Sunteți pe pagina 1din 4

METODE SI TEHNICI INTERACTIVE DE PREDARE

Motto:“Împreună, indivizii generează şi discută idei, ajungând la o gândire care


depăşeşte posibilităţile unui singur individ.”(C. Costa)

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de


metodeletehnicile utilizate. Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia
profesorului, de a căror cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative.
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale
încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de
experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de
idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de
cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul
microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor,
dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături
de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere.
Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în activitatea didactică, pentru dezvoltarea gândirii
critice promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare. Învăţând să colaboreze cu alţii în
rezolvarea problemelor, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia pot fi realizate într-o
muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui membru al său. Astfel,
elevii, din “singuratici care învaţă”, pot deveni “colegi care învaţă împreună”, care ating niveluri
ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membrii ai echipelor.Utilizarea metodelor
interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii
procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ –
formativă asupra personalităţii elevului.

Ofer spre exemplificare câteva din tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare pe


care le-am folosit cu scopul dezvoltării gândirii critice.

METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”)


ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
TEMA : “ Căţeluşulşchiop”, de Elena Farago
Pecatedrăam şasepălării de culoridiferite. Pentrufiecarepălărievoinumicâte un copil care
varăspundecerinţei de sub pălărie.
1. Pălăriaalbă -INFORMEAZĂ
Ceinformaţiiavemdespre “căţeluşulşchiop”? Dar desprecopii?
Ceinformaţiilipsescsau nu le cunoaştem?
Nu ştim care a fostmotivulpentru care copilul l-a lovitpecăţeluş.
- Cum putemobţineacesteinformaţii?
- Povestindîntâmplărivăzutesautransmisedesprecomportamentulcopiilorşi al câinilor.
2. Pălăriaroşie -SPUNE CE SIMŢI!
- Uitecum privesceuaceastăsituaţie!
Copilul nu a ştiut cum să se joace cu căţelul, poate l-a tras de coadăsau l-a fugărit,
iar el s-a apăratşişi l-a muşcat.
Eusuntfoartesupăratăpecopilşi-mi parerăucăacestcăţel a fostlovit cu răutateînpicior.
Văimaginaţicât a suferitcăţelul? Este celmairăucopilcelcerepetăfaptalui.
Voicecredeţisauce-aţi face?
Copiiirăspund laîntrebări.
Chiar la noipestradăsuntcâinifărăstăpânişinimeni nu le găseşte un adăpost. Voisunteţi de
acordsărămânăpestradă? Cândplouă nu au undesă se adăpostească!
3. Pălăriaverde- GENEREAZĂ IDEILE NOI
Oferăsoluţii, idei.
Putemamenaja un adăpostîncurteaşcolii, pescarabloculuisausăinstalămcuştipentruei, unii
pot fi duşi la ţară la bunici. Putemrugapărinţiisăneajutesăscriem o scrisoareprimarului.
- Cecredeţi, putemgăsişi alt mod de rezolvare?
3. Pălăriagalbenă - ADUCE BENEFICII
- Ce se vaspunedesprenoidacăvom face ce-aispus? Eu cred căpărinţiivor fi de
parteanoastrăşivorconstruichiareicuştipentrucâini. Vom fiapreciaţipentruideilenoastre.
4. Pălărianeagră - ASPECTE NEGATIVE
Suntpreamulţicâini. Câiniiar face mizerieşizgomot.
Nu toţioameniiiubescanimalele. Eivor fi tot liberişicopiiivor fi înpericol. Nu
serespectăregulile de igienă.
5. Pălăriaalbastră - CLARIFICĂ
Pune o întrebarecolegilortăisăverificidacă au înţelesconţinutulpoeziei.
Pălăriaabă
Putemsătragem o concluzie?
Câiniitrebuieprotejaţi de primărieşi de oameni. Să li se facăadăposturi.
- Cetrebuiesăfacemnoi?
- Săscriem o scrisoareprimaruluisausă-l sunăm la telefon.
- Ceputemreţine din tot ce s-a spus?
- Săscriemscrisoareprimarului?
- Săhotărâm cine o va duce la primărie.
- Iarnoivom continua să-I hrănimşi nu vomuita – “ Nu loviţicâinii!”, “
Faceţinumaifaptebune!”.
METODA R.A.I.
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Pastelul
TEMA LECŢIEI: “Toamna”, de Octavian Goga
 Cum este scris textul?
 Ceanotimpeste descrisîn aceasta poezie?

 Care este titlul textului?


 Care este numele autorului?
 Ce este toamna?
 Cemijloace a folosit poetulpentru a prezenta acest anotimp?
 Ceeste bruma?
 De ce este asemănată cu un văl?
 Cum sunt norii?
 Cine se află sub greutatea lor?
 Cesens are cuvântul "podoabă"?
 De cepoetulspune: "podoaba-i zdrenţuită", "tremura ... porumbul"?
 Cum este înfaţişat vântul? De ce?
 Câte rânduri are textul?
 Cum a fost scrisă prima literă din fiecare rând?

TEHNICA „ COMPLIMENTELOR”

DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

TEMA LECŢIEI: STIMA DE SINE

Cadrul didactic aşazăscauneleîntr-un cerc, iar “ receptorul” complimentelor se


aflăînmijloculacestuicerc. Fiecaredintrepersoaneleparticipantetrebuiesăidentifice un
compliment sincerşionestdesprecelaflatîncentrulcercului. Apoi, perând,
fiecarevaînaintaşiîivaspuneacestuiacomplimentul,
receptorulcomplimentelortrebuindsăaibădoarunadintreurmătoarelereacţii: săzâmbeascăorisă le
adreseze un “mulţumesc”. Cercul “complimentelor” trebuiepracticatpânăcetoţicursanţii au
trecutprinipostaza de receptor.

Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea,


creativitatea elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între
profesor şi elev. Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern.

BIBLIOGRAFIE

1. Bratu, G. – Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul


primar, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2004;
2. Cerghit, I. – Metode de învăţământ, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1983;
3. Dumitru, I. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă,
Timişoara, Editura de Vest, 2000;
xxx, Învăţământul Primar – revistă dedicată cadrelor didactice, Bucureşti, Editura Miniped, nr.
2-3/2003