Sunteți pe pagina 1din 16

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

“Câștigă premii surprinzătoare”


organizată de LIDL DISCOUNT S.R.L.
in perioada 13.11.2017 – 17.12.2017

Art. 1 – Organizatorul
1.1 Organizatorul campaniei publicitare “Câștigă premii surprinzătoare” (denumită în continuare
„Campania”) este societatea LIDL DISCOUNT S.R.L., societate inregistrata in conformitate cu legea
romana, cu sediul in Sat Nedelea, Comuna Aricestii Rahtivani, DN 72, Crangul lui Bot, Km 73+810,
judetul Prahova, Cod Unic de Inregistrare 22891860, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul
Comertului J29/3212/2007, capital social 980.472.700 lei, inregistrata sub numarul 20249 ca operator
de date cu caracter personal la A.N.S.P.D.C.P., (denumita in continuare „Organizatorul”).
1.2 Campania se va desfasura prin intermediul societății Mediapost Hit Mail, cu sediul în România, str.
Siriului nr. 42-46, Bucuresti, Sector 1 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/ 8295/ 2000,
cod de înregistrare fiscală RO 13351917, fiind inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu
caracter personal sub nr. 298, denumita in continuare “Agentia”, care se va ocupa de implementarea
si derularea activitatilor Campaniei.
1.3 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este
obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
1.4 Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
Regulamentului de către participant si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate,
inclusiv ulterior incetarii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor
termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei


2.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei.
2.2 Campania se desfasoara in perioada 13.11.2017, ora 07:00 – 17.12.2017, ora 23:59, cu respectarea
dispozitiilor prezentului Regulament.
2.3 Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului
Regulament.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei


3.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in
mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.surprize.lidl.ro/deluxe.
3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public
prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web
www.surprize.lidl.ro/deluxe, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4 - Dreptul de participare


4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta
in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. Inscrierea la Campanie presupune
acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.2 Nu au dreptul de a participa la această Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie;
(ii) angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) angajati ai Agentiei Mediapost Hit Mail sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in
activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) și/sau sotul/sotia angajatilor mentionati
la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a
persoanelor mentionate la art. 4.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din
categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta
imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului in cazul
castigatorilor desemnați.
4.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul
Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere
restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni
civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor
asemenea situatii.
4.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu
sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu
privire la aceasta decizie.

Art. 5 – Premiile Campaniei


5.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai
jos, urmatoarele premii:

Valoare unitara Valoarea totala


Valoare totala
Nr. (TVA inclusa) (TVA si taxe
Natura Premiului Cantitate (TVA inclusa)
Crt. -lei- incluse)
-lei-
-lei-
1 Autoturism Audi Q5 1 206.539,49 206.539,49 239.489,81
4.399,90
2 SMART TV SAMSUNG 5 21.999,50 25.039,42
3.670,00
3 iPhone 8 10 36.700,00 41.612,00
Total cu TVA si taxe incluse
306.141,23 lei

5.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 306.141,23 lei (trei sute sase mii o suta
patruzeci si unu lei si douazeci si trei bani) cu TVA si taxe incluse.
5.3 Specificatiile premiului constand in autoturism marca Audi Q5 sunt cuprinse in Anexa 1. Specificatiile
tehnice pentru premiile constand in SMART TV SAMSUNG sunt cuprinse in Anexa 2, iar specificatiile
tehnice pentru premiile constand in iPhone 8 sunt cuprinse in Anexa 3 la prezentul regulament. Cele
trei anexe fac parte integranta din prezentul Regulament.
5.4 Toate obligatiile de natura fiscala, aferente acestor premii, se vor plati de catre Organizator, in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii premiilor.
5.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita
schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate.
5.6 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata
campaniei.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei


6.1 Inscrierea la Campanie
Se poate inscrie in Campanie orice persoana care achizitioneaza produse din magazinele LIDL, dintre care
minim un produs din gama sortimentala Deluxe, identificate prin ambalajele ce au logo-ul Deluxe, in
valoare totala, inregistrata pe un singur bon fiscal, de minimum 60 lei (șaizeci lei) cu TVA inclusă. Un bon
fiscal poate fi inregistrat in Campanie o singura data, fie prin intermediul SMS (art. 6.1.1), fie prin
intermediul site-ului www.surprize.lidl.ro/deluxe (art. 6.1.2). Orice inregistrare ulterioara a unui bon fiscal
deja inscris in Campanie va fi descalificata. In cadrul Campaniei, un Participant poate sa inscrie atat prin
mecanismul descris la art. 6.1.1, cat si prin mecanismul descris la art. 6.1.2 maxim 5 (cinci) bonuri fiscale
diferite pe zi si maxim 50 (cincizeci) de bonuri fiscale diferite pe toata durata Campaniei.

