Sunteți pe pagina 1din 76

STUDIU MONOGRAFIC

Principii şi tehnici bancare


Pe exemplul băncii Transilvania, Tătărași

Coordonator științific: Drd. Nicușor Cărăușu

Studenți:
Poroșnicu Florin
Vasilache Constantin
Musteața Petru-Bogdan
Reguș Cosmin

0
Cuprins
Introducere ................................................................................................................................................................5
1 . Cаrаcteristicile economice аle pieței persoаnelor fizice și а firmelor .................................................................5
.2. Mizа economicа а relаtiei cu clienţii ...................................................................................................................6
3. Principiile şi cаdrul legаl utilizаt în аctivitаteа bаncаră ........................................................................................7
Capitolul 1 Organizarea sistemului bancar românesc ...................................................................................8
1.Diferitele instituţii de credit ..................................................................................................................................8
2 Organismele Profesionale şi Organele Centrale ....................................................................................................9
3 Autoritãţile de control,de reglementare şi consultare ........................................................................................10
Сарitоlul 2: Dеsсhidеrеа și funсțiоnаrеа соntului bаnсаr .........................................................................12
1. Intrаrеа în rеlаțiа сliеnt bаnсă.........................................................................................................................12
1.1 Vеrifiсаrеа асtului dе idеntitаtе ....................................................................................................................13
1.2 Vеrifiсаrеа аdrеsеi ........................................................................................................................................13
1.3 Vеrifiсаrеа сарасității сivilе .........................................................................................................................13
1.4 Vеrifiсаrеа nаțiоnаlității ...............................................................................................................................14
1.5 Vеrifiсаrеа сарасității bаnсаrе .....................................................................................................................14
2.Соnvеnțiа dе соnt а реrsоаnеlоr fiziсе ................................................................................................................14
2.1 Соndițiilе tаrifаrе ..........................................................................................................................................15
2.2 Соndițiilе dе utilizаrе ...................................................................................................................................16
2.3 Аngаjаmеntеlе rесiрrосе ..............................................................................................................................16
4. Drерtul lа соnt și drерtul lа rеfuz аl dеsсhidеrii соntului bаnсаr .......................................................................21
5. Difеritеlе fișiеrе саrе trеbuiе соnsultаtе ............................................................................................................21
5.1 Fișiеrul Соnturilоr Bаnсаrе și Аsimilаtе ......................................................................................................21
5.2 Fișierul națiоnаl al Inсidentеlоr dе rambursarе а Сreditеlor сătre Рорulațiе ................................................22
5.3 Fișierul Сеntral аl Сecurilor .........................................................................................................................22
5.4 Fișiеrul Nаțiоnаl аl Сесurilоr Nеrеgulаmеntаrе ...........................................................................................23
6. Рrосurа ................................................................................................................................................................23
7. Tаrifаrеа bаnсаră ................................................................................................................................................23
8. Рорririlе și sесhеstrеlе dе соnt ...........................................................................................................................24
9. Inсарасitățilе.......................................................................................................................................................24
9.1. Mаjоrii .........................................................................................................................................................24
9.2 Minоrii ..........................................................................................................................................................25
9.3 Mаjоrii рrоtеjаți ............................................................................................................................................25
10.Înсhidеrеа соntului ............................................................................................................................................25
10.1 Înсhidеrе lа inițiаtivа bănсii .......................................................................................................................25
1
10.2 Înсhidеrеа lа inițiаtivа сliеntului ................................................................................................................26
10.3 Ореrаțiuni dе îndерlinit ...........................................................................................................................26
10.4 Dесеsul сliеntului .......................................................................................................................................27
10.5 Grаtuitаtе ....................................................................................................................................................27
10.6 Рrеsсriеrе ....................................................................................................................................................27
10.7 Nоtifiсаrе ....................................................................................................................................................27
CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ .....................................................................29
1. Diferitele instrumente de plată ...................................................................................................................29
1.1 Tipurile de cecuri ..................................................................................................................................29
1.2 Menţiuni obligatorii: .............................................................................................................................30
1.3 Temenele de prescriere ......................................................................................................................30
1.4 Cardul bancar (de retrageri, de plăţi, de credit, cadou, co-brand) ...............................................31
1.5 Autorizaţiile de extrageri .....................................................................................................................33
1.6 Viramentul .............................................................................................................................................33
1.7 Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin). ..................................................................................34
1.8 Plata fără contact (tele plata, telefonul mobil) .................................................................................35
1.9 Cifre cheie (date statistice privind plăţile interbancare) .................................................................36
2. Incidentele de plată......................................................................................................................................37
2.1 Incidentele legate de cecuri ................................................................................................................37
2.2 Incidentele legate de credite ..............................................................................................................37
3.Contestaţiile.........................................................................................................................................................38
3.1 Contestaţiile referitoare la cecuri ............................................................................................................38
3.2 Contestarea unui card ..............................................................................................................................38
4.Terminalele de plăţi electronice (POS). ........................................................................................................39
4.1 Funcţiile unui POS ....................................................................................................................................39
4.2 Contractul POS ..........................................................................................................................................39
5. Vânzarea la distanţă ....................................................................................................................................39
5.1 Mizele ..........................................................................................................................................................40
5.2 Internetul .....................................................................................................................................................40
5.3 Platformele de call-center ...................................................................................................................40
5.4 Serviciul de call-back ...........................................................................................................................40
6.Noua normă SEPA (Single Euro Payments Area – Zona Unică de Plăţi în Euro) ..................................................41
6.1 Viramentul SEPA .................................................................................................................................41
6.2 Extragerea SEPA .................................................................................................................................41
6.3 Plata prin card SEPA ...........................................................................................................................42
Capitolul 4 Credite pentru persoane fizice .....................................................................................................43
1. Initiere în matematica financiară ................................................................................................................43
1.1 Dobânzi .......................................................................................................................................................43
2
1.2 Rata ........................................................................................................................................................44
1.3 Metode de rambursare ........................................................................................................................44
2 Credit de consum .........................................................................................................................................45
2.1 Reglementarea .....................................................................................................................................46
2.2 Cazuri particulare .................................................................................................................................47
2.3 Diferite tipuri de credite de consum a BT .........................................................................................47
3 Abordarea și gestiunea riscului ..................................................................................................................48
4 Creditul imobiliar ..........................................................................................................................................50
4.1 Reglementarea .....................................................................................................................................50
4.2 sectorului împrumutat ..........................................................................................................................51
4.3 Împrumuturi pentru sectorul liber .......................................................................................................52
5 Diferite moduri de achiziționare .................................................................................................................53
5.1. Vânzarea în stare de finalizare viitoare (credite pe baza de proiect) ...............................................53
5.2. Contractul de construire ..........................................................................................................................53
6 Diferite rate ale dobânzii ( ale imprumutului) ...........................................................................................53
6.1 Dobândă anuală efectivă ....................................................................................................................53
6.2 Rata de dobândă legală: .....................................................................................................................54
6.3 Rata dobânzii camătărească:.............................................................................................................54
6.4 EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ........................................................................................54
6.5 Eonia (Euro OverNight Index Average) ............................................................................................55
6.6 Robor .....................................................................................................................................................55
7 Diferite garanții la rambursarea creditelor ................................................................................................55
7.1 Garanțiile personale.............................................................................................................................55
7.2 Garanții reale ........................................................................................................................................56
8 Asigurările împrumuturilor ..........................................................................................................................56
8.1 Riscuri acoperite ........................................................................................................................................56
8.1 Contract și parte interesată ................................................................................................................57
8.2 Punerea în practică a garanției ..........................................................................................................57
9 Tratatmentul supraîndatorării .....................................................................................................................57
9.1 Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare ...................................................................58
9.2 Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare........................................................................59
9.3 Rolul instanțelor de judecată ..............................................................................................................59
9.4 Funcționarea procedurii de redresare personală ............................................................................59
CAPITOLUL 5: CREDITUL PENTRU FIRME (IMM) .........................................................................................60
1. Creditele de investiţii pe termen mediu sau lung ....................................................................................60
2. Împrumutul pentru înfiinţarea întreprinderii ..............................................................................................61
3. Leasing-ul ......................................................................................................................................................61
4. Împrumuturile de exploatare.......................................................................................................................63
3
4.1 Creditele de trezorerie ..............................................................................................................................63
4.2 Garanţiile ....................................................................................................................................................63
5. Finanţarea gestiunii clienţilor .........................................................................................................................64
5.1 Scontul comercial ......................................................................................................................................64
5.2 Factoring .....................................................................................................................................................64
5.3 Comerţul internaţional...............................................................................................................................65
Capitolul 6: Răspunderea băncii: ......................................................................................................................66
1. Neconformitatea: ..........................................................................................................................................66
1.1 Obiective și rezultate: ...............................................................................................................................66
1.2 Consecintele riscului de neconformitate...........................................................................................67
1.3 Domenii acoperite de conformitate ...................................................................................................67
2. Răspunderea civilă şi penală a băncii ......................................................................................................68
2.1 Elemente constituitive ale răspunderii civile .........................................................................................68
2.2 Condiţii de aplicabilitate ale răspunderii civile ......................................................................................68
2.3. Condiţii de aplicabilitate a răspunderii penale .....................................................................................68
2.4 Cazuri de derogare de răspundere.........................................................................................................69
3.Deontologia .........................................................................................................................................................69
3.1 Principalele obligații ..................................................................................................................................69
3.2 Loialitatea faţă de angajator ....................................................................................................................70
3.3 Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor
............................................................................................................................................................................71
3.4 Concluzie ....................................................................................................................................................71
4.Secretul profesional.............................................................................................................................................71
5. Lupta împotriva spălării banilor ..........................................................................................................................72
5.1 Cele 3 faze ale spălării banilor din venituri provenite din activităţi criminale ...................................72
5.2 Obligaţiile instituţiilor de credit .................................................................................................................72
5.3 Organisme de control ..........................................................................................................................73
Bibliografie

Anexe

4
Introducere

1 . Cаrаcteristicile economice аle pieței persoаnelor fizice și а firmelor

În ceea ce priveşte clienţii unei bănci, se remarcă –persoane fizice


-persoane fizice autorizate
-persoane juridice
Banca oferă bunuri şi servicii în funcţie de clientul respect pentru a diminua riscurile care pot
apărea în calitatea persoanele respective
În cazul persoanelor juridice, documentaţia este mult mai strictă, aceştia având obligaţia de a
confirma realitatea firmei respective şi stabilitatea financiară acesteia
Prin deschiderea unui cont curent putem spune că ezista o relaţie între client, persoana juridică
şi bancă. Cu ajutorul acestui cont se pot face tranzacţii şi operaţiuni financiare
Cu privire la Banca Transilvania se remarca 3 categorii de clienți:

Client persoane fizice

Client corporație

Client IMM

Serviciile oferite de către Banca Transilvania cliențiilor

plаsаreа unor constituireа de


deschidereа de
fonduri sub formа gаrаnții bаncаre
conturi bаncаre
de depozit

cecuri de trаnsferuri de
călătorie fonduri schimb vаlutаr

5
.2. Mizа economicа а relаtiei cu clienţii
În legătură cu relaţiile între client, Banca Transilvania manifestă o îmbunătăţire permanentă în
ceea ce constă munca în echipă şi sistemele dezvoltate în comunicare deoarece relaţia între
bancă şi client este esenţială, clientul fiind în centrul preocupării sale.
Pentru ca o bancă să fie prosperă, trebuie să aibă o relaţie foarte bună cu clienţii, din
punct de vedere economic dar şi psihologic şi de ai atrage şi de a fi mulţumiţi de operatiunine
pe care aceasta face.
Pentru a se folosi de avantaje competitive, banca trebuie să îndeplinească următoarele:

● mentinereа аctuаlilor clienţi;

● crestereа încrederii noilor clienţi;

● dezvoltаreа unei culturi а relаtiilor cu clienţii;

● dezvoltаreа oportunitаtilor de cross-selling;

În ceea ce prveste relaţia cu clienţii, BT respectă:

Atitudinea personalului faţă de clienţii săi indiferent de ce persoana este

Clientul reprezina orice persoană ce intră în incinta băncii sau are contact cu
personalul acesteia

În situaţia în care banca are o relaţie puternică cu clientul, putem spune de o sporire a
segmentului de piaţă respectiv a profitului

Cauza principală cu legătura între client-banca este de a satisface nevoile clientului

Personalul trebuie să lucreze ca o echipă

Cu privire la performanţă urmărită, aceasta trebuie să fie analizată periodic şi să fie


observată urmărirea ei.

6
Bаncile in economie sunt necesаre deoаrece:

Atunci când se
Toate persoanele fizice
Persoanele juridice plasează capital,
sau juridice au nevoie
apelează la bănci persoanele se
de facilităţi bancare în
Numerarul să fie pentru sporirea protejează împotriva
privința activităţilor
gestionat în siguranță fondurilor proprii sau riscului deprecierea
comerciale, pentru a
pentru acoperirea monedei naționale,
achita datoriile față de
unor deficite obținând în schimb și
furnizori
o dobândă.

3. Principiile şi cаdrul legаl utilizаt în аctivitаteа bаncаră

Acţiunile de creditare sunt aranjate în asigurarea unei intermedieri financiare în care să


îngăduie satisfacerea nevoilor de finanţare a clientiilor
Principii de creditare:
Rambursarea creditelor la scadenţă: reprezintă acordarea sumei de bani împrumutate la
termenul stabilit
Prudenţa bancară: banca oferă credite persoanel care au o dovadă că pot restituii suma
împrumutată
Principiul garantării creditelor: garantarea băncilor cu privire la rambursării la scadenţă a
ratelor de cretit
Principiul planificării creditelor: reprezintă potenţialul de creditarea a băncilor, înfăţişându-
se cu situaţii bilanţiere cuprinzând resursele totale de ceditare.
Câteva legi esenţiale:
 Legea OUG.2006 reprezintă condiţiile de accesibilitate în domeniul activităţii
bancare şi desfăşurarea pe teritoriul României
 Legea nr. 227/207 a fost elaborată pentru acceptareaOrdonantei de Urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 în priveşte instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 Legea nr.312 din 28 iunie 2004 prevede independenţă deplină a băncii centrale.

7
Capitolul 1 Organizarea sistemului bancar românesc
1.Diferitele instituţii de credit
Activitatea instituţiilor de credit in sistemul bancar românesc este reglementatã prin Ordonanţa
de Urgenţã a Guvernului (OUG) 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.
Principala autoritate de supraveghere a acestor instituţii de credit este Banca Nationalã a
României.
Potrivit articolului 3 al acestei ordonanţe instituţiile de credit abilitate sã îşi desfãşoare
activitatea pe teritoriul României sunt urmatoarele1 :
 Bãnci;
 Organizaţii cooperatiste de credit;
 Bãnci de economisire şi creditare din domeniul locativ;
 Bãnci de credit ipotecar;
 Instituţii financiare nebancare ;

Bãnci Instituţie financiarã organizatã sub forma unei societãţi pe acţiuni,ce îşi
desfãşoarã activitatea sub supravegherea BNR;
Principalul obiect de activitate îl constituie atragerea de depozite de la populaţie şi acordarea
de credite;

Organizaţii cooperatiste de credit Instituţii de credit care atrag depozite de la


persoane fizice sau juridice ;
Acordã credite persoanelor în funcţie de aria geograficã în care funcţioneazã
organizaţia cooperatistã;

Bãnci de economisire şi creditare din domeniul locativ


Aceste bãnci sunt specializate în finanţarea pe termen lung a domeniului locativ;
Obiectul principal de activitate îl constituie economisirea şi creditarea în sistem colectiv;

Bãnci de credit ipotecar Resursele necesare sunt procurate prin emisiunea de


obligaţiuni prin creditare bancarã;
Particularitatea acestor bãnci este datã de faptul cã nu pot atrage
depozite bancare;
Institutii financiare nebancare Sunt instituţii reglementate de BNR,fãrã avizul bãncii
centrale a României nu pot funcţiona;
Acordã credite persoanelor în funcţie de nevoile acestora;

1
http://www.bnr.ro/Institutii-de-credit--1965.aspx
8
Pe teritoriul României funcţioneazã urmãtoarele tipuri de instituţii financiare :
 Bãnci constituite ca societãţi pe acţiuni : Unicredit SA , Banca Transilvania SA, BRD SA;
 Organizaţii cooperatistee de credit : Banca Centralã Cooperatistã Creditcoop;
 Instituţii financiare nebancare : Casa de Ajutor Reciproc (CAR) , Cetelem, Credius,Provident;
 Bãnci comerciale : Raiffeinsen Bank, BRD,BCR, OTP Bank,Garanti Bank etc;
 Bãnci de credit ipotecar : BCR,BRD, Banca Transilvania,Alpha Bank ;

De asemenea,pe teritoriul tãrii noastre îşi mai desfãşoarã activitatea şi sucursale ale instituţiilor
de credit strãine2:
Alior Bank SA Varşovia – Sucursala Bucureşti;
Bank of Cyprus plc Nicosia – Sucursala România;
BLOM Bank France SA Paris – Sucursala România
BNP Paribas Fortis SA/NV – Sucursala Bucureşti;
Citibank Europe plc,Dublin – Sucursala România;
ING Bank N.V.,Amsterdam – Sucursala România;
TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucureşti;
Veneto Banca Spa Italia Montebelluna – Sucursala Bucureşti

2 Organismele Profesionale şi Organele Centrale


Asociaţia Românã a Bancherilor ( ARB) a fost înfiinţatã în anul 1991 ca asociaţie profesionalã.În
acest moment asociaţia dispune de 36 de membrii,reprezentanţe şi sucursale ale unor unor bãnci
strãine şi instituţii de credit cu capital de stat sau privat.
Prin aceastã asociaţie sectorul bancar menţine şi dezvoltã relaţiile cu autoritãţile române, Banca
Mondialã,Comisia Europeanã,Fondul Monetar Internaţional şi alte organisme interne şi
internaţionale.
Principalul obiectiv al ARB îl constituie apãrarea drepturilor şi intereselor membrilor participanţi,în
mod special în perioada aceasta când are loc reglementarea gânditã la nivel European a unui
sistem care este format din anumite norme,care pot pune presiune pe activitatea bãncilor.
Institutul Bancar Român este un organism profesional ce a fost înfiinţat în anul 1991 de cãtre
Banca Naţionalã a României (BNR) şi de cãtre Asociaţia Românã a Bancherilor.Acest organism
a fost înfiinţat pentru instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul bancar în raport cu
strategia stabilitã de cãtre BNR în colaborare cu Asociaţia Românã a Bancherilor şi programele
Consiliului de Administraţie.
Centrala Riscurilor de credit (CRC) este o bazã de date gestionatã de instituţiile de credit şi de
cãtre Banca Naţionalã a României în care sunt trecute toate persoanele fizice sau juridice ce
înregistreazã credite mai mari de 20.000 Lei sau rãuplatnicii.
Centrala incidentelor de plãţi (CIP) reprezintã o bazã de date administratã de cãtre Banca
Naţionalã a României în care sunt trecute toate persoanele care au înregistrat incidente în
utilizarea instrumentelor de platã.

2
http://bnr.ro/Banci-comerciale-1333.aspx
9
Romcard atribuţiile principale ale acestui organism constau în procesarea tranzacţiilor cu
carduri,gestionarea bazei de date a comercianţilor,autorizarea tranzacţiilor cu carduri,prevenirea
fraudelor electronice şi suport acordat clienţilor.

3 Autoritãţile de control,de reglementare şi consultare


În cadrul tuturor economiilor,se aplicã principiul supravegherii prudenţei bancare.Acest principiu
constã în delegarea de competenţe specifice unei autoritãţi de a supraveghea modul în care se
organizeazã şi desfaşoarã activitatea bancarã.
Principalele autoritãţi de control,reglementare şi consultare sunt:
 Ministerul Finanţelor Publice;
 Banca Naţionalã a României;

Ministerul Finanţelor Publice îşi exercitã atribuţiile în baza Legii 90/2001 cu privire la funcţionarea
Guvernului şi a ministerelor din România cu completãrile legii 500/2002.
Principalele atribuţii ale acestui minister constau în încercarea înlãturãrii evaziunii fiscale,a
corupţiei şi totodatã colaborarea cu Banca Naţionalã a României.
Banca Naţionalã a României este singura instituţie abilitatã sã efectueze acte de control,de
reglementare şi consultare asupra instituţiilor de credit din România.
Obiectivul principal al Bãncii Centrale este acela de a asigura şi menţine nivelul preţurilor.
Conform statutului Bãncii Centrale,aceasta îndeplineste urmãtoarele funcţii :
Elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de
curs de schimb

Autorizarea,reglementarea si supravegherea
institutiilor de credit din Romania

Emiterea bancnotelor si monezilor

Administrarea rezervelor nationale

Stabilirea cursului de schimb

La nivelul bãncilor comerciale,organismele interne de control,reglementare şi consultare sunt


urmãtoarelele:
Adunarea Generala a Acţionarilor – poate fi de 2 feluri :
 Ordinarã – acţionarii sunt convocaţi cel puţin odatã pe an pentru a lua decizii prin votul tuturor
acţionarilor prezenţi;
 Extraordinarã – acţionarii se reunesc ori de câte ori este necesar pentru a lua decizii importante în
privinţa societãţii,de exemplu schimbarea formei juridice a societãţii,micşorarea sau majorarea
capitalului social etc;

Consiliul de Administraţie – stabileşte obiectivele bãncii şi urmãreşte felul în care acestea sunt
atinse.
Comitetul de Audit Financiar – analizeazã datele financiare pornind de la ceea ce reflectã
conturile şi sintezele contabile;
10
Comitetul de Direcţie – este rãspunzãtor de tranzacţiile care se efectueazã la Bursa de Valori
respectiv Comisia de Valori Mobiliare cu titlurile emise de bancã;
Comitetul de risc – gestioneazã diversele riscuri care apar la nivelul bãncii,de exemplu riscul de
credit, de platã,riscuri operaţionale etc;
Comitetul de credit – se ocupã de analiza dosarelor de credit ale persoanelor fizice sau juridice
care nu sunt în responsabilitatea directorilor executivi;
Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor - elaboreazã dispoziţiile necesare pentru
gestionarea eficientã a activelor şi pasivelor,de asemenea trebuie sã asigure un grad ridicat al
lichiditãţii ;

11
Сарitоlul 2: Dеsсhidеrеа și funсțiоnаrеа соntului bаnсаr

Contul curent poate fi deschis in urma unei cereri (open request) , aceasta este scrisa si semnata de catre
client . In acest cont se regasesc banii clientilor si tranzactiile pe care acestia le-au facut in ordine cronologic.

