Sunteți pe pagina 1din 79

R E P U B L I C A M O L D O V A

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

A.09.04
EXPLOATAREA ŞI POSTUTILIZAREA CONSTRUCŢIILOR

CP A.09.04:2014

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2014
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP A.09.04:2014
ICS 93.010

Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor


Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări
CZU

Cuvinte cheie: gestionarea deşeurilor, utilizare sustenabilă,valorificare și reciclare,exigențe esențiale

Preambul

1 ELABORAT de ICŞP „INMACOMPROIECT” S.A.: arh.ing. A. Boșneaga.

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii


CT-C 09 "Normative şi standarde metodico-organizatorice", procesul-verbal nr. 09 din 25.07.2014.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor


nr.107 din 28.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. XX, art. XX), cu aplicare
din 01.01.2015.

4 ELABORAT PENTRU PRIMA DATĂ

MDRC, 2014 EDIŢIE OFICIALĂ

II
CP A.09.04:2014

Cuprins

1 Domeniu de aplicare …………………………………………………. .....................................1


2 Referinţe normative ……………………………………………………. ...................................2
3 Termeni și definiții ………………………………………………………. ..................................2
4 Dispoziţii generale………………………………………………………. ..................................2
5 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări...............................................................3
5.1 Dispoziții generale. .................................................................................................3
5.2 Prevenirea producerii de deşeuri din construcţii ....................................................5
5.3 Acumularea şi colectarea/precolectarea deşeurilor. ..............................................6
5.4 Transportarea deşeurilor. .......................................................................................6
5.5 Recepţionarea deşeurilor din construcţii la rampa de deșeuri ...............................7
5.6 Depozitarea deşeurilor din construcţii.în rampe .....................................................7
6 Atribuţii și responsabilități în domeniul gestionării deşeurilor din construcții
și demolări ...........................................................................................................................9
6.1 Atribuții și responsabilități ale autorităţilor administraţiei publice centrale
și ale autorităților locale. ......................................................................................................9
6.2 Atribuții și responsabilități ale operatorilor economici .............................................9
7 Cerinţe esenţiale la efectuarea lucrărilor de desfiinţare
a construcţiilor .....................................................................................................................10
8 Stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii
şi demolări ...........................................................................................................................12
8.1 Tipul și volumul deșeurilor admise la stocare .........................................................12
8.2 Criterii de selecţie a amplasamentului ....................................................................12
8.3 Metode de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări stocate temporar. .....14
8.4 Cerinţe generale privind controlul şi administrarea facilităţii ..................................14
8.5 Cerinţe privind stocarea deşeurilor nepericuloase. ................................................14
8.6 Vehicule și echipamente specializate .....................................................................15
8.7 Autorizarea facilităţii de stocare. .............................................................................15
8.8 Operarea și întreţinerea facilităţii ............................................................................16
8.9 Transportul deşeurilor. ............................................................................................16
8.10 Recepţia deşeurilor. ................................................................................................17
8.11 Manipularea deşeurilor. ..........................................................................................17
8.11.1 Dispoziții generale. .................................................................................................17
8.11.2 Descărcarea/încărcarea deşeurilor. .......................................................................17
8.11.3 Stocarea deşeurilor. ...............................................................................................17
8.12 Întreţinerea locului stabilit pentru stocarea temporară a deşeurilor
nepericuloase din construcţii şi demolări. ..............................................................18
8.13 Protecţia împotriva incendiilor. ...............................................................................19
8.14 Restaurarea amplasamentului la condiţiile iniţiale şi închiderea facilităţii ..............19

III
CP A.09.04:2014

9 Stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări și soluri


contaminate ........................................................................................................................ 19
9.1 Tipul și volumul deșeurilor admise la stocare. ....................................................... 19
9.2 Criterii de selecție a amplasamentului ................................................................... 20
9.3 Cerinţe generale privind controlul şi administrarea facilităţii ................................. 21
9.4 Cerințe privind stocarea deșeurilor periculoase. ................................................... 22
9.5 Vehicule și echipamente specializate .................................................................... 23
9.6 Autorizarea facilităţii de stocare. ............................................................................ 23
9.7 Operarea și întreținerea facilității ........................................................................... 23
9.8 Transportul deșeurilor. ........................................................................................... 24
9.9 Recepţia deşeurilor. ............................................................................................... 25
9.10 Manipularea deşeurilor. .......................................................................................... 26
9.10.1 Dispoziții generale. ................................................................................................ 26
9.10.2 Descărcarea deşeurilor. ......................................................................................... 26
9.10.3 Stocarea deşeurilor. ............................................................................................... 27
9.10.4 Încărcarea deşeurilor. ............................................................................................ 27
9.11 Protecţia împotriva incendiilor................................................................................ 27
9.12 Restaurarea amplasamentului la condiţiile iniţiale şi închiderea facilităţii ............. 28
10 Măsuri privind protecţia muncii, sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător .................. 28
Anexa 1 (normativă) Noțiuni de bază utilizate în prezentul cod practic ……. .................... 30
Anexa 2 (informativă) Lista deșeurilor din construcții și demolări, inclusiv
deșeurile periculoase ….................................................................. 32
Bibliografia .......................................................................................................................... 34
Traducerea autentică a documentului în limba rusă ................................................................... 35

IV
CP A.09.04:2014

Întroducere

Prezentul Cod practic este elaborat, pentru prima dată, în realizarea prevederilor Legii nr.1347 din 09
octombrie 1997 ”Privind deşeurile de producţie şi menajere” și se referă la modul de gestionare a
deşeurilor din construcţii şi demolări. Codul practic are ca scop principal reducerea ponderii deşeurilor
provenite din construcţii şi demolări, prin asigurarea unui sistem eficient de depozitare temporară și
separare la locul producerii, de creștere a gradului de valorificare și reciclare ale deșeurilor și
reducerea gradului de periculozitate ale acestora asupra mediului și sănătăţii populaţiei în vederea
respectării exigenței esențiale privind calitatea în construcții ”D - igiena, sănătatea oamenilor,
refacerea şi protecţia mediului înconjurător” conform art. 6 al Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996
privind calitatea în construcții și în conformitate cu principiile privind gestionarea deșeurilor stabilite în
Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013 și conform prevederilor Acordului de Asociere dintre
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o
parte, și Republica Moldova.
Prezentul Cod practice este ajustat cu prevederile Directivei nr. 2008/98/EC privind deşeurile şi de
abrogare a anumitor directive; Directivei nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase; Directivei nr.
99/31/EC privind depozitarea deşeurilor; Deciziei nr. 2000/532/CE privind lista deşeurilor, amendată
de Decizia Comisiei nr. 2001/119 (care înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi
Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase); Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate
pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului.

V
CP A.09.04:2014

C O D P R A C T I C Î N C O N S T R U C Ţ I I
Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor
Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări

Эксплуатация и постутилизация конструкций


Порядок обращения с отходами строительства и сноса

Exploitation and post-use building


Сonstruction and demolition waste management

Data punerii în aplicare: 2015-01-01

1 Domeniul de aplicare
1.1 Prezentul Cod practic conține cerințe și prevederi generale privind modul de gestionare a
deşeurilor din construcţii şi demolări și se aplică la:

- activitățile de proiectare, amenajare a teritoriului şi alte acţiuni urbanistice;

- expertiză tehnică a construcțiilor existente și verificarea documentației de proiect;

- construire, reconstruire, consolidare, extindere, modernizare, conservare, protejare, reparaţie,


schimbarea destinației, demolare, demontare, dezafectare, alte activități asemănătoare în construcții
de orice natură, inclusiv în infrastructura de transport sau edilitară, din care rezultă deşeuri;

- gestionarea deşeurilor, care include: colectarea, sortarea, stocarea preliminară, ambalarea,


transportarea la o instalaţie de tratare a deşeurilor, recepţionarea, recuperarea, depozitarea,
utilizarea, prelucrarea, comercializarea, înhumarea, etc.

1.2 Prevederile prezentului Cod practic sunt destinate autorităţilor administraţiei publice centrale şi
locale, agenţilor economici (indiferent de forma juridică de organizare), proprietarilor, investitorilor şi
persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi în construcții pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3 Prevederile prezentului Cod practic se aplică și în cazul unor dezastre naturale (cutremure de
pămînt, alunecări de teren, inundaţii, uragane, incendii, etc.) care au condus la producerea unor astfel
de deşeuri.

1.4 Prevederile prezentului Cod practic nu se aplică la:

- restaurarea clădirilor şi construcţiilor, ce se referă la monumente de istorie şi cultură;

- obiecte de infrastructură militară, obiecte ale securităţii de stat, penitenciare şi alte obiecte
similare;

- soluri (în situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate;

- soluri necontaminate și alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităților de


construcție, în cazul în care este sigur că respectivul material va fi utilizat pentru construcții în starea
sa naturală și pe locul de unde a fost excavat;

- deșeuri radioactive;

- deșeuri rezultate în urma activităților de prospectare, extracție, tratare și stocare a resurselor


minerale, precum și a exploatării carierelor.

1
CP A.09.04:2014

2 Referinţe normative
În prezentul Cod practic se fac referințe la următoarele documente normative:

NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al


documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi
principale.
NCM A.08.01-2014 Organizarea construcţiilor.
NCM A.09.02-2005 Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit,
comunale şi social-culturale.
NCM B.01.02-2005 Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare,
avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a
teritoriului
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация,
идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

NOTĂ – La utilizarea acestui Cod practic este oportun de a verifica valabilitatea documentelor normative conform Catalogului
documentelor normative (DN) în construcţii actualizat în fiecare an, cu situaţia la 1 ianuarie a anului curent, conform indicatorilor
informativi, publicaţi în anul curent, precum şi valabilitatea/actualizarea sau anularea funcţionării standardului respectiv pe site-
ul www.standard.md.
Dacă documentele normative de referinţă au fost înlocuite (modificate), atunci la utilizarea actualului Cod practic trebuie utilizate
aceste documentele normative. Dacă documentul de referinţă a fost anulat fără înlocuire, atunci, poziţia în care se face trimitere
la acesta este utilizată în măsura în care nu afectează aceste referinţe.

3 Termeni şi definiţii

Noțiunile şi definiţiile utilizate în prezentul Cod practic sunt prezentate în anexa A.

4 Dispoziţii generale

4.1 La realizarea activităților menționate în 1.1 al prezentului Cod practic trebuie menținute
conform [1], următoarele cerințe esențiale:

C - siguranţă la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

F - protecţia împotriva zgomotului,

precum și:

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, conform [2].

4.2 Construcţiile trebuie demolate astfel încît utilizarea deşeuilor să fie sustenabilă şi să asigure în
special următoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi părţilor componente,


după demolare;

b) durabilitatea construcţiilor;

c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul.

4.3 Autoritaţile competente pentru protecţia mediului stabilesc condiţii privind gestionarea
deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări în cadrul autorizaţiei pentru gestionarea deşeurilor,

2
CP A.09.04:2014

emise pentru proiectele publice sau private care se supun evaluării impactului asupra mediului,
conform reglementărilor legale.

4.4 La realizarea activităților menționate la 1.1 al prezentului Cod pracic, inclusiv și în cazul unor
dezastre naturale, gestionarea, sortarea, tratarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se
efectuează de către agenții economici autorizați, în baza contractelor încheiate cu autoritatea
administraţiei publice locale.

4.5 Agenţii economici autorizaţi de autoritățile stabilite, în cap.II al Legii [3], să desfăşoare
activităţi de colectare, transportare, depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sînt
obligaţi să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor generate în cadrul activităţilor proprii pentru următoarele
categorii de deşeuri din construcţii şi demolări:

a) inerte (beton, amestecuri de beton, cărămizi, ţigle, materiale ceramice, lemn, sticlă,
materiale plastice, asfalturi, amestecuri metalice/nemetalice, cabluri, deșeuri de dragare, resturi de
balast, ciment, material de construcție pe bază de gips, etc);

b) periculoase (materiale de construcţie/izolante cu conţinut de azbest, plumb, materiale


de construcţii contaminate cu substanţe periculoase, pămînt excavat din amplasamente periculoase,
produse gudronate, etc);

4.6 Lista deşeurilor din construcţii şi demolări, inclusiv deșeurile periculoase este stabilită reieșind
din [4] și prezentată în anexa B.

4.7 Se interzice reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase prin diluarea sau
amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un
nivel mai mic decît nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.

5 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări


5.1 Dispoziții generale

5.1.1 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, cu aplicarea ierarhiei deșeurilor în ordinea
priorităților, cuprinde activităţile de:

- prevenire/minimizare generare deșeuri;

- pregătire pentru reutilizare;

- reciclare;

- alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică, etc);

- eliminare a deșeurilor care nu pot fi valorificate.

5.1.2 Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor din construcții și demolări


revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte” sau după caz,
producătorilor în conformitate cu principiul “responsabilitatea producătorului” [5].

5.1.3 Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări se realizează direct de către titularul
activităţii prin mijloace proprii sau prin transferarea responsabilităţii unei terţe părţi autorizată de către
o autoritate competentă în conformitate cu [3] pentru desfașurarea activităţii/activităţilor de colectare,
sortare, transport, tratare, valorificare, eliminare şi/sau depozitare a deşeurilor provenite din construcţii
şi demolări.

5.1.4 Modul de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări trebuie să fie inclus în
documentația de proiect și deviz pentru construcţia/desfiinţarea unui obiect, elaborată conform
NCM A.07.02.

3
CP A.09.04:2014

5.1.5 Proprietarii, beneficiarii/investitorii și proiectanții trebuie să stabilească obiective de reducere a


deşeurilor din construcții și demolări de la faza de elaborare a studiului de fezabilitate și la întocmirea
temei pentru elaborarea proiectului pentru construcții sau desființare.

5.1.6 Deşeurile din construcţii şi demolări vor fi supuse proceselor de reciclare şi recuperare,
procesării, neutralizării şi pre-tratării în staţii de sortare. Ele pot înlocui unele produse folosite la lucrări
de construcţii.

Utilizarea principalelor deşeuri din construcţii şi demolări, care au fost supuse proceselor de reciclare
şi recuperare, procesării, neutralizării şi pre-tratării în staţii de sortare, sunt indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

Denumirea deşeului provenit


Mod de utilizare ca material reciclat
din construcţii sau demolări

Covor asfaltic Mărunţit, utilizat într-o nouă reţetă de covor asfaltic sau ca strat de bază
la drumuri

Beton - Mărunţit, utilizat ca structură de umplere, strat de bază pentru drum

- Îndepărtarea fierului beton, mărunţire şi utilizare ca agregat pentru


beton

Compartimentări de lemn - Mărunţite, utilizate ca umplutură

- Curăţate, tăiate, utilizate pentru generarea de energie

- Utilizat ca fibre pentru produse de lemn

- Utilizat în agricultură ca amendament pentru sol

Şindrile asfaltice Utilizate la pavarea cu asfalt, ca strat de bază pentru drumuri sau ca şindrile
asfaltice

Pereţi de gips - carton - După îndepărtarea cartonului şi mărunţire, utilizat


pentru realizarea unor noi pereţi
- După mărunţire, utilizat ca produs de absorbţie

Metale (cupru, oţel, aluminiu) Reciclate, utilizate la fabricarea metalelor respective

Ambalaje de hârtie Reciclate în noi produse de hârtie

Plastice Reciclate în noi produse din plastic

Vegetaţia din şantierul de Mărunţită, utilizată ca compost


construcţie sau demolare

Sticla Reciclată în fibre de sticlă sau utilizată în locul nisipului ca material de pavare

5.1.7 Deşeurile din construcţii şi demolări care au fost supuse proceselor de reciclare şi recuperare,
procesării, neutralizării şi pre-tratării în staţii de sortare şi vor fi destinate pentru utilizare în construcţii
trebuie să fie supuse certificării conformităţii în modul stabilit.

5.1.8 Generatorii de deşeuri au obligaţia de a sorta separat, selectiv, deşeurile din construcţii,
inclusiv și a celor de la recultivarea carierilor, şi de depozitare temporară a acestora pentru a fi
reutilizate.

4
CP A.09.04:2014

5.1.9 Desfiinţarea (demolarea) unei construcţii ce genereaza peste 10 tone de deşeuri se va efectua
concomitent cu organizarea procesului de recuperare şi reciclare a deşeurilor de construcţie pentru a
obţine agregate secundare şi alte materiale de construcţie pentru utilizare ulterioară.
5.1.10 Colectarea, transportarea, stocarea şi tratarea deşeurilor periculoase se realizează în baza
autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor eliberate de către organul central de specialitate al
administraţiei publice în domeniul protecţiei mediului conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea
condiţiilor stabilite în autorizaţie şi asigurarea urmăririi şi controlului deşeurilor periculoase, începînd cu
producerea acestora şi pînă la destinaţia finală.
5.1.11 Deşeurile rezultate din construcţii, care nu sunt poluate, cum ar fi pamîntul şi rocile excavate în
cadrul lucrărilor de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităţilor de mediu, la alte lucrări de
construcţie, în amenajări hidrotehnice, construcţia drumurilor etc.

5.2 Prevenirea producerii de deşeuri din construcţii

5.2.1 Proprietarii, beneficiarii/investitorii, agenţii economici, prin intermediul proiectanţilor, elaborează


proiectul de management al deşeurilor, specifice fiecărui şantier (în funcţie de tipul şi mărimea
construcţiei care generează cantităţi ridicate de deşeuri, tipul şantierului - demolare, demolare şi
construcţie, construcţie pe un teren viran, tipurile de deşeuri care sunt generate ş.a.) ca parte
componentă a documentaţiei de proiect pentru construcţii/demolări, care conţin măsuri necesare la toate
etapele şi anume la:

a) etapa de concepţie/analiza resurselor;

b) etapa de proiectare;

c) etapa de selectare a furnizorilor de produse pentru construcţii;

d) etapa de ”pre-construcţie”/demolare, daca este cazul;

e) etapa de construcţie;

f) evidenţa exactă cu privire la cantităţile de deşeuri generate şi costul real al gestionării


acestora, etc.

5.2.2 Proprietarii, beneficiarii/investitorii, agenţii economici prin intermediul proiectanţilor, contribuie la


prevenirea şi reducerea deşeurilor din construcţii prin:

a) evitarea de demolări inutile prin efectuarea evaluării atente a construcţiilor existente şi


încercarea integrării acestora în noul proiect;

b) calcularea cît mai precisă a necesarului materialelor de construcţii, utilizarea materialelor


de construcţie de dimensiuni standard (tip), în măsura în care este posibil, pentru a reduce generarea de
resturi la montarea acestora prin tăiere;

c) evitarea materialelor de finisaj, acolo unde este posibil, care sunt sensibile la deteriorare,
contaminare, expunerea la mediu, care creşte volumul potenţial de deşeuri în şantier;

d) adoptarea soluţiilor de execuţie care să prevadă utilizarea de materiale reciclate sau


recuperate;

e) promovarea eco-design-ului (integrarea sistematică a aspectelor de mediu în proiectarea


produselor în scopul îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestora pe toată durata ciclului lor de viaţă)
şi alte măsuri;

f) depozitarea şi manipularea atentă a materialelor pe şantier cu asigurarea securităţii la


locul de muncă;

g) micşorarea efectelor nocive ale deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, sau
conţinutul de substanţe nocive ale materialelor şi produselor, ş.a.

5
CP A.09.04:2014

5.3 Acumularea şi colectarea/precolectarea deşeurilor

5.3.1 Acumularea şi colectarea/precolectarea, depozitarea provizorie a deşeurilor din construcţii și


demolări se efectuează de către generatorul deşeurilor în conformitate cu documentaţia de proiect,
verificată și aprobată în modul stabilit.

5.3.2 Generatorul va:

a) acumula deşeurile separat în locuri special amenajate în conformitate cu tipurile şi


categoriile individuale ale acestora;

b) precolecta deşeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate acoperite,


proprii sau puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare;

c) transmite deşeurile numai persoanelor autorizate pentru recepţionarea sau depozitarea


și gestionarea lor.

5.3.3 Generatorul de deşeuri este în drept să utilizeze o parte sau întreg volumul de deşeuri din
construcţii în cazul autorizării de către organele de mediu.

5.3.4 Produsele care conţin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi
amestecate cu celelalte deşeuri şi se realizează astfel încît să nu se degaje fibre din material. Personalul
care realizează această operaţie va purta echipament de protecţie conform [18].

5.3.5 Este interzisă depozitarea deşeurilor provenite din activitatea de construcţii şi demolări în
recipientele sau containerele în care se depun deşeurile municipale.

5.3.6 Containerele în care se precolectează produsele rezultate din construcţii şi demolări care au
caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenţionale distinctive utilizate pentru avertizare
în cazul substanţelor otrăvitoare şi inscripţionarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".
Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparţinînd producătorului de deşeu, în spaţiu
îngrădit.

5.4 Transportarea deşeurilor

5.4.1 Transportarea deşeurilor de construcţie la rampa autorizată se efectuează de către generator,


întreprinderea specializată de transport sau persoane fizice cu autobasculante acoperite, alte
automobile, deşeurile fiind ambalate în containere specializate, lăzi, saci.

5.4.2 Toate mijloacele de transport/utilajele folosite vor fi spălate şi curăţate la ieşirea pe drumurile
publice în locurile prevăzute în compartimentul proiectului de organizare a lucrărilor de construcții din
documentația de proiect conform NCM A.08.01, coordonată și verificată în conformitate cu [1].

5.4.3 Vehiculele trebuie încărcate astfel încît deşeurile din construcţii și demolări să nu fie vizibile şi
să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe drumurile publice.

5.4.4 Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condiţiile de drum, structura localităţii şi
structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea cu tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor
accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor.

5.4.5 Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea
populaţiei şi a mediului, aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

5.4.6 Nu se permite abandonarea deşeurilor în sistemele de drenaj şi obiective acvatice, depozitarea


(înhumarea) şi prelucrarea lor pe teritoriul zonelor de protecţie a bazinelor şi a cursurilor de apă, în
zonele de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă potabilă şi a apeductelor, în spaţii de
recreere, rezervaţii naturale şi parcuri, precum şi în fîşiile de protecţie ale căilor ferate şi rutiere.

6
CP A.09.04:2014

5.5 Recepţionarea deşeurilor din construcţii la rampa de deșeuri


5.5.1 Recepţionarea şi acceptarea deşeurilor din construcţii se efectuează de către operatorul de
servicii în modul stabilit prin [6].

5.5.2 Întreprinderea, organizaţia autorizată pentru recepţionarea deşeurilor din construcţii va:

a) dispune provizoriu de un teren în calitate de rampă (depozit, poligon) pentru


recepţionarea, sortarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii, amenajat în conformitate cu cerinţele
normative în vigoare;

b) asigura sortarea deşeurilor pe tipuri şi categorii;

c) deţine spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, în condiţiile


prevăzute de legislaţia în vigoare;

d) utiliza pentru sortarea deseurilor, tehnologii si instalaţii care îndeplinesc condiţiile legale
privind funcţionarea acestora;

e) deține lista deşeurilor admise pentru recepţionare şi depozitare provizorie la rampă


aprobată de autorităţile pentru resurse naturale şi de mediu în comun cu serviciile teritoriale ale Centrului
Naţional de Sănătate Publică;

f) publica lista şi condiţiile de colectare sau recepţionare a deşeurilor şi nu va primi alte


tipuri de deşeuri;

g) întreprinde măsuri corespunzătoare pentru prevenirea poluării terenurilor adiacente a


rampei, inclusiv pătrunderea apelor meteorice din afara teritoriului;

h) ţine evidenţa deşeurilor, completa şi prezenta anual rapoartele statistice;

i) asigura accesul liber al autorităţilor de control la inspectarea obiectului şi va prezenta


documentele şi informaţia completă şi veridică managementului deşeurilor.