6.1.1 Inscrierea in Campanie prin intermediul SMS:

Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, Participantii
vor transmite in perioada Campaniei un SMS la numarul de telefon 1841, care va contine codul unic de pe
bonul fiscal. Acest cod unic este mentionat pe bonul fiscal sub indicatia Mg (Magazin) / Tz (Tranzactie)
/Cas (Casa) /POS (exemplu: 0999 043948/045/01).
SMS-ul poate fi expediat doar din retelele Vodafone, Orange si Telekom, cu tarif normal, costul de
expediere fiind exclusiv taxa perceputa de catre operatorii de telefonie mobila, cost care cade in sarcina
Participantului.
Pentru fiecare SMS înscris in perioada Campaniei, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS,
după cum urmează:

1. Mesaj trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):

Campania LIDL „Castiga premii surprinzatoare” va incepe in data de 13.11.2017. Trimite mesajul tau dupa
aceasta data!

2. Mesaj valid:

Ai fost inregistrat cu succes! Pastreaza bonul fiscal pentru validare. SUCCES!

3. Mesaj invalid. Daca SMS-ul contine date incomplete sau incorecte:

Inregistrare incorecta.Te rugam sa completezi codul unic de pe bonul fiscal (sub Mg Tz/Cas/POS;
exemplu: 0999 012345/012/01)

4. Mesaj duplicat. Dacă SMS-ul conţine un cod care a fost deja inscris sau a fost trimis de mai multe
ori de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar:

Acest cod a fost deja inscris! Te rugam sa introduci codul unic de pe un alt bon fiscal!

4. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieri/ zi:

Ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 5. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!

6. Daca s-a depasit limita de maxim 50 inscrieri/ campanie:

Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru perioada Campaniei si nu te mai poti inscrie! Pastreaza toate
bonurile inscrise anterior. Succes!
7. Mesaj trimis in afara Perioadei Campaniei (trimis dupa incheierea Campaniei):

Campania LIDL „Castiga premii surprinzatoare” s-a incheiat pe data de 17.12.2017. Iti multumim pentru
participare!

6.1.2 Inscrierea in Campanie prin intermediul website-ul www.surprize.lidl.ro:


Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului www.surprize.lidl.ro/deluxe, Participantii vor
parcurge urmatorii pasi:
- se acceseaza pagina www.surprize.lidl.ro/deluxe;
- se completeaza urmatoarele informatii: Numele, prenumele, codul unic (mentionat sub indicatia
Mg (Magazin) / Tz (Tranzactie) /Cas (Casa) /POS), numarul de telefon si adresa de e-mail. Toate
aceste campuri sunt obligatorii.

6.1.3 Inscrierea la Campanie se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 2.2 de mai sus.
6.1.4 Toti participantii, indiferent de modalitatea de inscriere vor fi centralizati intr-un sistem electronic,
urmand sa participe la tragerea la sorti ce va avea loc dupa finalizarea campaniei conform Art. 6.2.2 la
prezentul Regulament.
6.1.5 Participantii trebuie sa pastreze bonul/ bonurile fiscal/e in original necesare pentru validare;
6.1.6 Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:
a) inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;
b) inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte
modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;
c) inscrierile efectuate de persoane din categoriile prevazute la Art. 4.2.
d) in cazul in care un numar de telefon atrage atentia prin numarul excesiv de participari, posesorul
numarului de telefon de pe care s-au facut aceste inregistrari va fi contactat si i se va solicita sa faca
dovada achizitionarii produselor participante (descrise la articolul 6.1). In cazul in care care participantul
refuza sa faca dovada bonurilor fiscale pentru numerele inscrise in Campanie, acestuia i se va bloca
accesul in cadrul Campaniei si i se vor anula participarile anterioare.

