Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Necesitatea Împărtășirii cu dumnezeisecul Trup și Sânge

1. Efectele împartașiri

Creștinul în momentul în care se împărtășește, primește un mare dar. Înainte de a se


împartăși cineva trebuie să faca cuvenita pregătire, adică să se mărturisească duhovnicului, să-și
zdrobească și străpungă inima, să ia seamă la el însuși; de asemenea, să se înfrâneze, să se roage,
să privegheze, gândindu-se mereu la ce înfricoșător Împărat va primi în sinea sa. Pe cât mai des
face cineva pregătirea, e vădit că primește și mai mult har. Atunci când credinciosul se împărtășește
cine poate întelege darurile și harurile pe care le primește de la dumnezeiasca Împărtășanie. 1
Grigorie Teologul zice : ” Preasfântul Trup al lui Hristos, când e mâncat frumos , e o armă
pentru cei ce luptă și o întoarcere acasă pentru cei plecați . Pe cei neputincioși îi intărește , pe cei
sănătoși îi veselește , pe cei bolnavi îi tămăduiește , sănătatea o păzește. Dacă te apropii frecvent
de Taine și te împărtășești cu vrednicie de acel Trup și Sânge nestricăcios și slăvit al Domnului
nostru Iisus Hristos și devi corporal și consangvin cu Hristios , atunci la învierea drepților puterea
făcătoare de viată a Preafericitului Trup și Sânge va face viu și trupul tău , și-l va învia nestricăcios
, slăvit împreună cu Hristos . În momentul împărtășiriacele păcate mici care pot fi iertate sunt aici
iertate , rănile tale se vindecă și te faci întreg sănătos . Ce altceva mai fericit e decât să fi pregătit
întotdeauna să te împărtășești și să te afli totdeauna liber de păcat . Noi trebuie să fim curați pe
pământ , cum sunt ingerii curați în cer . Ce altă fericire ar putea fi mai mare decât aceasta ?
Dacă ne împărtășim frecvent , nu numai că vom avea harul dumnezeiesc lucrând împreună
cu noi și ajutându-ne în această scurtă viață , ci ne vor veni în ajutor și îngerii lui Dumnezeu și
Însuși Stăpânul îngeriilor și îi vom avea departe pe potrivnicii demonii. Acestea sunt câteva daruri
minunate ale harului pe care le primești dacă te cumineci frecvent .Vezi cum prin cuminecarea
frecventă mintea e luminată , gândul e făcut strălucitor , și sunt curățite toate puterile sufletului .
Dacă vrei să omori patimile trupului , vino frecvent la sfânta Împărtășanie și voiește să te desfătezi

1
„Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine”, Editura Deisis, Sibiu, 2006, p. 226
de ea2 .Așa ne încredințează Chiril al Alexandriei : ”Așa să te împărtășești din Euharistie : crezând
că ea alungă nu numai moartea , ci și bolile din noi ”.
Dacă vrei să aprinzi în inima ta dragostea dumnezeiască și să dobândești iubirea de Hristos
și cu ea să câștigi și celălalte virtuți , vino frecvent la Sfânta Cuminecare și te vei desfăta de ceea
ce dorești . Fiindcă e cu neputință să nu iubească cineva pe Hristos când se cuminecă încontinuu
cu sfântul Său Trup și Sănge . De ce alt bine vrei să te desfătezi , creștine , și nu-l primești de la
cuminecătura frecventă ? Vrei să ai sărbătoare în fiecare zi ? Vrei să ții un paște luminos ori de
câte ori vrei și să te bucuri cu bucurie negrăită în această viață plină de necazuri? Aleargă
încontinuula Sfintele Taine și împărtășește-te cu cuvenita pregătire și te vei desfăta de acest lucru
. Fiindcă adevăratul Paște și adevărata sărbătoare a sufletului e Hristos Care Se jertfește în sfintele
Taine , după cum spune Apostolul (1Co 5,7)și dumnezeiescul Hrisostom : ”Posul Mare se ține o
dată pe an , dar Paștele de trei ori pe săptămână , ba chiar si de patru ori , sau mai bine zis ori de
câte ori am voi .
Așadar și tu , frate , fiindcă nu știi când vine moartea , fie azi , fie mâine , fie în ceasul
acesta , se cade să te cumineci întotdeauna cu Preacuratele Taine și să fi găsit gata ; și dacă e voia
lui Dumnezeu să mai trăiești în viața aceasta , cu harul Sfintei Cuminecături vei duce o viață plină
de pace , de iubire și însoțită de toate celălalte virtuți ; iar dacă e voia lui Dumnezeu să mori ,
atunci prin Sfânta Cuminecătură vei străbate liber vămile demonilor ce se găsesc în văzduh și te
vei sălășlui cu bucurie negrăităîn veșnicele sălașluri . Căci întrucât ești unit totdeauna cu dulcele
Iisus, atotputernicul Împărat ,vei trăi și aici o viață fericită , iar atunci când vei muri , demonii vor
fugi de tine ca de fulger, iar sfinții îngeri îți vor deschide intrare cerului ca să te escorteze până la
tronul Fericitei Treimi 3.