5.5.3 Operatorii depozitelor de deşeuri, la primirea deşeurilor, trebuie şa respecte următoarele


proceduri de recepţie:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi


natura lor, precum şi date privind identitatea producătorului sau a deţinătorului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz,


verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător;

c) menținerea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor


depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului, iar în cazul
deşeurilor periculoase, a localizării precise a acestora în depozit;

d) operatorul rampei de deșeuri oferă întotdeauna o confirmare scrisă de primire pentru


fiecare livrare acceptată în rampă.

5.5.4 Nu se admit pentru recepţionare deşeurile de construcţie obţinute în urma demolărilor


încăperilor folosite anterior în scopuri de producţie, utilizare şi păstrare a substanţelor toxice (depozite
pentru pesticide, reactive chimice, secţii galvanice, alte substanţe şi deşeuri toxice).

5.6 Depozitarea deşeurilor din construcţii în rampe


5.6.1 Reglementarea activităţii privind depozitarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor
legislaţiei de mediu în vigoare prin emiterea autorizaţiei pentru gestionarea deşeurilor conform [3], [7]
și [10].

5.6.2 Amplasarea şi înfiinţarea depozitelor pentru deşeuri din construcţii, rampelor, precum şi a
staţiilor de transfer, se fac ţinînd seama de prevederile strategiilor regionale de gestionare a

7
CP A.09.04:2014

deșeurilor, documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului conform [6], [8] și cerințelor normative
NCM B.01.02 și СНиП 2.07.01.

5.6.3 Operatorii economici generatori de deşeuri din construcţii și demolări, care operează propriile
depozite, evidenţiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea
şi închiderea depozitului de deşeuri.

5.6.4 Depozitarea deşeurilor neutralizate se face cu respectarea condiţiilor impuse de tehnologia de


depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deşeuri stabilite de autoritatea
administraţiei publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deşeurile provenite din construcţii şi
demolări.

5.6.5 În cazul depistării substanţelor periculoase în componenţa deşeurilor recepţionate,


transportatorul este obligat să le evacueze la locul de destinaţie stabilit de autoritățile pentru mediu.

5.6.6 În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care preda deşeurile o confirmare
scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit.

5.6.7 În cazul în care deşeurile nu sunt acceptate în depozit, operatorul va informa autorităţile
administraţiei publice centrale și locale în domeniul mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile.

5.6.8 Depozitul trebuie amplasat şi proiectat astfel încît să corespundă condiţiilor necesare pentru
prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafaţă.

5.6.9 Fiecare rampă de gunoi este clasificată în una dintre următoarele categorii:

– rampe de gunoi pentru deşeuri inerte;

– rampe de gunoi pentru deşeuri nepericuloase;

– rampe de gunoi pentru deşeuri periculoase.

5.6.10 La înfiinţarea depozitelor de deşeuri se va ţine cont de:

a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement,


cursuri de apă, ape stătătoare şi de alte zone rurale sau urbane;

b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;

d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;

e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.

5.6.11 Documentaţia de proiect a rampei pentru deşeurile din construcţii, suplimentar, va include:

a) măsuri de protecţie a apelor, solului, inclusiv cerinţele faţă de edificarea, amenajarea,


organizarea zonei de protecţie şi a zonei sanitare stabilite în documentaţia de urbanism;

b) recomandări privind sortarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii;

c) cerinţe faţă de condiţiile de muncă şi igienă a personalului angajat, avizat de organele


abilitate din teritoriu.

5.6.12 Recepţionarea, depozitarea temporară, sortarea şi înhumarea deşeurilor din construcţii se va


desfăşura pe platforme separate din terenul atribuit, în afara căilor de acces public şi a zonei adiacente.

5.6.13 Produsele de construcţie, obţinute în urma sortării deşeurilor din construcţii se utilizează pentru
reîntroducerea lor în circuitul economic şi pot servi ca materie primă secundară şi se predau

8
CP A.09.04:2014

întreprinderilor de achiziţionare şi reciclare, salvate şi reutilizate în şantierele de construcţii, sau la alte


construcţii, sau reciclate.

5.6.14 Pe teritoriul rampei poate fi organizată activitatea de reciclare a materialelor de construcţii din
deşeurile sortate în baza unui proiect elaborat şi avizat în modul stabilit de [8] și [13].

5.6.15 Deşeurile sortate, provenite din construcţii şi demolări care sunt inerte, sunt acceptate în
sectoarele amenajate în depozitele de deşeuri inerte, conform criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare stabilite în legislaţia în vigoare.

5.6.16 Deşeurile periculoase din construcţii cu conţinut de azbest, pot fi acceptate şi în depozite
pentru deşeuri nepericuloase cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

6 Atribuţii și responsabilități în domeniul gestionării deşeurilor din construcții


și demolări

6.1 Atribuții și responsabilități ale autorităţilor administraţiei publice centrale și locale


6.1.1 Autorităţile competente cărora le revin atribuţii şi responsabilităţi în ceea ce priveşte
gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări sunt organele administraţiei publice centrale în
domeniul mediului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul sănătăţii, similare celor stabilite în [1], [3], [7],
[9] și [11] și autoritățile publice locale în conformitate cu [3] și [12].

6.1.2 Autoritățile publice locale la emitera certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de


construire/demolare, emise în condițiile [13], informează titularul activităţii de construcţii privind
gestionarea deşeurilor provenite din construcții și demolări, la obligaţia acestuia de a valorifica sau
evacua deșeurile prin mijloacele proprii sau ale serviciilor de salubrizare, precum și indică de a:

a) respecta ierarhia gestionarii deşeurilor, stabilită conform 5.1.1 al prezentului Cod practic;

b) ţine evidenţa cantitativă a diferitelor categorii de deşeuri inclusiv cele sortate provenite
din lucrările de construcţii şi demolări de pe amplasamentul respectiv conform prevederilor legale, înainte
ca acestea să fie transportate, depozitate sau valorificate/reciclate;

c) sorta deşeurile provenite din lucrările de pe amplasamentul respectiv, la locul de


producere - direct pe șantier sau în exteriorul șantierului (într-un centru de sortare);

d) preda deşeurile reciclabile rezultate din execuţia lucrărilor unor unităţi specializate în
vederea recuperării sau valorificării;

e) transporta deşeurile nereciclabile rezultate din execuţia lucrărilor în spaţiul special


amenajat pentru depozitare;

f) prevedea măsuri speciale de asigurare şi organizare a gestionarului de deşeuri din


construcţii a sistemului propriu de tratare/eliminare a deşeurilor, dacă acestea nu pot fi preluate de unităţi
specializate din sistemul organizat în acest scop.

6.2 Atribuții și responsabilități ale operatorilor economici


6.2.1 Operatorii economici și persoane fizice producători de deşeuri de construcţii și demolări,
precum şi operatorii economici specializaţi în conceperea şi proiectarea activităţilor tehnologice ce pot
genera astfel de deşeuri au obligațiuni stabilite prin [3], precum și urmatoarele responsabilități:

a) să deţină autorizaţie privind gestionarea deșeurilor, emisă în condiţiile legii;

b) să valorifice la maximum deşeurile provenite din producţia proprie, iar în cazul în care
acest lucru este imposibil, să le predea unităţilor de achiziţionare sau de prelucrare;

9
CP A.09.04:2014

c) să adopte, de la faza de conceptie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de


eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor;

d) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantitaţilor de deşeuri rezultate din


activităţile sale;

e) să nu amestece deşeurile periculoase cu deşeuri nepericuloase;

f) să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

g) să sorteze separat deşeurile din construcţii şi demolări şi de depozitare temporară a


acestora pentru a fi reutilizate şi a acelor care vor fi transportate pentru eliminare;

h) să realizeze obiectivele naţionale de reciclare/valorificare a deşeurilor provenite din


activităţi de construcţii conform [14];

i) să ia masurile necesare astfel încît eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de


respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei, a mediului şi a prezentului Cod practic;

j) să raporeze autorităţilor locale pentru protecţia mediului cantităţile de deşeuri provenite


din activităţile de construcţii.

6.2.2 Operatorii care asigură activitatea de colectare şi transport al deşeurilor au urmatoarele


obligaţii:

a) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să


rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie,
cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii în vigoare;

b) să foloseasca traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sanătătea
populaţiei şi a mediului, aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

c) să nu abandoneze deşeuri pe traseu şi să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor


sau pe cele existente pe traseul de colectare şi transport, cu excepţia celor periculoase.

7 Cerinţe esenţiale la efectuarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiilor


7.1 Intervenţiile în timp şi de desfiinţare (demolare) a construcţiilor se vor efectua cu respectarea
cerinţelor stipulate în NCM A.09.02 și [15].

7.2 Desfăşurarea activităţilor şi lucrărilor din etapa de desfiinţare a construcţiei se efectuează pe


baza unui proiect, care va include un compartiment/proiect de management al deșeurilor din construcții și
demolări, elaborat în temeiul expertizei tehnice şi a autorizaţiei de desfiinţare. Proiectul/compartimentul
lucrărilor trebuie verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţi în modul stabilit.

7.3 Contractantul este responsabil pentru mijloace, metode, tehnici şi procedurile de construcţie,
care includ metode de demolare a construcţiilor şi de eliminare a deşeurilor.

7.3.1 Metodele de demolare actuale sunt:


- tehnologii de demolare manuale;
- tehnologii de demolare mecanizate;
- tehnologie de demolare cu jet de apă sub presiune;
- tehnologie de demolare mecanică prin explozii controlate.

7.4 Metoda aleasă trebuie să fie compatibilă cu amplasamentul clădirii, natura solului, forma
exterioară şi interioară a clădirii, capacitatea portantă.

7.5 Măsurile de intervenţie prin demolări prevăd:

10
CP A.09.04:2014

a) demolarea parţială (demontare) – reducerea numărului de nivele şi/sau înlăturarea unor


porţiuni de construcţie, inclusiv elemente de faţadă, cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau
care prezintă risc ridicat de dezlocare şi/sau prăbuşire;

b) demolarea totală a construcţiei - îndepărtarea completă a structurilor prin dezmembrare


sau distrugere.

7.6 Dupa executarea lucrarilor de demolare trebuie efectuată refacerea şi amenajarea terenului.

7.7 Proprietarii și proiectanții:

a) proiectanții asigură, prin soluţiile tehnice şi tehnologice adoptate, respectarea


prevederilor acordurilor, avizelor şi autorizaţiei de desfiinţare, a condiţiilor tehnice de calitate
corespunzătoare cerințelor esenţiale, precum şi un grad cît mai ridicat de valorificare a materialelor şi
produselor rezultate din demontare şi demolare;

b) asigura elaborarea şi verificarea proiectelor în modul stabilit de legislație;

c) obţin de la autorităţile competente acordurile, avizele necesare şi autorizaţia de


desfiinţare;

d) proprietarii informează Inspecţia de Stat în Construcţii privind începerea lucrărilor,


conform [13];

e) proprietarii asigura expertizarea tehnică a construcţiei, care trebuie supusă desfiinţării, şi


a vecinătăţilor, după caz;

f) proprietarii încredinţează elaborarea proiectelor şi execuţia lucrărilor din etapa de


desființare numai agenţilor economici autorizaţi cu activităţi în construcţii;

g) proprietarii urmăresc, prin responsabili tehnici atestaţi și supravegherea de autor,


respectarea condiţiilor de calitate, stabilite în proiect, recondiţionarea şi reciclarea în grad cît mai ridicat a
materialelor şi produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcţiei, excluderea amestecării
deşeurilor din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri înainte de eliminarea acestora prin
depozitare;

h) proprietarii urmăresc, prin responsabili tehnici atestaţi, ca depozitarea deşeurilor


provenite din construcţii şi demolări, inclusiv cele sortate şi tratate, să fie efectuată în locaţii autorizate;

i) asigură recepţia lucrărilor.

7.8 Executanţii lucrărilor trebuie să:

a) execute lucrările de demolare/demontare numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare şi a


proiectului verificat în modul stabilit de [13];

b) execute lucrările de demolare/demontare selectiv cu îndepărtarea materialelor


contaminate și a oricăror elemente non-structurale ale construcției (ferestre, uși, sisteme de
încălzire/răcire/climatizare, deşeuri periculoase etc.), urmată de separarea materialelor reciclabile (beton,
căramizi, țigle, lemn, sticlă etc.);

c) execute lucrările de sortare direct pe șantier (separate la sursă) sau în exteriorul


șantierului (într-un centru de sortare);

d) realizeazeze condiţiile de calitate prevăzute în proiect şi în documentele normative în


vigoare;

e) asigure instruirea personalului asupra procesului tehnologic, succesiunea fazelor şi


operaţiilor, măsurilor de protecţie a muncii;

f) ia măsuri de protecţie a vecinătăţilor prin evitarea transmiterii vibraţiilor puternice sau a


şocurilor, degajării cantităţilor mari de praf, precum şi prin asigurarea acceselor necesare la aceste
vecinătăţi;
11
CP A.09.04:2014

g) supună recepţiei lucrările care corespund proiectului şi cerinţelor documentelor


normative în vigoare.

8 Stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări

8.1 Tipul și volumul deșeurilor admise la stocare


8.1.1 Deşeurile nepericuloase din construcţii şi demolări sunt admise la stocare temporară la locul de
generare cu realizarea separării prealabile pe amplasamentul șantierului și cu transportarea ulterioară la
depozitele de deşeuri ori la operatorii economici autorizați care oferă servicii de tratare.

8.1.2 Categoriile de deșeuri nepericuloase din construcţii şi demolări admise la stocarea temporară
sunt prezentate în anexa B.

8.1.3 Deșeurile nepericuloase din construcţii şi demolări care sunt interzise la stocarea temporară
sunt:

- deşeurile asimilabile deşeurilor menajere, rezultate din activităţile desfăşurate pe


amplasamentele de stocare, acestea pot fi stocate pe amplasament în locuri special amenajate;

- deşeurile lichide;

- deşeuri industriale nepericuloase provenite din instalaţii dezafectate.

8.2 Criterii de selecţie a amplasamentului


8.2.1 Deşeurile din construcţii şi demolări, conform anexei B, ГОСТ 30775, [19], [20] şi [21], sunt
stocate la locul de generare cu transportarea ulterioară la depozitele de deşeuri ori la operatorii
economici care oferă servicii de valorificare sau tratare (recuperare resturi metalice, concasare beton şi
cărămizi), sau cu tratarea deşeurilor la locul de generare (pe amplasamentul pe care se realizează
construcţia sau demolarea).

8.2.2 Posibilităţi de stocare temporară a deşeurilor rezultate, sunt următoarele:

a) în cazul demolării controlate:

- stocarea deșeurilor se realizează practic la locul de demolare, din motivul că transferul acestora
într-o zonă special desemnată în vederea stocării nu este fezabil din cauza cantităţilor foarte mari
generate;

- stocarea materialelor care pot fi reutilizate/reciclate se realizează într-o zonă special


desemnată, în containere metalice;

b) în cazul demolării fără tratare la locul de generare, stocarea deşeurilor amestecate se


realizează acolo unde au loc operaţiile de desfiinţare;

c) în cazul demolării clasice cu tratare la locul de generare:

- stocarea deşeurilor amestecate se realizează acolo unde au loc operaţiile de demolare şi de


concasare;

- stocarea materialelor care eventual au fost separate în procesul de concasare şi care pot fi
reciclate se realizează într-o zonă special desemnată, în containere metalice;

d) în cazul activităţilor de construcţii, în planul de organizare a construcției (POC) trebuie să


fie prevăzute zone de stocare temporară a deşeurilor din construcţii cu respectarea prevederilor
NCM A.08.01. Stocarea se poate realiza în grămezi sau în containere metalice (în funcţie de cantităţile
generate).

12
CP A.09.04:2014

8.2.3 Criteriile de selectare a zonelor de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase, zone aflate în
limitele amplasamentelor pe care se realizează activităţi de construcţii şi/sau demolări sunt prezentate în
tabelul 2.

Tabelul 2

Caracteristiсa Destinație

Tip facilitate Facilitate pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din


construcţii şi demolări.

Mărimea zonei de stocare În funcţie de dimensiunile amplasamentului pe care se realizează operaţiile


de construcţii şi demolări şi de volumul de lucrări desfăşurate.

Servicii realizate Stocare, sortare preliminară.

Locaţie, acces şi rute de Drum de acces care să fie practicabil şi în condiţii meteorologice
transport nefavorabile.

Utilităţi În cazul zonelor de stocare a deșeurilor, trebuie să fie asigurat accesul


autocisternelor cu apă.
Containere metalice (eventual acoperite), pentru stocarea temporară a
materialelor reciclabile.

8.2.4 Locul pentru recepţionare, sortare şi stocare temporară trebuie să fie amenajat conform
documentaţiei de proiect elaborată în baza unui Certificat de urbanism și conform NCM A.07.02 şi
verificată în modul stabilit. Documentaţia de proiect/proiectul de management al deșeurilor va include
planul privind modul de monitorizare a activităţilor de gestionare internă a deşeurilor.

8.2.5 La stabilirea locului pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi
demolări se va tine cont de:

a) distanţele de la locul stocării deşeurilor pînă la zonele de locuit şi de agrement existente,


cursuri de apă ş.a.;

b) existenţa unor ape subterane, sau zone naturale protejate în localitate;

c) condiţiile geologice si hidrogeologice din zona respectiva;

d) riscul producerii de inundatii, tasari, alunecari de teren sau avalanşe;

e) protejarea naturii şi a patrimoniului cultural din localitate.

8.2.6 Documentaţia de proiect al locului de stocare temporară a deşeurilor din construcţii şi demolări
va include:

a) cerinţele faţă de edificarea, amenajarea, organizarea zonei de stocare temporară a


deşeurilor, descopertarea solului vegetal depozitat temporar și apoi recultivat în taluzuri sau folosit pentru
amenajarea peisagistică a altor zone;

b) recomandări privind sortarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii;

c) cerinţe faţă de condiţiile de muncă şi igienă a personalului angajat.

8.2.7 Locurile pentru stocarea temporară a deşeurilor trebue să corespundă următoarelor cerinţe:

a) locurile pentru depozitarea temporară a deşeurilor trebuie să fie în nemijlocita apropriere


de locul generării;

b) dimensiunea terenului trebuie stabilită prin calcul, care să permită amplasarea acestora.

13
CP A.09.04:2014

8.2.8 Perioada de existenţă a facilitaţii de stocare temporară este strict legată de perioada de
desfăşurare a activităţilor de demolare, respectiv construcţie, stabilită în cadrul autorizaţiei de
construcţie/demolare.

8.3 Metode de reciclare a deşeurilor din construcţii şi demolări stocate


temporar
8.3.1 Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate prin utilizarea următoarelor metode:

a) sortarea preliminară la locul de generare în containere sau grămezi;

b) utilizarea de echipamente pentru concasare şi cernere pentru reciclarea betonului


şi cărămizilor şi altor deşeuri similare.

8.4 Cerinţe generale privind controlul şi administrarea facilităţii


8.4.1 Obiectivele administrării şi controlului amplasamentului de stocare temporară a deşeurilor
nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări sunt:

a) asigurarea controlului accesului pe amplasament;

b) monitorizarea vehiculelor ce tranzitează amplasamentul;

c) evitarea incidentelor în stocare cu impact asupra mediului şi a sănătăţii şi stabilirea de


măsuri de intervenţie în cazul producerii acestora.

8.4.2 Modul de administrare şi control a facilităţii de stocare temporară este prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

Obiect Cantitate Dimensiune Notă

Clădire administrativă de - - Zona de stocare temporară nu deţine o clădire


pază administrativă. Se vor utilize facilităţile
amenajate în cadrul organizării de şantier.

Parcare pentru camioane - - - Zona de stocare temporară nu deţine o parcare


la intrarea pe amplasament pentru autovehicule. Se vor utiliza facilităţile
amenajate în cadrul organizării de şantier.

Indicatoare Potrivit - Montate în locuri cu vizibilitate, utilizare semne


cerinţelor standard. Zonele de amplasare a containerelor
pentru deşeuri sortate preliminar semnalizate.

Amplasamentul: În jurul Înălţime Zona de stocare temporară nu este delimitată


împrejmuire, iluminare amplasa- suplimentar de faţăde de restul şantierului.
mentului - 2.5 m

Sistem colectare ape - - În cazul în care există, se utilizează sistemul


pluviale amplasamentului.

8.5 Cerinţe privind stocarea deşeurilor nepericuloase


8.5.1 Stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se realizează în
general în grămezi sau containere de metal de capacitate mare (de exemplu 10 m.cub).

8.5.2 Stocarea temporară a deşeurilor de construcţii rezultate din demolarea clasică se va face
direct pe amplasamentul construcţiei, pe sol (pe fundaţia existentă). Se vor lua măsuri pentru ca:

a) amplasamentul de stocare să nu afecteze căile de acces;


b) grămezile de deşeuri să fie stabile.

14
CP A.09.04:2014

8.5.3 În cazul existenţei pe amplasament a unei zone betonate/asfaltate, se recomandă amplasarea


containerelor de stocare în această zonă.

8.5.4 Se recomandă ca pentru fiecare categorie de deşeuri reciclabile în parte să se asigure un


container separat, şi anume pentru:

- sticlă;

- metal;

- plastic;

- lemn;

- alte resturi de materiale de construcţii.

8.5.5 Containerele vor fi amplasate astfel încât să fie permis accesul pentru realizarea operaţiilor de
descărcare şi pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele
vor fi etichetate cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt destinate. De regulă containerele
vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice să spele deşeurile sau să se
acumuleze în containere.

8.6 Vehicule și echipamente specializate


8.6.1 Principalele tipuri care pot fi utilizate pentru transportul deşeurilor nepericuloase rezultate din
activităţile de construcţii şi demolări sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Tip vehicul Utilizare Cerinţe tehnice

Încărcător frontal Pentru încărcarea deşeurilor din Operator autorizat


construcţii şi demolări în mijloacele de
transport

Buldozer Pentru gruparea deşeurilor, eliberarea


căilor de acces

Remorci şi containere Pentru stocarea deşeurilor din construcţii Acoperit în timpul transportului
şi demolări şi transportul acestora la
facilităţile de tratare sau eliminare

Autocamioane cu bena Îndepărtarea deşeurilor din construcţii şi Operator autorizat


basculantă demolări de pe amplasament
Acoperit în timpul transportului

Camion cisternă Control pulberi şi protecţie împotriva Operator autorizat


incendiilor

Containieră Transportul containerelor de diferite Operator autorizat


dimensiuni.
În cazul transportului de moloz,
containerul trebuie acoperit.

8.6.2 În condiţiile în care operatorul economic consideră că se poate realiza tratarea pe


amplasament a deşeurilor nepericuloase în vederea valorificării, se recomandă achiziţionarea unui
concasor mobil. Deşeurile sunt concasate şi cernute, rezultînd sorturi cu dimensiuni diferite. Părţile
metalice vor fi separate.

8.7 Autorizarea facilităţii de stocare


8.7.1 Amenajarea facilității de stocare se poate efectua numai în baza şi cu respectarea
prevederilor Certificatului de urbanism și Autorizaţii de construire/desființare, în

15
CP A.09.04:2014

Conformitate cu documentația de proiect, de urbanism şi de amenajare a teritoriului, avizate şi


aprobate conform legislaţiei în vigoare.

8.7.2 Indiferent de perioada de desfăşurare a lucrărilor de construcţii sau demolări, deşeurile


nepericuloase nu pot fi stocate temporar mai mult de 1 an, în cazul în care ulterior stocării sunt
eliminate, sau mai mult de 3 ani, în cazul în care urmează a fi tratate sau valorificate.

8.7.3 Pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma dezastrelor naturale, autorităţile
administraţiilor publice locale trebuie să desemneze amplasamente, care trebuie să fie autorizate din
punct de vedere al protecţiei mediului, cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.

8.8 Operarea și întreţinerea facilităţii


8.8.1 Stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări se poate face, în
funcţie de modul de realizare a demolării sau construcţiei în următoarele moduri:

a) direct pe amplasamentul obiectivelor demolate:

- deşeuri de materiale de construcţie în cazul demolărilor selective;

- deşeuri de sticlă, metal, lemn şi alte materiale de construcţii în cazul demolărilor clasice cu sau
fără tratare la locul de generare.

b) pe platforme pe care se aşează containere metalice pentru:

- deşeuri de sticlă, metal, lemn, plastic şi alte materiale de construcţii rezultate din demolarea
selectivă sau din demolarea cu tratare la locul de generare;

- deşeuri de materiale de construcţii în amestec rezultate din activităţile de


construcţii.

