Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECŢIE

CLASA:a IV-a
ARIA CURRICULARA: Matematică şi ştiinţe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE INVATARE: Numere naturale 0-1000
SUBIECTUL LECTIEI: Exercitii si probleme cu ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea
parantezelor
TIPUL LECTIEI: Recapitulare si consolidare
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la numerele naturale
şi operaţii cu acestea
OBIECTIVE OPERATIONALE:
A) COGNITIVE:
OC 1 – să efectuezeexercitii si probleme cu cele patru operaţii a numerelor naturale 0-
1000, utilizând algoritmii de calcul corespunzător;
OC 2 – să utilizeze terminologia specifică operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire,
împărţire în rezolvarea unor exerciţii ;
OC.3 – să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-o expresie numerica cu sau fara
paranteze in rezolvarea exerciţiilor;
OC 4 - să rezolve probleme, urmărind etapele de lucru corespunzătoare ;
B) AFECTIVE:
OA.1 – vor manifesta interes pentru efectuarea corespunzătoare a sarcinilor ;
OA.2 – vor participa activ la activităţile desfăşurate ;
C) PSIHO-MOTRICE:
OM.1 – să scrie lizibil şi îngrijit pe fişe şi la tablă;
OM.2 – să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra corect instrumentele de lucru;

STRATEGII DIDACTICE:
Elemente de strategie didactică:
 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observaţia,
algoritmizarea, munca independentă, jocul didactic, metoda ciorchinelui,
”Ştiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat”,metoda RAI.
 Resurse materiale: planşe didactice, fişe de lucru, fişe de evaluare, markere,
planşe,diapozitiv, calculator,minge antistres.
 Forme de organizare: frontal, indvidual, în echipe;
 EVALUARE: observarea sistematică, probă scrisă, probă orală, autoevaluarea,
evaluare de catre colegi.
 RESURSE METODICE:

 Pedagogice:
Matematică, manual pentru clasa aIVa;editura Sigma si editura Aramis
Culegere de exerciţii şi probleme matematice, autor Angelica Călugăriţa ;
Matematica,competente si performanta,Paralela 45
Wwwdidactic.ro
Oficiale:
Curriculum Naţional. Programa şcolară pentru învăţământul primar, clasa aIVa ;
Evaluarea in invatamantul primar(descriptori de performanta)

 RESURSE TEMPORALE: 50’


 RESURSE UMANE: 27de elevi, 1 cadru didactic
Continutul instructiv-educativ al lecţiei Stategii didactice
O
Mijlo Forme Evaluare
b. Etapele
Metode şi ace de de
O lecţiei/Timp Activitatea invăţătorului Activitatea elevilor
procedee învăţă organiza
p.
mânt re
0 1 2 3 5 6 7
1.Moment Stabilesc climatul necesar bunei Elevii pregătesc Instructajul Frontal
organizatori desfăşurări a orei. materialele necesare în verbal
O c timpul lecţiei şi se Conversatia
A 2 min. conformează regulilor de
1 disci plină.
2. Captarea Frontal Evaluare
atenţiei Captarea atenţiei se realizează Completează ciorchinele fişa orală
2 min prin completarea unui ciorchine. ciorchinele.
(anexa 1). Observar
ea
3.Verificarea sistemati
O cunoştinţe Pe o fişă sunt trecute enunţuri legate Elevii citesc enunturile că
A lor de ordinea de rezolvare a operaţiilor şi stabilesc valoarea de exerciţiul fişa
1 3 min. matematice şi de folosire a adevărat sau fals,notand
parantezelorElevii noteaza adevarat pe fise si apoi verifica la Frontal Evaluare
(A)sau fals(F),apoi se verifica la tabla a scrisa
tabla.
Frontal

O 4. Anunţarea
A titlului Individual
2 lecţiei şi a Voi anunta elevilor titlul lecţiei şi
obiectivelor obiectivele urmărite pentru această Ascultă cu atenţie.
O 1 min. lecţie.
M Se scrie titlul lecţiei la tablă
2
5. Dirijarea  Exerciţii de exersare de Elevii sunt atenţi la Conversaţie
O învăţării priceperi şi deprinderi de explicaţiile date. exerciţiul
1 20 min. calcul matematic
Se vor rezolva exerciţii de calcul Rezolvă exerciţiile de
mintal:Raspundeti oral: calcul mintal. Individual Evaluare
9+3x4= Metoda Fişe orală
25-2x3= RAI de
50+30-20= lucru
100:25x5= individual
0x7+5=
6x3:3x0= Elevii rezolvă
Gaseste numerele: exerciţiile.
-cu 25 mai mare decat 35;
-de 6 ori mai mari decat 15; Planşă individual
-cu 7 mai mic decat 45; , mar
-de 3 ori mai mic decat 120; ker

