Sunteți pe pagina 1din 35

LIOZ

ala.lnEvw nU.lnJ, /n!t1!:J! unW

17V([ :VZVil

VSIH:JS fl~HVJ

alaAn6e n Anl !nln!d! !unw

e eleJJua~ euoz

u! !zeJJs aJ J!I! e H

DALI
Servicii de proiectare

Fisa de identificare Beneficiar: Municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman


a lucrarii

Proiectant: S.C. EN ELECTRIC PROIECT OFFICE S.R.L.

Proiect nr.: 139/2017


DALI

PAGINA DE SEMNATURI

Proiect nr. 139/201 7

Sef proiect Ing. Cosmin Paunescu

Proiectanti de specialitate Ing. Cosmin Paunescu

S. C. En Electric Proiect Office S.RL


DAU

Cuprins:

Capitolul1. Informatii generale privind obiectivul de investitii. ............................................. 7

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:.. ............ ......... .... ........................................... 7

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: ................................................................ 7

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): ................................................................... 7

1.4. Beneficiarul investitiei: ............................................................................................. 7

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ............................ 7

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii .................... 8

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare............................................................................................... 8

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor .................... 9

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice ............................ 9

Capitolul 3. Descrierea constructiei existente................. ........................ .. ........................ 9

3.1. Particularitati ale amplasamentului: ...................................................................... 11

3.1.1. Descrierea amplasamentului ............................................................................ 11

3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; ...... 11

3.1.3. Datele seismice si climatice; ............................................................................. 11

3.1.4. Studii de teren: ................................................................................................... 11

3.1.5. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente; ..................................................... 12

3.1.6. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia; ................................................................. 12

3.2. Regimul juridic: .................................................................................................... 13

3.2.1. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune; ................................................................................................................ 13

3.2.2. Destinatia constructiei existente; ...................................................................... 13

3.2.3. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum si zoneIe de protectie ale acestora si in zone construite

protejate, dupa caz; ............................................................................................... 13

3.2.4. Informatii/obligatiilconstrangeri extrase din docurnentatiile de urbanism, dupa caz .

..................................... .............................................................................................. 13

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: ...... ....... ........ .. ................................. 13

3.3.1. Categoria si clasa de importanta; ......................... " ........................................ 13

3.3.2. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; .................................................. 14

3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;. .. ................ 14

3.3.4. Suprafata construita; .................................................................................... 14

3.3.5. Suprafata construita desfasurata; ..................................................................... 14

3.3.6. Valoarea de inventar a constructiei; ................................................................. 14

3.3.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente ................ 14

S. C. En Electric Proiect Office SR.L.


DALI

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice silsau ale auditului

energetic, precum Sl ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de

regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale

monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile,

precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure,

actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din !ipsa de intretinere a

constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza

tehnica ...................................................................................................................... 14

3.5. Starea tehnica, inciusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere

al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. ......................................... 15

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz ............................................................. 15

Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile

studiilor de diagnosticare .............................................................................................. 17

4.1. Clasa de risc seismic; ........................................................................................... 17

4.2. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie; ................................................ 18

4.3. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
....................................................................................................................................... 19

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor

si conform eXigentelor de calitate .................................................................................. 22

Capitolul 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza

detaliata a acestora ...........................................................................................................23

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional­
arhitectural si economic, cuprinzand: ............................................................................. 23

5.1.1. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: ....................................... 23

5.1.2. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de

interventie propusa, respective hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea

instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari,

finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari

strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate; .................... 23

5.1.3. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbari climatice ce pot afecta investitia; ................................................................ 23

5.1.4. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta

conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; ................................. 23

5.1.5. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii

lucrarilor de interventie ............................................... ,............................................. 23

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale

de utilitati si modul de asigurare a consumurilor sup!imentare ...................................... 24

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale .................................... 25

5.4. Costurile estimative ale investitiei: .... ........ .. ......................................................... 25

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: ........................................................................ 26

5.5.1. Impactul social si cultural; ................................................................................ 26

S. C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

5.5.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de

realizare, in faza de operare; ........... .............................. ..................... .............. ..... 26

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate, dupa caz ...................................................................................... 26

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie: ............ 27

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si

prezentarea scenariului de referinta; .......................................................................... 27

5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung, ............................................... 27

5.6.3. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara; ................................................ 27

5.6.4. Analiza economica; analiza cost-eficacitate; .................................................... 27

5.6.5. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. ........................... 27

Capitolul 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) ................. 28

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor ........................................................................ 28

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) .................... 31

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: ....................................... 32

6.3.1. Indicatori maxima Ii, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata

in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate

cu devizul general; ..................................................................................................... 33

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare; ........... 33

6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatloperare, stabiliti in

fUnctie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii; ........................................... 33

6.3.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. ......... 33

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale

aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ............... 33

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de

statlbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fond uri externe

nerambursabile, alte surse legal constituite .................................................................. 33

Capitolul 7. Urbanism, acorduri si avize conforme ........................................................... 34

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire ........... 34

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .......... 34

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 34

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente ........ 34

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de


diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomica ........................ 34 » ..

S.C. En Electric Proiect Office SR.L


DALI

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot condition a solutiile tehnice,

precum: .... ,... ,..... ,..................... ,.. ,.......... ,....................... ,.............................................. 34

7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

pentru cresterea performantei energetice; .............................................................. 34

7.6.2. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; ....................................... 34

7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; .... 34

7.6.4. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; ................................................. 34

7.6.5. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. .................... 34

s. C. En Electric Proiect Office S. R.L.


DALI

Capitolul 1. Informatii genera Ie privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Reabilitare strazi din zona centrala a municipiului Turnu Magurele

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

UNITATEA TERITORIAL ADMINI8TRATIVA A MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE

Primar: CUCLEA DAN UT


Manager proiect:
Adresa sediului Localitate: Municipiul Tumu Magurele, Judet:
Teleorman, Siv. Republiciil nr. 2

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Admin istrator
Proiectant de specialitate

1.4. Beneficiarul investitiei:

Primar: CUCLEA DANUT


Responsabil intern de contract
Diriginte 8antier
Atestat pentru domeniul:
drumuri, poduri tunele, piste aviatie,
transport cablu de interes national
Adresa sediului Localitate: Municipiul Turnu Magurele, Judet:
Teleorman, Blv. Republicii, nr. 2

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Director Alexandru Nistor


ReprezentantuI Contractorului in cadrul Ing. Cosmin Paunescu
proiectului:
Adresa sediului principal 80S. Colentina, nr. 392, sec. 2, Bucuresti