8.8.2 Pe platforme se pot amplasa şi containere pentru colectarea deşeurilor de construcţii care pot
fi utilizate ca materii prime secundare, rezultate în urma sortării preliminare sau a tratării pe
amplasament. Tratarea pe amplasament este justificată în cazul generării unor cantităţi foarte mari de
deşeuri din demolări, existenţa echipamentelor pentru concasare şi/sau cernere permiţând
valorificarea imediată a deşeurilor rezultate (în special bucăţi de beton şi cărămizi).

8.8.3 La stocarea deşeurilor din construcţii şi demolări pot fi identificate următoarele proceduri de
operare:

- transportul deşeurilor pînă în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară;

- recepţia deşeurilor;

- manipularea deşeurilor în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (stocarea, încărcarea în


vederea transportului);

- livrarea deşeurilor.

8.9 Transportul deşeurilor


8.9.1 Transportul deşeurilor de la locul de producere pînă la locul de stocare se face doar pentru
deşeurile reciclabile (sticlă, metal, lemn) în cazul demolării selective sau a sortării preliminare realizată
imediat după demolarea obiectivului. Nu se efectuează transportul deşeurilor nereciclabile din
construcţii şi demolări, întrucât acestea se stochează temporar direct pe locul de generare.

8.9.2 Transportul se efectuează, în funcţie de cantităţile generate pe fiecare tip de deşeuri cu


mijloace manuale (saci, roabe, stivuitoare manuale) sau mecanizate (remorci, autocontainiere).

8.9.3 La selectarea modului de transport al deşeurilor între sursa de generare şi facilitatea pentru
stocare temporară trebuie evitate soluţiile de transport al deşeurilor în condiţii care ar putea duce la
poluarea factorilor de mediu prin împrăştierea deşeurilor, trebuind luate măsuri pentru asigurarea
stabilităţii acestora în mijloacele de transport.
16
CP A.09.04:2014

8.9.4 În timpul efectuării transportului cu mijloace manuale trebuie luate în seamă riscurile existente
pe amplasament, riscuri generate de: existenţa unor deşeuri având dimensiuni de gabarit mare şi
stabilitate precară, circulaţia unor mijloace mecanizate de mari dimensiuni care transportă sarcini
mari.

8.10 Recepţia deşeurilor


8.10.1 La recepţia deşeurilor din construcţii şi demolări se au în vedere următoarele considerente:

a) deşeurile de materiale de construcţii existente pe amplasamentul construcţiei în urma


operaţiilor de demolare se recepţionează în urma unei inspecţii vizuale pentru identificarea unor
potenţiale surse de pericol la manipulare (deşeuri de mari dimensiuni şi cu stabilitate precară) sau de
pericol de poluare (care nu au fost identificate la timpul potrivit, înainte de demolare);

b) deşeurile reciclabile rezultate în urma demolării selective sau a sortării preliminare sunt
supuse unei inspecţii vizuale la încărcarea în mijlocul de transport sau la descărcarea în containerele
de stocare specifice fiecărui tip;

c) nu se procedează la o cîntărire a deşeurilor pe amplasamentul obiectivului, dar se


poate proceda la o evaluare a volumelor de deşeuri stocate, prin raportare la volumul containerelor
sau se poate proceda la cântărirea deşeurilor la unităţile de valorificare/tratare.

8.10.2 În situaţia identificării unor deşeuri periculoase, acestea trebuie îndepărtate imediat (dacă
este posibil) de pe amplasamentul de stocare şi colectate în recipient (containere) special destinate
respectivei categorii de deşeuri periculoase.

8.11 Manipularea deşeurilor

8.11.1 Dispoziții generale


8.11.1.1 Manipularea deşeurilor pe amplasamentul facilităţii pentru stocarea temporară a deşeurilor
nepericuloase din construcţii şi demolări constă din:

a) descărcarea mijloacelor de transport a deşeurilor reciclabile în containerele de stocare;

b) stocarea în containere;

c) încărcarea deşeurilor de construcţii vrac sau a containerelor în/pe utilajele de transport


rutier.

8.11.1.2 Manipularea deşeurilor trebuie să se facă luînd în considerare masele şi gabaritul deşeurilor,
precum şi pericolele la manipularea unor obiecte cu forme neregulate sau a sticlei.

8.11.2 Descărcarea/încărcarea deşeurilor


8.11.2.1 Descărcarea deşeurilor reciclabile nepericuloase din demolări şi a deşeurilor din construcţii în
containerele de stocare specifice se face de regulă manual. Descărcarea se face din mijloacele de
transport manuale (roabe, saci, stivuitoare manuale) sau din remorci.

8.11.2.2 Încărcarea deşeurilor din construcţii de pe amplasamentul de stocare în mijloacele de


transport se face cu mijloace mecanizate adecvate (încărcătoare frontale, echipamente de ridicat sau
prin preluarea containerelor pe platforma autocontainierelor).

8.11.2.3 La efectuarea operaţiilor de descărcare şi încărcare trebuie evitată împrăştierea deşeurilor pe


sol.

8.11.3 Stocarea deşeurilor


8.11.3.1 Stocarea deşeurilor nepericuloase se realizează în containere speciale, în cazul deşeurilor
reciclabile rezultate din demolarea selectivă sau din sortarea preliminară şi în cazul deşeurilor
rezultate în timpul lucrărilor de construcţie.

17
CP A.09.04:2014

8.11.3.2 Containerele trebuie amplasate astfel încît să fie permis accesul facil pentru realizarea
operaţiilor de descărcare şi pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier.

8.11.3.3 Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt
destinate.

8.11.3.4 De regulă containerele vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice
să spele deşeurile sau să se acumuleze în containere.

8.11.3.5 Pe durata stocării, containerele trebuiesc supravegheate din punct de vedere al integrităţii
fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierii accidentale.

8.11.3.6 Se interzice umplerea în exces a containerelor.

8.11.3.7 Stocarea deşeurilor de construcţii rezultate din demolarea clasică se va face direct pe
amplasamentul construcţiei, pe sol (pe fundaţia existentă). Se vor lua măsuri pentru ca:

- amplasamentul de stocare să nu afecteze căile de acces;

- grămezile de deşeuri să fie stabile.

8.12 Întreţinerea locului stabilit pentru stocarea temporară a deşeurilor


nepericuloase
8.12.1 Întreţinerea locului pentru stocarea temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi
demolări constă în executarea unei serii de activităţi care să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi
echipamentelor aferente facilităţii.

8.12.2 Pentru întreţinerea locului pentru stocarea temporară a deşeurilor din construcţii şi demolări
se desemnează o persoană responsabilă cu supervizarea activităţii de stocare temporară.

Persoană responsabilă are următoarele obligații:

- primeşte rapoartele privind buna funcţionare a echipamentelor strict implicate în activitatea de


stocare temporară (de exemplu containere pentru stocarea deşeurilor reciclabile rezultate din
demolarea selectivă sau sortarea preliminară, etc);

- dispune evacuarea containerelor pline şi ia măsuri pentru înlocuirea containerelor care sunt
defecte;

- ia măsuri pentru asigurarea unui număr suficient de containere specifice fiecărui tip de deşeuri
şi pentru etichetarea conformă;

- verifică utilizarea fiecărui container în concordanţă cu destinaţia sa;

- asigurară întreţinerea dispozitivelor de prindere a containerelor în echipamentele de ridicare şi


descărcare. Asigurară inspecţii periodice pentru evitarea ruperii acestor dispozitive atunci cînd sunt în
funcţiune.

8.12.3 Toate echipamentele tehnologice au din fabricaţie instrucţiuni referitoare la mentenanţa


preventivă şi corectivă, la perioadele recomandate de intervenţie, subansamblele şi dispozitivele
asupra cărora trebuie să se intervină cu precădere, fazele tehnologice care impun o atenţie sporită
etc.

8.12.4 În vederea scurtării timpului consumat pentru mentenanţă corectivă trebuiesc stabilite
proceduri standard de intervenţie pentru echipamentele care prezintă un risc mai ridicat de defecţiuni
şi constituirea unui stoc de piese de schimb. Vor fi stabilite proceduri de intervenţie şi reglaj pentru:

- echipamente hidraulice (pompe, motoare, supape);

- echipamente de ridicat;

- containere.

18
CP A.09.04:2014

8.12.5 Sistemele de colectare a apelor poluate colectate de pe suprafeţele de stocare a deşeurilor


(în cazul în care acestea există) trebuiesc verificate periodic pentru asigurarea capacităţii de preluare
şi procesare primară la nivel maxim.

8.13 Protecţia împotriva incendiilor


8.13.1 Responsabilităţile operatorilor facilităţilor de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din
construcţii şi demolări în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi condiţiile de
securitate și sănătate în muncă care trebuie asigurate sunt similare celor aplicabile şantierelor de
construcţii [16].

8.13.2 Echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă precum:


stingătoarele de incendiu, stropitoarele de incendiu, stingătoarele cu spumă şi elementele de
semnalizare aferente trebuie incluse intr-un program de verificare periodic (în cadrul cerinţelor
specifice impuse de legislaţia în vigoare privind protecţia împotriva incendiilor).

8.14 Restaurarea amplasamentului la condiţiile iniţiale şi închiderea facilităţii.


8.14.1 La sfârşitul construcţiei, zona de stocare temporară din cadrul şantierului de
construcţii/demolări trebuie restaurată cît mai aproape de condiţiile iniţiale sau de condiţiile viitoare de
folosinţă pe care proprietarul terenului doreşte s-o atribuie acestei zone.

În acest sens:

a) deşeurile stocate temporar vor fi îndepărtate de pe amplasament prin transport la


instalaţia de eliminare finală sau de tratare;

b) containerele în care aceste deşeuri au fost stocate temporar vor fi decontaminate şi, în
cazul în care decontaminarea nu este fezabilă, sunt eliminate ca şi deşeuri nepericuloase;

c) zona va fi curăţată de eventualele reziduuri rămase de la deşeurile stocate;

d) se vor dezafecta eventuale îngrădiri efectuate în perioada construcţiei/demolării;

e) în funcţie de utilizările ulterioare, zona va fi acoperită cu un strat de sol fertil, asfalt,


beton etc.

8.14.2 Spaţiile de stocare temporară a deşeurilor nepericuloase din construcţii şi demolări vor fi
închise şi dezafectate odată cu terminarea activităţilor de şantier.

8.14.3 În vederea reducerii la minim a impactului asupra mediului atât în etapele de construcţie,
respectiv demolare, cât şi în etapa de dezafectare a zonei de stocare temporară a deşeurilor
nepericuloase din construcţii şi demolări este recomandată elaborarea unui Plan de management de
mediu, pentru gestionarea conformă a tuturor aspectelor de mediu care pot apărea.

9 Stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări


și soluri contaminate
9.1 Tipul și volumul deșeurilor admise la stocare

9.1.1 Deşeurile periculoase din construcţii şi demolări sunt admise la stocare temporară la locul de
generare sau pe un alt amplasament aparţinând operatorului economic, cu realizarea separării
prealabile pe amplasamentul șantierului și cu transportarea ulterioară la depozitele de deşeuri ori la
operatorii economici autorizați care oferă servicii de tratare.

9.1.2 Categoriile de deșeuri periculoase din construcţii şi demolări admise la stocarea temporară
sunt prezentate în anexa B.

9.1.3 Deșeurile periculoase din construcţii şi demolări care sunt interzise la stocarea temporară
sunt:

19
CP A.09.04:2014

- deșeurile asimilabile deșeurilor menagere, rezultate din activitățile desfășurate în/pe


instalațile/amplasamentele de stocare;
- deșeuri industriale periculase provenite din instalații dezafectate.

9.1.4 Solurile și pietrișurile contaminate cu substanțe periculoase pot fi tratate la locul de generare,
stocarea temporară realizându-se pe acelaşi amplasament.

9.1.5 Producătorul de deşeuri este obligat să efectueze analiza deşeurilor generate, în situaţia în
care există suspiciuni privind conţinutul de substanţe periculoase, pentru a determina natura acestor
substanţe, în scopul respectării condiţiilor de depozitare.

9.2 Criterii de selecţie a amplasamentului


9.2.1 Amplasamentele pentru stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi
demolări şi a solurilor contaminate se înfiinţează în general pe sau în apropierea amplasamentelor
unde au loc operaţiile de construcţie/demolare, respectiv decontaminare, ţinând cont de prevederile
prezentului Cod practic.

9.2.2 În tabelul 5 sunt prezentate criteriile de selectare a amplasamentului de stocare temporară a


deşeurilor periculoase, zone aflate în limitele amplasamentelor pe care se realizează activităţi de
construcţii şi/sau demolări.

Tabelul 5

Criterii pentru:
Caracteristica
Deşeuri periculoase din construcţii şi
Soluri contaminate
demolări

Tipul facilităţii Facilitate pentru stocarea temporară a deşeurilor Facilitate pentru stocarea
periculoase din construcţii şi demolări temporară a solurilor
contaminate
2
Mărimea zonei de În funcţie de dimensiunile amplasamentului pe Max. 1000 m - variază în funcţie
stocare care se realizează operaţiile de construcţii şi de mărimea suprafeţei care
demolări, de volumul de lucrări desfăşurate şi de trebuie decontaminată şi a grosimii
tipul şi folosinţa clădirilor demolate (de exemplu stratului de sol care trebuie
construcţiile rezidenţiale pot conţine cantităţi de decopertat.
deşeuri periculoase semnificativ mai mici
comparativ cu o construcţie industrială)

Servicii realizate Stocare, posibil sortare preliminară Stocare

Locaţie, acces şi rute Drum de acces care să fie practicabil şi în Drum de acces care să fie
de transport condiţii meteorologice nefavorabile practicabil şi în condiţii
meteorologice
nefavorabile.
În cazul realizării decontaminării
pe alt amplasament decît cel
unde a avut loc generarea, se va
evita tranzitul în zonele centrale
sau de locuit ale oraşului.

Condiţii Containere metalice de dimensiuni mari Cantităţi mari de soluri


acoperite. Este obligatorie securizarea contaminate. Suprafaţa
containerelor (de exemplu încuiere). impermeabilizată (exemplu
platforma betonată) prevăzută cu
În cazul cînd pe amplasament pe care se sistem de colectare a apelor
realizează operaţiile de construcţii/demolări există pluviale (rigole şi bazin).
o platformă betonată, se recomandă utilizarea
acesteia pentru stocarea containerelor. De Este necesară acoperirea zonei de
prevăzut acoperirea zonei de stocare a stocare temporară a solurilor
containerelor cu acoperiş metalic înclinat. contaminate – acoperiş metalic
înclinat.
De asigurat accesul în caz de incendiu. Deşeurile

20
CP A.09.04:2014

Tabelul 5, sfîrșit

Criterii pentru:
Caracteristica
Deşeuri periculoase din construcţii şi
Soluri contaminate
demolări
cu azbest se ambalează în pungi/folie de Cantităţi reduse de soluri
polietilenă înainte de a fi stocate în contaminate
containere.
Ambalare în saci, containere sau
Deşeurile ce conţin compuşi bifenili policloruraţi butoaie.
(PCB) trebuie stocate în incinte asigurate,
împrejmuite şi protejate împotriva infiltrării apei. Stocarea recipienţilor se
Pardoseala trebuie să fie acoperită cu o realizează pe o suprafaţă
substanţă rezistentă la acţiunea substanţelor impermeabilizată şi acoperită în
chimice. Uşile de acces trebuie etichetate. vederea evitării levigării
conţinutului în caz de precipitaţii.

9.2.3 Locul pentru stocare temporară trebuie să fie amenajat conform documentaţiei de proiect
elaborată în baza unui Certificat de urbanism emis conform [13] şi verificat în modul stabilit.
Documentaţia de proiect/proiectul de management al deșeurilor va include planul privind sistemul de
monitorizare a activităţilor de gestionare internă a deşeurilor.

9.2.4 Decopertarea solului vegetal se va face în limita strictului necesar, el fiind depozitat temporar
și apoi recultivat pe taluzuri sau folosit pentru amenajarea peisagistică a altor zone.

9.2.5 Perioada de funcţionare a facilităţii de stocare temporară a deşeurilor periculoase este strict
legată de perioada de desfăşurare a activităţilor de construcţie/demolare/decontaminare, stabilită în
cadrul autorizaţiei de construire/desființare.

În orice caz, perioada de stocare temporară nu trebuie să depăşească 1 an, în cazul în care deşeurile
periculoase din construcţii şi demolări urmează a fi eliminate, şi 3 ani, în cazul în care deşeurile
urmează a fi valorificate.

9.3 Cerinţe generale privind controlul şi administrarea facilităţii


9.3.1 Obiectivele administrării şi controlului amplasamentului de stocare temporară a deşeurilor
periculoase rezultate din construcţii şi demolări și a solurilor contaminate sunt:
a) asigurarea controlului accesului pe amplasament;
b) monitorizarea vehiculelor ce tranzitează amplasamentul;
c) respectarea standardelor privind protecţia mediului (pot fi evacuate din amplasament
numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului,
documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale, etc.);
d) evitarea incidentelor în stocare cu impact asupra mediului şi a sănătăţii şi stabilirea de
măsuri de intervenţie în cazul producerii acestora.

9.3.2 Modul de administrare şi control a facilităţii de stocare temporară este prezentat în tabelul 6.

Tabelul 6

Deşeuri periculoase din construcţii şi


Obiect Soluri contaminate
demolări

Clădire administrativă Nu este prevăzută o clădire administrativă care să deservească strict zona de stocare
de pază temporară. Se vor utiliza facilităţile amenajate în cadrul organizării de şantier.

Parcare pentru Zona de stocare temporară nu deţine o parcare pentru autovehicule. Se vor utiliza
camioane – la intrarea facilităţile amenajate în cadrul organizării de şantier. În cazul amplasamentelor din
pe amplasament mediul urban se va evita parcarea mijloacelor de transport aa deşeurilor pe drumurile
publice.

21
CP A.09.04:2014

Tabelul 6, sfîrșit

Deşeuri periculoase din construcţii şi


Obiect Soluri contaminate
demolări

Indicatoare Montate în locuri cu vizibilitate, utilizare Semnalizarea clară a amplasamentului de


semne standard. Zonele de amplasare a stocare a solurilor contaminate.
containerelor pentru deşeurile periculoase
clar delimitate şi semnalizate. Utilizare semne standard.

Amplasamentul: Zona de stocare temporară nu este Împrejmuirea facilităţii pentru stocarea


împrejmuire, iluminare delimitată suplimentar faţă de restul solurilor contaminate. Dacă facilitatea
amplasamentului. deserveşte şi terţe părţi se va prevedea un
punct de control acces.

Sistem colectare ape În cazul în care există, se utilizează Construirea unui sistem de colectare a
pluviale sistemul amplasamentului. apelor pluviale (rigole şi bazin). Epurarea
apelor colectate se va realiza pe
amplasament sau la o terţă parte, în
funcţie de soluţia tehnică aleasă până la
parametrii stabiliţi de normativele
respective.

Instalaţie de spălare - Amenajarea unei instalaţii pentru spălarea


vehicule oricăror componente ale utilajelor care
intră în contact cu solurile contaminate
înainte de ieşirea acestora din perimetrul
facilităţii.

9.4 Cerințe privind stocarea deșeurilor periculoase


9.4.1 Stocarea deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări se realizează în containere de
metal de mare capacitate. În cazul în care pe amplasamentul şantierului există o platformă betonată
ce poate fi utilizată (grad de înclinare redus, acces facil), se recomandă utilizarea acesteia pentru
amplasarea containerelor.

9.4.2 Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare. Nu este permisă
scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului.

9.4.3 Indiferent de modul de stocare (pe platforma betonată sau pe sol) este necesară asigurarea
acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii.
Este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise şi securizate.

9.4.4 Stocarea deşeurilor periculoase se realizează separat, pe categorii, în funcţie de


caracteristicile acestora şi de posibilităţile de identificare existente (personal cu experienţă şi
cunoştinţe în acest domeniu). Este recomandată stocarea separată a următoarelor mari categorii de
deşeuri periculoase:

- deşeuri ce conţin compuşi bifenili policloruraţi (PCB) (transformatoare, condensatori, materiale


textile impregnate cu ulei cu PCB etc.);

- deşeuri de azbest (plăci de azbociment utilizate la acoperirea clădirilor, materiale de izolaţii


etc.).

9.4.5 Deşeurile cu azbest stocate trebuie ambalate, în funcţie de dimensiune, în saci de plastic sau
folie de polietilenă. Sacii închişi şi etichetaţi se introduc în alţi saci de plastic rezistenţi şi transparenţi.
Containerul în care se depozitează deşeurile cu azbest trebuie să fie securizat (de ex. încuiat).

9.4.6 Stocarea deşeurilor ce conţin compuşi bifenili policloruraţi (PCB), trebuie să se realizeze în
incinte unde accesul persoanelor neautorizate este interzis. Incintele trebuie împrejmuite şi protejate
împotriva infiltrării apei, iar pardoseala trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea
substanţelor chimice şi la scurgerile de lichid, cu asigurarea obligatorie a accesului la mijloacele de

22
CP A.09.04:2014

stingere a incendiului. În cazul în care nu pot fi îndeplinite condiţiile de stocare la locul de generare,
deşeurile respective trebuie ambalate şi transportate în cel mai scurt timp la facilităţi de eliminare.

9.4.7 Stocarea solurilor contaminate în cantităţi mari se realizează pe platforme betonate, acoperite
și prevăzute cu canale pentru colectarea apei pluviale. În cazul în care cantităţile sunt reduse, solurile
contaminate se pot ambala în recipienţi impermeabili (containere, butoaie, saci) ce sunt stocaţi pe
suprafeţe impermeabilizate şi acoperite în vederea evitării levigării conţinutului în caz de precipitaţii şi
de deteriorare a recipienţilor.

9.4.8 Stocarea solurilor contaminate generate în cantităţi mici se poate realiza în saci de
dimensiuni mari de circa 1 tonă, în butoaie de 500 kg sau containere de 22 tone impermeabile.

9.4.9 Vehiculele şi recipienţii care au intrat în contact cu solurile contaminate trebuie spălate după
utilizare, iar apa folosită pentru spălare trebuie colectată şi epurată înainte de eliminare. Dacă este
necesar, lichidele de spălare colectate sunt trimise la o staţie de epurare fizico-chimică.

9.5 Vehicule și echipamente specializate


9.5.1 Manipularea și transportarea deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări şi a solurilor
contaminate se realizează cu echipamente de mare tonaj. Principalele tipuri care pot fi utilizate pentru
manipularea şi transportul deşeurilor periculoase rezultate din activităţile de construcţii şi demolări
sunt prezentate în tabelul 7.

Tabelul 7

Vehicule şi echipamente utilizate


Operaţie
Deşeuri periculoase din construcţii
Soluri contaminate
şi demolări

Stocare deşeuri Containere (10 – 36 m. cub). Saci de dimensiuni mari (1 tonă),


butoaie (500 kg), containere - toate
trebuie să asigure evitarea contactului
cu apa.

Încărcare deşeuri în Containiere, încărcătoare. Încărcător frontal pentru deşeurile


mijloace de transport vrac. Containieră.
Echipamente încărcare saci
şi butoaie.

Săpături şi excavaţii - Excavator.

Grupare deşeuri, eliberare Buldozere, încărcătoare.


-
căi de acces

Transportul deşeurilor Containiere, basculante. Autocamioane cu bena basculantă.


de pe amplasament Containiere.

Staţie spălare Spălare echipamente pentru excavaţii


şi transport şi a containerelor.

