Sunteți pe pagina 1din 7

Fondul ONG

Anexa 2: Bugetul proiectului

1. Bugetul proiectului din care

Costuri de
dezvoltare
Unitatea de Număr de Cost unitar Cost total organizațională
Tipuri de costuri măsură unități (EURO) (EURO) (EURO)

Cap. 1. Echipa de proiect și experți


1.1 Echipa de proiect
Coordonator / Manager de proiect pe lună 0.00
Asistent de proiect pe lună 0.00
Contabil / Responsabil financiar pe lună 0.00
………..etc 0.00
1.2 Experți

Costuri de consultanţă şi expertiză tehnică,


administrativă, financiar-contabilă, fiscală,
juridică etc. privind desfăşurarea activităţilor
proiectului pe oră / pe zile 0.00
………..etc 0.00
Subtotal Echipa de proiect și experți 0.00

Cap. 2. Deplasări
2.1 Transport internațional (tur/retur) pe călătorie 0.00
2.2 Transport local pe călătorie 0.00
pe persoană /
2.3 Cheltuieli de subzistenţă în străinătate pe zi 0.00
2.4 Cheltuieli de subzistenţă în ţara de pe persoană /
reşedinţă pe zi 0.00
2.5 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de
buget dacă este nevoie) 0.00
Subtotal Deplasări 0.00

Cap. 3. Echipamente, licenţe și bunuri


3.1 Vehicule pe vehicul 0.00
3.2 Mobilier pe bucată 0.00
3.3 Echipamente de calcul şi perifierice pe bucată 0.00
3.4 Piese de schimb / echipamente pentru
mașini, unelte pe bucată 0.00
3.5 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de
buget dacă este nevoie) pe bucată 0.00

Subtotal Echipamente, licențe și bunuri 0.00

Cap. 4. Costuri direct legate de proiect


4.1 Costuri vehicule pe lună 0.00
4.2 Costuri închiriere pe lună 0.00

474452Anexa 2 la Ghidul Solicitanților- Fondul ONG în România 474452Runda 1, 2013


4.3 Consumabile (rechizite) direct legate de
activitățile proiectului pe lună 0.00
4.4 Costuri pentru acțiuni de vizibilitate pe proiect 0.00
4.5 Servicii financiare pe lună 0.00
4.6 Alte costuri (vă rugăm introduceţi linii de
buget dacă este nevoie) 0.00
Subtotal Costuri direct legate de proiect 0.00

Cap. 5. Alte costuri / servicii subcontractate


5.1 Publicații pe bucată 0.00
5.2 Studii, cercetări pe contract 0.00
5.3 Costuri de audit pe contract 0.00
5.4 Costuri pentru conferințe / seminarii pe contract 0.00
5.5 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de
buget dacă este nevoie) 0.00
Subtotal Alte costuri / servicii subcontractate 0.00

Cap. 6. Lucrări de reabilitare


6.1 Costuri cu lucrări de renovare și
modernizare direct legate de proiect pe contract 0.00
6.2 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de
buget dacă este nevoie) 0.00
Subtotal Lucrări de reabilitare 0.00

Cap. 7. Subtotal costuri directe eligibile ale


proiectului (însumarea capitolelor de la 1 la
6) 0.00
Cap. 8. Cheltuieli neprevăzute (max 5% din
cap. 7) sumă globală 0.00
Cap. 9. Total costuri directe eligibile ale
proiectului (capitolele 7+8) 0.00

Cap. 10. Costuri indirecte proiect 0.00


Cap. 11. Total costuri eligibile ale proiectului
(9+ 10) 0.00

Maxim 20% din


total costuri eligibile

Vă rugăm să aveți în vedere că Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului, nu doar finanțarea
nerambursabilă. Toate costurile trebuie detaliate pe linii / sublinii de buget. Trebuie să specificați numărul de unități
pentru fiecare articol de cost.
În ultima coloană a bugetului va fi indicată suma corespunzătoare costurilor de dezvoltare organizaţională din cadrul
fiecărei linii de buget aferente. Prin urmare această sumă poate fi mai mică sau egală cu costul total al liniei respective.