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri


institutionale si financiare
In perioada februarie 2005 - mai 2006, in cadrul Comitetului Regional pentru
Elaborarea in Parteneriat a Planului de Dezvoltare Regionala (CRP) 2014-2020, au avut loc
grupuri de lucru tematice in vederea revizuirii analizei regionale socio-economice pentru
elaborarea analizei SWOT, revizuirea prioritatilor regionale pentru programarea si formularea
strategiei regionale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020.
Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile
comunitare, precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale prioritare
fiind orientate in principal spre domeniile de interventie ale Instrumentelor Structurale si ale
fondurilor europene care finanteaza dezvoltarea urbana si pescuitul.
Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:
• Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori
din agricultura si alte cateva sectoare industriale;
• Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin
imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic;
• Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea
infrastructurii si calificarea resurselor umane.
Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite
urmatoarele prioritati:
• Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat;
• Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale;
• Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural ­
istorice;
• Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea
serviciilor sociale;
• Dezvoltarea zonelor rurale si montane;
• Protectia si imbunatatirea calitatii mediului.
Prezentam lista de legi si alte reglementari juridico-economice la care seraporteaza
documentele de planificare strategica in general si in particular strategiile de dezvoltare
locala, in sensul obtinerii beneficiilor enuntate anterior:
• Legea nr. 350/2001 ;
• Legea 315/2004 (care a abrogat Legea 151/1998);
• Legea nr. 500/2002;
• Legea nr. 108/2004;
• Legea nr. 672/2002;
• Hotararea de Guvern nr. 1179/2004;
• Hotararea de Guvern nr. 1200/2004;
• Hotararea de Guvern nr. 1115/2004;
• Hotararea de Guvern nr. 68/2004;
• Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 63/1999;
• Ordonanta Guvernului nr. 79/2003;
• Ordonanta Guvernului nr. 92/2003;
• Programul National de Dezvoltare Urbana (PNDR) 2014-2020;
• Planul National de Dezvoltare 2014-2020;
• Documentul de Politica Industriala a Rornaniei pentru perioada 2014-2020;
• Strategia Nationala pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030;

S.C. En Electric Proiect Office S.RL


DALI

• Documentul Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial Mediu


2014-2020;
• Master Planul pentru Turismul National al Rornaniei 2007-2026;
• Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operationale 2014-2020;
• Documentul de Programare in domeniul Transporturilor 2014-2020;
• Documentul de Programare Regional in domeniul Mediului 2014-2020;
• Planurile de actiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din Romania;
• Planul de Amenajare a Teritoriului Regional.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor


Lucrarile ce urmeaza a se executa In cadrul proiectului de investitii mai sus mentionat
sunt amplasate In municipiul Turnu Magurele, pe domeniul public al municipiului Turnu
Magurele.
Din punct de vedere al structurii rutiere, aceasta este flexibila cu astalt fundat pe un
strat de pavaj si balast. Fundamentul este un loess galbui.
In ceea ce priveste structura, aceasta este flexibila cu defecte specifice de tipul
fagase, gropi, denivelari, burdusiri, defecte de margine, crapaturi, fisuri, suprafete exudate,
suprafete slefuite, etc., cauzate de actiunea combinata a traficului si a factorilor de mediu.
Strazile sunt racordate la sistemul de canalizare existenta, insa din cauza pantelor
transversale necorespunzatoare in corelatie cu pantele longitudinale mici, apele pluviale se
descarca anevoios la gurile de colectare.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice


Obiectivul general la care proiectul contribuie, se refera la imbunatatirea conditiilor de
viata a populatiei din Municipiul Turnu Magurele si la asigurarea accesului la servicii
considerate de baza.
Obiectivul specific la care acest proiect integrat contribuie vizeaza cresterea numarului
de locuitori din zona urbana (Municipiul Turnu Magurele) care beneficiaza de servicii
imbunatatite - imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul urban.
o astfel de abordare integrata are la baza 0 serie de motive importante, respectiv:
• gradul inalt de interdependenta a actiunilor, reprezentand necesitati stringente
comune;
• necesitatea renovarii si revitalizarii Municipiului Turnu Magurele, coreland
interventiile astfel incat sa fie eficiente si in armonie cu peisajul;
• reducerea cheltuielilor administrative si simplificarea procedurilor.
Toate acestea sunt nevoi ce presupun urgenta pentru activitatea specifica in
infrastructura de drumuri.
Investitia "Reabilitare strazi din zona centrala a municipiului Turnu Magurele" are ca
obiective evidente:
• Decongestionarea nodurilor de retea si a legaturilor cu orasele din Judelul
Teleorman;
• Asigurarea unui trafic local in conditii sporite de siguranta §i confort;
• Sporirea aspectului estetic allocalitatii;
• Imbunatatirea aspectelor de mediu si sanatate (Inlaturarea prafului §i a noroiului);
• Reducerea consumului de carburanti pentru utilizatori §i reducerea emisiilor ce
rezulta de aici.
Din punct de vedere economic, aceasta ofera avantajul economiei de scara a
operatiunilor executate integrat, dar §i reducerea cheltuielilor administrative §i simplificarea
procedurilor, in timp ce tratarea lor individuala ar induce lntarzieri In implementare.
Avand in vedere situatia precara a strazilor de pe raza Municipiului Turnu Magurele,
atat din punct de vedere tehnic, al viabililatii, cat §i din punct de vedere estetic, se dore§te

S. C. En Electric Proiect Office S. R.L.


DALI

modernizarea lor prin adoptarea unei structuri rutiere elastice, cu imbracaminte rutiera
bituminoasa.
Prin modernizare se intelege atat asigurarea unei suprafete de rulare moderne
(imbracaminte asfaltica) care sa permita desfa~urarea unui trafic in conditii sporite de confort
~i siguranta pentru a asigura accesul la proprietati, inlocuirea geigerelor existente ~i
dispunerea de geigere noi, etc. Toate aceste lucrari vor inscrie investitia Tn directia
obiectivelor trasate de Beneficiar.
Asigurand 0 cale de acces moderna la proprietati, Municipiul Turnu Magurele
urmare~te sporirea confortului locuitorilor ~i reprezinta un pas important al dezvoltarii ~i
dotarii infrastructurii economico-sociale Tn zona in ideea sporirii importantei localitatilor
urbane.
Dincolo de rolul de satisfacere a necesitatilor de transport de oameni sau bunuri in
bune conditiuni, strazile au ~i rol de sistematizare, iar 0 retea modernizata spore~te aspectul
estetic al municipiului.
De asemenea se evidenteaza ~i aspectele de mediu, 0 retea moderna ducand la
scaderea nivelului de zgomot ~i vibratii, inlaturarea aparitiei prafului ~i reducerea consumului
de combustibili.
Realizarea unei infrastructuri moderne si sigure a traficului rutier in concordanta cu
standardele Uniunii Europene poate fi realizata numai prin solutii bine fundamentate si cu
efecte benefice pe termen lung.
Siguranta traficului se concretizeaza prin scaderea numarului de accidente in conditiile
realizarii unei economii de timp si scaderii uzurii cornponentelor autovehiculelor. De
asemenea, scaderea consumului de carburant va scade gradul de poluare al zonei.
Realizarea investitiei ar reprezenta 0 oportunitate pentru dezvoltarea Municipiului
Turnu Magurele pentru cresterea turistica, culturala si economica a zonei.

S. C. En Electric Proiect Office S.R.L


DALI

Capitolul 3. Descrierea constructiei existente

3.1. Particularitati ale amplasamentului:


3.1.1. Descrierea amplasamentului
Municipiul Turnu Magurele este situat in partea de sud a Romaniei, in sud-vestul
judetului. Oral?ul se afla la confluenta raului raul Olt si Dumare.
Municipiul Turnu Magurele l?i Imprejurimile sunt dominate de Tntinsa Cam pie Romana,
fiind reprezentat de doua formatiuni bine individualizate: asa-zisele campii joase (Iuncile
raurilor) l?i spatiile interfluviale. Din prima categorie fac parte: lunca Dunarii, care este cea
. .
mai intinsa lunca si cu altitudinea cea mai mica si lunca Oltului, care este ceva mai extinsa in
zona confluentei raului cu Dunarea in rest reducandu-se la 0 fisie Ingusta,cu cu 0 vegetatie
constituita din paduri de esenta moale.
Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Turnu Magurele se
ridica la 24.772 de locuitori, Tn scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se
Tnregistrasera 30.089 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (85,69%), cu 0
minoritate de romi (2,78%). Pentru 11,5% din populatie, apartenenta etnica nu este
cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocl?i (87,7%).
Pentru 11,53% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.
3.1.2. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile
Reteaua de transport rutier din zona cuprinde:
1. Drumuri nationale
- DN52, Turnu Magurele Port (punct de trecere cu bacul) - Turnu Magurele -
Crangu - Alexandria, 50 km.
- DN51 A, Turnu Magurele - Suhaia - Zirnnicea, 60 km.
- DN54, Turnu Magurele - Islaz - Corabia, 33 km.
- DN65A, Turnu Magurele - Putineiu - ROl?iorii de Vede, 45 km.
2. Drumuri judetene

- DJ546, Turnu Magurele - Uta - Siobozia Mandra, 30 km.