6.2 Desemnarea castigatorilor


6.2.1 Stabilirea castigatorilor premiilor va avea loc prin tragere la sorti electronica, efectuata in prezenta
unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei, un notar, precum si un consultant tehnic, denumita in
continuare „Comisia”.
6.2.2 Tragerea la sorti va avea loc la sediul Agentiei din Bucuresti, Sector 1, str.Siriului nr. 42-46, in data
de 19.12.2017.
6.2.3 La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide conform prezentului regulament, realizate pe
intreaga perioada a campaniei 13.11.2017, ora 00:00 – 17.12.2017, ora 23:59.
6.2.4 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:
a) Castigatorul marelui premiu constand într-un autoturism marca Audi Q5,;
b) 5 (cinci) castigatori ai premiilor constand intr-un SMART TV SAMSUNG
c) 10 (zece) castigatori ai premiilor constand intr-un Smartphone iPhone 8,;
Dupa extragerea premiilor în ordinea menționată la lit. a), b) și c) de mai sus se vor extrage
rezervele pentru aceste premii astfel: (i) 5 (cinci) rezerve ale premiului constand intr-o masina
marca Audi Q5, (ii) 25 (douazeci si cinci) rezerve ale premiilor constand intr-un SMART TV
SAMSUNG, respectiv cate 5 (cinci) rezerve pentru fiecare premiu și (iii) 50 (cincizeci) rezerve ale
premiilor constand intr-un Smartphone iPhone 8, respectiv cate 5 (cinci) rezerve pentru fiecare
premiu.

6.3 Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor


6.3.1 Ulterior extragerii electronice a castigatorilor Campaniei, Comisia va proceda la validarea
castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum
si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
6.3.2 Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor fi contactati telefonic, in maximum 2
(doua) zile lucratoare de la momentul in care au fost extrasi drept castigatori prin tragere la sorti electronica
de catre Agentie. Agentia va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, acestea fiind efectuate in
intervalul orar 09:00 – 18:00.
6.3.3 Pentru a fi validat drept castigator, Participantul selectat prin tragere la sorti va indeplini cumulativ
urmatoarele:
(i) va furniza Agentiei informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, la
momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: nume, prenume, adresa de e-mail,
adresa domiciliu/ resedinta, iar ulterior
(ii) va transmite Agentiei, prin e-mail la adresa lidldeluxe@mhmr.ro sau prin fax la numarul
021.207.58.41, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data contactarii telefonice copiile
bonului fiscal inscris in Campanie si a cartii de identitate.
(iii) In a 2 a zi de la data contactarii telefonice, in cazul in care nu au fost receptionate
documentele necesare pentru validare, Agentia va trimite o alerta SMS cu datele unde pot fi
transmise documentele pentru finalizarea procesului de validare.
6.3.4 In cazul in care Agentia, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta castigatorul
(castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire etc.) sau Participantul
respectiv nu trimite documentul solicitat in termenul prevazut de Regulament pe adresa de email
lidldeluxe@mhmr.ro sau la numarul de fax 021.207.58.41, Participantul posibil castigator va fi invalidat si
se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este
aceeasi cu procedura utilizata pentru castigatorii selectati initial, descrisa la art. 6.3.3 de mai sus.
6.3.5 Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant
desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la
numarul de telefon incorect/incomplet/ nealocat, etc), acesta fiind invalidat.
6.3.6 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul
www.surprize.lidl.ro/deluxe, in termen de aproximativ 15 zile lucratoare de la data validarii acestora insa nu
mai tarziu de 02.02.2018.

6.4 Intrarea in posesia premiilor


6.4.1 Premiul constând în autoturism se va acorda castigatorului in Bucuresti, in parcarea unuia din
magazinele Lidl, pe care Organizatorul se obliga sa il comunice castigatorului cu 24 ore inainte de
predarea efectiva. Castigatorul va trebui sa se prezinte la magazinul Lidl, unde va intra in posesia
autoturismului Audi Q5. Agentia și/sau Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului toate documentele
pentru a intra in posesia autoturismului Audi Q5, inclusiv polita RCA, valabila pe 1 luna de zile de la data la
care a fost validat câștigătorului.
Inmanarea premiului va avea loc pana cel tarziu la data de 16.02.2018 si va fi consemnata intr-un proces
verbal de receptie.
6.4.2 Premiile constând în smartphone iPhone 8 si SMART TV SAMSUNG vor fi expediate prin curier la
adresa furnizata de castigator cu ocazia validarii, in termen de aproximativ 15 zile lucratoare de la data
validarii, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de catre Organizator. Premiile vor fi inmanate
Castigatorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.

Art. 7 - Taxe si impozite


7.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile
acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal
din 2015, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorilor. Pentru câştigătorii de altă cetăţenie, Organizatorul va sprijini câştigătorii pentru îndeplinirea
formalităţilor aferente impozitării fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autorităţi, dacă este
cazul şi dacă acestea sunt în sarcina directă a Organizatorului conform legii.