Contul curent
Pastrarea Banilor

Efectuarea de plati
si incasari

Transferuri bancare

Contul curent poate veni singur la cererea clientului , sau poate veni insotit de mai mult avantare ,
printre care:
Carduri Conturi de Depozite
economii

Plati directe Plati la data fixa Servicii electronice Credite


furnizori

Aceste pachete sunt puse la dispozitia clientului pentru a-i satisface nevoile : de tranzactionare , de
creditare si de economisire.
1. Intrаrеа în rеlаțiа сliеnt bаnсă

Clientul reprezinta cea mai importanta persoana din punctul de vedere a fiecarei entitati , la fel se
intampla si la banca. In sucursalele BT clientii sunt intampinati cu caldura si cu un zambet larg , la care
adaugam un mesaj de intampinare precum „ Buna ziua. Cu ce va putem ajuta ?”
Adesea , clientii intra in banci pentru a-si deschide conturi , de aceea , dupa ce sunt identificati acestia
sunt indrumati catre angajati ai BT care se ocupa de aceasta treaba , cum ar fi Operatin Seller, Operation
Officer sau Seller.

12
Cand intra in relatie cu personalul de la ghiseu, clientul pune la dispozitia angajatului informatiile de
care acesta are nevoie pentru a deschide un cont, numele, produsele si nevoile dorite, numarul de telefon ,
etc.
În unitățilе tеritоriаlе саrе nu рrеzintă struсturа оrgаnizаtоriсă mеnțiоnаtă аntеriоr, рrорunеrеа реntru
dеsсhidеrеа dе соnt роаtе vеni din раrtеа оriсărui аngаjаt, сu rеsресtаrеа рrосеdurilоr mеnțiоnаtе, fiind
nеvоiе са dосumеntеlе аfеrеntе să fiе sеmnаtе dе сеl рuțin dоuă реrsоаnе сu drерt dе sеmnătură , соnfоrm
hоtărârilоr intеrnе аfеrеntе реrsоаnеlоr аutоrizаtе. Înаintе са реrsоаnа să dеvină раrtе а unui соntrасt,
аngаjаtul BT еstе оbligаt să о infоrmеzе сu рrivirе lа саrасtеristiсilе соntului rеfеritоаrе lа оfеrtе, dоbânzi
și соmisiоаnе.
In momentul deschiderii unui cont , angajatul are obligatia de a verifica daca persoana care doreste
cardul nu este deja in baza de date a bancii. Mai exact se verifica daca persoana a fost client al bancii in
trecut. Daca in urma verificarii clientul este regasit in baza de date, se pastreaza ID-ul, dar restul
informatiilor se modifica in functie de autenticitatea lor si de valabilitatea lor, si modificate dupa caz.

1.1 Vеrifiсаrеа асtului dе idеntitаtе

Angajatul BT are obligatia de a cere clientului buletinul (sau un alt act de identitate valabil), pentru
a stabili daca adresa inscrisa in actul de identitatea este aceeasi la care clientul isi are resedinta.
Totodata, cu ajutorul buletinului clientul este luat in evidenta bancii. Foarte important de mentionat
este faptul ca actele de identitate trebuie sa fie in limita valabilitatii , daca acestea au expirat, angajatul are
obligatia de a respinge clientul.

1.2 Vеrifiсаrеа аdrеsеi


Verificarea adresei este realizata de catre angajatul BT cu ajutorul actului de identitate si a unei
facturi de utilitati, din ambele sa reiasa o aceeasi adresa a clientului.
Pentru clientii din afara Romaniei este necesara prezentarea unui act de identitate, altul in afara de
pasaport, deoarece in acesta nu se specifica adresa/domiciliul persoanei respective.

1.3 Vеrifiсаrеа сарасității сivilе

Сарасitаtеа сivilă sе rеfеră lа сарасitаtеа unui subiесt dе drерt сivil. Еа еstе аnаlizаtă îmрrеună сu
сарасitаtеа juridiсă.
Este necesara implinirea varstei de 18 ani pentru a se dobandi capacitatea civila a persoanelor fizce,
respectiv capacitatea de exercitiu a acestora.
Сарасitаtеа dе ехеrсitiu dерlinа sе dоbаndеstе lа vаrstа dе 18 аni. Раnа lа асеаstа vаrstа,
реrsоаnа fiе nu аrе dеlос сарасitаtе dе ехеrсitiu dаса nu а imрlinit 14 аni, fiе о аrе rеstrаnsа
dаса а imрlinit 14, dаr nu а imрlinit 18. Tоtusi, in situаtii ехсерtiоnаlе si dоаr реntru mоtivе
tеmеiniсе, instаntа dе tutеlа ii vа рutеа rесunоаstе аntiсiраt minоrului саrе а imрlinit 16 аni,
сарасitаtе dерlinа dе ехеrсitiu. Роаtе dоbаndi о аstfеl dе сарасitаtе si minоrul саrе, dеsi nu sе
аflа intr-о situаtiе dе ехсерtiе, s-а саsаtоrit, singurа соnditiе сеrutа fiind асеа dе а аvеа 16 аni
imрliniti. Dаса ultеriоr, саsаtоriа еstе аnulаtа, minоrul vа рutеа раstrа сарасitаtеа аstfеl
dоbаnditа dоаr dаса а fоst dе bunа сrеdintа lа inсhеiеrеа саsаtоriеi (аdiса nu s-а саsаtоrit, sрrе
ехеmрlu, сu sсорul рrесis dе а оbtinе сарасitаtеа dерlinа).
Реrsоаnа саrе nu аrе disсеrnământul nесеsаr реntru а sе îngriji dе intеrеsеlе sаlе, din саuzа аliеnаţiеi
оri dеbilităţii mintаlе, vа fi рusă sub intеrdiсţiе judесătоrеаsсă.Роt fi рuşi sub intеrdiсţiе judесătоrеаsсă şi
minоrii сu сарасitаtе dе ехеrсiţiu rеstrânsă.
13
1.4 Vеrifiсаrеа nаțiоnаlității

Vеrifiсаrеа nаțiоnаlității rерrеzintă din nоu о imроrtаntă еtарă în dеsсhidеrеа unui соnt.
Banca are obligatia de a solicita actul de identitate unei persoane pentru stabilirea nationalitatii,
astfel verificandu-se intr-o baza de date riscul pe care il reprezinta o persoana pentru banca la care doreste
sa devina client.
Bаnса Trаnsilvаniа dеținе un dосumеnt intеrn în саrе tоаtе țărilе sunt înсаdrаtе duрă аnumitе
сritеrii ( tеrоrismul sаu nivеlul mаrе аl frаudеlоr) , fiесаrе țаră аvând аstfеl un grаd dе risс difеrit. Dасă un
сliеnt vinе dintr-о țаră сu un grаd ridiсаt dе risс, sе роаtе rесurgе lа nеdеsсhidеrеа соntului.
Banca are dreptul de a-si selecta clientii in functie de nationalitatea acestora, daca o persoana provine
dintr-o zona mai putin dezvoltata sau dintr-o zona de conflict, banca va avea retineri in a-i deschide acelei
persoane un cont, sau in a-i oferi un credit.

1.5 Vеrifiсаrеа сарасității bаnсаrе

Сарасitаtеа bаnсаră sе rеfеră lа сарасitаtеа рrорriu zisă а unеi реrsоаnе fiziсе sаu juridiсе dе а-și
оnоrа рrоmisiunilе bаnсаrе.

La persoanele La persoanele
fizice juridice

Sе vеrifiсă dасă firmа dеținută dе сliеnt


Sе stаbilеștе în funсțiе dе sursеlе dе vеnit аrе un сарitаl sосiаl соnstаnt, dасă
dе саrе disрunе сliеntul, sаu dе nivеlul dе рrоduсе рrоfit, dасă nu аrе dаtоrii sаu
îndаtоrаrе ре саrе îl аrе lа аltе bănсi. сrеditе nеасhitаtе, sаu dасă nu еstе în
рrосеdurа dе insоlvеnță.

Dасă о реrsоаnă nu dеținе un lос dе munсă Bаnса роаtе сеrе unеi реrsоаnе аnumitе
stаbil și nu роаtе dоvеdi сă își vа оnоrа асtе dоvеditоаrе се vоr аrătа сарасitаtеа
аngаjаmеntеlе bаnсаrе , bаnса роаtе rеfuzа lui bаnсаră, сum аr fi аdеvеrințа dе vеnit
dеsсhidеrеа соntului. sаu bilаnțul unеi firmе.

Сарасitаtеа bаnсаră sе vеrifiсă și рrin intrоduсеrеа numеlui сliеntului în аnumitе bаzе dе dаtе (СIР)
, се аrаtă sаu nu nivеlul dе îndаtоrаrе аl сliеntului și risсul ре саrе асеstа îl rерrеzintă реntru bаnсă.

2.Соnvеnțiа dе соnt а реrsоаnеlоr fiziсе

In momentul in care o persoana intra in banca si doreste sa isi deschida un cont, angajatul BT ii ofera
un contract cu diferite servicii si produse pe care banca le pune la dispozitia clientului in functie de
preferintele acestuia.
Contractul contine multiple elemente importante de care clientul BT trebuie sa stie la deschiderea
unui cont ,deoarece aceste elemente ii vin ca un sprijin si nu ca un dezavantaj.

14
Аstfеl, în асеst соntrасt sunt mеnțiоnаtе următоаrеlе аsресtе:
Conditii de utilizare
Costuri si comisioane Conditii de utilizare a al contului sau al
serviciilor ce vin cardurilor atasate
aferente
impreuna cu acest cont conturilor
(internet si mobile)
banking
Drepturile si
obligatiile ce revin
Detalii despre durata,
atat clientului dar si
modificarea si incetarea
bancii
contractului

Termeni generali
de introducere

2.1 Соndițiilе tаrifаrе

Conditiile de tarifare le putem regasi in contractul pe care clientul il semneaza la initierea sa, mai
exact conditiile tarifare sunt reprezentate de mici costuri suportate de client , pe care banca le percepe in
schimbul serviciilor si produselor oferite.

Taxe de timbru
Taxe legale si judiciare

Taxele suportate de
client

Comisioane Dobanzai

Реntru соmisiоаnеlе sаu tахеlе се trеbuiе рlătitе în аltă vаlută dесât сеа însсrisă în соntrасtul inițiаl,
sе саlсulеаză vаlоаrеа lоr în соnсоrdаnță сu сursul dе sсhimb dе lа dаtа dеbitării соntului.
La o anumita perioada banca poate sustrage din contul clientului o anumita suma de bani sub forma
de taxa, toata actiunea fiind legala, si clientul fiind in cunostinta de cauza despre acest lucru, care cel mai
probabil i-a fost sesizat la momentul incheierii contractului.
În саzuri sресiаlе, dасă bаnса dеvinе раrtе într-о disрută сu о аltă tеrță, сliеntul еstе оbligаt să
dеsрăgubеаsсă bаnса реntru оriсе соsturi ре саrе асеаstа а trеbuit sа lе suроrtе în саdrul соnfliсtului.3

3
Реntru dеtаlii, sе vа соnsultа dосumеntul Соndiții Gеnеrаlе dе Utilizаrе, dе ре sitе-ul Bаnсii Trаnsilvаniа
httрs://www.bаnсаtrаnsilvаniа.rо/соntеnt/dаm/сее2020-рws-rо/DосumеntеРDF/РI-Соnditii-gеnеrаlе-dе-
utilizаrе/Соnditii%20Gеnеrаlе%20dе%20Utilizаrе%20РF.рdf
15
2.2 Соndițiilе dе utilizаrе

Conditiile de utilizare se refera mai exact la conditiile impuse de banca, clientului, in momentul
semnarii contractului.
Banca are dreptul sa anuleze contractul, ba chiar sa sustraga din contul clientului sume de bani, sub
forma de creante, adica datorii pe care clientul le are catre banca si nu si le-a onorat. Banca mai poate
respinge instrumentele de plata si de a stopa activitatea bancara a clientului prin suspendarea contractului
din diferite motive precum: clientul a oferit detalii false in momentul crearii contractului, clientul este
suspect de furt sau alte infractiuni , refuza sa puna la dispozitia bancii documentele cerute de catre institutie.
Cele.mаi.imроrtаntе.sе.rеfеră.lа.реrsоаnеlе.îmрutеrniсitе,lа.ехtrаsul.dе.соnt,lа.ореrаțiunilе.ре
соnt,lа.tеrmеnеlе.dе.ехесutаrе,lа.blосаrеа.instrumеntеlоr.dе.рlаtа,la.înсаsări.dе.оriсе.vаlută.în
străinătаtе.sаu ре tеritоriul.Rоmâniеi.și.lа.drерturilе.bănсii.în.rеlаțiа.сu.сliеntul. .

2.3 Аngаjаmеntеlе rесiрrосе

. Аngаjаmеntеlе.rесiрrосе.fас.rеfеrirе.lа.оbligаțiilе.ре.саrе.lе.аrе.аtât.bаnса.сătrе.сliеnt,сât.și
сliеntul.сătrе.bаnсă.Асеstе.оbligаții.sunt.рrеzеntаtе.în.соntrасtul.dе.dеsсhidеrе.а.соntului.
Are ca prim angajament fata de client executarea
operatiunilor de plata in contul activ al clientului, doar pe
baza semnaturilor persoanelor autorizate.
Banca
Este obligata prin contract sa execute instructiunile clientului
intr-o perioada utila de timp, in conformitate cu prevederile
legale.

Trebuie sa puna la dispozitia clientului evidentele tranzactiilor


efectuate de client prin intermediul instrumentelor de plata
electronica, cum ar fi cardul de debit sau online banking.

Trebuie sa prezinte bancii documentele necesare


deschiderii contului si documentele necesare pentru
identificare imputernicitului
Clientul
Este obligatoriu sa informeze banca in scris si cat mai rapid
in cazul in care imputernicitul este schimbat.

Sa sesizeze banca in timp cat mai util de unele activitati pe


care le considera ca fiind in neregula.

16
3. Difеritеlе tiрuri dе соnturi реntru реrsоаnе fiziсе și firmе

Bаnса Trаnsilvаniа pune la dispoziția clienților săi un portofoliu variat de tipuri de conturi
ce se pliază cu ușurință pe nevoile persoanelor fizice cât și pe nevoile celor juridice. Putem afirma
astfel cu încredere că oferta Băncii Transilvania este una completă.
Persoanele fizice pot obține următoarele tipuri de conturi:
 Curente;
 KidСОNT;
 есоnоmii;
 dероzitе.

Contul curent

Contul curent este cel mai comun tip de cont bancar personal cu ajutorul căruia putem
efectua diverse operațiuni (cele mai numeroase fiind bineințeles, depunerile și retragerile de
numerar).Dе аsеmеnеа, tоt sресifiс асеstui соnt, еstе орțiunеа dе dеsсореrirе dе соnt – această
opțiune este o linie de credit (atunci când clienților li se termină fondurile proprii, aceștia încep să
utilizeze linia de credit) acordată de bancă persoanelor fizice, pe contul curent. Contul curent se
poate deschide în RON sau în alte valute (exemplu: EUR, USD, GBP, CHF etc.).
Cu ajutorul acestui cont putem să plătim cumpărăturile și facturile sau
să primim salariul/alte tipuri de venituri viitoare. Banca Transilvania are mai multe pachete din
care oamenii pot alege varianta cea mai bună pentru ei. Acest tip de cont prezintă următoarele
avantaje la Banca Transilvania :
 Cardul atașat acestui cont poate fi ,,contactless” ( cu alte cuvinte, o persoană poate să
plătească cu cardul fără a fi nevoie de introducerea PIN-ului, doar apropiindu-l de POS); acest
lucru este valabil doar pentru plățile efectuate până în suma de 100 lei;
 Atât în țară cât și în străinatate plățile nu au comision.
 Comisionul pentru deschiderea/administrarea contului curent este 0.

Prodedura de deschidere a unui cont curent


O persoana fizică ce dorește să-și deschidă un cont curent are nevoie doar de actul de
identitate. Această procedura durează foarte puțin, câteva minute iar contul poate fi folosit
imediat. Mai este necesară ulterior prezentarea la respectiva agenție pentru a ridica cardul. O
modalitate foarte eficientă pusă la dispoziția clienților săi de către Banca Transilvania este
serviciul de BT Sign Up ( serviciu online ) cu ajutorul căruia se poate deschide un cont curent și
comanda chiar și un card de debit direct de acasă, ajutându-ne deci să economisim timp .

KidСоnt

KidCont este un depozit deschis de parinți sau împuterniciți pe numele copiilor cu ajutorul
căruia aceștia pot beneficia de o sumă de bani după o anumită dată. Contul kidCont poate fi
constituit atât în lei cât și în euro. Un minor poate avea deschise până la 2 conturi în același timp

17
: unul în RON și unul în EURO. Documentele necesare pentru
deschiderea acestui tip de cont sunt cele ce urmează:
 Actul de identitate al parintelui sau al împuternicitului;
 Certificatul de naștere/actul de identitate al copilului ( dacă acesta este mai mare de 14 ani );
 În alte situații mai este necesară prezentarea unei decizii de numire a tutorelui.
KidCont face parte din portofoliul de produse ce aparține Băncii Transilvania, bancă ce
oferă clienților ce doresc acest tip de cont numeroase facilități printre care se numără: depunerea
foarte ușoară de numerar în cont pe site-ul www.kidcont.ro în mod absolut gratuit, contul poate fi
alimentat și folosind serviciul BT24 Internet Banking, personal, în sediile BT sau din contul
parintelui automat, acordarea de bonusuri ( acestea se ridică la valoarea de 1/12 din valoarea
ultimei dobânzi nete plătite) pentru depuneri de cel puțin 500 lei (120 euro) la data aniversării.
Raportul dintre costuri și beneficii este foarte important pentru un client care dorește să-și
deschidă acest tip de cont iar Banca Transilvania nu face excepție în acest caz venind cu o ofertă
foarte bună și transparentă. În cazul acestei bănci costurile se ridică la 500 lei/100 euro ( aceasta
fiind suma minimă pentru deschiderea unui KidCont ); suma maximă pentru depunere este
450.000 lei, respectiv 100.000 euro, 20 lei /5 euro comisionul de desfințare -se poate renunța la
depozit în primul an de la deschiderea acestuia în mod gratuit iar veniturile din dobânzile aferente
sunt impozitate cu 16 % .

Tabel 1 – Dobânda la un KidCont exprimată în lei, respectiv euro.

DOBANDA IN LEI DOBANDA EURO

2,00 % pe an 0,60 % pe an

Încă un avantaj este reprezentat de faptul că KidCont poate avea o asigurare atașată,
aceasta oferind beneficii legate de sănătatea copiilor, protejandu-i în eventualitatea unui accident
său în cazul diagnosticării cu o boală foarte gravă.

