Sunteți pe pagina 1din 30

Psihologia Resurselor Umane, 13 (2015), 83-112

Copyright © Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO)

STUDIES AND RESEARCHES

Adaptarea românească a Setului Internaţional de


Itemi de Personalitate: IPIP-Ro

DRAGOȘ ILIESCU
Universitatea din București, România

MARIAN POPA
Universitatea din București, România

ROXANA DIMACHE
Universitatea din București, România

Abstract
This article documents the Romanian translation of the item bank for the assessment of personality, IPIP. The IPIP-Ro
item bank contains 2504 items which are usable for personality assessment, and which describe a number of 371
personality scales, organised in 19 categories. The 2504 items were administered to a convenience sample of 282
participants, and the article documents the translation process, as well as the psychometric characteristics of the 371
scales, out of which 250 can be readily used in research, having a reliability of .70 or higher. Implications of the project
for personality research in Romania are discussed, as well as limitations for research purposes and for use in
psychological practice.
Keywords
IPIP, personality assessment, tests

Rezumat
Acest articol documentează traducerea în limba română a băncii de itemi pentru evaluarea personalității, IPIP. În banca
de itemi IPIP-Ro sunt conținuți 2504 itemi pentru evaluarea personalității, care compun un număr de 371 de scale de
personalitate, grupate pe 19 categorii. Cei 2504 itemi au fost administrați unui eșantion de conveniență de 282 de
participanți, iar articolul documentează procesul de traducere, precum și caracteristicile psihometrice ale celor 371 de
scale, dintre care 250 pot fi utilizate în scopuri de cercetare, având o fidelitate de .70 sau mai mare. Sunt discutate
implicațiile acestui proiect pentru cercetarea personalității în România, precum și limitările proiectului și scalelor
cuprinse în banca de itemi, pentru utilizarea în practica psihologică.
Cuvinte cheie
IPIP, evaluarea personalității, teste

Résumé
Cet article documente la traduction roumaine de la banque de questions pour l'évaluation de la personnalité, IPIP. La
banque de questions IPIP-Ro contien 2504 items pour l'évaluation de la personnalité, qui décrivent un nombre de 371
échelles de personnalité, organisés en 19 catégories. Les 2504 items ont été administrés à un échantillon de convenance
de 282 participants, et l'article documente le processus de traduction, ainsi que les caractéristiques psychométriques des
371 échelles, d'où 250 peuvent être utilisés dans la recherche, ayant un coefficient de fidélité de .70 ou supérieur. On

Correspondence concerning this article should be addressed to Dragos Iliescu, Facultatea de Psihologie și
Științele Educației, Universitatea din București, Bulevardul Panduri, nr. 90, București, 050663,
Email: dragos.iliescu@fpse.unibuc.ro

83
84 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

discute aussi les implications du projet sur la recherche de la personnalité en Roumanie, ainsi que les limites du projet
et celles desles échelles , pour l’utilisation dans la pratique psychologique.
Mots-clés
IPIP, évaluation de personnalité, tests

Introducere Tendința negativistă care a marcat studiul


personalității pentru mai mult de 25 ani a fost
Trăsăturile de personalitate sunt variabile destructurată odată cu metaanalizele lui
importante în munca psihologului. Ele sunt Barrick și Mount (1991) și Tett, Jackson și
măsurate atât în cercetare cât și în activitatea Rothstein (1991), care au contribuit la
practică și reprezintă fără doar și poate relansarea studiilor centrate pe personalitate în
variabila cea mai des utilizată în psihologie. În psihologia muncii și organizațională. La acest
psihologia muncii și organizațională moment putem spune că personalitatea este în
personalitatea a trecut printr-un con de umbră psihologia muncii și organizațională una
în deceniile 6-8 ale secolului trecut, ca urmare dintre cele mai des măsurate variabile, atât în
a studiului influent al lui Guion și Gothier cercetări cât și în practică.
(1965) care, sintetizând rezultatele cercetărilor Personalitatea a fost definită de psihologie
publicate de-a lungul a 12 ani (1952-1963) în în multe feluri de-a lungul timpului. Astăzi
cele două cele mai influente reviste științifice înțelegem personalitatea umană ca pe un set
ale domeniului (Journal of Applied relativ stabil de preferințe comportamentale
Psychology și Personnel Psychology), au individuale, un set de dispoziții și tendințe ale
concluzionat că variabilele de personalitate au unei persoane de a se comporta mai degrabă
o validitate foarte scăzută: “tot ce se poate într-un anumit mod decât în altul (Ones,
spune despre personalitate este că în unele Viswesvaran, & Dilchert, 2005). Deși
situații, pentru unele scopuri, unele trăsături de comportamentele rezultate pot fi influențate și
personalitate pot oferi predicții utile” (p. 159). de contextul mai larg în care ele se manifestă,
Totuși, această concluzie sfidează preferințele de personalitate sunt relativ
observația curentă. În viața de fiecare zi este invariante în contexte sau situații diferite
destul de evident faptul că personalitatea (Allport, 1960). Din acest motiv,
individuală marchează comportamentul personalitatea este un important domeniu de
profesional și performanța în muncă. Prin diferențe individuale, de vreme ce distinge
afirmația că ”variabilele de personalitate au o coerent un individ de altul (Eysenck &
validitate scăzută” nu trebuie să înțelegem că Eysenck, 1985).
”personalitatea nu are legătură cu performanța Personalitatea este un set de preferințe
profesională”. Și asta pentru că noi nu operăm comportamentale și nici o persoană nu poate fi
în mod direct nici cu personalitatea și nici cu definită în mod acceptabil printr-o singură
performanța, ci cu măsurări ale acestora. Ca preferință, nici chiar dacă este cea mai vizibilă
urmare, sensul exact al afirmației lui Guion și preferință a sa. Deși există consens asupra
Gothier este acela că ”măsurarea personalității acestui fapt, istoria psihologiei este
nu se dovedește predictivă în raport cu caracterizată de o lipsă remarcabilă de consens
măsurarea performanței”. Explicațiile posibile privind cea mai potrivită taxonomie a
ale acestei realități, mai degrabă statistice și trăsăturilor de personalitate pentru a
mai degrabă valabile în urmă cu 50 de ani, pot caracteriza indivizii umani. În consecință,
fi numeroase: deficiențe ale măsurării autori diferiți au propus de-a lungul timpului
personalității (constructe inadecvate, taxonomii diferite, care se concentrează nu
instrumente improprii, condiții nepotrivite), doar fiecare pe un număr diferit de trăsături de
deficiențe ale măsurării performanței (criterii personalitate, ci care se referă deseori la
inadecvate, măsurare improprie), model trăsături complet diferite. De vreme ce studiul
explicativ inadecvat (este posibil ca personalității umane este unul dintre acele
personalitatea să nu joace un rol de predictor, domenii ale psihologiei în care contribuțiile
ci de moderator în relația dintre abilități și teoretice merg mână în mână cu aportul
performanță) etc. empiric, multe din aceste demersuri istorice au
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 85

generat instrumente de măsurare, adică factori exclude trăsături de personalitate


inventare sau chestionare de personalitate. importante, care sunt cheie pentru explicarea
Abordarea tipică în măsurarea trăsăturilor anumitor comportamente de la locul de muncă
de personalitate se bazează pe auto-raportarea sau din viața cotidiană. Exemple de astfel de
de preferințe de către persoanele evaluate. comportamente sunt dependența de ceilalți,
Există de bună seamă și alte abordări, cum ar fi propensiunea către risc,
hetero-evaluarea (măsurarea comportamentelor masculinitatea/feminitatea, dezvoltarea morală,
tipice ale persoanei evaluate de către o altă toleranța față de contradicție și incertitudine și
persoană), evaluarea comportamentală altele.
(observarea comportamentelor tipice ale Așadar, studiul personalității umane nu este
persoanei evaluate într-o situație indusă, de un domeniul învechit, ci unul activ, care abundă
obicei o simulare, printr-un evaluator) și altele. de evoluții noi și în care ultimul cuvânt nu s-a
Totuși, chestionarele de autoevaluare sunt atât spus încă.
de des folosite comparativ cu celelalte abordări Studiul personalității, în organizații și în alte
încât unii autori consideră că ”măsurarea contexte este relevant. El a generat o
personalității este aproape sinonimă cu multitudine de modele alternative, fiecare cu
chestionarele standardizate bazate pe auto- unul sau mai multe chestionare, de obicei
raportare” (Hough & Dilchert, 2010, p. 301). bazate pe auto-raportare de către chiar
Modelul de personalitate dominant la acest persoanele evaluate. Aceste chestionare
moment în literatura de specialitate este măsoară împreună numeroase trăsături. În
modelul în cinci factori (Nevrotism, ciuda existenței unui model dominant (modelul
Extraversie, Deschidere către experiențe, în cinci factori), atât cercetătorii cât și
Agreabilitate și Conștiinciozitate). În mod practicienii continuă să măsoare și alte trăsături
special în psihologia muncii și organizațională, de personalitate decât cele incluse în acest
de la metaanaliza lui Barrick și Mount (1991) model, și se referă uneori și la alte structuri de
privind relația dintre cei cinci meta-factori de personalitate decât cea prescrisă de acest
personalitate și performanța la locul de muncă, model. Multitudinea taxonomiilor existente în
cercetătorii au urmat cu predilecție acest model personologie și varietatea chestionarelor
în studiile lor (Hough & Dilchert, 2010). propuse pentru măsurarea personalității
Modelul celor cinci factori are însă lipsurile reprezintă un avantaj în aceste eforturi teoretice
sale, sesizate în mod incisiv de diverși critici. O și practice, dar ar putea să constituie și o frână.
parte din aceste critici sunt de natură Una dintre problemele tipice pentru studiul
metodologică, arătând că modelul în cinci personalității, exacerbate probabil și de
factori se bazează prea mult în conceptualizare numărul mare de chestionare existente, este
pe metode statistice (în speță analiza factorială) legată de accesul la aceste chestionare. Testele
și asta duce la factori excesiv de eterogeni, care psihologice fundamentate științific necesită
combină uneori trăsături care în mod logic sunt multă muncă specializată și investiții notabile
independente sau chiar divergente în același pentru dezvoltare, normare, rafinare și
factor sau meta-trăsătură (Block, 1995). O altă documentare ulterioară. Autorii au o așteptare
parte dintre critici se referă la structura ierarhică legitimă de a deriva un venit din această muncă
a modelului celor cinci factori și contestă și din acest motiv cea mai mare parte din
numărul de factori. Unii cercetători arată că chestionarele de personalitate consacrate sunt
există mai mulți factori: uneori apare doar un protejate și nu pot fi accesate decât contra cost.
factor suplimentar (de exemplu, Ashton et al., Pentru cei care nu au acces la fonduri de
2004), alteori însă doi sau mai mulți cercetare, cum sunt cercetătorii începători (de
(Zuckerman, Kuhlman, & Camac, 1988). În exemplu studenți) sau cercetători din țări
fine, o altă parte dintre critici se referă la emergente (de exemplu România) aceasta
trăsăturile specifice incluse în modelul cu cinci limită este una semnificativă.
factori. De exemplu, Hough și colegii ei Ca reacție în principal la această limită,
(Hough, 1998; Hough & Dilchert, 2010; Hough care ține de nevoia de acces facil la informația
& Furnham, 2003; Schneider, Hough & științifică, a fost fondat, în Statele Unite ale
Dunnette, 1996) consideră că modelul în cinci Americii, proiectul Setului Internațional de
86 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Itemi de Personalitate (International inter-individuale. Proiectul este astăzi accesibil