9.6 Autorizarea facilităţii de stocare


9.6.1 Amenajarea facilității de stocare se poate efectua numai în baza şi cu respectarea
prevederilor Certificatului de urbanism și Autorizaţii de construire/desființare, emise în temeiul [13], în
conformitate cu documentația de proiect, de urbanism şi de amenajare a teritoriului, avizate şi
aprobate conform legislaţiei în vigoare.

9.6.2 Solurile contaminate pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost
excavate sau, în cazul volumelor mari, pe amplasamente special amenajate.

23
CP A.09.04:2014

9.6.3 Proprietarul terenului contaminat trebuie să elaboreze proiectul ethnic pentru


curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

9.6.4 În cazul în care solurile contaminate sunt stocate temporar pe amplasamente individuale,
aceste facilităţi trebuie autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului pentru o perioadă
determinată de timp.

9.7 Operarea și întreținerea facilității


9.7.1 Stocarea temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări şi a solurilor
contaminate se efectuează în următoarele moduri:

a) pe platforme acoperite pe care se amplasează:

- deşeuri de azbest ambalate;

- containere (butoaie) pentru alte deşeuri periculoase din construcţii şi demolări;

- soluri contaminate în vrac sau ambalate în butoaie.

b) în incinte special destinate pe amplasamentul obiectivelor în cazul, deşeurilor de


materiale şi echipamente cu conţinut de PCB.

9.7.2 La stocarea deşeurilor din construcţii şi demolări şi a solurilor contaminate vor fi identificate
următoarele proceduri de operare:

a) transportul deşeurilor pînă în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (a se vedea


9.8);

b) recepţia deşeurilor (a se vedea 9.9);

c) manipularea deşeurilor în perimetrul facilităţii pentru stocare temporară (a se vedea


9.10);

d) livrarea deşeurilor (a se vedea 9.11).

9.7.3 Pentru fiecare facilitate trebuie stabilite reguli privind desfăşurarea activităţii, controlul şi
supravegherea acesteia și a bunei funcţionări a echipamentelor tehnologice prin asigurarea întreţinerii
acestora. În acest sens se elaborează planuri de inspecţie şi întreţinere, pentru fiecare echipament în
parte, ţinându-se cont de necesitatea asigurării unui anumit ritm/continuităţi în recepţia şi livrarea
deşeurilor, fără a periclita buna funcţionare a echipamentelor proprii.

9.7.4 Se vor stabili proceduri de intervenţie şi reglaj pentru:

a) utilaje pentru terasamente;

b) echipamente de ridicat;

c) containere.

9.7.5 Echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă precum: stingătoarele


de incendiu, stropitoarele de incendiu, stingătoarele cu spumă şi elementele de semnalizare aferente
trebuie incluse într-un program de verificare periodică în conformitate cu cerinţele specifice impuse de
legislaţia în vigoare.

9.7.6 Verificarea periodică a integrităţii şi stabilităţii acoperişurilor containerelor, pentru evitarea


contactului apei cu deşeurile periculoase.

9.7.7 Sistemele de colectare a apelor uzate/poluate strînse de pe suprafeţele de stocare a


deşeurilor trebuie verificate periodic pentru asigurarea capacităţii de preluare şi procesare primară la
nivel maxim. În caz de necesitate, infrastructura acestor sisteme trebuie curăţată şi decolmatată prin
acţionare cu apă sau solvenţi sau aer comprimat în funcţie de caracteristicile deşeurilor/nămolului
acumulat, după caz.

24
CP A.09.04:2014

9.8 Transportul deșeurilor


9.8.1 Transportul se efectuează, în funcţie de cantităţile generate pe fiecare tip de deşeuri cu
mijloace manuale (saci, roabe, stivuitoare manuale) sau mecanizate (remorci, autocontainiere).

9.8.2 La selectarea modului de transport al deşeurilor între sursa de generare şi facilitatea pentru
stocare temporară trebuie evitate soluţiile de transport al deşeurilor în condiţii care ar putea duce la
poluarea factorilor de mediu prin împrăştierea deşeurilor, trebuind luate măsuri pentru asigurarea
stabilităţii acestora în mijloacele de transport.

9.8.3 Proceduri de transport ale principalelor categorii de deşeuri periculoase din activităţile de
construcţii şi demolări de la locul de generare pînă la facilitatea pentru stocarea temporară:

a) deşeurile periculoase din construcţii şi demolări generate în timpul demolării controlate


vor fi încărcate la locul de generare în basculante (cu ajutorul încărcătoarelor) sau în containere şi
transportate cu aceste mijloace de transport pe platforma acoperită pentru stocare temporară;

b) pentru deșeurile de produse şi echipamente cu conţinut de PCB generate în prima etapă


a demolării controlate, se recomandă preluarea şi fixarea acestora pe paleţi şi transportul cu
motostivuitoare direct în incinta pentru stocare temporară, în cazul în care nu se asigură imediat
transportul către o instalaţie de tratare. Pentru materialele cu conţinut de PCB sau echipamentele de mici
dimensiuni, acestea vor fi dispuse în containere etanşe (butoaie), etichetate şi transportate cu mijloace
manuale sau mecanice până în incinta pentru stocare temporară;

c) deșeurile de azbest generate în prima etapă a demolării controlate trebuie ambalate la


locul de generare în folii de polietilenă sau saci de plastic închişi (în funcţie de dimensiune) introduse
într- un sac nou de plastic şi etichetate. Sacii sunt încărcaţi în containere închise, amplasate în
proximitatea locului de generare a deşeurilor de azbest;

d) solurile contaminate trebuie încărcate în basculante, containere etanşe sau în saci de


circa 1 m.cub (în cazul cantităţilor mici) şi transportate pe platformele specializate pentru stocare
temporară. În cazul frecvent în care transportul către facilitatea pentru stocare temporară se va face pe
drumuri publice, containerele şi sacii trebuie etichetate în conformitate cu cerițele normative, iar
transportul trebuie însoţit de documentaţia necesară (Formularul de expediţie şi transport şi Formularul
de aprobare a transportului), întocmită de către operatorul economic care are în responsabilitate solurile
contaminate.

9.9 Recepţia deşeurilor


9.9.1 La recepţia deşeurilor din construcţii şi demolări se au în vedere următoarele considerente:

a) echipamentele și materialele cu conţinut de PCB sunt recepţionate în incinta pentru


stocare temporară de către personalul de recepţie specializat. La recepţie se întocmeşte o Fişă de
evidenţă a stocării în care se precizează denumirea echipamentului cu conţinut de PCB şi date de
identificare (serie, numărul de înregistrare, producător), tipul deşeurilor din materialele cu conţinut de
PCB și cantitatea. În momentul recepţiei se verifică lipsa oricăror scurgeri, iar în cazul apariţiei lor
echipamentul este imediat ambalat în containere etanşe sau este amplasat pe paleţi prevăzuţi cu sertare
pentru colectarea scurgerilor. În fişa de evidenţă a stocării se menţionează existenţa sau lipsa a oricăror
scurgeri;

b) deşeurile de azbest sunt recepţionate lot cu lot în facilitatea de stocare temporară. În


cursul recepţiei, se verifică vizual integritatea ambalajelor, prezenţa etichetelor. Se întocmeşte zilnic o
Fişă de evidenţă a stocării, în care se menţionează tipul deşeurilor, cantitatea de deşeuri (sau numărul
ambalajelor conţinând deşeuri de azbest recepţionate în cursul zilei), modalitatea de stocare (tipul
containerului şi modul sau de identificare);

c) deşeurile periculoase din construcţii şi demolări (altele decît cele de mai sus) nu sunt
recepţionate lot cu lot în facilitatea pentru stocare temporară. Zilnic personalul de recepţie inspectează
vizual containerele destinate stocării acestor deşeuri, menţionând gradul de umplere a containerelor. Nu
se procedează la o cântărire a deşeurilor pe amplasamentul obiectivului. Evaluarea volumelor de deşeuri
stocate, prin raportare la volumul containerelor, sau cîntărirea deşeurilor se efectuează la unităţile de
valorificare/tratare. Se întocmeşte o Fişă de evidenţă a stocării pentru fiecare container în

25
CP A.09.04:2014

parte menţionându-se tipul deşeurilor stocate, data începerii stocării deşeurilor în respectivul
container, data umplerii containerului, data la care containerul este livrat către facilităţile de tratare sau
eliminare.

9.9.2 La recepţia solurilor contaminate se efectuează următoarele operaţiuni:

a) în situaţia în care deşeurile sunt aduse de pe alte amplasamente se verifică


documentele de transport şi cele care atestă că respectivul lot de deşeuri are drept destinaţie facilitatea
pentru stocare temporară;

b) se verifică documentele care prezintă caracteristicile solurilor contaminate, pentru a se


putea determina zona în care se va realiza stocarea temporară;

c) se face o determinare a cantităţii de deşeuri (prin cîntărire sau prin estimare);

d) se întocmeşte o Fişă de evidenţă a stocării în care se menţionează:

- tipul de deşeuri recepţionate;

- sursa de generare;

- cantitatea;

- data recepţiei;

- metoda de gestionare ulterioară;

- data limită la care lotul de deşeuri trebuie să fie evacuat din facilitatea pentru stocare
temporară.

9.10 Manipularea deşeurilor

9.10.1 Dispoziții generale


9.10.1.1 Manipularea deşeurilor pe amplasamentul facilităţii pentru stocarea temporară a deşeurilor
periculoase din construcţii şi demolări şi a solurilor contaminate constă în:

a) descărcarea mijloacelor de transport al deşeurilor reciclabile în containerele de stocare;

b) stocarea;

c) încărcarea deşeurilor de construcţii vrac sau a containerelor în/pe utilajele de transport


rutier.

9.10.1.2 Manipularea deşeurilor trebuie să se facă luînd în considerare masele şi gabaritul deşeurilor,
precum şi pericolele la manipularea unor obiecte cu forme neregulate sau a sticlei.

9.10.2 Descărcarea deşeurilor


9.10.2.1 După recepţie, deşeurile de echipamente cu conţinut de PCB transportate de la locul de
generare fixate pe paleţi, nu vor fi descărcate de pe aceştia, iar paleţii vor fi amplasaţi pe platforma
incintei pentru stocare temporară.

9.10.2.2 Deşeurile de materiale cu conţinut de PCB sau echipamentele de mici dimensiuni,


transportate de la locul de generare în containere, vor fi descărcate din mijlocul de transport manual
sau cu stivuitorul şi amplasate la locul de stocare.

9.10.2.3 Deşeurile cu conţinut de azbest transportate de la locul de generare în containere închise nu


vor fi descărcate din acestea. Containerele vor fi amplasate pe locul de stocare temporară cu utilaje
specializate (containieră sau stivuitor) ori manual, în funcţie de dimensiunea containerului. În situaţia
în care deşeurile de azbest sunt transportate de la locul de generare doar în saci de plastic, amplasaţi
pe paleţi sau pe un alt mijloc de transport, aceştia vor fi descărcaţi în containere. Descărcarea nu se
va face prin basculare dar prin manipulare bucată cu bucată şi aşezare în container, pentru a se evita
deteriorarea ambalajului.

26
CP A.09.04:2014

9.10.2.4 Descărcarea deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări se face prin basculare, direct în
containere de mare capacitate. În cazul în care deşeurile au fost puse în containere chiar la locul de
generare, acestea vor fi amplasate pe platforma facilităţii direct la locul de stocare temporară.

9.10.2.5 Descărcarea se face numai în containerele specifice respectivului tip de deşeuri.

9.10.2.6 Descărcarea solurilor contaminate se face prin basculare din mijlocul de transport sau din
containerele de mare capacitate în proximitatea platformei de stocare temporară pe rampa de
descărcare încărcare.
Nu se admite descărcarea direct pe sol, rampa de descărcare-încărcare trebuind să facă corp comun
cu platforma de stocare temporară.

9.10.2.7 La efectuarea operaţiilor de descărcare trebuie să se evite împrăştierea deşeurilor pe sol. În


caz că aceasta apare accidental, deşeurile sunt imediat adunate manual şi încărcate în containere.

9.10.3 Stocarea deşeurilor


9.10.3.1 Stocarea deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări trebuie să fie efctuată în:

a) containere deschise de mare capacitate (15-24 m.cub), care în timpul perioadei de


stocare trebuie să fie acoperite cu o prelată (chiar dacă sunt amplasate pe platforme acoperite);

b) containere de depozitare, modulare, de tip ISO în care sunt introduse containere de mai
mici dimensiuni (în cazul deşeurilor de materiale şi echipamente cu conţinut de PCB sau a deşeurilor din
azbest);

c) paleţi pentru echipamente cu conţinut de PCB. Echipamentul trebuie să fie bine fixat de
palet, iar acesta trebuie să fie aşezat pe o suprafaţă plană, orizontală.

9.10.3.2 Recipienţii şi paleţii vor fi amplasaţi astfel încât să fie permis accesul facil pentru realizarea
operaţiilor de descărcare şi pentru preluarea lor pe platformele mijloacelor de transport rutier.
Recipienţii vor fi etichetaţi cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt destinaţi.

9.10.3.3 Pentru asigurarea accesului la containere pe toată durata lucrărilor de construcţii, se va evita
amplasarea containerelor de tip ISO în stive.

9.10.3.4 Se interzice umplerea în exces a containerelor.

9.10.3.5 Stocarea solurilor contaminate se va face în grămadă (haldă) pe amplasamentul platformei


pentru stocare temporară. Pantele haldei vor fi cu circa 10° sub unghiul de taluz natural al materialului
stocat.

9.10.4 Încărcarea deşeurilor

9.10.4.1 Încărcarea deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări, stocate în containere sau pe
paleţi, în mijloacele de transport se face cu mijloace mecanizate din dotarea utilajului de transport
(containiere şi transportoare cu cîrlig) sau cu ajutorul stivuitoarelor în cazul paleţilor.

9.10.4.2 Anterior operaţiilor de încărcare se verifică stabilitatea deşeurilor în containere sau fixarea
acestora pe paleţi, integritatea fizică a containerelor şi a elementelor de prindere, precum şi parametrii
de funcţionare a echipamentelor hidraulice sau de ridicare (etanşeitatea circuitelor hidraulice,
presiunile şi turaţiile de lucru, elementele de siguranţă ale cîrligelor de prindere, etc.).

9.10.4.3 Solurile contaminate sunt încărcate în mijloace de transport de mare capacitate cu ajutorul
încărcătoarelor sau excavatoarelor. Solurile contaminate stocate în saci amplasaţi pe paleţi sunt
preluate cu stivuitoare şi încărcate în bena mijloacelor de transport sau sunt încărcate în containere
de tip ISO.

9.10.4.4 În situaţia în care, în cursul operaţiilor de încărcare, apar scurgeri sau deversări acestea
trebuie imediat înlăturate sau neutralizate.

27
CP A.09.04:2014

9.11 Protecţia împotriva incendiilor

9.11.1 Responsabilităţile operatorilor facilităţilor de stocare temporară a deşeurilor periculoase din


construcţii şi demolări în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi condiţiile de
lucru care trebuie asigurate în situaţii speciale sunt similare celor aplicabile şantierelor de construcţii.

9.12 Restaurarea amplasamentului la condiţiile iniţiale şi închiderea facilităţii.

9.12.1 La sfârşitul construcţiei, zona de stocare temporară din cadrul şantierului de


construcţii/demolări trebuie restaurată cît mai aproape de condiţiile iniţiale sau de condiţiile viitoare de
folosinţă.

În acest sens:

a) se vor îndepărta toate sursele de contaminare de pe amplasament, se va efectua


izolarea şi decontaminarea ariilor contaminate, limitarea şi eliminarea posibilităţilor de răspândire a
poluanţilor în mediul geologic şi în atingerea valorilor limită admise pentru concentraţiile de poluanţi;

b) spaţiile de stocare temporară a deşeurilor periculoase din construcţii şi demolări vor fi


închise şi dezafectate odată cu terminarea activităţilor de şantier;

c) containerele în care aceste deşeuri au fost stocate temporar vor fi decontaminate şi


reutilizate, în cazul în care decontaminarea nu este fezabilă, sunt eliminate ca şi deşeuri periculoase;

d) demontate/dezafectate toate utilitățile existente ale zonei de stocare (platformă de beton,


acoperiş, magazia de stocare a deşeurilor cu PCB) şi deşeurile rezultate sunt eliminate ca deşeuri
periculoase;

e) se vor dezafecta eventuale îngrădiri efectuate în perioada construcţiei/demolării;

f) în funcţie de utilizările ulterioare, zona va fi acoperită cu un strat de sol fertil, asfalt,


beton etc.

9.12.2 În vederea reducerii la minim a impactului asupra mediului atât în etapele de construcţie,
respectiv demolare, cât şi în etapa de dezafectare a zonei de stocare temporară a deşeurilor
periculoase din construcţii şi demolări este recomandată elaborarea unui Plan de management de
mediu, pentru gestionarea conformă a tuturor aspectelor de mediu care pot apărea.

10 Măsuri privind protecţia muncii, sănătăţii populaţiei şi a mediului


înconjurător

10.1 Principalele măsuri generale de protecţia muncii stabilite [17] și [18] sunt aplicabile şi în cazul
activităţii de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări.

10.2 Pe toată durata realizării lucrărilor de construcții/desființări angajatorii şi lucrătorii independenţi


trebuie să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă în conformitate cu prevederile
[17].

10.3 Gestionarea deşeurilor din construcţii și demolări se realizează prin metode şi procedee ce nu
pun în pericol sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, iar autorităţile competente conform
legislației în vigoare controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor din construcţii,
urmărind ca acestea:

a) să nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, floră şi faună;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

28
CP A.09.04:2014

10.4 Lucrările demolare a construcţiilor trebuie să fie proiectate şi executate astfel, încît să nu
provoace apariţia de pericol a impactului negativ asupra securităţii şi sănătăţii persoanelor în rezultatul
acţiunilor fizice, biologice, chimice, să nu provoace schimbarea condiţiilor naturale a riscului de
apariţie (dezvoltare) a proceselor naturale periculoase şi/sau acţiunilor tehnogene în şantierul de
construcţii.

10.5 Cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul de muncă, precum şi prevenirea acestor riscuri sunt stabilite prin [18].

10.5.1 Înaintea începerii lucrărilor de demolare/demontare a unei părți a construcției sau a întregii
construcții, sau de evacuare a azbestului şi a produselor ce conţin azbest din clădiri, structuri,
beneficiarul în comun cu managerul de proiect trebuie să elaboreze, la faza de elaborare a
documentației de proiect, un Plan de securitate şi sănătate al şantierului de construcții conform [16] și
conform [18] să prevadă măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul
de muncă, inclusiv și de produsele ce conţin azbest.

10.5.2 Lucrătorii trebuie dotaţi cu echipament individual respirator de protecţie adecvat şi cu alte
echipamente de protecţie individuală.

10.6 Persoanelor fizice şi juridice care elaborează noi materiale şi tehnologii, proiectează
construcţia întreprinderilor şi altor obiective generatoare de deşeuri, se recomandă să prevadă
folosirea unor utilaje şi procese tehnologice speciale pentru prelucrarea, neutralizarea şi evacuarea
deşeurilor sale.

10.7 Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, trebuie să creeze condiţii necesare
pentru prevenirea poluării accidentale a mediului cu substanţe chimice de orice fel, iar în caz de
poluare a acestuia să lichideze urgent consecinţele şi să repare prejudiciul cauzat din cont propriu.

10.8 Controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător de
către persoanele fizice şi juridice, care gestionează deşeurile din construcţii şi demolări, îl exercită
Organul central al administrației publice în domeniul mediului.

29
CP A.09.04:2014

Anexa A
(normativă)

Termeni și definiții

acord de preluare a deşeurilor – acord exprimat de către un operator economic în baza unei
documentaţii prin care se va prevedea cantitatea şi codurile deşeurilor provenite din activităţile de
construcţii, ce se estimează a fi gestionate;
autorizaţie pentru gestionarea deşeurilor - actul tehnico-juridic emis de organul central de mediu al
administraţiei publice conform legii privind deşeurile, prin care se permite desfăşurarea activităţilor de
gestionare a deşeurilor;
container pentru depozitare, de tip ISO – container metalic neizolat, destinat depozitării și
transportului de marfă în deplină siguranță, indestructibil, practic şi uşor de manevrat. Construcția lor
solidă protejează materialele depozitate împotriva intemperiilor climaterice și contra efracției,
prevăzute cu încuietori, in mod standard. Se utilizează și în sectorul construcțiilor, precum și la
colectarea selectivă, sortarea, stocarea și transportul deșeurilor.
colectare – strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor, în vederea
transportării la o instalaţie de tratare;
colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de
tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;
demolare selectivă - îndepărtarea materialelor contaminate și a oricăror elemente non-structurale ale
construcției (ferestre, uși, sisteme de încălzire/răcire/climatizare, deşeuri periculoase etc.), urmată de
separarea materialelor reciclabile (beton, căramizi, țigle, lemn, sticlă etc.);
deşeuri din construcţii şi demolări – deşeuri, (resturi de materie primă, materiale, alte aricole și
produse de construcție și de alte categorii de deșeuri stabilite în anexa B), provenite de la demolarea
sau construirea, reconstruirea, repararea şi amenajarea imobilelor, rețelelor edilitare, infrastructurii de
transport şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, excavarea fundaţiilor şi alte obecte;
deşeuri inerte – deşeuri care nu suferă transformare fizică, chimică sau biologică semnificativă, cu
potenţial redus de poluare (resturi metalice feroase şi neferoase, din construcţii (betoane, tencuieli,
pavaje, sticlă, ceramică, zgură, cenuşă, pămînt, etc.));
deşeuri periculoase – deşeuri toxice, inflamabile, explozive, oxidante, corosive, teratogene,
mutagene, ecotoxice, infecţioase sau de altă natură, care întroduse în mediu, pot aduce daune
plantelor, animalelor sau omului şi afectează echilibrul ecosistemelor;
deşeu reciclabil – deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru
obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;
depozit – amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;
depozitarea deşeurilor – depunerea deşeurilor în locuri autorizate şi special amenajate în acest scop
( poligoane, platforme, gunoişti, spaţii subterane), în vederea colectării, sortării, prelucrării, păstrării
temporare sau înhumării lor;
documentaţie de urbanism şi amenajare a teritoriului – ansamblul documentelor, planuri de
amenajare a teritoriului, planuri urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc scopurile,
mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii
pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţiilor;
deţinător de deşeuri – prezintă producătorul de deşeuri ori persoana fizică sau juridică ce are
deşeuri în posesie. Se consideră deţinător de deşeuri şi persoana care transportă asemenea
materiale, pe toată durata transportului, pînă la livrarea acestora către alte persoane;
deţinător de teren - persoană fizică sau juridică care are dreptul de proprietate sau folosinţă asupra
terenului;
eliminare – orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una
dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie;

30
CP A.09.04:2014

gestionarea deşeurilor – orice activitate legată de formarea, tratarea, reciclarea/valorificarea,


depozitarea, transportarea, colectarea/sortarea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea, incinerarea,
inhumarea sau eliminarea deşeurilor;

generator (producător) de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri,
producător iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare
sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

incinerare – proces termic de tratare a deşeurilor cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate,
realizată în instalaţii care respectă legislaţia în vigoare privind incinerarea deşeurilor;

înhumare – eliminarea deşeurilor prin îngropare mai jos de nivelul solului şi acoperire cu un strat de
rocă;

persoană autorizată – orice persoană fizică sau juridică autorizată pentru gestionarea deşeurilor, în
conformitate cu prevederile [3];

pregătirea pentru reutilizare - operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin
care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentrua fi
reutilizate fără nici o altă operaţiune de pre-tratare;

prevenire – măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care
reduc:
a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a
acestora;
b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, sau
c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

precolectare – activitatea utilizatorului de strîngere şi depozitare temporară a deşeurilor solide în


containere amplasate în spaţii special amenajate;

recepţionare – primirea contra plată a deşeurilor de către o persoană autorizată pentru această
activitate;

reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale
sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include
retratarea materialelor, dar nu include valorificarea energiei şi conversia în vederea folosirii
materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere;

recuperare – prelucrarea deşeurilor în vederea obţinerii substanţelor reutilizabile ce se conţin în ele în


stare pură, folosirea căldurii reacţiilor chimice rezultate din arderea deşeurilor;

selectare – activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe tipuri de material;

sortare – activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în


vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;

staţie de transfer – spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate din
aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o staţie
de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri;

tratare – totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile deşeurilor, în
scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitînd manipularea sau valorificarea
lor;

utilizarea deşeurilor – reintroducerea în circuitul economic a deşeurilor, ca atare sau ca materii prime
secundare, a semifabricatelor, produselor finite sau energiei, obţinute în urma prelucrării deşeurilor;

valorificare – orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop
util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că deşeurile
sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în întreprinderi sau în economie în general.

