Sunteți pe pagina 1din 44

Cuprins

Adnotare …………………………………………………………………………..….
Introducere ………………………………………………………………………..….
1. Sarcina tehnică ……………………………………………………………..…….
1.1 Notiuni teoretice ale procesului de curatat cartofi ……………………………..
1.2 Nivelul tehnic de dezvoltare a masinilor de curatat cartofi…………………….
1.3 Studiul brevetelor masinilor de curatat cartofi………………………………....
1.4 Procesul tehnologic in care este implicate masina studiata……………………
1.5 Parametri tehnico-economici preconizati………………………………………
2. Proiectul tehnic …………………………………………………………….........
2.1 Reguli de exploatare………………..………..………………………………..
2.2 Defecte posibile si metode de inlatrare a lor …………………………………
2.3 Impactul utilajului asupra mediului……………………….…………………..
2.4 Protecția muncii și a mediului ambiant ………………….…………………
3. Calculul mașinii date …………………………………………...…………………
3.1.1 Calculul tehnologic ………………………………………..……………
3.1.2 Calculul cinematic ………………………………………………………
3.1.3 Calculul energetic ………………………………….…………..…………

Concluzie ……………………………………………………..………..……………
Anexe ……………………………..………………………………………………...
Bibliografie………………………………………………………………………………

Adnotare

Mod. Coala N. Document Semnat Data


A efectuat Balandiuc M Litera Coala Coli
A verificat Bernic M Masina cu con de curatat cartofi cu
productivitatea de 160 kg/ora
UTM FTMIA

Gr.TMAP-152
Balandiuc Mihaela “ Masina cu con de curatit cartofi cu productivitatea 160 kg/h” ,lucrare
de an. Chisinau 2017. Lucrarea este expusa in 43 de pagini,cu 8 figuri,include introducere,3
capitolre vaste care include la rindul lor alte subcapitole,concluzii,bibliografie si anexa.
Cuvinte cheie:Masina cu con de curatit,cartof,curatire,productivitate.
Domeniul de studii:Utilajul industriei alimentare
Scopul lucrarii:Studierea sarcinii tehnice a masinii de curatit cartofi,principiul sau de
functionare,instructiunile de exploatare si efectuarea calculului utilajului.
Obiectivele studiului:acumularea informatiilor despre sarcina tehnica;cercatarea asigurarii
tehnnice a industriei alimentare cu acest tip de utilaj;analiza importantei acestui utilaj in industria
alimentara;am facut cunostinta cu principiul de functionare si constructive a celor mai utilizate
masini de curatit cartofi asupra mediului inconjurator cit si a protectiei muncii;efectuarea
calculului utilajului,care include calculul tehnologic,energetic si cinematic;calcularea parametrilor
tehnico-economici a masii de curatat cartofi si descrierea procesului tehnologic de
preparare;studierea brevetelor care ne arata un spectru mai largg de utilaje pentru taierea
legumelor de asemenea descoperim avantajele si dezavantajele acestora.
Noutatea si originalitatea stiintifica:De o perioada indelungata acest utilaj este folosit in
industria alimentara,caci personalului intreprinderilor ii ia mult timp la prelucrarea primara
acestora,anume la curatirea radacinoaselor,pentru economisirea timpului ,folosim masina de
curatit cartofi,care este necesara pentru curatirea calitativa si rapida a legumelor si a altor
radacinoase.Cu timpul au fost modificate unele caracteristici in pasaportul masinii ceea ce a dus la
majorarea productivitatii acesteia.

Semnificatia teoretica si valoarea aplicativa:Masina de curatit cartofi este utila in industria


alimentara din 2 considerente:obtine semifabricate mult mai rapid decit un lucrator,fapt ce ii
usureaza munca si a doilea va creste calitatea deservirii,precum si lucratorii din domeniul
alimentatiei publice-datorita mecanizarii si automatizarii proceselor de productie este redusa
considerabil munca manuala,astfel creste capacitatea de productie si de imbunatatesc conditiile
tehnico-sanitare.La intreprinderile de alimentatie publica un loc important in procesul tehnologiei
mecanice al prelucrarii produselor alimentare il ocupa curatirea produselor marunte.Curatirea
produselor se efectuiaza cu ajutorul instrumentelor de curatare cu scopul de a da produselor
formele cuvenite si calitatea superioara.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Problema stiintifica si de cercetare rezolvata:Lucrarea este destinata studentilor de la Facultatea
de Tehnologie si Management in Industria Alimentara a Universitatii Tehnice a Moldovei,
viitorilor specialisti din Industria Alimentara.In urma cercetarilor pentru proiectul tehnic vor
aparea noi specialist in domeniul tehnologiior inginiresti,care vor fi capabili de a elabora noi
utilaje care vor fi de folos in industria alimentara,astfel noi tehnologi vor putea tine pasul cu
cerintele consumatorului si progresul tehnologic.