3. Drumuri comunale
- DC39, Segarcea Vale - Segarcea Deal, 5 km.
Caile rutiere mentionate mai sus sunt asfaltate, au fundatie de piatra l?i l?anturi pe
ambele par1i.
Oral?ul Turnu Magurele este legat prin cai feroviare de restul Romaniei prin intermedi~I
unei cai ferate Turnu Magurele Port - Turnu Magurele - Salcia - ROl?iori Nord, de 55 km. In
statia ROl?iori Nord se face legatura cu magistrala CFR 900, Bucurel?ti Nord - Tirnil?oara.
Calea ferata Turnu Magurele - ROl?iori Nord este simpla, cu ecartament normal. Statia de
cale ferata Turnu Magurele are 7 linii de garare, iar statia Turnu Magurele Port are 5 linii de
garare.
3.1.3. Datele seismice si climatice
Conform normativului P100/1-2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare este ag = 0.20g pentru cutremure avand intervalul rnediu de recurenta IMR = 225
ani si 20 % probabilitate de depasire. Valoarea perioadei de control (colt) Tc a spectrului de
raspuns este 1.0s.
Conform SR 11100/1-2013 privind macrozonarea seismica a teritoriului, intervalul
investigat se incadreaza la gradul 71 MSK, indicele corespunzand unei perioade de revenire
de 50 de ani.
Zona se incadreaza intr-un climat temperat continental, caracterizat prin valori
ridicate ale bilantului terrnic, cantitati relativ red use ale precipitatiilor.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Potentialul caloric in aceasta zona este printre cele mai ridicate din tara, durata de
stralucire a soarelui este de peste 2300 ore anual (>250 zile Ian). Precipitatiile atmosferice
care cad anual sunt de 530rnm. Evapotranspiratia medie in zona amplasamentului este de
729mm si incadreaza zona la zona cu deficit de apa. Vinturile predominante in zona sunt din
vest si est (E si N-E).
In zona municipiului Turnu Magurele incarcarea din zapada pe sol este
So=2,5KN/m.p., conform Normativului CR 1-1-3-2012. Conform Normativului CR 1-1-4-2012
presiunea dinamica data de vint este gv=0,5 kPa, iar viteza vintului este v=28,28m/sec.
Amplasamentul nu este expus riscului unor inundatii sau al unor fenomene de
instabilitate §i nu prezinta risc de inundabilitate.
3.1.4. Studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor
tehnice in vigoare;
Geomorfologic, zona cercetata se situeaza pe terasa superioara a Ounarii (malul
sting) avind in zona amplasamentului un relief relativ plan si stabi/' Cotele absolute sunt in
jurul valorij de +29,00-31,00 metri. Geografic zona face parte din Campia Boian, subunitate a
Campiei Romane.
Structural tectonic zona face parte din platforma Moessica si este stabila din punct de
vedere seismic.
Geologic zona amplasamentului este formata din depozite sedirnentare de virsta
cuatemara. Oepozitele sedimentare de suprafata sunt constituite din prafuri de tip loess si au
grosimea de 7,00-13,00 metri in zona municipiului Tr.Magurele. Sub stratu\ de loess urmeaza
un strat de nisip fin si apoi nisip mijlociu cu pietris si apa.

(ii) studii de specialitate necesare, studii topografice;


Studiile topografice s-au executat utilizand echipamente modeme §i programe
adecvate lucrarilor de drumuri.
Toate detalHle culese In teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000,
detalii scara 1:100 §i profile transversale scara 1:100, conform temei de proiectare.
3.1.5. Situatia utilitatilor tehnieo-edilitare existente;
Nu este cazul.
3.1.6. Analiza vulnerabilitatilor eauzate de faetori de rise, antropiei si naturali, inelusiv
de sehimbari elimatiee ee pot afeeta investitia;
Pentru proiectul de investitie sMa efectuat 0 analiza de risc calitativa (prezentata
descriptiv) pentru riscurile care pot aparea pe parcursul irnplementarii investitiei si s-au luat in
vedere masuri de diminuare a acestora.
Au fost luate in considerare urmatoarele categorii de riscuri :
Riscuri tehnice
);> care pot duce la disfunctionalitati In exploatare, cu cre§terea costurilor de
exploatare:
• gre§eli de proiectare (subdimensionare structurii rutiere, amenajarea gre§ita a
scurgerii apelor, etc.);
• gre§eli In executie (Iucrari ascunse reception ate fara a fi verificate, defecte de
material, etc);

);> care pot duce la sistarea finantarii

• nefinalizarea la timp a proiectului, cu riscul de a depa§i perioada de finantare;


• depa§irea termenului de executie datorita incapacitatii constructoruJui de a finaliza
lucrarile, fapt ce poate duce la depa§irea perioadei de finantare;

);> care pot duce Ja costuri suplimentare

• rezilierea contractului de executie, ce implica costuri suplimentare cu organizarea


unei noi licitatii, conservarea Jucrarilor, etc.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

• afectarea unor retele edilitare subterane de care nu s-a §tiut.


• Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare
• Dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si
exploatarea noilor instalatii.

Administrarea riscurilor tehnice consta in:

• Planificarea logica si cronologica a activitatilor cup rinse in planul de actiune au fost


prevazute marje de eroare pentru etapele mai irnportante ale proiectului;
• Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
• Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se
vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in
implementarea proiectului;
• Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de
executie allucrarilor, avand vasta experienta in domeniu;
• Se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta
va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in
parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea
contractelor;
• Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele
prevazute;
• Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;
• Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator;
• Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului
responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora.
3.1.7. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
Nu exista nici un monument istoric.

3.2. Regimul juridic:


3.2.1. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;
Strazile prop use in proiect sunt proprietate a domeniului public aflat in administrarea
Municipiului Turnu Magurele, fiind in conformitate cu PUG - ul municipiului.
3.2.2. Destinatia constructiei existente;
Cai de acces de utilitate publica.
3.2.3. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz
Nu este cazu I.
3.2.4. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz.
Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:


3.3.1. Categoria si clasa de importanta;
Strazile investigate sunt strazi urbane ce apartin domeniului public al localitatii
apartinatoare si se incadreaza la categoria tehnica IV, corespunzatoare unei viteze de 20­
50 kmlora.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Strazile investigate se incadreaza cont. Ord. 311 NI 1995 MLPAT in clasa de


importanta «C» - normala.
3.3.2. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Nu este cazul.
3.3.3. Anlani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Perioada de executie a drumurilor, conform graficului de executie, este de 9 luni.
3.3.4. Suprafata construita;
Suprafata totala a strazilor este de 35992 mp.
3.3.5. Suprafata construita desfasurata;
Suprafata totala a strazilor desfasurata este de 35992 mp.
3.3.S. Valoarea de inventar a constructiei;
Lungimea strazilor din invetarul municioiul _... ---~.