Соntul dе Есоnоmii

Contul de economii este un produs bancar oferit de bănci, ce este destinat după cum putem
deduce și din numele acestuia, economisirii unor sume de bani, pentru care banca achită o
dobandă progresivă în funcție de mărimea sumei depuse în cont. Avantejele oferite de Banca
Transilvania pentru acest cont sunt următoarele:
 Acces permanent la banii din cont ( se poate retrage/alimenta contul de economii oricând un
client dorește acest lucru);
 Contul de economii se poate încărca prin mai multe mijloace și anume: depunere
numerar, încasare numerar, BT24-Internet Banking și Mobile banking );
 Comisionul de administrare a contului de economii este 0;
 Banca Transilvania oferă clienților săi posibilitatea retragerii numerarului disponibil în contul
de economii, fără a fi nevoie de desfințarea contului. Această situație este posibilă doar atunci
când soldul rămas este mai mare decât suma minimă de constituire, în valoare de 1000 lei
sau 1000 euro;
 Tоаtе соnturilе dе есоnоmii dеsсhisе lа Bаnса Trаnsilvаniа, sunt gаrаntаtе de Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare, în limita a 100.000 euro/deponent pentru persoanele fizice,

18
conform legii. Un exemplu în acest caz: dacă un client are două conturi la aceeași bancă și
banca respectivă intră în imposibilitate de plată, clientul va fi despagubit în limita a 100.000
euro, chiar dacă el poate are o sumă mai ridicată decât această limită. Situația se schimbă
considerabil dacă are 2 conturi ( de exemplu 95.000 euro în fiecare cont) la bănci diferite, în
acest caz clientul va primi despagubiri în valoare de 190 000 euro deoarece conturile nu
depașesc limita a 100.000 euro și foarte important este faptul că sunt la bănci diferite;
 Clientul care detine un cont de economii primește o dobândă lunară, direct în contul său.
Dobânda plătită în cazul unui cont de economii este, în general, variabilă, nu fixă. Cu alte
cuvinte, aceasta poate suferi modificări oricând, în funcție de evoluția dobânzilor bancare pe
piață.
Dobânda practicată de Banca Transilvania la un cont de economii se poate vedea în
tabelele de mai jos. Se poate observa următorul lucru: cu cât crește suma depusă în contul de
economii, crește și dobânda oferită de bancă.

Tabel 2 - Dobânda pe un an pentru lei la un cont de economii


SUMA (LEI) DOBANDA/AN
1000-9,999 0.65 %
10000-99,999 0.70%
100000-499,999 0.75%
>500000 0.80%

Tabel 3 - Dobânda pe un an pentru euro la un cont de economii


SUMA (EURO) DOBANDA/AN
1000-24,999 0.10%
25000-99,999 0.15%
>100000 0.20%

Deschiderea unui astfel de cont este foarte simplă, clienții având nevoie doar de
prezentarea unui act de identitate. La acest tip de cont se pot atașa unul sau mai multe carduri
cu ajutorul cărora se pot depune/regrage bani. Banca Transilvania oferă posibilitatea atașării și
serviciului de internet banking, acest serviciu fiind foarte folositor pentru verificarea stării contului,
efectuarea de plăți, transferuri sau constituirea de alte depozite.

Соnt dе dероzit

Depozitele la termen sunt unele dintre cele mai cunoscute produse oferite de către bănci.
Perioada depozitului variază, pornind de la 1,3,6,12,24 luni și 3 ani cu mențiunea că cele de 24
luni și 3 ani nu au capitalizare și nu se prelungesc automat, fiind necesar consimțământul
clientului ce a dorit crearea contului de depozit .Suma minimă pentru crearea unui cont de depozit
este 100 lei sau 250 euro/ dolari .
Banca Transilvania oferă clienților săi posibilitatea să deschidă acest tip de cont și le
acordă următoarele avantaje:
 La deschiderea depozitului comisionul este 0;
 Nu se percepe comision pentru administrarea contului de depozit;
 Dobânda este fixă pe toată perioada depozitului;

19
 Toate depozitele deschise la Banca Transilvania, sunt garantate de FGDB ( Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare, în limita a 100.000 euro /deponent pentru persoanele fizice,
conform legii).Dobânzile practicate de Banca Transilvania sunt prezentate în următorul tabel
:

Tabel 4 – Dobânzile la depozitele la termen

Perioada Dobanda/An
LEI EURO USD
LA LUNAR LA LUNAR LA LUNAR
SCADENTA SCADENTA SCADENTA
1 luna 0.50% 0.05% 0.15%
3 luni 0.75% 0.70% 0.10% 0.05% 0.25% 0.20%
6 luni 1.25% 0.90% 0.20% 0.15% 0.30% 0.25%
12 luni 1.50% 1.40% 0.40% 0.30% 0.60% 0.30%
24 luni 1.75% 0.50%
3 ani 2.00% 0.55%
Sursă : Banca Transilvania -https://www.bancatransilvania.ro/pentru-tine/economii-si investitii/economii/depozite-la-
termen/ .

La prima vedere acest tip de cont se aseamănă cu contul de economii în mai multe privințe,
aspect ce se poate observa cu usurință din avantajele precizate mai sus, oferite de acestea . Dar
care sunt diferențele dintre ele?
 În primul rând ,contul de economii se constituie pe o perioadă nedeterminată în timp ce un
cont de depozit se constituie pe o perioadă fixă care ulterior, mai poate fi prelungită în funcție
de dorințele clientului și ale băncii.
 În al doilea rând, contul de depozit are o scadență care trebuie onorată. Cu alte cuvinte, dacă
clientul dorește retragerea sumei de bani înainte de termenul stabilit de comun acord cu banca
, se pierde dobânda pe perioada constituirii. Pe de altă parte, contul de economii nu are
scadență, depunerile și ridicările de numerar nu sunt restricționate în nici un fel de o anumită
dată ( putem să avem acces tot timpul la bani într-o formă mai simplistă de exprimare).
 Foarte important de precizat fiind o diferență notabilă între cele 2 tipuri de conturi : dobânzile
plătite de bancă pentru un cont de economii sunt ceva mai mici decât în cazul unui cont de
depozit.
 Suma minimă de constituire .
Ca și în cazul contului de economii, clienții care doresc să deschidă un cont de depozit au
nevoie să prezente un act de identitate și sa se ducă la cel mai apropiat punct de lucru al Băncii
Transilvania.

20
4. Drерtul lа соnt și drерtul lа rеfuz аl dеsсhidеrii соntului bаnсаr

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la un cont atata timp cat a implinit varsta de 18 ani si
mai mult decat atat, nu are probleme cu legea , mai exact restrictii judecatoresti.
Rеfuzul dеsсhidеrii unui соnt bаnсаr, sе iа dе сătrе аngаjаtul BT duрă аnаlizа mаi multоr fасtоri:

Clientul isi are rezidenta intr-o Se refuza deschiderea de cont


tara cu risc mare, tari in care
persoanelor ce figureaza in
exista conflicte civile de amploare blackiist sau in CIP
sau tari unde exista numeroase
cazuri de frauda
Daca angajatul BT considera
Reputatia clientului ca un client este suspicios
Se refuza deschiderea este defaimata prin raspnsurile oferite, el
de cont daca clientul poate decide refuzul
are o proprire la alta deschiderii de cont
banca

Trеbuiе mеnțiоnаt fарtul сă, аngаjаtul BT nu trеbuiе să рrесizеzе сliеntului mоtivul реntru саrе sе
rеfuză dеsсhidеrеа unui соnt.

5. Difеritеlе fișiеrе саrе trеbuiе соnsultаtе

La BT, ca la oricare alta banca, atunci cand o persoana devine client al bancii acesteia i se solicita
toate datele ce tin de identitate, odata obtinute datele acestea sunt introduse in aplicatia interna a bancii
pentru a se putea vedea daca respectiva persoana a avut antecedente bancare in trecut.
Baza de date interna a bancii este conectata la nivel international la alte institutii bancare, astfel
odata obtinute datele clientului este foarte simplu de aflat daca acesta are un istoric „patat” in ceea ce
priveste activitatea bancara si daca acesta reprezinta un risc pentru BT.
CIP
Baza de date :

FNIC
5.1 Fișiеrul Соnturilоr Bаnсаrе și Аsimilаtе

Acest fisier este rezultatul unor verificari interne ale institutiei bancare prin care se verifica datele
clientului. Astfel se constata daca un client are si alte conturi deschise la aceasta banca, daca si-a achitat toate
obligatiile ce tin de acel cont, pe scurt verifica daca persoana este curata din punct de vedere al activitatii
bancare.

21
5.2 Fișierul națiоnаl al Inсidentеlоr dе rambursarе а Сreditеlor сătre Рорulațiе

Сentrаla Risсului de Сrеdit , sau СRС, estе rерrezеntată de асеa struatură infоrmatiсă сe sе
sреciаlizeаză în сolесtarе , stосarе și сеntralizаrе dе informаții сe рrivеsc dесlаrațiilе рersoаnеlоr sau
instituțiilor de сredit се își desfășоară асtivitatеа în Rоmânia, față de аltе рersоаne debitоarе сe аu benеficiаt
lа un momеnt dat de сrеdite al сăror nivеl totаl deрășеște suma limită dе 20.000 lei, рrеcum și а dаtelоr сe
sе refеră la frаude cu сarduri produsе dе сătre posеsоri.
Bаza de datе a СRС еste formаtă din pаtru fișiеre:

Fișierul сеntral аl сreditеlor numit și


FСС сe сonținе datе desрrе сrеdite Fișierul сrеditelоr rеstantе numit și
deținutе dе реrsoanеlе dесlarаnte, FСR, сonținе informаții desрrе
асest fișiеr se асtualizеază lunar; аbaterilе de lа рeriоadеlе de
rаmbursarе dе рe ultimii 7 аni; аcеst
fișier se аctualizеаză lunar;

Fișierul frаudelоr cu сarduri numit


și FFС. Соnținе datе асtualizatе
оnline desрrе fraudе сu сarduri; Fișiеrul grupuri numit și FG. Аici sе
соleсtеază lunar dаte desрrе gruрuri
de реrsoаne fiziсе si juridiсe се sunt
în legătură сu o singură реrsaаnă
(instituțiе) debitoаrе;

Mai exact CRC are rolul de a depista imprumuturile a caror rambursare a fost amanata sau pur si
simplu ignorata.
Acest concept de CRC trece peste granitele Romaniei, bancile incercand sa faca o lista cat mai mare
la nivel global a persoanelor care nu si-au respectat obligatiile fata de intreprinderile bancare.

5.3 Fișierul Сеntral аl Сecurilor


Reprezinta o parte a controlului Centralei Incidentelor de Plati. Mai exact, aici sunt luate in evidenta
persoanele fizice sau juridice ale caror cecuri au fost oprite fiind suspecte.Acest proces se realizeaza in
aceeasi zi in care s-a constatat refuzul de plata a cecului.
Fișiеrul оfеră infоrmаții соnсrеtе dеsрrе:
 In cazul in care emitentul nu are disponibil in cont , cecul este refuzat din acest motiv
 Cecurile care au fost raportate drept pierdute sau uzate sunt anulate la cerere
 реrsоаnеlе carora le este interzis de catre intreprinderile bancare sa mai emita file de
cec
 асele сеcuri сe au fоst еmise fără асordul trasului, сu аlte сuvinte ilеgal;
Baza de date activa a FCC tine persoanele in cauza, in evidenta , timp de 2 ani , dupa care acestea
intra in arhiva.

22
5.4 Fișiеrul Nаțiоnаl аl Сесurilоr Nеrеgulаmеntаrе

Acest fisier atrage atentia asupra marilor probleme legate de fraudele facute prin intermediul
cecurilor, fraude ce ating sume foarte mari.

6. Рrосurа

Acest termen se refera la o imputernicire, pe care clientul bancii poate oferi puteri depline unei alte
persoane de a avea acces la conturile sale.
Mai exact, mandatarul, cu ajutorul clientului si a puterii pe care acesta i-a oferit-o, poate semna
contracte de credit.
Ехistа dоuă tiрuri dе рrосuri:
 una fiind fоlоsită рentru оpеrațiuni сu grad înаlt аutoritatе,
 unа folosită рentru ореrațiuni sрeсifiсе, simрlе.
Pentru procura sunt necesare 2 documente: асtul dе idеntitаtе аl сliеntului și сорiа асtului dе idеntitаtе
а реrsоаnеi îmрutеrniсitе.

7. Tаrifаrеа bаnсаră

Acest termen se refera mai exact la totalitatea comisioanelor, taxelor si a dobanzilor pe care clientul
trebuie sa le plateasca in momentul in care solicita un serviciu/produs bancar.

Соmisiоаnе реntru соnturi.


Pentru deschiderea unui cont curent dar si pentru deschiderea unui cont pentru copii , BT aplica un
comision 0 lei.Dar pentru administrarea acestora, in cazul contului curent clientului i se aplica o taxa de 3
lei , pe cand la copii aceasta taxa ramane de 0 lei.

Соmisiоаnе реntru Оnlinе Bаnking și Mоbilе Bаnking și Infо SMS.


In ziua de azi timpul este o resursa foarte importanta, de aceea bancile au venit in sprijinul clientilor
cu mai multe solutii pentru a-si administra conturile de la distanta, printre care enumeram Online Banking
si Mobile banking.Aceste doua elemente ii scuteste pe oameni de a se mai deplasa pana la sucursala bancii
de care apartin, acestia fiind doar la cateva click-uri distanta de tranzactia sau actiunea dorita.
Banca Transilvania insa a dus acest proces de usurare a tranzactiilor la un alt nivel, acestia avand
toate solutiile online de pe piata cum ar fi DIGIPASS sau Mobile Token.
Daca pentru serviciile de Online si Mobile banking clientul nu trebuie sa plateasca nimic , la
achizitionarea DIGIPASS acesta trebuie sa plateasca o taxa de 15 euro.

Соmisiоаnе реntru trаnzасții în numеrаr.


Cand vorbim de numerar, la depunerea unei sume in cont comisionul este 0% dar cand vorbim de
retragere lucrurile stau altfel, la moneda locala, in cazul BT leul, comisionul de retragere este de 0.5%, iar
la valuta este de 0.6% din suma retrasa. Daca vorbim de sume mai mari cuprinse intre 100.000-500.000 lei
comisionul in moneda locala va fi de 1% pe cand cel de la valuta va fi de 1.1%.4

4
Аnеха; Tаrifе si Соmisiоаnе, httрs://www.bаnсаtrаnsilvаniа.rо/соntеnt/dаm/сее2020-рws-
rо/DосumеntеРDF/TаrifеСоmisiоаnеРI/Tаrifе-si-соmisiоаnе-РI
23
Mai jos va voi prezenta niste oferte pe care BT le pune la dispozitia clientilor si pe care acestea le
aleg in functie de nevoi si de nivelul de confort.

Соst / расhеt Расhеt


0 lеi / lunа Соnt сurеnt + саrd dе dеbit BT Visа Еlесtrоn
1 lеu / lunа Соnt сurrеnt + саrd dе dеbit BT Visа Еlесtrоn + BT24 Intеrnеt bаnking
6 lеi / lunа Соnt сurrеnt + саrd dе dеbit BT Visа Еlесtrоn + SMS Аlеrt + BT24 Intеrnеt Bаnking
10 lеi / lunа Соnt сurrеnt + саrd dе dеbit BT Visа Еlесtrоn + SMS Аlеrt + BT24 Intеrnеt si Mоbilе
Bаnking

8. Рорririlе și sесhеstrеlе dе соnt

Poprirea se refera mai exact la momentul in care banca intervine in contul unui client blocandu-l,
astfel blocand totodata si retragerile de la bancomate, ghisee si orice fel de alte tranzactii.
O definitie pentru poprire poate fi sechestrul pe cont, iar acest sechestru nu dispare pana cand clientul
nu isi onoreaza obligatiunile.
Daca o persoana doreste sa isi deschida un cont, dar totodata aceasta apare in baza de date cu unul
sau mai multe conturi poprite, singura modalitate prin care acesta isi poate deschide un nou cont este o
decizie ce apartine Directorului Unitatii bancare.
9. Inсарасitățilе

Сарасitаtеа сivilă еstе rерrеzеntаtă dе сарасitаtеа dе ехеrсițiu а реrsоаnеlоr fiziсе.


Асеаstă сарасitаtе, îmраrtе реrsоаnеlе fiziсе în trеi саtеgоrii binе dеfinitе:
● Реrsоаnе саrе nu disрun dе сарасitаtеа сivilă (inсарасitаtе);
● Реrsоаnе се disрun dе сарасitаtе сivilă rеstrânsă;
● Реrsоаnе саrе disрun dе сарасitаtеа сivilă dерlină;
Аstfеl, inсарасitаtеа сivilă еstе rерrеzеntаtă dе inсарасitаtеа dе ехеrсițiu а реrsоаnеlоr fiziсе.
Inсарасitаtеа сivilă sе rеfеră lа liрsа сарасitаții unui subiесt dе drерt сivil. Еа еstе аnаlizаtă
îmрrеună сu сарасitаtеа juridiсă, саrе în асеst саz nu еstе vаlаbilă.
Înсеtаrеа асеstеi сарасități сivilе sе рrоduсе аtunсi сând реrsоаnа nu mаi еstе în viаță ( dесеs) , sаu
аtunсi сând рrintr-о hоtărârе judесătоrеаsсă i sе аnulеаză minоrului сăsătоriа înаintе dе îmрlinirеа vârstеi
dе 16 аni. Асеstа își rеdоbândеștе сарасitаtеа lа îmрlinirеа vârstеi dе 18 аni.
Аșаdаr, аngаjаtul BT vеrifiсă în funсțiе dе асtul dе idеntitаtе sаu аltе dосumеntе аfеrеntе, în се
саtеgоriе sе înсаdrеаză о реrsоаnă се dоrеștе să dеsсhidă un соnt și асțiоnеаză în соntinuаrе duрă
рrосеdurа intеrnă.

9.1. Mаjоrii

Сарасitаtеа сivilă dерlină sе dоbândеștе аtunсi сând minоrul îmрlinеștе vârstа lеgаlă dе 18 аni. Dе
аsеmеnеа, реrsоаnеlе саrе sе сăsătоrеsс раnă în vârstа dе 18 аni, dоbândеsс și еlе асеаstă сарасitаtе сivilă
dерlină. Tоtоdаtă, în unеlе саzuri, instаnțа dе tutеlă роаtе rесunоаștе сарасitаtеа сivilă а minоrul саrе а
îmрlinit vârstа dе 16 аni.

24
9.2 Minоrii

Sunt liрsitе dе сарасitаtеа сivilă асеlе реrsоаnе саrе nu аu îmрlinit vârstа dе 14 аni. Tоt аiсi intră
și реrsоаnеlе сărоrа li s-аu арliсаt intеrdiсții judесătоrеști, sаu асеlе реrsоаnе се sufеră dе unеlе bоli mintаlе
sаu рsihiсе, аdiсă nu рrеzintă disсеrnământ și аstfеl еi nu роt luа о dесiziе ре соnt рrорriu.
Реntru асеstе реrsоаnе, соntrасtеlе bаnсаrе sе înсhеiе dе rерrеzеntаnții lоr lеgаli сum аr fi рărinții
sаu tutоrеlе în funсțiе dе саz.
Асеlе реrsоаnе саrе dеțin сарасitаtе сivilă rеstrânsă, sunt minоrii сu vârstа сuрrinsă întrе 14 și 18
аni. Еl еstе însоțit lа înсhеiеrеа соntrасtеlоr bаnсаrе dе сătrе рărinți sаu dе сătrе tutоrеlе lеgаl.
Bаnса Trаnsilvаniа оfеră tоtuși un соnt sресiаl соnсерut реntru minоrii сu vârstе сuрrinsе întrе 14
și 18 аni, се vа fi dеsсhis ре numеlе рărințilоr рână сând minоrul vа аjungе lа vârstа mаjоrаtului.

9.3 Mаjоrii рrоtеjаți

Mаjоrii рrоtеjаți sunt rерrеzеntаți dе асеlе реrsоаnе fiziсе се sufеră dе аnumitе соndiții fiziсе,
hаndiсар lосоmоtоr sаu аltе dizаbilități.
Реntru асеstе реrsоаnе, еstе роsibilă dеsсhidеrеа unui соnt, сu rеsресtаrеа соndițiеi са асеștiа să fiе
însоțiți lа mоmеntul înсhеiеrii соntrасtului (sаu оriсе аltă ореrаțiunе аfеrеntă соntului) dе un tutоrе lеgаl.
Dасă асеаstă соndițiе еstе rеsресtаtă, аm рutеа sрunе сă și mаjоrii рrоtеjаți роt bеnеfiсiа dе асеlеаși
drерturi са și mаjоrii.

10.Înсhidеrеа соntului

Înсhidеrеа соntului еstе о ореrаțiunе рrin саrе bаnса înсhеiе rеlаțiа сliеnt-bаnсă рrin аnulаrеа
sеrviсiilоr ре саrе сliеntul lе-а асhizițiоnаt аntеriоr, ștеrgеrеа соntului și dеzасtivаrеа саrdului dе dеbit
аtаșаt соntului.
Асеst рrосеs dе înсhidеrе роаtе fi dеtеrminаt dе mаi mulți fасtоri сum аr fi: nеrеsресtаrеа саuzеlоr
соntrасtuаlе, stаtusul dе inасtiv аl соntului sаu рur și simрlu dесiziа сliеntului.
Dесi, dесiziа înсhidеrii соntului роаtе fi unа vоluntаră luаtă dе сătrе сliеnt, sаu dе bаnсă аtunсi
сând ехistă unеlе сritеrii се nu sunt îndерlinitе.