Art 8 – Limitarea raspunderii


8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a
Organizatorului.
8.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitiva.
8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;
b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale Participantilor;
d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de
contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca
atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date
eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea
identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor
personale;
e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia
premiului trimis prin curier, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;
f) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea / inmanarea premiilor cauzate de
intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale / curierat etc;
g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial
sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante
aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita;
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,
transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a
functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente
tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de
asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a
echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa
a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului sau Agentiei, fie in cazul participantului, cauzata de
probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de
legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de
autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile
obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora
si/sau distribuirea acestora.
8.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor,
precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea
Campaniei.
8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in
privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa
Campaniei.
8.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact
relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei –
anuntare castigatori, transmitere premii etc.
8.7 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din
participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă
gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 9 - Prelucrarea datelor personale


9.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si castigatorii declara ca sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, datele lor cu
caracter personal, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sa fie
prelucrate si folosite pentru organizarea Campaniei si in vederea transmiterii/predarii premiilor, precum
si in scopuri de reclama, marketing si publicitare, fara alte obligatii sau plati. Exclusiv în scopul
îndeplinirii obligațiilor fiscale se vor prelucra și date de identificare ale peroanelor desemnate
câștigătoare, precum CNP.

9.2 La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de email
protectiadatelor@lidl.ro sau la adresa Bd. Dimitrie Pompeiu 6 E, Clădirea Pipera Business Tower, Etaj
4, 020335 Sector 2, Bucureşti, in mod gratuit, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o
privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza,
bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma
dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”).
9.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale
ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se
angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le
utilizeze conform legislatiei in vigoare, doar pentru buna desfasurare a Campaniei promotionale
urmand ca ulterior aceste date sa fie distruse, data limita pentru distrugerea acestor date fiind 01 Iunie
2018.
9.4 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 si in special
cele cu privire la:
a) dreptul de informare potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la
identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii
suplimentare impuse de lege;
b) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
c) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
d) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit: i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea
datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; ii)
dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; iii)
realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni
efectuate conform lit. i) sau ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu
presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora


10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment
ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut
invincibil şi inevitabil pentru Organizator.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor


11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru
acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului
respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau
solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Contestatii si Litigii


12.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Agentie, la adresa de e-
mail lidldeluxe@mhmr.ro, in termen de 3 zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web -
www.suprize.lidl.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
12.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul
Bucuresti.
12.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare semnarii procesului- verbal de predare-primire
nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 13 - Alte Clauze


13.1 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.2 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarata nulă, celelalte
prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta
condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare
rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/sau a colaboratorilor sai implicati
in organizarea Campaniei.
Redactată, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3
duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi douǎ exemplare au fost eliberate părţilor.
ORGANIZATOR
LIDL DISCOUNT SRL
prin Radu Ioana și Preda Ionuț Ocatvian

ANEXA 1 la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga premii surprinzatoare”
organizată de LIDL DISCOUNT S.R.L. in perioada 13.11.2017 – 17.12.2017

Audi Q5 2.0 TDI clean diesel quattro

Cod Model
Q5 2.0 TDI clean diesel quattro , 190 CP/ 140 KW,
8RB0RY15
ST7, Cutie automata de viteze

Date tehnice:

Cilindree Putere Trepte de Combustibil consum Emisii Nr. de Nr. de


viteze mediu CO2 locuri usi
ST7, Cutie
140/190 D (B= Benzina, 5,8 L/100 152 g/
1968 cmc automata de 5 4
(kW/PS) D=Diesel) Km Km
viteze

Culoare si tapiterie:
1R1R culoare: Gri Lava perlat

FZ tapiterie: negru
culoare plansa de bord: negru
culoare mocheta: negru
culoare plafon: argintiu 'mond'

Dotari optionale:
2H1 Audi drive select®
adapteaza modul de functionare a
diferitelor componente ale autoturimului
(directie, pedala acceleratie,
indicator schimbare trepte). In functie
de dotarile optionale comandate, poate
influenta si functionarea acestora (de
ex. suspensia). Disponibil cu 4 moduri
predefinite : confort, auto, dynamic,
efficiency + un mod Individual
(disponibil doar impreuna cu sistem de
navigatie MMI®).