Personality Item Pool, IPIP). Aceleași valori sub forma unei platforme on-line
au motivat și adaptarea în România a (http://ipip.ori.org). Pe această platformă sunt
proiectului IPIP și efortul științific realizat publicate patru mari tipuri de informații: (a)
până la acest moment asupra variantei caracteristici psihometrice ale scalelor IPIP,
românești a setului de itemi IPIP (IPIP-Ro). care sunt permanent actualizate, odată cu
Acest articol este o trecere în revistă a apariția de noi scale; (b) modalitățile de scorare
stadiului în care se află proiectul IPIP-Ro și se pentru aceste scale; (c) setul total de itemi IPIP,
constituie în raport preliminar, având utilitate care este în creștere continuă, prin apariția de
în principal pentru cercetătorii care doresc noi itemi; (d) informații și recomandări
acces liber la chestionare de personalitate care, metodologice pentru construcția și utilizarea
fără să fie consacrate, au totuși o calitate scalelor.
științifică acceptabilă. Proiectul IPIP a avut un real succes
internațional. La 10 ani de la apariția
Dezvoltarea proiectului IPIP proiectului, Goldberg et al. (2006) au publicat
un studiu în care se analiza modul în care a
Bazele proiectului IPIP au fost puse în 1996 de evoluat proiectul IPIP până atunci. Autorii
către Lewis Goldberg, proiectul fiind gândit remarcau o creștere semnificativă a numărului
drept unul de colaborare științifică de articole care folosesc scale IPIP, precum și a
internațională, care să permită accesul la numărului de autori care au tradus scale din
instrumente de evaluare a personalității într-un proiect în alte limbi. Popularitatea IPIP este
mod gratuit și care să faciliteze dezvoltarea explicată de autorii menționați prin următorii
permanentă a scalelor de evaluare cu ajutorul cinci factori: (1) gratuitate: scalele sunt lipsite
comunității științifice internaționale. Una de orice fel de costuri; (2) timp pentru obținere:
dintre motivațiile declarate de autor cu privire itemii pot fi obținuți pe loc, prin intermediul
la dezvoltarea proiectului IPIP este legată de internetului; (3) volum: conține peste 2000 de
avansul perceput ca prea lent în evaluarea itemi, toți fiind accesibili pentru analiză; (4)
personalității de acum mai bine de 75 de ani, scorare transparentă: modalitățile de scorare
de când au apărut primele inventare de pentru scalele IPIP sunt disponibile și ele fără
personalitate și până în prezent (Goldberg, constrângeri; (5) flexibilitate: itemii pot fi
1999). Într-un articol dedicat proiectului IPIP, prezentați în orice ordine, pot fi intercalați cu
Goldberg (1999) vorbește despre faptul că alți itemi, pot fi reformulați, traduși în alte limbi
aproape toate instrumentele scurte (narrow- și pot fi administrați online fără a cere
bandwidth) din domeniul personalității se permisiunea nimănui (Goldberg et al., 2006).
găsesc în domeniul public și pot fi accesate De la începutul proiectului și până în 2006,
gratuit, itemii și modalitățile de scorare fiind scalele IPIP, sau o parte dintre acestea, fuseseră
publicate în cărți de specialitate, jurnale traduse, deja, în 28 de limbi diferite. În prezent,
științifice ori teze de doctorat. Pe de altă parte, pe platforma IPIP, sunt menționate 39 de limbi
inventarele multifazice (broad-bandwidth), în care au fost realizate traduceri ale scalelor
precum CPI (California Psychological IPIP, de unde rezultă că proiectul este într-o
Inventory; Gough & Bradley, 1996), 16PF continuă expansiune. Dezvoltarea proiectului
(Conn & Rieke, 1994) sau NEO-PI-R (Costa este vizibilă și prin prisma numărului relativ
& McCrae, 1992) sunt mai dificil de accesat, mare de articole științifice care utilizează scale
din cauza drepturilor de autor care protejează IPIP ca instrumente. Pe pagina proiectului sunt
aceste instrumente. Acestea nu pot fi utilizate menționate aproape 600 de articole publicate de
gratuit de către cercetători, motiv pentru care autori din diverse țări, însă lista nu este
este îngreunat procesul de comparare, exhaustivă. O căutare în baza de date
îmbunătățire sau rafinare a scalelor, iar accesul PsycINFO, pentru perioada 2004-2014, în care
comunității științifice la inventarele am utilizat termenul de căutare “International
comerciale este limitat foarte mult. Personality Item Pool”, a relevat 687 articole în
Proiectul IPIP a generat pentru utilizarea reviste științifice din fluxul internațional
liberă câteva sute de scale și mii de itemi pentru principal care foloseau termenul acesta în
evaluarea personalității sau a altor diferențe rezumat, în cuvintele cheie sau în titlu, ceea ce
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 87

arată că proiectul a căpătat multă vizibilitate în au adus dovezi privind validitatea acestui
rândul comunității științifice de-a lungul anilor. chestionar prin intermediul a cinci studii
Ne putem aștepta la o accentuare a acestei diferite. Ulterior, Baldasaro et al. (2013) au
evoluții: potrivit lui Maples et al. (2014), în evaluat caracteristicile psihometrice ale Mini-
ultimii ani se înregistrează o creștere IPIP, cu ajutorul unui eșantion de adulți tineri,
substanțială în folosirea unor instrumente de format din 15701 participanți și au concluzionat
evaluare a personalității construite pe baza că: (a) instrumentul reproduce la nivel
itemilor IPIP. structural un model în cinci factori; (b)
Trecând în revistă câteva dintre articolele majoritatea scalelor au o fidelitate acceptabilă;
științifice care au folosit scale IPIP, constatăm (c) toate scalele prezintă invarianță parțială sau
că există o eterogenitate foarte crescută în ceea totală; (d) scalele demonstrează, într-o anumită
ce privește temele abordate. Datorită măsură, validitate de criteriu. Un chestionar
principiului de colaborare științifică IPIP pentru măsurarea celor cinci factori a fost
internațională pe care marșează proiectul IPIP, inclus și într-o meta-analiză privind validitatea
au fost dezvoltate și rafinate numeroase scale pe de criteriu a personalității pentru predicția
baza itemilor IPIP. Unele dintre acestea nu rezultatelor academice (McAbee și Oswald,
vizează modele consacrate până la acel 2013). Ehrhart et al. (2008) au realizat un studiu
moment, ci sunt evoluții inovative în domeniul centrat pe chestionarul IPIP-50, un chestionar
teoriilor de personalitate. De exemplu, Markey bazat pe modelul celor cinci factori, în care au
și Markey (2009) au realizat trei studii prin care examinat și demonstrat invarianța structurii
au documentat validarea inițială și au raportat factoriale a instrumentului în funcție de gen și
caracteristicile psihometrice pentru de grupul etnic al participanților, folosind
International Personality Item Pool- analiza factorială confirmatorie multi-grup pe
Interpersonal Circumplex (IPIP-IPC), care este un eșantion de 1727 de studenți. Gow et al.
un instrument scurt, de 32 de itemi, utilizat în (2005) au studiat, în Scoția, consistența internă
evaluarea interpersonală pe baza unui model și validitatea concurentă a IPIP-50, în raport cu
circumplex. Patru ani mai târziu, Markey et al. NEO-FFI și EPQ-R (N = 207). În ce privește
(2013) au utilizat corespondența coeficienții de consistență internă, au fost
comportamentală (”behavioral mapping”) obținute valori acceptabile, cuprinse între .70 și
pentru examinarea validității IPIP-IPC și au .90. Scalele IPIP Conștiinciozitate-Extraversie-
ajuns la concluzia că acest chestionar poate Stabilitate emoțională/Nevrotism au avut
prezice o multitudine de comportamente corelații cuprinse între .69 și -.83 cu scalele
interpersonale exprimate pe parcursul unei NEO-FFI, în timp ce corelațiile dintre
diade interacționale. Agreabilitate și Deschidere au fost mai mici
Alte studii care au la bază itemi IPIP se (.49, .59). Scalele Extraversie și Stabilitate
înscriu în trendul studiilor care utilizează emoțională/Nevrotism ale IPIP și EPQ au avut
modelul dominant la acest moment în teoriile corelații mari (.85, -.84).
personalității, anume modelul în cinci factori. Tot în direcția evaluării personalității din
Probabil cel mai cunoscut chestionar IPIP care perspectiva modelului Big Five, este relevantă
descrie acest model este inventarul IPIP-NEO cercetarea realizată de Rusu et al. (2012), care a
cu 300 de itemi (”300-item IPIP-NEO”), care vizat testarea unei forme românești a
este o ”traducere” IPIP a chestionarului canonic chestionarului IPIP-50 pe un eșantion de
pentru modelul în cinci factori, anume a studenți români. Analiza structurii factoriale a
inventarului de personalitate NEO-PI-R (Costa scos în evidență că, din toate modelele testate,
& McCrae, 1992). Și alți autori au dezvoltat modelul cu cinci factori corelați descrie cel mai
scale IPIP care urmează modelul celor cinci bine structura IPIP-50. Rezultatele raportate în
factori și au adus dovezi privind validitatea studiul realizat de Rusu et al. (2012) recomandă
acestor scale. Este de exemplu cazul lui folosirea cu succes a formei românești a IPIP-
Donnellan el al. (2006), care au creat o formă 50 în cercetări, constituind un sprijin important
scurtă, Mini-IPIP, de 20 de itemi, plecând de la pentru comunitatea psihologică din România.
forma de 50 de itemi a chestionarului pentru
măsurarea celor cinci factori; autorii menționați
88 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Proiectul IPIP România = 34.06, SD = 11.81). Acești participanți au


completat între 260 (10.40%) și 2504 (100%)
Scopul acestei inițiative a fost acela de a pune
din itemii IPIP-Ro (M = 2213. 93, SD =
la dispoziția studenților și cercetătorilor
593.49). Eșantionul este puternic asimetric în
români instrumente acceptabile din punctul de
funcție de gen, fiind suprareprezentați
vedere al calității științifice, care pot fi
participanții de gen feminin.
utilizate liber, în scop educațional, în
universități, dar și pentru diverse proiecte de
cercetare care nu beneficiază de un buget care Instrumente
să facă posibilă achiziționarea de instrumente Chestionarul utilizat în studiu cuprinde 2504
consacrate și foarte valoroase, validate și itemi unici, care reprezintă întreaga colecție de
normate pentru populația României. itemi care poate fi obținută din proiectul IPIP
Instrumentele IPIP-Ro (371 de scale la acest original. O precizare se impune aici: colecția
moment) sunt puse la dispoziția studenților și de itemi IPIP conține 2513 itemi; inițial toți
cercetătorilor din România prin intermediul aceștia au fost traduși, însă pentru 9 itemi s-a
portalului online ResearchCentral stabilit că în limba română itemii sunt complet
(http://www.researchcentral.ro). identici și că nu se impune păstrarea celor
Traducerea în limba română a itemilor două forme diferite. Colecția de 2504 itemi
IPIP a fost demarată în 2009. În perioada evaluează un număr de 371 de scale, grupate
2009-2011 s-a lucrat în diverse faze la în 19 categorii. Tabelul 1 ilustrează cele 19
traducerea și rafinarea itemilor. Credem că categorii și numărul de scale cuprinse în
este important să recunoaștem aici efortul fiecare categorie.
tuturor celor care au fost implicați în acest Traducerea itemilor IPIP-Ro s-a realizat
proces. Echipa care s-a ocupat de proiectul pe baza bunelor practici și recomandărilor
IPIP România este formată din profesori, literaturii actuale. Itemii IPIP-Ro nu sunt
cercetători și studenți din cadrul Specializării propriu-zis itemii unui test, ci o colecție de
de Psihologie a SNSPA (Școala Națională de itemi din care pot fi compuse un număr de
Studii Politice și Administrative) din scale; prin urmare marea majoritate a itemilor
București, a Facultății de Psihologie din figurează în mai mult de una din scalele IPIP-
cadrul UVT (Universitatea de Vest) din Ro și nici unul dintre itemi nu a putut fi tratat
Timișoara și a Facultății de Psihologie și strict în contextul unei singure scale sau a
Științele Educației din cadrul Universității unui singur construct. Din acest motiv nu a
din București. Cu riscul de a uita pe unii putut fi urmată procedura recomandată de
dintre cei care au contribuit major la acest Hambleton (2005), a traducerii și adaptării
proiect până acum, enumerăm următoarele itemilor pe baza metodei traducerii directe
nume: Dragoș Iliescu, Marian Popa, Andrei (forward translation).
Ion, Laurențiu Maricuțoiu, Daniela În schimb, pentru verificarea echivalenței
Vercellino, Cristi Mihai, Lavinia Țânculescu, lingvistice a itemilor a fost adoptată metoda
Miruna Andreescu, Eva Pirosca, Cristina traducerii și retroversiunii (back-
Chirazof, Gabriela Borcan, Andrei-Ovidiu translation). În acest context, fiecare item a
Ion, Cătălina Mihaela Niculcioiu, Alexandra fost tradus din limba engleză în limba română
Drăgan, Irina Gioaba, Laura Mohorea, în mod independent de 3 traducători fluenți
Roxana Zainea, Diana Lebediuc, Andreea atât în engleză cât și în română. La traducere
Lepădatu, Raluca Cucu, Irina Gheorghe. au lucrat în total 26 de persoane, fiecare
având de tradus în medie aproximativ 300 de
Metodă itemi. Cel puțin unul dintre traducători a fost
pentru fiecare item un cercetător cu
Participanţi experiență. Cele 3 traduceri alternative au
Studiul se bazează pe un eșantion de fost apoi comparate între ele și rafinate de o
conveniență, format din 282 de participanți, echipă mai redusă, compusă din 5 psihologi
dintre care 45 de bărbați (15.96%) și 237 de cu experiență.
femei (84.04%). Vârstele sunt cuprinse între Urmând modelul original IPIP, itemii
un minim de 20 și un maxim de 73 de ani (M IPIP-Ro au fost evaluați pe o scală de tip
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 89

Likert cu 5 niveluri. În principiu, itemii pot fi valorile indicate în acest articol în cazul în
cotați în orice alt mod: pe baza unei evaluări care scalarea itemilor se modifică. Deși
dihotomice (Da/Nu, Adevărat/Fals), sau pe cercetătorii care utilizează itemi și scale IPIP-
baza unei scalări în 3, 4, 6 sau mai multe Ro au libertatea de a alege nivelul de scalare,
puncte. Totuși, nu trebuie să ignorăm faptul recomandăm totuși utilizarea scalării pe cinci
că nivelurile de scalare a itemilor au un niveluri, care, pe lângă avantaje de ordin
impact direct asupra varianței răspunsurilor statistic, asigură și facilitatea comparării
la itemi și a varianței scorurilor scalelor, ceea directe a indicatorilor statistici calculați
ce înseamnă că atât corelațiile item-total cât pentru aceeași scală pe eșantioane diferite.
și indicii de fidelitate se vor modifica de la

