Sunteți pe pagina 1din 28

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BRAŞOV
ŞCOALA GENERALĂ BOD (CORP B)

PROIECT
EDUCAŢIONAL

„ O NOUĂ CARTE
CITITĂ,
INSPECTORATUL ŞCOLAR
AL JUDEŢULUI BRAŞOV
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOD
BOD-COLONIE O ALTĂ VIAŢĂ
INSPECTOR, DIRECTOR,
TRĂITĂ”
AN ŞCOLAR 2013-2014
( perioada: noiembrie 2013 – iunie 2014 )

A R G U M E N T:
Cheia succesului într-o societate democratică este capacitatea de a comunica, de a
relaţiona cu semenii tăi.
Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru
concepte fundamentale pe care se bazează învăţămantul şcolar. Fiecare grup de copii
este o comunitate care apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care
rezolvă probleme, controverse şi explorează idei noi.
Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta
copiilor de preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au
capacitatea maximă de atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează
creativitatea.
Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect
educaţional în parteneriat cu Asociaţia Musashino Japonia, Braşov. Pornind de la poezie
descriptivă trecem prin muzică clasică şi ambientală spre imagine, desen, acuarelă,
finalitatea întâlnirilor constând într-un portofoliu interdisciplinar text-imagine.
Împreună, profesorul itinerant şi profesorul de Limba şi literatura română vor
asigura optima desfăşurare a activităţilor atât în sala de clasă, cât şi la Asociaţia
Musashino şiAsociaţia Vatra Hărmanului, invitând grupul de elevi şi dirijându-l spre o
perspectivă interdisciplinară a artei.

GRUP ŢINTĂ

Beneficiari direcţi: Elevi din clasele a V-a, VI-a, a VII-a si a VIII-a


Beneficiari indirecţi: Părinţii, Şcoala, Asociaţia Musashino

INIŢIATORI PROIECT:

Prof. Mihaela Bălan, Limba şi literatura română


mih81@yahoo.com

PARTENERI: 1. Asociaṭia Musashino, Braşov


2. Asociaţia Vatra Hărmanului, Hărman
COORDONATORI din partea Asociaţiilor:

Director, Georgiana Baraboi


Instructor manga, Andreea Moldovan
Prof. Voluntar din Japonia, Keiko Kikuchi

Preşedinte, Adrian Micu

SCOP
Realizarea unui cerc de lectură cu extinderi în artă plastică şi muzică, care să-i motiveze
pe elevi să se aventureze pe teritorii necunoscute lor, cum ar fi poezia haiku, muzica
clasică şi ambientală, artele japoneze: desen manga, origami
ACORD DE PARTENERIAT

Nr.Înreg......../.................. Nr. înreg. ......./................


Asociaţia Musashino Japonia, Braşov Şcoala Gimnazială Bod, B, Bod-Colonie

Art. 1 Părţile semnatare


1. Asociaţia Musashino Japonia, cu sediul în Braşov, strada Olteţ, nr. 11,
reprezentată de doamna director Georgiana Baraboi
şi

2.Şcoala Gimnazială Bod, Corp B, cu sediul în Bod Colonie, Str. Fabricii nr. 2,
reprezentat prin doamna director Alina Moiseanu

Art. 2 Scopul şi obiectivele parteneriatului:


1. Scopul prezentului acord îl constituie desfăşurarea unui proiect educaţional în
vederea redimensionării literaturii şi a artelor predate în şcoală, a dezvoltarii unor
abilităţi de comunicare şi socializare în contexte şi medii culturale şi identitare diferite.
2. Obiectul prezentul acord:
- colaborarea părţilor semnatare în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor
de educaţie cuprinse în cadrul proiectelor potrivit pct. 2, sub.pct. 1;
- Realizarea unor activităţi comune între cele două instituţii în vederea relaţionării
transdisciplinare a învăţării prin artă în mediu rural, a cunoaşterii culturii japoneze, a
legării de prietenii bazate pe respect şi a atragerii spre noi hobby-uri;
- Stimularea creativităţii şi iniţiativei copiilor prin desfăşurarea unor activităţi
motivante şi atractive propuse de cele două instituţii în scopul aducerii la îndeplinire a
prevederii prezentului acord;
- Dezvoltarea unor abilităţi de a lucra în echipă prin implicarea elevilor în
activităţi diverse desfăşurate atât în mediul urban, cât şi rural;
- Consolidarea relaţiei şcoală-elev;
- Promovarea Asociaţiei şi a activităţilor culturale pe care le orgnizează şi susţine;

3. Părţile prezentului acord vor desfăşura orice alte acţiuni sau activităţi comune în
realizarea obiectului şi scopului protocolului cu respectarea pevederilor legale în
vigoare.

Art.3 Măsuri pentru atingerea obiectivelor


Şcoala Gimnazială Bod, corp B, se angajează să propună, să realizeze şi să susţină
diverse activităţi în cadrul proiectului „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”.
Instituţia parteneră, Asociaţia Musashino Japonia se angajează să participe la activităţile
comune, să propună şi să desfaşoare, alături de elevii implicaţi în proiect, acţiuni ce
vizează realizarea obiectivelor prevăzute în actualul acord.

Art. 4 Echipa de implementare sau Reprezentare


Coordonatori proiect: prof. Mihaela Bălan, Şcoala Gimn. Bod, Corp B
Parteneri: Andreea Moldovan, Keiko Kikuchi

Art. 5 Beneficiarii parteneriatului


Beneficiari direcţi: 18 elevi de la Scoala Generala Bod, Corp B
Beneficiari indirecti: - 18 familii, părinţii acestor şcolari
- cadre didactice şi personalul Asociaţiei

Art. 6 Durata:
1 an şcolar: 2013-2014

Art. 7 Dispozitii finale:

Orice modificare adusă clauzelor prezentului acord se face prin act adiţional cu acordul
părţilor. Eventualele litigii apărute în executarea prezentului acord vor fi soluţionate pe
cale amiabilă de către părţi.