UH2 Audi hold assist


asistenta la stationarea in panta
(permite stationarea fara activarea
franei de mana)

9VD Audi Soundsystem: amplificator 6 canale,


10 difuzoare inclusiv difuzor central in
plansa de bord, subwoofer, putere totala
180W

1D4 Carlig remorcare, pliabil mecanic cu


functie suplimentara a ESP-ului pentru
stabilizarea remorcii

2Z0 Eliminare inscriptionare model si


tehnologie motorizare

4KF Geamuri fumurii pentru luneta si


geamurile laterale spate

PRF Jante aliaj 8Jx18, design 5 spite "V",


cu anvelope 235/60 R18

PNQ Navigatie MMI® plus si hard disk


Contine: cititor DVD, display color 7”,
control vocal, harti 3D, 2 cititoare de
carduri SD, conexiune AUX-IN.
Detalii referitoare la acoperirea
hartilor de navigatie pot fi obtinute de
la distribuitorii autorizati Audi.

6XE Oglinzi exterioare actionate electric,


rabatabile electric si incalzite

5MF Ornamente interioare din aluminiu


argintiu

QE5 Pachet depozitare


Contine: plase pe spatarul scaunelor
fata, sertare sub scaunele fata (in
combinatie cu scaune cu memorie, doar
scaunul pasagerului dreapta va avea
sertar), plasa in zona pasagerului fata,
plasa de bagaje in portbagaj, plasa pe
partea inferioara a acoperirii
portbagajului, incuietoare torpedou

PEK Pachet design piele/stofa Micron cu


scaune sport cu un contur pronuntat
pentru o mai buna sustinere laterala,
inclusiv reglaj pe inaltime, adancime si
inclinare si reglaj lombar electric
Partea exterioara a scaunelor, cotiera
si terierele imbracate in piele, partea
interioara a scaunelor imbracata in
stofa Micron
Ornamente interioare la alegere intre
aluminiu argintiu (5MF), lemn de frasin
maro (7TL), lemn de nuc maro
"Nussbaumwurzelholz" (5MG)

QQ1 Pachet lumini


Contine: iluminare duze ventilatie,
iluminare oglinzi machiaj, iluminare
deschidere usi, lumini acces,
catadioptri activi in usile laterale
fata/spate, iluminarea spatiului la
picioare fata/spate, lumina ambientala.

WKK Pachet special Q5 Advanced, contine:


- Climatronic plus cu 3 zone (sofer,
pasager, spatiu spate) cu panou
de comanda cu afisaj digital, reglaj
automat in functie de intensitatea
soarelui, reglaj automat al
temperaturii, al distributiei si al
debitului de aer, panou de comanda
separat pentru zona din spate instalat
pe consola centrala spate, torpedou
racit, senzor automat de recirculare
- Faruri cu Xenon "Plus" si reglare
automata a bataii farurilor, instalatie
spalare faruri
- Oglinda interioara cu efect antiorbire
- Scaune incalzite fata
- Senzor de lumina si ploaie
- Interfata Bluetooth,permite conectarea
telefonului cu ajutorul tehnologiei
Bluetooth
- Parking Control Plus
Asistenta cu avertizare acustica si
optica la parcarea cu fata sau cu
spatele. Contine senzori cu ultrasunete
amplasati in bara fata si in bara spate.
Afisajul se realizeaza pe ecranul MMI.
- Computer de bord cu ecran color,
functie "Auto-check" si afisare pe
display-ul dintre ceasurile de bord

6NQ Plafon din stofa neagra

4E9 Portbagaj cu actionare electrica


Deschidere din cheie sau din butonul de
pe usa soferului, inchidere din butonul
amplasat pe partea interioara a capotei
portbagajului (hayonului).

3F1 Roata de rezerva de dimensiuni reduse,


presupune eliminarea kit-ului pentru
pana

PQD S line - pachet exterior


Contine: Spoilere fata/spate in design
sport, partea inferioara a spoilerelor
fata/spate vopsita in culoarea
caroseriei, difuzorul barii spate de
culoare gri platinium, grila radiator cu
bare verticale cromate, praguri usi cu
inscriptie S line, inscriptie Sline pe
aripile fata, ornamente cromate pentru
teava de espament (pentru motoarele in 4
cilindrii). Pentru Q5 hybrid nu contine
ornamantele S line.

1XW Volan multifunctional sport, imbracat in


piele, design 3 spite

GARANTIE: 4 ani, din care primii 2 ani fara limita de km, iar anii 3 si 4 in limita unui rulaj total de 120.000km parcursi de la livrarea
autoturismului; 12 ani garantie la perforare prin ruginire; 3 ani garantie pentru defecte de vopsea
Prezenta oferta este cu titlu informativ, iar informatiile oferite referitoare la preturi, dotari standard si optionale corespund
momentului actual.

Autoturismele Audi beneficieaza gratuit de Serviciul de mobilitate Audi.


