Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrări practice de laborator Disciplina: Reactivitatea compușilor organici cu funcţiuni simple

Lucrare practică nr. 1 Oxidarea toluenului la acid benzoic

1.Introducere
Oxidarea hidrocarburilor alchilaromatice conduce la obținerea acizilor carboxilici aromatici cu
grupele –COOH legate direct de nucleul aromatic. Prin oxidarea toluenului şi a omologilor săi se obţine
acidul benzoic. Catena alchilbenzenilor se rupe lângă atomul de carbon legat direct de inelul benzenic.
Prin oxidarea hidrocarburilor aromatice cu două sau mai multe catene laterale rezultă acizi di- respectiv,
policarboxilici.
Sinteza acidului benzoic se încadrează în reacţiile de oxidare ale omologilor benzenului în vederea
obţinerii acizilor aromatici conform reacției:

Agentul de oxidare utilizat este, de regulă, permanganatul de potasiu sau de sodiu. În soluţie
apoasă, la încălzire, permanganatul de potasiu (sau sodiu) se descompune generând oxigen, care
reacționează cu toluenul. În mediul de reacție, acidul benzoic format reacționează cu o bază rezultată
odată cu generarea oxigenului, formând o sare a sa. Pentru a izola acidul benzoic din mediul de reacție,
se adaugă un acid mai tare, când are loc precipitarea sa.

Cerința 1: Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice care au loc în mediul de reacție, ecuația reacției globale de
obținere a acidului benzoic, precum și reacțiile care au loc pentru izolarea acidului benzoic din mediul
de reacție.

2.Materiale şi ustensile necesare


-balanță analitică sau tehnică
-instalaţie de refluxare compusă din: balon cu fund rotund, refrigerent ascendent, sursă de încălzire
-sursă de agitare
-pâlnie de filtrare sub acțiunea gravitației, hârtie de filtru
-pipete, spatule, cilindru gradat
-pahar Berzelius
-instalaţie de filtrare la vid compusă din: pâlnie de filtrare la vid, vas de trompă, sursă de vid

Cerința 2: Desenați instalația de refluxare necesară sintezei.

1
Lucrări practice de laborator Disciplina: Reactivitatea compușilor organici cu funcţiuni simple
3. Reactivi și reactanți
Cerința 3: Completați datele din Tabelul 1. Pentru frazele de risc (R) și frazele de securitate (S), scrieți
semnificația fiecărui simbol.
Tabelul 1 Principalele caracteristici şi proprietăţi ale reactivilor şi produşilor de reacţie
Produs de
Reactivi (reactanţi)
reacţie
Caracteristici/ permanganat de benzoat de
toluen acid clorhidric acid benzoic
proprietăţi potasiu potasiu
Formula moleculară HCl
Denumire IUPAC acid clorhidric
-în limba română potassium hydrochloric potassium
methylbenzene benzoic acid
-în limba engleză manganate(VII) acid benzoate
toluol, anisen, antimol, carboxibenzen,
Alte nume acid muriatic
fenilmetan sobenat E 211 E210, acid dracilic
Masa moleculară (g/mol)
Cantităţi de reactivi
(reactanţi) şi cantitate
teoretică de produşi în:
moli 0.014 0.028 0.028
g
cm3
Stare de agregare la soluţie apoasă
lichid solid higroscopic solid
20oC conc. 36%
purpuriu-bronz-
gri ace in stare cristale albe
Culoare/aspect solidă incolor sau
purpuriu - transparente
trandafir în soluție
Densitate ( g/cm3) 0,8669 2,703 1,16 1,497 1,27
6,4 g/100 mL la
Solubilitate în apă la
0,47 g/L 200C; 250 g/L la 36 % 1g/1,8mL 0,29 g/L
20oC
650C
metanol 71,5 g/L;
etanol, benzen, se descompune acetona (55,6g/L),
Solubilitate în alţi dietil eter, acetona, /reacţionează cu eter etilic 40,8g/L;
în etanol
solvenţi cloroform, acid etanolul si CHCl3 15,5g/L,
acetic glacial și CS2 solventi organici benzen 12,2g/L;
toluen 10,6 g/L
Temp. de fierbere (oC) 110,6 - 61 249,2
Temp. de topire (oC) - 95 204 - 30 300 122,38
Indice de refracţie la
1,4969 - -
20oC (pentru lichide)
autoaprindere
Inflamabilitate foarte inflamabil nu nu puțin inflamabil
la 500oC
toxic, periculos foarte puţin
Toxicitate toxic categ. 2 toxic categ. 2 toxic categ. 2
pentru mediu toxic
Corosiv
Proprietaţi caustice Nu e coroziv Oxidant pKa = 8 pKa = 4,21
pKa = - 4.13
R11, R38,R48/20,
Fraze de risc (R) R8, R22, R50/53 R34, R37 R36 R37, R41
R63, R65, R67
(S2), S36/37, S29, S1/2), S26,
Fraze de securitate (S) (S2), S60, S61 S26 S26, S39
S46, S62 S45