474452Anexa 2 la Ghidul Solicitanților- Fondul ONG în România 474452Runda 1, 2013


Observație: La intocmirea bugetului proiectului, capitolele şi liniile standard din cadrul acestora rămân neschimbate.
Pentru detalierea costurilor care vor fi incluse într-o linie de buget, se pot introduce sublinii cu denumirea specifică a
cheltuielii (ex. la linia 3.3 Echipamente de calcul şi periferice se poate introduce sublinia Laptop). În cazul în care este
nevoie de introducerea unor alte tipuri de costuri decât cele deja incluse, se vor introduce sublinii în cadrul liniei
bugetare "Alte costuri" de la capitolul de buget corespunzător)

474452Anexa 2 la Ghidul Solicitanților- Fondul ONG în România 474452Runda 1, 2013


Anexa 2: Bugetul proiectului

2. Sursele de finanțare preconizate

% din total costuri


Sursele de finanțare EURO eligibile

1. Finanţare nerambursabilă solicitată max 90.00%

2. Cofinanțare Solicitant și Partner/i min 10.00%

2.1 Contribuție în bani


2.2 Contribuție în natură max 50.00% din cofinanțare
Total 0.00

Nota: Vă rugăm să aveți în vedere că Solicitantul și Partenerul/ii (dacă este cazul) trebuie să aducă o contribuție
de cel puțin 10% din total costuri eligibile. Contribuția în natură nu trebuie să depășească 50% din total
cofinantare.

Contribuția în natură poate fi reprezentată doar de munca voluntară. Pentru a determina valoarea muncii
voluntare, se va ține cont de timpul dedicat implementării proiectului (în ore/zile) și venitul pe care l-ar realiza o
persoană angajată conform salariului mediu brut pe economie.

474452Anexa 2 la Ghidul Solicitanților - Fondul ONG în România 474452Runda 1, 2013


Anexa 2: Bugetul proiectului

3. Alocare financiară pe rezultate

Vă rugăm să includeţi procentul din finanţarea nerambursabilă alocat pe fiecare rezultat aşteptat al
proiectului dvs.

Rezultat așteptat Procent alocat


Promovarea cetățeniei active
Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în
guvernarea locală, regională și națională
Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la nivel
local, regional şi / sau naţional
Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului
Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul
neguvernamental
Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în
parteneriat
Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul
neguvernamental
Creșterea contribuției la dezvoltarea durabilă
Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către grupurile ţintă
menţionate
Creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile
TOTAL 0.00%

* La completarea acestui tabel, care conţine toate cele 10 Rezultate aşteptate ale Fondului ONG, vă rugăm
să aveţi în vedere prioritar rezultatele principale ale Componentei (listate în Anexa 5: Contribuţia la
rezultatele aşteptate). Adiţional, puteţi atinge şi alte Rezultate aşteptate, conform rezultatelor şi
indicatorilor propuşi în Cererea de finanţare.

474452Anexa 2 la Ghidul Solicitanților - Fondul ONG în România 474452Runda 1, 2013


Anexa 2: Bugetul proiectului
Informațiile prezentate mai jos vor fi luate în considerare la completarea Anexei 2. Bugetul proiectului:
Capitolul 1: Echipa de proiect și experți
Acest capitol include costuri legate de persoanele implicate în implementarea activităților specifice ale proiectului.
Ca urmare, poate include cheltuieli cu salariile, onorarii în baza contractului de drepturi de autor sau contract de furnizare de servicii în ba
Codului Civil, facturi emise de persoane fizice autorizate și/sau persoane care exercită profesii liberale (avocaţi, medici, etc) etc. În cazul în ca
anumite servicii se subcontractează, acest lucru trebuie menţionat explicit. În caz contrar, costurile nu vor fi acceptate la decontar
Managementul proiectului nu se subcontractează.
Salariile și onorariile nu trebuie să fie mai mari decât cele platite în mod normal de Solicitant și partener/i (dacă este cazul).
Pentru personalul care nu lucrează cu normă întreagă în proiect, va trebui menționat, la linia de buget respectivă, procentul de timp alocat p
proiect și reflectat în numărul de unități (și nu în costul unitar). De exemplu, pentru un proiect de 24 luni, dacă managerul de proiect es
implicat în proiect doar 4 ore/zi, atunci numărul de unități va fi 24 luni X 50%.

