Sunteți pe pagina 1din 18

80 f/irta Jdla G!

itmann

Aspecte teoret; a l ecurailfll


o b i e c t e ldoirnle:'t n :

I
r. Guttmann Mdrta r,hlia

I I n g i n o c h i n r i s te. r p e l t i n r e s r . g . o -chimice qi conservaleprc\ Itit\'a

tl
t:
F"

!
C u r : r l i r e ae s l e i n r o t d e a u n ap r rtegranie a inter\ eniiilor llrl iccte
J l f o l n P O n c n t cr i e p a t r i n r o r r i | . ' c u r e l l J ' i i p o . r t e F l r r r r l r r L n at i r e a
' . 1e , r l r r - r , U r ..r1 . . p r c g l , . , ,. , l c t e ip e n t r u u n p l o c e sr r h e o l c l c
irl ter'\enlie sarLpre\,enirea tt r'tol rlr.r,. riri ulterioare.Procesulltles P L r n e
. l l I " p . ' t . ' - a d - l : r s . . l , t a f n t a ' . . r r . . . r r e d o r i ta. u n e i m u r d A r isi u l t e c l a l c
r t r : r r r , . l .t a r r r r a .p r l i r . r d " r - r r . . . rl unui strat perlurbant. Lrn f l t r i .
r:.
t, rln strai de repicrare erc. Curirit.. 5 u i e a s t f e lr e a l i z a r a
i n c i r s r r r ui i e !
, d r . . r . L. ,r l a l a . . ' " - " , l o r - , . , I si fie afectatecAt rlai prrlin

G l a d u l d e c t L r i t l i l cp o . r L . r a r rufurrzime
d .e l a s i r n p l , r
. ' - r . , l t r l r .d " I r u r . l a r i r . l r p - r, ' l .r indepiltafea totalA a clepur lor'
d c r n u r c l i r - i ei .n c l u s i \ d i n c r a r l l . l i L r l r:lut'i.pAni la irrdepiltalea lluel.
i - r r . r r ' r '. , ' r - . r r f. ir r r ,1 i o' a . ,. ' . I a tutul'ol. stratufilor de pe ; r P o r ' t .
f . r ' l r ' " ; n n a l ni ; r 1 ' 1 6 p1 ' ' , ' , ea stratulni nedorir. lir-a a
s L r p l a i a l ao l i g i n a l A s a L ra l A s a i r , L , z i d u u r i d e c u l e t i l e .c l a fa elea
in praftica a urtei asemcneas,:1. i este foarre diflcile. PenrlL
a p l o p i ac i t r n a i n r L r l rt l r : ' . ' l e z |ste ne\'oieca cel ca|e |eal z e a z a
p r o c e s n ld c c t t r a t i f e s a lt l L rl i b a , l .ernanafea 51e\petleltla afa
ci siist:ipaneasca 5 i b a z e L et ' - - r. . ' ; ,r'ocesulud
i e c u r a l i f c ! i r i o r n nr l e
5 r i i r r l i l i c ea f e r e n r e .
[ e 1 i . I r q ,t e r r r .p t n , F - r r ri . ,' se considerda fi rLnuliDo
t l e b u i e s L r b l i n i a tc a a \ e n r d c i r l . 'r interr-entieirevelsibili.
dacii se realizeazi in nrod clil ' r i m p l a r e - p o a t ea f e c r a r i i b i l
,,t valoareaobiectului. r'rr|" 1r1 ;1;1, ,rraf'etei$i cea a supoltnl Ca
u r r n a r e . p l o c e s L l ld € c L l r _ r i l i r , rgitit cu minuliozjtare. b u i c
s a f i e b a z a t p e a n a l i z c s i t c s t r , .. r , r u m a x i m i l e s p o n s a b i l i t a r: r i n
c u n o s t i n f i c l ec a u z i . G l a d L r lc l c c u r r f o P u s| a a \ ' e au D i n r p a c tp r r e f l t l (
'..'
a \ l 1 1 / ! r \ p e ,L r l r r; re 1 e 1 r rLotrvpentnl care conserYa t L r l

ir:" '

, ,., . *ea:, .':.igi*{L'.}


A s p e c t et e o r e t i c ea l e c L r r ; t t r i i
o b i e c t eo r d j l e r . n I 8 l

r e s l a l r f a r o r utlr e b L l i se d
s e c o n s u l t ei n a i n t ed e i n t e r u e n { i e
c o i e c l i e i .u ' i s t o r ' i cs p e c i a r i z a t c ntLlzcosl.rlrtl
pe tip.r de obiect sau o
\ p e . t a l r r a r ep_e n t r . rar d e c i d e . u , , , , . , , ,,,i , l
c cu:tcesla gtarlttJ
( urarj|e.i-ao,.ic.e
pr.oces c'irri,r'
,1,,
,," .,1i"Lll-'^t..1ilrd
:: t:ll:::ttil;;;;;i',;:;il:;:;;:::]*TJIiil::,
j ;:,,1
li::
! i t l ) r af e l c ra l lt e r i o rc u r d l i r i i .

llurdiil.ia superficiald estr

:li:::,:,";t;::Ji.
J)otele
ffi :i:il:;il,d,:i,;l:;,::::T:l:,lil
::,:;;ll
t l c . I c L rc l i l e r i t em a t e r i a l e
c a r e a c l i o n e a z :cr a l i a n t .
r l , , r . a r . b o,,' . , , I ' , r ' i i rL r L , ' i ,
;",.;.;;; ;";;,grase

:"*;' ;..;'";;;::.*li::':::::,T:::::l;::lllilll',
"
::lll,1l::l':
!rrrare llol area ioDii
5i
;l:'l:
m e t a l cr i i n s l o b a ! ii r l n l L r . c l i t i e
c;tc ciedo.ir ircrepir.tarea l)tn acest rr.tir
,,. nt:]tdil'". srrpe.ficialA L
!1, ca'e se poare indepar.ra rLr.irfa
-.,..::lll -0"
', "r"a,,1ni""*,:^r,llfflT:T]ll":;l:":,,
;',," "n",,
.,Fl\\.,a/sdipolrtipolsau ,.',;',I
:;
dehidroge.),,
r i e r , t r a l i r e ;n t e c a n i ( a r,i",r.,,1,".
i"g...............,11i,1i,.i,
0,,,,,"
dislocd
, , . r i , l r i r r c, r L l e r r e , r e a z i i de ',urderie c,,,n',,1.n
,':n,o;1",
:;ljl:ll:,,
o;;,;;;,:'::.,|t:lrculel;
0",,il,'".",ij",ou1'jl,il::r:il.:'"..lil1i:"::"];:;,.
i r r r ( J e n pl -u t e r e al e g i i l u r i l o r
stabiltte
i n t r e a g e n t r rdl e c u t . : i t i r . e
re ruur.cliri.ie rr.ebuiesA fie nrai 5iltar.rrrtrlrlI
supraial:i.c,,.r,,."" tlttut care leagh urLr'rra.iairr:
:^"'e
,lc rrrtu'clarern,copil "i,"r,ir';;:.::'].: modifica.eachirrtici a clepure.ile
il;;,;,irTre
r.rrir.Jor..,,,d.,",r,",,,,r"1-"fi.'l.tn',r".onn,ndacucrr111i1o,,,l111,,:,.,"

.':::*;:[ffiil'';:::lii:fl
,,.,,,i:!:;
'' r' r,"j
:,:l;:]l[]:l::
.l,; n r n r c ' ' o ' r r 1 ' l ' r " r ' ;ri
" , 1 " , " n u , , , " o ; ' . r i j - ;' ''itl't"^r Dc a z t r l , c e ' L I r"i iro' r )
1 r . t r t . Li tr c l c p a . r a r =, "" , 1 - r . " , . i t r r t c e s ttci r . ' r r , . j
t l e D u l ei n d e p A r t apla r ' 1 i a l
r r r a r u r ( l 'ee r . r j s . s a u r o r a i; r