Tabelul 1. Categoriile și numărul de scale cuprinse în proiectul IPIP-Ro


Scala Itemi
1 Markeri Big Five 10 scale (o scală scurtă și una lungă pentru fiecare
factor)
2 Cei 7 factori ai lui Saucier (1997) 7 scale
3 Fațetele AB5C 45 de scale
4 Scalele de aspect Big Five 15 scale (1 domeniu și 2 fațete pentru fiecare factor)
5 Scalele Interpersonal Circumplex 8 scale
6 Factorii NEO-PI-R 10 scale (o scală scurtă și una lungă pentru fiecare
factor)
7 Fațetele NEO-PI-R 30 de scale (6 fațete pentru fiecare factor)
8 Scalele 16PF 16 scale
9 Scalele CPI 33 de scale
10 Constructele de nivel înalt ale Hogan 13 scale
Personality Inventory (HPI)
11 Fațetele Hogan Personality Inventory (HPI) 44 de scale
12 Scalele Cloninger's Temperament and 30 de scale
Character Inventory (TCI)
13 Scalele Tellegen's Multidimensional 12 scale
Personality Questionnaire (MPQ)
14 Scalele Jackson Personality Inventory (JPI- 15 scale
R)
15 Scalele Six Factor Personality Questionnaire 24 de scale
(6FPQ)
16 Scalele HEXACO Personality Inventory 24 de scale
17 Scalele Values in Action (VIA; Peterson & 24 de scale
Seligman, 2004)
18 Scale pentru componentele Emotional 7 scale
Intelligence (Barchard, 2001)
19 Scalele Gray's Behavioral Inhibition and 4 scale
Activation Systems (BIS/BAS; Carver &
White, 1994)
90 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Instructajul utilizat la culegerea datelor, ulterioară. Completarea itemilor a fost așadar


pe care îl recomandăm în continuare pentru permisă în oricât de multe sesiuni, cu condiția
cercetătorii care vor utiliza itemi și scale ca toți itemii să fie completați pe o perioadă de
IPIP-Ro, este următorul: nu mai mult de două săptămâni. Itemii au fost
Acest chestionar conține un număr de prezentați fiecărui participant în altă ordine,
afirmații. Vă rugăm să citiți fiecare afirmație pentru a minimiza efectele de poziționare a
cu atenție și să încercuiți acel răspuns care itemilor în test, efecte care la un set de itemi
exprimă cel mai bine acordul sau dezacordul de asemenea amploare sunt puternice.
dumneavoastră. Nu există răspunsuri corecte Au fost trimise 2483 de invitații prin
sau greșite și nu este nevoie să fii „expert” email, la o baza de date formată dintr-un grup
pentru a completa acest chestionar. Descrieți- reprezentativ pe criterii de vârstă și gen
vă cât mai sincer și exprimați-vă părerile cât compus din 2000 de persoane și un grup de
mai clar. Răspundeți la fiecare afirmație și conveniență format din 483 de studenți.
asigurați-vă că ați umplut complet fiecare Grupul de 2000 de persoane a fost pus la
cerculeț de pe foaia de răspuns. Asigurați-vă dispoziție de o agenție de cercetare de piață
că marcați răspunsul la numărul potrivit. și consumator. Grupul de 483 de studenți a
• Notați cu "1" dacă afirmația este fost format din studenții înscrișii în programe
complet falsă sau dacă sunteți în de licență și de masterat, ai primilor doi
dezacord puternic cu ea autori. Au dat curs invitației și au completat
• Notați cu "2" dacă afirmația este mai cel puțin un item un număr de 419 persoane;
degrabă falsă sau dacă sunteți în rata de răspuns inițială a fost așadar de
dezacord cu ea 16.87%. Au fost reținuți în baza de date doar
• Notați cu "3" dacă afirmația este în participanții care completaseră cel puțin 10%
măsură egală adevărată si falsă sau (250) din itemii chestionarului. Rata de
dacă sunteți neutru față de ea răspuns finală este astfel de 11.36%.
• Notați cu "4" dacă afirmația este mai
degrabă adevărată sau dacă sunteți în Rezultate
acord cu ea
Tabelele 2-20 vizualizează toate cele 371 de
• Notați cu "5" dacă afirmația este clar scale, grupate pe cele 19 categorii, explicitând
adevărată sau dacă sunteți în acord
numărul de itemi cuprinși în scală, numărul de
puternic cu ea itemi scorați pozitiv și numărul de itemi
scorați negativ, precum și indicele de fidelitate
Procedură (Alpha) și intervalul de încredere pentru acest
Datele au fost culese online. Participanții au indice de fidelitate, calculate pentru fiecare
primit un email personalizat din partea scală.
investigatorului principal (primul autor al Fidelitățile pentru scalele IPIP-Ro sunt
acestui articol) în care li se descria scopul cuprinse între un minim de .21 și un maxim
studiului, utilitatea lui și erau apoi rugați să de .90, cu o medie de .72 (mediana de .74) și
completeze cei 2504 itemi, fiind în mod o abatere standard de .11. Majoritatea
explicit avertizați asupra efortului necesar în scalelor au o fidelitate bună, mai degrabă
acest scop, estimat la aproximativ 10 de ore de decât slabă (asimetrie = -1.41). Patru scale au
muncă. Emailul de invitație conținea și o o fidelitate plasată sub .30: Scala ”Jocuri
parolă, unică pentru fiecare participant, care îi Intelectuale” (Intellectual Games) din cadrul
permitea acestuia să se identifice în sistem în scalelor de nivel mai scăzut care fac parte din
mod unic. Chestionarul complet conține 2504 Hogan Personality Inventory (HPI), scala de
itemi unici. Deoarece acest volum de itemi ”Liberalism” sau ”Temperament Creativ”
este foarte mare, nu este rezonabilă așteptarea (Creative Temperament, CT) care face parte
ca participanții să completeze itemii într-o din California Psychological Inventory, scala
singură sesiune. Sistemul informatic utilizat la ”Reținut-Ingenuu” (Unassuming-Ingenuous,
culegerea datelor permitea de aceea salvarea JK) care face parte din Interpersonalul
răspunsurilor și reluarea completării la o dată Circumplex și scala ”Capacitate de iubire”
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 91

(Capacity for Love, Cap) care face parte numărul total al scalelor. Un număr de 169
dintre scalele VIA (Values in Action). Un scale au fidelitatea plasată între .70 și .79. Un
număr de 15 scale au fidelitatea plasată între număr de 78 scale au fidelitatea plasată între
.40 și .49. Un număr de 29 de scale au .80 și .89. Trei scale au o fidelitate de .90.
fidelitatea plasată între .50 și .59. Un număr Numărul de scale care pot fi utilizate cu
de 73 de scale au fidelitatea plasată între .60 încredere (având o fidelitate de .70 sau mai
și .69. Aceasta duce numărul scalelor cu o mare) în forma în care sunt formulați itemii
fidelitate plasată sub pragul minim în această traducere a IPIP-Ro, este astfel de
recomandat de .70 la 121, adică 32.61% din 250.

Tabelul 2. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară Markeri Big-Five (10 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Sunt sufletul
Extraversie Extraversion 10 5 5 .82 .78-.85 218
petrecerii.
Extraversie Extraversion 20 Îmi fac ușor prieteni. 10 10 .88 .85-.90 217
Sunt interesat(ă) de
Agreabilitate Agreeableness 10 6 4 .78 .73-.81 217
oameni.
Mă interesez de starea
Agreabilitate Agreeableness 20 14 6 .86 .83-.88 216
de bine a celorlalți.
Conștiinciozitate Conscientiousness 10 Îmi place ordinea. 6 4 .74 .68-.78 226
Fac planuri și mă țin
Conștiinciozitate Conscientiousness 20 11 9 .87 .84-.89 215
de ele.
Sunt relaxat(ă) în cea
Stabilitate
Emotional stability 10 mai mare parte a 2 8 .84 .80-.87 217
emoțională
timpului.
Stabilitate Rareori mă supăr pe
Emotional stability 20 5 15 .90 .88-.92 216
emoțională cineva.
Intelect/ Intellect/ Am un vocabular
10 7 3 .78 .73-.82 216
Imaginație Imagination bogat.
Intelect/ Intellect/ Îmi place să citesc un
20 13 7 .86 .82-.88 214
Imaginație Imagination material captivant.

Tabelul 3. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară cei 7 factori ai lui Saucier (1997)
(7 scale)
Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Extraversie Extraversion 10 Preiau conducerea. 5 5 .75 .69-.79 227
Agreabilitate Agreeableness 10 Simt emoțiile altora. 5 5 .68 .61-.74 220
Fac lucrurile ca la carte,
Conștiinciozitate Conscientiousness 10 5 5 .73 .66-.77 227
după regulă.
Stabilitate Emotional Nu mă las cu ușurință
10 5 5 .81 .77-.84 217
emoțională stability agasat(ă) de lucruri.
Intelect Intellect 10 Am idei excelente. 5 5 .78 .73-.82 221
Atractivitate Atractiveness 10 Sunt o persoană îngrijită. 5 5 .57 .47-.64 217
Valență negativă Negative valence 10 Îi copiez pe ceilalți. 10 0 .70 .64-.75 217
92 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Tabelul 4. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară cele 45 de fațete AB5C (1997) (45 de
scale)
Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Gregaritate Gregariousness 10 Iubesc petrecerile mari. 4 6 .80 .75-.83 224
Mă împrietenesc repede cu
Prietenie Friendliness 10 5 5 .77 .72-.81 222
alte persoane.
Încerc să îi conduc pe
Asertivitate Assertiveness 12 9 3 .75 .70-.79 219
ceilalți.
Echilibru Poise 10 Mă distrez mult. 5 5 .75 .69-.79 215
Spirit de
Leadership 10 Preiau conducerea. 5 5 .78 .73-.82 220
Conducere
Provocativitate Provocativeness 11 Îndrăznesc să spun orice. 8 3 .66 .59-.72 219
Sunt deschis față de ceilalți,
Auto-dezvăluire Self-disclosure 10 cu privire la propria 8 2 .67 .60-.73 217
persoană.
Într-o discuție, vorbesc cel
Pălăvrăgeală Talkativeness 10 8 2 .87 .84-.89 216
mai mult.
Nu pot trăi fără compania
Sociabilitate Sociability 10 3 7 .55 .45-.63 217
altor persoane.
Rezonez cu sentimentele
Înțelegere Understanding 10 5 5 .83 .79-.86 224
altora.
Căldură Warmth 11 Sunt interesat(ă) de oameni. 9 2 .82 .78-.85 216
Nu aș trișa niciodată la plata
Moralitate Morality 12 5 7 .76 .71-.80 217
impozitelor.
Caracter plăcut Pleasantness 12 Sunt ușor de mulțumit. 6 6 .75 .69-.79 224
Empatie Empathy 9 Anticipez nevoile altora. 5 4 .47 .35-.56 222
Apreciez cooperarea mai
Complianță Cooperation 12 2 10 .73 .67-.78 216
mult decât competiția.
Sunt profund mișcat(ă) de
Simpatie Sympathy 13 6 7 .74 .68-.78 214
necazurile altora.
Îmi ascult mai degrabă
Tandrețe Tenderness 13 9 4 .62 .54-.68 222
inima decât mintea.
Grijă Nurturance 13 Sunt bună(ă) la suflet. 6 7 .68 .61-.73 228
Îmi place să planific
Conștiinciozitate Conscientiousness 13 6 7 .79 .74-.82 216
lucrurile din timp.
Termin activitățile pe care le
Eficiență Efficiency 11 5 6 .83 .79-.86 219
încep.
Simț al datoriei Dutifulness 13 Urmez instrucțiunile. 6 7 .78 .73-.82 219
Îmi duc planurile la bun
Tenacitate Purposefulness 12 5 7 .72 .65-.76 228
sfârșit.
Sunt foarte atent(ă) la
Organizare Organisation 12 5 7 .76 .70-.80 216
detalii.
Îmi displac oamenii
Deliberare Cautiousness 12 5 7 .74 .68-.79 217
impulsivi.
Fac lucrurile într-o ordine
Raționalitate Rationality 14 8 6 .58 .48-.65 217
logică.
Continuu până când totul
Perfecționism Perfectionism 9 7 2 .71 .65-.76 217
este perfect.
Ordine Orderliness 10 Îmi place ordinea. 7 3 .78 .72-.81 216
Stabilitate Stability 10 Îmi păstrez cumpătul. 5 5 .80 .75-.83 226
Fericire Happiness 10 Privesc partea bună a vieții. 5 5 .80 .76-.83 216
Calm Calmness 10 Nu mă enervez cu ușurință. 4 6 .85 .81-.87 215
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 93

Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Moderație Moderation 10 Rezist cu ușurință tentațiilor. 4 6 .70 .63-.75 215
Duritate Toughness 12 Nu mă pierd cu firea. 4 8 .85 .82-.87 220
Controlul
Impulse control 11 Îmi controlez emoțiile. 2 9 .69 .63-.75 221
impulsurilor
Doar rareori devin
Imperturbabilitate Imperturbability 9 2 7 .80 .76-.83 224
emoțional(ă).
Atitudine destinsă Cool-headedness 10 Păstrez aparențele. 0 10 .63 .54-.69 216
Liniște Tranquility 11 Mă simt la fel în fiecare zi. 7 4 .47 .40-.51 216
Intelect Intellect 11 Fac remarci pătrunzătoare. 6 5 .73 .66-.77 217
Ingenuitate Ingenuity 9 Generez planuri îndrăznețe. 6 3 .83 .79-.86 216
Aloc timp pentru a mă gândi
Reflexivitate Reflection 10 8 2 .73 .67-.78 223
la lucruri.
Competență Competence 8 Învăț repede. 8 0 .74 .68-.78 226
Rapiditate Quickness 10 Înțeleg rapid lucrurile. 7 3 .79 .74-.82 217
Introspecție Introspection 12 Îmi place să fiu în intimitate. 10 2 .69 .62-.74 216
Îmi place să rezolv probleme
Creativitate Creativity 10 5 5 .71 .64-.76 218
complexe.
Imaginație Imagination 10 Am o imaginație bogată. 5 5 .70 .64-.75 237
Caut înțelesurile ascunse ale
Profunzime Depth 9 7 2 .72 .66-.77 225
lucrurilor.