Capitolul 2: Deplasări
În acest capitol se pot include costuri aferente deplasărilor interne şi externe.
Costurile de transport se referă la costuri cu bilete de avion, tren, microbuz, combustibil etc.
Pentru deplasările interne şi externe se va lua în considerare valoarea diurnei specificată în legislația românească (HG 518/1995 cu modificări
ulterioare, pentru personalul angajat în România, HG nr.1860/2006 cu modificările ulterioare și Codul Fiscal ).
Costurile de subzistenţă includ costuri cu cazarea, costuri de transport în interiorul localității în care are loc deplasarea, costuri cu masa (do
dacă nu se acordă diurnă) și alte cheltuieli diverse.

Se recomandă să nu se depășească nivelurile practicate în mod normal de solicitant și parteneri (dacă este cazul) la cheltuielile legate d
deplasări și diurna echipei de proiect.
Vă rugăm să menţionaţi distinct costurile aferente deplasărilor echipei de proiect de cele ale celorlalți participanți în proiect (ex. participanţi
seminarii/conferinţe, beneficiari etc).
La linia Alte costuri se pot include şi costurile aferente asigurărilor de călătorie.

Capitolul 3: Echipamente, licenţe și bunuri


Această categorie include costuri privind echipamente, licenţe și bunuri (noi sau second hand) achiziționate special pentru implementare
activităților proiectului.
La linia 3.3 se va bugeta şi softul aferent echipamentului achiziţionat.
La linia 3.5 se vor bugeta alte tipuri de soft-uri: legislaţie, contabilitate etc.

Capitolul 4: Costuri direct legate de proiect


Această categorie include costuri directe ale proiectului, care pot cuprinde:
- costuri cu vehiculele care sunt folosite în cadrul proiectului (întreţinere, service etc);
- costuri închiriere (ex: spaţii, echipamente etc. folosite exclusiv în cadrul proiectului),
- costuri cu consumabile (rechizite) direct legate de activitățile proiectului;
- costuri pentru acţiuni de vizibilitate a proiectului (ex.: mese rotunde, apariții în presa scrisă/TV/radio, pagină web, bannere, logo-uri, materia
promoționale etc.);
- servicii financiare (în special costul garanțiilor financiare, comisioane bancare, inclusiv comisionul băncii pentru primirea sumelor de gran
dacă este cazul);
- alte costuri direct legate de proiect (ex.: copiere/printare, telefon, fax, internet, alimente, haine, transport intern etc.).

Capitolul 5: Alte costuri, servicii subcontractate


Această categorie include costuri cu publicații (inclusiv CD), studii sau cercetări, audit, costuri cu conferințe și seminarii, şi alte costuri (ex
diseminare de informații, evaluări specifice ale proiectului, traduceri, etc.)

Capitolul 6: Lucrări de reabilitare


Această categorie include toate costurile direct legate de lucrări de renovare și modernizare a clădirii/lor direct legate de activitățile proiectulu
Costurile bugetate nu pot depăşi 50% din total costuri directe eligibile.

Capitolul 8: Cheltuieli neprevăzute


Cheltuielile neprevăzute pot fi folosite doar cu autorizarea scrisă prealabilă a Operatorului Fondului ONG şi doar pentru costuri care nu au put
fi identificate în momentul scrierii proiectului (de ex: schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc.).
Capitolul 10: Costuri indirecte
Costurile indirecte reprezintă acele costuri care nu pot fi atribuite în mod direct pe proiect. Costurile indirecte sunt acele costuri pent
activități, bunuri sau servicii de care beneficiază mai mult decât un proiect și care pot fi incluse parțial în acest capitol. Această categorie poa
include, de exemplu, costuri legate de personalul administrativ/executiv, costuri cu utilități/chirie/ consumabile pentru sediul/iile organizați
solicitante și/sau a partenerului/lor). Pentru calcularea lor se va folosi una din cele 2 metode specificate în Ghidul Solicitanţilor, secţiunea 4.5.
Organizația trebuie să furnizeze documente justificative (facturi, bonuri fiscale, etc) pentru aceste cheltuieli la momentul raportării, dacă s
solicită.