1 ' i r '.1] '' i , d 1 , ,, r u n, , , r


I . , ,) . l\l!'. ) . . ' , h,,,,
r r . , , * , \ , r A , j 1 e , r . . " , , . - : l . l l , l l l"_, u p ,( ,C .irc . c t c, e s r af,.r!r i iu t r , t n t . . : t ) ! ) .
I i , ' . ' ' , , , , , i , i , l i l l . li fl ' " ' " ' " . : , . s e l os ( p a , i , , ,",,,,,,, , . , ,
: i;111:';l;l;':i,l:,:""'"'';;,,,;;ii:lll::,:X'":i:::l;;l:li::il'll1):l::i:,.
82 MSrta
JdiaGutimann

Curili|ile trebuie precedatede o atentaeraminare$i evalLlal'e a staril


cieconservarea obiectului,pe cit posibil de analizastraturilor Pe carc se
lealizeazitinteryentia$i de o serie de teste.Caracterizaleachimica a cclot'
cloul stratud poatefi de mare ajutor, Pentrua Prevenidegraddriulter-ioa|e
ale srpfafefei pistrate. precum decololiri sau umfldturi.
'lestele
de curdlire ajutd la evaluareacat mai corectea riscurilo| si
betleficiilorintervenliei.Ele sunt metode empirice pentIu detetrnina|ea
solnbilititii straturilor nedorite sau pentru stabilir'ea dif'erenlei de
rolrrbilitatedintre sratul nedorit qi suprafataadiacenti SupraleleletestaLe
e $i
trebuie sil lie de dimensiuni reduseii in locuri cdt mai nesernnifica(i\
pulin lizibile ale obiectului.Ele trebuieobseNatesub lupi sau tttict'oscoll'
in diferite moduri de iluminare (direct' razant' Uv- etc').-inainte5i cltipi
tcste. Pentru a estima corect impactul tratamentului ln acelaSiscop
lt ebuie eraminatecu atentie$i tamPoanelefolosite Eventualelettntecldl'i
trebuielicute mai intai cu cantiteuminime si un timp de contactscLlrt iar
suprafafase fie ldsatdsd se usuce total inainte de evalualeat'eztrltalultti'
l)acAeste nevoiese poatetrece la ntilizareaunol canti{etinlai ltlali satta
uttLtirimp mai indelungatde contact.Trebuieavut in vedere5i faPtrrlc' in
general. intreaga suprafali a unui obiect nu risPunde unifonn la sistentLrl
de curdtire (datoriti unor degradiri, finisaje diferite ca nature sairgrosinre'
lianli sau pigmenii diferiti ai stratului etc.).

Modul de abordare al cur.ilirii obiectelor din lemn este asenlelrdtor


cu cel pe care il presupune curdlirea oricirui tiP de obiect de Patr-iDrorliLt
P|ocesulde curi;ile tr€buieirtotdeauna abordatgradual' sistematic incePAnd
cu metodele cele mai inofersive (desprifuiri. cudlifi mecanice' tanlPorrerl
apoaseetc.). trecandu-se treptat, dacd este cazul' la curlfi cLt solvelllr saLl
alti agen;i chimici. in multe cazuri, obiecrul impune adoptalea urlor'strategji
diferite de curaire in diferitele zoneale sa1e.Suprafeple aparerltede lerr.rrlsau
grrurd ridicd dficultnli mai mari, sunt mai susceptibilela degTaddridatorate
curAlirii 5i pot fi contaminatemai ufor decAtzonelevenrisate'

Curdlirile mecanic€ PresuPun dislocarea fizica a particulelor


cle murddrie- Ele Pot consta in desprifuiri realizate cu pensule nroi'
combinate cu aspirarea murdiriei antrenate pentru a evita redepozirarea
ei la supralald (gum de asPiralie trebuie protejate intotdeaulra cu o PanzA
fini pentru a preveni asPirareaunor mici lragmente eventual dislocate)
DesplafuireaPeriodicdcreqtedurata de viald a obiectelor'5ia peliculelor'
peste
superficiale. Pentru a reduce numdrul desprdfuirilor care se rmPun
ple\ ti\ e
en
ror Lincleesteposibil,serecomandi implementareaunor nlesu[i
carereduc accesulgi acumulareaprafului la suprafa{aobiectrtlttj'
sintilare
Curiririle mecanicecu bisturiul sau cu ustensilelatlelale
iD cazttlstntcLu|iior
clin materialemai moi (os,plastic,bambus)se preteaze
teoretice
Aspecte alecurallrii
obiectelor i 83
dinen'rn

\ l l a l i l i c a r e .c l a c isi t r a t u ld e i l l d e p e r t atti s u b s l r a t Lsr ie c a l a c l e f i z c i l zl ri il i l


p f o p r i e l : l l ci o e z i v ei n t c n s e d. a r p l e z i n t i o a d e r e n l ar e c i p l o c ar c d L r s i i .
C i r l l t i l i l c u s c a t e .r ' e a l i z a t ef i r i a g e u l i l i c h i z i . t b l o s i r r Lllr a r r r r l c .
r a t i i e l eg u u i e ( i n s p e c i a lc e l e v i n i l i c e )s a u b u l e I i . s L l n t .d c a s ( r ] r c n ( i l -
r'licierrte s i i n o f e n s i v ed. a c i s e a p l i c ac o r e c t .E l e p e f n l i l i n n l u l t e c . r / r l
er italea liscrrrilor asociatecu cufetirile apoasesau cu soh,enti.\ctluieil
l o I s c b a z e a z pAe a d e z i u n e m a u r d i l i e i l a m a t e | i a l ual p l i c a lp e s l es u l l | a l h { a
clcculalat 5i indepArlafeaei irnpreunecu materialulfblosit per)lrr(cutdlrfr.
l'ileriLrinrpun flecafe. ci se ruleazi pestesause preseazdu5ol pc supi'af!1:i.
\letocla se pfeteazi mai ales pentru suprafeteporoase.IJe sprci{itar ta
l r i t t c t e l e\ \ i s h a b . u t i l i z a tm a i f l e c v e n ti n l a r . i . D u n r a i e s t e r e . o L . r L r ( i . r t
p e l l l L r c o n s e r v a r ed e I n s t i t u t u iC a n a d i a nd e C o n s e r - r a lteC C l t d c ' o a l e c e
c o n t i n er t n c o r l p o n e n tg i l b u i . l i p i c i o s n. e i d e n t i f i c a t 3 .
I e l t n i c i l ea b r a z i v et r e b u i ef b l o s i t ec u u r a r ep l e c a u t i u r ] cl.. l e p o r l i
r r D e o rri r t i l ei n s u b l i e l e aL r n o sr t r a t u t 'ni e d o r i t ed. a l i l l p t i u c i p i r r c p r (z l l . l
llD risc tilult prea mafe pelltr.Llobiect.
Desi de natufi fototelnici sau fotocltjntica.cri[afirile (n ]asr.rsc
a n t i n t e s ca d e s e aa l a t i L r di e c i r r i l i r i l e n r e c a n i c eE. l e 5 i a t r e a s i ta p l i r a l c i t
5 i p e o b t e c t e l ed i n I e r n l . m a i a l e s l a c u l ' i t i r e as u l l l a l c ! c l c rcr l t l c n t n
r ( \ c r ' n i 5 a t ie.

in cazul irt cale curafireamecanicdnu di rezultatesatisfircitoalcsc


r\'(orlranclal incercareametodelorde curi{ire apoasi.-{pa esterru ao.entcle
cufatile liec\,entutilizat.careprezintemulte avantaje.Esteun lichid lo.LIrc
polar'. acccsibil. netoxic. neinflamabil. Datoriti polaritelii lnolecrrlcior'
.le apar.acesteasunt putelnic legateintre ele prin legiituri rlc lridloqerr.
n l o l i \ p e l ] l r uc a r ea p aa r e o t i t e z i l e n t ed e e v a p o l a r e5 i o a f i D i r a t |ee i i L r s a
thlii cle substarleleputin polare plecun cerurile sau gr5sinrile.pe cale le
r l l l r c ' c l e a zs; il 'a b . i u c a z u ls u p r a l e l e l ofrr a g l i z a l e .r l o l e c t r l e l er l t a p . L1 ' r ' r
cLilirza in inleliorul str?tuhli.ducandla albileaIrri.l'enornelLrlpoatell cr rraI
sartateDtiatp|in aplicareaapeiin cantitili [rici 5i pe suprafelel eduse.u nata
rle abso|b1iarapidi a lichidLtluigi a nturdlriei alttrellatecLllllt taDllloli |ls.a1.