Tabelul 5. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele de aspect Big-Five (15 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
NEVROTISM NEUROTICISM 20 Mă enervez ușor. 12 8 .89 .86-.91 224
Îmi schimb starea de spirit
Volatilitate Volatility 10 6 4 .87 .84-.89 222
foarte des.
Retragere Withdrawal 10 Mă descurajez ușor. 6 4 .79 .74-.82 219
AGREABILITA Rezonez cu sentimentele
AGREEABLENESS 20 8 12 .80 .75-.83 215
TE altora.
Compasiune Compassion 10 Simt emoțiile altora. 5 5 .82 .77-.85 220
Politețe Politeness 10 Urăsc să par insistent(ă). 3 7 .66 .59-.72 219
CONȘTIINCIO CONSCIENTIOUS Îmi duc planurile la bun
20 10 10 .83 .79-.86 217
ZITATE NESS sfârșit.
Hărnicie Industriousness 10 Întotdeauna știu ce fac. 4 6 .80 .76-.84 216
Ordine Orderliness 10 Îmi țin lucrurile în ordine. 6 4 .76 .71-.80 217
EXTRAVERSI
EXTRAVERSION 20 Îmi fac ușor prieteni. 13 7 .80 .76-.84 224
E
Generez mult entuziasm în
Entuziasm Enthusiasm 10 6 4 .78 .72-.81 216
jurul meu.
Asertivitate Assertiveness 10 Preiau conducerea. 7 3 .68 .61-.74 217
DESCHIDERE/ OPENESS/INTELL
20 Înțeleg rapid lucrurile. 12 8 .78 .74-.82 224
INTELECT ECT
Intelect Intellect 10 Gândesc repede. 6 4 .79 .74-.82 222
Îmi place frumusețea
Deschidere Openess 10 6 4 .67 .60-.73 216
naturii.
94 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Tabelul 6. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară Circumplexul Interpersonal (8 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
PA [Assured- Îmi place să fiu în
Încrezător-Dominant 4 4 0 .66 .58-.73 214
Dominant] centrul atenției.
BC [Arrogant-
Arogant-Calculat 4 Îi contrazic pe ceilalți. 4 0 .58 .48-.66 222
Calculating]
DE [Cold- Nu mă interesează
Indiferent 4 4 0 .42 .28-.52 228
Hearted] problemele altora.
Sunt tăcut(ă) în
FG [Aloof-
Distant-Introvert 4 preajma persoanelor 4 0 .55 .44-.63 216
Introverted]
străine.
HI [Unassured- Vorbesc încet, nu
Neîncrezător-Submisiv 4 4 0 .42 .28-.53 219
Submissive] zgomotos.
JK [Unassuming- Iau lucrurile așa cum
Reținut-Ingenuu 4 4 0 .26 .09-.41 219
Ingenuous] sunt.
LM [Warm- Sunt interesat(ă) de
Cald-Agreabil 4 4 0 .56 .45-.64 228
Agreeable] oameni.
NO [Gregarious- Mă simt confortabil în
Gregar-Extravert 4 4 0 .58 .47-.66 216
Extraverted] jurul oamenilor.

Tabelul 7. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară factorii NEO-PI-R (10 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Deseori mă simt
Nevrotism Neuroticism 10 5 5 .82 .77-.85 217
trist(ă).
Devin cu ușurință
Nevrotism Neuroticism 20 10 10 .89 .87-.91 217
stresat.
Mă simt confortabil
Extraversie Extraversion 10 5 5 .80 .75-.83 217
în jurul oamenilor.
Mă împrietenesc
Extraversie Extraversion 20 repede cu alte 10 10 .88 .85-.90 216
persoane.
Deschidere spre Openess to Cred în importanța
10 5 5 .65 .58-.71 226
experiență experience artei.
Deschidere spre Openess to Îmi place să cuget
20 10 10 .80 .76-.84 216
experiență experience asupra lucrurilor.
Am o vorbă bună
Agreabilitate Agreeableness 10 5 5 .73 .67-.78 215
pentru fiecare.
Am încredere în ce
Agreabilitate Agreeableness 20 10 10 .79 .74-.82 215
spun oamenii.
Sunt foarte atent(ă) la
Conștiinciozitate Conscientiousness 10 5 5 .73 .67-.77 220
detalii.
Îmi îndeplinesc
Conștiinciozitate Conscientiousness 20 10 10 .86 .82-.88 221
sarcinile cu succes.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 95

Tabelul 8. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară fațetele NEO-PI-R (30 de scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Îmi fac griji pentru
N1: Anxietate N1: Anxiety 10 5 5 .82 .77-.84 224
multe lucruri.
N2: Ostilitate N2: Anger 10 Mă enervez ușor. 5 5 .88 .86-.90 216
Deseori mă simt
N3: Depresie N3: Depression 10 7 3 .83 .79-.86 216
trist(ă).
N4: Timiditate N4: Self-consciousness 10 Sunt ușor de intimidat. 6 4 .77 .71-.81 217
Deseori mănânc prea
N5: Impulsivitate N5: Immoderation 10 5 5 .65 .57-.71 216
mult.
N6: Vulnerabilitate N6: Vulnerability 10 Intru în panică ușor. 5 5 .80 .75-.83 223
E1: Prietenie E1: Friendliness 10 Înveselesc oamenii. 5 5 .81 .77-.84 226
Mă bucur să fac parte
E2: Gregaritate E2: Gregariousness 10 5 5 .76 .71-.80 217
dintr-un grup.
Încerc să îi conving pe
E3: Assertivitate E3: Assertiveness 10 5 5 .77 .71-.81 216
ceilalți.
E4: Nivelul de Sunt întotdeauna
E4: Activity Level 10 5 5 .55 .45-.62 218
activitate ocupat(ă).
E5: Căutarea E5: Excitement-
10 Îmi plac senzațiile tari. 8 2 .80 .76-.84 237
stimulării seeking
E6: Veselie E6: Cheerfulness 10 Îmi distrez prietenii. 8 2 .77 .72-.81 225
Am o imaginație
O1: Imaginație O1: Imagination 10 6 4 .79 .74-.82 215
bogată.
Cred în importanța
O2: Interese artistice O2: Artistic Interests 10 5 5 .77 .71.-80 217
artei.
O3: Emoționalitate O3: Emotionality 10 Simt emoțiile altora. 5 5 .70 .64-.76 217
O4: Căutarea Prefer diversitatea în
O4: Adventurousness 10 4 6 .73 .67-.77 215
aventurii detrimentul rutinei.
Îmi place să rezolv
O5: Intelect O5: Intellect 10 5 5 .78 .72-.81 228
probleme complexe.
Tind să votez pentru
O6: Liberalism O6: Liberalism 10 candidați politici 3 7 .40 .28-.51 215
liberali.
Am încredere în
A1: Încredere A1: Trust 10 6 4 .79 .74-.82 219
ceilalți
A2: Moralitate A2: Morality 10 Mă țin de reguli. 2 8 .67 .60-.73 221
Îmi place să-i ajut pe
A3: Altruism A3: Altruism 10 5 5 .77 .71-.81 219
ceilalți.
Nu suport
A4: Complianță A4: Cooperation 10 3 7 .71 .65-.76 215
confruntările.
Nu-mi place să fiu în
A5: Modestie A5: Modesty 10 4 6 .77 .72-.81 222
centrul atenției.
Îmi e milă de cei fără
A6: Blândețe A6: Sympathy 10 4 6 .72 .66-.77 215
adăpost.
C1: Auto-eficacitate C1: Self-efficacy 10 Generez soluții bune. 6 4 .73 .67-.78 216
Îmi place să fac curat
C2: Ordine C2: Orderliness 10 5 5 .86 .83-.88 216
și ordine.
Mă țin de promisiunile
C3: Simț al datoriei C3: Dutifulness 10 5 5 .69 .61-.74 225
pe care le fac.
C4: Dorință de C4: Achievement- Mă îndrept direct spre
10 7 3 .70 .63-.75 216
realizare striving scopul propus.
Încep munca sau
C5: Auto-disciplină C5: Self-discipline 10 activitățile care îmi 5 5 .82 .78-.85 225
revin fără a amâna.
C6: Deliberare Cautiousness 10 Mă feresc de greșeli. 3 7 .77 .72-.81 239
96 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Tabelul 9. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele 16PF (16 scale)
Itemi Itemi
Nr. Exemplu
Nume Name scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi item
pozitiv negativ
Știu cum să-i
Căldură Warmth 10 liniștesc pe 7 3 .70 .64-.76 221
ceilalți.
Știu
răspunsul la
Intelect Intellect 13 8 5 .73 .67-.77 228
numeroase
întrebări.
Trec ușor
Stabilitate Emoțională Emotional Stability 10 5 5 .80 .76-.84 228
peste eșecuri.
Spun ceea ce
Asertivitate Assertiveness 10 6 4 .77 .72-.81 218
gândesc.
Iubesc
Gregaritate Gregariousness 10 petrecerile 6 4 .78 .73-.81 220
mari.
Cred că legile
ar trebui să
Simț al datoriei Dutifulness 10 5 5 .51 .41-.60 217
fie impuse cu
strictețe.
Mă simt
comfortabil
Prietenie Friendliness 10 5 5 .83 .79-.85 217
în jurul
oamenilor.
Îmi place să-
Sensibilitate Sensitivity 10 mi petrec 6 4 .51 .41-.60 216
timpul citind.
Îmi este greu
Neîncredere Distrust 10 să îi iert pe 6 4 .78 .72-.81 216
ceilalți.
Îmi place să
Imaginație Imagination 10 mă las dus de 7 3 .75 .70-.79 216
gânduri.
Dezvălui
Reținere Reserve 10 puține lucruri 5 5 .82 .78-.85 214
despre mine.
Îmi e teamă
Anxietate Anxiety 10 că aș putea 7 3 .78 .73-.82 219
greși cu ceva.
Îmi place să
Complexitate Complexity 10 5 5 .75 .69-.79 214
aud idei noi.
Vreau să fiu
Introversie Introversion 10 lăsat(ă) în 7 3 .76 .70-.80 225
pace.
Vreau ca
Ordine Orderliness 10 totul să fie 5 5 .76 .71-.80 218
perfect.
Devin
Emoționalitate Emotionality 10 iritat(ă) cu 7 3 .81 .77-.84 227
ușurință.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 97

Tabelul 10. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Gough’s California
Psychological Inventory (CPI) (33 de scale)
Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Asertivitate Assertiveness [Do] 10 Mă exprim ușor. 6 4 .73 .67-.77 217
Deseori duc
Complexitate Complexity [Cs] 10 conversația la un 6 4 .61 .53-.68 216
nivel mai înalt.
Mă simt confortabil
Sociabilitate Sociability [Sy] 10 5 5 .79 .74-.82 217
în jurul oamenilor.
Încerc toate lucrurile
Căutarea aventurii Adventurousness [Sp] 10 6 4 .65 .57-.71 216
noi.
Vin întotdeauna cu
Înțelegere Insight [Sa] 10 5 5 .72 .65-.77 220
ceva nou.
Auto-eficacitate Self-efficacy [In] 10 Am idei excelente. 5 5 .72 .65-.76 219
Sunt interesat(ă) de
Profunzime Depth [Em] 10 5 5 .59 .50-.66 217
multe lucruri.
Îmi place să fiu de
Responsabilitate Responsability [Re] 10 9 1 .62 .53-.68 215
ajutor pentru ceilalți.
Am încredere în
Stabilitate Stability [So] 10 1 9 .73 .67-.77 235
ceilalți.
Nu sunt afectat(ă) de
Auto-control Self-Control [Sc] 10 3 7 .62 .53-.68 226
propriile emoții.
Rezist cu ușurință
Cumpătare Temperance [Gi] 10 3 7 .62 .53-.68 216
tentațiilor
Optimism Optimism [Wb] 10 Îmi place munca mea. 3 7 .71 .65-.76 215
Recunosc realizările
Toleranță Tolerance [To] 9 2 7 .65 .57-.71 223
celorlalți.
Îmi urmez planurile
Planificare Planfulness [Ac] 10 5 5 .69 .62-.74 216
până la finalizare.
Mi se par interesante
Intelect Intellect [Ai] 10 3 7 .72 .66-.77 219
discuțiile politice.
Vorbesc cu multă
Comprehensiune Comprehension [Ie] 10 6 4 .70 .64-.76 218
măiestrie.
Știu cum să-mi
Competență Competence [Py] 10 3 7 .69 .63-.75 223
folosesc cunoștințele.
Las dezordine în
Dezordine Disorder [Fx] 10 4 6 .81 .77-.84 225
camera mea.
Sentimentalitate Sentimentality [Fe] 12 Plâng la filme. 8 4 .56 .46-.63 228
Introversie Introversion [Vector1] 10 Rămân în umbră. 4 6 .83 .79-.86 219
Simț al datoriei Dutifulness [Vector 2] 10 Respect autoritatea. 5 5 .60 .51-.67 225
Mă simt norocos
Good-nature [Vector
Dispoziție bună 10 (norocoasă) în 1 9 .68 .60-.73 218
3]
majoritatea timpului.
Mă simt în apele
Fericire Happiness [MP] 10 mele chiar și în 4 6 .76 .70-.80 222
situații nefamiliare.
Nu devin frustrat(ă)
Calm Calmness [WO] 10 3 7 .57 .48-.65 227
cu ușurință.
Cred în importanța
Liberalism Liberalism [CT] 9 2 7 .24 .08-.38 215
artei.
Mă simt bine și
Securitate Security [Lp] 10 împăcat(ă) cu mine 5 5 .75 .69-.79 217
însumi(însămi).
98 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Rareori mă supăr pe
Amiabilitate Amiability [Ami] 10 5 5 .82 .79-.85 216
cineva.
Îmi place să
Auto-disciplină Self-discipline [Leo] 10 5 5 .76 .71-.80 221
organizez lucrurile.
Rămân calm(ă) când
Echilibru Poise [Tm] 10 4 6 .70 .64-.76 216
mă aflu sub presiune.
Forță Forcefulness [B-MS] 10 Preiau inițiativa. 4 6 .78 .73-.81 217
Timiditate Timidity [B-FMI] 10 Mă țin de reguli. 2 8 .69 .62-.74 217
Încerc să depășesc
Dominanță Dominance [Nar] 11 10 1 .77 .72-.81 217
realizările celorlalți.
Respect opiniile
Politețe Politeness [D-SD] 11 2 9 .69 .61-.74 228
celorlalți.