O Activitate in perechi:
2 explicaţia Evaluare
Exercitii cu cele patru operatii Exerciţiul scrisă
matematice si ordinea efectuarii lor
cu paranteze (anexa1) Rezolvă sarcinile date.
O exerciţiul
C Individual
1 Fişe Frontal.
Activitate individuala:
de Evaluare
Exercitii (anexa 2) lucru scrisă
 Problemă: Ştiu/Vreau să Ştiu/Vreau
O ştiu/Am să ştiu/Am
C Îdeplinesc paşii care învăţat
1 învăţat (in perechi) trebuie urmaţi în cadrul
O Vor avea ca sarcină rezolvarea jocului.
C cerinţelor din fişă.(anexa 3) Fişe de
2 lucru Individual Analiza
 Compune o problema dupa
O Frontal. probleme
exercitiul urmator,apoi
C lor
rezolva (anexa4).
3 6. Ascultă indicaţiile date. exerciţiul
O Asigurarea Elevii vor avea de rezolvat o fişă Evaluare
C retenţiei şi de evaluare.(anexa 5) Rezolvă fişa de scrisă
4 transferului evaluare.
O 8 min.  „Cuvinte magice” Jocul
C Cer fiecărei echipe să calculeze Calculează exerciţiile. didactic
5 şi să completeze cifra Autoeva
corespunzătoare fiecărui Luarea
O rezultat(Anexa 6)
C
2 Se fac aprecieri generale şi
O 7. Încheierea individuale cu privire la răspunsurile
C lecţiei şi comportamentul elevilor în timpul Ascultă concluziile,
4 3' activităţii observaţiile,
O recomandările făcute de conversaţia Aprecieri
cadrul didactic de sprijin verbale
C
5
Notaţi A pentru Adevărat ori F pentru fals :

1. Într-un şir de operaţii de acelaşi ordin, fără paranteze, efectuăm operaţiile în ordinea dată.

2. Într-un şir de operaţii scrise fără paranteze, se efectuează întâi operaţiile de ordinul II şi apoi pe cele de ordinul I.

3. Parantezele pot fi doar rotunde ( ) şi pătrate [ ] .

4. Într-un exerciţiu cu paranteze de toate felurile începem cu efectuarea operaţiilor din parantezele mici.

5. Cele trei feluri de paranteze sunt: (…) ; […] ; {…} .

6. Acoladele se tansformă în paranteze rotunde (când acestea nu mai există).

7. Acoladele care închid cel puţin o paranteză mare se transformă în paranteze pătrate ( când acestea nu mai există ) .

*Se verifică numerele enunţurilor corecte şi se trec pe tablă


Anexa 1
Fişă de lucru(Activitate în perechi)
Încercuiţi rezultatul corect:

213X 2= 510, 426, 869;


100: 5= 500, 2, 20.
135+ 2= 142, 126, 137
478-123= 155, 355, 344

Anexa 2
Ciorchinele

Sarcină:Completaţi ciorchinele cu
cuvinte legate de tema dată.

OPERAŢII

Anexa 3
Cadranele
Elevii vor fi grupaţi; Echipa va primi o fişă de lucru pe care construieşte propriul cadran completat, ţinându-se cont şi
de ideile colegilor de lucru.

3. Daniel are în biblioteca personală 431 de cărţi cu poezii, iar


1. Efectuaţi: cărţi cu poveşti de 2 ori mai multe.
(121-3) X 5= 213:3+5= Formulaţi o întrebare pentru a rezolva problema printr-o singură
41 x( 3+2)= 289-320:4= operaţie?

2. La produsul numerelor 421 şi 2 adugaţi câtul 4. Scrieţi semnul de relaţie potrivit <,>,= între perechile de
numerelor 255 şi 9 produse:
a) 235 X 3___ 2 X 124;

b) 315 X 2___ 147 X 3.

Anexa 4 (exerciţii-planşă)
a) Calculaţi respectând ordinea operaţiilor exercitiul scris la tablă:
1+2x 4x5–7=

b)Aflaţi numerele de 2 ori mai mari decât fiecare din numerele 513, 241, 316, 275.
b) Scrieţi un exerciţiu în care să existe o împărţire , o înmulţire, o adunare şi o scadere.

Anexa 5
Problemă-„Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”

În livada noastră sunt 2 rânduri de meri cu câte 312 pomi pe fiecare rând şi 3 rânduri de peri cu câte 124 pomi pe fiecare rând.
Câţi pomi fructiferi sunt în livadă?
Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

Anexa 5
Joc didactic–„CUVÂNTUL MAGIC”
Dau fiecărei echipe câte o fişă şi explic ce au de făcut. Verific dacă au obţinut cuvântul corect.
Calculaţi şi scrieţi cifra corespunzătoare fiecărui rezultat. Citiţi cuvântul obţinut.
214x2= 202x1= 3x124= 411x3 241x4=

202 372 428 964 1233


B R A V O

Anexa 6
Fişă de evaluare
Obiective:
-să calculeze operaţiile cu numere naturale de la 0 la 1000;
-să scrie semnul de relaţie potrivit între perechile de numere;
-să rezolve problema cu două operaţii.
I1. Calculaţi:
5 X 6 +4= (312-310) : 1 =
48-12 X 3 = (416+4) X 3 =
2. Scrieţi semnul de relaţie potrivit între perechile de produse:
a. 241 X 2 315 X 4
b. 420 X 6 126 X 3

I3. La o librărie s-au adus 230 de caiete, iar pixuri de 3 ori mai multe.
Câte rechizite s-au adus în total?

Itemii de evaluare
ITEMI FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Calculează corect toate Calculează corect 3 operaţii de Calculează 2 operaţii de
operaţiile de înmulţire; înmulţire; înmulţire.
Scrie semnul de relaţie Scrie semnul de relaţie Scrie semnul de relaţie
corespunzător între perechile de corespunzător în prima pereche corespunzător în prima pereche
numere; de numere; de numere;
Rezolvă corect problema, cu Rezolvă corect decât o operaţie Rezolvă o operaţie, cu sprijin
două operaţii.. din problemă. acordat.