Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI VASLUI

Se aprobă:
Data___________
Semnătură Decan___________

CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule Decan,

Subsemnatul(a) ________________________________________, născut(ă) la data


de____________, în localitatea_________________, judeţul_____________, domiciliat în
localitatea______________, str.__________________________, nr._____, bl.____,
sc.____, et._____, ap.____, judeţul__________________, identificat cu _____, seria ____,
nr._________, eliberat de ________________________, la data de _______________,
licenţiat în ştiinţe juridice, absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii____________________________, promoţia _________, având o vechime în
funcţii juridice de _____ ani şi _______ luni, în prezent consilier juridic la
_________________________________, în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea
şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare, vă rog să-mi aprobaţi cererea de înscriere
în Asociaţia Profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI VASLUI.

Anexez la prezenta:
- copie act identitate;
- copie diplomă de licenţă;
- cazier judiciar;
- declaraţie pe proprie răspundere;
- copie contract de muncă;
- dovada plăţii taxei de înscriere;
- fotografii tip legitimaţie.

Contact:
- telefon:
- fax:
- e-mail:

Data: Semnătura:

Domnului Decan al Colegiului Consilierilor Juridici Vaslui