Crt. Strazi Lungime (m)


1 Republicii 633
2 Panduri 266
3 Fratii Golesti 211.76
4 Calea Dunarii 450.006
5 1 Mai 292

3.3.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.


Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor
care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zoneIe de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.
Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de
exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari
diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia
structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.
In ceea ce priveste structura, aceasta este flexibila cu defecte specifice de tipul
fagase, gropi, denivelari, burdusiri, defecte de margine, crapaturi , fisuri , suprafete exudate,
suprafete slefuite, etc., cauzate de actiunea combinata a traficului si a factorilor de mediu.
Strada este racordata la sistemuJ de canalizare pluviala , insa din cauza pantelor
transversale necorespunzatoare in corelatie cu pantele longitudinale mici , apele pluviale se
descarca anevoios la gurile de coJectare.
In vederea determinarii starii de degradare au fost selectate sectoare omogene
reprezentative pe care s-a facut releveul degradarilor.
Starea de degradare este apreciata prin indicele de degradare JO care se determina
prin raportarea suprafetei afectate de degradari la suprafata totala a partii carosabile. Starea
de viabilitata este determinata luand in considerare situatia cea mai defavorabila.
Aprecierea cantitativa a degradarilor se efectueaza prin luarea in considerare a tuturor
degradarilor intalnite pe sectorul investigat. Starea de degradare este calculata conform cu
C0155 tinand cont de urmatoarele:
10 = S deg 1 S (m2) unde
S deg = 01 +O,702+0,7xO,503+0,204+05 (m 2 )
S = suprafata partii carosabile (m 2 )
01 = suprafata afectata de gropi (%);
02 = suprafata afectata de faiantari , fisuri si crapaturi multiple pe directii diferite (%);

S. C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

D3 = suprafata afectata de fisuri si crapaturi transversalesi longitudinale , rupturi de


margine (%);
=
04 total suprafata poroasa cu ciupiturisuprafata incretita, suprafata siroita, suprafata
exudata (%);
05 = suprafata afectata de fagase longitudinale (%).

Suprafata
Nr. Oenumire parte 10
Lungime carosabila S degradari Calificativ
crt. drum (%)
(m) (mp)
1 1 Mai 292 2236 280 12.65 Mediocru
2 Calea Ounarii 450,00 3951 473 11.98 Mediocru
I

3 Fratii Golesti 211.76 2322 292 12.56 Mediocru


4 Panduri 266 2751 354 12.88 Mediocru

I 5 B-dul Republicii 633 9187 1124 I 12.24 Mediocru

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
In ceea ce priveste structura, aceasta este flexibila cu defecte specifice de tipul
fagase, gropi, denivelari, burdusiri, defecte de margine, crapaturi, fisuri, suprafete exudate,
suprafete slefuite, etc., cauzate de actiunea combinata a traficului si a factorilor de mediu.
Strada este racordata la sistemul de canalizare existenta, insa din cauza pantel or
transversale necorespunzatoare in corelaUe cu pantele longitudinale mici, apele pluviale se
descarca anevoios la gurile de colectare.
La data executarii studiului geotehnic, Strada Repub/icii are urmatoarea infrastructura
si structura rutiera:
- platforma partii carosabile este din covor asfaltic. Covorul asfaltic prezinta multe
zone degradate cu multe portiuni de reparatii locale dupa interventiile la retelele ingropate.
Oelimitarea de zona trotuarelor sau a spatiului verde este facuta prin borduri din beton. In
sondajul executat de noi sub cO\forul de asfalt apare un strat de balast mare indesat cu
grosimea de cca. 22.cm. Nu este exclus ca in unele zone sa apara pavaj de bolovani sub
covorul de asfalt
- sub sisternul rutier pe 0 adincime de cca. 1,00rn terenul prezinta neuniformitati date
de sapaturile pentru retelele hidro-edilitare si de gaze executate in platforma strazii;
- retelele hidro-edilitare au fost reabilitate acum 3-4 ani (apa, canalizare si pluviale cu
caminele si geigerele/gratarele aferente);
- are trotuare asfaltate doar pe partea exterioara a inelului.
La data executarii studiului geotehnic, Strada Panduri are urmatoarea infrastructura
si structura rutiera:
- platforma carosabila este din covor asfaltic in stare degradata. Sunt vizibile
numeroase reparatii locale ale covorului asfaltic de la interventiile la retelele edilitare. Uneori
asfltul a fos inlocuit cu beton. Strada este delimitata de trotuare cu borduri beton. In sondajul
executat s-a gasit urmatoarea structura a strazii:
- covor de asfalt degradat de cca. 3-5cm. grosime
- beton slab sau balast stabilizat cu grosimea de 15 cm.
- pavaj din bolovani colmatat cu pamint cu grosimea de 10-15cm.
- nisip cu pietris cu grosimea de cca. 10cm.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

- sub sistemul rutier pe 0 adincime de cca. 1,00m. terenul prezinta neuniforrnitati


date de sapaturile pentru retelele hidro-edilitare si de gaze executate in platforma strazii. In
zonele neumblate este loess galbui.
In urma interpretarilor din teren si a analizei de laborator, s-a identificat pamantul din
stratul de fundatie incadrat la categoria PS, pamanturi sensibile la umiditate dar si la inghet.
In calculul de dimensionare a noilor structuri rutiere se recomanda Evd = 70 MPa.
La data executarii studiului geotehnic, Strada Fratii Golesti are urmatoarea
infrastructura si structura rutiera:
- platforma carosabila este din covor asfaltic in stare degradata. Sunt vizibile diverse
reparatii locale ale covorului asfaltic de la interventiile la retelele edilitare. Uneori asfaltul a
fost inlocuit cu beton. Strada este delimitata de trotuare cu borduri beton. De multe ori
bordurile sunt ingropate si carosabilul strazii este la nivel cu trotuarul. In sondajul executat de
noi s-a gasit urmatoarea structura a strazii:
- covor de asfalt de cca. 10cm. grosime
- pavaj din bolovani de riu colmatat cu pamint cu grosimea de 10-1Scm
- nisip mijlociu cu grosimea de 10-1Scm.
- sub sistemul rutier pe 0 adancime de cca. 1,00m terenul prezinta neuniformitati date
de sapaturile pentru retelele hidro-edilitare si de gaze executate in platforma strazii. In zonele
neumblate este loess galbui.
- retete hidro edilitare (apa, canalizare si pluviale cu caminele si geigerelelgratarele
aferente) si gaz (subtraversari) sunt executate sub carosabilul strazii.
- are trotuare asfaltate.
La data executarii studiului geotehnic, Strada Calea Dunarii are urmatoarea
infrastructura si structura rutiera:
- platforma carosabila este din covor asfaltic in stare degradata 3-Scm pe pavaj de
piatra cubica si un strat de nisip de 10cm. Sunt vizibile diverse reparatii locale ale covorului
asfaltic de la interventiile la retelele edilitare sau alte reparatii. Uneori asfaltul a fost inlocuit
cu beton. De la cca. 10,00m sud de intersectia cu strada Castanilor pina la capatul sudic
carosabilul strazii este constituit din pavaj cu piatra cubica. Carosabilul strazii este delimitat
de trotuar sau spatiu verde cu borduri beton.
- sub sistemul rutier pe 0 adincime de cca. 1,00m terenul prezinta neuniformitati date
de sapaturile pentru retelele hidro-edilitare executate in platform a strazii. In zonele neumblate
este loess galbui.
- strada este dotata cu retele hidro edilitare (apa, canalizare si pluviale cu caminele si
geigerelelgratarele aferente) sunt executate sub carosabilul strazii.
- are trotuare asfaltate.
La data executarii studiului geotehnic, Strada 1 Mai are urmatoarea infrastructura si
structura rutiera:
- platforma carosabila este din covor asfaltic in stare degradata. Sunt vizibile
numeroase reparatii locale ale covorului asfaltic de la interventiile la retelele edilitare. Uneori
asfaltul a fos inlocuit cu beton. Strada este delimitata de trotuare cu borduri din beton. In
sondajul executat s-a gasit urmatoarea structura a strazii:
- covor de asfalt degradat de cca. 3-Scm grosime
- beton slab sau balast stabilizat cu grosimea de 15 cm
- pavaj din bolovani colmatat cu pamint cu grosimea de 10-1Scm.
- nisip cu pietris cu grosimea de cca. 10cm.
- sub sistemul rutier pe 0 adincime de cca. 1,00m terenul prezinta neuniformitati date
de sapaturile pentru retelele hidro-edilitare si de gaze executate in platforma strazii. In zonele
neumblate este loess galbui.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.