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:

Asociaţia Musashino Japonia, Şcoala Generală Bod


Director, Director,
Georgiana Baraboi Prof. înv. primar Alina Moiseanu
OBIECTIVE SPECIFICE

 dezvoltarea gustului pentru lectură;


 conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii
culturale (român şi japonez);
 conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea
lor ca oameni;
 dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
 cunoaşterea unor activităţi ce se pot desfăşura în cadrul unui centru cultural
străin;
 sporirea calităţii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
 consolidarea cunoştinţelor despre poezia descriptivă
C A L E N D A R U L A C T I V I T ĂŢ I L O R

Nr.crt. Denumirea Modalitatea de Perioada Formă de Între


activităţii desfăşurare evaluare orele
1 „O nouă Prezentarea 11.10.2012 Compunere 13.30-
carte citită, o activităţii (ce va 14.30
altă viaţă Dezbaterea motto- constitui o
trăită” ului prin parte a
brainstorming. argumentului
portofoliului)
Desen (ce va
ţine loc de
copertă)
2 De la text la „Sfârşit de Selectarea şi
imagine: toamnă”, V. 8.11.2012 expu-nerea 13.30-
Toamna Alecsandri, celor mai 14.30
„Amurg Violet”, G. bune lucrări
Bacovia Temă:
- lectură argumentaţia
- discutarea speciei
particularităţil
or pastelului *5. 11. 2012,
- lucru pe vizită la
grupe: analiza centrul
imaginilor Musashino
câte unei
strofe
- realizarea
unor colaje,
picturi
Muzica lui Vivaldi
3 Asociaţia Haiku de Bashō, Desen
Musashino Emilia Dumitrescu, 6.12.2012 manga. 15-17
Atelier Mircea Petean Selecţie
literar şi - lectură pentru
plastic - discutarea revista şcolii
particularităţil Temă: eseu
or haiku-ului (analiză de
- introducere în text)
tehnica
manga
Muzică ambientală
4 De la text la „Miezul iernii”, V. 17.01.2013 Selectarea şi 13.30-
imagine: Alecsandri, „Iarna expunerea 14.30
Iarna pe uliţă”, G. celor mai
Coşbuc bune lucrări
← - lectură Temă:
← - lucru pe argumentaţia
grupe speciei
← - realizarea
unor colaje,
picturi
Muzica lui Vivaldi
5 Asociaţia Haiku de Bashō, Desen
Musashino Mircea Petean, 14.02.2013 manga. 15-17
Atelier Ştefan Doncea Temă: eseu
literar şi - lectură (analiză de
plastic - discutarea text)
particularităţil Selecţie
or haiku-ului pentru
- desen manga revista şcolii
Muzică ambientală
6 De la text la „Vestitorii 7.03.2013 Selectarea şi 13.30-
imagine: primăverii”, V. expunerea 14.30
Primăvara Alecsandri, „Nervi celor mai
de primăvară”, G. bune lucrări
Bacovia Temă:
← - lectură argumentaţia
← - lucru pe speciei
grupe
← - realizarea
unor colaje,
picturi
Muzica lui Vivaldi
7 Poeme în Creaţie de poezie 18.04.2013 Recitarea în 13.30-
creion (pe baza unor oră deschisă 14.30
imagini): şi expunerea
- pastel celor mai
clasic/modern frumoase.
- haiku
8 De la text la „Vara”, G. Coşbuc, 9.05.2013 Selectarea şi 13.30-
imagine: „Malul Siretului”, expunerea 14.30
Vara V. Alecsandri celor mai
← - lectură bune lucrări
← - lucru pe Temă:
grupe argumentaţia
← - realizarea speciei
unor colaje, Includerea în
picturi revista şcolii
Muzica lui Vivaldi
9 Asociaţia Haiku de Bashō, 30.05.2013 Eseu 15-17
Musashino Isa Buson Obiecte
Atelier Desen manga decorative
literar şi Origami Definitivarea
plastic portofoliului
10 Anotimpurile Prezentarea celor 6.06.2013 Oră deschisă 13.30-
în text şi mai reuşite texte, Feedback-ul 14.30
imagine vizualizarea activităţii
lucrărilor, redarea
impresiilor.

BIBLIOGRAFIE:
Vasile Alecsandri, Pasteluri, editura................
George Coşbuc, Poezii, editura......................
George Bacovia, Plumb. Scântei galbene, editura Albatros, Bucureşti, 1976
Mihaela Haşu, Haiku. Estetica tăcerii, editura Limes, Cluj-Napoca, 2005

R E Z U L T A T E A S T E P T A T E:
- cu sprijinul cadrelor didactice şi a personalului asociaţiei, pe cât posibil:
 implicare din partea elevilor şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;
 comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm;
 abordarea, de către elevi, cu o oarecare maturitate a temelor în discuţie şi a
relaţiei cu diverşi membri ai comunităţii culturale;
 relaţionare şi cu alte persoane care colaboreaza cu Asociaţia;
 îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cultura generală;

BUGET:
Cheltuieli pentru realizarea proiectului (transport Bod Colonie – Braşov, materiale) din
resurse proprii (sponsori): 800 Ron.