3. L ,,Le\ t( liiic|s)003:50,.l.
1 . \ \ i c r l o r r : r r r rCt .i i n r e f :S . l , , , l z N l a r k u sU : a I p t n r a n . I a l 1 :l u s c h . l J a r r sC i i r r r c , :\ ] ! L r r
- s a l , r c : l ) a r r z r r e\ rl .i r l , a e l :\ \ l r s r . l . t e r r d r i(k2 0 0 0 ) L a \ e r c l e a D i , rrSp l ) l i e i li , r r l , c : c . r , r , r . I
, ) l f n , r , l i . \ r l s o o ( l ! r p a r r c l c b a r l l b c r a r l , iar . I n : / ( , n f . r l o l C U i t r f d l H . r i a , t " I . j l - l : l . l
- i L l , r \ ( / , , i , 1 . , . \ l . , f i I C r f D , i . h o \ i k a . J o a , r r r a : t c l r r r r al .rar r l r r , . k r . ] r . , 1 ! . , , ' 1 , , i, . , - .
t \ r u r . : r , , i :\ l . r z . r r\' l. a g d i e n a :\ l a r k o \ r k a . \ g n i e s z k a }: \ o s i . . \ n ( i ' 2 c 1 \ l ,a | c z a * a , , : , , . , .
\llel - l O r l - \ \ , ! d e n \ r \ \ ' o r k s - l : s e r C l e a n i l g C a s e S r r r { l i e s1. , , :L , i e l l i . l - , , ( r l . l , l \ r , , ( r /
n i . , , 1 c / o f , o , ' s " u i o n 4 . u i r { r f o l h a f i r n s ' r ,P. r . o . e ? d t r . $o l r h . l l l r c D r o { k ) r r l rO l , r ) / (i . , r 0 .
/rrl.l l,) tl0-s'l lctmrr i li060l i,r Ilofe,rc? (lrol)r.8 l0 ,roDer),b..100,. l.-ir.,r^ |,,ir, * rr
r ) r ' t . sr 8sr. 1 8 r .
1 1 . { ; } ) r r i r ; r e i r d c t l I ) e c t r r r : r u n u i l i t . h i di n s e a n t n ia h i l i l r t e r a f e s r L r i (r l c a d i s r x a r l o l r i L i r c
, 1 .. r e f , l cp . ( , r L r p f a f i l ip e D r f ua s c i n r i n d e5 i r r . e a l i zciL re a t r r . o n r r . r i f r i r r r
8 4 I M a r t aj u a G L l t t r n a n n

lichid

murddrie
#igqg
apei dislilale sail a (elel
Cea ttrai pttlirr ofeusirA este utilizarea
funcfie de necesititi clelefgelrll'
tlcziottizirte. la cale se Pot adAuga in
chelatizanli ett'
. , , , , r , n , t , . p e n r l ' t tt r r o c l i f i c a | epaH - u l u i ' a g e r l i .ettziltrc
SalirartrtratlAestettllslStel1laposconrplex.|oar'tetitilirl.illdePAftir|('A
s e d a t o | e a z Ac o l l t i l l t l l L l l L ldl e e r r z r r l l e
r rr r uc l i i I i e is t t l l e r f t c i a l e sE.f i c a c i t a t e ae i
oatnilaza'esteraze.lizozinresi|oS|ataZe).respectircotrlirltttttlrlicic'
d e t e r g e n t ' D e z a ra l l t a j l t l l r t i l i z z i r t t
r n u c i l r a to. l l r o t e L n ac a r c a c l l o n e a z i c a
sa limitata cottllloziliarariabilit
.olir"i uu,n,ta collsta iu accesibilitatea
spoli 5i bacterii) llc cafe lc lasii
lcspectir tezicltlltriie orgalllce llnclusil
atertlA 'epetnr:i 'l
DupA utiliialea ei este necesare o clatire
1r" iup*{"|i
s r r p l a l ' e 1 ec iL ta p a rd i s t i l a l d '
obullialternati.'e.careinlatulddezavantajeletnerrljollale.eslc
Preparat ea ei este posibil:t
ntilizalea salivei artificiale. accesibile comercial (CVIC
de sodiu a carboximetilcelulozei
,i ,,l tn,,ot",o,. din 1g de sare
c l o r u l i d e s o d i Lit\ a C l ' '
i . , . O . O r ; gf o s f a td i i o t a s i c( K . H P O r )0' ' 0 8 6 9
r r ral p ad i s r i l a t' a
" 1 . , ' , : altapl O 0 Lttl
l - r t z i n l e l ea u d e a d e s c o t n p u n e5 i d i z o i r a s e l e c t i r
""patirar"a enzitllatice
llot 1 i l i r a rlc
a r r . ' r r r n i a t e r i ao i r . g a i r i cd.r e p t u r n r a r e .s o l u f i i l e
(e
netodi cLt Llll ulal'e Polellllrll
pouirite in alItrmite situalii De5i' o
consen'5rii restaurerrlrlrr esle
irplicare.rrtilizaleaenzimelor''indomeniul
i cAstlllcientstudiatero'

tensioactive tri' e
- stllrtsnbstarllcot-3'r
l)etelgetttii llutrlili 5lsubstante
supet'ficialaa aPelfl ca.ulrllar''
.ura a,, anplailn,""de a nlodificatensiunea
ei de umectare Sub fot'rra uuol solrLliidiluate
clc a irnbtrrliriti caPacilatea
coubiIa1ir corrrplcrc
_ c a r e a u c a P a c i l t l l e ad e a l b r n r a
S L r l ) \ l r n l e n r o l e c t r r saar cL li o n i c e
a ' " s t m l u l i e m u f d i f i e l:cili1:ind a'rftl indcpirrrNr'l
- ) L ul , i l f c I r l a l i l f r r i o n i i , " . ' ' . l i . ,
r^ r/
ces'r'I\ ianat \' iree0rIrrrr"ai'sirriD(i
Ad ia N'r''|
\r.s : ,\rarcao
i:"ii:'l;,,,, r'aL,ra 35'3 r53'r55
',,;l;;;";;;;; ;;;;' s,,{hces in conse.u6rion
rn:sh,.ries
:i,.,,:,
f i . l ' i c L ' c h2 0 0 2 r L ' l l
ll) l'if1'.lr 100} l'11 l'15
alecur;tirii
teoretice
Asoecte dinlemn| 85
obiectelor

micele

#
lo
/ n r r r , , 3 i r elr. r/ l e p | e < e r r r a r €soc h e r n o l i c do r n o d r l u i d e o c f i u n eo m o l e c u l e i o rd € d e r e r y c n /
- slfor de rrru|dririe superfciold (moleculele sunt repreaentdle prn Dcstonose'
inler/hlo opri
( . . i ; , ) r c o p ' i r r o r u n . l r e P f € i i r r r dc n p d n r l h i d r c f l , i o r c e l o s c u t i r 'c o p d t u l h i d r o f o b )
, , .r , r l i p s a . l ? k , , . 1 i " l | r u / roi p o n i n r e r o c l t o n e a . dc u n l u r d d . i a
1 , '. r , r o / r <r r L , / t r, l c d c r e r g e r r .rl e r o s e o t an r u f d r i r i od e I o s u p , d t a l d
( . , , , , r l 1 l ( i f i , ,? s r r n n 1 r e , , . , r .hi D o l u n u l o P e is u b / o n n o u n o r n r i c e i es p f c e j , n o i ? ' t r l c l ed e
ti
r l . r c r t i c r r rs e l i r i o . l i l r r s u P r o / h l d i m p i e d i c d n d' e d e p u n e r e on l u r d d r i e i ( d u p d M o n c n e [ I
\ \ , , o r ) c r/ l ) 1 ) l :8 : l r .