Nu este cazul.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare
B-dul Republicii este incadrat la categoria tehnica II, avand un trafic incadrat la greu
cu Nc < 0.3 m.o.s. Strada este amplasata in zona de campie a Teleormanului, asigurand
accesul catre zonele rezidentiale si centrale ale orasului.
Structura rutiera actuala este flexibila cu asfalt fundat pe balast. In prezent ca urmare
a actiunii traficului si a factorilor de mediu, a interventiei la utilitati nivelul de viabilitate a
scazut in timp coborandu-Ila calificativul de "Mediocru".
In sectiune transversala, strada are un profil cu doua benzi de circulatie, asigurand 0
latime intre bordurile de incadrare de 8.00-25.00 m. Trotuarele au latimi variabile.
Strada Panduri este incadrata la categoria tehnica III, avand un trafic incadrat la greu
cu Nc < 0.3 m.o.s. Strada este amplasata in zona de campie a Teleormanului, asigurand
accesul catre zonele rezidentiale si centrale ale orasului.
Structura rutiera actuala este flexibila cu asfalt fundat pe pavaj de piatra si balast. In
prezent ca urmare a actiunii traficului si a factorilor de mediu, a interventiei la utilitati nivelul
de viabilitate a scazut in timp coborandu-Ila calificativul de "Mediocru".
In sectiune transversala, strada are un profil cu doua benzi de circulatie, asigurand 0
latime intre bordurile de incadrare de 7.50-13.90 m. Trotuarele au latimi variabile.
Strada Fratii Golesti este incadrata la categoria tehnica III, avand un trafic incadrat la
greu cu Nc < 0.3 m.o.s. Strada este amplasata in zona de campie a Teleormanului,
asigurand accesul catre zonele rezidentiale si centrale ale orasului.
Structura rutiera actuala este flexibila cu asfalt fundat pe pavaj de piatra si balast. In
prezent ca urmare a actiunii traficului si a factorilor de mediu, a interventiei la utilitati nivelul
de viabilitate a scazut in timp coborandu-Ila calificativul de "Mediocru".
In sectiune transversala, strada are un profit cu doua benzi de circulatie, asigurand 0
latime intre bordurile de incadrare de 9,45-16,50. Trotuarele au latimi variabile.
Strada calea Dunarii este incadrata la categoria tehnica III, avand un trafic incadrat la
greu cu Nc < 0.3 m.o.s. Strada este amplasata in zona de cam pie a Teleormanului,
asigurand accesul dinspre zona de sud in zona centrala a orasului.
Structura rutiera actuala este flexibila cu asfalt fundat pe pavaj de piatra si balast iar
un sector este alcatuit din pavaj din calupuri de piatra naturala fundat pe balast si terenul
natural. In prezent ca urmare a actiunii traficului si a factorilor de mediu, a interventiei la
utilitati nivelul de viabilitate a scazut in timp coborandu-Ila calificativul de "Mediocru".
In sectiune transversala, strada are un profil cu doua benzi de circulatie, asigurand 0
latime intre bordurile de incadrare de 8.30-8.70 m. Trotuarele au latimi variabile si sunt in
general asfaltate.
Strada 1 Mai este incadrata la categoria tehnica III, avand un trafic incadrat la greu cu
Nc < 0.3 m.o.s. Strada este amplasata in zona de campie a Teleormanului, asigurand
accesul in zona centrala a orasului.
Structura rutiera actuala este semirigida cu asfalt fundat pe dale din beton de ciment
foarte degradate, un strat de bolovani de rau si un strat de balast peste terenul natural. In
prezent ca urmare a actiunii traficului si a factorilor de mediu, a interventiei la utilitati nivelul
de viabilitate a scazut in timp coborandu-I la calificativul de Mediocru.
In sectiune transversala, strada are un profit cu 0 banda de circulatie pe sens,
asigurand 0 latime intre bordurile de incadrare de 7.00-8.00 m. Trotuarele au latimi variabile.

4.1. Clasa de risc seismic;


Nu este cazu I.

S.C. En Electric Proiect Office S.RL


DALI

4.2. Prezentarea a minimum doua solutii de interventiej


Orumurile investigate deservesc locuitorii din zona, asigurand accesul catre obiective
de interes economic sau terenuri agricole si descarca trafic de resedinta si sunt circulate
intamplator de vehicole cu sarcina mai mare de 3,5 t, sau vehicole limitate la osia standard
11,5 t.
Lipsa fondurilor de intretinere curente si period ice dar si actiunea combinata a
factorilor de mediu si a traficului au dus la aparitia defectelor atat de suprafata cat si
structurale, coborand nivelul de viabilitate la calificativul « rau».
Pentru dimensionarea straturilor din compozitia structurilor rutiere pe baza
metodologiei CALDEROM, evaluarea se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a
urmatoarelor criterii privind comportarea sub actiunea traficului:
deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bitumonoase;
deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.
Pentru structurile mixte:
deformatia specifica de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase;
tensiunea de intindere admisibila la baza straturilor din agregate stabilizate cu
lianti hidraulici sau puzzolanici;
deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului.
Caracteristicile de deformabilitate ale terenului de fundare se stabilesc in functie de
tipul pamantului, de tipul climateric al zonei in care se afla localitatea sau traseul drumului
investigat si de regimul hidrologic al complexului rutier si sunt prezentate in normativul PO
177-2001 publicat cu ordinul MTCT 609-2003. In acest sens se vor aplica prescriptiile STAS
1243.
Caracteristicile terenului de fundare vor respecta prevederile STAS 2914 si STAS
12253 ce se refera la stratul de forma.
In conformitate cu standardul privind elementele geometrice ale drumurilor, tinand
cont ca strazile investigate se incadreaza la categoria tehnica II-II, acestea asigurand
circulatia mijloacelor de transport in localitatea deservita, viteza de proiectare luata in calcul
va fi de minim 20 km Ih. Viteza poate fi redusa pe sectoare ca urmare a conditiilor existente
la fata locului.
In vederea rezolvarii racordarilor la intersectia cu drumurile laterale se recomanda
raze cu valori de minim 6 m. Se recomanda asigurarea vizibilitatii in curbe precum si
confortul optic. Pasul de proiectare se adapteaza la linia rosie existenta, dar nu va fi mai mic
de 50 m. Racordarile verticale vor ave a raze minime de 300 m pentru concave si 500 pentru
racordari convexe.
In profil transversal, latimea partii carosabile se determina in functie de caracterul
drumului si intensitatea orara de calcul a traficului echivalent, determinat conform STAS
7348-78. Latimea benzilor carosabile se va determina in functie de tipul predominant de
vehicole si viteza de proiectare.
Scenarii recomandate:
Pentru realizarea proiectului se recomanda analizarea a doua variante de structuri
rutiere si anume:
Pentru reabilitarea strazii 8-dul Republicii se recomanda:
Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
- strat de legatura din binder BA020 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
Oesfacerea structurii actuale pana la pat;
strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50170);
strat de uzura din BA 16 in grosirne de 4cm (EB 16 rul 50170);
Solutia finala se va aJege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.

Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C 16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilitarea strazii Panduri se recomanda:


Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50170);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
- Desfacerea structurii actuale pana la pat;
strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50170);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia finaJa se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)

se vor monta borduri.


Pentru reabilitarea strazii Fratii Golesti se recomanda:
Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm (EB 16 rut 50170);
Solutia 2
Desfacerea structurii actuate pana la pat;
strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia finaJa se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:
- strat de fundatie din balast de 10 cm;
strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)

- se vor monta borduri.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Pentru reabilitarea strazii calea Dunarii se recomanda:


Solutia 1
Pe sectorul cu pa vaj
Se va proiecta 0 structura noua cu alcatuirea:
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm (EB 16 ruI50/70);
Sectorul cu asfalt
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
- Desfacerea structurii actuale pana la pat;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosirne de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia finala se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 crn;

strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BA8in grosime de 4cm (EB 8 ruI50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilitarea strazii 1 Mai se recomanda:


Solutia 1
- Frezarea stratului de asfalt actual
- Asternerea unui geogril antifisura dupa reparatii la dalele din beton de ciment
- strat de uzura din BA16 in grosime de 7cm (EB 16 ruI50/70);
Solutia 2.
Desfacerea structurii actuale pana la pat pentru scoaterea pavelelor;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5crn (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm (EB 16 ruI50/70);
Solutia finala se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda arnenajarea trotuarelor cu structura:
- strat de fundatie din balast de 10 cm;

strat de baza din beton C 16/20 de 10 cm ;

strat de uzura din BA8 in grosirne de 4cm (EB 8 rul 50/70)

- se vor monta borduri.

S.c. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

4.3. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;
Cele doua scenarii prezentate se deosebesc din punct de vedere al costurilor
necesare, si a duratei de exploatare.
Din punct de vedere tehnic ambele solutii sunt viabile, verificand valorile de trafic.
Avantajele solutiei 1:
durata de executie redusa;
nu necesita timpi tehnologici pana la darea in circulatie;
grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;
- capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;
greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton;
prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin /ipsa
rosturilor);
se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba;
pret avantajos in raport cu solutia 1;
in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor interventii la retelele
edilitare ingropate sunt relativ red use.

Dezavantajele solutiei 1:
durata de serviciu este mai mica (de numai 3 -5 ani) decat a solutiei 2 (10 - 15
ani);
la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformatii (fagase) ale
carosabilului;
structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil;
cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului;
prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Avantajele solutiei 2:
durata de executie redusa;
nu necesita timpi tehnologici pana la darea in circulatie;
grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;
capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;
greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton;
prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor);
se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba;
durata de serviciu este mai mare (de numai 10-15 ani) decat a solutiei 1 (3-5 ani);
in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor interventii la retelele
edilitare ingropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele solutiei 2:
costuri mai ridicate fata de solutia 2;
la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformatii (fagase) ale
carosabilului;
structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil;
cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului;
prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

S.G. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Ambele scenarii sunt viabile$ insa solutia finala este solutia 2 si a fost luata in
urma unui calcul tehnico-economic pentru 0 durata mai mare de exploatare$ luand in
considerare si recomandarea beneficiarului. Solutia 1 are un cost 4.666.323 lei (fara
TVA)$ solutia 2 are un cost de 5.306.789 lei (fara TVA).

In sectiune transversala latimea partii carosabile se va adopta in conformitate cu


cerintele:
Strazi secundare in localitati rur'ale conform ordinului MT nr. 50/85 (Norme tehnice
privind proiectarea §i realizarea strazilor in localitati rurale), pct. 2, cu latimea partii
carosabila de minim 4,0 m.
Partea coarosabila se incadreaza cu borduri.
Intersectiile cu alte strazi vor fi amenajate corespunzafor, tinand seama si de
prevederile Normativului CD 173-2001. Prin proiectare se vor crea conditii de vizibilifate, vor
fi corelate elementele din plan, lung si profil transversal astfel incat circulatia sa se poata
desfasura in conditii de siguranta. Patru dintre strazile investigate se intersecteaza cu drumul
national, iar intersectiile vor fi proiectate ca atare.
Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor tine seama de u rmatoarele
principii: proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata se va face in
conformitate cu situatia existenta (geigere, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 si
STAS 10796/3-88), respectiv proiectarea de geigere noi.
Pentru siguranta circulatiei rutiere sunf necesare a se realiza lucrari de semnalizare
verticala (indicatoare de circulatie), in scopul prevenirii posibilelor accidente de circulatie.
Indicatoarele de circulatie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.
IndicatoareJe rutiere se vor confection a §i monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011
§i SR 1848/3-2008. Marcaje/e rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimitare a part;i
carosabile de acostamente. Se vor executa si marcaje transversale de oprire, de cedare a
trecerii, de trecere a pietonilor. Marcajele se vor executa conform SR 1848-7.

4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform


cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Nu este cazul.

S. C. En Electric Proiect Office S. R.L.


DALI

Capitolul 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si


analiza detaliata a acestora

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional­
arhitectural si economic, cuprinzand:
5.1.1. Descrierea principalelor I ucrari de interventie pentru strazi
a. Luerari pregatitoare:

- Sapaturi pentru realizarea fundatiei strazilor.

b. Luerari de terasamente:
- uniformizarea terenului in vederea exeeutarii platformelor;

inearearea si transportul pamantului rezultat in urma sapaturilor.

e. Luerari de suprastruetura platforma betonata:

- astemerea stratului de balast 20 em;

- astemerea stratului de fundatie din piatra sparta amestee optimal 15 em (sort 0-63

mm);

- asternerea stratului de baza din mixtura asfaltiea ABPC 31.5 in grosime de 6em

(EB 31 .5 baza 50/70);

- asternerea stratului de legatura din beton asfaltie BAD 20 in grosime de 5em(EB

20 leg 50/70);

- asternerea stratului de rulare din beton asfaltie BA 16 in grosime de 4em (BA 16 rul

50(70).

5.1.2. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respective hidroizolatii, termoizolatii, repararealinlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransarilbransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate;
Nu este eazul.
5.1.3. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Nu este eazul.
5.1.4. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;
Nu este eazul.
5.1.5. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.
Traseul in plan
Reabilitarea a fost prevAzuta pe traseul existent eompatibil eu prevederile Ordonantei
nr. 43/1997, eu modifiearile si eompletarile ulterioare, STAS 863-85 ~i Speeifieatia tehniea nr.
837 editata ~i aprobatA de MLPTL.
Traseul proieetat pentru aeeste strazi are lungime totalA de 1852.76 m. Viteza de
proieetare este de 50km/h.
Profilul In lung
Declivitatea pe strazi este euprinsa intre 0,10% ~i 5%.