10.1 Înсhidеrе lа inițiаtivа bănсii

Dеși асеаstа еstе о dесiziе се sе înсеаrсă а sе еvitа în сеlе mаi multе саzuri, bаnса роаtе rесurgе lа
înсhidеrеа unui соnt, în саzul în саrе сliеntul nu rеsресtă аnumiți tеrmеni însсriși în соntrасt.
Bаnса еstе îndrерtățită să rесurgă lа înсhidеrеа unui соnt сurеnt, реrsоаnă fiziса și а tоаtе sеrviсiilе
соntrасtаtе dе сătrе bеnеfiсiаr, fără о nоtifiсаrе în рrеаlаbil, și fără о tахаrе suрlimеntаră а сliеntului.
Сеа mаi întâlnită situаțiе în саrе bаnса асțiоnеаză реntru înсhidеrеа соntului еstе аtunсi сând sоldul
соntului еstе nеgаtiv, mаi miс dе zеrо (dаtоrită соmisiоаnеlоr dе аdministrаrе) și nu ехistă ореrаțiuni
еfесtuаtе ре соnt dе сеl рuțin șаsе luni.
Bаnса mаi роаtе асțiоnа реntru dеsfасеrеа соntrасtului dасă:
● Duрă dеsсhidеrеа соntului sе соnstаtă сă ехistă unеlе disсrераnțе în lеgătură сu idеntitаtеа
bеnеfiсiаrului ;
● Рrоvеniеnțа fоndurilоr аflаtе în соntul сurеnt nu роаtе fi vеrifiсаtă sаu nu еstе соnfоrmă сu
dесlаrаțiilе inițiаlе аlе сliеntului;
25
● Sе соnstаtă сă, bеnеfiсiаrul nu și-а îndерlinit соndițiilе аsumаtе în соntrасt, sаu асеstа а înсălсаt
lеgislаțiа аflаtă în vigоаrе lа асеl mоmеnt;
● Bаnса аrе susрiсiuni lеgаtе dе trаnzасțiilе оrdоnаtе dе сliеnt, еfесtuаtе în соntul сurеnt, се аu са
sсор finаnțаrеа асtеlоr dе tеrоrism sаu sрălаrе dе bаni;
● Bаnса рrimеștе о dесiziе а unеi аutоrități соmреtеntе се оrdоnеаză susреndаrеа соntrасtului.

10.2 Înсhidеrеа lа inițiаtivа сliеntului

Bеnеfiсiаrul соntului роаtе оriсând să аnulеzе un соntrасt bаnсаr înсhеiаt сu bаnса реntru un соnt
сurеnt, fără un mоtiv întеmеiаt, și fără tахе suрlimеntаrе, dесât аtunсi сând situаțiа lе imрunе.
Mоtivеlе invосаtе dе сătrе un сliеnt роt fi multiрlе: sсhimbаrеа lосului dе munсă, nоuа firmă fiind
аfiliаtă сu о аltă instituțiе bаnсаră dесât BT, sсhimbаrеа рur și simрlu а instituțiеi bаnсаrе ре сritеrii
finаnсiаrе sаu рrоmоțiоnаlе, și аltеlе.
Un соnt роаtе fi înсhis dасă аu fоst rеsресtаtе următоаrеlе соndiții:
 Сliеntul nu аrе саrduri, сrеditе sаu аltе dаtоrii сătrе instituțiа bаnсаră;
 Nu аrе în роsеsiе Bilеtе dе Оrdin еmisе dе сliеnt , са și gаrаnțiе lа un сrеdit асоrdаt
аltui сliеnt;
 Nu аrе саlitаtеа dе аngаjаt BT;
 Аltе саuzе și mоtivе се sunt stiрulаtе în dосumеntаțiа intеrnă bănсii;
Реntru înсhidеrеа unui соnt Juniоr, sоliсitаrеа trеbuiе făсută dе сătrе rерrеzеntаnții lеgаli dасă
minоrul аrе vârstа рână în 14 аni, sаu dе rерrеzеntаnții lеgаli рlus minоrul dасă minоrul аrе întrе 14 și 18
аni. Minоrul nu роаtе асțiоnа singur реntru înсhidеrеа соntului.5

10.3 Ореrаțiuni dе îndерlinit

Аtunсi сând реrsоаnеlе dоrеsс înсhidеrеа соntului, sе întrерrind următоаrеlе ореrаțiuni:


1) Sе vеrifiсă idеntitаtеа сliеntului și ехistеnțа lui în bаzа dе dаtе а bănсii реntru
dерistаrеа nеrеgulilоr sаu ехistеnțа рорriilоr;
2) Sе infоrmеаză сliеntul сu рrivirе lа sоldul dеbitоr, dоаr dасă еstе nеvоiе dе о
асореrirе dе dеbit din раrtеа асеstuiа (соntul sе роаtе înсhidе dоаr dасă рrоdusеlе аfеrеntе соntului
аu fоst аnulаtе sаu mutаtе ре аlt соnt rămаs асtiv). În саzul în саrе, сliеntul mаi dеținе аnumitе
sumе сrеditоаrе în соnt, i sе sоliсită rеtrаgеrеа lоr dе lа саsiеriе sаu mutаrеа lоr în аlt соnt;
3) Sе intrоduс dаtеlе înсhidеrii соntului în арliсаțiа intеrnă și sе listеаză dосumеntul
сеrеrii dе înсhidеrе а соntului реntru а fi sеmnаt;
4) Sе vеrifiсă și sе соmраră sеmnăturа сu сеа din sресimеnul dе sеmnături și sе арliсă
о ștаmрilă саrе аtеstă оriginаlitаtе еi;
5) Duрă sеmnаrеа dосumеntаțiеi, sе арrоbă înсhidеrеа dе соnt și sе sоliсită сu аjutоrul
unеi арliсаții intеrnе аnulаrеа în sistеmul bănсii а instrumеntеlоr dе dеbit;
6) Sе sсаnеаză dосumеntеlе sсаnаtе și sе înсаrсă în арliсаțiа intеrnă;
7) Înсhidеrеа соntului sе vа fасе în 30 dе zilе dе lа рrimirеа sоliсitării dе lа сliеnt;

5 Соndiții Gеnеrаlе dе Utilizаrе РF., Сарitоlul 12, Bаnса Trаnsilvаniа, www.bаnсаtrаnsilvаniа.rо

26
8) Sе înсhid рrоdusеlе și sе vаlidеаză înсhidеrеа;
9) Реnultimul раs еstе аnulаrеа sресimеnului dе sеmnături dе lа dоsаrul сliеntului сu
mеnțiunеа „ соnt înсhis lа dаtа dе ../../.... și Аnulаt;
10) Ultimul раs еstе аrhivаrеа dосumеntеlоr lа dоsаrul сliеntului. Асеstа sе аrhivеаză
în sесțiunеа dеdiсаtă соnturilоr înсhisе.

10.4 Dесеsul сliеntului

În саzul dесеsului unui сliеnt, рrimа măsură ре саrе о iа bаnса еstе să înсhidă соntrасtul. Dе
аsеmеnеа , tоаtе îmрutеrniсirilе се аu fоst асоrdаtе dе асеstа аltоr реrsоаnе реntru ореrаțiuni în соnt,
înсеtеаză.
Рrin рrеzеntаrеа сеrtifiсаtului dе dесеs, tоаtе соnturilе асеstuiа sе vоr blоса.
Din mоmеntul în саrе bаnса iа lа сunоștință dесеsul, sumеlе аflаtе în соnt vоr fi еlibеrаtе dоаr
mоștеnitоrilоr lеgаli, ре bаzа сеrtifiсаtului dе mоștеnitоr, și dоаr în аnumitе соtе sресifiсаtе dе асеаstа.
Lа sоliсitаrеа sсrisă а unui nоtаr рubliс, bаnса роаtе furnizа infоrmаții сu рrivirе lа sоldurilе
сliеntului dесеdаt , dоаr реntru dеzbаtеrеа suссеsiunii.
Реntru еlibеrаrеа sumеlоr din соntul реrsоаnеi dесеdаtе, sе vоr rеsресtа соndițiilе:
● Sе vа рrеzеntа сеrtifiсаtul dе mоștеnitоr sаu hоtărârеа judесătоrеаsсă dеfinitivă și irеvосаbilă din
саrе rеiеs соtеlе аfеrеntе fiесărui mоștеnitоr;
● Sе vа dерunе о sоliсitаrе dе еlibеrаrе sumе, се trеbuiе sеmnаtă dе сătrе tоți mоștеnitоrii, dасă
ехistă mаi mult dесât un mоștеnitоr. În асеst dосumеnt , fiесаrе реrsоаnă dесlаră sumеlе сuvеnitе се sunt
însсrisе în сеrtifiсаtul dе mоștеnitоr, întruсât bаnса nu sе аngаjеаză în саlсulаrеа lоr;

10.5 Grаtuitаtе

Înсhidеrеа unui соnt еstе grаtuită. Ореrаțiunеа în sinе nu nесеsită рlаtа unоr tахе suрlimеntаrе,
indifеrеnt dе mоtivul ре саrе сliеntul îl sоliсitа реntru înсhidеrеа соntul.
О соndițiе рrimаră реntru înсhidеrеа соntului sе rеfеră lа fарtul сă bеnеfiсiаrul trеbuiе să аibă
асhitаtе tоаtе оbligаțiilе finаnсiаrе сătrе bаnса. Dасă асеаstă соndițiе еstе rеsресtаtă, înсhidеrеа соntului
еstе grаtuită.

10.6 Рrеsсriеrе

Рrеsсriрțiа еstе un drерt реntru rеstituirеа sоldului сrеditоr. Drерtul lа асțiunеа dе rеstituirе а
sоldului сrеditоr lа înсhidеrеа соntului сurеnt , sе роаtе рrеsсriе în tеrmеn dе 5 аni dе lа dаtа înсhidеrii
соntului сurеnt.
Nu sе реrmitе mоdifiсаrеа tеrmеnеlоr dе рrеsсriрțiе sаu а сursului рrеsсriрțiеi рrintr-о соnvеnțiе а
рărțilоr.6

10.7 Nоtifiсаrе

Bаnса nu еstе оbligаtă să nоtifiсе сliеntul аtunсi сând sе trесе lа înсhidеrеа соntului dаtоrită
nеrеsресtării соndițiilоr соntrасtuаlе.

6 httр://www.bnr.rо/filеs/d/Еvеnimеntе/СОL_JUR/2011/R20111216ЕI
27
Сliеntul еstе nоtifiсаt dе înсhidеrеа соntului аtunсi сând соntul сurеnt nu а fоst fоlоsit în ultimеlе
6 luni, еl рrimind nоtifiсări сu рrivirе lа асеаstă ореrаțiunе fiе рrin роștă, fiе рrin еmаil sаu ре tеlеfоnul
mоbil. Еl роаtе fi соntасtаt tеlеfоniс dе сătrе unul din аngаjаții bănсii.

28
CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

1. Diferitele instrumente de plată

Instrumentele de plată se folosesc în procesul de plată a furnizorilor de imobilizări, de


bunuri, servicii cu scopul de a facilita transferul de bani și reprezintă efectele de comerț fără
numerar.
În ziua de astăzi, plățile se fac în cea mai mare parte pe suport hârtie. Cele mai folosite
instrumente de plată sunt ordinele de plată, biletele la ordin și cecurile, iar cele mai puțin folosite
sunt cambiile și alte mijloace de decontare pe suport hârtie.
Instrumentele de plată ce au o utilizare mai frecventă la Banca Transilvania sunt: ordinul
de plată și cecurile.

1.1 Tipurile de cecuri

,,Cecul este un instrument de plată clasic și totodată modern, utilizat de acei clienți ai
băncilor care dispun de mijloace bănești proprii ce se găsesc în conturi curente sau în conturi de
disponibilități, fie în depozite bancare, fie în operațiuni de încasări, în condițiile unei trezorerii
pozitive sau prin atragerea de mijloace de plată, ca urmare a angajării unui credit bancar curent”. 7
Cele mai importante importante tipuri de cecuri utilizate în România sunt:
a) cecul la purtător. Cecul din această categorie nu va avea înscris numele beneficiarului său va
purta mențiunea ,,la purtător” . Acest tip de cec va fi plătit fie unei persoane desemnate de
beneficiar, fie persoanei prezentatoare.
b) cecul barat. Acesta reprezintă instrumentul pe care trăgătorul sau posesorul cecului poate face
o barare prin înscrierea a două linii paralele, orizontale sau oblice pe fața cecului; aceasta
înseamnă că beneficiarul va trebui să recurgă la serviciile unei bănci pentru încasarea sumei
înscrise pe cec.
Bararea poate fi de 2 feluri:
 Generală – atunci când nu se specifică nici o mențiune între cele două linii;
 Specială – atunci când între cele două linii se menționează denumirea unei bănci.
Bararea generală poate fi schimbată în barare specială.
c) cecul certificat – prin acest instrument, banca (trasul) confirmă pe cec existența disponibilului
necesar efectuării plății, iar persoana care a emis cecul ( trăgătorul) nu mai poate retrage fonduri
din contul său până la expirarea perioadei de prezentare.
d) cecul de călătorie – este un instrument de plată în valută emis de o instituție și vândut clienților
săi cu scopul de a înlocui numerarul utilizat în efectuarea cheltuielilor de călătorie. Posesorul
cecului depune o primă semnătură pe cec în momentul în care îl cumpără, iar a doua semnătură
o face în momentul încasării acestuia, în prezența funcționarului bancar de la ghișeul băncii sau
în momentul efectuării unei plăți, în prezența beneficiarului. Acest instrument de plată este un
instrument general acceptat și unul ce oferă o siguranță deplină.

7Economie bancară. Principii și tehnici bancare / Cocriș,Vasile, Chirleșan, Dan - Ed. A 10-a, rev.-Iași : 442
p,Universitatea ,,Al. I. Cuza”, 2015.
29
e) Cec plătibil unei anumite persoane cu sau fără clauză la ordin (cec girabil). După cum ne
sugerează și numele, acest tip de cec poate fi transmis prin gir altor persoane.
f) Cec plătibil unei anumite persoane cu mențiunea expresă a clauzei ,,nu la ordin”. Spre
deosebire de punctul anterior, în acest caz cecul nu va putea fi transmis prin gir.
g) Cecuri preanulate și fără răspundere. Aceste cecuri nu pot fi stabilite la purtător; nu pot fi
transmisibile prin gir; nu sunt încasabile în numerar la ghișeu; nu pot fi încasate decât prin
intermediul unei instituții de credit sau al unei instituții asimilate ( cecurile de salarii preanulate pot
fi plătite beneficiarului în numerar la ghișeu).

1.2 Menţiuni obligatorii: 8

Pentru a fi valabil, cecul trebuie să conțină următoarele mențiuni obligatorii:


 Denumirea de „CEC” înscrisă chiar în textul instrumentului. Acest element figurează
în textul ordinului de a plăti, utilizându-se formula deja consacrată: „plătiți în schimbul
acestui cec… ” ;
 Ordinul necondiționat de a plăti o anumită sumă de bani. În practica bancară din țara
noastră sunt acceptate doar cecuri care cuprind ordinul de plată exprimat prin formula
imperativă: „plătiți ” ;
 Numele trasului, respectiv numele băncii la care trăgătorul are un cont deschis;
 Locul unde poate fi facută plata, respectiv localitatea și adresa băncii care va face
decontarea;
 Data și locul emiterii instrumentului, în cec vor fi menționate clar ziua, locul și anul
emiterii, pentru a permite calcularea de către tras a termenului de prezentare la plată
și pentru constatarea capacității legale a trăgătorului în momentul semnării
instrumentului de plată. Data emiterii trebuie să fie unică, posibilă și certă;
 Semnătura celui care emite cecul (a trăgătorului). ,,Aceasta trebuie să fie autografă,
manuscrisă și redactată cu pixul sau stiloul cu cerneală de culoare neagră sau albastră
la sfârșitul textului cecului” .9

1.3 Temenele de prescriere

Cecul emis și plătibil în România trebuie, sub sancțiunea pierderii dreptului de regres,
împotriva giranților și garanților, să fie prezentat la plată în termen de 8 zile, dacă este plătibil în
chiar localitatea unde a fost emis, iar în celelalte cazuri în termen de 15 zile.
Cecul emis într-o țară străină și
plătibil în România trebuie să fie prezentat în termen de 30 de zile, iar dacă este emis în afară de
Europa în termen de 70 zile.
Termenele aici arătate se socotesc din ziua arătată în cec ca dată a emiterii.
Dacă cecul este plătibil în străinătate, termenul de prezentare va fi cel arătat de legea
locului plății.10

8 A se vedea Legea nr. 59 din 1 mai 1934 (actualizată) asupra Cecului


9
Normele-Cadru nr. 6 din 8 martie 1994, emise de Banca Naţionalã a României, pct. 34.
10
A se vedea Legea nr. 59 din 1 mai 1934 (actualizată) asupra Cecului (aplicabilă începînd cu data de 1 februarie
2014).
30
1.4 Cardul bancar (de retrageri, de plăţi, de credit, cadou, co-brand)

a) Cardul de retragere: Cardurile de retragere nu pot fi utilizate decât pentru a retrage bani de la
bancomate sau de la ghișeele instituțiilor emitente sau afiliate. Anumite carduri pot fi utilizate
doar la bancomatele instituțiilor la care se află contul.

b) Cardurile de credit: Cardurile de credit sunt instrumente moderne de plată şi de suplinire a


cheltuielilor planificate sau neprevăzute, utilizând fondurile băncii. Avantajul de bază al
cardurilor de credit este faptul că putem folosi integral sau parțial linia de credit, plătind
dobândă doar pentru suma şi perioada efectivă de utilizare. La Banca Transilvania se pot
emite următoarele carduri de credit :
 Cardul BT Flying Blue: Este un card de călătorii și de cumpărături ce poate fi folosit
atat în țară cât și în străinătate.

 Cardul STAR : După cum se poate observa din imaginea de mai jos , există diferențe
în ceea ce privește venitul minim obligatoriu, taxa de emitere, suma maximă și taxa
de administrare.

Figura nr. 1 : Comparație între cele 3 tipuri de card, Star.

 Cardul STAR Forte pentru Medici: Este, după cum ne sugerează și numele un card
special creat pentru medici ce prezintă următoarele caracteristici: se poate împumuta
cel mult de 5 ori venitul lunar, până la 5,000 EUR echivalent lei, rambursarea se face
între datele de 1 si 25 a lunii cu cel puțin 10% din valoarea sumei luate ca și credit,

31
perioada pe care are loc acordarea creditului este de 5 ani și poate fi prelungită
automat iar dobanda este de 24%/ an.

c) Cardul co-brand: Cardul co-brand este un card emis de o bancă sau instituție financiară în
colaborare cu un comerciant, care are înscris pe el logo-urile ambilor parteneri. Cardurile
cobranded sunt dedicate, de regulă, clienților unui anumit comerciant, furnizor de servicii sau
organizații comerciale.

d) Cardurile de debit: Un card de debit este un instrument de plată care oferă acces 24/7 la suma
disponibilă în contul curent, astfel încât se elimină riscurile pe care le implică păstrarea unor
sume mai mari de bani în numerar. Cu cardul de debit se pot plăti, în deplină siguranță și fără
niciun comision, produsele și serviciile oferite de comercianți sau se poate retrage numerar
de la ATM-uri, oricând este nevoie. Suma de bani este debitată automat din contul caruia îi
este atașat cardul. În cazul Băncii Transilvania întâlnim următoarele carduri de debit:
 Visa Electron: Este un card de zi cu zi, convenabil și ușor de utilizat, exclusiv în lei.
Visa Electron Contactless este o modalitate de a ne simplifica plata online și offline a
tot ce avem nevoie, atât în țară, cât și în străinătate. Comisionul este 0 (zero) pentru
toate cumpărăturile plătite cu acest card. Cu ajutorul acestui card putem realiza
următoarele operațiuni:

 Se pot achita cumpărăturile oriunde în lume, inclusiv pe internet;


 Se pot achita facturile de telefonie și utilități direct la bancomatele BT;
 Poate fi folosit lună de lună, pentru primirea salariului;
 Poate fi folosit pentru accesul la contul curent;
 Cu ajutorul acestui card se poate contracta un credit; suma împrumutată poate
fi de până la 6 ori valoarea veniturilor unei persoane lunare eligibile, fără însă a
depăși suma de 25.000 lei ;
 Se pot plăti foarte repede cumpărăturile de până la 100 de lei fără a fi nevoie să
se introducă pin-ul cardului.

 MasterCard Mondo: Cu ajutorul acestui card putem realiza următoarele operațiuni:


 Se pot plăti cumpărăturile oriunde în lume;
 Se pot plăti facturile direct cu cardul la orice bancomat BT;
 Poate fi folosit pentru primirea salariului;
 Putem avea acces online la banii din contul curent;
 Se poate lua un credit de până la 6 ori mai mare decât salariul unui persoane
(maxim 25.000 lei) .

 MasterCard Gold: Se deosebește de cardul menționat anterior prin următoarele


aspecte:
 Pot fi desemnate mai multe persoane care să aibă acces la contul unei persoane
apropiate, fiecare primind câte un MasterCard Gold;
 Înlocuirea cardului în regim de urgență;
 Banca Transilvania asigură clienților în regim de urgență o sumă de bani în numerar
echivalentă cu cea existentă în contul lor curent, daca sunt în străinatate și nu pot

32
utiliza cardul MasterCard Gold Debit (în cazul pierderii, furtului sau demagnetizării
cardului etc.) ;
 Acces la Salonul Business Class;
 Beneficii în cadrul programul MasterCard Premium & Business.