M E D I A T I Z A R E:
 prin www.didactic.ro
 corespondenţa cu părinţii prin Asociaţia părinţilor Bod Colonie
 comisii metodice
 portofoliul proiectului
 expunerea lucrărilor realizate
 publicarea în revista şcolii

E V A L U A R E:
 analiza portofoliului proiectului
 diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice
 expoziţie fotografii şi lucrări
 includerea celor mai reuşite lucrări în paginile Revistei şcolii
 oră deschisă
 prezentare în comisia metodică de Uman

N O T Ă:
Pentru fiecare activitate se întocmeste lista cu participanţii şi se realizează proces
verbal, semnat de ambele pǎrţi.
Formular de prezenţă şi proces verbal:

Proces verbal,

Încheiat azi, ......................................., de


către ............................................................... şi..............................................., cu ocazia
întâlnirii la o nouă sesiune a Cercului de lectură, la care
am ...................................... ........................................................... ...................................
...................................................... ............................................................. ........................
..................... .............................................................................................. ........................
............................................................................. ...............................................................
.... ............................................................... ................................................................. ......
.............................................................................. ..............................................................
.. ...............................................

Locul:

La întâlnirea aceasta au participat:

FIŞĂ DE EVALUARE A PROIECTELOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE CAEJ 2013


- Judeţene -
Proiectul: „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”
Instituţia: Şcoala Generală Bod, corp B
Buget (total şi solicitat): total: 800 Ron solicitat MECTS:____________________
Nr. participanţi: 20 elevi
Perioada de desfăşurare a etapei finale: Iunie 2013

Punctaj final:
Evaluator 1 (nume şi semnătură): ______________________________
_________________________
Evaluator 2 (nume şi semnătură): ______________________________
_________________________
Evaluator 3 (nume şi semnătură): ______________________________
_________________________

Nr. CRITERII DE EVALUARE Eval. Eval. Eval. Observaţii


1 2 3
1. Relevanţa: max: 23 puncte
1.1. Relevanţa proiectului în raport cu educaţia nonformală (8 8
p);
1.2. Relevanţa proiectului din perspectiva grupului ţintă căruia 5
acesta i se adresează (5 p);
1.3. Relevanţa faţă de analiza de nevoi/context/justificare (5 p); 4
1.4. Elemente specifice de originalitate ale proiectului (5 p). 5
2. Structura şi managementul proiectului: max: 27 p
2.1 Obiectivele proiectului sunt SMART (Specific, Măsurabil, 5
Adecvat, Realizabil şi încadrat în Timp) (5 p);
2.2. Concordanţa dintre grup ţintă - obiective – activităţi – 4
rezultate, număr de elevi implicaţi (5 p);
2.3. Măsura în care activităţile sunt realiste, planificate şi pot fi 5
realizate cu resursele umane şi materiale ale proiectului (5 p);
2.4. Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport cu 7
nevoile identificate, măsurabile cantitativ şi/sau calitativ (7 p);
2.5. Tehnicile şi procedurile de monitorizare şi de evaluare a 5
rezultatelor sunt descrise şi justificate (5p).
3. Implicare şi participare: max: 15 p
3.1.Capacitatea de derulare a proiectului la nivel judeţean (5 p) 5
3.2. Descrierea şi justificarea parteneriatului – roluri şi 5
responsabilităţi în proiect (5p)
3.3. Experienţa aplicantului în desfăşurarea proiectului/ 2
concursurilor/ festivalurilor (5 p).
4. Sustenabilitate şi durabilitate: max: 15 p
4.1. Măsura în care proiectul este sustenabil (5p) 4
4.2. Măsura în care rezultatele aşteptate sunt durabile (5p) 5
4.3. Proiectul include activităţi de promovare/diseminare 5
relevante (5p)
5. Buget: max: 20 p
5.1. Nivelul estimat al costurilor este realist (5p) 5
5.2. Contribuţia financiară a aplicantului (15 p) 10
- 30% – 40% (5p)
- 40% - 50% (10 p)
- peste 50% (15 p)
TOTAL max: 100 puncte 89

Nr. ISJ: .....................................................


Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov
FORMULAR DE APLICAŢIE*
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Judetene 2013

*Proiectul va conţine doar formularul de aplicaţie (max 6 pagini, caracter TNR12, la un rând), raportul
de la ediţia anterioară (1 pagină) şi regulamentul aprobat de inspectorul şcolar general (în cazul
concursurilor), în dosar de plastic cu şină (condiţie eliminatorie).

Avizat,
Insp. educativ I.S.J.__________

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala Generală Bod
Adresa completă: Str. Fabricii, nr.2, Bod-Colonie
Nr. de telefon/fax: 0268/283402
Site şi adresă poştă electronică: scoala_bodcolonie@yahoo.com
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Bălan Mihaela, profesor Limba şi
literatura română, tel. 0722/648220

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT


B.1. Titlul proiectului : „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”
Precizaţi ce fel de proiect este - concurs, festival, proiect social, expoziţie etc. (precizare obligatorie
şi eliminatorie) : cerc de lectură cu extinderi interdisciplinare cu finalitate expozitivă

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: (bifaţi domeniul în care se încadrează proiectul
dumneavoastră – un SINGUR domeniu, considerat principal)

 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale X


 Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii
 Domeniul cultural-artistic, literatură
 Domeniul cultural-artistic, teatru
 Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri
 Domeniul cultural-artistic – muzică
 Domeniul cultural-artistic – dans
 Domeniul ecologie şi protecţia mediului
 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
 Domeniul sportiv turistic
 Domeniul tehnic
 Domeniul ştiinţific

B3: Ediţia nr. 1

B4: Număr participanţi: 20 elevi

B4: Bugetul proiectului:


Buget total Contribuţie proprie Contribuţie proprie
800 Ron

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)


a. Proiectul interdisciplinar “O nouă carte citită, o altă viaţă trăită” presupune participarea a
20 elevi, din clasele V-VIII şi implicarea a două cadre didactice: prof. Limba şi literatura
română, prof. Itinerant.
b. Beneficiarii direcţi sunt elevii prin dezvoltarea spiritului artistic creativ şi critic, iar
beneficiarii indirecţi sunt păriţii, şcoala şi instituţia parteneră.
c. Activităţile propuse vor consta în întâlniri lunare în care discutăm poezia descriptivă (pastel
– V. Alecsandri, G. Coşbuc, G. Bacovia - , haiku), o transpunem în imagini, ascultând
muzică clasică şi ambientală. Patru întâlniri se vor desfăşura la Asociaţia Musashino şi se
vor concretiza prin eseuri, creaţie de haiku şi desen manga.
d. Activitatea finală va consta în expunerea lucrărilor textuale şi imagistice, prezentarea într-o
oră deschisă a poezilor analizate, dar şi a celor create, a impresiilor, a realizărilor spirituale
individuale.
e. Partenerul proiectului este Asociaţia Musashino Japonia, Braşov.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere)
Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte
fundamentale pe care se bazează învăţămantul şcolar. Fiecare grup de copii este o comunitate
care apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme,
controverse şi explorează idei noi.
Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de
preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de
atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea.
Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional în
parteneriat cu Asociaţia Musashino Japonia, Braşov. Pornind de la poezie descriptivă trecem
prin muzică clasică şi ambientală spre imagine, desen, acuarelă, finalitatea întâlnirilor constând
într-un portofoliu interdisciplinar text-imagine.
Împreună, profesorul itinerant şi profesorul de Limba şi literatura română vor asigura optima
desfăşurare a activităţilor atât în sala de clasă, cât şi la Asociaţia Musashino, invitând grupul de
elevi şi dirijându-l spre o perspectivă interdisciplinară a artei.
D.2. Scopul proiectului: Realizarea unui cerc de lectură cu extinderi în artă plastică şi muzică,
care să-i motiveze pe elevi să se aventureze pe teritorii necunoscute lor, cum ar fi poezia haiku, muzica
clasică şi ambientală, artele japoneze: desen manga, origami
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului: • dezvoltarea gustului pentru lectură;
• conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale
(român şi japonez);
• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca
oameni;
• dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
• cunoaşterea unor activităţi ce se pot desfăşura în cadrul unui centru cultural străin;
• sporirea calităţii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
• consolidarea cunoştinţelor despre poezia descriptivă
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari: Beneficiari direcţi: Elevi
din clasele a VI-a, a VII-a si a VIII-a
Beneficiari indirecţi: Părinţii, şcoala, Asociaţia Musashino
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii
finale): Un an, începând pe data de 11 octombrie 2012, activităţi lunare, încheindu-se pe data de
6.06.2013.
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate)
a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”
c. Data/perioada de desfăşurare 11.10.2012
d. Locul desfăşurării: Şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
cadre didactice.
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : prezentarea activităţii,
dezbaterea motto-ului prin brainstorming
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela, Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Compunere (ce va constitui o parte a
argumentului portofoliului); Desen (ce va ţine loc de copertă)

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: De la text la imagine: Toamna
c. Data/perioada de desfăşurare 8. 11.2012
d. Locul desfăşurării: Şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
cadre didactice.
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: „Sfârşit de toamnă”, V.
Alecsandri, „Amurg Violet”, G. Bacovia, prin lectură, discutarea particularităţilor pastelului,
lucru pe grupe: analiza imaginilor câte unei strofe, realizarea unor colaje, picturi,
ascultând muzica lui Vivaldi.
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei.

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
c. Data/perioada de desfăşurare: 29.11.2012
d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino, Braşov
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personal Asociaţie
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Haiku de Bashō, Emilia
Dumitrescu, Mircea Petean, lectură, discutarea particularităţilor haiku-ului, introducere în
tehnica manga, muzică ambientală
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Desen manga. Selecţie pentru revista şcolii,
temă: eseu (analiză de text)

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: De la text la imagine: Iarna
c. Data/perioada de desfăşurare: 17.01.2013
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: „Miezul iernii”, V. Alecsandri,
„Iarna pe uliţă”, G. Coşbuc, lectură, lucru pe grupe, realizarea unor colaje, picturi, muzica lui
Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expu-nerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei

a. Activitatea nr. 5
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic

c. Data/perioada de desfăşurare: 14.02.2013


d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personalul asociaţiei):
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Haiku de Bashō, Mircea
Petean, Ştefan Doncea, lectură, discutarea particularităţilor haiku-ului, desen manga, muzică
ambientală
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Desen manga. Temă: eseu (analiză de text).
Selecţie pentru revista şcolii

a. Activitatea nr. 6
b. Titlul activităţii: De la text la imagine: Primăvara
c. Data/perioada de desfăşurare: 7.03.2013
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: „Vestitorii primăverii”, V.
Alecsandri, „Nervi de primăvară”, G. Bacovia, lectură, lucru pe grupe, realizarea unor colaje,
picturi, muzica lui Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei

a. Activitatea nr. 7
b. Titlul activităţii: Poeme în creion .
c. Data/perioada de desfăşurare: 18.04.2013
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Creaţie de poezie (pe baza
unor imagini): pastel clasic/modern, haiku
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Recitarea în oră deschisă şi expunerea celor
mai frumoase

a. Activitatea nr. 8
b. Titlul activităţii: De la text la imagine: Vara
c. Data/perioada de desfăşurare: 9.05.2013
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: „Vara”, G. Coşbuc, „Malul
Siretului”, V. Alecsandri, lectură, lucru pe grupe, realizarea unor colaje, picturi, muzica lui
Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări. Temă: argumentaţia speciei. Includerea în revista şcolii

a. Activitatea nr. 9
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
c. Data/perioada de desfăşurare: 30.05.2013
d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personalul asociaţiei):
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Haiku de Bashō, Isa Buson.
Desen manga. Origami
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Eseu. Obiecte decorative. Definitivarea
portofoliului

a. Activitatea nr. 10
b. Titlul activităţii: Anotimpurile în text şi imagine
c. Data/perioada de desfăşurare: 6.06.2013
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanti ai comunităţii):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Prezentarea celor mai reuşite
texte, vizualizarea lucrărilor, redarea impresiilor.
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela Bârsan Monica
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Oră deschisă. Feedback-ul activităţii.
Premiere