Tabelul 11. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Hogan Personality Inventory
(HPI) – constructele (13 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Nu mă enervez cu
Stabilitate Stability 10 5 5 .84 .80-.86 217
ușurință.
Spirit de conducere Leadership 10 Preiau conducerea. 5 5 .79 .74-.82 220
Îmi place să atrag
Sociabilitate Sociability 10 8 2 .76 .71-.80 218
atenția asupra mea.
Prietenie Friendliness 10 Înveselesc oamenii. 5 5 .78 .73-.82 217
Simțul datoriei Dutifulness 10 Respect autoritatea. 5 5 .74 .68-.79 224
Îmi place să citesc
Creativitate Creativity 10 un material 5 5 .73 .67-.78 227
captivant.
Rapiditate Quickness 10 Citesc repede. 6 4 .76 .71-.80 221
Iau lucrurile așa
Calm Calmness 10 5 5 .72 .65-.77 223
cum sunt.
Mă simt bine și
Fericire Happiness 9 împăcat(ă) cu mine 4 5 .79 .74-.83 219
însumi(însămi).
Doar rareori mă
Complianță Cooperation 10 complac în câte un 1 9 .65 .57-.71 217
lucru plăcut.
Nu mă simt
Duritate Toughness 10 jenat(ă) cu 5 10 .71 .65-.76 223
ușurință.
Mă simt
Gregaritate Gregariousness 10 confortabil în jurul 5 5 .81 .77-.84 215
oamenilor.
Duc la capăt multe
Competență Competence 10 5 5 .74 .66-.79 219
sarcini.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 99

Tabelul 12. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Hogan Personality Inventory
(HPI) – fațetele (44 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Nu mă enervez cu
Empatie Empathy 6 3 3 .74 .68-.79 223
ușurință.
Sunt relaxat(ă) în cea
Lipsa Anxietății Not Anxious 6 mai mare parte a 3 3 .73 .67-.78 218
timpului.
Mă simt bine și
Lipsa Vinovăției No Guilt 6 împăcat(ă) cu mine 3 3 .64 .55-.70 217
însumi(însămi).
Rămân calm când mă
Calm Calmness 6 3 3 .76 .71-.80 213
aflu sub presiune.
Temperat Even-tempered 6 Îmi păstrez cumpătul. 2 4 .86 .82-.88 217
Lipsa acuzelor No Somatic Sunt ușor de rănit de
6 0 6 .52 .41-.61 223
somatice Complaints ceilalți.
Am încredere în ce
Încredere în ceilalți Trusting 6 3 3 .76 .70-.80 221
spun oamenii.
Doar rareori mă
Atașament bun Good Attachment 6 complac în câte un 1 5 .49 .37-.58 224
lucru plăcut.
Accept sarcini
Competitiv Competitive 6 3 3 .44 .31-.54 221
provocatoare.
Sunt sigur(ă) de ceea
Încredere în sine Self-Confidence 6 3 3 .70 .63-.75 216
ce reprezint.
Lipsa Depresiei No Depression 6 Iubesc viața. 3 3 .72 .65-.77 225
Vreau să fiu șef, să îi
Spirit de conducere Leadership 6 4 2 .73 .67-.78 223
conduc pe ceilalți.
Simt că viața mea nu
Identitate Identity 6 0 6 .67 .59-.73 215
are o direcție clară.
Lipsit de Anxietate No Social
6 Mă exprim ușor. 3 3 .67 .59-.73 219
Socială Anxiety
Entuziasm față de Iubesc petrecerile
Likes Parties 5 3 2 .67 .59-.73 217
petreceri surpriză.
Îmi place să fac parte
Entuziasm față de
Likes Crowds 6 dintr-o mulțime 4 2 .58 .49-.66 222
mulțimi
zgomotoasă.
Experience-
Căutare de experiențe 6 Caut aventura. 3 3 .64 .55-.70 214
seeking
Fac în așa fel încât să
Exhibiționist Exhibitionistic 6 3 3 .86 .83-.89 223
devin centrul atenției.
Distractiv Entertaining 5 Îmi distrez prietenii. 4 1 .86 .82-.88 215
Easy To Live Accept oamenii așa
Companie plăcută 6 4 2 .72 .66-.77 222
With cum sunt ei.
Îmi exprim
Senzitiv Sensitive 6 recunoștința față de 3 3 .65 .58-.72 219
cei care mă ajută.
Îi fac pe ceilalți să se
Afectuos Caring 6 4 2 .74 .68-.78 217
simtă bine.
Entuziasm față de Sunt interesat(ă) de
Likes People 6 3 3 .72 .65-.77 225
oameni oameni.
100 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Uit repede
Lipsit de ostilitate No Hostility 6 2 4 .82 .77-.85 223
neînțelegerile.
Fac imediat
Simț al moralității Moralistic 5 3 2 .58 .49-.66 216
activitățile neplăcute.
Îmi place ordinea și
Măiestrie Mastery 6 3 3 .79 .74-.82 217
regularitatea.
Iau lucrurile așa cum
Virtuozitate Virtuous 6 1 5 .52 .41-.61 223
sunt.
Am nevoie de
Lipsit de Autonomie Not Autonomous 5 3 2 .73 .66-.77 228
aprobarea celorlalți.
Lipsit de Fac lucruri
Not Spontaneous 6 0 6 .56 .46-.64 216
Spontaneitate neașteptate.
Nu mă răsfăț
Controlul impulsurilor Impulse Control 6 3 3 .59 .49-.66 228
niciodată.
Evită problemele Avoids Trouble 6 Caut pericolele. 0 6 .65 .57-.71 233
Tind să analizez
Abilitate științifică Science Ability 6 5 1 .57 .48-.65 223
lucrurile cu grijă.
Îmi place să știu cum
Curiozitate Curiosity 6 6 0 .74 .67-.78 217
funcționează lucrurile.
Mă comport
Căutare de senzații Thrill-seeking 7 nebunește și 5 2 .79 .74-.83 218
necugetat.
Intellectual Îmi plac jocurile de
Jocuri Intelectuale 7 2 5 .21 .04-.36 217
Games strategie.
Generează idei Generates Ideas 6 Îmi vin rapid idei noi. 3 3 .82 .77-.85 218
Cultură Culture 6 Îmi place muzica. 3 3 .65 .57-.71 221
Educație Education 7 Citesc repede. 5 2 .70 .63-.75 221
Îmi plac jocurile de
Abilitate Matematică Math Ability 6 3 3 .44 .17-.45 216
strategie.
Folosesc cuvinte
Memorie Bună Good Memory 5 dificile, greu de 4 1 .60 .51-.68 218
înțeles.
Petrec mult timp
Lectură Reading 6 4 2 .78 .73-.82 217
citind.
Încerc să mă privesc
Focalizare pe sine Self Focus 6 pe mine cât mai 5 1 .76 .70-.80 224
obiectiv.
Impression Mă preocupă propria
Gestionarea Impresiei 6 6 0 .48 .36-.58 217
Management persoană.
Cred că aparențele
Aparență Appearance 4 2 2 .53 .48-.57 216
sunt importante.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 101

Tabelul 13. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Cloninger’s Temperament
and Character Inventory (TCI) (30 de scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
NS1: Variety- Sunt deschis(ă)
NS1: Căutarea Varietății 10 7 3 .81 .76-.84 225
Seeking la schimbare.
Mă arunc în
NS2: Necugetare NS2: Recklessness 10 sarcini fără să 4 6 .79 .75-.83 217
gândesc.
Cheltui mai
NS3:
NS3: Extravaganță 4 mulți bani decât 2 2 .67 .59-.73 236
Extravagance
am.
NS4: Îmi place să
NS4: Insubordonare 10 5 5 .75 .69-.79 216
Rebelliousness încalc regulile.
Devin cu
HA1: Nevrotism HA1: Neuroticism 10 5 5 .82 .78-.85 228
ușurință stresat.
Nu aș face
HA2: Harm niciodată o
HA2: Evitarea Vătămării 10 3 7 .76 .70-.80 224
Avoidance investiție de
mare risc.
Mi se pare greu
HA3: Social
HA3: Discomfort social 10 să mă apropii de 5 5 .81 .76-.84 224
Discomfort
ceilalți.
HA4: Auto-eficacitate HA4: Low Self- Sunt copleșit(ă)
9 5 4 .70 .63-.75 225
scăzută Efficacy de evenimente.
RD1: Plâng cu
RD1: Sentimentalitate 10 7 3 .77 .71-.81 223
Sentimentality ușurință.
Mă bucur să
RD2: Atitudine
RD2: Friendliness 10 aduc oamenii 5 5 .77 .72-.81 216
Prietenoasă
împreună.
RD3: Self- Îmi exprim
RD3: Auto-dezvăluire 10 5 5 .81 .76-.84 227
Disclosure sentimentele.
Încerc să îi
RD4: Dependență RD4: Dependence 10 mulțumesc pe 5 5 .66 .59-.72 216
toți.
Rezolv lucrurile
P1: Inițiativă P1: Initiative 10 6 4 .81 .77-.84 216
rapid.
Mă simt
P2: Competență P2: Competence 9 capabil(ă) să fac 6 3 .78 .72-.81 226
orice activitate.
Vreau să fiu cel
P3: Achievement-
P3: Dorință de realizare 10 mai bun (cea mai 9 1 .80 .75-.83 217
striving
bună).
P4: Muncesc din
P4: Hărnicie 10 8 2 .70 .64-.76 232
Industriousness greu.
Știu să mă
S1: Satisfacție S1: Satisfaction 10 1 9 .64 .57-.70 216
distrez.
Niciodată nu-mi
S2: Optimism S2: Optimism 10 5 5 .65 .57-.71 217
pierd speranța.
S3: Sunt bun(ă) la
S3: Ingeniozitate 10 5 5 .78 .74-.82 225
Resourcefulness multe lucruri.
S4: Self- Respect opiniile
S4: Acceptare de sine 8 2 6 .55 .45-.63 218
Acceptance celorlalți
S5: Controlul S5: Impulse Îmi pot controla
10 5 5 .66 .59-.72 219
impulsurilor Control poftele.
102 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Accept oamenii
C1: Toleranță C1: Tolerance 12 6 6 .73 .67-.77 222
așa cum sunt ei.
Îmi aloc timp
pentru
C2: Empatie C2: Empathy 8 8 0 .76 .70-.80 223
problemele
celorlalți.
Am încredere în
C3: Încredere C3: Trust 12 6 6 .76 .70-.80 220
ceilalți.
Accept
C4: Compasiune C4: Compassion 10 slăbiciunile 3 7 .84 .80-.86 226
altora.
Îmi ascult
C5: Moralitate C5: Morality 10 6 4 .71 .65-.76 228
conștiința.
Îmi place să mă
ST1: Imaginație ST1: Imagination 11 las dus de 8 3 .73 .67-.78 217
gânduri.
Găsesc
frumusețea acolo
ST2: Romantism ST2: Romanticism 9 7 2 .60 .52-.67 217
unde poate alții
nu o văd.
Cred că există o
ST4: Conservatorism ST4: Conservatism 9 singură religie 6 3 .45 .33-.55 228
adevărată.
ST5: Feminitate ST5: Feminity 8 Iubesc copiii. 6 2 .58 .49-.66 219