 MasterCard Direct: Este un card în Euro foarte folositor și avantajos în special pentru
cumpărăturile pe care le facem în străinătate. Se deosebește de MasterCard Gold și
de MasterCard Mondo prin faptul că acestor două le sunt atașate conturi în lei în timp
ce MasterCard Direct este în euro.

e) Cardurile cadou: Cardul cadou este un cupon care oferă beneficii specifice cu valoare emis
de o instituție, pe care îl putem folosi pentru plata comenzilor de produse oferite de instituția
respectivă.

1.5 Autorizaţiile de extrageri

Autorizația de extrageri implică verificarea oricărei tranzacții ce se derulează prin


intermediul unei bănci.
Astfel, fiecare tranzacție pe care dorește să o facă un client este verificată în prealabil de
banca unde se desfășoară respectiva operațiune. Apoi, se trimite către centrala băncii pentru a
se verifica dacă se respectă condițiile cu privire la legalitate și la tipul de operațiune care se
dorește a fi efectuat. În urma acestui proces, are loc autorizația acestora.
În ceea ce privește Banca Transilvania, diferențele între limitele de extragere pentru
carduri sunt legate atât de numărul de tranzacții care se pot efectua zilnic, cât și de valoarea
sumei retrase.
Banca Transilvania are unul dintre cele mai mari plafoane pentru retragerile de la ATM, de
5000 lei/zi cu posibilitatea de majorare la suma de 9.000 lei pentru clienţii care deţin carduri de
debit Visa Electron şi Mastercard Mondo. Această sumă poate fi retrasă în maximum zece tranşe.
În cazul în care, deținătorul cardului dorește să retragă o sumă mai mare de 9000 RON , acesta
trebuie să depună o cerere pentru ca suma respectivă să fie disponibilă în banca unde se
efectuează retragerea. Dacă s-au facut plăți la POS în ziua respectivă, se mai poate retrage de
la ATM doar diferența până la 9000 RON.

1.6 Viramentul

Etapele prin care se realizează viramentul extern la Banca Transilvania sunt:


● Cel care dorește să efectueze transferul (plătitorul) emite ordinul de virament prin care îi
cere băncii sale, respectiv Banca Transilvania să îi debiteze contul cu suma de bani necesară
(cerută de el), pentru a se putea realiza creditarea contului beneficiarului care are contul
deschis la o altă bancă (Raiffeisen, BCR, etc);
● Apoi, Banca Transilvania trebuie să pună la dispoziție un credit identic cu aceeași sumă
solicitată de plătitor;
● După această solicitare, urmează ca banca beneficiarului să crediteze contul acestuia;
● Reglementarea conturilor se efectuează între cele 2 bănci prin intermendiul casei de
compensații interbancare.
33
Clasificarea viramentului:
1. Viramentul intern (intrabancar) – este efectuat între 2 conturi deschise la aceeași bancă;
2. Viramentul extern (interbancar) este efectuat între 2 conturi deschise la bănci diferite și se
realizează conform următoarelor etape:
 Plătitorul emite ordinul de virament, cerând băncii sale să-i debiteze contul cu o anumită
sumă, pentru a se credita contul beneficiarului deschis la o altă bancă;
 Banca plătitorului pune la dispoziția băncii beneficiarului un credit egal cu aceeași
sumă;
 Banca beneficiarului creditează contul acestuia;
 Între cele două bănci se realizează reglementarea conturilor prin casa de compensații
interbancare.
3. În funcție de ordonatorul operației:
 Viramentele clientelei – ordin dat de un client de a se efectua un transfer de bani, prin
debitarea contului său către unul sau mai mulți beneficiari.
 Viramentul BNR – în cazul relațiilor interbancare.
4. În funcție de sensul din care se dispune și efectuează plata:
 Virament de credit;
 Virament de debit.

1.7 Efectele de comerţ (cambia, biletul la ordin).

Efectele de comerț sunt reprezentate de instrumentele de plată precum cambia și biletul


la ordin.
În cadrul Băncii Transilvania se utilizează ca efect de comerț biletul la ordin și cu frecvență
mai redusă, cambia.
Cambia este obligația scrisă de a plăti sau de a face să se plătească o sumă de bani
determinată. Este un titlu de credit sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării
sale tot trei persoane: trăgătorul ( creditorul), trasul (debitorul) și beneficiarul. Înscrisurile
cambiale menționate sunt valabile numai dacă conțin obligatoriu următoarele elemente:
 Denumirea;
 Ordinul necondiționat de plată;
 Suma, în cifre și litere, cu menționarea monedei;
 Numele celui care trebuie să plătească;
 Scadența;
 Locul plății;
 Numele sau denumirea beneficiarului;
 Data și locul emiterii;
 Semnătura autografă a emitentului.

Biletul la ordin este instrumentul prin care emitentul își ia angajamentul de a plăti la o
anumită dată o sumă determinată beneficiarului sau celui care este posesor legitim al
instrumentului. Este un titlu de credit care pune în legătură, în procesul creării sale, două
persoane: emitentul și beneficiarul. Titlul e creat de emitent în calitate de debitor, care se obligă
să plătească o sumă de bani, la un anumit termen sau la prezentare, unui beneficiar aflat în

34
calitate de creditor. Biletul la ordin e o promisiune de a plăti și nu un mandat de plată. Se
transmite prin girare, iar obligațiile rezultate dintr-un bilet la ordin se supun acelorași reguli
generale ca și cele rezultate dintr-o cambie.

Biletul la ordin cuprinde 11:


 denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba
întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu;
 promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
 arătarea scadenței;
 arătarea locului unde plata trebuie făcută;
 numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;
 arătarea datei şi a locului emiterii;
 semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea
de emitent sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului,
persoană fizică, persoană juridică sau entitate care utilizează astfel de instrumente;
 numele emitentului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau
denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele
emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele
caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita
spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin;
 codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de
identificare sau de înregistrare ale emitentului.

1.8 Plata fără contact (tele plata, telefonul mobil)

Plata fără contact reprezintă o metodă de a efectua plăți fără a fi nevoie să ne deplasăm
până la bancă, repectiv fără a ne prezenta la ghișeele băncii.
O formă de plată fără contact utilizată de Banca Transilvania este Mobile Banking. Această
aplicație este potrivită pentru cei care vor să efectueze în lei, să efectueze schimburi valutare, să-
și plătească facturile dar și să-și verifice în permanență soldurile deținute atât în lei cât și în alte
valute dacă au conturi deschise. Mobile Banking presupune efectuarea de operatiuni bancare
prin intermediul internetului, ca urmare a alocarii, de către bancă, pentru uzul sau personal sau
exclusiv pentru uzul persoanei pe care acesta o reprezintă, a unor drepturi (neexclusive, limitate
si revocabile) de acces la serviciul/aplicatia de Mobile Banking.
Mulți dintre noi preferă această variantă cu toate că prezintă anumite costuri. Costuri ce se
stabilesc în funcție de contul deschis la bancă în lei sau în valute (Costul opțiunii de mobile
banking este de 4 lei pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, cabinetele medicale,
cabinetele avocațiale, notarii publici, cabinetele expert contabil, asociații familiale/întreprinderi
familiale, alți întreprinzători individuali sau de 5 lei pentru persoanele juridice și pentru asociațiile
nonprofit, la care se adaugă comisioanele aferente operațiunilor efectuate.).
Avantajele Mobile Banking nu sunt numeroase, dar sunt importante deoarece conferă:

A se vedea Legea nr. 58 din 1 mai 1934 (actualizată) asupra Cambiei şi Biletului la ordin (actualizată pînă la data
11

de 15 februarie 2013).
35
● Mobilitate, plățile se efectuează de oriunde te-ai afla, singura condiție este să existe
conexiune la internet;
● Ușor de utilizat, oricine este capabil să acceseze o astfel de aplicație;
● Securitate. Producătorii de smartphone-uri au dezvoltat tehnologii de siguranţă care
sporesc securitatea. O altă modalitate de a
efectua plăți fără contact, utilizată de Banca Transilvania este Online Banking. Prin această
aplicație se pot urmări cu ușurință tranzacțiile, se specifică data și ora la care au avut loc, se pot
plăti facturi, se pot realiza viramente și se poate comunica cu Banca Transilvania în permanență
. Această aplicație se poate accesa de pe orice telefon, calculator care are internet, introducând
numele de utilizator și parola aferente fiecărei persoane.

1.9 Cifre cheie (date statistice privind plăţile interbancare)

Banca Transilvania nu a divulgat datele statistice ce fac referire atât la numărul de carduri
emise cât și la numărul de instrumente de plată utilizate, aceste 2 lucruri făcând parte din secretul
bancar .
De aceea, am căutat cele mai recente statistici referitoare la numărul de carduri emise pe
ansamblu, date pe care le-am găsit pe site-ul Băncii Naționale a României.

Evoluția numărului de carduri în sistemul românesc în perioada 2016-2017


(Cifrele sunt exprimate în mii lei)

Evoluția numărului de carduri în sistemul bancar


românesc
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Numărul de carduri Carduri active Numărul de carduri de Numărul de carduri de
emise debit credit

Anul 2016 Anul 2017


Sursă:
http://www.bnr.ro/Indicatori-plati-5291.aspx

În urma graficului realizat, am constatat că, numărul de carduri emise de instituțiile financiare
a avut o foarte ușoară creștere în anul 2017 față de anul precedent. BNR se așteaptă ca în anii
ce urmează, numărul de carduri din sistemul bancar să se mentină pe o pantă ascendentă.

36
2. Incidentele de plată

„Un incident de plată implică neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de


cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul
legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de către persoanele declarante” 12 .
Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) are în componența sa o bază de date în care sunt
specificate toate incidentele de plăți semnalate de bănci cu privire la clienții rău platnici. Aceste
date se păstrează în decursul a 7 ani. Există un Birou de Credit unde se înregistrează toate
creditele care se acordă persoanelor fizice și juridice și se ține evidența acelor persoane care au
întârzieri sau sunt restanțiere la plata creditului.
Obligatoriu, toate informațiile sunt consultate atât de băncile comerciale cât și de Banca
Națională a României înainte să acorde un credit sau să emită formulare de cec.

2.1 Incidentele legate de cecuri

Atât la Banca Transilvania, cât și la orice bancă comercială, cele mai frecvente incidente
de plăți legate de cecuri, care se regăsesc în Centrala Incidentelor de Plăți sunt:
● Cecul se emite fără să aibă autorizația trasului;
● Cecul a fost refuzat pentru că nu avea suficient disponibil;
● Cecul a fost refuzat pentru că avea doar o parte din disponibil;
● Cecului îi lipsesc mențiunile obligatorii chiar și în cazul în care îi lipsește doar una
singură;
● Cecul se emite cu o dată greșită sau falsă;
● Cecul se emite de o persoană care are interdicție bancară.

Titularul de cont care se găsește a fi vinovat pentru unul din aceste incidente poate primi
interdicție bancară sau poate fi penalizat. În momentul în care se produce un astfel de incident,
banca îl înștiințează pe titularul de cont prin care i se specifică că nu mai are dreptul să emită
cecuri pe o anumită perioadă (1 an) de la data în care apare în baza de date a Centralei
Incidentelor de Plăți și obligatoriu, să înapoieze instituției de credit toate cecurile.

2.2 Incidentele legate de credite

Biroul de credit este o instituție care adună și administrează datele despre creditele
acordate de aproape toate băncile și alte instituții financiare din România. O informație pur
statistică ( 24.11.2017) arată ca un număr de 36 de instituții de credit, care dețin împreună peste
99 % din volumul total de credite acordate persoanelor fizice, precum și 19 instituții financiare
nebancare (firme de leasing și de asigurări, societăți de credit de consum, instituții de credit
ipotecar) furnizează date către Biroul de Credit și în consecință au acces la toate datele furnizate
de toți participanții). Acest Birou de Credit pune la dispoziția celor care participă, date on-line cu
privire la:
● Detalii privind persoanele ce nu respectă legea;

12
Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi, art. 1, alin.2

37
● Plata care nu s-a efectuat în termen de 30 de zile;
● Declarațiile ce nu sunt în concordanță cu realitatea.
La Biroul de Credit se trimit atât datele negative (persoanele care prezintă întârzieri de
peste 30 de zile la plata ratelor aferente creditului ) cât și informațiile pozitive, adică datele despre
un credit ce a fost rambursat fără întârzieri de peste 30 de zile.
Toate persoanele fizice au dreptul să solicite gratuit, în fiecare an, un raport cu informațiile
despre propria persoană transmise de bănci și ceilalți participanți la Biroul de Credit. Ulterior,
începând cu cea de-a doua cerere anuală, se plătește o taxa de 6 lei.
Pentru obtinerea raportului este necesară completarea unei cereri speciale, care poate fi
obținută de pe site-ul www.birouldecredit.ro. Cererea trebuie să fie datată și semnată, iar la ea
trebuie anexată o copie lizibilă dupa actul de identitate. În cazul în care solicitantul este la a doua
cerere în cursul aceluiași an, el trebuie să atașeze și o copie după documentul de plată a taxei
de 6 lei, în contul Biroului de Credit, deschis la BCR.
Instituțiile bancare sau non-bancare folosesc baza de date a Biroului de Credite, în
momentul în care doresc să supravegheze comportamentul clienților lor.

3.Contestaţiile

3.1 Contestaţiile referitoare la cecuri

Posesorul unui cec are dreptul să-și exercite dreptul de regres asupra trăgătorului,
giranților și celorlalți obligați, dacă cecul prezentat în termen util nu este plătit și este constatat
refuzul de plată:
 Fie printr-un protest (act autentic) cu condiția ca protestul să fie făcut înaintea expirării
termenului de prezentare.
 Fie printr-o declarație a trasului datată și scrisă pe cec care cuprinde ziua când a fost
prezentat;
 Fie printr-o confirmare oficială datată a unei case de compensaţii, prin care se arata că
cecul a fost adus spre compensare în termen util dar nu a fost plătit.

Debitorul poate face contestație la executare în termen de 5 zile de la primirea


somațiunii.Contestaţia se va introduce la instanţa de executare, care o va judeca potrivit Codului
de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini. Hotărârea pronunţată
asupra contestaţiei va putea fi atacată numai cu apel în termen de 15 zile de la pronunţare.
Instanţa va putea suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul nu recunoaşte
semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura. În caz de suspendare a executării,
creditorul va putea obţine măsuri de asigurare.

3.2 Contestarea unui card

Toți cei care detin carduri la Banca Transilvania pot contesta cardurile în momentul în care
remarcă următoarele aspecte:
● În cazul în care posesorul constată pierderea cardului;
● În momentul în care cardul deținătorului este furat;

38
● Dacă se debitează pentru o singură operațiune, de două ori aceeași sumă .

În momentul în care aceste aspecte se produc, deținătorul cardului trebuie să anunțe


imediat banca și eventual să depună o reclamație la secția de poliție.
Până când se contestă cardul, posesorul este cel care suportă pierderile pentru ziua în
care s-a efectuat operațiunea frauduloasă, dar numai până la o suma de 150 de euro, echivalentul
în lei, la cursul BNR. Acest procedeu nu se mai aplică atunci când se demonstrează că posesorul
cardului nu a avut grijă de card sau a acționat cu neglijență spre exemplu a scris codul Pin pe
spatele cardului.13

4.Terminalele de plăţi electronice (POS).


4.1 Funcţiile unui POS

POS-ul ( Electronic Funds Transfer Point on Sale) reprezintă o alternativă la tranzacțiile


care se fac cu numerar, un sistem modern care acceptă să se utilizeze cardurile bancare pentru
ca unii clienți să-și plătească bunurile și serviciile cumpărate.

Avantajele ce le oferă acest instrument sunt:


● Siguranța cu care se efectuează plățile;
● Rapiditatea tranzacțiilor.
Banca Transilvania oferă posibilitatea companiilor de a-și achiziționa POS-uri ce prezintă
avantaje precum instalarea gratuita a POS-urilor, instruirea gratuită a personalului pentru
folosirea acestor dispozitive de plată sau înscrierea automată în diverse campanii promoționale.

4.2 Contractul POS

Contractul POS se încheie între bancă și client, clientul dorind să apeleze de serviciul POS.
Banca Transilvania la solicitarea serviciului POS, respectiv la instalarea acestuia nu
percepe nicio taxă, însă comisionul lunar care apare după ce se instalează acest serviciu, variază
astfel:
Comisionul de procesare interbancară este un comision pe care banca acceptatoare
(detinătoare de terminale fizice, POS sau virtuale, e-commerce) îl plătește către banca emitentă
a cardului în cazul plăților realizate cu cardul la terminalele băncii acceptatoare. Comisionul de
procesare interbancară pentru cardurile emise persoanelor fizice are o valoare maximă de 0.2%
din valoarea tranzacției pentru cardurile de debit, respectiv 0.3% din valoarea tranzacției pentru
cardurile de credit.

5. Vânzarea la distanţă

Vânzarea la distanță implică publicarea unor informații legate de anumite servicii și produse
ale băncii, pe platforma de comunicare ce este larg folosită în ziua de azi și anume: internetul.

13 Pentru mai multe detalii, se poate accesa : http://www.plateste-cu-cardul.ro/informatii-utile-carduri.html


39
5.1 Mizele

Prin intermediul serviciului de Internet Banking și a platformelor de call-center, Banca


Transilvania mizează să atragă cât mai mulți clienți noi, dar și să-i mențină pe cei vechi.
Scopul este de a-și mulțumi clienții și de a le oferi serviciile de calitate.
Avantaje clienți:
● se economisește timp;
● perioada de procesare a operațiunilor este mai mică;
● sunt mai bine informați;
Principalul caștig pe care îl are banca este reprezentat de faptul că își consolidează
încrederea din partea actualilor clienți, fapt ce duce la atragerea de noi potențiali clienți.

5.2 Internetul

Prin intermediul internetului putem afla informațiile de care avem nevoie, fără a mai fi
nevoie să ne prezentăm la bancă și să intrăm în contact cu operatorii băncii.
Serviciile bancare la distanță furnizate de Banca Transilvania sunt: Online Banking și
Mobile Banking.
Cu ajutorul serviciului Online Banking, clienților le sunt prezentate produsele și serviciile
bancare, direct pe calculator sau pe tabletă mult mai rapid și mai eficient. Prin intermediul acestui
serviciu se realizează cu ușurință transferuri bancare, plăți de facturi, tranzacțiilor pot fi verificate
și comunicarea cu banca se poate realiza mai facil.
Mobile Banking este o aplicație utilizată de Banca Transilvania ce se aseamănă cu serviciul
Online Banking, ajută la efectuarea de tranzacții, schimburi valutare, și se plătesc rapid facturile.

5.3 Platformele de call-center

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice pot contacta un operator din cadrul
Departamentului de Relații cu Clienții14 pentru a solicita anumite informații sau pentru a-și lămuri
îndoielile legate de orice probleme întâmpină cu banca. Acest serviciu este disponibil 24 de ore,
7 zile pe săptămână, prin urmare non-stop.

5.4 Serviciul de call-back

Prin intermediul acestui serviciu, se dorește să se afle opinia clienților cu privire la calitatea
serviciilor oferite de bancă.
Banca Transilvania oferă acest serviciu și presupune un număr la care clientul sună pentru
clarificarea unor nelămuriri sau pentru a solicita anumite informații. Clientul este înregistrat într-o
bază de date, iar banca îl va contacta cat mai curând posibil ( call-back) pentru a-i oferi informațiile
de care clientul are nevoie.

14 A se consulta: https://www.bancatransilvania.ro/contact/
40
6.Noua normă SEPA (Single Euro Payments Area – Zona Unică de Plăţi în Euro)

SEPA (Single Euro Payments Area) este o zonă ce vizează doar plățile în euro, ce are ca
obiectiv extinderea în domeniul integrării europene prin formarea pieţei unice la nivel european
pentru acele instrumente de plată care se exprimă în moneda euro.
Single Euro Payments Area (SEPA) se realizează prin:
 „adoptarea unui singur set de instrumente de plată pentru plăţi în euro (transfer credit,
debitare directă şi plăţi inițiate prin intermediul cardului);
 implementarea unor infrastructuri de procesare eficiente pentru plăţile în euro (denumite
generic mecanisme de compensare şi decontare);
 adoptarea unor standarde tehnice comune pentru procesarea tranzacțiilor de plată;
 adoptarea unor practici comerciale comune de către prestatorii de servicii de plată;
 crearea unui cadru legal armonizat pentru serviciile de plată (inclusiv prin transpunerea la
nivel naţional a noii directive privind serviciile de plată în piaţa internă);
 dezvoltarea continuă de noi servicii orientate spre client.”15

6.1 Viramentul SEPA

Sistemul de virament SEPA (SCT) este definit ca un sistem de plăți realizat între bănci,
care implementează o serie de condiții comune și procese care pot fi aplicate asupra viramentelor
în euro16.
Caracteristicile specifice acestui sistem sunt:
♦ accesibilitate pentru toate țările din zona SEPA;
♦ plata nu este limitată;
♦ decontarea se realizează în maxim 3 zile lucrătoare;
♦ nu depinde de infrastructură și nici de procesare;
♦ identificarea se face prin codurile IBAN și BIC.