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000


caractere): cu sprijinul cadrelor didactice şi a personalului asociaţiei, pe cât posibil:
 implicare din partea elevilor şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;
 comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm;
 abordarea, de către elevi, cu o oarecare maturitate a temelor în discuţie şi a relaţiei cu
diverşi membri ai comunităţii culturale;
 relaţionare şi cu alte persoane care colaboreaza cu Asociaţia;
îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cultura generală;
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
• analiza portofoliului proiectului
• diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice
• expoziţie fotografii şi lucrări
• includerea celor mai reuşite lucrări în paginile Revistei şcolii
• oră deschisă
• prezentare în comisia metodică de Uman
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere):
Continuitatea şi sustenabilitatea pot fi asigurate de succesul printre elevi a activităţii, astfel încât
aceştia sau alţii să-şi dorească să reluăm proiectul.
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să
le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere):
Mediatizare şi diseminare prin:
• www.didactic.ro, publicarea în revista şcolii
• corespondenţa cu părinţii prin Asociaţia părinţilor Bod Colonie
• comisii metodice
• portofoliul proiectului
• expunerea lucrărilor realizate
D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu
comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul
(cel mult o pagină): Partenerul este Asociaţia Musashino Japonia, Braşov, cu sediul în Braşov. Str.
Olteţ, nr. 11, parteneriatul constând în organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative, creative
împreună. Atelierele desfăşurate acolo constau în prezentarea culturii şi poeziei japoneze (desen
manga, poezia haiku, tehnica origami), lucru pe grupe, iniţierea elevilor în tehnici culturale străine,
incitarea interesului pentru cultura japoneză, consolidarea noţiunilor artistice specifice vârstei elevilor,
compararea celor două culturi, realizarea de lucrări şi obiecte devorative.
E. DEVIZ ESTIMATIV

Finanţare Finanţări anterioare pe acelaşi


Fonduri solicitată Total proiect (anul 2012)
Nr. Descrierea
proprii din alte sumă Surse Alte TOTAL
crt. cheltuielilor*
surse RON proprii surse 2012
Cheltuieli de 640
1 transport
Cheltuieli cu 60
material
2 didactic
3 Premii 100

TOTAL RON 800


*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008),
cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT


a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club)
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect
c. Numărul elevilor participanţi la proiect
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora
e. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos
titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii)

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI


G.1. Unităţile şcolare partenere (dacă există):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume,
funcţie, date de contact)

G.2. Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume,
funcţie, date de contact)

Ediţia a II-a, 2013-2014

C. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere)


f. Proiectul interdisciplinar “O nouă carte citită, o altă viaţă trăită” presupune participarea a
20 elevi, din clasele V-VIII şi implicarea a două cadre didactice: prof. Limba şi literatura
română.
g. Beneficiarii direcţi sunt elevii prin dezvoltarea spiritului artistic creativ şi critic, iar
beneficiarii indirecţi sunt păriţii, şcoala şi instituţia parteneră.
h. Activităţile propuse vor consta în întâlniri bilunare în care discutăm poezia descriptivă şi
proză, o transpunem în imagini, ascultând muzică clasică şi ambientală. Patru întâlniri se
vor desfăşura la Asociaţia Musashino şi se vor concretiza prin eseuri, creaţie de haiku şi
desen manga.
i. Activitatea finală va consta în expunerea lucrărilor textuale şi imagistice, prezentarea într-o
oră deschisă a poezilor analizate, dar şi a celor create, a impresiilor, a realizărilor spirituale
individuale.
j. Partenerul proiectului este Asociaţia Musashino Japonia, Braşov.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere)
Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte
fundamentale pe care se bazează învăţămantul şcolar. Fiecare grup de copii este o comunitate
care apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme,
controverse şi explorează idei noi.
Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de
preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de
atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea.
Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional în
parteneriat cu Asociaţia Musashino Japonia, Braşov. Pornind de la poezie descriptivă trecem
prin muzică clasică şi ambientală spre imagine, desen, acuarelă, finalitatea întâlnirilor constând
într-un portofoliu interdisciplinar text-imagine.
Împreună, profesorul itinerant şi profesorul de Limba şi literatura română vor asigura optima
desfăşurare a activităţilor atât în sala de clasă, cât şi la Asociaţia Musashino, invitând grupul de
elevi şi dirijându-l spre o perspectivă interdisciplinară a artei.
D.2. Scopul proiectului: Realizarea unui cerc de lectură cu extinderi în artă plastică şi muzică,
care să-i motiveze pe elevi să se aventureze pe teritorii necunoscute lor, cum ar fi poezia haiku, muzica
clasică şi ambientală, artele japoneze: desen manga, origami
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului: • dezvoltarea gustului pentru lectură;
• conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale
(român şi japonez);
• conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică şi muzica în formarea lor ca
oameni;
• dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
• cunoaşterea unor activităţi ce se pot desfăşura în cadrul unui centru cultural străin;
• sporirea calităţii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
• consolidarea cunoştinţelor despre poezia descriptivă
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiari: Beneficiari direcţi: Elevi
din clasele a V-a, VI-a, a VII-a si a VIII-a.
Beneficiari indirecţi: Părinţii, şcoala, Asociaţia Musashino
D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii
finale): Un an, începând pe data de 8 octombrie 2013, activităţi lunare, încheindu-se pe data de
10.06.2014.
D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate)
a. Activitatea nr. 1
b. Titlul activităţii: „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”
c. Data/perioada de desfăşurare 8.10.2013
d. Locul desfăşurării: Şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
cadre didactice.
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : prezentarea activităţii,
dezbaterea motto-ului prin brainstorming
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Compunere (ce va constitui o parte a
argumentului portofoliului); Desen (ce va ţine loc de copertă)

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: De la text la imagine
c. Data/perioada de desfăşurare 22.10.2013, 12.11.2013
d. Locul desfăşurării: Şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
cadre didactice.
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Poezia descriptivă: Călin (file
din poveste), Mihai Eminescu, în care prin lucru pe grupe: analiza imaginilor câte unei strofe şi
realizarea unor colaje, picturi pe muzica lui Vivaldi, descoperim cum se transpun imginile din
cuvinte în grafică.
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei.