2
Lucrări practice de laborator Disciplina: Reactivitatea compușilor organici cu funcţiuni simple
2. Mod de lucru
1.Într-un balon cu fund rotund prevăzut cu agitare, se introduc 0.014 moli KMnO4 (jumătate din
cantitatea necesară).
2.Se adaugă în balon 37.5 mL apă și se refluxează până la dizolvarea KMnO4.
3.Pe la partea superioară a refrigerentului, se adaugă volumul de toluen calculat și se refluxează
soluția timp de o oră.
4.Se ridică refrigerentul și se adaugă cantitatea rămasă de KMnO4 și se continuă fierberea încă o
oră.
5.Se adaugă prin refrigerent 1-2 mL alcool metilic şi se mai refluxează timp de 5-10 minute.
6.Se filtrează MnO2 pe un filtru cutat.
7.Filtratul se transferă într-un pahar Berzelius cu câteva bucăţele de porţelan poros și se concentrează
prin fierbere la aproximativ jumătate din volumul iniţial. Se răceşte soluția concentrată şi se adaugă
prin picurare 3-4 mL acid clorhidric concentrat.
8.Precipitatul format se filtrează la presiune redusă.
9.Produsul brut se lasă la uscat, se verifică puritatea și, dacă este cazul, se recristalizează din apă.
Cerința 4: Completați Tabelul 2 cu observațiile exprimentale
Tabelul 2. Observații experimentale
Etape Observaţii
1. Dizolvarea primei porțiuni de Culoare amestec
KMnO4 în apă Efect termic
2. Refluxare Aspect final amestec
3. Adăugare toluen în soluția de Fenomen observat
KMnO4 Aspect amestec
Are loc o reacţie chimică?
Culoare după 60 minute
4. Adăugarea celei de-a doua Aspect amestec
porțiuni de KMnO4 după 60 minute
5. Adăugare alcool metilic Aspect amestec
6. Filtrare sub acțiunea Culoare precipitat
gravitației Culoare filtrat
7. Adăugare HCl în filtrat Culoare precipitat
De ce are loc precipitarea?
8. Filtrare la presiune redusă Cu ce este impurificat
produsul de reacţie?
Ce conține filtratul?
9 Uscare și verificarea purității Culoare produs
produsului Grame obţinute
Punctul de topire (oC)
Comentaţi valoarea p.t.
determinată
Randament de obținere
(%)
10. Recristalizare (dacă este Grame substanță
cazul) recristalizată
Randament de obținere
după purificare (%)

3
Lucrări practice de laborator Disciplina: Reactivitatea compușilor organici cu funcţiuni simple
Cerința 5. Răspundeți la următoarele întrebări și exerciții
1.De ce se adaugă alcoolul metilic înainte de sfârşitul reacţiei?
2.De ce se filtrează pe filtru cutat dioxidul de mangan?
3.Ce rol are acidul clorhidric? Se poate utiliza acid sulfuric în locul acidului clorhidric?
4.Scrieți formulele structurale ale izomerilor de poziție ale xilenilor, precum și a etilbenzenului, n-
propilbenzenului și 1-terțbutil-4-etil-benzenului. Scrieți ecuaţiile chimice de oxidare ale celor șase
compuși cu permanganat de potasiu în mediu acid și denumiți produșii de oxidare.
5.Scrieți formulele structurale ale acizilor monocarboxilici aromatici disubstituiți cu formula moleculară
C8H8O2 și dați denumirea sistematică și uzuală.