Tabelul 14. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Tellegen’s
Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ) (12 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Radiez de bucurie tot
Veselie Joyfulness 10 5 5 .78 .73-.82 217
timpul.
Am talentul înnăscut
Dorința de Putere Power-Seeking 10 5 5 .80 .76-.84 242
de a influența oamenii.
Achievement- Fac mai mult decât se
Dorința de Realizare 10 6 4 .73 .66-.77 228
Seeking așteaptă de la mine.
Prietenie Friendliness 10 Iubesc să vorbesc. 5 5 .79 .75-.83 227
Emotional Am frecvent schimbări
Instabilitate Emoțională 10 5 5 .82 .78-.85 226
Instability ale stării de spirit.
Beligeranță Belligerence 10 Mă răzbun pe ceilalți. 5 5 .75 .70-.79 222
Mă simt atacat(ă) de
Neîncredere Distrust 10 7 3 .67 .60-.73 216
alții.
Fac planuri și mă țin de
Planificare Planfulness 10 5 5 .72 .66-.77 223
ele.
Mă feresc de situațiile
Evitarea Riscului Risk-Avoidance 10 3 7 .83 .80-.86 218
periculoase.
Tind să votez pentru
Conservatorism Conservatism 10 candidați politici 5 5 .46 .34-.55 224
conservatori.
Îmi place să visez cu
Imaginație Imagination 10 6 4 .75 .69-.79 217
ochii deschiși.
Întotdeauna recunosc
Calități Neverosimile Unlikely Virtues 17 12 5 .68 .61-.73 236
când fac o greșeală.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 103

Tabelul 15. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Jackson Personality
Inventory (JPI-R) (15 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Îmi place să discut
Complexitate Intellectual
10 cu ceilalți despre 5 5 .75 .69-.79 216
Intelectuală Complexity
filme și cărți.
Întinderea Preocupărilor Intellectual Iubesc să învăț
10 5 5 .69 .62-.74 216
Intelectuale Breadth lucruri noi.
Am o imaginație
Ingenuitate Ingenuity 10 6 4 .82 .78-.85 219
bogată.
Cred în egalitatea
Toleranță Tolerance 9 5 4 .64 .56-.71 219
între toate rasele.
Sufăr și eu când
Empatie Empathy 10 aud de necazurile 7 3 .75 .69-.79 215
altora.
Îmi fac griji pentru
Anxietate Anxiety 10 5 5 .83 .78-.85 223
multe lucruri.
Mă conformez
Conformism Conformity 10 5 5 .69 .62-.74 221
opiniilor celorlalți.
Mă bucur să aduc
Sociabilitate Sociability 10 5 5 .73 .67-.77 217
oamenii împreună.
Mă pricep să țin
Social- discursuri fără o
Încredere Socială 10 5 5 .80 .76-.84 226
Confidence pregătire
prealabilă.
Pot face multe
Nivelul de activitate Activity-Level 10 lucruri în același 5 5 .73 .67-.77 219
timp.
Mi se pare ușor să
Machiavelism Machiavellianism 6 îi manipulez pe 3 3 .82 .77-.85 224
ceilalți.
Îmi place să fiu
Luarea de Riscuri Risk-Taking 10 6? 4 .78 .65-.76 225
nesăbuit(ă).
Urmez un program
Organizare Organization 10 în toate activitățile 5 5 .78 .73-.81 225
mele.
Sunt devotat(ă)
Tradiționalism Traditionalism 10 7 3 .75 .70-.79 220
religiei.
Nu aș lua niciodată
Responsabilitate Responsability 10 lucruri care nu îmi 5 5 .69 .62-.74 226
aparțin.
104 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Tabelul 16. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Six Factor Personality
Questionnaire (6FPQ) (24 de scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Mă pricep să gestionez
Extraversie Extraversion 10 5 5 .77 .71-.80 228
situațiile sociale.
Accept oamenii așa cum
Agreabilitate Agreeableness 10 6 4 .71 .64-.76 217
sunt ei.
Sunt exigent(ă) cu
Meticulozitate Methodicalness 10 5 5 .64 .56-.70 219
munca mea.
Nu-mi pasă despre ce
Independență Independence 10 4 6 .64 .57-.71 216
cred ceilalți.
Deschidere Intellectual Vreau să îmi lărgesc
10 5 5 .69 .63-.75 228
Intelectuală Openness cunoștințele.
Pun munca înaintea
Hărnicie Industriousness 10 6 4 .72 .65-.77 215
plăcerii.
Eu sunt cel(cea) care
Gregaritate Gregariousness 10 începe conversațiile cu 5 5 .83 .79-.85 227
ceilalți.
Îmi place să am
Spirit de Conducere Leadership 10 autoritate asupra 6 4 .80 .75-.83 216
celorlalți.
Aș putea fi un bun actor
Exhibiționism Exhibitionism 10 6 4 .79 .74-.82 216
(o bună actriță).
Îi las pe alții să-și
Docilitate Docility 8 atribuie meritele muncii 6 2 .58 .49-.65 219
mele.
Doar rareori îmi pierd
Calm Calmness 10 5 5 .90 .87-.91 214
calmul.
Mă adaptez ușor la
Adaptabilitate Adaptability 8 3 5 .71 .64-.76 217
situații noi.
Îmi place să urmez un
Conservatorism Conservatism 8 5 3 .48 .36-.57 222
program obișnuit.
Îmi aleg cuvintele cu
Deliberare Deliberatness 10 4 6 .75 .68-.79 218
grijă.
Îmi stau ochii și la cele
Ordine Orderliness 10 5 5 .62 .54-.69 220
mai mici detalii.
Îmi place să fiu
Solitaritate Reclusiveness 10 6 4 .62 .53-.68 219
singur(ă).
Nu mă interesează să fac
Simplitate Unpretentiousness 9 2 7 .70 .63-.75 225
o impresie bună.
Acționez fără să mă
Auto-suficiență Self-Sufficiency 10 5 5 .58 .48-.65 224
consult cu ceilalți.
Îmi place să vizitez
Căutarea Aventurii Adventurousness 10 4 6 .70 .63-.75 223
locuri noi.
Îmi place să citesc un
Comprehensiune Comprehension 10 7 3 .76 .70-.80 213
material captivant.
Devin entuziasmat(ă) de
Cultură Culture 10 5 5 .69 .62-.74 216
ideile noi.
Achievement- Fac multe activități în
Dorință de realizare 10 5 5 .74 .68-.78 225
Striving timpul meu liber.
Ingeniozitate Resourcefulness 10 Pot lucra sub presiune. 8 2 .79 .74-.82 217
Am timp de joacă și de
Veselie Playfulness 10 10 0 .65 .57-.71 222
relaxare.
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 105

Tabelul 17. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele HEXACO Personality
Inventory (24 de scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Nu pretind că sunt mai
[H] Sinceritate [H] Sincerity 10 1 9 .72 .65-.76 225
mult decât sunt.
Nu aș trișa niciodată la
[H] Corectitudine [H] Fairness 10 5 5 .75 .70-.79 217
plata impozitelor.
[H] Evitarea Nu mi-ar plăcea să fiu
[H] Greed Avoidance 10 2 8 .76 .70-.80 226
lăcomiei o celebritate faimoasă.
Sunt doar o persoană
[H] Modestie [H] Modesty 10 4 6 .82 .78-.85 224
obișnuită.
Intru ușor în panică
[E] Frică [E] Fearfulness 10 atunci când există un 5 5 .79 .74-.83 224
pericol.
Devin cu ușurință
[E] Anxietate [E] Anxiety 10 5 5 .82 .78-.85 216
stresat.
Am nevoie de
[E] Dependență [E] Dependence 10 10 0 .74 .69-.79 219
aprobarea celorlalți.
[E] Sentimentalism [E] Sentimentality 10 Simt emoțiile altora. 5 5 .78 .73-.81 223
Niciodată nu rămân
[X] Expresivitate [X] Expressiveness 10 5 5 .80 .76-.84 216
fără cuvinte.
[X] Îndrăzneală Am abilități de
X] Social Boldness 10 5 5 .82 .77-.85 222
Socială leader/conducător.
Îmi place să îmi petrec
[X] Sociabilitate [X] Sociability 10 timpul liber cu alți 5 5 .79 .74-.82 223
oameni.
Îmi mențin energia de-
[X] Vioiciune [X] Liveliness 10 8 2 .71 .65-.76 217
a lungul zilei.
[A] Capacitate de
[A] Forgiveness 10 Îmi iert dușmanii. 4 6 .80 .75-.83 227
iertare
[A] Blândețe [A] Gentleness 10 Rareori mă plâng. 4 6 .72 .66-.77 217
Mă acomodez ușor cu
[A] Flexibilitate [A] Flexibility 10 2 8 .68 .61-.74 216
schimbările.
De regulă, sunt o
[A] Răbdare [A] Patience 10 5 5 .90 .88-.92 228
persoană răbdătoare.
Îmi țin lucrurile în
[C] Organizare [C] Organization 10 5 5 .87 .84-.89 215
ordine.
Mă străduiesc foarte
[C] Diligență [C] Diligence 10 5 5 .78 .73-.81 226
tare să reușesc.
Vreau ca fiecare detaliu
[C] Perfecționism [C] Perfectionism 10 8 2 .80 .75-.83 226
să fie tratat cu atenție.
[C] Prudență [C] Prudence 10 Mă feresc de greșeli. 3 7 .74 .69-.79 219
[O] Apreciere [O] Aesthetic Îmi place să mă simt în
10 5 5 .74 .68-.78 226
Estetică Appreciation armonie cu natura.
Sunt interesat(ă) de
[O] Curiozitate [O] Inquisitiveness 10 6 4 .67 .60-.73 213
știință.
Vin întotdeauna cu
[O] Creativitate [O] Creativity 10 6 4 .79 .75-.83 218
ceva nou.
Sunt considerat(ă) a fi
[O]
[O]Unconventionality 10 o persoană oarecum 5 5 .78 .73-.82 228
Neconvenționalitate
excentrică.
106 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Tabelul 18. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele Values in Action (VIA):
Peterson și Seligman, (2004) (24 de scale)
Itemi Itemi
Nr. 95%
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa N
itemi CI
pozitiv negativ
Simt că este important să
Aprecierea Frumuseții Appreciation of Beauty 10 trăiesc într-o lume a 7 3 .76 .70-.80 224
frumosului.
Mă simt izolată de alte
Capacitate de Iubire Capacity for Love 10 0 10 .27 .11-.40 221
persoane.
Comportament civic/ Citizenship/ Nu ratez întâlnirile de grup
13 8 5 .64 .56-.70 217
Lucru în echipă Teamwork sau activitățile în echipă.
Curiozitate Curiosity 10 Niciodată nu mă plictisesc. 7 3 .67 .59-.72 219
Recunosc când mă înșel
Echitate/Corectitudine Equity/Fairness 12 7 5 .64 .56-.70 218
asupra unui lucru.
Capacitate de Le dau o a doua șansă celor
Forgiveness/Mercy 10 7 3 .74 .68-.78 217
Iertare/Milă care mi-au greșit.
Am fost binecuvântat din
Apreciere Gratitude 10 6 4 .60 .51-.67 236
plin în viața mea.
Tind să privesc în orice
Speranță/Optimism Hope/Optimism 9 situație partea bună a 5 4 .42 .30-.53 217
lucrurilor.
Folosesc umorul și râsul
Umor/Veselie Humor/Playfulness 10 pntru a-i însenina pe 6 4 .70 .63-.75 216
ceilalți.
Nu renunț la o sarcină
Hărnicie/ Perseverență Industry/Persistence 10 5 5 .54 .43-.62 217
înainte să o termin.
Oamenii au încredere în
Integritate/
Integrity/Authenticity 12 faptul că eu pot păstra un 5 7 .46 .34-.56 216
Autenticitate
secret.
Discernământ/Minte Judgment/Open- Încerc să identific motivele
10 7 3 .72 .65-.77 215
Deschisă mindedness acțiunilor mele.
Niciodată nu sunt prea
Bunătate/Generozitate Kindness/Generosity 10 ocupat(ă) pentru a ajuta un 7 3 .62 .54-.69 217
prieten.
Mă pricep să îi ajut pe
Conducere Leadership 10 oameni să lucreze bine 4 6 .44 .32-.54 218
împreună.
Sunt o persoană care învață
Dragoste de carte Love of Learning 10 cu adevărat de-a lungul 7 3 .68 .61-.73 225
întregii vieți.
Nu mă port ca și cum aș fi
Modestie/Umilitate Modesty/Humility 10 7 3 .67 .60-.73 218
o persoană specială.
Originalitate/ Sunt capabil(ă) să vin cu
Originality/Creativity 10 5 5 .73 .65-.79 217
Creativitate idei noi și diferite.
Perspectivă/ Am o viziune matură
Perspective/Wisdom 10 6 4 .63 .54-.69 217
Înțelepciune asupra vieții.
Fac distincția între bine și
Prudență Prudence 12 8 4 .69 .62-.74 216
rău.
Auto-reglare / Auto- Self-regulation/Self- Nu am nicio problemă în a
13 5 8 .56 .46-.64 218
control control mânca hrană sănătoasă.
Mă înțeleg bine cu
InteligențăSocială/ Social/Personal/
10 persoane pe care abia le-am 6 4 .59 .50-.67 214
Personală/Emoțională Emotional Intelligence
cunoscut.
Spiritualitate/ Spirituality/ Cred în Dumnezeu sau în o
10 7 3 .83 .79-.86 219
Religiozitate Religiousness putere universală.
Îndrăzneală/Bravură/ Valor/Bravery/ M-am impus frecvent în
11 6 5 .53 .41-.51 222
Curaj Courage fața unei opoziții puternice.
Energie/Entuziasm/ Zest/Enthusiasm/
10 Iubesc ceea ce fac. 7 3 .69 .62-.74 227
Vitalitate Vitality
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 107

Tabelul 19. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele pentru componentele
Inteligenței Emoționale (Barchard, 2001) (7 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Râd zgomotos
Positive
Expresivitate Pozitivă 9 dacă ceva mi se 6 3 .74 .68-.79 216
Expressivity
pare amuzant.
Strig sau țip când
Negative
Expresivitate Negativă 10 sunt furios 5 5 .63 .55-.70 215
Expressivity
(furioasă).
Mă gândesc la
Attending to
Atenție către Emoții 10 cauzele emoțiilor 5 5 .76 .70-.80 230
Emotions
mele.
Țin cont de
Luarea Deciziilor pe baza Emotion-Based sentimente când
9 5 4 .77 .71-.81 224
Emoțiilor Decision-Making iau o decizie
importantă.
Responsivitate față de Simt bucuria altor
Responsive Joy 10 6 4 .67 .60-.73 224
Bucurie oameni.
Sufăr și eu când
Responsivitate față de Responsive
10 aud de necazurile 5 5 .72 .66-.77 223
Supărare Distress
altora.
Îmi e milă de cei
Grijă Empatică Empathic Concern 10 5 5 .61 .53-.68 217
fără adăpost.