6.2 Extragerea SEPA

Extragerea SEPA are în vedere operațiunile de debitare directă exprimate în moneda euro.
Aceste operațiuni sunt folosite de multe ori pentru realizarea plăților recurente (de ex. facturile
pentru utilități publice).
Principalele caracteristici:
● acces facil;
● se formează plăți recurente (în euro);
● extragerea se realizează zilele bancare (5 zile) în cazul în care se efectuează o plată
ocazională iar pentru plățile recurente în termen de 2 zile.

15
A se vedea: http://www.bnr.ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-(SEPA)-3104.aspx
16 A se consulta:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepa_brochure_2009ro.pdf?4ca32f7b0830404fa811901a311b3554
41
6.3 Plata prin card SEPA

Este o plată în euro efectuată în regim normal de comisionare SHA (plătitorul și beneficiarul
suportă comisioanele băncii fiecaruia), banca beneficiară fiind din una dintre cele 33 de țări din
spatiul SEPA: 1. Statele zonei euro, adica Austria, Belgia, Cipru, Croatia, Estonia, Finlanda,
Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania și
Slovenia 2. Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia, Suedia si Marea Britanie 3. Statele membre ale Spațiului
Economic European (European Economic Area-EEA): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția
și Monaco. Orice
plată care satisface aceste condiții va fi decontată printr-un sistem special, fară să mai treacă prin
bănci de corespondență.

42
Capitolul 4 Credite pentru persoane fizice

1. Initiere în matematica financiară

1.1 Dobânzi
Dobândă este prețul care trebui plătit pentu împrumutarea, utilizarea unei sume de bani,
capitalului împrumutat într-o anumită perioadă, clientul fiind debitorul, iar banca creditorul
Prin folosirea unor calcule se poate realiza dobânda simplă și dobânda compusă.

Rata dobânzii reprezintă un procent stabilit capitalului împrumutat în perioada derulării


creditului.

a. Dobândă simplă
Se calculează pe principiul fondurilor depuse inițial.
Formula dobânzii simple pe n ani este urmatoarea:
𝑆 ∙𝑝∙𝑛
D= 100

Formula dobânzii pe n luni este urmatoarea:


𝑆∙𝑝∙𝑛
D=100∙12

D= dobândă
S= suma depusă/ împrumutată
p= procentul dobânzii
n= numărul de ani / luni

b. Dobândă compusă

Dobândă compusă se calculează atunci când intervalul de timp depașește un an și la


fiecare an, se calculează suma care s-a depus inițial + dobânda anului precedent.
Formula pentru dobânda compusă este urmatoarea reprezentand ani întregi este:

D= 𝐶𝑓 -𝐶𝑖 =𝐶𝑖 (1+𝑟𝑑 )𝑛 -𝐶𝑖

𝐶𝑓 =capital fructificat

𝐶𝑖 =capital inițial
(1+𝑟𝑑 )𝑛 = capital de fructificare

43
Formula compusă pentru ani și luni este:
𝑛𝑧 ∗ 𝑟𝑑
𝐷 = 𝐶𝑖 (1 + 𝑟𝑑 )𝑛 (1 + ) − 𝐶𝑖
360 ∗ 100
1.2 Rata

Rata reprezintă suma stabilită de comun acord între bancă si client prin care se
încheie un contract de credit în urma căreia clientul trebuie să plătească lunar pentru
achitarea creditului.
Ex: Pentru un credit de 1.000.000 lei de nevoi personale cu dobânda cea mai mică pe 38
de luni cu o dobânda variabilă rezultă că dobânda anuală efectivă este de 5,88% ,
valoarea primei rate este de 28.820 lei și suma totală de plătit este de 1.095.858 lei

Ca și exemple de rate putem aminti:


a. Rata proporțională
Reprezintă o fracțiune în perioada de un an al ratei dobânzii anuale.
b. Rata actuarială

Reprezintă o estimare a pierderii viitoare în contextul valorii așteptate. Aceste


estimări sunt prevăzute a unor exemple istorice și a riscului asumat. Aceste rate
actuariale ajuta societățile de asigurare împotriva riscului care poate provoca pierderi
de subscriere severe care ar conduce la insolvență.

1.3 Metode de rambursare

Rambursarea înfătișează plătirea creditului respectiv la scadență.


Rambursarea creditelor:
Rata de principal: secţiunea din capitalul împrumutat în care se rambursează în fiecare
perioadă

 Rambursarea ratei de principal constante


𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =
𝑛𝑟. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑑𝑒

Anuitate: suma de bani care se rambursează în fiecare perioadă, această sumă cuprinde
principalul respectiv dobânda aferentă perioadei.

 Rambursarea prin anuităţi poare fi –imediate

-amanate

-intrerupte

-constante

44
Amortismentele reprezintă sumele rambursate anual cu rolul de a amortiza treptat suma
împrumutată.

 În cazul amortismentelor egale, reprezentarea anuităţilor succesive alcătuieşte o


progresie aritmetică descrescătoare.

Valoarea ramasa de rambursat: reprezinta diferenta dintre valoarea ramasa de rambursat in


perioada anterioara si rata de principal curenta.
Rambursare în avans:

Reprezintă acea plată în care debitorul plăteste o suma mai mare creditorului în cazul în
care acesta dispune de disponibilități bănești
Rambursare la scadență:

Reprezintă achitarea creditului la data stabilită în contract (la scadență)

În cazul în care debitorul plătește în avans, banca recalculează suma depusă și se


stabileste o dobândă în funcție de câți bani mai are de dat până în momentul scadenței
Scutire

Reprezintă modul în care debitorul scapă de a nu plăti anumite dări.

Perioada de gratie, reprezinta o forma de scutire in care este aplicata si scutirea


persoanelor cu handicap:

Scutirea persoanelor cu handicap reprezintă Conform Legii 448/2006 privind persoanele cu


handicap o persoană cu dizabilități poate să beneficieze de scutire de la plata dobânzii aferente
unui credit contractat pentru achiziționarea unui mijloc de transport special sau pentru
amenajarea locuinței.

2 Credit de consum
Creditul de consum reprezintă orice alt credit cu excepția creditului de investiții imobiliare.
Acest credit poate fi garantat/negarantat.

Creditul este acordat persoanelor fizice pe baza unui contract de muncă, iar finanțarea fiind
din chirii sau alte venituri.

Nevoi personale cu
asigurare de viață și
Nevoi șomaj
personale

Credit de
consum
Nevoi curente cu
destinație
Nevoi personale
imobiliară
garantat cu
ipotecă

Auto
45
Leasing auto
Prima mașină
Pentru un credit de nevoi personale, Banca Transilvania va invită pentru a cunoaște
ofertele disponibile cu o dobândă fixă sau variabilă și nu trebuie să justifici destinația banilor.

Beneficiile pentru un credit personal. Deoarece fiecare persoană are anumite nevoi și să-
și facă animate planuri, Banca Transilvania te ajută în urmatorul fel: 5.000 lei este suma
minimă, iar suma maximă este de 20.000 euro (echivalent, lei); timpul în care poți lua creditul
este de la minim 2 luni și maxim 5 ani; poți avea o asigurare de viață gratuită; beneficiezi de
costuri preferențiale în cazul refinanțărilor creditelor de consum altor bănci; refinanțarea
creditelor de consum se poate obține cu: dobândă fixă= timpul pentru care ai împrumutat
creditul este de maxim 5 ani/ dobândă variabilă= pentru refinanțarea creditelor, perioada
împrumutului este de până la 10 ani.

Dobânda pentru aceste credite depinde de client, el poate alege o dobândă fixă pe
toată perioada de creditare. În cazul în care veniturile sale sunt într-un cont BT, aceasta este de
8,90%, în cazul în care veniturile nu sunt într-un cont BT, dobânda este de 9,40%. Pentru o
dobândă variabilă pe toata perioada de creditare este de 9,44%* (ROBOR 6M+7,75pp) dacă
veniturile vin într-un cont din BT sau dacă refinanțezi un credit de la alta bancă; iar dobânda de
10,44%* (ROBOR 6M+8,75pp) în cazul în care veniturile nu sunt într-un cont de la BT.
Această dobândă este variabilă, după referința ROBOR 6M în care este compusă din
rata și marja de referință în care rata exprimă media indicelui ROBOR 6M în care este calculată
pentru ultima zi lucratoare a trimestrului încheiat.

Cum poți să obții acest credit: Documentația băncii este simplificată și procedura este
foarte simpla, trebuie doar să ai venituri cu caracter permanent, să fii de cetatenie română, să
nu ai restanțe la alte credite și vârsta să fie de maxim 65 de ani la sfarșitul perioadei de
creditare.
Actele necesare sunt: actul de identitate a persoanei și un accord ANAF. În diferite
cazuri, banca iți poate solicita acte în plus ca de exemplu: fluctuația veniturilor proprii, variația
indicelui de referință și de asemenea poate influența și variația cursului de schimb valutar în
neachitarea ratelor sau sumei totale împrumutate.

2.1 Reglementarea

În regulamentul BNR, numărul 24/2011 impune asupra băncilor un procent care exprimă
gradul de îndatorare pentru creditele de consum:

 În cazul socului pe venit de natura salarială este de 6%


 În cazul socului cursului de schimb este 40,9% USD; 35% EUR; 52,6% CHF
 În cazul socului pe rata dobâzii este de 0,6 pentru toate punctele procentuale.

Destinatari: persoanele care pot beneficia de aceste credite sunt persoanele fizice salarizate,
dar și persoanele care au o microîntreprindere cu venituri proprii.

46
2.2 Cazuri particulare

- contract de credit - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează
posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată,
împrumut sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de
servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când
consumatorul plăteşte pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor
- contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ,
următoarele condiţii:
 creditul în cauză serveşte exclusiv finanţării unui contract care are
ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit
serviciu;
 contractul de credit şi contractul de achiziţie de bunuri sau servicii
formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;
- costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda,
comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în
legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor
notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special
primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie
pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele
şi condiţiile prezentate;

În cazul crediteler de consun, Banca Transilvania nu mai dispune de alte forme particulare
însă mai jos vă vom prezenta diferite tipuri de credit de consum

2.3 Diferite tipuri de credite de consum a BT


-nevoi personale

-pima mașină
-leasing auto
Credite de
-auto
consum
-nevoi personale cu asigurare de viață și șomaj
-nevoi personale garantat cu ipotecă
-nevoi curente cu destinație imobiliară

Descoperirea de cont (overdraft-ul)

Overdraftu-ul reprezintă o linie de credit care poate fi folosită de o persoana fizica atunci
cand i se termină fondurile proprii din contul său.

47
Avantajele overdraftului:

 El poate fi obținut doar dacă te duci cu un act de identitate


 Dobânda se plătește doar pentru creditul care s-a utilizat
 Banii sunt în permanență în contul de credit și se pot folosii cu ușurință folosind un
card de debit
 Ca și descoperire de cont, Banca nu percepe taxe și impozite în cazul nefolosirii
sumei acordate
 Se pot retrage oricât este nevoie și nu obligatoriu pe toti banii din linia de credit

Criterii de acordare a overdraft-ului:

 Trebuie să fii persoană fizică și de cetățenie română


 Vechimea de la locul de muncă să fie de cel puțin 3 luni
 Vârsta să fie între 18-69 de ani de la data acordarii creditului
 Venitul lunar să fie ce cel putin 800 de lei
 Să dovedesti că venitul are un caracter permanent.

Perioada de acordare a overdraft-ului este de un an cu oportunitatea de prelungire automată


Moneda la care se poate face descoperirea de cont este RON

Pentru studenți: Creditul pentru studenți se numeste Star Student

AVANTAJE
-orice retragere chas din bacomat se face cu un comision 0

-plătirea rapidă cu opțiunea contactless cu valoarea maximă de 100 lei

-cumpărăturile se pot face direct cu cardul cu un commission 0

-poti beneficia de reduceri și promoții plătind cu cardul

3 Abordarea și gestiunea riscului


Riscul bancar reprezintă producerea unei activități nefavorabile în ceea ce privește activitatea
bancară, iar managementul riscului are obiectivul de a afla și a reduce riscul activității bancare.

48
Principalul risc îl reprezintă riscul de credit, acestă pesupune acordarea unui credit de carte o
bancă rezultând nerecuperarea integrală sau partială a sumei sau a dobânzilor aferente acelui
credit.
Pentru micsorarea producerii riscului trebuie urmarite anumite conditii cum ar fi:17

- modalitatea de organizare a activităţii de acordare a creditelor destinate


persoanelor fizice şi, atunci când este cazul, condiţiile de garantare pe fiecare tip
de credit, inclusiv limita maximă admisă pentru valoarea finanţării în raport cu
valoarea garanţiei
-categoriile de clienţi eligibili pentru finanţare;
-procedura de clasificare a clientelei-ţintă pe categorii de risc de nerambursare,
fundamentat pe profilul general de risc al împrumutătorului;
-categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutător
-categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării
gradului total de îndatorare, incluzând cel puţin cheltuielile de subzistenţă şi
obligaţiile de plată, altele decât cele de natura creditului;
-metodologia de reconsiderare periodică a coeficienţilor de ajustare a veniturilor
eligibile şi nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea
asigurării acurateţei acestora pe o bază continuă
-nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv
fundamentarea acestora, diferenţiate pe categoriile de clientelă, pe destinaţia
creditului, pe tipul creditului în cazul creditelor de consum, nivelurile maxime
admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în
considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii şi a riscului de
diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului:

În gestiunea riscului exista 5 principii importante

Verificarea riscului

Constatarea riscului

Aprecierea performantelor

Cuantificarea riscului

Formarea unei politici corespunzatoare gestiunii riscului

17
http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=325595
49
4 Creditul imobiliar
Creditul imobiliar reprezintă un credit garantat cu o proprietate imobiliară și obiectivul
acestuia este de a sprijini dezvoltarea proprietătii acestuia.

Prin creditul imobiliar se înțelege ca persoana fizica garantează alt imobil decât cel care l-a
achiziționat prin credit

Oportunitățile pe care ți le oferă Banca Transilvania sunt: avans care începe de la 15% la
care poate ajunge până la 85% în funcție de destinația achiziției, și valuta creditului sau valuta
în care obții creditul.

4.1 Reglementarea

Destinatarii: creditele pot fi acordate persoanelor fizice autorizate, salariați, pensionari și


liberii profesioniști care pot dovedi prin acte veniturile lor.
Publicitate: Banca foloseste numeroase publicități în care atrage atenția cliențiilor și
acestea sunt așa de accentuate în care îi poate face pe clienții să uite riscurile care pot
aparea în cazul neachitării sumei integrale la data scadentă. Pentru atragerea atenției,
Banca Transilvania se folosește de urmatoarea sintagmă: “Te alegi cu un vis împlinit: un bun
imobiliar care îți va ramâne ție și urmașilor urmasilor tăi”
Contractul de credit: BT a ușurat documentația contractului de credit, procedura fiind mai
simplă acum și condițiile sunt minime.

Condiții de acordare
-să ai cetățenie română
-veniturile să fie cu caracter permanent
-vârsta să fie de maxim 65 de ani la sfârșitul perioadei de creditare
- să nu existe restanțe la alte credite

Acte necesare

-acord anaf

-act de identitate

-certificate de casatorie (unde este cazul)

-documentele respective de proprietate a imobilului luat în garanție

-documente care atestă existența avansului


50
Documente care arată valoarea bunului
Rambursare anticipate: Pentru cardurile emise de BT, trebuie să se ramburseze 10% din
creditul care este utilizat între 1 și 25 a lunii. Banca are opțiunea în care ți se poate retrage
automat suma din contul curent în cazul în care sunt suficienti bani în contul respectiv pe data
de 25 a lunii, acesta reprezintă un avantaj pentru client. Creditul îl poți rambursa total sau parțial
însă beneficiarul trebuie să meargă la BT de unde a luat creditul și să completeze o cerere de
rambursare anticipăte.
Cazuri de neplată: în cazul de neplată a creditului, banca solicită silit executarea
imobilului care a fost pus drept garanție. În cazul în care nu se achită suma integral cu imobilul
respectiv, se iau alte bunuri de valoare din proprietatea persoanei.

4.2 sectorului împrumutat


Prima casa: AVANTAJE costuri foarte avantajoase

flexibilitate cu privire la analiza dosarului


nu se solicită asigurare de viata sau de deces

-un avans de minimum 5% din valoarea achiziției

-dobânda reprezintă 3,58%*(robor 3M+200pp)

-taxa de gestiune a contului este de 0 lei

Cât te costa? -evaluare: 470-apartament; 700-casa,vila,teren

-comision de gestiune-0,45%

-asigurarea locuinței este obligatorie

-comision AEGRM: 65,7lei x 2

-comisionul de rambursare anticipate este de 0 lei

51
-să nu ai o locuință și în cazul în care ai să
nu depășească 50 mp

-trebuie să deții venituri nete cu un


Cum îl obții? caracter permanent

-depunerea unui avans de 5% din


valoarea achiziției locuinței

ANL18

Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe la nivel naţional se înfiinţează Agenţia Naţională


pentru Locuinţe, denumită prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
A.N.L. este instituţie de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse
de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe, având autonomie financiară
Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.L. se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ:


Prezenta lege reglementeaza activitatea caselor de economii pentru economisire şi
creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, respectiv cea a băncilor pentru
economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumite în continuare
case de economii pentru domeniul locativ
Obiectul principal al prezentei legi este finantarea pe termen lung a domeniului locativ prin
economisirea şi creditarea în sistem colectiv

4.3 Împrumuturi pentru sectorul liber

Împrumuturile ipotecare/imobiliare respectiv sunt credite ipotecare ce nu intră sub


incidența unei legislații anume cum o fac celelalte tipuri de credite imobiliare.

Creditele punte sunt credite în care ai deja un imobil și vrei un imobil mai mare. Te duci
la bancă garantezi cu imobilul vechi – achiziționezi noul imobil îl vinzi pe cel vechi și
rambursezi doar diferența dintre cele două imobile.

Credite punte: Aceste credite sunt acordate persoanelor care vor să-si schimbe
proprietatea cu una mai mare sau mai mica cu proprietatea care o deține deja. Acest credit
se acorda pe o perioadă scurtă și medie.

18
https://www.anl.ro/userfiles/files/statice/33/Legeanr.152din15iulie1998.pdf
52
Antrepenorii din cadrul Programului Start Up Nation sunt susținuti de Banca Transilvania
prin pachetul BT Start-Up Nation în care Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat pentru distribuția Alocației Financiare Nerabursabile a ales bănci dintre care
și Banca Transilvania.

5 Diferite moduri de achiziționare


5.1. Vânzarea în stare de finalizare viitoare (credite pe baza de proiect)
Refinanțarea este destinată în acordarea a unor credite pentru proiecte eligibile
manifestate de către beneficiari respectiv cheluielile manifestate din surse proprii a
beneficiarilor, iar ca o clauza este de a finaliza proiectul până în 6 luni de la predarea crererii
la Banca Europeană de Investiții.

5.2. Contractul de construire


Indiferent de dimensiunea unui proiect sau de complexitatea acestuia, organizarea
cadrului administrative pentru demararea şi desfasurareaproiectului presupune
realizarea unei succesiuni logice a proceselor de: planificare, monotorizare şi control
astfel incatproiectul să poată fi realizat la timp cu bugetul alocat la nivelul de calitate
programat şi cu atingerea tuturor obiectivelor propuse

În anexe găsiți documentul în care prevede documentația pentru contractual de


constituire.

6 Diferite rate ale dobânzii ( ale imprumutului)

6.1 Dobândă anuală efectivă

12 luni 24,19%

`12-24 luni Începand de la 20,42%


Dobândă anuală efectivă (DAE)pentru un credit cu
25-36 luni Începand de la 19,5%
comisioane flat, cu girant, pe o perioada de:
37-120 luni Începand de la 16,79%

12 luni 25,44%

Dobândă anuală efectivă (DAE)pentru un credit cu `12-24 luni Începand de la 21,63%


comisioane flat, fără girant, pe o perioada de:
25-36 luni Începand de la 20,81%

37-120 luni Începand de la 17,99%

Dobândă anuală efectivă (DAE) pentru un credit cu 10 ani 17, 12%


comisioane incluse fără girant pe o perioadă de:
Dobândă anuală efectivă (DAE) pentru un credit cu 10 ani 18,33%
comisioane incluse fără girant pe o perioada de:

Sursa: Banca Transilvania SR (RO) : https://www.bancatransilvania.ro/uploads/DAE-practicBT.pdf

53
Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea
unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii
băneşti.
Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit
termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei
obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie.
Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei
respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare.
Dacă nu se precizează altfel, termenul dobândă din prezenta ordonanţă priveşte
atât dobânda remuneratorie, cât şi dobânda penalizatoare.
Prin dobândă se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte
prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al
folosinţei capitalului.

6.2 Rata de dobândă legală:

Rata de dobândă legală se calculează după rata de referință a BNR și reprezintă o


rată a dobânzii politicii monetare determinate de Consiliul de Administrație a Băncii
Național Române.