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
c. Data/perioada de desfăşurare: 26.11.2013
d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino, Braşov
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personal Asociaţie
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Poveşti în stil manga, lectură,
discutarea particularităţilor şi introducere în tehnica manga pe muzică ambientală
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Desen manga. Selecţie pentru revista şcolii,
temă: eseu (analiză de text)

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: De la text la imagine
c. Data/perioada de desfăşurare: 10.12.2013, 14.01.2014, 28.01.2014
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Cartea Oltului, Geo Bogza,
Pe drumuri de munte, Calistrat Hogaş, în care prin lectură, lucru pe grupe, vom realiza diferite
colaje, picturi pe muzica lui Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei

a. Activitatea nr. 5
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
c. Data/perioada de desfăşurare: 18.02.2014
d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personalul asociaţiei):
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Poveşti manga: tehnici,
lectură, desen, pe muzică ambientală
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Desen manga. Temă: eseu (analiză de text).
Selecţie pentru revista şcolii

a. Activitatea nr. 6
b. Titlul activităţii: De la text la imagine
c. Data/perioada de desfăşurare: 4.03.2014
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Pastelul, poezii de
Alecsandri, Bacovia şi Coşbuc, privire comparativă, lectură, lucru pe grupe, realizarea unor
colaje, picturi, pe muzica lui Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări, temă: argumentaţia speciei

a. Activitatea nr. 7
b. Titlul activităţii: Poeme în creion .
c. Data/perioada de desfăşurare: 18.03.2014, 8.04.2014
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri: -
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Creaţie de poezie şi proză (pe
baza unor imagini): pastel clasic/ modern, haiku, descrieri în proză
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Recitarea în oră deschisă şi expunerea celor
mai frumoase

a. Activitatea nr. 8
b. Titlul activităţii: De la text la imagine
c. Data/perioada de desfăşurare: 6.05.2014
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Cezara, Mihai Eminescu:
lectură, lucru pe grupe, realizarea unor picturi pe muzica lui Vivaldi
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Selectarea şi expunerea celor mai bune
lucrări. Temă: argumentaţia speciei. Includerea în revista şcolii

a. Activitatea nr. 9
b. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
c. Data/perioada de desfăşurare: 20.05.2014
d. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, personalul asociaţiei):
f. Parteneri: Asociaţia Musashino
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Desen manga
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Eseu. Obiecte decorative. Definitivarea
portofoliului

a. Activitatea nr. 10
b. Titlul activităţii: Text şi imagine, la final
c. Data/perioada de desfăşurare: 10.06.2014
d. Locul desfăşurării: şcoală
e. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunităţii):
f. Parteneri:
g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Prezentarea celor mai reuşite
texte, vizualizarea lucrărilor, redarea impresiilor.
h. Responsabil(i): Bălan Mihaela
i. Beneficiari: elevii
j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Oră deschisă. Feedback-ul activităţii.
Premiere

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (max. 1000


caractere): cu sprijinul cadrelor didactice şi a personalului asociaţiei, pe cât posibil:
 implicare din partea elevilor şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;
 comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm;
 abordarea, de către elevi, cu o oarecare maturitate a temelor în discuţie şi a relaţiei cu
diverşi membri ai comunităţii culturale;
 relaţionare şi cu alte persoane care colaboreaza cu Asociaţia;
îmbogăţirea achiziţiilor în ce priveste cultura generală;
D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
• analiza portofoliului proiectului
• diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice
• expoziţie fotografii şi lucrări
• includerea celor mai reuşite lucrări în paginile Revistei şcolii
• oră deschisă
• prezentare în comisia metodică de Uman
D.9. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere):
Continuitatea şi sustenabilitatea pot fi asigurate de succesul printre elevi a activităţii, astfel încât
aceştia sau alţii să-şi dorească să reluăm proiectul.
D.10. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să
le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere):
Mediatizare şi diseminare prin:
• www.didactic.ro, publicarea în revista şcolii
• corespondenţa cu părinţii prin Asociaţia părinţilor Bod Colonie
• comisii metodice
• portofoliul proiectului
• expunerea lucrărilor realizate
D.11. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu
comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul
(cel mult o pagină): Partenerul este Asociaţia Musashino Japonia, Braşov, cu sediul în Braşov. Str.
Olteţ, nr. 11, parteneriatul constând în organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative, creative
împreună. Atelierele desfăşurate acolo constau în prezentarea culturii şi poeziei japoneze (desen
manga, poezia haiku, tehnica origami), lucru pe grupe, iniţierea elevilor în tehnici culturale străine,
incitarea interesului pentru cultura japoneză, consolidarea noţiunilor artistice specifice vârstei elevilor,
compararea celor două culturi, realizarea de lucrări şi obiecte devorative.