Tabelul 20. Caracteristici ale scalelor IPIP-Ro care măsoară scalele pentru scalele Gray’s
Behavioral Inhibition and Activation Systems (BIS/BAS: Carver și White, 1994) (4 scale)
Itemi Itemi
Nr.
Nume Name Exemplu item scorați scorați Alfa 95% CI N
itemi
pozitiv negativ
Sunt deseori
BIS/Anxietate BIS/Anxiety 10 îngrijorat(ă) de 8 2 .81 .77-.84 225
ceva.
BAS/Căutarea de Îmi place să mă
BAS/Fun-Seeking 10 7 3 .77 .71-.81 222
distracții comport spontan.
Vreau să fiu șef,
BAS/Determinare BAS/Drive 10 să îi conduc pe 7 3 .70 .63-.75 217
ceilalți.
Devin cuprins de
BAS/Responsivitatea la BAS/Reward- emoție când
6 4 2 .64 .55-.70 219
Recompensă Responsiveness ceilalți
sărbătoresc.

Discuţii şi implicaţii mare grijă în studii, având fidelități plasate sub


limita de .70. Un număr foarte mare de scale
Scalele IPIP-Ro, care au fost generate în urma (250) sunt însă puse prin intermediul acestui
unei traduceri a itemilor băncii de itemi IPIP, proiect la dispoziția cercetătorilor români și
au caracteristici psihometrice încurajatoare. încurajăm utilizarea lui în studii autohtone, în
Fidelitățile acestor scale se află de cele mai vederea rafinării lor suplimentare și a
multe ori în limite acceptabile. Un număr de documentării semnificațiilor lor. Facem totuși
32% dintre aceste scale necesită atenție precizarea că indicii de fidelitate obținuți
suplimentară și nu pot fi utilizate decât cu descriu fidelitatea măsurării pe eșantionul
108 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

nostru. Ei nu trebuie interpretați ca fiind formă anterioară. Prima traducere este de


inerenți scalelor utilizate, ci doar specifici aceea supusă testului empiric: sunt culese
acestui proces de măsurare. Altfel spus, este date pe eșantioane mai restrânse și pe baza
foarte posibil ca pe eșantioane extrase din alte acestor date se generează o a doua versiune.
populații de participanți, nivelul fidelității să Acest proces este iterativ și se poate prelungi
fie diferit. destul de mult; în mod cert într-un proces de
adaptare se realizează întotdeauna înainte de
Traducere vs. adaptare în itemii culegerea unui eșantion mai voluminos cel
puțin o pilotare. În cazul itemilor IPIP-Ro,
IPIP-Ro din cauza volumului foarte mare de itemi,
Un proces veritabil de adaptare culturală această pilotare nu a fost posibilă: resursele
presupune întotdeauna mai mult de o simplă aflate la dispoziția echipei de cercetare au
traducere: itemii sunt rafinați ulterior pe baza fost suficient de reduse încât să putem
primei pilotări și sunt operate modificări considera fără a greși că de fapt rezultatele
asupra lor, astfel încât să devină mai prezentate aici sunt rezultatele unei pilotări.
consonanți cu rolul pe care îl au în măsurare. În al treilea rând, acoperirea (item
Acest lucru nu a fost făcut pentru itemii IPIP- overlap) între scale este foarte mare. Acest
Ro: ceea ce este prezentat în acest articol și lucru este un fenomen documentat și acceptat
este pus la dispoziția cercetătorilor este o în cazul anumitor chestionare de
traducere, ce-i drept rafinată și realizată cu personalitate. De exemplu, CPI sau alte
grijă, dar nu mai mult de atât. inventare create în acea tradiție conțin un
Sunt 3 motive pentru care nu s-a putut număr mare de itemi care scorează în mai
realiza o adaptare veritabilă, potrivită de mult de o singură scală: în medie, mai mult
exemplu recomandărilor Comisiei de jumătate din itemii fiecărei scale din CPI-
Internaționale pentru Teste privind adaptarea 260 mai sunt scorați și pe alte scale (Pitariu
testelor psihologice (International Test & Iliescu, 2004). Însă, în cazul scalelor care
Commission, 2008), ci doar o traducere. sunt caracterizate de o astfel de scorare a
În primul rând, o adaptare de test itemilor în mai multe scale, traducerea unui
psihologic presupune compararea cu o formă item trebuie să fie de bună seamă identică
originală a respectivului test, iar echivalența pentru aceste scale. În cazul IPIP-Ro, pentru
lingvistică, de măsurare, de construct etc. a unii itemi se poate rafina fără doar și poate
formei derivate (adaptate) este stabilită prin exprimarea, însă această modificare va avea
comparare cu acea formă originală. În cazul repercusiuni asupra felului în care acel item
IPIP nu există o astfel de formă originală: tot se comportă în alte scale din care face parte.
ce avem chiar și în varianta în limba engleză De exemplu, itemul ”Mă simt confortabil în
este o colecție de itemi care se grupează pe preajma oamenilor” este conținut în multe
un număr de scale (”teste”) dar nu oferă scale, printre care enumerăm ”Extraversia”
dincolo de indici de fidelitate nici un fel de ca marker Big Five, scala ”Alura socială”
alte date despre caracteristici psihometrice. (echivalentă scalei CPI-Sp), scala
De exemplu nu avem informații despre ”Gregaritate” (echivalentă scalei NO din
validitatea de construct a formei CPI-IPIP, Circumplexul Interpersonal), fațeta E1
nici chiar pentru varianta în engleză a (”Prietenie”) din NEO PI-R, factorul H
itemilor. Din acest punct de vedere este (”Îndrăzneală”) din 16PF etc.
corect să spunem că nici varianta originală nu Pentru factorul H (Îndrăzneală,
oferă ”teste” ci mai degrabă oferă ”itemi” și ”Boldness”) din IPIP-16PF, itemul este
că autorii sunt încurajați să realizeze studii de relativ slab; o reformulare a lui ar duce la o
validare a testelor care rezultă din respectiva fidelitate mai mare a scalei. Însă dacă
colecție de itemi. reformulăm itemul în așa fel încât el să
În al doilea rând, o adaptare de test scoreze mai bine pentru această scală, cu
psihologic necesită pilotări succesive. Itemii siguranță va scora mai slab pentru scala
sunt rafinați în traducere și exprimare, sunt Extraversie, pentru care această formulare
reformulați, sunt excluși sau rescriși în este un marker excelent. Obiectivul nostru a
funcție de rezultatele empirice obținute cu o fost acela de a traduce toți itemii în mod
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 109

acceptabil. Fără doar și poate, acei cercetători În al doilea rând se pune în mod acut
care doresc să genereze scale perfecte problema normelor. În absența unor norme
plecând de la această traducere o pot face. Un elaborate pe baza unui eșantion normativ
cercetător care dorește să genereze o versiune bine calibrat, scalele IPIP-Ro nu pot fi
IPIP-Ro a 16PF poate astfel să modifice acest utilizate pentru psihodiagnostic individual, ci
item și alții similari, pentru ca versiunea doar pentru cercetare.
IPIP-Ro-16PF să fie impecabilă, însă Normarea unei scale este un proces
traducerea (sau mai degrabă rafinarea) sa nu laborios si scump, care se bazează pe
va avea impact decât asupra testului astfel capacitatea cercetătorului de a culege un
generat și nu asupra întregii colecții de itemi. eșantion atât reprezentativ la nivel național
Încurajăm în mod cert cercetătorii români să cât și cu un volum suficient de mare, pentru a
realizeze astfel de rafinări de scale. reflecta cu o eroare cât mai scăzută populația
de referință. O astfel de normare realizată cu
Implicații pentru cercetare și grijă pentru numărul mare de itemi conținuți
în banca de itemi IPIP-Ro excede cu mult
practică capacitatea și de fapt intenția acestui proiect.
Încurajăm utilizarea acestor instrumente în Deși au fost culese date cu acești itemi,
scop de cercetare dar descurajăm utilizarea lor eșantionul este unul de conveniență și nu are
în proiecte de consultanță. Există cel puțin nici un volum extraordinar de mare. El este
două motive majore pentru care utilizarea suficient pentru a face analize psihometrice
acestor instrumente în activitatea profesională ale itemilor și scalelor, dar nu suficient pentru
a psihologilor și în mod special în deciziile cu a fundamenta decizii, fie ele chiar și doar cu
impact major este improprie și non-etică. impact minor, pe baza scorurilor. Lipsa
În primul rând, se pune o problemă de normelor nu este un impediment pentru
validitate de construct: chiar dacă au fost utilizarea scalelor în scop de cercetare. În
puse în evidență corelații foarte bune între acest context pot fi utilizate fără reținere
scalele IPIP și scalele omonime din scorurile brute, care duc la rezultate identice
chestionarele consacrate pe care le imită, în procesul de testare a ipotezelor statistice,
aceste corelații nu asigură aceeași cu cele care s-ar obține prin transformarea în
interpretare a scalelor IPIP. De exemplu, scoruri standardizate. Mai mult, dacă s-ar
putem considera că o corelație de r = .80 între utiliza transformarea scorurilor brute în
scala Do (Dominanță) a California centile, ale căror valori nu au proprietăți de
Psychological Inventory și scala IPIP-Do măsurare cantitativă, ci ordinală, ar trebui să
este o corelație mare. Însă această corelație se utilizeze ulterior teste statistice
spune în același timp că scala IPIP-Do nu nonparametrice. Acest fapt ar determina însă
acoperă decât 64% (aproximativ două treimi) o diminuare a puterii statistice (reducerea
din varianța scalei originale – și nu avem nici șansei de confirmare a ipotezelor). Absența
o modalitate în care să estimăm care anume etaloanelor poate fi așadar considerată chiar
două treimi din predicțiile care pot fi realizate un avantaj pentru cercetare. Lipsa etaloanelor
pe baza scalei Do originale sunt transferate este însă un impediment major pentru
asupra scalei IPIP-Do; de exemplu nu putem utilizarea acestor scale pentru
ști dacă se păstrează semnificația prosocială psihodiagnostic individual, în consultanță
a scorurilor (Megargee, Bogart & Anderson, sau pentru orice decizie de personal.
1966), dacă se păstrează factorizarea Avem așteptarea ca proiectul IPIP-Ro să
semnificațiilor în cei patru sub-factori aibă impact mai degrabă asupra cercetătorilor
(Gough & Bradley, 1996), dacă se păstrează decât a practicienilor, mai degrabă asupra
predicțiile comportamentale fine (de cercetătorilor aflați la începutul carierei decât
exemplu ”A învățat numele tuturor celorlalți a celor mai experimentați și mai degrabă în
din grup” sau ”A devenit tăcut atunci când au domeniul psihologiei muncii și
intrat oameni noi în încăpere”) ale lui Buss și organizaționale decât în alte domenii de
Craik (1980, 1986). specializare. În condițiile în care utilizarea în
practică a chestionarelor care pot fi extrase
110 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

