a Asociatiei Părintilor
şcolii. si comitetelor Stresul
de părinti. profesiona
Crearea unor Realizarea unor parteneriate l.
relaţii viabile cu comunitatea, Conservat
interpersonale agenti economici si alte orism şi
care să instituţii. rezistenţă
favorizeze un la
climat schimbare
educaţional
deschis, Disponibil
stimulativ. itate
Implicarea scăzută a
activă a Părinţilor
părinţilor în pentru
viaţa şcolii. problemel
Identificarea e şi
unor parteneri nevoile
şi posibili propriilor
finanţatori copii
care să Criza de
contribuie la timp a
proiectele părinţilor
educaţionale datorită
în beneficiul actualei
şcolii. situaţii
economic
e reduce
participar
ea familiei
în viaţa
şcolară,
cu
implicaţii
atât în
relaţia
profesor-
elev cât şi
în
performan
ţa şcolară
a elevilor.
RESURS Asigurarea Efectuarea lucrărilor de Administrarea necorespunzătoare a Existenţa CEAC Monitorizare Fise de Noiembrie
E stării fizice a renovare,reparaţii şi resurselor materiale şi financiare unui buget Elaborare proceduri urmarire a Implement
MATERI spaţiilor şi igienizare necesare. existente. redus Directorul Stabilirea prirităţilor pentru riscului are
A încadrarea în Verificarea, înnoirea şi gestionarea eficientă a bugetului.
LE SI normele de îmbunătăţirea instalaţiilor şi Lipsa fondurilor necesare. Proiecte finanţate din afara
FINAN securitate şi dotărilor din toatespaţiile bugetului şcolii.
CIARE igienă şcolii. Asigurarea unui climat socio- Formular
corespunzătoa profesional adecvat. identificar
re. Achiziţionarea de manuale, Degradarea spaţiilor şcolare datorită Accesarea şi implementarea unor e risc
Asigurarea cărţi, auxiliare.enciclopedii lipsei Responsab proiecte de finaţare viabile şi
funcţionalităţii etc. Necesare desfăşurării fondurilor pentru reparaţii, Fonduri ili comisii benefice.
optime a optime a ctivităţilor întreţinere şi lipsei personalului de banesti metodice Baza de
cabinetelor, didactice şi perfecţionării întreţinere. insuficient Implicarea cadrelor didactice şi calcul
laboratoarelor, dascălilor. e pentru elevilor în recondiţionarea, pentru
sălii de sport, Diminuarea conştiinţei morale a stimularea Consilier confecţionarea,îmbunătăţirea evaluarea
sălii de Recondiţionarea elevilor privind păstrarea şi cadrelor educativ materialelor didactice şi riscurilor
festivităţi şi materialului didactic întreţinerea spaţiilor şi bunurilor didactice păstrarea corespunzătoare a
celorlate spaţii existent şi achiziţiona şcolii. si spaţiilor. Implicarea comitetelor de
destinate rea de materiale şi softuri achizition Responsab părinţi în managerierea, asigurarae
activităţii educaţinale corespunzătoare area ili proiecte şi gestionarea bunurilor şi
elevilor şi şi performante. Ritmul accelerat al schimbărilor materialel si necesarului sălilor de clasă
cadrelor tehnologice favorizează uzura or si parteneriat şi celorlate spaţii şcolare.
didactice. Stabilirea priorităţilor, rapidă a echipamentelor existente. echipame e Creşterea bugetului Asociaţiei
Reactualiza accesarea unor proiecte de ntelor Părinţilor prin sponsorizări, donaţii,
rea fondului finanţare,atragerea de necesare proiecte interne de finanţare
de parteneri viabili sponsori, extrabugetară.
manuale şi donaţii. Absenta
fondului de unor
carte al proceduri
bibliotecii în Implementarea unor de
concordanţă proiecte de autofinanţare. responsab
cu cerinţele şi ilizare a
nevoile actelor cadrelor
educaţionale. didactice
pentru
Asigurarea mentinere
unei baze a in stare
materiale de
funcţionale şi functionar
corespunzătoa e a bazei
re tuturor materiale
demersurilor si spatiilor
didactice. scolii
Gestionarea
eficientă a Lipsa
bugetului şi unor
atragerea de proiecte
fonduri de
extrabugetare finantare
în beneficiul
desfăşurării
activităţilor
formale şi
nonformale.
RELATII Organizarea Întâlniri semestriale cu Organizarea defectuoasă a Comunica Monitorizare Fise de Noiembrie
LE CU unor întâlniri Comitetul activităţilor de re urmarire a 2015
COMUNI periodice cu consultativ al părinţilor. parteneriat poate de conduce la defectuoa Elaborare proceduri riscului
sa
TATEA Comitetul diminuarea sau inversarea SCIM Implement
SI Consultativ al Proiectarea şi derularea rezultatelor Slabe CEAC Proiecte finantate din afara are
ACTIVIT părinţilor , programului de activităţi scontate. legaturi de bugetului scolii
ATEA suplimentate extraşcolare semestrial. parteneriat Formular
EDUCAT de consultaţii cu ONG- identificar
IVA individuale cu Nivelul de educaţie şi timpul uri Accesarea si implementarea unor e risc
aceştia Proiectarea eficientă a limitata al Directorul proiecte de finantare viabile si
Dezvoltarea activităţilor părinţilor poate conduce la Putine benefice si implementarea unor
activitati
relaţiilor din săptămâna ,,şcoala dezinteres şi Consiliul proiecte valoroase de parteneriat Baza de
desfasurat
profesor-elev- Altfel‟. slaba implicare în viaţa şcolii. e in scoala de educational calcul
părinte prin implica administra pentru
intermediul Eficientizarea activităţii Instabilitatea la nivel social şi coparticip tie evaluarea
activităţilor Asociaţiei economic a instituţiilor partenere area riscurilor
extraşcolare şi Părinţilor. diminueazăimplicarea concretă şi parintilor
stabilirea unor benefică a acestora. Responsab
contacte cu Colaborarea concretă între ilii de
Absenta
diverse coordonatorişi de programe, Bugetul redus poate anula sau comisii
unei
instituţii director şi partenerii micşora capacitatea de organizare şi proceduri
pentru educaţionali. derulare a activităţilor educative. clare
relizarea Responsabilizarea elevilor referitoare Asociatia
acestora. prin sarcini concrete şi o la modul parintilor
Organizarea ofertă atractivă a activităţii in care
unor întâlniri educative. scoala si
periodice cu parintii
impartase
reprezentanţii
sc
poliiţiei în responsab
scopul ilitatea
prevenirii privind
delincvenţei comporta
juvenile. mentul
elevilor in
Stabilirea unei cadrul
activitatilor
bune
extrascola
colaborări şi re
pareneriate
vibile cu Lipsa
administraţia fondurilor
locală şi ingreunea
comunitate, za
ONG-uri şi organizare
a
alte activitatilor
instituţii, extrascola
părinţi. re
Realizarea şi
implementare
unor proiecte
de parteneriat
educaţional şi
transpunerea
acestora în
activităţi
extraşcolare
variate.

S-ar putea să vă placă și