alr o bruri capacitatecle cura{ire. Detergenliis[nt formati din molecule


Iungi. care arl url caPathidrofrl.capabilde a se legade moleculelede api'
grase
si ur[rl hici|ofob sarr lipofil. cu o afinitate ridicati fap de materialele
As11el. ele ajutAla stabilileaunui contactintre materialede dilerite'
polariteti
lacilitArtd considerabil procesul de curlfire. Capetelelipofile ale moleculei
clecietergentinconjoari particulele gmse. iar capetelehidrofile se orienteazi
sple moleculele de api. Astfel. murderia este transformati in a$a-numite
nricele.caresepot rAspdndiitt masaapeide spdlare.De asemeneaprin fixarea
capetelorlipolile ale moleculelorde detergentla suPort,capetelehidrofile
orientAnclu se spre solttlia de spilare, detergen{ii Previn redePunerea la
suplalalaa muldirjei dislocatein cursulprocesuluide spilare (Img 1)'
in domeniui conservdrii-restaureriinu se vor folosi detergenii
conrelciali.ci numai deiergenti agreali in domeniu. care sunt de natlua
neionica. 5i nu contin aditivi cu efecte nePrevezuteasupra obiectulur'
\cestia se ror tblosi rtunai in situalii in care utilizarealor estejustificat'
5i nLr |idici probler.nespeciale. Datoriti neutralitilii lor. detergentii
neionici sunt rnai pu{in sensibili la prezen{aunor ioni metalici (care pot
ploleni clin Ltnelesittu:'i solubile prezentein api potabile,ca celede calcitt
5i magneziu. cat'econfera duritate acesteia),actiunealor este mai PUIirl
sensibilaIa ra|iatiile de pH 5i precipita foarte greu. Desi sunt mai slabi
declt detergenJiiionici. irl curetireaobiectelorde patrimoniu acestaeste
un avantaj.crescdrtdconlrolabilitateaprocesuluide curitire Aclioneaz'
la fel clc cficic'ntpe suprafelelepolare 5i pe cele slab polare Structu'e lor
86 | Mirtalrlia Guttmann

straturilor pes-tecare suni


ranrificati reduce penefarea lorin Profunzimea de
de a stabilizaemulsiilerr'Ilmulsiile
fblosite.Detelgentiiau 9i capacrtatea
slab Polare surlr fl'ecvent
.'J,';1.ire;; .-"tt;inn lichide Polare cu lichide
uncr partrcure
sensibile Ia apl' suspendarea
:;.'i;;;;il; 'ui *prafelelor de exempru)
;eit; il. ;:nt slab polar.(din clasahidrocarburilor'
cu suPrafatade curdtat'
, edurcecor.rside|abilcontactul apei
prin numlrul de echilibt'ttl
lilicieula detergenlilor se caracterizeaze
htd;i;il;nl 1Hrn" - r'varopnlicr
nrrmit variazdinte 1qi 40
gi oter :lt":,t:$"n*- J;:T:'i:ff ,X
se
atat detergentul
Cu cat este mai mare' cu
si clitire a detergentului exPerirnental'
mai bine cu aPa' Se deterrnini
sol[bilizeazi $i se cleteste un ulei mineral
tensioactivde a emulsiona
rnasurind abilitatea "i^tetlatutt'i
,,i:;;l;;;;.;,.",
:T:li:';,1: ::
il:,;:'l::1
;;' ;;jff1TJ1""'J;:;1 un nLD ''"'" '-:-'. -
i ( I c c o t l l A l l d i d e ( e r g e n t lc u - - , .plezintA
. . . ^ , , - , u 'trr.r
usc
rnt,"itor murderia grase'sepotcliti uSor' 5i
i,ro.*l^r,
asuPortului'
, 1 " , t , , , , ,1, a, p r " " u r a t i rsea ul e z a r e
Alte caracteristica imPo anti a detergenlilorestecouceltmt'a :]i:l(.i
rnicelard(CMC_criticalmicelteconcenkation),carereprezinticoncentl.alIa O'
'otutriatle curilire (valoalea::l",T,il-tt
nriuitrrila careaParmicelein utiiizati
dea\i factori Deter€enlii
oroducitor').Iia depilde de temperaturi9i superficiali
ii : ;.";i.;;;' -"up"tot cMC' modifici doartensiunea
ii conreri
"i",-,,., I :::.t""::":.j;#ltJil:::ffff':"J:Iilr:
"(aPacilate
de turelire
ft"::.: cMC. in unelecazut't
de douePanela cln( ;;;r;;iiecat
de cteteLgent :
or"r,"'i.'.-'-"^o:=1::::::::ff
\ alori nu vor imbuneh! Proces
:';:ffi'Jl:1tl::?::l'::fi:l'":: I
&
concentla{ieide
sciderea T
,"",..t^i-..,a-" de pe zuprafalade curhtat i

;;",;;;..;;;.,'",t*i::",lll,'#:;l"lg*:;ilil";l'.1",,llX
thvor'izeazS r'edepunerea muroal
trebuieacordad5r pt'ocesrtrur t
;;;;il;u de iniepirtat' atenliedeosebiti
o
de structurasr
careseinpune in functie t
l" .*,tr" ttpt"t"tei dupi spilare'
" alesubstratului'
J.ott.,rttt" itttts"ntului si sutrr
EDTA sau ciratii -d^eamoniu)
Aeentii de chelatizare(precum i
pentru ce
fi'ecYeDt intloduEii" 'otoliift a" to':i1ire :Inlt-t::i -t^:,"tto"*ot' I
prin reduce|ea du elii aPei'captaleil
efectulde sptlare al detergentului
solutiei U:']:11:":-'* O"*"
altot'io[i metalici!1 t'"qr"t"o "l""linitatii pe celefiri
pe srtprafeleverTusate'J sevor folosicu precaulie
li utili

lffi ruffi ,i:tii*'!I


mnlii:::[i*:1T.l",
"',ili e' il;l:
tl"'"''
e'','''
il :'.;tr
iiii *:];r'
tr*:lulrh;*;;nl1:*lu[li::;
teoretice
Aspecte dinlemnI 87
alecur;tiriiobiectelor