din banca de itemi IPIP-Ro nu este formularelor care ajung la participanți. Este
recomandată, impactul acestui proiect asupra astfel posibilă dezvoltarea de caiete de testare
psihologiei muncii și organizaționale este și de foi de răspuns separate, precum și
probabil mic, cel puțin la nivel de practică. personalizarea formularelor cu logo-uri sau
Dorim să credem însă că impactul proiectului alte însemne ale proiectului de cercetare.
este mare la nivelul cercetării: experiența Pentru fiecare scală IPIP-Ro a fost
noastră directă în cercetare și contactul cu calculat indicele de consistență Cronbach
cercetători tineri ne-a arătat că, mult prea des, alfa și limitele intervalului de încredere
cercetări cu potențial se blochează din cauza pentru acesta. Aceste valori descriu
inexistenței unor instrumente de măsurare cu fidelitatea măsurării pentru eșantionul
caracteristici măcar acceptabile. Credem că, utilizat, care conține preponderent studenți
de vreme ce psihologii specializați în (N = 282). Scalele care prezintă un nivel bun
psihologia muncii și organizațională sunt nivel de fidelitate sunt acelea pentru care
printre cei mai orientați către măsurare limita inferioară a intervalului de încredere a
cantitativă, realizată cu ajutorul testelor indicelui Cronbach alfa este de .70. Valoarea
psihologice, impactul proiectului IPIP-Ro va indicelui Cronbach alfa pentru unele dintre
fi mai mare în rândul acestei specializări. scale se află sub pragul general acceptat de
.70. Acestea trebuie să fie utilizate cu reținere
Recomandări pentru utilizatori și atenție, precum și cu o recunoaștere
explicită a caracterului lor experimental.
Accesibilitatea scalelor induce tendința de a Utilizarea scalelor pe alte eșantioane de
utiliza un număr mare dintre acestea în aceeași participanți, cu caracteristici diferite, poate
cercetare. Acest lucru conduce la situația în produce indici de consistență internă diferiți.
care este administrat un foarte mare număr de Ca urmare, este absolut necesar ca fidelitatea
itemi, ceea ce generează reacții de respingere măsurării să fie recalculată și raportată cu
din partea participanților. Astfel, ceea ce poate ocazia fiecărei utilizări. Ignorarea acestui
să pară un avantaj (număr mare de scale), se aspect poate afecta concluziile cercetării. Un
transformă cu ușurință într-o sursă de eșec nivel redus al fidelității înseamnă o eroare de
pentru cercetare. Este recomandabil să se măsurare mai mare, care are drept efect direct
definească cât mai exact variabilele cercetării, diminuarea puterii testelor statistice
alegându-se doar acele scale IPIP-Ro care (reducerea șansei de confirmare a ipotezelor
acoperă cu adevărat constructele vizate. Acest cercetării).
lucru este mai simplu de fapt în cazul scalelor
IPIP-Ro decât pentru majoritatea
chestionarelor consacrate: pentru scalele IPIP- Limitări
Ro nu există nici o obligație de administrare Dorim să menționăm și un număr de limitări
”la pachet” cu alte scale, pe când în cazul unui ale acestui studiu. În primul rând, dorim să
chestionar consacrat este de obicei obligatorie menționăm o serie de limitări care țin de
administrarea integrală, neputând fi selectate eșantionul utilizat pentru cercetare. Volumul
doar unele scale, care sunt de interes. Așadar, eșantionului nu este foarte mare; de asemenea
subscalele IPIP-Ro pot fi utilizate și de sine eșantionul utilizat este unul de conveniență în
stătător. care femeile sunt puternic supra-reprezentate.
Scalele sunt prezentate într-o formă brută, Studenții, în majoritatea lor în domeniul
sub forma unei liste de itemi, pentru fiecare psihologie sau științe ale comunicării, au fost
item indicându-se de asemenea modul de de asemenea supra-reprezentați în studiu;
cotare (cu semnul minus sunt marcați itemii aceștia constituie un grup relativ omogen nu
care trebuie cotați invers). Forma de aplicare doar în ceea ce privește vârsta ci și în ceea ce
a fiecărei scale trebuie realizată de utilizator, privește interesele. Modalitatea de culegere a
prin prelucrarea fișierelor oferite de IPIP-Ro. datelor (online) e posibil să fi distorsionat de
Aceasta presupune cel puțin adăugarea asemenea compoziția eșantionului către
instructajului minimal și a variantelor de persoane familiarizate cu instrumentele
răspuns, dar include, de preferat, și digitale. În fine, faptul că participanții la studiu
personalizarea în alte aspecte ale au putut să completeze răspunsurile lor la
Adaptarea românească a Setului Internațional de Itemi de Personalitate: IPIP-Ro 111

itemi în mai multe sesiuni a introdus o serie de variabile diferite, va fi în măsură să genereze,
variabile al căror efect este imposibil de în timp, dovezi din ce în ce mai solide cu
cuantificat, dar care țin de contextele diferite privire la calitățile și deficiențele lor. Pentru
în care a fost realizată completarea în diferitele atingerea acestui scop, ne propunem să
sesiuni. Chiar dacă nu considerăm importantă stimulăm și să susținem dezvoltarea unei
continuarea culegerii de date cu scopul de a comunități a utilizatorilor IPIP-Ro.
genera norme, este ideal ca scalele IPIP-Ro să Considerăm că articolul prezent este un pas
fie studiate și pe baza unui eșantion important în această direcție.
reprezentativ, care să permită comparații mai
riguroase între diverse grupuri demografice. Received December 10, 2014
În al doilea rând, traducerea itemilor nu a Revision received February 11, 2015
putut fi rafinată pentru scale specifice. Accepted March 1, 2015
Rafinarea itemilor pentru ca exprimarea lor
să fie optimă în surprinderea semnificațiilor
unor anumite scale este de dorit, însă acest
lucru nu poate fi realizat decât prin studii References
concentrate direct asupra respectivelor scale.
Allport, G. W. (1960). Becoming: Basic Considerations
Astfel de inițiative au existat deja în România for a Psychology of Personality. New Haven: Yale
și încurajăm astfel de studii, țintite spre University Press.
perfecționarea unor anumite scale din cadrul Ashton, M. C., Lee, K., Perugini, M., Szarota, P., De
IPIP-Ro. Vries, R. E., Di Blas, L., Boies, K., & De Raad, B.
(2004). A Six-factor Structure of Personality-
În al treilea rând, încurajăm studii de descriptive Adjectives: Solutions from Psycholexical
validitate, atât în ceea ce privește validarea de Studies in Seven Languages. Journal of Personality
construct (convergentă și divergentă) cît și de and Social Psychology, 86, 356-366.
criteriu (concurentă și predictivă). Validarea Baldasaro, R. E., Shanahan, M. J., & Bauer, D. J. (2013).
Psychometric properties of the mini-IPIP in a large,
de construct convergentă este importantă, în nationally representative sample of young adults.
mod special pentru scalele care afirmă Journal of Personality Assessment, 95, 74-84.
corespondență cu scale consacrate din Barrick, M. R, & Mount, M.K. (1991). The Big Five
chestionare consacrate. Nu avem detalii la personality dimensions and job performance: A meta-
analysis. Personnel Psychology, 44, 1-26.
acest moment privind amploarea acestei Block, J. (1995). A contrarian view of the five-factor
corespondențe pentru scalele IPIP-Ro și approach to personality description. Psychological
astfel de date ar fi binevenite. Validarea de Bulletin, 117, 187-215.
criteriu, sub ambele forme, ar fi și ea Buss, D. M., & Craik, K. H. (1980). The frequency
concept of disposition: Dominance and prototypically
importantă pentru că nu avem detalii privind dominant acts. Journal of Personality, 48, 379-392.
performanța psihometrică și utilitatea Buss, D. M., & Craik, K. H. (1986). The act frequency
scalelor IPIP-Ro în activitatea profesională. approach and the construction of personality. In A.
Studii pe ocupanți de posturi de muncă, pe Angleitner, A. Furnham, & G. van Heck (Eds.),
Personality psychology in Europe: Vol. 2. Current
candidați și pe alte eșantioane ar fi binevenite trends and controversies (pp. 141-156). Lisse, The
în acest context. Netherlands: Swets & Zeitlinger.
Conn, S.R., & Rieke, M. L. (1994). The 16PF fifth edition
technical manual. Champaign, IL: Institute for
Concluzie Personality and Ability Testing.
Costa, P.T., & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO
Proiectul IPIP-Ro, la fel ca și proiectul Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-
original IPIP, nu își propune să furnizeze Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual.
instrumente psihologice elaborate complet, la Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
nivelul maxim al standardelor științifice. Donnellan, M. B., Oswald, F. L., Baird, B. M., & Lucas
(2006). The Mini-IPIP Scales: Tiny-yet-effective
Scalele sunt oferite într-un stadiu de measures of the Big Five Factors of Personality.
dezvoltare minimal. Responsabilitatea Psychological Assessment 18, 192-203.
argumentării calităților știintifice ale scalelor Ehrhart, K. H., Roesch, S. C., Ehrhart, M. G., & Kilian, B.
revine în întregime utilizatorilor. Utilizarea (2008). A test of the factor structure equivalence of
the 50-item IPIP Five-factor model measure across
acestor instrumente pe diferite categorii de gender and ethnic groups. Journal of Personality
subiecți, în condiții diferite și în relație cu Assessment 90, 507-516.
112 Dragoș Iliescu, Marian Popa, Roxana Dimache

Eysenck, H. J., & Eysenck, M. W. (1985). Personality and Measures of Personality Traits and Other Individual
individual differences: a natural science approach. Differences (http://ipip.ori.org/). Internet Web Site.
Plenum: New York. International Test Commission (2008). International Test
Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public- Commission Guidelines for Translating and Adapting
domain, personality inventory measuring the lower- Tests. [http://www.intestcom.org].
level facets of several five-factor models. In I. Maples, J. L., Guan, L., Carter, N. T., & Miller, J. D.
Mervielde, I. Deary, F. De Fruyt, & F. Ostendorf (2014). A Test of the International Personality Item
(Eds.), Personality psychology in Europe, Vol. 7 (pp. Pool representation of the Revised NEO Personality
7-28). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University Inventory and development of a 120-item IPIP-based
Press. measure of the five-factor model. Psychological
Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Assessment, 26, 1070-1084.
Ashton, M. C., Cloninger, C. R., & Gough, H. C. Markey, P. M., & Markey C. N. (2009). A brief
(2006). The International Personality Item Pool and assessment of the interpersonal circumplex: The
the future of public-domain personality measures. IPIP-IPC. Assessment 16, 352-361.
Journal of Research in Personality, 40, 84-96. Markey, P., Anderson, J. M., & Markey, C. (2013). Using
Gough, H. G., & Bradley, P. (1996). The California Behavioral Mapping to Examine the Validity of the
Psychological Inventory Manual (Third Edition). IPIP-IPC. Assessment 20, 165-174.
Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. McAbee, S. T., & Oswald, F. L. (2013). The criterion-
Gow, A. J., Whiteman, M. C., Pattie, A., & Deary, I. J. related validity of personality measures for predicting
(2005). Goldberg's 'IPIP' Big-Five factor markers: GPA: a meta-analytic validity competition.
Internal consistency and concurrent validation in Psychological Assessment 25, 532-544.
Scotland. Personality and Individual Defferences, 39, Megargee, E. I., Bogart, P., & Anderson, B. J. (1966).
317-329. Prediction of leadership in a simulated industrial task.
Guion, R. M., & Gottier, R.F. (1965). Validity of Journal of Applied Psychology, 50, 292-295.
Personality Measures in Personnel Selection. Ones, D. S., Viswesvaran, C., & Dilchert, S. (2005).
Personnel Psychology, 18, 135-164. Personality at work: Raising awareness and
Hambleton, R. K. (2005). Issues, Designs, and Technical correcting misconceptions. Human Performance, 18,
Guidelines for Adapting Tests into Multiple 389-404.
Languages and Cultures. In R. K. Hambleton, P. F. Pitariu, H. & Iliescu, D. (2004). Inventarul Psihologic
Merenda, & C. D. Spielberger (eds.) Adapting California – CPI260-Ro [Romanian adaptation of the
Educational and Psychological Tests for Cross- California Psychological Inventory], Psihologia
Cultural Assessment (pp. 3-38). New Jersey: Resurselor Umane, 2, 40-49.
Lawrence Erlbaum. Rusu, S., Maricuțoiu, L. P., Macsinga, I., Vîrgă, D., &
Hough, L. M. (1998). Personality at work: Issues and Sava, F. A. (2012). Evaluarea personalității din
evidence. In M. D. Hakel (Ed.), Beyond multiple perspectiva modelului Big Five. Date privind
choice: Evaluating alternatives to traditional testing adaptarea chestionarului IPIP-50 pe un eșantion de
for selection (pp. 131-166). Mahwah, NJ: Lawrence studenți romani. Psihologia Resurselor Umane, 10,
Erlbaum. 39 -56.
Hough, L., & Dilchert, S. (2010). Personality: Its Schneider, R. J., Hough, L. M., & Dunnette, M. D. (1996).
Measurement and Validity for Employee Selection. Broadsided by broad traits: How to sink science in
In J. L. Farr & N. T. Tippins (Eds.), Handbook of five dimensions or less. Journal of Organizational
Employee Selection (pp. 299-319). New York: Behavior, 17, 639-655.
Routledge. Tett, R. P., Jackson, D. N., & Rothstein, M. (1991).
Hough, L.M., & Furnham, A. (2003). Use of personality Personality measures as predictors of job
variables in work settings. In W.C. Borman, D. R. performance: A meta-analytic review. Personnel
Ilgen & R. J. Klimoski (Eds.). Handbook of Psychology, 44, 703-742.
psychology. Vol. 12: Industrial and organizational Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., & Camac, C. (1988).
psychology. (pp. 131-169). Hoboken, NJ: John Wiley What lies beyond E and N? Factor analyses of scales
& Sons. believed to measure basic dimensions of personality.
International Personality Item Pool: A Scientific Journal of Personality and Social Psychology, 54, 96-
Collaboratory for the Development of Advanced 107.