Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

predat în data de
___.___._________

1. Subsemnaţii:
a) ___________________________ din partea beneficiarului
_____________________________ – diriginte, din partea ________________________
_____________________________ - executant, din partea _______________________
_____________________________ - din, partea proiectantului ____________________
am procedat la predarea - primirea amplasamentului liber de orice sarcină al construcţiei
b)
“__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Coordonatele se regăsesc pe planurile de situaţie ______________________________ ,
întocmite de ________________________ aflate în dosarul care se predă primitorului.
Punct de reper este___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. La verificarea reperelor planimetrice si altimetrice in raport cu planurile menţionate la
punctul 2 s-au găsit următoarele nepotriviri şi lipsuri ____________
4. Cercetarea şi completarea acestor nepotriviri şi lipsuri se va face de către SC Incertrans SA
până la data de _________________ după care se va încheia un proces verbal de predare -
primire a completărilor și corecturilor aduse, care se va consemna în acest carnet pe filele
următoare.
5. Conservarea, precum şi eventuala reconstituire a picheţilor şi reperelor predate rămân în
sarcina unităţii executante.

AM PREDAT, AM PRIMIT,
Din partea beneficiarului, Din partea proiectantului, Din partea executantului,
a) _____________________ _____________________ _____________________
_____________________

Observaţii: Duplicatul se predă formaţiei tehnice a unităţii ierarhice superioare şefului de


şantier pentru evidenţa şi urmărirea înlăturării eventualelor dificultăţi ce apar în calea execuţiei.
a) Numele şi prenumele, funcţia şi unitatea delegaţilor respectivi.
b) Denumirea exactă din proiect a construcţiei ce se execută.
c) Denumirea unităţii care va executa aceste operaţiuni.