peliculAde Proteclle'''
metodelemecanicesaucureddle
SolY€ntiide curellre suntnecesaridaca
ADoasetludaurezttltatemult|.tmitoale'solvenliisuntalegiinfuncliede
.. stra::'u:,
afi indep'rtat:
;ffil." il';",*, "-o-"$" T.t::"."'' "
de solventimai putin Polari'
'
'antrenate de solventi Polari' Pulin polare
celemai
.itit'poladt.i"" "t"t"ti"l"to'-peliculogene :* de
:t solubilitate
::,1:,,,1:l:ttt'"'
Teas'
solventi se pot vizualiza prin diagramele triunghiulare
forfei de interactiune dintre molecule
J.P'l'eas a ProPus descomPunerea de
Waals)' forge dipol-dipol Ei forle
in fbrte de dispersie (de tip van der
tip, de fo45 la folta
,;'ir;;"" .rpri.and procentual ponderea fiecirui
-le desolubllrtate:
, n , n l A l n , " ,t o l a , t t l at i . S i n u m i n d u P a r a m e t r i
de dispersle
. 1,,(N) paranetlul pentru ponderea fortelor
fo4elor polare de tip dipol-dipol
.f (D) parametrul pentru Ponderea
de hidrogen
. i" (w'i pnr",o",*i pt"tttt pottdetta legrturilor
rePrezinti forla totali deatracfie
Suma celo|tl.ei parametn este100' deci
de solubilitate se gesegtein tabele' in
dint|e molecule. ValoareaParametrilor
Parametriid-esolutilitate ai
uroi ,rtut,. ai.t ,,rrr"le bibliografice menlionatera'
diagrama triunghiulari' determinind
unui solvellt se pot reprezentaintr-o
propnetatea
p.,r'r.tul .".".,..irtic al solventului' vizualizAndu-se asdel
in aceea5idiagramaprrnctrtl
O. r"iO,it,^,. a solrenluluiri Reprezentind
solvent' cu cat estelnal
nr"i multot' solvenqi'se observdce un
"u."at"airtia "l Teas Reprezentanttr
oli, .l"l" tt*" mai in stan-gaqi mai sus in diagrama
in anumile zone ale diagramet
ditelirelor clasede solventr'"se vor gnrPa
p,-,t.t.,"r. caracteristice ale solvenflor e tlT1. hidrocarburilor
iinrsl zt.
drept' inferior al diagramei: urcdnd
ali{irticesi aromaticese regesesc-ihco\ul
ale altor clase' din ce itr ce
apoi spre stinga lom gesi punclele caructeristice
solvenii' cu o compozitiebine definita'
mai polare ln cazul alnestecuntor de
Teasse obtine determinand
puDctul caracteristical amesteculuiin diagrama
Fiecare parametru al
il,""-t"u" pararnetrii de solubilitate ai amestecului
a
va rezulta din insumarea ponderii procentuaie
1,. I, si 1,,
"n.r.rt...,1.,i. amestec.inmul{iti cu valoareacoresPunzitoarea parametrului
soNcntilorin
Aviva: van^den Berg Klaas lan:
ff.t-r*t n".f*l Baglev-Young Abigail Burnstock'
U
tn"u;1,!fi;'ire sohrrionsfor
Henk(?004.q'r"'"'qs*i';"'l;;
ranKeuren. "1"2f"' 5214 255-2'70'
In Srudiesin Consefl'otion
S flhce CleoningL'nuo'nishedPointi'Lqs' din
t3 Polari(areanroleculelorrr..t .rtliJ *"rr,u din polariiatealegattrrilorchimice
*rrrrcrrrlalor-rior'ientarea accstol.legitufiitl spatru'
.lbrra",
11. Holie 1987: l8r l89 1990:,ul"l1 .l.eas
-lras.rfea .r*,, h dias*n,a se .acein nrorlrrl
pllrrctrrLri caractcnstlc i
15.
Yaloarea parametmrui pe a\a col-:l:ll::^:::'" * ""*"
,,,",.,.', i", pi ".,., *re reprezinr,, 0 pcnlnrpa|amelmlitr ca'vi'
o paraleLi cu aceaO,"t a '"""gt'"''i "t'Ie seaflavaloarea (n'|ac:"1',".'.'.'l]T]*""""'
*''iirr" 'ePrezintapunctrrr
Duncul in careseinrel*"""'" ""'' Noliunidechirniopn rurii Editura
Acs'
tri. p"nt.u .*e*pl" ^ " *a* r'*o" i'"n tzbll)
Bucrrlestir 81 94

: E i ' " 1 '


88 I Mirta Jilia Guttmann

Nitroalcani
Amide

Nitrili
Esteri
Eteri
Alcooli
Glicoli
Alifatice
Aromatice
Derivaticlorua!i
Cetone

30 40 50 50
ro 20

I m a g i n e o 2 . D o m e n i u | d e s o i u b i l i r a l e i n d i q q f o m o t r i u n s . h i u l o | n T e o171)
s o 'd f e | i l e | o I c l o s e d e
ot ;Pei (dupn Piesch 2OO2:
sol D€nli orgo nici 9i Pun ctul cotoctensrrc

solventrT'
de solubilitate in cauze Pentru fiecarc
(peliculogene)pe care le pulem
Materialeleorganicefilmogene lntilni
*".aa?", in p"ti*t.t" protectoare sau in sh'a!ul pictural. lac
i" ,,."*ii"
clasede compttStorgarrtcr:
parte.
' ca Ei comPoziliechimicd' din diferite
. materiale grase (uleiuri sicative' ceruri);
de pomi fructiferi);
. slucide (amidonul' guma arabicd' "rdginile"
. proteine (gelatind Si clerun' ou' cazeind):
nateriale
.'oiti titr"r"ttu, damar' mastic' shellac etc') 5i
bituminoase;
acrilici epoxidici' siliconrcr'
. materiate sintetice (polimeri vinilici'
derivati de celulozi etc )'

'oruhil''1"p'"'*
;. D;;;;-ol'tu'* moduldecalculal paramcrrilolle
prezentsm
.t"J (fd.
36: lh=46)
fp:18: ,i 25i' ap' (f l8' l;=28r
ld dinTabetul
soluria dinisv"
2.formar
f " = 5 4 t : i n L a b e vl a l o r i l es u n t r o t u n j i t e .7s
r'0; c
' 46
- _ - 2 5 4n
r.* - rs zs zo'sr''|-'" 56
rr0"0
, ".* a.s
,u,ft. ra.,l5o= 'z$- fo-l'

,-,'.*- .:
:

teofetice
Aspecte dinlemn| 89
alecurdliriiobiectelor

E Ceruri
El Proteine/Glucide
D R,sini
! uleiuri
I Uleiufisicative

:- I 1:

fd
)mo!ineu3.Donetrilede:olublirareolcprincipolelorclosedesubsron.leflmogene
in diosromo triuqghruloro reos
' ! j r ; r o l . ( d u r ' a )P i c ' s c hJ 0 O 2 l 7 2 t r c p r c ' e n t a r e

c o m p l e x e5 i '
i \ l a l e am a j o t t t a t ea a c e s l o tc o m P u s is u n ( a m e s t e c u r i
nu vor aperea ca prrncte
drept urmare. ProPrietdtile lor de solubilitate
ir-rdir,iclualeincliagramaTeas.cisubformaunordomeniidesolubilitate
zonele de solubilitate ale
sau a ntai multot puncte cale delimiteazd
materialu]ui'Acestedomenusaupunctesedetermineexperimental
de solubilitate realizate pe
pentru fiecare material. pe baza unor teste
3 reprezinti domeniile
^ate"i"le proaspete. cu difer-i1isolvenli lmaginea
filmogenenaturale
de solubilitateaie principalelorclasede substante
si aibi loc' punctul
Pentrlt ca solubilizarea unui strat nedorit
caracterisricaisolvenrulujsaualamestecuhridesolven;i|olosittrebuiesi
Iieirrdourenirrldesolubilitatealmaterialuluifilmogendinstrat.AParent
de
materialut,ltim din literaturi domeniul siu
for. ,intplu, determinem cade in
punct caracteristic
solubilitate. ceutAm un sotventlamestecaI cirui
- - Practic' sunt doue
acest domeniu 5i problema este teoretic rezolvati
materialelororganicede Pe
mari impedimente:Pe de o parte' compozilia
destul de greu Pe de alti
suprafataobiectelorde patrimoniu se determini
9o I l\4irtaldliaGuttmann