31
CP A.09.04:2014

Anexa B
(informativă)

LISTA
deşeurilor din construcţii şi demolări, inclusiv deşeurile
periculoase
DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (COD 17)
(inclusiv pămînt excavat din amplasamente contaminate)

Cod Denumirea categoriei de deşeu

17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17 01 01 beton

17 01 02 cărămizi

17 01 03 ţigle şi materiale ceramice

17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de
substanţe periculoase

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 02 sticlă

17 02 03 materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01*

17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 aluminiu

17 04 03 plumb

17 04 04 zinc

17 04 05 fier şi oţel

17 04 06 staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase

32
CP A.09.04:2014

Cod Denumirea categoriei de deşeu

17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10*

17 05 pămînt (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 05 03* pămînt şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 04 pămînt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*

17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05*

17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07*

17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* şi 17 06 03*

17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 08 materiale de construcţie pe bază de gips

17 08 01* materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase

17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01*

17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări

17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur

17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele
pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu
conţinut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe
periculoase

17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09


02* şi 17 09 03*

NOTE:
1. Lista deşeurilor din construcţii şi demolări, inclusiv deşeurile periculoase se va aproba prin Hotărîre de Guvern
(transpunerea Deciziei Comisiei 2000//532/CE privind lista deşeurilor, amendată de Decizia Comisiei nr.2001/119 (care
înlocuieşte Decizia nr.94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr.94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase), publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 6 septembrie 2000). Prezenta Listă nu contravine ГОСТ 30775.
2. Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

33
CP A.09.04:2014

Bibliografie

[1] Legea nr. 721-XIII din Privind calitatea în construcţii


2 februarie 1996

[2] Regulamentul (UE) nr. 305/2011 De stabilire a unor condiții armonizate pentru
al Parlamentului European și al comercializarea produselor pentru construcții și de
Consiliului din 9 martie 2011 abrogare a Directivei 89/106/CEEa Consiliului.
[3] Legea Nr. 1347-XIII din 9 Privind deşeurile de producţie şi menagere
octombrie 1997
[4] Decizia nr.2000/532/CE Privind lista deşeurilor, amendată de Decizia Comisiei
nr. 2001/119 (care înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind
lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista
deşeurilor periculoase)
Lege, în curs de elaborare Privind deșeurile

[5] Directiva nr. 2008/98/EC Privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

[6] Hotărîrea Guvernului, în curs de Regulamentul privind depozitarea deşeurilor


elaborare
[7] Legea nr. 1515-XII din 16 iunie Privind protecţia mediului înconjurător
1993
[8] Legea nr. 835-XIII din 17 mai Privind principile urbanismului şi amenajării teritoriului
1996
[9] Legea nr. 851 din 29 mai 1996 Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra
mediului înconjurător
[10] Legea nr.160 din 22 iulie 2011 Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător
[11] Legea nr.10-XVI din 3 februarie Privind supravegherea de stat a sănătăţii
2009
[12] Legea nr. 436 din 28 decembrie publice Privind administraţia publică locală
2006
[13] Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 Privind autorizarea lucrărilor de construcţie
[14] Hotărîrea Guvernului nr. 248 din Cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a
10.04.2013 deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027
[15] Hotărîrea Guvernului nr. 382 din Privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în
24.04.1997 timp și postutilizarea construcțiilor
[16] Hotărîrea Guvernului nr. 80 din Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
09.02.2012 pentru şantierele temporare sau mobile
[17] Legea nr. 186-XVI din 10 iulie Securităţii şi sănătăţii în muncă
2008
[18] Hotărîrea Guvernului nr. 244 Privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia
din 8 aprilie 2013 lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul de muncă.
[19] SM SR 13350:2005 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane şi rurale.
Clasificare.
[20] SM SR 13351:2005 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane şi rurale.
Prescripţii generale de colectare selectivă.
[21] SM SR 13343:2005 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii
generale de proiectare pentru depozitarea controlată.

34
CP A.09.04:2014

Anexa C
(informativă)

Traducerea autentică a documentului în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения

1.1 Настоящий Свод правил содержит общие требования и положения по обращению c


отходами строительства и сноса и следует им руководствоваться при выполнении следующих
видов работ:

- проектирование, благоустройство територий и других градостроительных мероприятий;

- выполнение технических экспертиз существующих зданий и сооружений,


проверки/экспертизы разработанной проектной документации на строительство;

- строительство, реконструкция, усиления, разборка, преобразования, расширения,


модернизация, консервация, ремонтных работ, снос зданий и сооружений, которые включают
работы по сносу конструкций в целом или их частей, по выводу из эксплуатации, демонтажу и
других видов работ, в том числе в инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры,
из которых образуются строительные отходы;

- обращение с отходами, которые включают: сбор, сортировка, предварительное


хранение, упаковка, транспортировка на предприятия/установки по переработки отходов,
приемка, восстановление, хранение, использование, переработка, захоронение и т.д.

1.2 Положения настоящего Свода правил предназначены для центральных и местных


органов власти, экономических агентов (независимо от организационно-правовой формы),
собственников, инвесторов и физических лиц, осуществляющих строительную деятельность в
Республике Молдова

1.3 Положения настоящего Свода правил применяется и в случаях стихийных бедствий


(землетрясений, оползни, наводнений, ураганы, пожары и т.д.) которые привели к образованию
таких отходов.

1.4 Положения настоящего Свода правил не распространяется на:

- работы по реставрации зданий и сооружений, относящихся к памятникам истории и


культуры;

- объектов военной инфраструктуры и государственной безопасности, тюрем и


анналогичных зданий и сооружений;

- почва (в местах ее нахождения), включая не выкопанную загрязненную почву;

- незагрязненная земля и другие природные материалы, выкопанные в процессе


строительной деятельности, если достоверно известно, что материалы будут использованы в
строительстве в их естественном состоянии, на участках, откуда они были выкопаны;

- радиоактивные отходы;

- отходы, образовавшиеся в результате поиска, обработки и хранения минеральных


ресурсов и разработки карьеров.

35
CP A.09.04:2014

2 Нормативные ссылки

NCM A.07.02-99 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и


составе проектной доументации для строительства.
NCM A.09.02-2005 Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция жилых зданий и
зданий коммунального и социально-культурного назначения.
NCM А.08.01-2014 Организация строительного производства.
NCM B.01.02-2005 Инструкция о составе, методологии разработки, согласования и
утверждения документации по градостроительству и обустройству
территории.
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
ГОСТ 30775-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация,
идентификация и кодирование отходов. Основные положения.

3 Термины и определения
Термины и соответствующие определения, применяемые в настоящем Своде правил
приведены в приложении A.

4 Общие положения
4.1 При проведении мероприятий, перечисленных в 1.1 настоящего Свода правил должны
поддерживаться в соответствии с [1], следующие основные требования:

C - пожарная безопасность;

D - гигиены, безопасности для здоровья людей, восстановления и охраны окружающей


среды;

F - защита от шума

а также:

Устойчивое использование природных ресурсов, в соответствии с [2].

4.2 Здания и сооружения должны быть снесены так чтобы применение отходов было
устойчивым и обеспечить, в частности, следующее:

a) повторное использование или переработка строительных конструкций,


материалов и их частей после сноса;

b) прочность и устойчивость конструкций;

c) использование в строительстве первичного и вторичного сырья совместимого с


окружающей средой.

4.3 Компетентные органы в области охраны окружающей среды устанавливают требования


по управлению отходов строительства и сноса посредством выдычи разрешений по
управлению отходами на государственные или частные проекты, которые подлежат оценки
уровня воздействия на окружающую среду, в соответствии с требованиями существующего
законодательства.

4.4 При проведении мероприятий, упомянутых в 1.1 настоящего Свода правил, в том числе
в случаях стихийных бедствий - управление, сортировка, переработка и транспортировка
отходов строительства и сноса осуществляется авторизированными компаниями по договорам
заключенными с органами местного самоуправления.

36
CP A.09.04:2014

4.5 Экономические агенты, авторизированные органами публичной власти


предусмотренные в разделе II Закона [3] для осуществления сбора, транспортировки,
временного хранения, утилизации и удаления отходов, обязаны вести учет собственных
отходов строительства и сноса, образующихся в результате их деятельности для следующих
категорий отходов:

a) инертные (бетон, смеси бетонные, кирпич, черепица, керамические материалы,


дерева, стекла, пластмассы, асфальт, смешанные металлические/неметаллические, кабелей,
отходы в результате дноуглубительных работ, отходы балласта, строительный материал на
основе гипса и т.д.);

b) опасные (строительные материалы/изоляции содержащих асбест, свинец,


строительные материалы загрязненные опасными веществами, в результате экскавации земли
с загрязненных веществами мест, битумированые продукты и т.д.);

4.6 Список отходов строительства и сноса, в том числе опасные отходы определенны в
соответствии с [4] и представлен в Приложении B.

4.7 Не допускается реклассификация опасных отходов в неопасных путем разбавления или


смешивания отходов передаваемых на переработку, с целью снижения первоначальной
концентрации опасных веществ до уровня ниже, чем установлено для определения отходов в
качестве опасных.

5 Обращение с отходами строительства и сноса

5.1 Общие положения

5.1.1 Обращение с отходами строительства и сноса, путем применения иерархии управления


отходов по приоритетам деятельности, включает в себя:

- предотвращение/минимизация образования отходов у источника;

- подготовка к повторному использованию;

- рециклинг (переработка в сырье) и повторное использование в качестве материальных


ресурсов;

- другие операции по валорификации (например, получение энергии за счет утилизации


отходов, и др.); и

- уничтожение отходов не подлежащих восстановлению.

5.1.2 Ответственность за деятельность по обращению с отходами строительства и сноса


лежит на отходопроизводителя в соответствии с принципом «загрязнитель платит», или по
мере необходимости, в соответствии с принципом «ответственность производителя» [5].

5.1.3 Управление отходами строительства и сноса осуществляется непосредственно самим


отходопроизводителем, владельцем отходов или передачей ответственности третьему лицу
уполномоченного компетентным органом в соответствии с [3] для осуществления деятельности
в сфере обращения с отходами - мероприятий по сбору, сортировки, накоплению,
транспортированию, утилизации, обезвреживанию и/или размещению (хранению) отходов
строительства и сноса.

5.1.4 Требования по обращению с отходами строительства и сноса должны быть включены в


проектно-сметную документацию для строительства/сноса объекта, разработанной в
соответствии с NCM A.07.02.

5.1.5 Владельцы, заказчики/инвесторы и проектировщики должны установить целевые


показатели по сокращению отходов от строительства и сноса на стадии подготовки технико-

37
CP A.09.04:2014

экономических обоснований и составлении задания на проектирование для разработки


проектно-сметной документации на строительство или снос.

5.1.6 Отходы строительства и сноса подлежат переработки и восстановлению на


сортировочных станциях. Переработанные строительные материалы могут быть использованны
в строительстве.

Использование основных отходов строительства и сноса, которые подверглись процессу


восстановления и утилизации, переработки, обезвреживанию и предварительной обработки на
сортировочных станциях, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Способ использования в качестве


отхода переработанных материалов
строительства и
сноса
Асфальтовые покрытия Измельченный и используемый в составе нового асфальтового покрытия
или основного базового слоя дорог

Бетон - Измельченный и используемый в качестве структурного


наполнения дорожного базового покрытия

- Устранение железа из бетона, измельчение и использование в


качестве заполнителя для бетона

Древесные отходы - Измельчение и использование в качестве наполнителей

- Очищенные, разрезанные и используемые в качестве источника


энергии

- Использование в качестве волокна для производства изделий из


древесины

- Использование в сельском хозяйстве в качестве удобрения для


почвы

Битумная черепица Используется для асфальтобетонного покрытия, как основной слой для
дорог или для производства битумной черепицы

Стены из гипсокартона - После удаления картона и измельчения используется для


возведения новых стен
- После измельчения, используется как продукт для абсорбции

Металлы (медь, Переработанные и используемые при производстве тех же металлов


сталь, алюминий)

Бумажная упаковка Переработанную в новую бумажную продукцию

Пластик Переработанные в новые пластиковые изделия

Растительность от Измельченная и использованная в качестве компоста


строительства или сноса
на стройплощадке

Стекло Переработанные в стеклянные волокна, используемые вместо песка как


материал для дорожного покрытия

5.1.7 Отходы строительства и сноса, которые прошли процессы восстановления и утилизации,


переработки, обезвреживания и предварительной обработки в сортировочных станциях и

38
CP A.09.04:2014

предназначенные для использования в строительстве подлежат сертификации соответствия в


установленном порядке.

5.1.8 Производители строительных отходов, в том числе и от рекультивации карьеров,


обязаны раздельно сортировать отходы и они подлежат временному хранению для повторного
использования.

5.1.9 При сносе здания, в результате которого генерируется более 10 тонн отходов будет
проводиться одновременно с организацией процесса утилизации и переработки строительных
отходов для получения вторичных агрегатов и других строительных материалов для
дальнейшего использования.

5.1.10 Сбор, транспортировка, хранение и переработка опасных отходов осуществляется на


основе специального разрешения по обращению с отходами, выданного центральным органом
государства по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды в
соответствии с требованиями законодательства, с учетом условий указанных в разрешении и
обеспечении контроля за опасными отходами с момента их производства до конечного пункта
назначения.

5.1.11 Незагрязненные строительные отходы, такие как грунты и от выемки каменных пород в
результате земляных работ, могут быть использованы, с согласия природоохранных органов,
в другие виды строительных работ, в том числе гидротехнического и строительства дорог
любого типа и т.д.

5.2 Предотвращение образования строительных отходов

5.2.1 Владельцы, заказчики/инвесторы, экономические агенты (хозяйствующие субьекты)


через проектировщиков, осуществлют разработку проекта обращения с отходами,
специфичных для каждой строительной площадки (в зависимости от типа и размера зданий и
сооружений, которые генерируют большое количество отходов, типа строительной площадки -
снос, снос и строительство, строительство на свободном участке, типа отходов которые
образуются и т.д.) как часть проектной документации для строительства/сноса, которые
содержат необходимые меры на всех этапах а именно на этапе:

a) разработки концепции/анализа ресурсов;

b) проектирования;

c) выбора поставщика строительной продукции;

d) перед строительством/сноса, демонтажа, если таковые имеются;

e) строительства;

f) точного учета количества отходов и фактической стоимости по их управлению, и


т.д.

5.2.2 Владельцы, заказчики/инвесторы, экономические агенты (хозяйствующие субьекты)


через проектировщиков, способствуют предотвращению и сокращению строительных отходов
через:

a) избежание ненужного сноса путем тщательной оценки существующих


конструкций и их интеграции в новом проекте;

b) более точный расчет необходимых строительных материалов, использование


строительных материалов стандартных (типовых) размеров по мере возможности, уменьшении
образования лома при их резки, в процесе монтажа;

c) не применение отделочных материалов (если возможно) которые восприимчивы


к повреждениям, загрязнениям, чуствительных к воздействию окружающей среды, которые
могут увеличить потенциальный объем отходов на строительной площадке;

39
CP A.09.04:2014

d) принятие решений в строительстве предусматривающие использование


переработанных или восстановленных материалов;

e) продвижение эко-дизайна (систематическая интеграция экологических аспектов в


проектировании изделий, чтобы улучшить их экологические характеристики на протяжении всего
их жизненного цикла) и других меры;

f) хранение (складирование) и осторожное обращение со строительной продукцией


на стройплощадке - для повышения безопасности на рабочем месте;

g) снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье


человека, или содержания вредных веществ в строительной продукции и т.д.

5.3 Накопление и сбор/предварительный сбор отходов

5.3.1 Накопление, сбор/предварительный сбор и временное хранение отходов строительства


и сноса осуществляется отходопроизводителем в соответствии с проектной документацией,
проверенной и утвержденной в установленном порядке.

5.3.2 Отходопроизводитель следует:

a) накапливать отходы отдельно в специально отведенных и благоустроенных


местах в соответствии с типом и их категорией;

b) проводить предварительный сбор отходов строительства и сноса, образованных


в результате своей деятельности, в специализированных покрытых контейнерах, собственных
или предоставленных операторами (службами) по санитарной очистке;

c) передавать отходы только уполномоченным лицам по приему/хранению и


управлению ими.

5.3.3 Отходопроизводитель вправе использовать часть или весь обьем строительных отходов
при условии авторизации со стороны природоохранных органов.

5.3.4 Продукты содержащие асбест, образованные в результате сноса, должны собираться


отдельно не смешиваться с другими отходами и работы проводить так чтобы не выделялись
волокна из материала. Персонал выполняющий эту операцию следует носить защитное
специальное оборудование для работы с асбестом и асбестосодержащими продуктами в
соответствии с [18].

5.3.5 Запрещается хранить/размещать отходы от строительства и сноса в емкостях или


контейнерах в которых хранятся бытовые отходы.

5.3.6 Контейнеры которые предназначены для предварительного сбора продуктов отхода от


строительства и сноса, имеющий опасный характер должны быть обеспечены условными
предупреждающими знаками и надписью "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ". Контейнеры должны
храниться на огороженной территории, принадлежащей владельцу отходов.

5.4 Транспортировка отходов


5.4.1 Вывоз строительных отходов на авторизированные рампы, осуществляеться
отходопроизводителем, транспортной специализированной компанией или физическими
лицами в покрытых самосвалах (бункерного типа), другим автотранспортом, отходы
упакованные в специальные контейнеры, коробки, мешки.

5.4.2 Все используемые транспортные средства/оборудования, перед выходом на дорогах


общего пользования, будут вымыты и очищены на специально отведенных местах,
предусмотренных в части проекта по организации строительства (ПОС) из проектной
документации, в соответствии с NCM A.08.01, согласованной и проверенной в соответствии с
требованиями [1].

40
CP A.09.04:2014

5.4.3 Транспортные средства должны быть загружены так, чтобы отходы строительства и
сноса не были видны и не распространялись на дорогах общего пользования.

5.4.4 Транспортные средства должны быть адаптированы к размеру дорог, структуры


местности и архитектуры зданий и сооружений различного назначения, оснащенные
техническим оборудованием необходимым для вмешательства в случае аварий или
повреждений образующихся в процессе вывоза отходов.

5.4.5 Для перемещения следует использовать кратчайшие пути, с наименьшим риском для
здоровья человека и окружающей среды, утверждённые органами местного самоуправления.

5.4.6 Не допускается сброс отходов в дренажные системы, водные объекты, размещение


(складирование, захоронение) и переработка отходов на территории охранных зон водоемов и
водотоков, зон санитарной охраны источников питьевого водообеспечения и водопроводов,
рекреационных мест, природных заповедных территорий, парков и лесозащитных полос, вдоль
железных и автомобильных дорог.

5.5 Прием строительных отходов в хранилища (полигоны)

5.5.1 Прием строительных отходов осуществляется оператором службы как установлено


Положением [6].

5.5.2 Предприятие или организация уполномоченная по приёмки отходов строительства


следует:

a) иметь временно отведённый участок под объекты (хранилище, полигон) для


приема, сортировки и хранения строительных отходов, благоустроенными в соответствии с
действующими нормами;

b) обеспечить сортировку отходов по видам и категориям;

c) иметь специально благоустроенные места для временного хранения отходов, в


соответствии с требованиями действующего законодательства;

d) применять для сортировки отходов, технологии и оборудования, отвечающие


нормативным требованиям по их эксплуатации;

e) иметь перечень допустимых отходов для приема и временного хранения в


хранилище (полигон) утвержденной компетентными органами власти по природным ресурсам
и окружающей среды совместно с территориальными службами Национального Центра
Общественного Здоровья;

f) опубликовать список и требования по сбору или приёмки отходов и не принимать


другие виды отходов;

g) принимать соответствующие меры для предотвращения загрязнения, земли


прилегающей к рампе, в том числе и от проникновения ливневой воды, поступающей извне;

h) вести учет отходов, заполнить и представить годовые статистические отчеты;

i) обеспечение свободного доступа инспекционным органам власти для проверок


на объект и предоставить необходимую документацию и достоверные сведения по обращения
с отходами.

5.5.3 Операторы хранилищ (полигонов), при приёмки отходов на хранение, следует


соблюдать следующие процедуры:

a) проверка документации характеристик и количеству отходов, происхождение и


тип, а также сведения о личности отходопроизводителя или владельца отходов;

b) визуальный осмотр отходов на входе и на месте размещения (складирования) и,


при необходимости, проверка соответствия описанию в представленной документацией
владельцем;

41
CP A.09.04:2014

c) ведение реестра количества и характеристик депонированных отходов на


полигоне (хранилище), происхождения, дата поставки, идентификация отходопроизводителя,
владельца, а для опасных отходов и точного места их размещения на полигоне (хранилище);

d) оператор полигона (хранилища) обязан постоянно предоставлять письменное


подтверждение получения каждой доставки, принятой на участке.

5.5.4 Не допускается принимать отходы, полученные в результате сноса помещений, ранее


использовавшихся для производства, использования и хранения токсичных веществ (складов
для пестицидов, химреактивов, гальванических цехов, других веществ и токсичных отходов).

5.6 Хранение строительных отходов на полигонах (хранилищах)


5.6.1 Регулирование деятельности по хранению отходов осуществлять в соответствии с
положениями законодательства в области экологии посредством получения разрешения по
управлению отходами в соответствии с [3], [7] и [10].

5.6.2 При местоположении и учреждении хранилищ (полигонов) для строительных отходов,


рамп и мусороперегрузочных станций, принимают во внимание положения региональных
стратегий по управлению отходами, требований в соответствии с [6], документации по
градостроительству и благоустройству территорий в соответствии с [8] а также требований
NCM B. 01.02 и СНиП 2.07.01.

5.6.3 Экономические агенты, производители отходов строительства и сноса имеющие


собственные хранилища (полигоны) предусматривают отдельно в бухгалтерском учете
расходы, предусмотренные по организации, эксплуатации и закрытия полигона (хранилища).

5.6.4 Хранение нейтрализованных отходов производится с соблюдением условий технологии


хранения и контроля, по секторам на полигонах, устанавливаемые местными органами власти
на основании одобренного плана полигона для отходов от строительства и сноса.

5.6.5 В случае обнаружения опасных веществ в составе полученных отходов, перевозчик


обязан эвакуировать их в пункт назначения установленным органами охраны среды.

5.6.6 В обязательном порядке, по каждой партии доставленых отходов, оператором полигона


выдается письменное подтверждение о получении.

5.6.7 В случае отказа о принятия отходов от строительства и сноса, оператов


незамедлительно сообщит центральным и местным компетентным органам в области
экологии о причинах отказа.

5.6.8 Полигон (хранилище) должен быть расположен и построен так, чтобы выполнять
необходимые условия для предотвращения загрязнения почвы, подземных или поверхностных
вод.

5.6.9 Каждый полигон захоронения отходов относится к одному из следующих классов:

- полигон для захоронения инертных отходов;


- полигон для захоронения неопасных отходов;
- полигон для захоронения опасных отходов.

5.6.10 При создании полигона по хранению отходов должно учитываться:

a) расстояния от границы участка до жилых и рекреационных зон, водных путей,


водных объектов и других сельскохозяйственных или городских территорий;

b) существования подземных, поверхностных вод или охраняемых природных зон;

c) геологических и гидрогеологических условий;

d) риска наводнения, понижения, оползней или лавин на участке;

42
CP A.09.04:2014

e) защиты объектов природы или культурного наследия.