F. DEVIZ ESTIMATIV
Finanţare Finanţări anterioare pe acelaşi
Fonduri solicitată Total proiect (anul 2012)
Nr. Descrierea
proprii din alte sumă Surse Alte TOTAL
crt. cheltuielilor*
surse RON proprii surse 2012
Cheltuieli de 640
1 transport
Cheltuieli cu 60
material
2 didactic
3 Premii 100

TOTAL RON 800


*Cheltuielile eligibile sunt: cazare şi masă participanţi, premii (cf OMECTS nr.3216/13.02.2008),
cheltuieli de organizare şi materiale (numai consumabile, nu obiecte de inventar), transport intern.

F. ALTE INFORMAŢII DESPRE APLICANT


a. Tipul unităţii de învăţământ (şcoală, liceu, palat, club)
b. Numărul cadrelor didactice participante la proiect
c. Numărul elevilor participanţi la proiect
d. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora
e. Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumeraţi mai jos
titlurile proiectelor, perioada de desfăşurare şi finanţatorul/finanţatorii)

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALII PARTENERI


G.1. Unităţile şcolare partenere (dacă există):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume,
funcţie, date de contact)

G.2. Alte instituţii implicate în proiect (dacă există) (NU cele participante/din grupul ţintă):
Adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact (nume şi prenume,
funcţie, date de contact)

Ediţia a III-a, 2014-2015


C. REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
k. Proiectul interdisciplinar “O nouă carte citită, o altă viaţă trăită” presupune participarea a
15 elevi, din clasele V-VII şi implicarea a unui cadru didactic: prof. Limba şi literatura
română Bălan Mihaela şi a doi colaboratori, voluntar Moldovan Andreea de la Asociaţia
Musashino şi preşedintele asociaţiei Vatra Hărmanului Micu Adrian.
l. Beneficiarii direcţi sunt elevii prin dezvoltarea spiritului artistic creativ şi critic, iar
beneficiarii indirecţi sunt păriţii, şcoala şi instituţiile partenere.
m. Activităţile propuse vor consta în întâlniri bilunare în care discutăm proză universală, dar şi
mitologie românească, o transpunem în imagini (bandă desenată în stil manga), ascultând
muzică clasică şi vizionând filme reprezentativ tematice. Patru întâlniri se vor desfăşura la
Asociaţia Musashino, iar două se vor desfăşura la Asociaţia Vatra Hărmanului şi se vor
concretiza prin eseuri, creaţie de poveste şi desen manga.
n. Activitatea principală va fi cea finală şi va consta în expunerea lucrărilor textuale şi
imagistice, prezentarea lor într-o carte legată manual prin creativitatea elevilor.
o. Impactul educativ pe care îl aşteptăm din partea elevilor este de a-şi dezvolta capacitatea de
a se exprima, de a crea texte imaginative, reflexive, care să-i ajute în activitatea educativă
ulterioară.

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1500 caractere)
Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile, comunitatea sunt patru concepte
fundamentale pe care se bazează învăţămantul şcolar. Fiecare grup de copii este o comunitate care
apreciază prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, care rezolvă probleme, controverse şi
explorează idei noi.
Activităţile extracurriculare sunt cu atât mai recomandabile cu cât vârsta copiilor de
preadolescenţă îi face mai deschişi la nou şi la diversitate. Acum ei au capacitatea maximă de
atractivitate şi angajament în activităţi ce le stimulează creativitatea.
Tocmai această latură creativă a lor dorim să o dezvoltăm într-un proiect educaţional în
colaborare cu Asociaţia Musashino Japonia, Braşov şi Asociaţia Vatra Hărmanului, Hărman. Pornind
de la proză trecem prin muzică clasică şi ambientală spre mitologie românească, imagine, desen,
finalitatea întâlnirilor constând într-un portofoliu interdisciplinar text-imagine.
Împreună, profesorul de Limba şi literatura română şi colaboratorii proiectului vor asigura optima
desfăşurare a activităţilor atât în sala multimedia, cât şi la Asociaţia Musashino şi la Asociaţia Vatra
Hărmanului, invitând grupul de elevi şi dirijându-l spre o perspectivă interdisciplinară a artei.
D.2. Scopul proiectului:
Realizarea unui cerc de lectură cu extinderi în artă plastică şi muzică, care să-i motiveze pe elevi să se
aventureze pe teritorii necunoscute lor, cum ar fi: credinţe populare româneşti, artele japoneze: desen
manga, muzica clasică.
D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului:
o dezvoltarea gustului pentru lectură;
o conştientizarea valorii artei şi a manifestărilor ei specifice în diverse medii culturale
(român şi japonez);
o conştientizarea rolului împletirii literaturii cu arta plastică, filmul şi muzica în formarea
lor ca oameni;
o dobândirea unor comportamente adecvate în diverse situaţii;
o sporirea calităţii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
o consolidarea cunoştinţelor despre textul în proză
D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
Proiectul se adresează elevilor înclinaţi spre partea umanistică procesului educativ, copii care doresc să
citească, să-şi lărgească orizontul de aşteptare, devenind apoi capabili să conecteze informaţii literar-
culturale şi vizual-artistice.
D.5. Beneficiari:
Beneficiari direcţi: Elevi din clasele a V-a, VI-a şi a VII-a.
Beneficiari indirecţi: Părinţii, şcoala, Asociaţia Musashino, Asociaţia Vatra Hărmanului.
D.6. Durata proiectului (când începe şi când se termină, inclusiv data/perioada activităţii finale):
Un an, începând pe data de 7 octombrie 2014, activităţi bilunare, încheindu-se pe data de 16.06.2015.
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1
a. Titlul activităţii: „O nouă carte citită, o altă viaţă trăită”
b. Data/perioada de desfăşurare 7.10.2013
c. Locul desfăşurării: Şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
prof. Bălan Mihaela.
e. Descrierea pe scurt a activităţii: prezentarea activităţii, dezbaterea motto-ului prin
brainstorming