Descrierea lucrarilor de modernizare

Sistemul rutier
Pe strazile studiate va fi adoptat urmatorul sistem rutier:

- strat de fundatie inferior din balast 20 em;

S.C. En Electric Proiect Office S.RL


DALI

strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;


- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BA020 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);

Orumurile se Tncadreaza Tn clasa tehnica II-III conform Ordonantei nr.43/97, cu


modificarile si completarile ulterioare, clasa de importanta V pentru constructii hidrotetlnice
conform STAS 4273/83 ~i categoria de importanta "C" normala conform Hotararii nr.
766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
Au fost asigurate elementele geometrice conform prevederilor STAS 863/85.
Profilul transversal tip
Pentru traseul proiectat a fost ales profil transversal pentru drumuri comunale conform
Ordonantei 43/97, si care este prezentat in plansele 003.

Strada Blv. Republicii


• Lungime totala: L= 633 m
• Latime parte carosabila: 8,40-25,40m
• Clasa tehnica a strazii: strada secundara in localitati
• Viteza de proiectare: 50Km/h
• Constructia se lncadreaza Tn clasa C de importanta

Strada Panduri
• Lungime totala: L= 266 m
• Latime parte carosabila: 7,20-13,90m
• Clasa tehnica a strazii: strada secundara in localitati
• Viteza de proiectare: 50Km/h
• Constructia se Tncadreaza Tn clasa C de importanta

Strada Fratii Golesti (tronson cuprins intre strada G.ral Praporgescu si strada
Panduri)
• Lungime totala: L= 211 ,76 m
• Latime parte carosabila: 9,40-16,20m
• Clasa tehnica a strazii: strada secundara in localitati
• Viteza de proiectare: 50Km/h
• Constructia se Tncadreaza In clasa C de importanta

Strada Calea Dunarii


• Lungime totala: L= 450,006 m
• Latime parte carosabila: 8,30-8,70m
• Clasa tehnica a strazii: strada secundara in localitati
• Viteza de proiectare: 50Km/h
• Constructia se Tncadreaza in clasa C de importanta

Strada 1 Mai
• Lungime totala: L= 292 m
• Latime parte carosabila: 7,00-8,00m
• Clasa tehnica a strazii: strada secundara in localitati
• Viteza de proiectare: 50Km/h
• Constructia se Tncadreaza Tn clasa C de importanta

S.C. En Electric Project Office S.R.L.


DALI

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor


initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii:
In perioada de exploatare nu sunt necesare consumuri de utilitati.
Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:
In perioada de executie, antreprenorul T§i va lua toate masurile, Tn ceea ce prve§te
consumul de utilitati, pentru terminarea lucrarilor In cele mai bune conditii.
Estimari privind depa~irea consumuritor initiate de utilitati
Nu este cazul.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul


orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Achizitii + Lucrari, dirigentie,


asistenta, probe
DATesi PT

5.4. Costurile estimative ale investitiei:


- costuri/e estimate pentru realizarea investitiei, cu /uarea in considerare a costurilor
unor investitii simi/are:
La incadrarea in costuri a investitiei, s-a pornit de la prevederile standardelor de cost
prevazute in HG nr. 363/2010, investitia incadrandu-se la anexa 2.5 (drum de clasa tehnica

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


OALI

V), unde valoarea maxima a investitiei pentru constructii + instalatii este de 165.139 Euro/km.
Mentionam faptul ca in proiect s-a luat in calcul cursul euro BCE (1 E = 4.5978 lei), precum si
preturile medii pentru materiale, manopera, utilaj si transport ale lunii septembrie 2017.
Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrari care participa la realizarea obiectivului fina\.
Costul estimativ al investitiei este de 11.438,605 mii RON cu TVA inclus din care
9.818,272 mii RON cu TVA inclus reprezentand constructii + montaj.
Dupa cum se poate urmari in devizul general al proiectului, costul total cu investi1ia
cuprinde cheltuieli cu asigurarea si amenajarea terenului, a utilitatilor, cheltuieli de proiectare,
studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor, proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli
directe de constructie, alte cheltuieli precum cele pentru organizarea santierului, taxe legale,
cheltuieli neprevazute precum si cheltuielile cu darea in exploatare.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei:


Sunt evidentiate in analiza cost-beneficiu.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:


5.5.1. Impactul social si cultural;
Obiectivul generalla care proiectul contribuie, se refera la imbunatatirea conditiilor de
viata a populatiei din Municipiul Tumu Magurele si la asigurarea accesului la servicii
considerate de baza.
Obiectivul specific la care acest proiect integrat contribuie vizeaza cresterea numarului
de locuitori din zona urbana (Municipiul Turnu Magurele) care beneficiaza de servicii
imbunatatite - imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul urban.
Din punct de vedere economic, aceasta of era avantajul economiei de scara a
opera1iunilor executate integrat, dar §i reducerea cheltuielilor administrative §i simplificarea
procedurilor, in timp ce tratarea lor individuala ar induce intarzieri in implementare.
Avand in vedere situa1ia precara a strazilor de pe raza Municipiului Turnu Magurele,
atat din punct de vedere tehnic, al viabilita1ii, cat §i din punct de vedere estetic, se dore§te
modernizarea lor prin adoptarea unei structuri rutiere elastice, cu imbracaminte rutiera
bituminoasa.
Asigurand 0 cale de acces moderna la proprieta1i, Municipiul Turnu Magurele
urmare§te sporirea confortului locuitorilor orasului §i reprezinta un pas important al dezvoltarii
§i dotarii infrastructurii economico-sociale in zona in ideea sporirii importan1ei localita1ilor
urbane.
5.5.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
Numar de locuri de munca create in faza de execu1ie: aproximativ 20 locuri de munca.
Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0 locuri de munca.
5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz.
Pentru proiectul "Reabilitare strazi din zona centrala a Municipiului Turnu Magurele,
judo Teleorman" nu a fost necesara realizarea Studiului de Impact asupra Mediului.
In baza documentatiei necesare a fost obtinuta Adeverinta de Mediu de la Agentia
Pentru Protectia Mediului Teleorman, in care se spune "Proiectul nu se supune procedurilor
de reglementare din punct de vedere a protectiei mediului".

S.C. En Electric Protect Office S.R.L.