5.6.11 Проектная документация полигона для строительных отходов и сноса


дополнительно включает:

a) меры по защите вод, почвы, в том числе с учетом требований по строительству,


благоустройству, организации защитной и санитарной зоны, установленных в
градостроительной документации;

b) рекомендации по сортировки и хранения строительных отходов и сноса;

c) требования к условиям труда и гигиены персонала, утвержденных


компетентными местными органами.

5.6.12 Прием, временное хранение, сортировка и захоронение строительных отходов


на полигонах, выполняется на отдельных платформах на специально отведенных участках
земли, за пределами окрестностях и общественных подъездных дорог.

5.6.13 Строительная продукция, полученная при раздельном сборе (сортировки)


строительных отходов подлежит переработке и дальнейшему использованию на строительных
площадках или переработаны в сырьё.

5.6.14 На территории полигона может быть организована деятельность по переработке


отсортированных отходов от строительства и сноса, на основании разработанного и
утверждённого проекта в соответствии с требованиями законодательства [8] и [13].

5.6.15 Отсортированные отходы, происходящие от строительства и сноса, которые


являются инертными, принято размещать на полигонах для хранения инертных отходов в
сответствии с критериями по приемки и предварительных процедур приема отходов на
полигонах в соотвествии с требованиями законодательства.

5.6.16 Опасные отходы строительства и сноса, содержащие асбест могут быть приняты
на полигонах для неопасных отходов при соблюдении требований действующего
законодательства.

6 Полномочия и обязанности в управлении отходами от


строительства и сноса
6.1 Полномочия и обязанности центральных органов власти и местного
самоуправления
6.1.1 Компетентными органами, уполномоченными в управлении отходами строительства и
сноса являются органы центрального публичного управления в области охраны окружающей
среды, регионального развития и строительства, здравоохранения в соответствии с [1], [3], [7],
[9], [11] а также местные органы власти в соответствии с [3] и [12].

6.1.2 Местные органы власти при выдачи градостроительных сертификатов и разрешения на


строительство/снос, в соответствии с [13], информируют держателя строительной
деятельности по управлению своими отходами от строительства и сноса, об обязательствах по
эвакуации собственными средствами, а также и указывает на:

a) соблюдение иерархии по предотвращению и обращению с отходами в


соответствии с 5.1.1 настоящего Свода правил;

b) ведение учета количества, категории, характера и происхождения отходов от


строительства и сноса, их назначения, частоты сбора, и прогнозируемого способа обработки
отходов, перед их транспортировкой переработкой и др.

c) сортировку отходов строительства и сноса на месте их образования;

43
CP A.09.04:2014

d) передачу утилизируемых отходов, образованные в результате строительных


работ, специализированным подразделениям для дальнейшей переработки;

e) транспортировку неутилизируемых отходов, образованные в результате


строительных работ, на специально оборудованную площадку для хранения;

f) обеспечении специальных мер по организации собственной системы по


переработки/уничтожении отходов области, в том случае если отходы не могут быть приняты
специализированными подразделениями, созданными для этих целей.

6.2 Полномочия и обязанности экономических операторов

6.2.1 Экономические операторы и физические лица производители отходов строительства и


сноса, а также и предприниматели специализирующихся на разработке концепций и
проектирования технологических мероприятий, в результате которых образуются такие виды
отходов имеют обязанности, указанные в Законе [3], а также следует:

a) иметь соответствующее разрешение на управление отходами, выданное в


соответствии с законодательством;

b) максимально утилизировать отходы, образованные в результате собственной


строительной деятельности, а если это невозможно, сдать их подразделениям по сбору и
переработки отходов;

c) применять с начала этапа разработки концепции и в начальной стадии


проектирования строительной продукции, решений и технологий по минимизации образования
отходов;

d) принятие необходимых мер по сведению до минимума количество отходов от


своей деятельности;
e) не смешивать опасные отходы с неопасными отходами;
f) не сбрасывать и не складировать отходы в несанкционированных местах;
g) раздельно сортировать отходы строительства и сноса и обеспечить их временное
хранение для повторного использования в том числе и тех, которые будут транспортироваться
для их последующего удалению;
h) участвовать в реализации национальных программ в области
переработки/утилизации отходов образованные в результате строительства и сноса в
соответствии с [14];
i) принять необходимые меры для того, чтобы уничтожение отходов
осуществлялось с соблюдением положений законодательства по защите населения и
окружающей среды и настоящего Свода правил;
j) предоставлять отчеты местным природоохранным органам о количестве отходов,
образованных от строительства и сноса.

6.2.2 Операторы, обеспечивающие сбор и перевозку отходов имеют следующие обязанности:


a) иметь все необходимые сопровождающие документы транспортируемого отхода,
идентифицируя пользователя/пользователей, получателя, тип отходов, места погрузки и пункт
назначения, количество транспортируемых отходов и их код в соответствии с действующим
законодательством;
b) использовать кратчайшие пути и/или те с наименьшим риском для здоровья
человека и окружающей среды, утвержденные органами местного самоуправления;
c) не разбрасывать отходы по пути следования и собирать разбросанные другими
перевозчиками следующие по маршруту, за исключением опасных отходов.

44
CP A.09.04:2014

7 Основные требования при выполнении работ по сносу конструкций

7.1 Вмешательстве во времени и сносу/демонтажу конструкций выполняются с


соблюдением требований NCM A.09.02 и [15].

7.2 Работы по сносу/демонтажу выполняются только на основании специального проекта,


включающий раздел/проект обращения с отходами от сноса или демонтажа конструкций и
разработанного на основании заключения технической экспертизы и разрешения на
снос/демонтаж. Проект/раздел должен быть разработан и проверен аттестованными
специалистами в установленном порядке.

7.3 Подрядчик несет ответственность за средства, способы, приемы и строительные


процедуры, в том числе методов сноса конструкций и удалении отходов (вывоз).

7.3.1 Основные существующие технологии сноса являются:

- ручной;

- механический;

- при помощи воды под большим давлением;

- механические с помощью взрыва.

7.4 Выбор метода должен быть зависит от места расположения площадки и объекта, почвы,
вида, размера и несущей способности здания.

7.5 Способы вмешательства посредством сноса предусматривают:

a) частичный снос (частичный демонтаж) - сокращение количества уровней, и/или


демонтаж определенных элементов, деталей сооружения или частей фасада с сохранением
функциональной способности остающихся элементов сооружения.

b) общий снос (полный снос) конструкций - полное устранение сооружения путем


демонтажа или разрушения.

7.6 После выполнения работ по сносу/демонтажу конструкций следует выполнить


восстановление природного ландшафта, включая восстановление растительного покрова и
насаждений.

7.7 Собственники и проектировщики:

a) проектировщики обеспечивают путем принятия технических и технологических


решений соблюдение требований заключений, согласований и разрешений на снос,
технических условий качества, соответствующих основным требованиям, а также наиболее
высокий уровень восстановления, рециклирования и повторного использования материалов и
изделий, полученных в результате демонтажа и сноса сооружений;

b) обеспечить разработку и проверку проектов в установленном законом порядке;

c) осуществлять согласования с компетентными органами, получать от них


необходимые заключения и разрешения на снос сооружений;

d) собственники обязаны информировать Государственную инспекцию в


строительстве о начале производства работ в соответствии с [13];

e) собственники должны обеспечить проведение технической экспертизы


сооружений, подлежащих сносу, а при необходимости и соседних сооружений;

f) собственники поручают разработку проектов и производство работ по


сносу/демонтажу только экономическим агентам, имеющим лицензию на вид деятельности в
строительстве;
45
CP A.09.04:2014

g) собственники, через ответственных за технический надзор, следят за


соблюдением условий по качеству, установленных проектом, а также за обеспечением
наиболее высокого уровня восстановления и повторного использования материалов и
изделий, полученных в результате демонтажа и сноса сооружений;

h) собственники, через ответственных за технический надзор, следят за


недопущения смешивания отходов строительства и сноса с другими отходами перед вывозом
на полигон;

i) собственники, через ответственных за технический надзор, следят за тем чтобы


отходы строительства и сноса, в том числе и тех после раздельного сбора, размещались на
аторизированных участках.

j) обеспечат приемку выполненых работ.

7.8 Производителям работ следует:

a) выполнять работы по сносу/демонтажу только на основании разработанной и


проверенной проектной документацией и на основании разрешения на снос/демонтаж
конструкций в соответствии с [13];

b) проводить работы по сносу/демонтажу селективно с удалением загрязненных


материалов, а также любых неконструктивных элементов здания (окна, двери, систем
отопления/охлаждения/кондиционирования, опасных отходов и т.д.), с последующим
разделением вторсырья (бетон, кирпич, черепица, дерево, стекло и т.д.);

c) выполненять работы по сортировки непосредственно на стройплощадке (у


источника) или за пределами территории (в сортировочных центрах);

d) выполнять условия по качеству, предусмотренные в ппроекте и действующих


нормативных документах;

e) обеспечивать инструктаж персонала по технологическому процессу,


последовательности этапов и операций, мероприятиям по охране труда;

f) принимать меры по защите соседних сооружений путем предотвращения


передачи на них сильных вибраций или ударов, обильного пылевыделения, а также путем
обеспечения необходимого доступа к этим сооружениям;

g) представлять к приемке только те работы, которые соответствуют требованиям


проекта и действующих нормативных документов.

8 Временное хранение неопасных отходов от строительства и сноса

8.1 Тип и количество отходов, допущенных на временное хранение

8.1.1 Неопасные отходы строительства и сноса допускаются к временному хранению на месте


образования и подлежащие раздельному (дифференцированному) сбору на строительной
площадке с последующим вывозом на полигоны или к авторизированым экономическим
операторам оказывающие услуги по переработки отходов.

8.1.2 Категории неопасных отходов строительства и сноса допущеные к временному


хранению представлены в Приложении B.

8.1.3 Неопасные отходы строительства и сноса, запрещенные для временного хранения


являются:

- отходы аналогичные бытовым отходам образованные в результате деятельности на


стройплощадке, они могут храниться на специально отведенных местах;

- жидкие отходы;

46
CP A.09.04:2014

- неопасные промышленные отходы, образованные из оборудования выведённого из


эксплуатации.

8.2 Критерии по отводу земельных участков под временное хранение


8.2.1 Отходы строительства и сноса, в соответствии с Приложением B, ГОСТ 30775, [19], [20] şi
[21], хранятся на территории объекта образования отходов с последующей транспортировкой на
полигоны или экономическим операторам которые выполняют услуги по восстановлению или
обработки (сбор и утилизация металлических отходов, дробление бетона и кирпича) или
обработка отходов на месте образования (на стройплощадке где выполняются строительные
работы или снос).

8.2.2 Возможности для временного хранения отходов являются следующие:

a) в случае контролируемого сноса:

- хранение строительного мусора осуществляется практически на месте сноса, перевозить


их в специально отведенном месте для хранения не является выгодным из-за большого
количества их образования;

- хранение материалов, которые могут быть повторно использованы/переработанны


осуществлется в специально отведенном месте в металлических контейнерах;

b) при классическом способе сноса без их обработки на месте образования, хранение


смешанных отходов осуществляется на месте сноса конструкций;

c) при классическом способе сноса с их обработкой на месте образования:

- хранение смешанных отходов осуществляется на месте сноса и в местах где происходят


операции дробления строительного мусора;

- хранение продукции, которая раннее была отделена в процессе дробления (измельчения)


и которая может быть переработана осуществляется на специально отведенном участке, в
металлических контейнерах;

d) при выполнении строительных работ, в проекте по организации строительства


(ПОС) предусматриваеся зоны для временного хранения отходов строительства. Хранение
может быть выполнена в кучах или в металлических контейнерах (исходя из количества
отходообразования).

8.2.3 Критерии отбора зоны для временного хранения неопасных отходов, участки,
расположенные в пределах отведенного участка под строительство и/или сноса представлены в
таблице 2.

Таблица 2

Характеристики Назначение
Тип объекта Объект для временного хранения неопасных отходов строительства и
сноса.
Размер зоны хранения В зависимости от размера участка, на котором осуществляется
строительство и снос операций и от количества выполненных работ.

Оказанные услуги Хранение, предварительная сортировка.

Расположение, доступ и Подъездная дорога, которая должна быть доступной и в ненастную погоду.
транспортные маршруты

Коммунальные услуги В зонах размещения строительного мусора, должен быть обеспечен


доступ автоцистерны с водой.
Обеспечение закрытыми металлическими крнтейнерами для хранения
рециклируемых материалов.

8.2.4 Места для приемки, сортировки и временного хранения должны быть оборудованны в
соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии с Градостроительным
сертификатом, с NCM A.07.02 и проверенной в установленном порядке.

47
CP A.09.04:2014

Проектная документация/проект обращения с отходами должна включать в себя План


мероприятий по внутреннего обращению и мониторингу отходов.

8.2.5 При определении места для временного хранения неопасных отходов строительства и
сноса следует учитывать:
a) расстояния от мест хранения отходов до существующих жилых и рекреационных
образований, существующих водоёмов и т.д.;
b) существование подземных вод или охраняемых природных территорий в
населенном пункте;
c) геологические и гидрогеологические условия района;
d) риск наводнений, просадок, оползней или лавин;
e) охрана природы и культурного наследия в населенном пункте.
8.2.6 Проектная документация места временного хранения отходов строительства и сноса будет
включать:
a) требования к строительству, размещению, организации временного хранения
данных отходов, снятии верхнего растительного слоя и размещать на временное хранение, а
затем используется в озеленении склонов или других зон;
b) рекомендации по сортировке и хранению строительных отходов;
c) требования к условиям труда и гигиены персонала.

8.2.7 Места временного хранения (складирования) отходов строительства и сноса должны


отвечать следующим требованиям:
a) места хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта
образования отходов строительства и сноса;
b) размер (площадь) места временного хранения определяется расчетным путем,
позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся отходов
строительства и сноса.

8.2.8 Продолжительность временного хранилища строго связано с продолжительностью работ


по сносу или строительству, установленной в разрешении на строительство/снос.

8.3 Методы переработки отходов строительсва и сноса размещенных на


временное хранение

8.3.1 Отходы строительства и сноса могут быть переработаны с помощью следующих методов:
a) предварительная сортировку на месте образования в контейнерах или в кучи;
b) использование дробильно-сортировочного оборудования для рециклинга бетона и
кирпича.

8.4 Общие требования по контролю и управлению услуг

8.4.1 Задачами управления и контроля временного хранения на площадках неопасных отходов


строительства и сноса являются:
a) обеспечение контроля доступа на территории;
b) мониторинг транзита транспортных средств на территории;
c) избежание инцидентов при хранении с воздействием на окружающую среду и
здоровье людей и определения мер по экстренному предотвращению таковых.

48
CP A.09.04:2014

8.4.2 Методы по контролю и управлению обьектами и услугами по временному хранению


отходов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Обьект Требования Размеры Комментарии

Административное - - Зона временного хранения не имеет


здание охраны административного здания. Услуги
предназначены для использования на
строительной площадке.

Парковка для - - Зона временного хранения отходов не имеет


грузовиков парковки для грузовиков. Парковать только в
пределах выделенного участка для
- при вьезде
строительства/сноса.
на участок

Индикаторы в соответствии с - Установленные на видимых местах индикаторы


требованиями по стандарту ISO. Зоны расположения
контейнеров для сортировки отходов
предварительно отмечены знаками.
Местоположение:
по периметру высота Зона временного хранения не ограничена
ограждение,
учасека фасадами зданий от остальной части
освещение - 2.5 m
стройплощадки.

Система сбора - - В случае, когда имеются используется система


ливневых вод на площадке.

8.5 Требования по хранению неопасных отходов


8.5.1 Временное хранение неопасных отходов строительства и сноса осуществляется, как
правило, в кучи или металлических контейнерах большой емкости (например, 10 м.куб).

8.5.2 Временное хранение отходов образованные в результате классического сноса


осуществляется непосредственно на площадке строящегося обьекта, на земле (на
существующий фундамент). Следует принять меры для обеспечения того, чтобы:
a) месторассположение временного хранения отходов не оказывало влияние на
подъездные пути;
b) кучи отходов должны быть устойчивыми.

8.5.3 Если на стройплощадке имеется бетонное или асфальтовое покрытие, рекомендуется


разместить контейнеры для хранения на этих покрытиях.

8.5.4 Рекомендуется для каждой категории переработанных отходов предусматривать


отдельный контейнер, а именно для:

- стекла;
- металла;
- полимерных материалов;
- древесины;
- других категорий отходов от стройматериалов.

49
CP A.09.04:2014

8.5.5 Контейнеры должны быть расположены таким образом, чтобы иметь возможность
проводить их разгрузку и погрузку на платформы транспортных средств. Контейнеры должна
иметь надпись наименования категории отходов, для которых они предназначены. Обычно
контейнеры должны быть оборудованы крышкой для уменьшения риска рассыпания отходов,
попадания и накапливания дождевой воды внутри.

8.6 Транспортные средства и специализированное оборудование

8.6.1 Основные виды, которые можно использовать для транспортировки неопасных отходов
строительства и сноса, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Тип транспорта Применение Технические требования

Фронтальный Для погрузки отходов строительства и Авторизованный оператор,


погрузчик сноса в транспортные средства.

бульдозер Для группировки отходов и


освобождения подъездных путей

Прицепы и Для хранения отходов строительства Покрытый во время перевозки


контейнеры и сноса и транспортировки их для
оказания услуг по обработки или
захоронению

Самосвалы Для удаления отходов строительства и Авторизованный оператор,


сноса на стройплощадке.
Покрытый во время перевозки

Грузовик с Контроль уровня запыленности и Авторизованный оператор,


цистерной для воды противопожарная защита

Приспособления Перевозка контейнеров различных Авторизованный оператор,


для контейнеров размеров
При перевозки строительного мусора,
контейнеры должны быть покрыты.

8.6.2 При решении экономическим оператором о проведении обработки неопасных отходов по


их восстановлению на стройплощадке, рекомендуется приобрести мобильные дробилки.
Отходы измельчают и просеивают, получая продукты различных размеров. Металлические
детали будут разделены.

8.7 Авторизация мест хранения

8.7.1 Обустройство мест хранения выполняется только на основании и в соответствии с


Градостроительным сертификатом, Разрешением на строительство/снос, проектной
документацией, документацией по градостроительству и обустройству территорий,
утверждеными в соответствии с законодательством.

8.7.2 Независимо от продолжительности строительства или сноса, неопасные отходы не


могут быть временно храниться более одного года, если эти отходы позже удалены, или более
3 лет, в случае их обработки или восстановления.

8.7.3 Для временного хранения отходов образованные в результате стихийных бедствий,


местные органы власти должны выделять и авторизировать участки, с точки зрения охраны
окружающей среды, с соблюдением требований законодательства в области экологии.

50
CP A.09.04:2014

8.8 Эксплуатация и техническое содержание площадки


8.8.1 Временное хранение неопасных отходов строительства и сноса могут быть выполнены в
соответствии с выбранным методом строительства или сноса следующими способами:

a) непосредственно на участке снесенных конструкций:


- отходы строительных материалов в случае селективного сноса;
- отходы стекла, металла, дерева и других строительных материалов при обычном сносе
с обработкой или без на месте их образования.

b) на платформах где установлены металлические контейнеры для:


- отходов стекла, металла, дерева, пластика, образованные в результате селективного
сноса с обработкой на месте их образования;
- отходы строительных смешанных материалов образованные в результате
строительства.

8.8.2 На платформах могут быть размещены контейнеры для сбора строительных материалов
(отходов), образованные в результате предварительного сбора и обработки, которые могут
быть использованы в качестве вторичного сырья. Обработка отходов на месте образования
оправдано при наличии больших объемов отходов, наличие оборудования для дробления
и/или просеивания обеспечивая немедленное восстановление отходов (особенно куски бетона
и кирпича).

8.8.3 При организации хранения отходов строительства и сноса могут быть выделены
следующие процедуры:
- транспортировка отходов до места временного хранения до временного хранилища;
- приемка отходов;
- обращение с отходами в периметре зоны временного хранения (хранение, подготовка и
загрузка для транспортировки);
- поставка отходов.

8.9 Транспортировка отходов

8.9.1 Транспортировка отходов от места производства к месту хранения выполняется только


для переработанных отходов (стекло, металл, дерево) в случае выборочного сноса или
предварительной сортировки, выполненной сразу после сноса объекта. Не перевозятся
непереработанные отходы строительства и сноса, они временно хранятся непосредственно
месте их образования.

8.9.2 Перевозка осуществляется в зависимости от количества образующихся для каждого


типа отходов, с помощью ручных средств (мешки, тачки, ручные тележки) или
механизированными средствами (прицепы, контейнеровозы, бункеровозы).

8.9.3 При выборе метода перевозки отходов между источником образования отходов и места
для их временного хранения следует избежать те средства перевозки отходов, которые могут
привести к загрязнению окружающей среды и распространению отходов по пути следования, а
также должны быть приняты меры для обеспечения их устойчивости при перевозки в
транспортных средствах.

8.9.4 При выполнении перевозок ручными средствами должны быть приняты во внимание
существующие риски на стройплощадке связанные с: существованием отходов имеющей
большие размеры и низкую стабильность, передвижением механизированных средств,
больших размеров, перемещающих крупногабаритные грузы.

51
CP A.09.04:2014

8.10 Прием отходов

8.10.1 При приеме отходов строительства и сноса следует принимать во внимание,


следующее:
a) отходы строительных материалов, существующие на стройплощадке и
образованные в результате работ по сносу, принимаются на временное хранение после
визуального осмотра на предмет определения возможного потенциального источника
опасности при обращении (крупногабаритные отходы и слабой устойчивостью) или на предмет
угрозы загрязнения (которые не были идентифицированы до сноса);
b) рециклируемые отходы, образуемые в результате селективного сноса или
предварительной сортировки должны пройти визуальный осмотр перед погрузкой в
транспортные средства или загрузки в контейнеры предназначенные для данной категории
отходов.
c) не взвешивать отходы на месте расположения объекта строительства/сноса,
только на участках, специализирующихся на восстановление/обработке отходов от
строительства и сноса.

8.10.2 В случае выявления опасных отходов, они должны быть немедленно удалены с
места размещения и собираться в контейнеры специально предназначенных для данной
категории опасных отходов.

8.11 Обращение с отходами


8.11.1 Общие положения

8.11.1.1 Обращение с отходами на площадке для временного хранения неопасных


отходов строительства и сноса состоит из:

a) разгрузки средств перевозки переработанных отходов в контейнерах для


хранения;
b) хранение в контейнеры;
c) загрузка строительных отходов насыпных или контейнеров в/на транспортные
средства.

8.11.1.2 Обращение с отходами должно быть сделано с учетом массы и габарита


отходов, а также с учетом опасности при работе с объектов неправильной формы или стекла.

8.11.2 Разгрузка/загрузка отходов

8.11.2.1 Разгрузка неопасных рециклируемых отходов строительства и сноса в


контейнеры выполняется, как правило, мануально. Разгрузка из средств для перемещения
отходов (тачки, мешки, ручные тележки) или из прицепов выполняется мануально.

8.11.2.2 Загрузка строительных отходов с места размещения на площадке в


транспортные средства выполняется механизированными средствами (фронтальные
погрузчики, подъемные или разгрузчики контейнеров с платформ контейнеровозов).

8.11.2.3 При выполнении работ по загрузки и выгрузки отходов не допускать их


распространения по территории.

8.11.3 Размещение отходов

8.11.3.1 Размещение и хранение неопасных отходов осуществляется в специальных


контейнерах.

8.11.3.2 Контейнеры должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечить легкий
доступ для загрузки, разгрузки и их погрузки на платформы транспортных средств.

8.11.3.3 Контейнеры должны быть этикитированы с именем категории отходов, для


которых они предназначены.

52
CP A.09.04:2014

8.11.3.4 Как правило контейнеры должны быть оборудованы крышкой для уменьшения
риска попадания дождевой воды, от вымывания отходов или накапливания воды в
контейнерах.