parte. chiar daci reugim si stabilim prin analize fizico-chirnice natura


organicedintr-o peliculi saustratPictural in cazulobiectelor
ruratelialelor
de patrimoniu nr avem niciodatd de-a face cu materiale pr'oaspetelin
cazurilor acestematerialeolBanicesunt pe obiect de secole'
urajot'itatea
obiectul fiind pistrat in condilii microclimaticevaliate si necunoscute'
Drept urmare. materialelesuferi procesedeimbdtranire, adicetransformAri
chinrice datorate umiditeFi din aer, oxigenului qi poludrii atmosferice'
respecliv lungimii de undi qi intensitefli radialiilor electromagnetice
reactii care au loc
iluminoase, ultraviolete) incidente pe obiect Principalele
sLrntluperi hidrolitice ale moleculelor organice din material' transformiri
(lbto) o\idative si reactii de formare a unor legeturi incrlrci$ale intre
diferite nolecule din material.Acestetransformerimodific' considelabil
nlal
oroplietilile de solubilitateale materialelor,ele devenind in Seneral
polale. mai pulin solubilesauchiar insolubile'
Pentru a gesi ii in aceste condilii solventul/amestecul de solvenli
a
potlivit pentru indeP5rtareaunui srat nedorit practica de restaurare
elaboratseturilede solutii test.Acesteasunt un setde solven{iial,}]estectrfi'
de
cu polaritate din ce in ce mai mare, care tatoneazA tot domeniul
,olJbilitate al materialelor organice intdlnite pe obiectele de patrimolriu'
'lestind - in
cLrele solubilitatea stratului de indePerht' se poate deter[rina
;
nrajoritatea cazurilor - domeniul de solubilitate al stratului si solveutul
arrestecul potrivit Pentru indepaftarea lui'
elaboraf
Multe dintre Ecolile europene de conservare restaurare au
englez6 utilizeaze un set de 11 solutii'
un set propriu de solutii test. $coala
austriacd a completat
p" t,"ra a" ciclohexan, toluen Ei acetonirs $coala
izopropanolr!'
acestesolutii cu alte 6 (in total 17),adaugand amestecuri cu
suplimentar un set de 14 solulii' pe bazd
$coala maghiard mai folosegte
b-elgiand. propune 23
de ape. acJtoni. tetrahidrofuran 9i toluen2o' $coala
(Tabelul 1) Scoala
de solutii gmpate dupd scopul procesului de curd{ire2r
de 29 solulii' pe bazi de ligroitrd
ilaliand PmPune Pentru testarc un numdr
etil si
(o benzina u5oar6' purd). acetond 9i etanol, respectiv acetat de
24 solutii-test'
riinetil sulfoxid2?.$coala germani lucreazi cu un set de
a carof conPozitrie este redati in Tabelul 2' pe bazd de api 5i mai multi

Needed ro Renro\€ \arious Aged


l& f.ll"" R"b"r, L (1978) the Relative Solvent Power
Restoumtion ofPictot"iol 4 (Eds Brommelte'
Soh-entT\'pe Coatings. In: Consen alion ond
\ . S . : S n r i r h .P ) . B u t t e t { o r t h . L o n d o n : 1 5 8 - 1 6 l '
1 9 . B a u i k & K r i s t1 9 8 4 :1 0 8
az old hatrSsdgi IaI1omdr1\ behal6folds' ra
20. lUotgds. And16s(1988)'fesztso|ozaiokk iegdszitise
'feas seiuritor de solulrr-iest irl scopul
a fdie oldhatrisrigihiiromszdgdiagran)ba; (Comptetarea
r e s r a ti n d i a g r a m ar r i L r n g h i u t ^e d s ) h r , I l i r e u t t t i
l a nT
erli.derii dorneniul;i de solubiliEr;
69-82
KMI'Budapesta:
iiJia,..or,,la"r","
tp-tec[iaObiectelorMuzeale)'
21. trlasschelein-Kleiner 112
1994: ;
?2. Cremonesi 2004:101
teoretice
Aspecte dinlemn| 91
alecur:tiriiobiectelor

c
-:-:--+60
fd
in dio3mmo
eo4. l)rrncrelecoroclerislice
I nro.r;in T€os
lriurtghiulani o celor24 solutiitest
rrrili<orerlesconlc gelrnond (dupi Pietsch2002: Se
156)' obserDitesla€oomdnunlild a
dindioEmma tfiu4ghiulani?easreali'olddesetuld€solufiifesl'
tliliritclor roneclepola|itote

sr-rlrenlio|ganici. iar pozitia punctelor caracteristiceale fiecdrui amestec


prirr
e5te repre;ntati in diagramaTeas din Imaginea 413'Deterninand
de indepdrtat se poate lucla cu
restecloDreniulde solubilitateal stratului
cu un amestec care
ameslecul cel mai eficient din setul de solulii test, sau
a|c parantett'iide solubilitatesimila cu acesta'
pentru testareafi
Scoala romdtleascdde restaurare apeleazefrecvent
solulii 1-6'
curitirea obiectelor din lemn' vemisate sau pictate, la setul de
in
c.labolat de scoala de restaurare ruseasca.penbu cure|rea pictr'uilor
alcool etilic' amestecete ll
ulei. Soluliile 2-6 sunt pe bazdde terebentine9i
de antoniac
clife[ireproporlii. iat'soluliaI mai contrineapi si catevaPiceturi
iamonia<,-ttl-prin caracterul seu bazic' degradeazichirnic lian;ii suPnfetelor
astf'el
tratate. tnicsordnd moleculele matedalelor organice 9i lacilitAnd
in' adaugat
clizolvarealor'). Fiecare solutie contine mici cantitefl de ulei de
oerrtrua prevetrialbilea supmfelelortratate'

1 3 . l ' , e r { c l 1i 0 0 2 : l i b
9 2 l M a r t Iai l i a6 u t t m a n n

Raport1,olumlc
Numir Categorie
Solvent/Amestecde solvenli
comPon€ntelor

Cur:!iresuPerficialS
.100
t.
2. Diizopropileter
Aromaticel6% 90 6 (lv+lll)
L Testbenzrn
Pur 83 5 12 l
p-Xilol
75,5 ll ]],5 lV+lll
5. p-Xilol/Tricloretan I 50:50
r:itinoase
m:terialelor
indep:rtarea
lzooctan/lzoProPanol 50:50 70,s 9
6.
50,5 1 2 , S 27 lll*ll
Toluen/lzoProPanol 50:50
7
80r0:20 a3,3 11,4
8. Izooct:6/Eter/Etanol
5515:30 75,8 8,9 r5,3
9. lzooctan/Eter/Etanol
50:50 52 71 27 ll+ll
10. Acetatde etil/Metiletilcetoni
'19 4Z lt+ll
50:50 49
11. lzopropanol/Metilirobutilcetona
indep:rtareamaterialelor eioase
50:50 4a,5 20,5 21 Irdr(u
12. i
75t25 70,3 13,2 16,5 lll+l ;

r
13. Tolu€n/0imetilformamid:
54 20 t6 lll+l i
Tricloreian/Dbcetonalcool 15t25
l9 lll+l
Iricloretan/DimetilfomamidS 50:s0
46 25 29 ll+l
Acetatde etil/Dimetilformamid: 50r50 t
17.