Activitatea nr. 2
a. Titlul activităţii: De la text la imagine
b. Data/perioada de desfăşurare 21.10.2014, 4.11.2014
c. Locul desfăşurării: Şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): elevii,
prof. Mihaela Bălan
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Povestea fără sfârşit, Michael Ende: citim
fragmente, discutăm ideea de poveste fără sfârşit, tema fiind lectura integrală a romanului,
urmând să vizionăm filmul şi să discutăm argumentativ carte-film

Activitatea nr. 3
a. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
b. Data/perioada de desfăşurare: 18.11.2014, 10.02.2015,
c. Locul desfăşurării: Asociaţia Musashino, Braşov
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanti ai comunitatii etc): elevi,
prof. Bălan Mihaela, personal asociaţie, Andreea Moldovan
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Introducere în banda desenată, lectură, discutarea
particularităţilor şi introducere în tehnica manga pe muzică ambientală, tema pentru ora
următoare fiind crearea unei benzi desenate. Poveşti manga: tehnici, lectură, desen, pe muzică
ambientală japoneză

Activitatea nr. 4
a. Titlul activităţii: De la text la imagine
b. Data/perioada de desfăşurare: 2.12.2014, 16.12.2014, 13.01.2015, 27.01.2015
c. Locul desfăşurării: şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanti ai comunitatii etc):
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Împărăţia lui Borţun de Adrian Lăcătuş, lectură
integrală, exersarea dicţiei, selectarea pasajelor descriptive şi discutarea lor, exemplificarea
umorului (proză rimată, joc lingvistic, parodiera basmului), vizionarea filmului de desen animat
Epic, temă – realizarea unei poveşti în desen.
Activitatea nr. 5
a. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
b. Data/perioada de desfăşurare: 24.02.2015, 21.04.2015
c. Locul desfăşurării: Asociaţia Vatra Hărmanului
d. Participanţi (elevi, cadre didactice): elevi, prof. Bălan Mihaela, d-l Micu Adrian
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Introducere în mitologie românească, vizitarea
muzeului satului. Simboluri populare româneşti în motive decorative, ascultarea unor poveşti
populare româneşti, identificarea conexiunilor cu mitologia universală

Activitatea nr. 6
a. Titlul activităţii: De la imagine la text.
b. Data/perioada de desfăşurare: 3.03.2015, 17.03.2015, 31.03.2015
c. Locul desfăşurării: Şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice): elevi, prof. Bălan Mihaela
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Creaţie de proză pe baza unor imagini din filmele de
desen animat Epic, Frozen: descriere, vizând puterea de sugestie şi naraţiune, vizând dinamica
acţiunii.
Activitatea nr. 7
a. Titlul activităţii: Atelier literar şi plastic
b. Data/perioada de desfăşurare: 5.05.2015, 19.05.2015, 2.06.2015
c. Locul desfăşurării: Şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, personalul asociaţiei): elevi, prof. Bălan Mihaela
e. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Producere de text şi desen fie
în formă de bandă desenată, fie în mod clasic.
Activitatea nr. 8
a. Titlul activităţii: Text şi imagine, la final
b. Data/perioada de desfăşurare: 16.06.2015
c. Locul desfăşurării: Şcoală, sala multimedia
d. Participanţi (elevi, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunităţii):
e. Descrierea pe scurt a activităţii: Prezentarea celor mai reuşite texte, vizualizarea
lucrărilor, redarea impresiilor, realizarea cărţii expozitive
D.8. Diagrama Gantt a activităților, vezi anexa
D.9. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
 implicare din partea elevilor şi responsabilitate pentru fiecare temă stabilită;
 comportament corespunzator situaţiei în care ne aflăm;
 abordarea, de către elevi, cu o oarecare maturitate a temelor în discuţie şi a relaţiei cu
diverşi membri ai comunităţii culturale;
 relaţionare şi cu alte persoane care colaboreaza cu Asociaţia;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului –
o analiza portofoliului proiectului
o diplome din partea organizatorilor, pentru elevi şi cadre didactice
o expoziţie fotografii şi lucrări
o includerea celor mai reuşite lucrări în paginile Revistei şcolii
o oră deschisă
o prezentare în comisia metodică de Uman
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Continuitatea şi sustenabilitatea pot fi asigurate de succesul printre elevi a activităţii, astfel încât
aceştia sau alţii să-şi dorească să reluăm proiectul
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului.
Mediatizare şi diseminare prin:
• www.didactic.ro, publicarea în revista şcolii
• corespondenţa cu părinţii prin Asociaţia părinţilor Bod Colonie
• portofoliul proiectului
• expunerea lucrărilor realizate
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
Colaboratorii proiectului sunt:
1. Asociaţia Musashino Japonia, Braşov, cu sediul în Braşov. Str. Olteţ, nr. 11, colaborarea
constând în organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative, creative împreună. Atelierele
desfăşurate acolo constau în prezentarea stilului manga din cultura japoneză (banda desenată
manga), lucru pe grupe, iniţierea elevilor în tehnici culturale străine, incitarea interesului pentru cultura
japoneză, consolidarea noţiunilor artistice specifice vârstei elevilor, compararea celor două culturi,
realizarea de lucrări imaginale.
2. Asociaţia Vatra Hărmanului, Hărman, str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, colaborarea constând
în întâlniri la sediul asociației unde vom discuta, vom citi, vom analiza simbolurile mitologice și
populare românești regăsibile în obiectele tradiționale.

E. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Alte surse
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii
crt. sumă

Cheltuieli transport - microbus şcolar 130


1
2 Material didactic 100
3 Premii – Asociaţia părinţilor 150
TOTAL RON 130 250 380

F. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Anul de desfășurare Ediția Buget total Din care
contribuţie
proprie/alte surse
2012-2013 1 800 640
2013-2014 2 800 640

Coordonator (nume și semnătură)..................................................

Director unitate (nume și semnătură)...............................................