Sunteți pe pagina 1din 6

MODEL TEHNICO-ECONOMIC CADRU

PENTRU CREŞTEREA CAPRINELOR

1.Rase de caprine
Rase Z ona de creştere Potenţialul productiv
-Carpatina - în toate regiunile ţării -250-300 l lapte/lactaţie
-Albă de - Banat, Transilvania, -400-450 l lapte/lactaţie
Banat Bucovina

2.Construcţii zootehnice
a) Suprafaţa pe cap de animal:
-Ţapi: 1,8 m2/cap.
-Capre mame: 1,5m2/cap.
-Tineret caprin: 0,3 m2/cap.

b)Tipuri de adăposturi:
-Pentru caprine se vor construi adăposturi simple deoarece
sunt foarte rezistente la factorii climatici. U. M. Boxă de Boxă cu Boxă
-Funcţie de numărul de capre pe care le deţine Pentru capre capre iezi cruzi individuală
crescătorul gestante pentru 0-7 zile
se pot construi şoproane sau saivane. fătare
-Saivanele trebuie să asigure un anumit grad de confort Capacitatea capete 10-15 25 lungime 1,2
in m
funcţie de categoria de vârstă( înălţimea la pereţii din Spaţiu util de m.p. 1,5 1,3 lăţime 1,2
spate să fie de 1,2 m; la faţadă de 1,8 m; iar la coama cazare m
acoperişului de 3,5 - 4 Front de m 0,4 0,3 înălţime 0,9
furajare m
Pentru capre cu iezi
U.M. Boxă pentru Boxă pentru
iezi mijlocaşi iezi zburaţi
de 8-30 zile de 31-75 zile
Capacitate capete 50 80
Spaţiu util de m.p. 1,4 1,6
cazare
Front de furajere m 0,3 0,3

c). Îngrijirea adăposturilor


- anual pregătirea adăposturilor necesită măsuri de ordin gospodăresc:
a) reparaţii la pereţi, uşi, ferestre şi pardoseli;
b) igenizare prin văruirea pereţilor, tavanelor şi standurilor;
c) aşternutul din adăpost să fie curat, care poate fi: din paie de cereale, coceni de porumb, vrejuri, plevuri şi să nu fie mucegăit .
d). Amplasarea adăposturilor
-Terenul ales să fie salubru, cu structură uniformă, neinundabil;
-Să existe surse suficiente de apă potabilă;
-Să existe posibilităţi de acces uşor şi direct la căile principale de comunicaţii (la păşune);
-Zona în care se construieşte trebuie să fie lipsită de factori nocivi (fum, pulbere, gaze toxice, mirosuri neplăcute şi praf);
-Să se ţină seama de factorii climatologici ai regiunii (nivelul precipitaţiilor, tăria şi direcţia vânturilor, valori ale temperaturii şi
umidităţii).
e). Orientarea adăposturilor
-Adăposturile închise cu ferestre pe ambii pereţi longitudinali se orientează cu axul longitudinal paralel cu direcţia dominantă a
vânturilor din zonă;
-Adăposturile cu o latură deschisă se orientează pe direcţia opusă vântului dominant.
f).Cerinţe de microclimat
Temperatura (º C)
Specia şi categoria minim maxim optim
Saivan compartimentat 8 - 12-15
pentru fătări
*Umiditatea relativă a aerului în adăpost să fie cuprinsă între 75-90%.
3.Construcţii anexe
-stâna de vară formată din:
-cameră pentru îngrijitori animale,
-cameră de muls
-strunga şi ocolul pentru capre (cu plasă protectoare).

4. Reproducţia la animale
-Vârsta optimă pentru prima montă la femele este de 9-10 luni iar la masculi
de16-18 luni;
-Unui reproducător (ţap) i se poate repartiza 20-30 femele pentru cei tineri iar
pentru cei adulţi 30-40 capre;
-Căldurile apar de obicei toamna(septembrie-noiembrie) şi durează între 30-42
ore şi se repetă la 18-21 zile;
-La apariţia căldurilor laptele îşi modifică compoziţia şi la fierbere se brânzeşte,
pofta de mâncare redusă, vulva se tumefiază şi se constată scurgeri de mucus
sticlos filant;
-Durata gestaţiei este de 150-165 zile;
-Monta se poate realiza natural şi artificial.

5. Flux tehnologic
a) furajarea caprinelor:
- La păşune: masă verde 8-10 kg/zi capre adulte, 5-6 kg/zi tineret şi 2-3 kg/zi la iezi după înţărcare;
- La stabulaţie: durează 150 zile, furajele folosite în hrană sunt: vrejii, cocenii, pleava, frunzare, nutreţuri suculente, fânuri şi nutreţuri
concentrate pentru o capră de 40-60 kg sunt necesare: 1,75-2,2 UN şi 170-240 gr. PBD.