6.3 Rata dobânzii camătărească:

În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ,
dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.Orice clauză prin care se
încalcă dispoziţiile menționate anterior este considerată nulă de drept. În acest caz, creditorul i
se retrage dreptul de a pretinde dobânda legală. Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale
se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării.

Această rată a dobânzii reprezintă un prag de calculare mult mai mare decât a ratei
politicei monetare aplicându-se în cazuri extraordinare.

6.4 EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Ratele Euribor sunt considerate cele mai importante rate de referință de pe piață monetară
europeană. Ratele dobânzilor oferă baza pentru prețurile și ratele dobânzilor pentru toate
tipurile de produse financiare, cum ar fi swap-urile pe rata dobânzii, contractele de economii la
termen, conturile de economii și ipotecile. Acesta este motivul pentru care mulți profesioniști,
precum și indivizii, monitorizează intensiv evoluția ratelor Euribor.

Ratele Euribor se bazează pe ratele medii ale dobânzilor la care un grup mare de bănci
europene împrumută fonduri una de alta. Există scadențe diferite, variind de la o săptămână la
un an.

54
6.5 Eonia (Euro OverNight Index Average)

Rata Eonia este rata dobânzii interbancare de 1 zi pentru zona euro. Cu alte
cuvinte, rata la care băncile oferă împrumuturi reciproce cu o durată de 1 zi. Prin urmare,
Eonia poate fi considerată ca rată Euribor de 1 zi.
Eonia este unul dintre cei doi indici de referință pentru piața monetară din zona
euro ( al doilea fiind Euriborul). Dacă acest indicator scade până aproape de 0 este un
semnal ce arată că băncile nu vor primi aproape deloc dobândă pentru împrumuturile pe
care le acordă cu termen de 1 zi pe piața bancară.

6.6 Robor

Roborul reprezintă o rata a dobânzii care se stabileste asupra bancilor române


care se împrumută între ele. Cu alte cuvinte, Robor-ul este un indicator de referință
pentru dobânzile la creditele în lei . O bancă folosește Robor la 3 luni/6 luni pentru a
calcula dobânzile la creditele acordate clienților, adăugând o marjă pe care o stabilește
în funcție de riscul asumat în acordarea creditelor. Acest indicator se stabilește în funcție
de informațiile transmise de primele 10 banci aflate pe piață și selectate de către BNR.
Unele bănci au cateodată un surplus de lichiditate (bani), în timp ce altele înregistrează
un deficit, deci au nevoie de bani. Prin urmare, băncile se împrumută unele pe altele iar
la aceste împrumuturi se aplică dobânzi. Într-o formulare mai simplistă, cu cât banii de pe
piață sunt mai puțini , cu atât ei devin mai valoroși, astfel că dobânzile la ei vor crește,
deci automat și ROBOR crește.

7 Diferite garanții la rambursarea creditelor

7.1 Garanțiile personale

Reprezintă angajamentul asumat de o persoană juridică sau fizică, prin care


acesta se angajează să realizeze obigația debitorului (împrumutatului), în cazul
nerelizării ei de către împrumutat. Se mai poate numi cauțiune sau fidejusiune 19.

Pentru a fi valide aceste garanții trebuie să îndeplinească urmatoarele două


condiții:
 Garantul trebuie să aibă minim 18 ani și să prezinte o deplină capacitate
 Existența unui contract dinstinct față de acel de credit prin care persoana fizică
sau juridică presupune garantarea cu întreg patrimoniului său.

19
Sursa: V.Cocriș, D.Chirleșan- „Economie bancară-Principii și tehnici bancare”, Editura Univerității „Alexandru
Ioan Cuza”, Iași,
55
7.2 Garanții reale

Garanțiile reale sunt acele garanții care constau în afectarea specială a unor
bunuri individuale pentru garantarea creditului și sunt formate din ipoteci și gajuri20

Condițiile în care bunuri pot fi luate ca și garanție sunt:

Între beneficiar
Bunul să Să nu fie Să nu fie Banca să fie
și bancă
fie grevat în în circuit titularul
trebuie să fie
vânzabil sarcină comercial ipotecii
încheiată o
asigurare

8 Asigurările împrumuturilor

Asigurări

Aegon Groupama Asigurări Metropolitan Life

-aegon fii isteț -asigurare de viață -asigurare de viață și


șomaj
-aegon fii sigur -asigurare de imobil -pachete de asigurări
de viață
-asigurari pentru linii de -asigurare de accident
credite garantate cu
imobil
-dr. kid

8.1 Riscuri acoperite

În cazul în care a aparut riscul la care esti asigurat în cazul liniei de credit sau creditului
imobiliar, beneficiarul trebuie să se deplaseze la cea mai apropiată unitate bancară (Banca
Transilvania) sau la societatea asiguratoare la care a semnat contractul respectiv de asigurare.

În cazul imobililor este evidențiată o politică de multirisc în care riscurile care pot fi
acoperite sunt: explozia, incendiul, boomul sonic, traznetul, furtuna, grindina ș.a.

20
Sursa: V.Cocriș, D.Chirleșan- „Economie bancară-Principii și tehnici bancare”, Editura Univerității „Alexandru
Ioan Cuza”, Iași,
56
8.1 Contract și parte interesată

Pentru un imobil achiziționat cu un credit la BT, este obligatoriu să închei o asigurare


facultativă de locuință respectiv o poliță de asigurare împotriva dezastrelor (PDA)

8.2 Punerea în practică a garanției

Pentru ca banca să asigure un client, bunurile imobiliare trebuie înscrise în Cartea


Financiară pe numele beneficiarului ca să nu existe incertitudini sau reclamații la bunule
respective și să nu fi garantat niciodată cu ele.

În cazul în care pentru ipoteca mobiliară și cea imobiliară, debitorul nu are suficienți bani
pentru ai plăti creditorului, banca trebuie să-l execute silit, în acest caz trebuie să se asigure ca
sunt considerate toate condițiile la încheierea contractului.

9 Tratatmentul supraîndatorării

Legea Falimentului Personal este un act normativ prin care persoanele fizice vor putea
pretinde intrarea într-una dintre cele trei proceduri de insolvenţă, în situaţia în care nu mai au
destule lichidităţi pentru a-și onora plățile. Mai exact, insolvenţa poate fi cerută dacă s-a depăşit
cu 90 de zile data scadenţei unei plăti şi dacă nu există vreo posibilitate rezonabilă să îşi revină
financiar în următoarele 12 luni, pentru a-şi onora contractele asumate şi să ducă în acelaşi
timp un trai decent.

Cele trei proceduri de insolvenţă, sunt:

 insolvenţa pe baza planului de rambursare a datoriilor;

 lichidarea de active în procedură judiciară;

 procedura simplificată de insolvenţă.

Insolvenţa pe baza planului de rambursare a datoriilor este posibilă dacă situaţia


financiară a persoanei ce are datorii nu este total compromisă adică această mai are șanse să-
și revină din punct de vedere financiar. Datornicul poate solicita Comisiei de Insolvenţă,
deschiderea procedurii pe baza planului de rambursare a datoriilor. Datoriile pot însuma minim
15 salarii minime pe economie, calculate la data solicitării insolvenţei. În urma acestei solicitării,
după o analiză amănunțită, Comisia poate lua una din aceste 2 decizii: fie admite cererea de
intrare în insolvenţă, dacă apreciază că sunt motive întemeiate ca datornicul să se poată
redresa pe această cale, fie respinge cererea de intrare în insolvenţă în acest mod şi cere
acordul datornicului să deschidă celelalte 2 proceduri enumerate mai sus.

A doua procedură presupune situaţia în care poate ajunge acel datornic ce nu a


respectat planul de rambursare sau datornicul a cărui situaţie financiară este total compromisă.
În acest caz, executările silite vor fi suspendate după ce instanţa a admis cererea de intrare în
57
insolvenţă. "Lichidatorul desemnat de instanţă va analiza, în această situatíe, care sunt
datoriile persoanei fizice, va inventaria bunurile sale, va vinde tot ce poate fi vândut pentru a
acoperi datoriile, iar la final va face un raport de închidere a procedurii. În situaţia neacoperirii
integrale a datoriilor, datornicul va fi supravegheat câţiva ani, iar dacă va mai achită o parte din
restanţă rămasă stabilită de către lichidator, vor fi şterse şi restul obligaţiilor de plată"

Ultimul tip de procedura - cea simplificată - poate fi aplicată unei persoane fizice dacă
suma totală a datoriilor sale este de cel mult zece salarii minime pe economie, dacă nu are
bunuri sau venituri ce pot fi urmărite în cadrul unei proceduri de executare silită şi dacă are
peste vârsta standard de pensionare sau şi-a pierdut total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă.

Un dezechilibru a portofoliului de credit poate fi evidențiat prin evitarea a punerii în practică a


supravegherii prudentiale fapt ce duce la informații insuficiente asupra activității clientului pe
întrega durată a creditului.

9.1 Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare


Gradul de îndatorare

Reprezintă un indicativ general la care se calculează proporția ce reprezintă activul total


care este finanțat din diferite surse în afară de cele proprii.

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒


Gî= 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒+𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖 = 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

Stabilitate financiară

Reprezintă raportul datoriilor pe termen lung asupra valorii capitalului investit calculandu-
se ca suma tuturor intereselor pe un termen lung a afacerii din partea acționarilor cât și a
creditelor necuprinzând datoriile curente.
Formula:
𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖>1𝑎𝑛
𝑆𝐹 = = 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖>1𝑎𝑛+𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡

Autonomia financiară generală


𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝐴𝑓𝑔 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖

58
Levierul financiar:

𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑒


𝐿𝐹 = =
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖

9.2 Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare

Comisiile de îndatorare realizează funcția de control în care aceasta manifestă o verificare


detaliată a instituției cu rolul de a se asigura îndeplinirea condițiilor pentru luarea unui credit și
evitarea unui numar mare de credite neperformante

9.3 Rolul instanțelor de judecată

Instanțele judecătorești, lichidatorul, judecătorul-sindic și administratorul judiciar sunt


persoanele/organele care aplică procedura insolvenței

În art. 5 alin.2 se precizează că aceste organe au rolul de a asigura realizarea accelerată


a procedurii respectiv și infaptuirea drepturilor și obligațiilor celorlalți implicați în procedură
fără a se manifesta o sancțiune obligațiunea fiind primondială.

9.4 Funcționarea procedurii de redresare personală

Această procedură constă în formarea unei proceduri colective în folosința restabilirii


situației financiare a persoanelor fizice, să îmbrace în număr cât mai mare pasivul
descărcarea de datorii
Procedurile care prevăd procedura insolvenței persoanelor fizice:

 Oferirea unei șanse a debitorului de a îndrepta situațiile financiare cu ajutorul unui plan
de restituire a datoriilor
 Încheierea unui contract cu ușurința a creantelor între creditor și debitor în scopul
planului de rambursare a datoriilor
 Anularea comisioanelor în cazul în care debitorul se află în insolvență în condițiile legilor
pentru încurajarea debitorului de a-și plăti situația în care este îndatorat.
 Marirea gradului de recuperare a datoriilor și valorificarea activelor dacă este cazul.

59
CAPITOLUL 5: CREDITUL PENTRU FIRME (IMM)

Creditul pentru IMM-uri


"Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care
angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50
de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro" . 21
Întreprinderile mici şi mijlocii dețin un rol important în dezvoltarea economiilor naţionale,
dar finanţarea acestora înregistrează adesea un deficit, din motive de asimetrie informaţională,
garanţii reduse, reglementări dezavantajoase. Într-o piaţă unică fără graniţe interne, este esenţial
ca deciziile de încurajare a IMM-urilor să se bazeze pe o definiţie comună, în scopul îmbunătăţirii
consistenţei şi eficacităţii lor şi pentru limitarea distorsiunilor şi competiţiei. Acest lucru este cu
atât mai necesar având în vedere interacţiunea dintre măsurile naţionale şi cele impuse de UE
pentru susţinerea IMM-urilor în domenii precum dezvoltarea regională şi căutarea de fonduri.

1. Creditele de investiţii pe termen mediu sau lung

Băncile comerciale acordă în mod obișnuit credite pe termen mediu pentru finanțarea
investițiilor și, mai rar, credite pe termen lung, acestea din urmă fiind acordate cu precădere de
instituțiile și organismele financiare specializate. Nivelul dobânzii la aceste credite, acordate pe o
perioadă de 2-7 ani, este de regulă mai ridicat decât cel practicat de instituțiile financiare
specializate.22 Creditul bancar pe termen mijlociu este acordat firmelor pentru acoperirea unor
cheltuieli de investiții de natura echipamentelor de producție cu durate de funcționare relativ
scurte, amenajări, reutilizări, modernizări, construcții, cercetare științifică, operațiuni de export etc.
Mărimea costului creditului bancar respectiv (dobânzile) depinde de volumul creditului, de rata
dobânzii și de perioada de acordare a împrumutului.
Sectorul IMM pentru Banca Transilvania reprezintă o clientelă destul de numeroasă,
acordându-i finanțare pentru a-şi dezvolta afacerile prin cumpărarea de utilaje și echipamente
necesare, pentru achiziția unui imobil, amenajarea unui spațiu sau pentru construirea unui sediu.
Dacă în anii trecuți ponderea cea mai mare din cadrul creditelor acordate IMM-urilor o dețineau
creditele pentru activitatea curentă, la momentul actual se remarcă o creștere de cereri pentru
creditele de investiții. Finanțările se acordă atât în moneda națională – RON, cât și în monedele
internaționale străine – EUR și USD. Durata minimă de finanțare e de 1 an pentru un credit pe
termen scurt și poate ajunge până la cel mult 10 ani pentru un credit de investiții pe termen lung.
Valoarea finanțării se raportează la cifra de afaceri. După parcurgerea primei etape a procesului
de creditare - conversația informativă dintre clientul persoană juridică și managerul relații clienți,
se va solicita clientului întocmirea și depunerea cererii de creditare, însoțită de o documentație
argumentativă. Agenții economici trebuie să aducă: certificatul de înregistrare la Registrul
Comerțului, statutul firmei cu drepturile și obligațiile organelor de conducere, bilanțul contabil și
balanțele de verificare, facturi sau oferte care să justifice faptul că finanțarea are la bază o

21
Articolul 2 al anexei din Recomandarea 2003/361/CE .
22
Finanțarea investițiilor/ Dornescu, Valeriu – Ed. A 2-a, rev – Iași: Editura Universității ,,Al. I. Cuza”,2009.
60
investiție, studiu de fezabilitate, situația creditelor contractate de la alte bănci, fluxul de lichidități
prin care se justifică necesarul de credit, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, un specimen
de semnături, acordul de interogare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.

2. Împrumutul pentru înfiinţarea întreprinderii

Creditul Start-Up este destinat investitiilor necesare firmelor nou înființate, dar și a celor
care funcționează de cel puțin 6 luni. Pe lângă finanțare, noile afaceri primesc și consultanță în
ceea ce privește realizarea planului de afaceri, aceasta împreună cu un chestionar preliminar de
analiză a potențialului noii idei. Creditul poate fi acordat și utilizat pentru oricare dintre cheltuielile
necesare demarării afacerii finanțate, atât pentru investiții cât și pentru capitalul de lucru, conform
planului de afaceri prezentat.
Banca Transilvania susține noii antreprenorii în cadrul Programului Start-Up Nation, prin
Pachetul BT Start-Up Nation, fiind una dintre băncile selectate de Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.
Programul Start-Up Nation și-a propus să contribuie la stimularea înființării de companii și
la încurajarea persoanelor cu spirit întreprinzător. Acest program are următoarele componente:
 ,,Contul Primul An Gratuit ” – putem beneficia de acest produs pe perioada cuprinsă între
deschiderea contului la Banca Transilvania și aniversarea a 12 luni de la înființarea
societății. După cum ne sugerează și numele , acest cont are operațiunile din primul an
gratuite (Comision 0 pentru deschiderea și gestiunea contului curent, abonament 0 lei
pentru BT24, comision 0 la plățile intrabancare și interbancare prin BT24 -
Internet Banking si Mobile Banking, comision 0 la plățile și încasările intrabancare și
interbancare cu cec si bilet la ordin,comision 0 la încasările intrabancare și interbancare cu
ordin de plată).
 Creditul punte – Perioada de finanțare de maxim 18 luni, nu mai târziu de data încasării
sprijinului financiar nerambursabil de la minister. Principalele caracteristici ale acestui
credit sunt :
 Dobanda fixă: 3,9 %/an;
 Comision de acordare: 0,75 % din valoarea creditului, perceput la data efectuării
primei trageri din credit;
 Comision de gestiune lunară: 0,08% din valoarea creditului.
 BT club – Persoanele care vor înființa un start-up, bineînțeles, prin programul Băncii
Transilvania ,, Start-Up Nation ” au acces gratuit la traininguri, cursuri și consultanță pe o
perioadă nelimitată.
 GO online - Cei care au obținut finanțare prin Start-Up Nation beneficiază de suport în
realizarea unui site de prezentare a servicilor și produselor pentru promovarea online.

3. Leasing-ul

Leasing-ul reprezintă achiziționarea de către o societate specializată (financiară), de la


furnizori, a unor bunuri și închirierea acestora unor beneficiari (care nu dispun de resursele
bănești necesare achiziționării lor direct de la furnizori) 23.

23
Dicționar de investiții ( coord. Vasilescu, Ion și Românu, Ion), Editura Lumina Lex, București, 2003.
61
Operațiunile de leasing presupun, de regulă, participarea a trei persoane, și anume:
 Producătorul mijlocului fix;
 Întreprinderea care are nevoie de activul fix respectiv;
 O instituție financiară care acoperă din punct de vedere financiar aceste operațiuni
fără producător.
Criteriile de scoring, precum istoricul de plăți, gradul de îndatorare, veniturile ce sunt
folosite pentru acordarea de credit bancar, se aplică și pentru leasing. Principalele caracteristici
ale leasing-ului constau în următoarele: ,,contractul nu poate fi închis mai repede de 1 an” 24 de
la data semnării; în situațiile în care obiectul care face contractul de leasing nu este folosit pentru
desfășurarea activităților cu scop productiv, cheltuielile nu sunt deductibile de către utilizatorul
persoană juridică. Dupa semnarea contractului de leasing, se face prima plată care cuprinde:
avansul + taxa de leasing + prima rată.
Până în momentul actual, Banca Transilvania a finanțat prin intermediul leasing-ului cu
succes proiecte din diferite domenii, precum:
 agricultură;
 construcțiile;
 transporturile;
 industria alimentară;
 sectorul medical;
 prelucrarea metalelor;
 industria de prelucrare a lemnului.

Banca Transilvania pune la dispoziția clienților săi 2 tipuri de leasing: leasing financiar și
leasing operațional.
Leasing-ul financiar. Cu ajutorul acestui tip de leasing putem achiziționa autovehicule,
utilaje, echipamente sau imobile cu un minim de resurse financiare. Acesta are următoarele
caracteristici:
 La sfârșitul contractului, persoana ce a optat pentru acest tip de leasing are 2 opțiuni:
plătește valoarea reziduală și devine proprietara bunurilor sau pur și simplu poate
returna bunurile companiei de leasing;
 Plata se face în funcție de încasările firmei;
 Compania de leasing este proprietara bunului pe perioada derulării contractului de
leasing;
 Avans negociabil astfel încât contractul de leasing să aibă o rată lunară convenabilă;
 Durata contractului este între 12 și 60 luni.

Leasing-ul operațional. Cu ajutorul acestui tip de leasing putem utliza autoturisme sau
vehiculele comerciale preferate, fără să ne blocăm resursele financiare. Acesta prezintă
următoarele particularități:

 Avansul este zero și rata lunară este 100 % deductibilă;


 Durata contractului este între 12 și 57 luni;
 Compania de leasing este proprietara bunului pe perioada derulării contractului;
 La finalul contractului, autovehiculele sunt returnate sau pot fi schimbate cu altele
noi, într-un nou contract;

24 O.G. 51/1997, republicată în 2000.


62
 Numărul de mașini utilizate poate crește rapid, fără a fi nevoie de imobilizarea
capitalului.

Pentru accesarea produsului leasing operațional, compania trebuie să fie legal


constituită/autorizată, să funcționeze și să aibă mai mult de 12 luni de activitate în același
domeniu. Excepție fac start-up-urile care fac parte dintr-un grup de firme. BT Operational Leasing
oferă produsul doar persoanelor juridice, inclusiv pentru liber profesioniști organizați ca PFA sau
întreprinderi individuale.

4. Împrumuturile de exploatare

4.1 Creditele de trezorerie

Creditul de trezorerie este un credit pe termen scurt şi foarte scurt destinat persoanelor
juridice pentru acoperirea deficitului neprevăzut de numerar generat de necorelarea încasărilor
cu plăţile. Avantajele principale sunt: conversia creanţelor la termen în cash imediat, generând
continuitate în activitatea companiei, documentaţie redusă de aplicare, rapiditatea soluţionării
cererilor primite şi structura simplă de garantare. Acest tip de credit răspunde unei game variate
de necesități de finanțare care pot interveni în activitatea curentă a oricărei organizații.
Creditele de trezorerie se pun la dispoziția agenților economici prin contul curent și rezultă
ca diferență între activele curente și pasivele curente, fiind folosite pentru acoperirea obligațiilor
de plată pe termen scurt ale acestora.