18.
lzopropenol/Amoniac/AP:
laopropanol/Amoniac/AP5 50:25:25
metedalelor
indep:rtarea Proteice
901010 lln+ll

ll+l+ll I I
!
I
ll+ll*ll
19. I Diclormetan/Formiatde etil/ 50:s0:2
I Acidformic _
indep:rtareamaterialelor
8!ucidic€
53 l4 33 lll+ll+ll
20. Toluen/lzoProPanoUAPa sO:65r5
z7 27 46 ll*ll
21. Metiletilcelon:
24 ll+l+ll
22. Acetat /Ap: 5:35:45
deetil/Tettahidroturafl
l+U
Acidacetic/AP; 5:95
23.

'Ii
i;';;;!;'i*;Wi!{!::i::l::
i:;:::,1.i'[:i:::;:,:;?;:;ffi11TJ,1ffiffi P(

ljTl.*Tdl*filli:J,T"': iffiilffif'::f;t''i;'!!;;r"""'a""4"''
d

\
teoretice
Aspecte dinlemnI 9l
alecur;!iriiobiectelor

P:rametriide solubiitate

N!mrr amestec e solventuluil a solveniului2


td Ip

A m e s t e c ! r i l .e - C l c l (
*-T ;--T 94 2

87 5 8
2. 50 50
r00 80 7 tl
3 0
A m e s t e c u . ilLl e- T o l L
en/ Etanol

l a l ;----_l ;-1 t0 21

I 24
5. 66 33
50 58 r3 )9

66 51 35
3l
47 15 38
8. 25 75
100 36 18
9. 0
A m e s t e c u r llllel .- E t I: n o l /A P ;

t0 15 25 a;- T 48

50 27 23 50
ll 50
100 18 2A
12. a

72 13 15
t3 l5 25
69 t6
3l
64 19 17
15. 50 50
58 24 t8
t6. 33 66
55 26 19
17. 25 75
21
l8 0 I00

lohexan/ Ac€tatde €lrl


73 t0 17
50 50
66 65 13 22
20.
5l t8 31
21. 0 100

29 27
22. 75 25
50 4) 25 33
13 50
39 22 39
24 2a 7S

.l.tht:ltll)'(lntpotltntt,ll,tll1}i|tPoililocLtor)ltlpsolltliilCslllli]iinl€rie9corrloger.arrrrrtj'
t56) Da/itutnldirroDr{srrcxrik'
id'rpriI'iersch2002:
,).",,,",,,,",:,i"'-,i,,u,,;r,,uul"1i",'i"'i''t'n"r "'rrrsr"'
||lll)l|lc,lsc{loDP{1"5lcP0||l,|lP.tl|||lIlnP|o|?ll{l{Iolbiliif|c.s€Ie(
'Dixc'|l'lPsf,i,|]l|!iil(l,l|i1a',in,ttl,,.1t't^'"''i)P:ill.id?PIi,{IcIi?)s0 prPl?rtiri k' nroi lrrtrll(?
rrsrs!'rl opro\iDroriD.le oc€enli lriri€ $i s€
se D( p.isr.?, totu(ruj. astli,t roor,,rolrriik, dasolnl)iliror" l)in?
(icsoftrliiresrPenrru'd rrrcpolulrr"rfii
,rit.,ji" u,,,'f,'" ,',a.Icvrrrrr ' rr rrriiiirrri'r serrrl
r00 u6'C st,. ls? 200 q intocrn ea
(l.Ji,,i!ii i', pro(ri(Ii serxxrrr irrlocui (rr 'n ' "'l'o i'i''l'.,""" * lieiberc
s(D(/il|.i,|ll0.]o'l|....o|o||llP(,|l||to,ll"s|eCll|il?ll|ilii.lel'ind?P.irrarolnornnl.fio|(,'jkIdolIs.poalf
;rlo.ri (rr iioProP(riol
94 | M6rtaJ!liaGuttmann

lhbetul3.
Valorileparametrilorde solubiliiat€Teas Factorulde
Cetegorie
l)ropfter.ilik,rnor
dupi
g.uPati
Solven!i duP, polantate , ? p , ? 4 . , l l { r r ! rn r ' r '
clasadesolventi fh SnyderP' Kleiner
fd fp
oi di/!fir€lor cl.,se
alihticeti ciclice
Hidrocarburi

Ciclohexan 94 2 0,3 I'icrsch 20O2:


0 0,1 r03.1o4
).
100 0
=r00 0 0 =0,1
Ligroin;(neofalin:)
Terebentin; 77 l8 5

eromatice
Hidrocarburi
7 Il
80
12 l
Xrlen a3 5
clorurali
Derivaii
2 !tl
1,1-diclorettsn 33
12 l L
Diclormetan 52
58 17 l5 r t
l,l,l-tricloretan
Alcooli
46 4l
Alcooln-amilic
,
n-but.nol 43 42

Diaceionalcool 45 24
46 tl
Etanol 36 l8

60 22 4a
4l l8

40 44 4,0 t
n-proPanol
Glaco
Etrlcelosolv 42 20 ll;,-
Etilenglicol 30 l8 s2 6,9

23 52
Glicerin;
39 22 39
Meiilcelosolv
Eteri
Dioran 67 I;- l.,t
l0 2,8 I
Eteretilic t,I
s5 l9 26 4,0
Tetrahidrofuren
Cetcne
E_- -
Aceton: 47 22
55 2a 17
Ciclohexanona
Etilmetilceton; 53 26 21
ri
-
Acetatde n-butil 60 T " -
Acetatdeetil l8

Formiatde etil 48 26
din lemn I 95
Aspecteteoreticealecuritirii obi€ctelor

Teas Categorie
valorile desolubilitate
parametrilor Factorulde d,lp?.
poladtate MasscheEln_
snyderP' Keiner

organicicu azot
CompuSi

aria relaLiv.redus6a
'":lffiI;":l
.\rand in redere toxtcllatea
terebentinei 9i

ai"s.;;i.","Jr"'11-::I-l;:*lLTiJ;ffi
de cons€rvar(
practicaromaneasce
gcoala
i".. ^, p.,,."fi ,l .elutilizatde o
Doi solvenli cu Parametr'lr
3iffiTi;," Teassimilaripot avea
clasificddifer4ii sorvenF'
Jif.''ita M""'h'l'in-Kleiner
in stral in patri t""i:ttl:
"''"'i.''oG"*' .-:.-f,T**n"il:"1"1.il"H':',.T:;1.:il:;
"'J;;;;;:
i'l i*U. O"'p"*,rarearj 9i retenlia25lor
.
lunge in stral (exeroPtE'*''*":'-"
retenlie n-^: -^ri'
diacetonalcool)'
dimetilformarnidd'dimetitsulfoxicl' ?'*t ^1tl:"t"""
il;; l;y :"X{j:*n:;:::ff:ili:;l;:t"ffJ
i n { o n c e n l r a l i el n l n l m a l n
ef'ectenedorite it't stt"t"'otltilt o retenlie medie
ll Solver'ltide tane meole
- ot"ttrare medi€ li
esterii)'
(exemple:aPa' cetonele'alcoolii'

rensiLurea
p e s k c a r es e e p l i c ed e P i n d e ' d e
a l u n r r i . s o l v e nitn s r a t u l
;.;;;l d;;t^re

t**l:ff::"::'ft:
:r*:i,l'rlkHfl;-*:*tl #T:'"r
ffi';l:
mei'ilIi.
rarulrste
iu",'")','".,', "'' "t'n)ice iarsr pe
,,.0'' pe careaceshil perrece
::'l:iil;::ffi il ; ;;i*":::::,ei;::T:Til:i::::
l:,,ffi:'ll'l':i,';l:ill:i:
;"';;il*; ,,rpa2i r,.o,r,ari' sr#:f,':::li;".T:L:::;;;"'; i;:* ",
"
::HIiliij
::r;:.jjJt::r; ::#iljn; ::
;';;.T::r;,ffi
**r.i'j'j;,*lmt
irr J0 Iinute tn '""*..
c,up"ri de la t'rpralata 'i,"g*'.r,Or d e l a s u p r a f a l ac ; r 5 i