8.11.3.5 Во время хранения, контейнеры должны быть проверены с точки зрения


физической целостности для предотвращения случайной утечки или случайного
рассбрасывания.

8.11.3.6 Запрещается переполнение контейнеров.

8.11.3.7 Размещение отходов полученные в результате обычного сноса будет


выполнятся непосредственно на строительной площадке, на земле (на существующий
фундамент) и предприняты меры по:
- расположению мест для хранения отходов без влияния на подъездные пути;
- обеспечению устойчивости отходов собранные в кучи.

8.12 Обслуживание мест временного хранения неопасных отходов от


строительства и сноса

8.12.1 Обслуживание мест для временного хранения неопасных отходов строительства


и сноса состоит в выполнении ряда мероприятий по обеспечению бесперебойной работы
инвентаря и оборудования при выделенной площадке.

8.12.2 Для обслуживания места для временного хранения отходов строительства и


сноса назначается ответственное лицо за надзором за деятельностью временного хранения.

Ответственное лицо имеет следующее обязательства:


- принимает отчеты о надлежащем функционировании оборудования для временного
хранения (к примеру контейнеры для хранения рециклируемых отходов в результате
селективного сноса или предварительной сортировки и т.д.);
- принимает меры по эвакуации переполненных контейнеров и замены дефектных
контейнеров;
- принимает меры по обеспечению необходимого количества контейнеров для каждого
конкретного типа отходов и соответствующей их маркировки;
- проверяет чтобы контейнеры использовались в соответствии с их назначением;
- обеспечивает содержание приспособлений для крепления контейнеров в устройствах
для подъема и разгрузки. Обеспечение регулярных проверок во избежании поломок этих
устройств при эксплуатации.

8.12.3 Всё технологическое оборудование должно иметь заводские руководства с


рекомендациями по профилактики и по внеплановому техническому обслуживанию устройств
и сборочных узлов, технологические этапы которые требуют особого внимания и т.д.

8.12.4 Для сокращения времени затрачиваемое на техническое обслуживание и


корректирующие действия должны быть установлены стандартные процедуры для
обслуживания оборудования которое имеет более высокий риск сбоя и создания склада
запасных частей. А также, созданы процедуры по обслуживанию и наладки систем управления
для:
- гидравлических механизмов (насосы, моторы, клапаны);
- подьемных механизмов;
- контейнеров.

8.12.5 Системы сбора загрязненной воды, собранных с поверхностей для хранения


отходов (там, где они существуют), должны периодически проверяться для обеспечения
максимального уровня сбора и первичной обработки.

53
CP A.09.04:2014

8.13 Противопожарная защита

8.13.1 Обязанности операторов мест временного хранения неопасных отходов


строительства и сноса, в плане предотвращения и тушения пожаров, охраны здоровья и
безопасности труда которые должны быть обеспечены, аналогичны тем, которые
установленны для строительных площадок [16].

8.13.2 Оборудования для наблюдения, контроля и вмешательства в чрезвычайных


ситуациях, таких как: огнетушители, пожарные разбрызгиватели, пенные огнетушители и
связанные с ними элементы сигнализации будут включены в программы по регулярной
инспекции (в соответствии с основными требованиями законодательства в области
противопожарной защиты).

8.14 Восстановление площадки до первоначального состояния и закрытие


услуг.

8.14.1 В конце строительства, зона временного хранения отходов на площадке


строительства/сноса должна быть восстановлена и приведена как можно ближе к
первоначальному состоянию или подготовить с учетом будущего состояния или назначения
участка.
В связи с этим:

a) временные отходы будут вывезены с места размещения на установки для


окончательного удаления (захоронения) или на обработку;
b) контейнеры, в которых временно были размещены отходы следует
обеззараживать (деконтаминация), в случаях, когда деконтаминация не выгодна экономически
их следует удалять как неопасные отходы;
c) участок будет очищен от остатков мусора оставшиеся от хранящихся отходов;
d) ограждения стройплощадки выполненные в период строительства/сноса следует
дезактивировать;
e) в зависимости от дальнейшего использования, площадку покрыть слоем почвы
или асфальта, бетона и т.д.

8.14.2 Площадки для временного хранения неопасных отходов строительства и сноса


будут закрыты и выведены из эксплуатации одновременно с завершением всех строительных
работ.

8.14.3 В целях минимизации воздействия на окружающую среду как во время


строительства или сноса, так и на этапе вывода из эксплуатации зоны временного хранения
неопасных отходов строительства и сноса, рекомендуется разработка Плана менеджмента
охраны окружающей среды, для последовательного управления всех экологических проблем
которые могут возникнуть.

9 Временное хранение опасных отходов строительства и сноса и


загрязненных почв

9.1 Тип и количество отходов, допущенных на временное хранение

9.1.1 Опасные отходы строительства и сноса допускаются к временному хранению на месте


образования или на другой участок, принадлежащий субъекту экономической деятельности, и
подлежат раздельному (дифференцированному) сбору на строительной площадке с
последующим вывозом на полигоны или к авторизированным экономическим операторам
оказывающие услуги по переработки отходов.

9.1.2 Категории опасных отходов строительства и сноса, допущенные к временному


хранению, представлены в Приложении B.

54
CP A.09.04:2014

9.1.3 Опасные отходы строительства и сноса, запрещенные для временного хранения являются:

- отходы аналогичные бытовым отходам образованные в результате деятельности на


стройплощадке/площадках для сбора отходов;

- опасные, промышленные отходы, образованные из оборудования, выведенного из


эксплуатации.

9.1.4 Почва и гравий, загрязненные опасными веществами, могут быть обработаны на месте их
образования, размещение и временное хранение могут быть осуществлены на той же
стройплощадке.

9.1.5 Отходопроизводители обязаны провести анализ своих отходов, если имеются сомнения
относительно содержания опасных веществ, для определения природы этих веществ и в целях
обеспечения условий хранения.

9.2 Критерии по отводу земельных участков под временное хранение


9.2.1 Размещение опасных отходов от строительства, сноса и загрязненной почвы для
временного хранения, как правило, осуществляется на или вблизи места где имеет место
строительство/снос, обеззараживание (дезактивация) и с учетом положений настоящего Свода
правил.

9.2.2 Критерии отбора зоны для временного хранения опасных отходов, участки,
расположенные в пределах отведенного участка под строительство и/или сноса представлены в
таблице 5.

Таблица 5

Критерии для:
Характеристики
Опасных отходов от строительства
Загрязненной почвы
и сноса

Тип объекта Объект (место) для временного хранения Объект (место) для временного
опасных отходов строительства и сноса. хранения загрязненной почвы

Размер зоны хранения В зависимости от размера участка, на мax.1000 кв. m – варьирует в


котором осуществляется строительство и зависимости от размера площади
снос операций и от количества подлежащей очистки почвы и
выполненных работ и типа сносимого толщины слоя срезки.
здания, (например, иногда, жилые здания
при сносе могут содержать намного
больше опасных отходов чем
промышленные)

Услуги Хранение, предварительная сортировка. Размещение (хранение)

Расположение, доступ Подъездная дорога должна быть Подъездная дорога должна быть
и транспортные практичной и при неблагоприятных практичной и при
маршруты погодных условиях. неблагоприятных погодных
условиях.
Если дезактивация проводится на
другой площадке, следует
избежать транзитные перевозки
через центр или жилые районы
города, населенного пункта.

Условия Крытые контейнеры больших размеров с Большие количества


замками, для предотвращения доступа. загрязненной почвы.
Если на стройплощадке есть платформа Водонепроницаемые поверхности

55
CP A.09.04:2014

Таблица 5, продолжение

Критерии для:
Характеристики
Опасных отходов от строительства
Загрязненной почвы
и сноса
с бетонным покрытием, рекомендуется (например, бетонная площадка) с
размещать контейнеры на этой площадке. системой сбора дождевой воды
Следует предусмотреть навес (наклонная (желоба и т.д.).
металлическая кровля) над местом
хранения контейнеров. Места для временного хранения
загрязненной почвы необходимо
Обеспечение доступа в случае пожара. перекрыть – наклонной
Отходы асбеста, перед размещением в металлической кровлей.
контейнеры, упаковывают в мешки или
полиэтиленовую пленку. Небольшие количества
загрязненных почв
Отходы, содержащие соединения
полихлорбефенилов (PCB) должны Упаковать в мешки, контейнеры
храниться в защищенных помещениях, или бочки.
огороженных и защищенных от Ёмкости для хранения размещать
проникновения воды. Пол должен быть на крытую и водонепроницаемую
покрыт устойчивыми материалами к поверхность во избежание
воздействию химвеществ. Дверца должны вымывания содержания в случае
быть промаркированы. осадков.

9.2.3 Места для приемки, сортировки и временного хранения должны быть оборудованны в
соответствии с проектной документацией, разработанной в соответствии с Градостроительным
сертификатом, с NCM A.07.02 и проверенной в установленном порядке. Проектная
документация/проект обращения с отходами должна включать в себя План мероприятий по
внутреннего обращению и мониторингу отходов.

9.2.4 Снятие верхнего растительного слоя выполняется в строго отведенных размерах участка
под временное хранение отходов, растительный слой временно размещен для хранения, а
затем использован для благоустройства и озеленения склонов или других зон.

9.2.5 Период эксплуатации временного хранилища для опасных отходов строго связан с
продолжительностью строительства/сноса/ обеззараживания, установленного в разрешении на
строительство/снос.

В любом случае, период временного хранения отходов не должен превышать 1-го года, в случае
если опасные отходы строительства и сноса должны быть удалены и 3 года если отходы
должны быть восстановлены.

9.3 Общие требования по контролю и управлению услуг

9.3.1 Задачами управления и контролю временного хранения опасных отходов строительства и


сноса и загрязненной почвы на площадках являются:
a) обеспечение контроля доступа на территории;
b) мониторинг транзита транспортных средств на территории;
c) соблюдение экологических стандартов (могут быть вывезены с площадки только
крытые контейнеры, транспортные средства должны быть вымыты прежде чем покинуть
площадки, сопровождающие груз документы должны быть подготовлены в соответствии с
требованиями законодательства и т.д.).
d) избежание инцидентов при хранении с воздействием на окружающую среду и
здоровье людей и определения мер по экстренному предотвращению таковых.

9.3.2 Методы по контролю и управлению объектами и услугами по временному хранению


отходов представлены в таблице 6.

56
CP A.09.04:2014

Таблица 6

Объект Опасные отходы от строительства Загрязненная почва


и сноса

Административное Зона временного хранения не имеет административного здания для обслуживания


здание охраны площадки временного хранения отходов. Услуги предназначены только для
использования на стройплощадке.

Парковка для Зона временного хранения отходов не имеет парковки для грузовиков. Парковать
грузовиков только на выделенных участках под строительство/снос.
- при въезде
на участок

Индикаторы Установленные на видимых местах Установка обозначений площадки


индикаторы по стандарту ISO. Зоны хранения загрязненного грунта.
расположения контейнеров для
сортировки отходов Индикаторы по стандарту ISO.
предварительно отмечены знаками.

Местоположение: Зона временного хранения не Ограждение мест для хранения


ограничена дополнительно от загрязненной почвы. Если объект
ограждение, остальной части стройплощадки. обслуживается и третьи лицом
освещение предусмотреть пункт контроля доступа.

Система сбора В случае, когда имеются Устройство системы сбора дождевой воды.
ливневых вод используется система на площадке. Сточные воды собирать в пределах участка
в зависимости от технического решения,
выбранных параметров, установленные
соответствующими нормами.

Установки для мойки - Установка оборудования для мойки любых


автомобилей частей машин, которые вступают в контакт
с загрязненной почвой, до их выхода из
периметра объекта.

9.4 Требования по хранению опасных отходов

9.4.1 Размещать опасные отходы строительства и сноса следует в металлических контейнерах


большой емкости. Если на стройплощадке есть платформа с бетонным покрытием с
незначительным уклоном и легким доступом, то рекомендуется размещать на ней контейнеры.

9.4.2 Используемые контейнеры должны обеспечить высокую степень водонепроницаемости.


Не разрешается утечка жидкостей во время обработки (хранения) и транспортировки.

9.4.3 Независимо от способа хранения (бетонная платформа или на земле) необходимо


перекрыть зоны хранения для предотвращения вымывания отходов из контейнеров в случае
осадков. Обязательным условием является использование закрытых и охраняемых контейнеров.

9.4.4 Хранение опасных отходов осуществляется отдельно по категориям в зависимости от их


характеристик и существующих возможностей идентификации (опытный персонал и имеющие
знания в этой области). Рекомендуется раздельное хранение следующих категорий опасных
отходов:
- отходы с содержанием полихлорбефенилов (PCB) (трансформаторы, конденсаторы,
текстиль пропитанный маслами PCB и др.);
- отходы асбеста (асбестоцементные плиты, используемые для покрытий в зданиях, в
изоляционых материалах и т.д.).
9.4.5 Отходы асбеста должны храниться упаковаными, в зависимости от размеров, в
полиэтиленовых пакетах или полиэтиленовой пленке. Герметичные пакеты и этикетированные

57
CP A.09.04:2014

вставляются в других устойчивых и прозрачных пластиковых пакетах. Контейнер для хранения


отходов асбеста должен быть защищен (например, закрыт на замок).

9.4.6 Хранение отходов с содержанием полихлорбефенилов (PCB) следует проводить на


участках, где посторонним лицам доступ запрещен. Участки должны быть ограждены и
защищены от попадания воды, а пол должен быть покрыт устойчивыми материалами к
воздействию химикатов и пролитой жидкости и с обязательным доступом к средствам тушения
огня. Если не могут быть обеспечены данные условия на месте образования, отходы должны
быть, в самое короткое время, упакованы и отправлены на специальных обьектах для их
уничтожения.

9.4.7 Хранение больших объемов загрязненной почвы осуществляется на бетонных


платформах, крытые и предусмотренные с каналами для сбора дождевой воды. Если обьем
дождевых вод незначителен, загрязненный грунт может быть упакован в непроницаемые
контейнеры (бочки, мешки), которые хранятся на водонепроницаемых и покрытых
поверхностях во избежание вымывания содержимого в случае осадков или повреждения тары.

9.4.8 Размещение и хранение загрязненной почвы, образованные в малых объемах, могут


быть сделаны в мешках обьемом до 1 тонн, в бочках 500 кг или в водонепроницаемых
контейнерах до 22 тонн.

9.4.9 Транспортные средства и контейнеры, которые вступают в контакт с зараженной почвой


следует мыть после работы, используемая вода должна быть собрана и обработана перед
удалением. Если необходимо, собранную промывную жидкость отправляют на станцию для
физико-химической очистки воды.

9.5 Транспортные средства и специализированное оборудование

9.5.1 Транспортировка опасных отходов строительства и сноса и загрязненной почвы


осуществляется автотранспортом большой грузоподьемностью. Основные виды, которые
можно использовать для транспортировки неопасных отходов строительства и сноса,
представлены в таблице 7.
Таблица 7

Транспортные средства и специализированное оборудование


Операции
Опасные отходы от Загрязненная почва
строительства и сноса

Размещение (хранение) Контейнеры (10 – 36 куб. m.). Мешки больших размеров (1 тонна), бочки
отходов (500 кг), контейнеры - все должны
избежать контакта с водой.

Погрузка отходов в Контейнеры, погрузчики. Фронтальный погрузчик для


траспортные средства крупногабаритных отходов.
Контейнеровоз.
Оборудования для загрузки мешков и
бочек.

Землянные работы, Экскаватор.


-
выемки

Группирование отходов, Бульдозеры, погрузчики.


высвобождение -
подьездных путей

Вывоз отходов со Самосвалы. Контейнеровоз. Самосвалы. Контейнеровоз.


стройплощадки

Моечные установки Мойка оборудования для для земляных


работ, транспорт и контейнеров.

58
CP A.09.04:2014

9.6 Авторизация мест хранения


9.6.1 Размещение мест хранения выполняется только на основании и в соответствии с
Градостроительным сертификатом, Разрешения на строительство/снос выданных в
соответствии с [13], проектной документацией, документацией по градостроительству и
обустройству территорий, утвержденными в соответствии с законодательством.

9.6.2 Загрязненная почва может быть временно размещена на той же площадке места где они
были раскопаны, или, при больших объема на специально отведенных для этого местах.

9.6.3 Владелец загрязненного земельного участка должен разработать проектную


документацию для очистки/восстановления и/или экологической реконструкции зоны.

9.6.4 Если загрязненная почва временно хранятся на индивидуальных участках, эти


месторасположения должны быть авторизированы с точки зрения охраны окружающей среды
в течение определенного периода времени.

9.7 Эксплуатация и техническое содержание площадки


9.7.1 Временное хранение опасных отходов строительства и сноса могут быть выполнены в
соответствии с выбранным методом строительства или сноса следующими способами:
a) на крытых платформах где размещаются:
- упакованые отходы асбеста;
- контейнеры (бочки) для других отходов строительства и сноса;
- загрязненная почва размещена навалом или упакована в бочки.
b) на специальных площадках, размещаемых на стройплощадках в случаях отходов
материалов и оборудования с содержанием PCB.
9.7.2 При размещении отходов строительства и сноса и загрязненной почвы, следует
идентифицировать следующие операционные процедуры:

a) перевозка отходов до периметра объекта для временного хранения (см. 9.8);


b) приемка отходов (см. 9.9);
c) обращение с отходами в периметре участка для временного хранения (см. 9.10);
d) поставка отходов (см. 9.11).

9.7.3 На каждом объекте должны установить правила для ведения деятельности, контроля,
наблюдения и надлежащего функционирования технологического оборудования через
обеспечения их содержания. В этом отношении, следует разработать планы инспекций и
обслуживания для каждой единицы оборудования, учитывая необходимость обеспечения
определенного ритма/непрерывности в приемки и доставке отходов, без ущерба для
бесперебойной работы собственного оборудования.

9.7.4 Следует устанавливать порядок проведения ремонта и наладки для:


a) оборудования земленных работ;
b) подьемных механизмов;
c) контейнеров.

9.7.5 Оборудование для наблюдения, проверки и вмешательства в чрезвычайных ситуациях,


таких как: огнетушители, пожарные разбрызгиватели, пенные огнетушители и связанных с
ними элементы сигнализации, следует включать в программы по регулярной инспекции в
соответствии с конкретными требованиями предъявляемыми законодательством.

9.7.6 Проверка целостности и устойчивости крышек контейнеров, во избежание контакта воды


с опасными отходами.

59
CP A.09.04:2014

9.7.7 Системы сбора сточных вод/загрязненных собранных с мест хранения отходов должны
быть проверены регулярно, чтобы обеспечить прием и первичную переработки на
максимальном уровне. При необходимости, инфраструктура этих систем должна быть
очищена от ила под действием воды или растворителей, или сжатого воздуха, в соответствии
с характеристиками накопленного отхода/ила.

9.8 Транспортировка отходов


9.8.1 Перевозка осуществляется в зависимости от количества образующихся для каждого
типа отходов, с помощью ручных средств (мешки, тачки, ручные тележки) или
механизированными средствами (прицепы, контейнеровозы, бункеровозы).

9.8.2 При выборе метода перевозки отходов между источником образования отходов и места
для их временного хранения следует избежать те средства перевозки отходов, которые могут
привести к загрязнению окружающей среды и распространению отходов по пути следования, а
также должны быть приняты меры для обеспечения их устойчивости при перевозки
транспортными средствами.

9.8.3 Процедуры для перевозки основных категорий опасных отходов строительства и сноса
от места образования до места временного хранения:
a) опасные отходы строительства и сноса, образованные в результате
контролируемого сноса будут загружены в самосвалы (с помощью погрузчиков) или в контейнеры
и вывозятся на крытые площадки для временного хранения;

b) для отходов от продуктов и оборудования содержащих PCB, образованные в


первой фазе контролируемого сноса, рекомендуется принимать и крепить их на поддоны и
перевозить вилочными погрузчиками прямо на площадки временного хранения, в случаях если
невозможно сразу обеспечить транспортировку на установку по обработке. Для материалов,
содержащих PCB или небольшого оборудования, они будут размещены в герметичных
контейнерах (бочки), маркируются и транспортируются ручным или механическим способами на
площадки для временного хранения;

c) отходы асбеста, образующиеся в первой фазе контролируемого сноса должны


быть упакованы на месте образования в полиэтиленовые пленки или пластиковые закрытые
пакеты (в зависимости от размера) и помещают в маркированный (этикетированный) пластиковый
мешок. Мешки (пакеты) должны быть загружены в закрытых контейнерах, расположенных в
непосредственной близости от места образования;

d) загрязненная почва должна быть загружена в самосвалы, герметичные контейнеры


или мешки около 1 куб.м (для небольших обьемов) и транспортируется на специализированные
платформы для временного хранения. В случаях, когда транспортирование на платформы
временного хранения будет осуществлятся по дорогам общего пользования, контейнеры и мешки
должна маркироваться в соответствии с нормативными требованиями и должны сопровождаться
необходимой транспортной документацией составленной экономическим оператором имеющий
разрешение на обращении с загрязненным грунтом от строительства и сноса.

9.9 Прием отходов

9.9.1 При приеме отходов строительства и сноса следует принимать во внимание,


следующее:

a) оборудование и материалы содержащие PCB принимаются на временное


хранение специализированным по приемки персоналом. Во время приемки составляется Акт
учета отходов для временного хранения, в котором уточняется наименование оборудования,
содержащего PCB и идентификационные данные (серия, номер и производитель), тип отходов,
содержащих PCB и их количество. Во время приемки проверяется отсутствие каких-либо
утечек, а в случае их обнаружения оборудование сразу упаковывается в герметичные
контейнеры или устанавливаться на поддонах, снабженных ящиками для сбора разливов. В
Акте учета отходов для временного хранения регистрируется наличие или отсутствие каких-
либо утечек;

60
CP A.09.04:2014

b) отходы асбеста принимаются партиями в места временного хранения. Во время


приемки проверяется целостность упаковки, наличие этикетки. Ежедневно составляется Акт
учета отходов временного хранения, в котором указываются тип отходов, количество отходов
(или упаковок, содержащих отходы асбеста, полученные в течение дня), способах хранения
(тип контейнера и способ идентификации);

c) опасные отходы строительства и сноса (кроме тех указанных выше) не принятые


партиями в места временного хранения. Ежедневно сотрудники по приему досматривают
контейнеры для хранения таких отходов с указанием степени их заполнения. Не допускается
взвешивание таких отходов на месте временного хранения. Составляется Акт учета отходов
временного хранения для каждого контейнера где отмечается тип размещенных отходов, дата
размещения отходов в контейнере, дата заполнения контейнера, дата доставки контейнера на
обработку или удаление.

9.9.2 При приемки загрязненной почвы выполняют следующие операции:

a) если отходы привезены из других местах следует проверить транспортные


документы на доставку и которые подтверждают, что партия отходов имеет пункт назначения
данное место для временного хранения;

b) проверяются документы представляющие характеристики загрязненных почв для


определения зоны на участке для временного хранения;

c) определение количества отходов (путем взвешивания или оценочно);


d) составляется Акт учета отходов временного хранения в котором вносится:
- тип полученных отходов
- источник образования
- количество
- дата приемки
- способ обращения впоследствии
- дата эвакуации партии отходов с объекта для временного хранения.

9.10 Обращение с отходами


9.10.1 Общие положения

9.10.1.1 Обращение с отходами на площадке для временного хранения опасных отходов


строительства и сноса и загрязненой почвы состоит из:

a) разгрузки средств перевозки переработанных отходов в контейнерах для


хранения;
b) хранения в контейнеры;
c) загрузка строительных отходов насыпных или контейнеров в/на транспортные
средства.
9.10.1.2 Обращение с отходами должно быть сделано с учетом массы и габарита
отходов, а также с учетом опасности при работе с объектов неправильной формы или стекла.

9.10.2 Разгрузка отходов


9.10.2.1 После приемки отходы оборудования, содержащие PCB, перевозимые с места
образования, закрепленные на поддонах, не будут разгружаться с них, а будут размещены на
платформы для временного хранения.

