Sunteți pe pagina 1din 2

S.C……………………………-C.I.M. NR. …………………..

PROCES VERBAL DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU


CARACTER PERSONAL

S.C……………………... ,in calitate de angajator ,prinreprezentant legal


……………………………… ,in calitate de administrator
SI
…………………. ,incalitate de salariat al S.C. …………………………. conform C.I.M.
nr…………………………….

S.C…………………………..S.R.L.,prinreprezentant legal, aduce la


cunostintasubsemnatului(ei)…………….., in calitate de viitor(oare) salariat(a) urmatoarele:

1. Conform cerinţelorLegiinr. 677/2001 pentruprotecţiapersoanelor cu privire la


prelucrareadatelor cu caracter personal şiliberacirculaţie a acestor date,
modificatăşicompletată, şi ale Legiinr. 506/2004 privindprelucrareadatelor cu
caracter personal şiprotecţiavieţii private însectorulcomunicaţiilorelectronice,
S.C……………………S.R.L. are obligaţia de a administraîncondiţii de
siguranţăşinumaipentruscopurilespecificate, datelepersonalepe care ni le
furnizaţidespredumneavoastră, un membru al familieidumneavoastrăori o
altăpersoană. Scopulcolectăriidateloreste: Inregistrareacontractului individual de
munca in Registrul de evidenta al salariatilor, Inregistrarepersoaneaflate in
intretinere/coasiguratisioricefel de inregistrare de naturaactivitatii de
resurseumane.Sunteţiobligat(ă) săfurnizaţidatele,
acesteafiindnecesareînscopulîndepliniriiatribuţiilorlegale precum şipeliniaactivităţii
de resurseumane. Refuzuldvs. determinăimposibilitatea de a inregistraContractul
individual de munca conform legislatiei in vigoare.
2. Informaţiileînregistratesuntdestinateutilizării de către operator
şisuntcomunicatenumaiurmătorilordestinatari: persoanavizată,
reprezentanţiilegaliaipersoaneivizate, autorităţipublicecentrale/ locale,
AgenţiaNaţională de AdministrareFiscală, ParchetşiInstanţeJudecătoreşti. Conform
Legiinr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţieasupradatelor,
dreptul de a nu fi supusuneideciziiindividualeşidreptul de a văadresajustiţiei.
Totodată, aveţidreptulsavăopuneţiprelucrăriidatelorpersonale care
văprivescşisăsolicitaţiştergereadatelor*. Pentruexercitareaacestordrepturi,
văputeţiadresa cu o cererescrisă, datatăşisemnată la secretariatulsocietatii. De

Cod document:PVIPDCP 02/18


S.C……………………………-C.I.M. NR. …………………..

asemenea, văesterecunoscutdreptul de a văadresajustiţiei. Dacaunele din


dateledespredumneavoastrăsuntincorecte, vărugamsă ne
informaţicâtmaicurândposibil.

Observaţie: *oricepersoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la


prelucrareadatelorce o privesc. Acestdrept de opoziţiepoate fi
excluspentruanumiteprelucrăriprevăzute de lege (de ex.: prelucrăriefectuate de
serviciilefinanciaresifiscale, de politie, justiţie, securitatesocială). Prinurmare,
aceastamenţiune nu poatefiguradacăprelucrarea are un caracterobligatoriu;
*oricepersoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuitsifărănici o
justificare, la prelucrareadatelor sale personaleînscopuri de marketing direct.

Data ………….

Am adus la cunostintainformareaprivindprelucrareadatelor cu caracterpersonal ,

S.C. …………………… SRL


…………………………………
………………………….
(semnaturaolografa,in original)

Am luat la cunostintasisunt de acord cu prelucrareadatelor cu caracter personal.,


SALARIAT ,
……………………………. ………………………… (semnaturaolografa,in original)

Cod document:PVIPDCP 02/18