Raţii furajere pentru capre în lactaţie


Cu 2 kg lape/zi Cu 4 kg lapte /zi Cu 6 kg lapte/zi
Fân natural 2 kg Fân natural 2 kg Fân 1 kg Fân 2,2 kg Fân 1,5 kg Lucernă verde 5
kg
Sfeclă 1 kg Sfeclă 4 kg Borceag 2 kg Frunzar 1 kg Masă verde 5 kg Ovăz 0,2 kg
Tărâţe 0,4 kg Orz 0,3 kg Sfeclă 3 kg Siloz 2 kg Tărâţe 1,5 kg Tărâţe 1 kg
Şroturi 0,1 kg Mazăre 0,2 kg Tărâţe 1 kg Şrot 0,4 kg Ovăz 0,5 kg Orz 1 kg

Raţie furajeră pentru ţapi reproducători


2-2,5 kg fân de leguminoase, 1,5 kg morcov, 1 kg concentrate (ovăz, orz, mei, şroturi, mazăre).

b). Exploatarea caprinelor


Vârsta maximă de exploatare este de 7-8 ani.
c). Fazele tehnologice de creştere a tineretului de prăsilă
-Ieduţele destinate reproducţiei trebuie să aibă greutatea de 30-35 kg.
-Sporul mediu zilnic este de 150-250 gr. cu un consum specific de 5 UN astfel că la 8-10 luni să fie apt de reproducţie.
*Optimizarea raţiilor şi elaborarea planului de furajare presupune următoarele:
-Stabilirea listei de furaje existente în fermă (fânuri, grosiere, suculente, amestec de concentrate, furaje combinate, masă verde).
-Fixarea normei de furaj şi zi (0,5 -1 kg fân de leguminoase, 0,5-1 kg. vreji de leguminoase, 1 kg siloz sau rădăcinoase şi 200-250
gr concentrate).

-Stabilirea necesarului anual de furaje .


Categoria Efecti Neces Fânuri Grosiere Suculente Masă verde Amestec de Furaje
v ar total concentrate combinate
furaja anual
t
Cap Mii UN Pe Pe Pe Pe Pe cap Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pr
cap peri cap şi perioad şi zi perio cap perioad cap perio cap peri
şi zi oad zi ă adă şi zi ă şi zi adă şi zioad
ă ă
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
Capre 250 164 1,4 217 1,5 232 2 310 10 2100 0,20 250 0,23 -
mame
Tapi 10 7 2,7 415 1,5 232 2,7 415 9 1890 0,3 40 - -
Tineret de 140 66 1 155 0,5 77 2,5 387 6,5 1365 0,14 18 - -
reproducţie
Iezi 0-3 125 18 0,30 90 - - - - 1,5 135 - - 0,11 10
luni
6. Organizarea păşunatului
- Trecerea de la perioada de stabulaţie la păşunat se face treptat;
- Păşunatul pe o parcelă nu trebuie să depăşească 5-6 zile şi apoi se lasă liberă15-20 zile pentru repaus şi se refoloseşte când
iarba are o înălţime de 8-10 cm;
- Pentru o păşune slabă se repartizează 3-5 capre /ha iar pe cele cu producţii mijlocii şi ridicate între 8-15 capre/ha;
- Se cunosc mai multe sisteme de păşunat: păşunatul liber, în front, pe parcele sau tarlale, sau în benzi.

7.Măsuri sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor în fermele de caprine


- În spaţiile destinate fătării şi creşterii tineretului în primele 3-4 săptămâni
se va respecta curăţenia şi igiena administrării alimentelor, făcându-se dezinfecţia
după fiecare ciclu de fătare;
- Dezinfecţia staţionarului sanitar-veterinar;
- Deratizări generale;
- Dezinsecţia;
- Obligativitatea controlului sanitar-veterinar.
9. MODUL DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR

• Pentru a beneficia de subvenţii, solicitantul trebuie să fie înscris în


Registrul Fermelor, iar suprafaţa pe care o posedă să nu fie mai mică
de 1 ha, formată din parcele de cel puţin 0,3 ha; 8.Calcule economice estimate pentru anul 2008 pentru 525 c
• Subvenţiile se acordă în urma completării unei cereri care se depune (capre mame 250 capete,
la sediul APIA unde îşi are domiciliu solicitantul; ţapi 10 capete, tineret de reproducţie 140 capete şi iezi 0-3 lu
• Depunerea se face la începutul fiecărui an (pentru anul 2008 capete)
perioada de depunere a cererilor a fost între 01. 03. 2008-
UM
15.06.2008, conform OUG nr.125/2006,Legii Cantitate
nr. 139/2007 şi Preţ
OM nr. Total
64/31.01.2008); Ron/UM lei
Venituri(V)
• Se acordă plăţi directe pe hectar din fondurile Uniunii Europene şi 150.300,00
-vânzare producţie
plăţi naţionale complementarel din bugetul Ministerului
principală 100.000 Agriculturii;
1,5 150.000,00
• Pentru
-vânzare producţie secundară
a beneficia to
de subvenţii, crescătorii 3.000 0.1
din sectorul zootehnic 300,00
trebuie
-subvenţii sa ţinăsi cont
naţionale de prevederile
europene Cap Ordinului nr.
250 255 din 30 aprilie
2008 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice 19.409,00
Cheltuieli(C)
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
-furaje naţionale directe complementare kg 8.338 0,50 4.169,00
în sectorul zootehnic, în acord cu
-material cap
biologic comunitare în domeniu.
reglementările 10 500,00 5.000,00
-energie kw 400 0,6 240,00
• combustibil
-apă, Efectivul exploatatiei să fie de 25 capete femele care la data de 31 500,00
martie 2008 au implinit vârsta de 1 an.
-medicamente 500,00
-forţa de muncă Nr.muncitori 10 800/muncitor 8.000,00
• Cererea se depune la centrul regional A.P.I.A. până la data de 15. 06.
-alte cheltuieli 1.000,00
2008
Rezultat financiar (R=V-C) 130.891,00
+
subvenţii
10. TRASABILITATEA

 Înregistrarea tuturor elementelor care


constituie filiera de trasabilitate respectiv :
- lanţul animalier
- lanţul furajer
- lanţul medicamentos
- lanţul alimentar
- lanţul de distribuţie şi comercializare

S-ar putea să vă placă și