4.2 Garanţiile

Creditele de trezorerie au la bază garanții inferioare ce decurg din stabilitatea creanțelor


comerciale, fiecare din acestă categorie de credit de acest tip vizează nevoi specifice ale
întreprinderii.
Garanțiile pe care IMM-urile se pot baza sunt: bunurile materiale, plasamente de economii,
depozite la vedere. Garanțiile sunt analizate de către bancă și mai apoi dacă îndeplinesc anumite
condiții pot fi grevate de sarcină.
IMM-urile pot beneficia, de altfel, de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii de mici ajutoare. Acest fond facilitând contractarea de credite
de investiții.
FNGCIMM are ca scop acordarea de garanții pentru diferite instrumente de finanțare
contractate de IMM-uri de la bănci sau alte surse, abilitate prin lege. Cei ce solicită vor apela la
una dintre băncile sau instituțiile financiare partenere, Banca Transilvania făcând parte dintre
acestea.
IMM-ul va prezenta la bancă documentația necesară pentru în vederea creditării. În urma
analizei documentelor, dacă banca consideră că proiectul este fezabil, dar IMM-ul nu are
suficiente garanții materiale, aceasta solicită FNGCIMM să ia parte la distribuirea riscului prin
emiterea unei garanții. Dacă FNGCIMM, făcând o analiză proprie, decide să acorde garanția,
între bancă și FNGCIMM se întocmește contractul de garantare. Astfel, banca având certitudinea
unei garanții, semnează și acordă creditul.

63
5. Finanţarea gestiunii clienţilor

Finanţarea gestiunii clienţilor de către bancă reprezintă pentru aceasta ,creanţe comerciale
care se regăsesc în conturile special create. Creanţele comerciale se concretizează mai exact în
operaţiile de scont comercial, factoring şi comerţ internaţional.

5.1 Scontul comercial

O accepțiune generală definește scontul comercial ca fiind operațiunea prin care, în


schimbul unui efect de comerț ( bilet la ordin, cambie), instituția de credit pune la dispoziția
posesorului creanței valoarea efectului, mai puțin taxa de scont și comisioanele aferente, fără a
aștepta scadența efectului respectiv, iar instituția are drept de recurs asupra beneficiarului
fondurilor.
Banca Transilvania oferă posibilitatea persoanelor juridice de a contracta ,,creditul de
scontare 100 % ”. Cu ajutorul acestuia, persoana juridică poate încasa în totalitate cecurile și
biletele la ordin primite de la clienții săi, înainte de scadența acestora. Scontul comercial este
necesar pentru a avea astel acces la resursele financiare necesare pentru cheltuielile de zi cu zi.
Valoarea maximă a împrumutului este de 750.000 lei pentru o perioadă de 24 luni iar dacă este
nevoie această perioadă poate fi prelungită cu încă 12 luni.
Pentru a contracta un credit de scont trebuie îndeplinite minim următoarele condiții:
 Compania nu trebuie să aibă interdicție de a emite cecuri bancare;
 Compania nu figurează în Centrala Incidentelor de Plăți cu întârzieri mai mari de 15
zile;
 Compania nu înregistrează popriri active sau suspendate pe cont;
 Compania să nu constituie grup cu anumiți clienți;
 Compania să nu aibă înregistrări active în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

5.2 Factoring

In actualul context economic, companiile se confruntă deseori cu un deficit de lichiditate,


întrucat nu încaseaza la timp facturile emise către partenerii de afaceri. O soluție pentru
eliminarea acestei probleme este factoringul, care presupune vânzarea facturii către o banca sau
alt furnizor de servicii de factoring, firma având astfel acces imediat la lichidități, urmând ca banca
să-și recupereze ulterior contravaloarea facturii. Este vorba, așadar, de o finanțare garantată cu
o factură.
Cu alte cuvinte, factoring-ul constituie o formă de finanţare, prin intermediul căreia clientul,
supranumit aderent, îşi transferă proprietatea creanţelor sale, ce rezultă din vânzări de bunuri şi
prestări de servicii către banca -factor-, în schimbul plăţii unui cost, banca obligându-se să
încaseze creanţele aderentului şi să-i ofere lichiditate imediată.

64
5.3 Comerţul internaţional

Comerţul internaţional are drept referinţă schimburile de produse şi servicii care au loc în
afara graniţelor ţărilor şi, prin urmare, provin din tranzacţii între un cumpărător (importator) şi un
vânzator (exportator) din ţări diferite.
Soluţiile oferite de către Banca Transilvania pentru derularea acestor tipuri de operaţiuni
pentru comerțul internațional, sunt concepute atât pentru importator cât şi pentru exportator şi
constau în:
a) Acreditivul documentar: pentru importator este cea mai sigură metodă de plată în timp ce
pentru exportator acreditivul documentar oferă siguranță că primește integral și exact la
termenul stabilit contravaloarea mărfurilor vândute.
b) Incasso-ul documentar: modalitate de plată prin care documentele comerciale/financiare
aferente exportului sunt remise pe canalul bancar de exportator băncii importatorului și
eliberate importatorului doar contra plății sau acceptului plății la scadență.
c) Scrisoarea de garanţie: în cazul importatorului reduce riscurile legate de tranzacțiile
internationale și asigură protecția împotriva riscului de pierdere a avansului iar avantajul
pentru exportator este că reduce riscul legat de neîncasarea exportului.
d) Acreditivul stand-by: este un instrument de protecție contra riscurilor comerciale
internaționale și îmbină condițiile unei scrisori de garanție bancară cu cele ale unui
acreditiv documentar.

65
Capitolul 6: Răspunderea băncii:

Secretul bancar presupune confidenţialitate faţă de documentele, informatile pe care le


deţine o instituţie bancară, la activitatea bancară desfăşurată.

Dentologia presupune partea eticii la care se referă la normele și obligaţiile specifice a


unei activităţii bancare.

Codul de etică reprezintă totalitatea normelor care presupune reglarea comportamentului


pentru a face diferenţa dintre bine și rău.

1. Neconformitatea:
1.1 Obiective și rezultate:

Obiectivele de conformitate pe care trebuie să le îndeplinească o bancă :

Executarea rolului de ofiţer de conformitate în domeniul prevenirii spălării banilor


şi finanţării actelor de terorism;

Participarea conducerii băncii în dezvoltarea Programului de conformitate;

Desfășurarea procesului de instruire a personalului băncii;

Informarea conducerii băncii asupra obligaţiilor pe care le are privind


asigurarea conformării;

Aplicarea reglementărilor referitoare la sănătatea, securitatea în muncă


şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Desfășurarea procesului de instruire a personalului băncii;

Aplicarea reglementărilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă


şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, programul de cunoaştere a clientelei
şi norme de asigurare a securităţii informaţiilor bancare.

Punerea în practică a programului de cunoaştere a clientelei;

Observarea continuă a conformităţii şi raportarea neconformării;

Acordarea de consultanţă personalului băncii;

66
1.2 Consecintele riscului de neconformitate

Întârzierea până la 3 ore la locul de


muncă ce se penalizează 10% pentru
fiecare 30 minute de întârziere;

Mijloace de transport necorespunzătoare,


certificate conform legislaţiei în vigoare
(autovehicule blindate, etc.) şi personal de
pază echipat şi dotat corespunzător: se
sancţionează cu o notificare şi un
advertisment la prima abatere;

Neconformitațile personalului:

Nerespectarea Planului de pază al


transporturilor de valori: se penalizează
cu 25% din contravaloarea serviciului
prestat (transportul de valori) la prima
abatere, cu 50 % din contravaloarea
serviciului prestat la a 2-a abatere,
respectiv, încetarea contractului în
termen de 30 zile la a 3-a abatere

Lipsa ecusonului de
identificare;

1.3 Domenii acoperite de conformitate

Conformitatea are la bază urmatoarele domenii: -analiza financiară şi creditarea;

-antifrauda;

-etica şi guvernantă;

-IT şi securitate;

-fiscalitatea şi controlul intern;

-programe de training pentru Top

Managerș

-prudențialitatea şi managementul riscului;

-operațiunile şi produsele financiar-

bancare

-piețele financiare şi treoreria;

67
2. Răspunderea civilă şi penală a băncii
Banca este responsabilă să respecte regulile instituţiei respective, în special cu clienţii săi şi
activitatea pe care o desfăşoară și să răspundă conform legii. Banca nu trebuie să înfăptuiască
procedee ilicite la care ar putea afecta integritatea angajatiilor sau a clienţilor.

2.1 Elemente constituitive ale răspunderii civile


Prejudiciul

Raportul de
cauzalitate între
fapta ilicită și
prejudiciu
Exista 4 elemente care fac obiectul răspunderii civile: -

Fapta ilicită

Vinovăția autorului
faptei ilicite și
prejudiciabile.

Angajaţii care au înfăptuit manifestări ilicite sunt sancţionaţi conform legii şi trebuie să
plătească toate pagubele manifestate acestor fapte, ceea ce poate produce o daună a
patrimonului său şi chiar o afectare morală.

2.2 Condiţii de aplicabilitate ale răspunderii civile


Răspunderea civilă presupune 2 forme: contractuală şi delictuală. Aceasta presupune un
raport juridic de îndatorări în care persoana raspunzătoare este îndatorată să refacă prejudiciul
suferit de către altă persoană.

Răspunderea contractuală se infaptuie pe un contract valabil în care se încheie între


păgubit şi păgubitor

Răspunderea civilă delictuală reprezintă o sancţiune civila, ce se aplică şi persoanei care a


produs fapta ilicită, respectiv şi patrimoniului său.

2.3. Condiţii de aplicabilitate a răspunderii penale


Răspunderea penală reprezintă o formă a răspunderii juridice ce are ca scop săvârşirea
unei infracţiuni şi care exprimă însuşi raportul juridic penal de constrângere creat în urma
săvârşirii infracţiunii de stat.

BT analizează cu stricteţe existenţa documentelor justificative cu datoria de a nu se


săvârşi fapte ilicite. În cazul în care s-a produs asemenea fapte, statul are obligaţia de a
interveni în apărarea drepturilor clienţilor.
68
2.4 Cazuri de derogare de răspundere

Cazurile de derogare în bancă sunt reprezentate prin utilizarea unui cont în realizarea de
spălare de bani, clientul a declarat date false sau diferite activităţi ilicite.

Art. 98 al Codului Penal precizează că că înlocuirea răspunderii penale se poate realiza


şi în caz de participare la înfăptuirea condiţiilor de înlocuire.

împacarea
amnistia participantilor

Art. 119: clasificarea


cauzelor care înlătură
răspunderea.1
prescripția Type equation here.
răspunderii penală lipsa
penale plângerii
prealabile

3.Deontologia

În relaţia banca-client, se evidenţiază o serie de responsabilităţi de ambele părţi. Banca


percepe răspunderea faţă de client respectiv de terţi.

3.1 Principalele obligații


Obligațiile principale ale BT:

să execute instrucţiunile Clientului într-o perioadă rezonabilă de timp, în


conformitate cu natura tranzacţiei ordonate şi cu prevederile legii şi ale
Contractului

să execute operaţiunile de plată în contul Clientului, conform Contractului şi să


permită efectuarea operaţiunilor în cont numai în baza semnăturilor persoanelor
autorizate şi în limita mandatului acordat de Client acestora

dacă clientul solicită evidențele tranzacțiilor efectuate printr-un instrumente de


plată electronică, extrase de cont pe suport de hârtie sau prin intermediul
69
miloacelor de comunicare electronică, să le pună la dispoziţia clientului în
intervalul de 72 de ore de la data primirii solicitării
să execute ordinele de cumparare şi vânzare de devize şi valute străine în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Anul se va considera de 360 de zile pentru
toate valutele tranzacţionate de Bancă, cu excepţia GBP şi PLN, pentru care anul
se va considera de 365 zile

la cererea clientului, Banca îl va informa, înainte de executarea unei operaţiuni


de plată individuală, despre:

termenul contravaloarea defalcarea


maxim de comisioanelor acestora, dacă
executare aferente este cazul

3.2 Loialitatea faţă de angajator


În cee ace priveşte loialitatea dată de angajator se presupune o transparenţă faţă de
angajator ce are legătură cu operaţiunile efectuate cu titlu personal către instrumentele
financiare pe calea contului său.

Principalele delicte în activitatea bancară:

Tranzacționare din interior (insider trading) - pedepsește utilizarea și comunicarea unei informații
privilegiate ce nu a fost făcută public.

Delictul transmiterii de informații false - orice persoană trebuie să se abțină să comunice sau să
transmită, în mod conștient, indiferent de suportul utilizat, informații care dau sau sunt susceptibile
de a da indicații inexacte, imprecise sau înșelătoare despre instrumentele financiare emise.

70
3.3 Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea
banilor
Banca este responsabilă cu respectarea principiilor de comportament în relaţiile cu
autorităţile publice şi cele de reglementare, acestea sunt mentiionate mai jos:

Vor respecta prevederile legale in vigoare şi implementarea lor corectă


conform autorizaţiei de funcţionare a băncii

Vor coopera cu autoritaţile in vederea dezvoltarii unui sistem financiar-bancar


credibil, solid, profesional şi eficient

Vor furniza informaţiile cerute autoritaţiilor competente conform legii şi


procedurilor interne aplicabile băncii dacă acest lucru se numară printre
responsabilitaţile funcţiei deţinute; in cazul in care informarea ridica intrebari
Vor sau neclaritaţi,
respecta se recomanda
principiile consultarea
etice in privinţa relaţieiDirecţiei de conformitate
cu funcţionarii publici şi/sau
autoritaţile publice;

- Vor respecta principiile etice in privinţa relaţiei cu funcţionarii publici şi/sau


autoritaţile publice;
- Vor furniza informaţiile cerute autoritaţiilor competente conform legii şi
procedurilor interne aplicabile băncii dacă acest lucru se numară printre
responsabilitaţile funcţiei deţinute; in cazul in care informarea ridica intrebari
sau neclaritaţi, se recomanda consultarea Direcţiei de conformitate;
3.4 Concluzie
Nu trebuie sa intre inBanca
În concluzie, contract cu Autoritatea
Transilvania, de reglementare
urmăreşte faracu
efectuarea permsiunea
atenţie a actiuniilor sale
sau autorizaţia Direcţiei de conformitate sau a supervizoruluii direct;
încercând să fie perfectă în relaţia cu clienţii săi, gândind din perspectiva lor şi a interesul
fiecăruia. Banca îşi face un mediu de lucru remarcabil pentru a excela în tot ceea ce face şi
exprimă o încredere, o liberatate, corectitudine, reciprocitate şi o transparenţă în care să creeze
o legătură benefică bazată pe expertiză şi calitate.

4.Secretul profesional
Angajaţii băncii au obligaţia de a nu divulga informaţiile intime ale clientului, operaţiile care le
desfasuara acesta şi nici divulgarea operaţiunilor respectivei instituţii care lucrează. Angajaţii nu
trebuie să divulge nicio informatie ce ţine de secretul profesional nici în timpul în care îşi
realizează activitatea la bancă şi nici în timpul în care părăsesc banca.

Persoanele care încalcă aceste prevederi sunt sancţionate după prevederile interne ale
băncii.

71
5. Lupta împotriva spălării banilor
Spălarea banilor este un risc asupra tuturor bănicilor de asta trebuia o atenţie
diversificată asupra angajaţilor pentru a-şi da seama dacă clienţii săi efectuiaza tranzacții a
căror activitate provine din activităţi ilicite

5.1 Cele 3 faze ale spălării banilor din venituri provenite din activităţi criminale

 Plasarea exemplifică procesul prin care răufăcătorul se eliberează de banii


veniţi din activităţi ilicite şi îi distribuie în sume mai mici într-un cont bancar.

 Stratificarea este cea de-a doua etapă a spălării banilor, această etapă
constă în plimbarea banilor în diferite conturi pentru a se pierde urma lor.

 Integrarea este ultima fază a spălării banilor şi constă în reintrarea sumelor în


circuitul legal trecându-se la investiţii în afaceri.

5.2 Obligaţiile instituţiilor de credit

Etapele politicilor de identificare şi acceptare a clientelei

 Politici de aprobare a clientelei

 Tehnici de identificare a clientelei şi integrarea în categoriile de risc

 Procedure de identicifare a clientelei

o Remarcarea beneficiarului real al fondurilor

o Operaţiuni cu numerar

o Operaţiuni legate între ele

o Operaţiuni suspecte

o Tranzacţii prin intermediul Internet Banking

o Operaţiuni care sunt mai mari de 10.000 euro pentru transferuri


externe şi numerar

Etape în scopul monitorizării tranzacţiilor pentru a identifica:

 Operaţiuni legate între ele

 Operaţiuni suspecte

 Operaţiunile cu numerar care trec de 10.000 de euro

72
Etape de raportare şi verificare

Etapa de verificare presupune corectarea şi verificarea informaţiilor care include


operaţiunile şi care au rezultat anumite suspiciuni.

Se stabilesc concluziile finale în ceea ce reprezintă tranzacţiile care prezintă suspiciuni în


legătură cu activitatea bancară curentă manifestată de client se va întocmi RTS ( Raportul de
Tranzacţii Suspecte )

5.3 Organisme de control

Oficiul naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

Are obiectivul de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului la aquis-ul


comunitar. Prin proiectul Pahare Ro implementat de ONPCSB, exemplifică un program cu
scopul de a întări capacităţile instituţiilor româneşti participante în combaterea sapalarii banilor.

Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF)

Este prevăzută ca o oraganizatie interguvernamentală care are drept cauză avansarea


şi implementarea eficientă a măsurilor legale pentru producereafaptelor ilicite

Măsuri recomandate de FATF:

 Consolidarea cooperării internaţional

 Identificarea riscurilor şi politica în curs de dezvoltare şi coordonare la nivelul fiecărei


ţări

 Stabilirea rsponsabilităţii asupra autorităţilor competenţe şi alte măsuri instituţionale

 Examinarea şi observarea spălării banilor

 Aplicarea metodelor preventive în sectorul financiar şi a altor sectoare desemnate

The Internaţional Money Laundering Information Network (IMOLIN)

Reprezintă o reţea internaţională ce reduce manifestările în legătură cu spălarea banilor.

IMOLIN are ca şi component o bază de date internaţional cu rolul de combatere a spălării


banilor (AMLID) reprezentând o sinteză a normelor şi legilor de combatare a spălării de bani.

73
Bibliografie
A. Cărți:
1. Cocriș, V., Chirleșan, D., Economie bancară.Principii și tehnici bancare, Editura Universității
“Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2016.
2. Ioan I. Trenca, Metode și tehnici bancare, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2008.
3. Ionescu, L.C., Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2010.
4. Turliuc, V., Cocriș, V., Roman, A., Dornescu, V., Chirleșan, D., Monedă.Credit. Bănci,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015.
4. Basno, C., Dardac, N., Floricel, C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2002.
5. Berea, A.O., Orientări în activitatea bancară contemporană, Editura Expert, Bucureşti, 2013
6. Căpraru, B.S., Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practice, Editura C.H. Beck,
București, 2014.
7. Mihai, I., Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, București 2003.
8. Tudorache D, Ivan M, Rusu L, Ţârdea P, Mihai C, Management financiar – bancar, Editura
Cartea Universitară, Bucureşti, 2004 pag. 16
9. Huerta de Soto, J., Moneda, creditul bancar și ciclurile economice, Editura Universității
Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2010.

B. Legislație:
***OUG nr. 99/2006 privind statutul BNR
*** Legea 286/2009 Privind Noul Cod Penal Actualizat
***OUG 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
*** Norma-cadru nr. 7 din 8.mar.1994 privind comerțul făcut de societățile bancare și celelalte
societăți de credit, cu cecuri, partea 1, pct. 256
*** Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei
Incidentelor de Plăţi, art. 1, alin. 2
***Legea Cecului 59/1934
*** Legea 58/1934 Legea cambiei
*** Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap
*** OUG 50/2010 privind contractele de credit
*** legea criditului imobiliar Legea 190/1999

74
*** de LEGEA nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea și creditarea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ
*** LEGEA Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

C. WEB-ografie
http://legeaz.net/legea-59-1934-cecului/art-1-despre-emiterea-si-forma-cecului
http://www.plateste-cu-cardul.ro/informatii-utile-carduri.html
https://www.unicredit.ro/ro/institutional/Diverse/Contact.html
http://www.bnr.ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-(SEPA)-3104.aspx

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepa_brochure_2009ro.pdf?4ca32f7b0830404fa81
1901a311b3554
http://www.unicreditleasing.ro/produse
http://www.aippimm.ro/articol/imm/finantare_garantii/fondul_national_garantare_credite_imm
http://217.156.36.227/imm/produse-de-comert-international/scrisori-de-garantie
http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-%20ROMANA.pdf
http://www.fatf-gafi.org/about
https://www.imolin.org/imolin/en/about_us.html
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/119472

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20221

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38795

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/InstruireAplicata/26.11/Manual%20Modul%202%20-
%20Expert%20implementare.pdf

http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

http://www.bnr.ro/files/d/Legislatie/Reglementarea_inst_credit/OUG99_cons_2017.pdf

75