Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI " DIN IA$1

RECTORAT

DECIZIE

Nr. 2200/15.11.2017 Privind programarea concediului de odihna in anul 2018 pentru angajatii
Universitatii Tehnice " Gheorghe Asachi " din la!j>i
===============================================================================
Avand In vedere referatul Directiei Resurse Umane nr. 22055/07 .11.2017, Extrasul nr. 19 din procesul
verb al al ~edin~ei Consiliului de Administratie din data de 10.11 .2017 , in confonnitate cu :
1. Legea Educatiei Nationale nr.1/05.01 .2011 ;
2. Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului nr.5559/07.10.2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna a personalului didactic din lnvatamant;
3. Hotararea Guvernului nr. 250/08 .05.1992 privind concediul de odihna l?i alte concedii ale salaria~ilor din
administra~ia publica , din regiile autonome cu specific deosebit ~i din unita~ile bugetare , republicata ;
4. Ordonanta Guvernului nr.10/30 .01 .2008 privind nivelul salariilor de baza ~i al altor drepturi ale
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000, art.23;
5. Legea nr.53/24.01.2003 (Codul Muncii) ~ republicata;
6. Contractu! Colectiv de M~nca, inregistrat In Registrul unic de eviden~a allnspectoratului Teritorial de
Munca lal?i, Ia nr.47/20.03.2015, prelungit prin actul adi~ional nr. 1 din 20.03 .2017, pentru o perioada de
un an;
7. Contractu! Colectiv de Munca Ia nivel de grup de unita~i din sectorul de activitate invatamant superior,
publicatln Monitorul Oficial nr.3/07.07.2017 (Partea a V-a) ~i potrivit Ordinului M.E.N .C .S. nr.
3337/04.03.2016 ,

RECTORUL UNIVERSITATII
Decide:

Art.1 . Cadrele didactice din Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi " din la9i beneficiaza de
concediu anual de odihna cu plata Tn perioada vacantelor universitare, potrivit Hotararii Senatului nr.
242/14 .07 .2017 cu o durata de 48 de zile lucratoare, dupa cum urmeaza:
23 decembrie 2017- 07 ianuarie 2018 = 6 zile lucratoare
05 februarie 2018 - 11 februarie 2018 = 5 zile lucratoare
07 aprilie 2018 - 15 aprilie 2018 = 3 zile lucratoare
16 iulie 2018 31 august 2018 = 34 zile lucratoare
TOTAL = 48 zile lucratoare

Art.2(1 ). Personalul didactic auxiliar ~i persona lui nedidactic Tn conformitate cu prevederile


Contractului Colectiv de Munca Ia nivel de Universitate 9i Contractului Colectiv de Munca Ia nivel de
grup de unitati din sectorul de activitate Tnvatamant superior, beneficiaza de concediu anual de odihna,
Tn raport cu vechimea Tn munca, astfel :
Vechime in munca Durata concediului*
Pana Ia 5 ani: 21 zile lucratoare
l ntre 5- 15 ani: 24 zile lucratoare
5 Lf ~/ :) fv< I , If ..\. OJ -{'
Peste 15 ani: 28 zile lucratoare
Art.2(2). Personalul din activitatea de cercetare §tiint ifica atestat, are dreptul Ia un
concediu de odihna In raport cu vechimea In munca , astfel:

Vechime In munca Durata concediului *


Pana Ia 5 ani: 24 zile lucratoare
Tntre 5 ;;i 15 ani : 26 zile lucratoare
Peste 15 ani: 28 zile lucratoare

*Nota
La numarul de zile de concediu de odihna stabilit conform vechimii Tn munca se adauga , dupa
caz , concediu l de odihna suplimentar pentru conditii de munca , aprobat conform legii.

Art.2(3). Concediul de odihna In anul 2018 , pentru personalul didactic auxiliar ~i personalul
nedidactic, In functie de numarul de zile aferente fiecarui angajat, se programeaza In urmatoarele
perioade:

03.01.2018-05.01.2018
04.06.2018 - 21.09.2018
27.12.2018-31.12.2018

Exceptie de Ia programarea mai sus mentionata , face personalul din anumite sectoare de
activitate , care va efectua concediul de odihna pe lntreaga perioada a anului ~i anume:

1. Facultati ~i Sector administrativ:


• portari!paznici- pentru asigurarea permanentei conform graficului de activitate ;

2. Directia Servicii Studente~ti - pe baza de referat aprobat de Consiliul de


Administratie:
• personalul angajat Ia caminele deschise In luna au'gust;
• personalul de paza ~i personalul ce deserve~te punctele termice

Art.3. Prezenta decizie s-a transmis Ia: Rectorat, Prorectoratul Didactic ~i Asigurarea Calitatii ,
Prorectoratul Cercetare,Dezvoltare ~i lnovare, Prorectoratul Managementul Resurselor, Prorectoratul
Relatii lnternationale, Prorectoratul lnformatizare ~i Comunicatii Digitale , Prorectoratul Relatia cu
Studentii, Directia Generala Administrativa , Directia Resurse Umane, Directia Economica, Directia de
Management ~i Monitorizare Proiecte, Compartimentul Audit, 11 facultati , Departamentul pentru
Pregatirea Personalului Didactic, Directia lnformatizare ~i Comunicatii Digitale.

\RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Dan CA~CAVAL

$ef Birou~erso I,
fntocmit, ~briel REA
Adm.fin.Roxana NASTASA

~-
~"t:-"-'
2
7