Mai multe detalii la partenerul dumneavoastra Audi.
Dotari standard ►Ecran central monocrom intre ceasurile
►Acoperire spatiu portbagaj, demontabila de bord pentru afisarea temperaturii
►Agatatoare pentru haine exterioare, a frecventelor radio, a
(4 buc.) treptei de viteza la cutiile automate, a
►Airbag-uri pentru cap pe toata lungimea intervalului de service, a usilor
ferestrelor laterale ale autoturismului, deschise, a senzorilor de defecte
pentru protectia pasagerilor din fata si tehnice si a mesajului de alimentare
a celor de pe locurile exterioare din ►Eleron hayon
spate in cazul unei coliziuni laterale ►ESC (controlul electronic
►Airbag sofer si pasager cu functie de al stabilitatii) – face legatura intre
recunoastere a pozitiei pe scaun ABS, EBV, ASR, EDS si senzorii
►Anvelope 235/65 R17 104W proprii si, prin compararea datelor din
►Bancheta spate rabatabila fractionat timpul rularii cu datele de referinta,
40:60, cu reglaj al inclinarii intervine asupra managementului
spatarului, cotiera, parghie de rabatare motorului si/sau franeaza rotile
in tapiteria laterala a portbagajului independent, indiferent de viteza,
►Bare de protectie vopsite in culoarea pentru a asigura o stabilitate marita
caroseriei, partea inferioara a barelor ►Fara pregatire ISOFIX pentru fata
de protectie si pragurile negru mat ►Faruri halogen cu sticla clara
►Bare longitudinale argintii pe acoperis ►Frana de parcare electromecanica,
►Bare transversale demontabile include functia de frana de parcare,
pentru transportul portbagajelor ajutor la plecarea de pe loc si frana de
exterioare sau pentru suport de skiuri urgenta in timpul mersului pe toate cele
►Carcase oglinzi in culoarea caroseriei 4 roti
►Carlige de ancorare in portbagaj ►Functie de recomandare a schimbarii
(4 buc.) treptei de viteza.
►Caroserie complet galvanizata ►Functie electronica pentru recunoasterea
►Claxon bitonal integrat in volan cheii de contact, integrata cu
►Coloana de directie deformabila la managementul motorului, nu permite
impact cu functie de amortizare pentru plecarea de pe loc fara cheia originala
completarea functiilor de protectie ale ►Hill descent assist (HDC)
airbagurilor si a centurilor de Pastreaza viteza constanta la coborarea
siguranta pantelor abrupte (pana la 30km/h)
►Computer de bord cu functie "Auto-check" ►Inchidere centralizata cu telecomanda
si afisare pe display-ul dintre ►Indicator presiune scazuta anvelope
ceasurile de bord cu avertizare acustica si optica
►Comutator automat lumini de zi ►Indicator temperatura exterioara, la
►Cotiera centrala fata rabatabila, temperaturi sub +5°C avertizeaza asupra
reglabila in adancime si inclinare, cu posibilitatii formarii poleiului
spatiu de depozitare ►Indicator uzura placute de frana fata,
►Covorase fata / spate cu afisare in bord
►Cric ►Instalatie de climatizare automata (o
►Cruise control, zona) cu reglaj automat in functie de
mentine constanta viteza dorita, intensitatea soarelui, regleaza
incepand cu 30 km/h. Actionarea electronic temperatura, debitul si
se face cu ajutorul unei manete distributia aerului cu functie de
amplasate in spatele volanului, viteza recirculare, filtru de praf si polen,
setata este afisata pe computerul de duze de degivrare pentru parbriz si
bord. geamurile laterale
►Diferential blocabil electronic (EDS), ►Instrumente de bord cu iluminare
franeaza automat rotile motoare care reglabila
patineaza in situatii de aderenta ►Kit de pana (contine compresor 12V si
diferita intre roti si asigura astfel un substanta de vulcanizare)
comportament de drum impecabil. Acest ►Lampi stop de culoare rosie, cu lampa
sistem actioneaza pana la o viteza de marsarier alba, stopuri de ceata
aproximativ 100 km/h integrate
►Discuri frana spate ►Luneta cu sistem de spalare si
►Discuri frana ventilate pentru degivrare
rotile din fata ►Memorarea diverselor date de service in
►Distribuitor electronic al fortei de cheia de contact
franare(EBV). ►Mocheta velour
►Oglinda interioara cu reglaj antiorbire automata la cca. 5 secunde dupa ultima
manual spalare
►Ornamente negre pentru geamurile ►Sistem franare dublu-circuit in
laterale diagonala, sistem antiblocare ABS cu
►Parasolare detasabile distributie electronica a fortei de
►Parbriz termoizolant franare EBV, sistem electronic de
►Parking Control stabilitate ESP cu asistent de franare,
Asistenta acustica la parcarea cu amplificator al fortei de franare
spatele, senzori cu ultrasunete ►Sistem Start/stop,
amplasati in bara spate reduce consumul de carburant si emisiile
►Plafon din stofa in culoarea de CO2 prin oprirea motorului in
interiorului stationare, de ex. la semafor. Pentru
►Podea portbagaj reversibila, repornirea in conditii optime, aceasta
cu spatii suplimentare de depozitare sub este initiata deindata ce este eliberata
podea. pedala de frana (sau apasata pedala de
►Pregatire ISOFIX ambreiaj, in functie de transmisie),
pentru locurile exterioare de la iar turatia necesara este deja realizata
bancheta spate in momentul in care a fost angrenata
►Prize 12 V pe consola centrala fata, treapta 1 de viteza
spate si in portbagaj ►Spatii depozitare in usile laterale cu
►Proiectoare de ceata integrate in bara suport sticle 1,5L
fata ►Suport ochelari in plafon
►Protectie mecanica impotriva deschiderii ►Suspensie dinamica
usilor spate din interior si dezactivare ►Tablou de bord cu reglare a intensitatii
electrica pentru geamurile spate luminii, tahometru electronic, indicator
►Radio CD Concert cu redare MP3 si WMA, temperatura lichid racire, indicator
cu cititor de card SD, interfata Aux-In, nivel carburant, indicator data si ora,
memorie pentru 30 de posturi, concept indicator temperatura exterioara
comenzi tip MMI, ecran color 6.5 ►Tetiere si centuri in 3 puncte pentru
inch, reglaj intensitate volum in toate cele 5 locuri.
functie de viteza In cazul unei coliziuni, multumita
►Reglaj anti-patinare (ASR), conceptiei scaunelor, partea de sus a
asigura o tractiune mai buna impiedicand corpului este retinuta de centurile de
patinarea rotilor la pornire siguranta iar capul este sprijinit din
►Reglaj electric faruri timp. Se diminueaza astfel riscul unui
►Reglaj manual pentru scaunele fata accident la coloana vertebrala.
pe inaltime adancime, inclinare si ►Torpedou iluminat
tetiere, fara reglaj lombar. ►Trusa de prim ajutor si triunghi
►Reglaj pe inaltime a centurilor fata si reflectorizant
a celor de la locurile exterioare din
randul 2
►Scaune normale pentru locurile din fata
►Scrumiera si bricheta
►Semnale de avertizare acustica si optica
pentru centura de siguranta si pentru
luminile aprinse
►Semnalizatoare integrate in bara fata,
in oglinzi si in blocul optic spate, cu
functie de semnalizare scurta (prin
apasarea scurta a manetei de semnalizare
se activeaza trei semnale luminoase)
►Servodirectie electromecanica
reglabila automat in functie de viteza;
pentru parcare asigura o manevrare
usoara a volanului; la viteze mari
coloana de directie este mai dura si
implicit mai precisa.
►Singleframe cu ornamente fata verticale
cromate si cercurile Audi centrale
►Sistem de stergere parbriz cu 2 trepte,
stergere scurta, functie de stregere
ANEXA 2 la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga premii surprinzatoare”
organizată de LIDL DISCOUNT S.R.L. in perioada 13.11.2017 – 17.12.2017