:i;l ;:;il:1,',
:illiL"i:i,iJli:l,,i:'fi ",.
",i'"rn

I ,
96 I lr:rta Jili: Guttmann

IiL Solvenli mobili - care Petrund profund in stratul lratal. dar


au o retenfie scurti, shbe (exemple: derivalii clorurafi. s o h , e n l i i
aromatici).
IV Solvenli volatili - cu o penetralie gi o retenfie reduse ( e \ e m P l e :
hidlocarburile saturate, eterii cu molecnld mici)
Talia solvenlilor poate fi caracterizate ti Prin factorttl de po lal.tlate
Snyder (P). a cdrui valoare se gdsette in tabele Solvenlii cu factor de
polaritatesub3 seconsiderisolvenf slabi,cei cu factorde polaritatecuprins
intre 3-5.5 se consideri de tirie medie, iar cei cu factor de polaritate Peste
5.5 sunt solvenli tari.
Cu cat un solvent este mai tare. cu atat actiunea sa este mai greu de
controlat. De retinut inse ce pentru ca un solvent se actioneze trebuie sd
aibi factor de solubilitate Teas corespunzetor stratulRi de indepertat.
Un criteriu esenfal in alegereasolventrilorPentru curelire esle !i
roxicitateaacestora,care se exprimi Prin concenfatia maximAadnrisibili
(CMA), valoli care se gdsescin tabele.Cu cAt CMA estenlai jrrica cu ala(
solventul este mai toxic, in cazul in care procesul de cure[ire in]prlne
utilizarea unui solvent toxic, este deosebit de imPortantl tttilizarea sa irl
condilii de proteclie personali cit mai bund, prin folosirea unor mlsti cu
cartuse corespunzltoare de filtrare, qi utilizarea unui sisten eficient de
exhaustare.Trebuie conqtientizatci proteclia Personalenu esteun moft' ci
o obligalie qi un semn de maturitate profesionald
DacI solutiile-testnu dau rezultatesatisfbcdtoare prin tampondri dc
scurte durati, se recomandd utilizarea lor sub lormd de comprese Paste
sau geluri. care asiguri un timP de contact mai indelltngat intre solvenl si
stratul de indepirtat. La utilizarea lor rebuie acordatd o atentie deosebile
pentru controlul Procesului de dizolvare, respectiv limPezirea ulterioali a
supraletreigi inletumrea totali a reziduurilor.
Acliunea solven;ilor Poate fi potentati qi de adiugarea unol mrcr
cantitdti de acid slab (nurdai acizi organici, de exemplu acidul acetic sau
folmic) saubazi slabd(solutiede hidroxid de amoniu) Aceslemalerialertt
aclioneazdca solventi,ci lragmenteazichimic slratul itllbetranit facililirnd
astfel pltrunderea solvenlilor.
in multe situalii nici compresele.nici adaosulde acizi sau baze nu
iere
ajuti solubilizarea unui strat imbdtrenit, produc doar o umflare 5i inmtr
a acestuia. in acest caz, indepirtarea mecanicd rdmane singura solude'
care se rea[zeazi mai uior Pe stratul inmuiat'

Sper cd informaliile sinteiizatein acest material relevd laplrrl ctr


p|ocesulde cut'i1irenu estenici Pedeparteunul sin]Plusi ci sunt o seriede
fbctori care trebuie luali in vedere pentru a confola intr-adeYdr procesul'
dinlemn| 97
alecuriliriiobiectelor
teoretice
AsPecte

telmen
la minimum efectul negativ Pe
a arjnge scopul dolit 5i a reduce curdtitilol'
suPrafetei pistrate Realizarea
lu[g asupra strattlrllor sau- ci
staParnreaaspectelorpractice t' ::::-tt"tt
D!'esuprrledeci nu uumar atat
aplicatecongtientli cu discernam'rt
stiinlint" temeilrice'
H;;il;'
"ff:i.l:
;;;;;,'.;".i;,',1",t"l'l:::'.lL'"1TiliT;,31*ilJJ:l;"fl
nu I
lbrmare Profesionaledin tara
a intervenliilor de conservar€-restaurare
;;;; ;J;fu*area'teoreticd in acesI
'i!1 noliunilor gtiintifice necesare
gerleral. resPectivpentru rnsuirrea

1l;",".1'":::
sp",
,"Jp L:"^:l"l"tJlLl";roil'T"1?.Tilffi:ll'ii
conservatodloL-lestaurator'llor
r
la ntlet
sd ti€ in consenscu pregdtireain domeniu
pracrice.respectiv
eLtroPeall.

Bibliosfaile selecti!a:
( 1 9 8 4 ) I - o s u n g s m i t t € li n d e f
rr rst Cabriela(editori)
llrnik & Krist 198'l B'rn'k Cerhard:
\ erlag de Aptel wien
;;;.l; ,",", ,g rcCl{o!l dr
or8onici nello Pulirrlro
Paulo (2o04) Luso dei soluent
Crenrolesi 2004 Crernonesi
Pado\a
u p c r r rp r r l r ,r o r n e l l p r J l o u (, r1o9R 8 5q)rO
o ,n, P i c " I r €
H
L ' S t o l o w ' N a t h 3 n : J o n e s -E l i s a b e t h
'I ,e,l,l ie"f' . ei ,r-a. l 1 9 8 5 F e L l e r 'R o b e r t W a s h i n g t o n
of Art
r',a,f,",.*ioenrs \ationalGallery
Butten{orih-Heitreman'r-
( 1 9 8 7 )M o t e r i o l s l o rCons€rDoiion
HoIie I987. Horie C \ielson
(1994) Les soluents lllP\'
t r ' l a s s c h l e r n - K l e i n e r 'L i l i a n
\lasschlein-Kleirrer 1994
B r u \ P l l F'
\IoI.aeral1986llofa.Paulo$iLaurajPhilipPot'Paul(1986)Conseruor.eopicatrrtor
32o-330'
,,r","f". f:ai,.* l'f..laiane Bucure$ti'
ii""..,"n o rl\ delave r r^es^2 n,:1.-":T;.lili;.tj"r* :i;fi :.1::
C,,rr.ernor"r* r r r n 2
c C l P n n t n gu o "T"lXiJT:,11.
(2002) L6semitrel Ein Leitfoden l r die resrourorolische
f,iersch2002 Pier5ch.Annik T Theiss Stuttgart
Band
i',."i.". t:n"u1.n",*,rreihe zur Restaurierung' a \d '
\ t i l l e r ' l ) a v r dK: h a n j i a nH : l a l l l l l ' 1 r ' d e f a j - ) a '
5 n r l i Lc , i r l 2 0 0 { S r r r l r kl ) r r t a r r : (2004) SolDonr Cels fol rhc
w-ii'lt*'
\\olbcrs. l{ichalct:Caflson lanice:"*"*""' - in Consen'ation Los
GCI R€search
Cleoning of ll'brks ofa''t Tft" n"siaue Qu""tion'
.\ngeles. .oblems.
i",]".."trtot"*..".oiorgio11990)solubiliryondsoloentsforconserDotronpr
t r ( : t l o \ l R ur n n . lir|nttttre
shavnet2003) C:"1"i:"31'of
tnrner & Rirers2003 Utnne\"\ick: lliven ' 4v4 -r)v
a,,dMuseoros\
ir;:;l: ..;',i' -;."'" ',"rrrrSeriesin conservarion
Noies 'u€rhodsirr !he
\\otbers teeO \\otbe*. Richard0990) for Y'*:h:|,:'l€u'
Angeres'
GertvConseNaiionInstitute Los
Jf
"",ur.,1"1f'"',',',.9".