2. Neîmpărtășirea cu Sfintele Taine.

2
Ibidem, p230
3
Ibidem, p. 237
Împărtășirea rară produce însă creștinilor toate cele contrare ; căci cine întârzie să se
împărtășască , acela nu face nici o pregătire , nu devine atent , nu are o pază strănsă fața de
gândurile rele , pentru că întărzierea îl face să cadă în nepăsare, iar înflacărarea iubirii dumnezeiești
se racește . Cum se poate să se veștejească flacăra patimilor când nu se cuminecă cu Preacuratele
Taine care , după Sfântul Chiril , alungă orice neputință , adorm războiul sălbatic al trupului și
omoara patimile ?Fără Sfânta Cuminecătura , creștinul nu poate să-și curețe mintea, să-și facă
strălucită gândirea , să-și facă înfrumusețat tot sufletul si trupul cu adevărata frumusețe și adevărata
luminare .
Prin urmare , cu cea mai mare siguranță cei ce nu se împărtășesc incontinuu se lipsesc de
toate aceste bunuri ceresti și dumnezeiești ; și, pe lângă acestea ,sunt, și călcători ai poruncilor și
hotărârilor stăpânești ale Domnului și ai canoanelor apostolice și sinodale și ale tuturor părinților
și sunt supuși afurisaniei după sfintele canoane . Cei ce se departează de cuminecatură se fac
pritenei demoniilor departându-se de biserică și făcându-se vrajmași ai lui Dumnezeu 4.
Auziți , frații mai , ce rele pătimesc câți nu se împărtășesc încontinuu, ci se țin departe de
Taine ? Auziți că ajung demonizați și se prefac în animale necuvântătoare, cum s-a petrecut in
vechime în bou Nabucodonosor împăratul ? Prin împărtășirea frecventă poți să iei chip
dumnezeiesc iar prin depărtarea de Sfântul Potir îsi pierd chipul omenesc predându-se puterii
satanei , cum spune și psalmistul ” Cei ce se depărtează de Tine vor pieri .Dar dacă se întamplă ca
acești oameni care stau departe sa aibă o moarte neasteptată ? Cum vor putea ei să treacă de vameșii
demoni ai văzduhului? Ce frică și ce cutremur va încerca sufletul lor , în vreme ce prin
cuminecătură frecventă ar fi putut să se elibereze de toate acestea .
Așadar dacă împărtășirea rară ne produce atatea rele mari și de nepovestit ,iar
Cuminecătura frecventă ne daruie atâtea bunuri mari ,cerești și suprafirești ,atât in viața de față cât
și în cea viitoare, de ce să fim atât de zăbavnici să nu ne împărtășim? De ce să nu ne împărtășim
cu venita pregătire ca să ne cuminecăm cu dumnezeieștile Taine, daca nu în fiecare zi, măcar în
fiecare sâmbătă și duminică și sărbătoare. Ah!, frații mei, de-am vedea odată cu ochii minții
sufletului nostru de ce bunuri înalte și mari ne lipsim neînpărtășindu-ne continuu, atunci am face
tot ce ne stă în putință să ne pregătim și să ne împărtăsim, dacă s-ar putea în fiecare zi. Și cu
siguranță nu cred că se va găsi cineva atât de învârtoșat la inimă care, văzând înflăcărarea pe care
o avem față de Sfânta Cuminecătura, să ne împiedice, ci am certitudinea că oricât de aspru ar fi,

4
Ibidem, p.241
oricât s-ar teme de răul obicei care stăpânea acest lucru, inima i se va înmuia să ne dea permisiunea
să săvârșim lucru dorit. 5
Sunt unii oameni evlavioși care, neștiind Scripturile, atunci când văd un creștin împărtășindu-se
frecvent, îl împiedică și îl ocărăsc, zicând că acest lucru e al preoților: „dacă vrei să te cumineci
frecvent, fă-te și tu preot!”. În timpul cuminecării, când se împărtășesc preoții, nu au nici o
deosebire față de laici sau monahi, decât numai aceea că preoții îi împărtășesc și pe alții, iar laicii
se îămpărtășesc de la ei. Preoții nu au nici o deosebire față de mireni în ceea ce privește
cuminecătura, martor e dumnezeiescul Hrisostom care spune: „ne-a născut un singur Părinte, am
dezlegat cu toții durerile aceleiași maici, ni s-a dat tuturor aceiași băutură […], facându-ne pe toți
să bem dintr-un singur pahar, care e un semn al unei iubiri intense”. 6

5
Ibidem, p. 243
6
Ibidem, pp. 244-245