Televizor curbat LED Smart Ultra HD, 138cm, Tizen, SAMSUNG UE55MU6272
Specificatii tehnice

Video Multimedia
"*.mp3 *.m4a *.mpa *.aac *.flac
Format redare
Ecran Curbat *.ogg *.wma *.wav *.mid *.midi
audio
*.ape *.aif *.aiff *.m4a"
Format redare
Tip LED "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.mpo
imagini
Tehnologie Smart TV Smart TV
Diagonala (cm) 138 Sistem de operare Tizen
Dimensiune ecran
55 Procesor Quad Core
(inch)
Aplicatii continut: Fun Box 4K,
Youtube, Netflix, HBO GO,
Rezolutie ecran Antena Play, Filmbox, Dolce
3840x2160 Aplicatii
(pixeli) Sport, Sport, Stiri, Edupedia,
Aplicatii de socializare:
Facebook, Twitter;
Photos, Videos &
Rezolutie Ultra HD Da
Music
Ecran Edge LED Miracast Da
Format ecran 16:09 MHL Da (MHL 1.3)
Contrast dinamic Mega Contrast Bluetooth Da
Culori Pur Color WiDi Da
Telecomanda Smart cu control
vocal, 360 Video Player,
Convergenta Smart TV -
HDR, UHD Up-Scaling,
Caracteristici video Facilitati Smart TV Dispozitive Smart (smartphone,
Auto Depth Enhancer
tableta), Instant On, Easy Setup
(Instalare rapida), Extended
PVR