9.10.2.2 Отходы материалов содержащие PCB, или оборудование небольших размеров,


перевозимые на контейнерах с мест образования, будут выгружены из транспортных средств
вручную или с помощью вилочного погрузчика и размещены в места хранения.

61
CP A.09.04:2014

9.10.2.3 Асбестосодержащие отходы транспортируемые с места образования в закрытых


контейнерах не будет выгружены из них. Контейнеры будут размещены на временное место
хранения специализированным оборудованием (контейнеровоз или погрузчики) или вручную, в
зависимости от размера контейнера. При транспортировки отходов асбеста в полиэтиленовых
пакетах размещенных на поддонах или на других транспортных средствах, они будут
разгружатся в контейнеры.
Разгрузку осуществлять мануально по пакетам в контейнеры во избежание повреждения
упаковки.

9.10.2.4 Разгрузка опасных отходов строительства и сноса осуществляется


опрокидыванием непосредственно в емкости контейнера. Если отходы были помещены в
контейнеры на месте образования, тогда их следует размещать непосредственно на
платформе временного хранения.

9.10.2.5 Разгрузку выполнять только в контейнерах, специально отведенных для этого


типа для отходов.

9.10.2.6 Разгрузка загрязненной почвы выполняется опрокидыванием из транспортного


средства или контейнера большой емкости рядом с площадкой временного хранения, на
рампе разгрузки/загрузки.

Не допускается разгрузка непосредственно на землю. Рампа загрузки/разгрузки должна быть


составной частью платформы для временного хранения.

9.10.2.7 При выполнении разгрузки следует избегать разброс отходов по земле. При
случайном (аварийном) их разбросе, отходы собирают вручную и сразу же загружают в
контейнеры.

9.10.3 Хранение отходов


9.10.3.1 Размещение и хранение неопасных отходов осуществляется:

a) в открытых контейнерах больших габаритов (15-24 куб. м), которые во время


хранения должны быть покрыты листом (даже если они размещены под навесом);

b) в контейнеры тип ISO в которых размещены контейнеры поменьше (для отходов


материалов и оборудования, содержащего PCB или отходов асбеста);

c) в поддоны для оборудования с содержанием полихлор-


бефенилов/полихлортерфенилов (PCB/ РСТ). Оборудование должно быть хорошо закреплено
на поддоне и помещен на ровной поверхности.

9.10.3.2 Контейнеры и поддоны будут размещены так, чтобы обеспечить легкий доступ
разгрузки/погрузки на платформы транспортных средств. Реципиенты маркировать с именем
категории отходов, для которых они предназначены.

9.10.3.3 Для обеспечения доступа к контейнерам на протяжении всего периода


строительных работ следует избежать размещения контейнеров тип ISO в штабелях.

9.10.3.4 Запрещаются переполнение контейнеров.

9.10.3.5 Хранение загрязненного рекомендуется в кучи (отвалах) на площадке для


временного хранения. Наклоны отвала составит около 10° ниже угла естественного откоса
размещенного материала.

9.10.4 Погрузка отходов

9.10.4.1 Загрузка опасных отходов строительства и сноса размещенные в контейнерах


или на поддонах в транспортные средства осуществляется механизированными средствами
из оборудования транспортных средств (контейнеровоз и конвейерные крючки) или для
поддонов с помощью вилочных погрузчиков.

62
CP A.09.04:2014

9.10.4.2 До погрузочных операций проверить стабильности отходов в контейнерах или


крепление их на поддоны, устойчивость контейнеров и целостность елементов крепежа,
рабочих параметров гидравлического оборудования или подъема (гидравлических систем
герметичности, давления и скорости работы, безопасности зажима крючков и т.д.).

9.10.4.3 Загрязненная почва загружаются в крупногабаритные транспортные средства с


помощью погрузчиков или экскаваторов. Загрязненный грунт в мешках, размещенный на
поддонах загружается вилочными погрузчиками в бункеровозы или в контейнеры тип ИСО.

9.10.4.4 Если в ходе погрузочных операций имеют место утечки или выбросы отходов они
должны быть немедленно удалены или нейтрализованы.

9.11 Противопожарная защита

9.11.1 Обязанности операторов мест временного хранения неопасных отходов


строительства и сноса, в плане предотвращения и тушения пожаров, охраны здоровья и
безопасности труда которые должны быть обеспечены, аналогичны тем, которые установлены
для строительных площадок [16].

9.11.2 В случае возникновения пожара на месте хранения опасных отходов


предпринимаемые меры предусмотрены в 11 настоящего Свода правил.

9.12 Восстановление площадки до первоначального состояния и закрытие


услуг.
9.12.1 В конце строительства, зона временного хранения отходов на площадке
строительства/сноса должна быть восстановлена и приведена как можно ближе к
первоначальному состоянию или подготовить с учетом будущего состояния или назначения
участка.

В связи с этим:

a) удалить все источники загрязнений на площадке, выполнить выделение и


обеззараживание загрязненных территорий, ограничения и устранения возможностей
распространения загрязняющих веществ в геологической среды и достижение значений
концентраций загрязняющих веществ;

b) площадки для временного хранения опасных отходов строительства и сноса


будет закрыты и выведены из эксплуатации с завершением строительных работ;

c) контейнеры, в которых временно были размещены отходы, следует


обеззараживать (деконтаминация), в случаях, когда деконтаминация не выгодна экономически
их следует удалять как опасные отходы;

d) демонтированы/выведены из эксплуатации все существующие площадки для


хранения (бетонная платформа, кровли (навесы), сараи, содержащих PCB) и образованные
отходы удалять как опасные отходы;

e) ограждения стройплощадки выполненные в период строительства/сноса следует


дезактивировать;

f) в зависимости от дальнейшего использования, площадку покрыть слоем почвы


или асфальта, бетона и т.д.

9.12.2 В целях уменьшения воздействия на окружающую среду как во время


строительства или сноса, так и на этапе вывода из эксплуатации зоны временного хранения
опасных отходов строительства и сноса, рекомендуется разработка Плана менеджмента
охраны окружающей среды, для последовательного управления всех экологических проблем
которые могут возникнуть.

63
CP A.09.04:2014

10 Меры по охране труда, здоровья населения и окружающей среды

10.1 Основные общие меры безопасности, установленные законодательством в области


строительной деятельности [17] и [18], также применимы и к управлению отходами
строительства и сноса на месте их образования.

10.2 На протяжении выполнения работ по строительству/сносу работодатели и работники


должны препринимать все необходимые меры по обеспечению безопасности труда и охране
здоровья в соответствии с положениями [17].

10.3 Управление отходами строительства и сноса осуществляется через методы и


процедуры несоздающие угрозы для здоровья человека и окружающей среды, а компетентные
органы в соответствии с требованиями закона осуществляя надзор за деятельностью по
восстановлению и удалению строительных отходов и следя за тем чтобы они:

a) не представляли риски заражения воды, воздуха, почвы, растений или животных;


b) не причиняли вреда посредством шума или запахов;
c) не воздействовали на ландшафт или охраняемые территорий.

10.4 Строительные работы по сносу должны быть спроектированы и выполненны таким


образом, чтобы не вызывать появление угрожающего негативного влияния на безопасность и
здоровье людей в результате действий физических, биологических, химических, а также не
вызывать изменение (развитие) опасных природных и/или техногенных процессов на
строительной площадке.

10.5 Минимальные требования по защите работников от рисков, связанных с воздействием


асбеста на рабочем месте и предотвращения этих рисков установлены в [18].

10.5.1 До начала демонтажа части здания/сооружения или полного его сноса или
вывоза асбеста и асбестосодержащих материалов из зданий, сооружений, рабочего
оборудования, установок, заказчик вместе с проектировщиком, на этапе разработки проектной
документации, должны разработать План по охране здоровья и безопасности труда на
строительной площадке в соответствии с [16] и [18], который должен предусматривать
необходимые меры по обеспечению охраны здоровья и безопасности работников на рабочем
месте, в том числе от асбестосодержащих продуктов.

10.5.2 Все асбестовые отходы должны быть собраны и удалены незамедлительно с


рабочих мест, упакованные в непроницаемые специальные ёмкости, контейнеры или мешки,
имеющие соответствующие надписи или маркировку указывающие содержание асбеста, с
последующей обработкой в соответствии с правовыми положениями о токсичных и опасных
отходах.

10.5.3 Рабочие должны быть обеспечены соответствующей защитной одеждой,


респираторами и другими средствами индивидуальной защиты.

10.6 Физическим и юридическим лицам, разрабатывающие новые материалы и технологии,


проекты строительства предприятий и других объектов, при применении или деятельности
которых могут образовываться отходы, рекомендуется предусматривать применение
технологических процессов и специального оборудования для переработки, обезвреживания и
удаления своих отходов.

10.7 Экономические агенты независимо от форм собственности, должны создать


необходимые условия для предотвращения аварийного загрязнения окружающей среды
химическими веществами любого рода, а в случае загрязнения срочно ликвидировать
последствия и обеспечить ремонт повреждений собственными средствами.

10.8 Государственный надзор за соблюдением законодательства в области охраны


окружающей среды, физическими и юридическими лицами, которые управляют отходами
строительства и сноса, осуществляет центральный орган по природным ресурсам и охране
среды.

64
CP A.09.04:2014

Приложение A
(обязательное)

Термины и определения
восстановление - означает любую операцию, в результате которой отходы будут служить
полезной цели посредством замещения других материалов, которые могут быть использованы
другим способом для осуществления конкретной функции или же отходы подготовлены для
выполнения указанной функции на фабрике или в масштабах всей экономики страны;
держатель отходов - это производитель отходов или физическое или юридическое лицо,
которые владеют отходами. Считается владельцем отходов и лицо осуществляющее перевозку
таких материалов, на протяжении всего пути до их доставки и передачим другим лицам;
договор на обращение с отходами строительства и сноса – соглашение, заключаемое с
хозяйствующим субъектом (экономическим оператором), подтверждающий перемещение
отходов строительства и сноса к объектам их размещения/переработки, оформленный на
основании документации, в которой установлены объемы и коды отходов от строительной
деятельности;
документация по градостроительству и обустройству территории - планы
обустройства территории, градостроительные планы и сопутствующие им регламенты, в
которых определяются цели, средства и этапы проведения мероприятий по обустройству
территории и градостроительству, предлагаются решения в целях сбалансированного развития
территорий и населенных пунктов, предотвращения и устранения функциональных нарушений
их деятельности;
землевладелец - физическое или юридическое лицо, которое имеет в собственность или
право пользования участками земли;
инертные отходы - означают отходы, которые не подвергаются никаким существенным
физическим, химическим или биологическим преобразованиям, с низким потенциалом
загрязнения (лом черных и цветных металлов, от строительства (бетон, штукатурка, плитка,
стекло, керамика, шлак, зола, земля, и т.д.));

контейнер для хранения, тип ISO - неизолированный металлический контейнер, для


хранения и безопасной перевозки товаров, неразрушимый, практичный и удобный в обращении.
Их прочная конструкция защищает хранящиеся материалы от плохих погодных условий и от
несанкционированного доступа, снабжены замками, стандартного образца. Он также
используется и в строительстве, для селективного сбора, сортировки, хранения и
транспортировки отходов.
обезвреживание отходов – обработка отходов на специализированных установках, в целях
предотвращения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;
обработка – означает физические, тепловые, химические или биологические процессы,
включая сортировку, которые изменяют характеристики отходов для уменьшения их объема
или опасных свойств, облегчают обращение с ними или улучшают их восстановление;
обращение (управление) с отходами - означает сбор, транспортировку, восстановление и
уничтожение отходов, включая контроль за указанными операциями и последующую обработку
мест сброса отходов;
опасные отходы - отходы, содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо
опасным свойством или их совокупностью, в таких количестве и виде, что эти отходы сами по
себе либо при вступлении в контакт с другими веществами могут представлять
непосредственную или потенциальную опасность причинения вреда окружающей среде,
здоровью граждан, имуществу вследствие их вредного воздействия;
оператор (авторизированное лицо) - означает физическое или юридическое лицо,
ответственное за обращение с отходами на основании разрешения, выданного в соответствии
с [3];
отходы строительства и сноса - отходы (остатки сырья, материалов, иных изделий и
продуктов строительства и других категорий отходов, изложенных в Приложении B),
образующиеся при строительстве, разрушении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте

65
CP A.09.04:2014
зданий, сооружений, инженерных коммуникаци, инфраструктуры дорог, промышленных
объектов, земляных работ и др.;

перевалочная станция - специальное оборудованное место для временного хранения


отходов, собранных в той же местности или населенном пункте для последующей
централизованной транспортировки их на станции по сортировки/переработки или на полигон;
переработка (рециклинг) - означает любую операцию по восстановлению, посредством
которой отходы перерабатываются в продукцию, материалы или вещества, предназначенные
для использования в тех же или других целях. Данное понятие включает в себя переработку
органических материалов, но не включает получение топлива за счет утилизации отходов, а
также переработку отходов в материалы, которые будут использоваться в качестве топлива
или материалов для обратной засыпки;
подготовка для повторного использования – операции по проверки, очистки или
восстановления через ремонт, с помощью которых продукты или компоненты продуктов,
которые перешли в категорию отходов хорошо подготовлены для повторного использования
без каких-либо другой предварительной обработки;
полигон для отходов - означает участок для размещения отходов на земле или под землю;
предварительный сбор – деятельность по сбору и временное хранение инертных отходов в
контейнеры размещенные на специально оборудованных участках/площадках;
предотвращение - означает меры, предпринятые до того, как вещество, материал или
продукция станет отходом, способствующие уменьшению:
a) количества отходов путем повторного использования продукции или продления срока
эксплуатации продукции;
b) негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье
человека;
c) содержания вредных веществ в материалах и продуктах.
приемка – операция по приему отходов через оплату, лицом, уполномоченным для этой
деятельности;
производитель отходов (отходопроизводитель) - означает любого, кто активно производит
отходы (первоначальный источник отходов) или любого, кто осуществляет предварительную
обработку, смешивание или другие операции, влекущие за собой изменения в характере или
составе указанных отходов;
раздельный сбор отходов - деятельность по сбору, при котором отходы хранятся отдельно
по видам и составу временному хранению отходов (вторичных материальных ресурсов) в
соответствии с установленными классами опасности, физическими свойствами и агрегатным
состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих
компонентов, особенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями
по их переработке, обезвреживанию и уничтожению;
разрешение на обращение с отходами - технический и юридический документ, выданный
центральным органом государства по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды, на осуществление деятельности по управлению (обращению) отходами;
рекуперация - переработка отходов с целью извлечения полезных веществ, содержащихся в
них в чистом виде, для повторного применения; использование тепла химических реакций
горения отходов;
рециркуляция отходов - операция по утилизации, в ходе которой отходы перерабатываются
в продукты, материалы или вещества, предназначенные для первоначальных или иных целей;
селективный снос - удаление загрязненных материалов и любых неконструктивных
элементов здания (окна, двери, систем отопления/охлаждения/кондиционирования, опасных
отходов и т.д.), с последующим разделением вторсырья (бетон, кирпич, плитка, дерево, стекло
и т.д.)
сбор - означает собирание отходов, включая предварительную сортировку и предварительное
хранение мусора в целях его транспортировки к установке для очистки;

66
CP A.09.04:2014

сжигание – термическая обработка отходов с целью извлечения из них ценных материалов


или получения энергии в специальных установках по сжиганию отходов с соблюдением
требований законодательства;
сортировка отходов - разделение отходов на месте образования по видам для их
дальнейшего использования, временного хранения, переработки, транспортировки,
обезвреживания, захоронения и уничтожения;
транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между
местами или объектами их образования, сортировки, накопления, хранения, использования,
обезвреживания, захоронения;
удаление отходов - деятельность по временному хранению отходов и перевозке их на
объекты хранения, захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по
использованию отходов;
уничтожение - означает любую операцию, не являющуюся восстановительной, обработка
отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования, даже если
побочным результатом операции является переработка веществ или энергии;
утилизация отходов – возвращение отходов в хозяйственный оборот в качестве
материально-сырьевых ресурсов либо использование их после переработки в качестве
вторичного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции или энергии;
хранение отходов - содержание отходов в отведенных авторизированных местах, специально
оборудованных для этой цели (полигоны, площадки (платформы), свалки, подземные
пространства) для сбора, сортировки, переработки, временного хранения или захоронения.

67
CP A.09.04:2014

Приложение B
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ
отходов от строительства и сноса, в том числе опасные отходы

ОТХОДЫ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА (КОД 17)


(в том числе извлеченного грунта на загрязненных участках

КОД Наименование категории отходов

17 01 бетон, кирпич, черепица и керамические материалы


17 01 01 бетон
17 01 02 кирпичи
17 01 03 Черепица, кафель и керамические материалы
17 01 06* смеси строительные или отдельные фракции бетона, кирпича, черепицы или
керамических материалов с содержанием опасных веществ
17 01 07 смеси бетона, кирпича, черепицы и керамических материалов, кроме тех,
которые указаны в 17 01 06*
17 02 древесина, стекло и пластмасовые материалы
17 02 01 древесина
17 02 02 стекло
17 02 03 пластмасовые материалы
17 02 04* стекло, пластаса и древесина содерхащие или загрязненные опасными
веществами
17 03 смеси битумные, гудрон и гудронные продукты
17 03 01* асфальт содержащий гудрон
17 03 02 асфальт, кроме тех, которые указаны в 17 03 01*
17 03 03* гудрон и гудронные продукты
17 04 металлы (в том числе и их сплавы)
17 04 01 медь, бронза, латунь
17 04 02 аллюминий
17 04 03 свинец
17 04 04 цинк
17 04 05 железо и сталь
17 04 06 олово
17 04 07 смеси металлов
17 04 09* металлические отходы, загрязненные опасными веществами

17 04 10* кабели, содержащие масло, битум или другие опасные вещества


17 04 11 кабели, кроме тех, которые указаны в 17 04 10*
17 05 почва (в том числе вынутый грунт с загрязненных участков), камни
и отходы от дноуглубительных работ

68
CP A.09.04:2014

КОД Наименование категории отходов

17 05 03* грунт и камни содержащие опасные вещества


17 05 04 грунт и камни, кроме тех, которые указаны в 17 05 03*
17 05 05* отходы от дноуглубительных работ, содержащие опасные вещества
17 05 06 отходы от дноуглубительных работ, кроме тех, которые указаны в 17 05 05*
17 05 07* остатки балласта, содержащие опасные вещества
17 05 08 остатки балласта, кроме тех, которые указаны в 17 05 07*
17 06 Изоляционные материалы и строительные материалы, содержащие асбест
17 06 01* изоляционные материалы содержащие асбест
17 06 03* другие изоляционные материалы из или содержащие опасные вещества
17 06 04 изоляционные материалы, кроме тех, которые указаны в 17 06 01* и 17 06 03*
17 06 05* строительны материалы содержащие асбест
17 08 строительные продукты на основе гипса
17 08 01* строительные материалы на основе гипса загрязненые опасными веществами

17 08 02 строительные материалы на основе гипса, кроме тех, которые указаны в 17 08 01*

17 09 другие отходы строительства и сноса


17 09 01* отходы строительства и сноса, содержащие ртуть

17 09 02* отходы строительства и сноса с содержанием полихлорбефенилов PCB


(например, клеи содержащие PCB, полы дощатые (паркетные) с использованием
смол содержащих PCB, конденсаторы с содержанием PCB, и др.)

17 09 03* другие отходы от строительства и сноса (в том числе смеси отходов)


содержащие опасные вещества

17 09 04 смеси отходов от строительства и сноса, кроме тех, которые указаны в 17 09 01*,


17 09 02* и 17 09 03*

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Перечень отходов строительства и сноса, в том числе опасных отходов будет утвержден
Постановлением Правительства (внедрение решения Комиссии Европейского Экономического Совета №
2000/532/EC от 03.05.2000 перечень отходов, с изменениями, внесенными решением Комиссии nr.2001/119 (заменяя
решение № 94/3 /ЕС, содержащее перечень отходов и решение Европейского Экономического Совета № 94/904/EC,
содержащее перечень опасных отходов), опубликованом в Официальном журнале Европейского Союза № L 226 от 6
сентября 2000 г.). Данный перечень не противоречит ГОСТ 30775.

2. Опасные отходы, отмеченны звездочкой (*)

69
CP A.09.04:2014

Библиография

[1] Закон № 721-XIII от 2.02.1996 О качестве в строительстве

[2] Регламент ЕС №305/2011 Об установлении гармонизированных условий


Парламента Совета Европы и для распространения на рынке строительной
Консилиума ЕС от 09.03.2011 продукции и отмене Директивы 89/106/EEC

[3] Закон № 1347-XIII от 09.10.1997 Об отходах производства и потребления

[4] Решение № 2000/532/CE О списке отходов, с поправками к Решении


Комиссии № 2001/119 (заменяющей Решение
№ 94/3/CE о списке отходов и Решение
№ 94/904/CE о списке опасных отходах)

Закон, в процессе разработки Об отходах

[5] Директива № 2008/98/EC Об отходах и отмене некоторых директив

[6] Постановление Правительства, в Положение о полигонах для захоронения


процессе разработки отходов

[7] Закон № 1515-XII от 16.06.1993 Об охране окружающей среды

[8] Закон № 835-XIII от 17.05.1996 Об основах градостроительства и обустройстве


территории

[9] Закон № 851 от 29.05.1996 Об экологической экспертизе и оценке


воздействия на окружающую среду

[10] Закон № 160 от 22.07.2011 О регулировании предпринимательской


деятельности путем разрешения

[11] Закон № 10-XVI от 03.02.2009 О государственном надзоре за общественным


здоровьем

[12] Закон № 436 от 28.12.2006 О местном самоуправлении

[13] Закон № 163 от 09.07.2010 О разрешении выполнения строительных работ

[14] Постановление Об утверждении Стратегии по управлению


Правительства № 248 от 10.04.2013 отходами в Республике Молдова на 2013-2027
годы

[15] Постановление О наблюдении за поведением при эксплуатации,


Правительства № 382 от 24.04.1997 вмешательстве во времени и постутилизации
сооружений

[16] Постановление О минимальных требованиях по охране здоровья


Правительства № 80 от 09.02.2012 и безопасности труда на временных или
подвижных строительных площадках

[17] Закон № 186-XVI от 10.07.2008 Об охране здоровья и безопасности труда

70
CP A.09.04:2014

[18] Постановление Об утверждении Минимальных требований по


Правительства № 244 от 08.04.2013 защите работников от рисков, связанных с
воздействием асбеста на рабочем месте

[19] SM SR 13350:2005 Санитария населенных пунктов.


Городские и сельские отходы. Классификация.

[20] SM SR 13351:2005 Санитария населенных пунктов. Городские и


сельские отходы. Общие требования по
раздельному сбору.

[21] SM SR 13343:2005 Санитария населенных пунктов. Городские


отходы. Общие требования по проектированию
полигонов.

Конец перевода

71
CP A.09.04:2014

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C 01


"Normative şi standarde metodico-organizatorice" care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte Petru EREMEEV Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef-adjunct al Direcţiei reglementări
tehnico- economice

Secretar Maria DAVID Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


consultant al Direcţiei reglementări tehnico-
economice

Reprezentant Valeriu GAINA Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


al MDRC şef al Direcţiei juridice

Membri Gheorghe CROITORU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef al Direcţiei reglementări tehnico-economice

Agafia CALESTRU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


șef adjunct al Direcţiei generale arhitectură,
construcţii şi locuinţe

Maria GUŢU Inspectoratul Principal de Stat pentru


Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie
a Consumatorilor, inspector principal

Tatiana ROZOMBAC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,


şef al Direcţiei financiare

72
CP A.09.04:2014

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia.

Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a
tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în
publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md),
precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

73
CP A.09.04:2014

Ediţie oficială

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII


CP A.09.04:2014
”Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări”
Responsabil de ediţie ing. L. Cuşnir

Tiraj 100 ex. Comanda nr. 253

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenţei 6/1
www.incercom.md

74