DALI

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:


5.6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;
Este evidentiata in analiza cost-beneficiu.
5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv p~ognoze pe termen mediu si lung;
Sunt evidentiate in analiza cost-beneficiu.
5.6.3. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
Sunt evidentiate in analiza cost-beneficiu.
5.6.4. Analiza economica; analiza cost-eficacitate;
Sunt evidentiate in analiza cost-beneficiu.
5.6.5. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Sunt evidentiate in analiza cost-beneficiu.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L


DALI

Capitolul 6. ScenariuVOptiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,


financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
Pentru realizarea proiectului se recomanda analizarea a doua variante de structuri
rutiere si anume:

Pentru reabilitarea strazii B-dul Republicii se recomanda:


Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4em (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
- Desfacerea strueturii actuale pana la pat;

- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;

- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 em;

- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza

50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
strat de uzura din BA 16 in grosime de 4em (EB 16 rul 50/70);
So/utia finala se va a/ege de catre proietant printr-o analiza. tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BA8in grosime de 4cm (EB 8 rul 50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilltarea strazii Panduri se recomanda:


Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proieeta structura:
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4em (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
Desfacerea strueturii actuale pana la pat;

- strat de fundatie inferior din balast 20 ern;

- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 crn;

strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosirne de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
So/utia finala se va a/ege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu struetura:
strat de fundatie din balast de 10 em;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 em;

- strat de uzura din BA8in grosirne de 4em (EB 8 rul 50/70)

- se vor monta borduri.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Pentru reabilitarea strazii Fratii Golesti se recomanda:


Solutia 1
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
Desfacerea structurii actuale pana la pat;
strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia finala se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C 16/20 de 10 cm ;

strat de uzura din BA8in grosime de 4cm (EB 8 rul 50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilitarea strazii calea Dunarii se recomanda:


Solutia 1
Pe sectorul cu pavaj
Se va proiecta 0 structura noua cu alcatuirea:
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Sectorul cu asfalt
Se va freza circa 2 cm din asfaltul actual si se va proiecta structura:
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 6cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosirne de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2
Desfacerea structurii actuale pana la pat;

- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;

- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;

strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA16 in grosime de 4cm (EB 16 ruI50/70);
Solutia finala se va alege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:
- strat de fundatie din balast de 10 cm;
strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BA8in grosime de 4cm (EB 8 rul 50/70)

- se vor monta borduri.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Pentru reabilitarea strazii 1 Mai se recomanda:


Solutia 1
Frezarea stratului de asfalt actual
- Asternerea unui geogril antifisura dupa reparatii la dalele din beton de ciment
strat de uzura din BA 16 in grosime de 7cm (EB 16 rul 50/70);
Solutia 2.
Desfacerea structurii actuale pana la pat pentru scoaterea pavelelor;

strat de fundatie inferior din balast 20 cm;

strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;

strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosirne de 6cm (EB 31.5 baza

50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
So/utia fina/a se va aJege de catre proietant printr-o analiza tehnica si financiara.
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

strat de uzura din BA8 in grosime de 4cm (EB 8 rul 50/70)


- se vor monta borduri.
Cele doua scenarii prezentate se deosebesc din punct de vedere al costurilor
necesare, a conditiilor tehnice de realizare si a conditiilor de Intretinere. Solutia 1 are un cost
4.666.323 lei (fara TVA), solutia 2 are un cost de 5.306.789 lei (fara TVA).
Din punct de vedere tehnic ambele solutii sunt viabile, verificand valorile de trafic.
Avantajele solutiei 1:
- durata de executie redusa;

- nu necesita timpi tehnologici pana la darea in circulatie;

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

- capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;

- greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton;

prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor) ;
- se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba;
pret avantajos in raport cu solutia 1;
in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor interventii la retelele
edilitare ingropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele solutiei 1:
durata de serviciu este mai mica (de numai 3 -5 ani) decat a solutiei 2 (10 - 15
ani);
la temperaturi ridicate ale mediului arnbiant pot apare deformatii (fagase) ale
carosabilului;
- structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil;
- cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului;
prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Avantajele solutiei 2:
durata de executie redusa;

nu necesita timpi tehnologici pana la darea in circulatie;

grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;


- greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton;
prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor);
se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a
necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba;
- durata de serviciu este mai mare (de numai 10-15 ani) decat a solutiei 1 (3-5 ani);
in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor interventii la retelele
edilitare ingropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele solutiei 2:
costuri mai ridicate fata de solutia 2;
la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformatii (fagase) ale
carosabilului;
structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil;
cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului;
prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)


Pentru reabilitarea strazii 8-dul Republicii se recomanda:
Solutia 2
- Desfacerea structurii actuale pana la pat;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;

strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31 .5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza

50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilitarea strazii Panduri se recomanda:


Solutia 2
- Desfacerea structurii actuale pana la pat;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 crn;
strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de Scm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:
- strat de fundatie din balast de 10 cm;

strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

strat de uzura din BABin grosime de 4crn (EB B rul 50/70)

- se vor monta borduri.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Pentru reabilitarea strazii Fratii Golesti se recomanda:


Solutia 2
Desfacerea structurii actuale pan a la pat;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)

- se vor monta borduri.

Pentru reabilitarea strazii calea Dunarii se recomanda:


Solutia 2
Desfacerea structurij actuale pana la pat;
- strat de fundatie inferior din balast 20 cm;
- strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 cm;
- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza
50/70);
strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Se recomanda arnenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 cm;

- strat de baza din beton C16/20 de 10 crn ;

strat de uzura din BABin grosime de 4cm (EB B rul 50/70)


se vor monta borduri.
Pentru reabilitarea strazii 1 Mai se recomanda:
Solutia 2.
Desfacerea structurii actuale pana la pat pentru scoaterea pavelelor;

strat de fundatie inferior din balast 20 cm;

strat de fundatie superior de piatra sparta de 15 crn;

strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 in grosime de 6cm (EB 31.5 baza

50/70);
- strat de legatura din binder BAD20 in grosime de 5cm (EB 20 leg 50/70);
- strat de uzura din BA 16 in grosime de 4cm (EB 16 rul 50/70);
Se recomanda amenajarea trotuarelor cu structura:

- strat de fundatie din balast de 10 crn;

- strat de baza din beton C 16/20 de 10 cm ;

- strat de uzura din BAB in grosime de 4cm (EB B ruI50/70)

se vor monta borduri.


A vantajele solutiei 2:
- durata de executie redusa;

- nu necesita timpi tehnologici pana la darea in circulatie;

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata;

capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate;


- greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile din beton;
prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa
rosturilor);

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

- se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a

necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba;

- durata de serviciu este mai mare (de numai 10-15 ani) decat a solutiei 1 (3-5 ani);

in exploatare costurile de desfacere/refacere in cazul unor interventii la retelele


edilitare ingropate sunt relativ reduse.

Dezavantajele solutiei 2:
costu ri mai ridicate fata de solutia 2;
la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apare deformatii (fagase) ale
carosabilului;
- structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg
accidental pe carosabil;
- cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea betonului;
- prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:


6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;
Costul estimativ al investitiei este de 11.438,605 mii RON cu TVA inclus, respectiv
9.626,764 mii RON fara TVA din care 9.818,272 mii RON cu TVA inclus, respectiv 8.250,649
mii RON fara TVA reprezentand constructii + rnontaj
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativeIe si reglementarile tehnice in
vigoare;
Alti indicatori specifici domeniului de activit ate : NU ESTE CAZUL
6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultatloperare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Alti indicatori specifici domeniului de activitate : NU ESTE CAZUL
6.3.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimata a investitiei este de 12 de luni din care alocata lucrarilor este de 9
luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice


functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice
Nu este cazul.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei


financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
statlbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite
Finantarea investitiei se va realiza prin fonduri de la bugetul local si fonduri de la
bugetu 1 de stat.

S.C. En Electric Proiect Office S.R.L.


DALI

Capitolul7. Urbanism, acorduri si avize conforme


7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Anexat
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Anexat
7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Anexat
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Nu este cazuL
7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, mas uri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnicoeconomica
Anexat
7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice,
precum:
7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata
pentru cresterea periormantei energetice;
Nu este cazuL
7.6.2. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;
Nu este cazul.
7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.
7.6.4. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazu I.
7.6.5. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

S. C. En Electric Proiect Office SR.L.

S-ar putea să vă placă și