UHD Dimming, Auto


Facilitati Internet
Motion Plus, Film Mode
Audio Wi-Fi Direct Da
Putere de iesire (W) 20W Wi-Fi Da
Sistem difuzoare 2 canale DLNA Da
Mod surround Multiroom Link AllShare Smart View
2CH(Down Firing
Caracteristici audio Web Browser Da
w/Bass Reflex)

Optimizare sunet DTS Codec Anynet+ Da

14
Caracteristici
Tuner tehnice

Connect Share Movie, CI+ 1.3,


HDMI x3, USB x2, Component In
Analog, CI+, DVB-C,
Tip tuner Conectori (Y/Pb/Pr), Common Use for
DVB-T2
Component Y, Digital Audio Out
(Optical), Ethernet (LAN)

Standard VESA
400 x 400
(mm)
Alte informatii
Dimensiuni fara stand (L x A x I cm) 124.17 x 9.47 x 71.86
Dimensiuni cu stand (L x A x I cm) 124.17 x 31.05 x 77.93
Greutate fara stand (Kg) 16.7
Greutate cu stand (Kg) 17.9

15
ANEXA 3 la
REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE
“Castiga premii surprinzatoare”
organizată de LIDL DISCOUNT S.R.L. in perioada 13.11.2017 – 17.12.2017

Specificatii tehnice iPhone 8 64GB Silver

Caracterisitici generale Conectivitate


iPhone iPhone 8 GPRS Da
Tip Telefon Smartphone Tehnologie Bluetooth v5.0
802.11ac Wi-Fi with MIMO,
Sloturi Sim Single Sim Tehnologie wireless
Hotspot
Rezistente la apa si praf IP67 NFC Da
Conector Lightning si/sau
Porturi
Incarcare Wireless

General Foto video


Touchscreen Da Rezolutie camera (Mp) 12
Quad-LED cu True Tone flash
Tip tastatura Standard Touch Blitz integrat
Slow Sync
GSM/EDGE, LTE/TD-
Retea Rezolutie video 4K (3840 x 2160) @60fps
LTE, FDD/LTE
Model Procesor A11 Bionic Camera secundara 7 MP
Detectarea fetei Geotagging Auto
Focus Sapphire Crystal Lens
Auto HDR Panorama Burst Mode
Timer mode Stabilizare optica a
imaginii (OIS) Lentile cu 6
Culori Disponibile Space Gray, Silver, Gold Caracteristici foto/video elemente Senzor backside
illumination Filtru Hybrid IR Live
photos Detectarea corpului
Control expunere Stabilizare
automata a imagini Zoom digital
pana la 5x Aperture: f/1.8
Dimensiuni (W x H x D
67.3 x 138.4 x 7.3
mm):
Da, cu A-GPS si
GPS Alimentare
GLONASS
Greutate (g) 148 Durata convorbire 14 ore
Durata in regim de
Sistem de operare iOS 11 Pana la 240 ore
asteptare
Lithium Ion cu incarcare wireless
Tip SIM nanoSIM Tip baterie
prin tehnologie Qi

Memorie Comunicare
iMessage / SMS / MMS / Email /
Slot memorie (tip) Nu Mesagerie
Push Email

Memorie interna disponibila 64GB sau 256GB Browsing HTML5

E-mail Da
Afisaj
Tip display Retina HD Display Multimedia
Rezolutie (pixeli) 1334 x 750 la 326ppi FM radio Nu
Diagonala display (inch) 4.7 Redare video Da
AAC (8 - 320 Kbps), Protected
AAC (iTunes Store), HE-AAC,
True Tone Display, Wide
Functii Redare audio MP3 (8 - 320 Kbps), MP3 VBR,
Color Display, 3D Touch
Audible, Apple Lossless, AIFF,
WAV

Altele
Senzori Barometru Accelerometru Senzor de proximitate Senzor de lumina ambientala Gyroscope
Accesorii incluse Casti Apple Earpods, Cablu Lightning - USB Adaptor priza
Altele Fingerprint sensor Apple Pay* (Visa, MasterCard, Amex) Siri AirPlay CarPlay AirDrop iTunes

16