Aннотирование
Balandiuc Mihaela ,,Картофелеочистительная машина МОК-160’’, годовая работа.
Кишинев 2017. Работа выставлена в 43 страниц и 8 рисуноков. Она включает в себя
введение, три главы, которые включают другие обширные главы, Заключение, список
литературы и приложение.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Ключевые слова:, Картофелеочистительная машина МОК-160 картофель, приготовление
пищи, производительностью

Область исследования: Оборудование для пищевой промышленности

Цель работы: Исследование комбинированной технической задачей машины для чистки


овощей его принцип работы, инструкции по эксплуатации и расчет машины.

Задачи исследования: накопление информации о техническом задании; технические


исследования обеспечения пищевой промышленности с этим типом оборудования; Анализ
важности этой машины в пищевой промышленности; Я познакомился с принципом работы
и конструкции часто используемых чистительных машин, его инструкции по эксплуатации;
Мы проанализировали влияние Картофелеочистительная машина МОК-160 на
окружающую среду, а также безопасность на рабочем месте; расчет оборудования, который
включает в себя расчет технологии, энергии и кинематографическим; Расчет технико-
экономических параметров машины, чтобы сократить овощи и описание технологического
процесса приготовления; изучения патентов, которые показывают более широкий спектр
машин для чистки овощей также найти преимущества и недостатки.

Научная новизна и оригинальность работы: В течение долгого времени это


оборудование используется в пищевой промышленности, потому что для сотрудников
компании занимает очень много времени, на первичной обработки , а именно чистко
овощей , чтобы сэкономить времю,мы используем чистительную машину, которая
необходима для качественного и быстрого очистки овощей и других корнеплодов. Со
временем были изменены некоторые особенности в паспорте машины, которое привело к
увеличению производительности.
Теоретическая значимости и практическая ценность: Картофелеочистительная машина
МОК-160 полезно в пищевой промышленности из двух соображений: Получать
полуфабрикаты гораздо быстрее, чем работник, что облегчает его работу, а второй будет
повысить качество работников сферы обслуживания и питания - за счет механизации и
автоматизации производственных процессов значительно уменьшается ручной труд, тем
самым увеличивая производственные мощности и улучшается cанитарные условия. для
Предприятия общественного питания на важное место в технологии машин пищевой
промышленности измельчения продуктов занимают методом чистки. Изделия
изготавливаются с использованием режущих инструментов, чтобы сократить, дать высокое
качество.

Научно-исследуемая задача : Работа предназначена для студентов факультета технологии


и менеджмента в пищевой промышленности Технического университета Молдовы,
будущем специалистам в пищевой промышленности. После исследования технического
проекта будут появляться новые технические специалисты в области инженерных
технологий, которые смогут разработать новое оборудование, которое будет полезным в
пищевой промышленности, так новая технология может идти в ногу с потребительским

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
спросом и технического прогресса. Таким образом, новая технология может идти в ногу с
потребительским спросом и технического прогресса.

Annotation

Balandiuc Mihaela,, Machine with potato cleaner productivity 160 kg/h'', year
project .Chișinău 2017. The work is exposed in 43 pages and 8 images. It includes introduction,
three big chapters that consist of other small chapters , conclusion, bibliography and annexes.
Keywords: Machine with potato cleaner productivity 160 kg/h, potatoes, productivity.

Field of inquiry: Food industry equipment

Purpose of the research: The research of Machine with potato cleaner, it’s principle of working,
operating instructions, and making the calculation of this machine.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Objectives of the research: accumulation of information about the technical task; technical
ensuring food industry research with this type of equipment; analysis of the importance of this
machine in the food industry; I got acquainted with the operating principle and construction of
commonly used machine with potato cleaner , its operating instructions; We analyzed the impact
of machine with potato cleaner on the environment as well as labor protection; purposes of
calculation of the equipment, which includes technology, energy and cinematic calculations ;
calculation of technical and economic parameters of the machine with potato cleaner and the
description of the technological process of preparing; studying patents which show a wider range
of machines for cleaner and also to find advantages and disadvantages.

Scientific novelty and originality:. For a long time this equipment is used in the food industry,
for company workers it takes a long time to primary processing thereof, namely cleaner vegetables
and Root, to save time,we use the shredder machine with potato cleaner that is necessary for a
quality and fast cleaner of vegetables and other root vegetables into smaller pieces and in different
forms. With time were changed some features in the machine's passport which has led to increase
it's productivity.
Theoretical meaning and practical value: Combined machine with potato cleaner is useful in
food industry from two considerations: it get's semiproducts much faster than a worker, which
relieves them the work and the second it increases quality of service .And workers in food services
- thanks to mechanization and automation processes production do not have to labor manually,
thus increasing production capacity and improves the sanitary conditions .At the public catering
and food industry an important place in the technology of food processing machines grinding
products is occupied by the cleaner method. Products are made using cutting tools to cut in order
to give proper food a good quality.
The scientific solved problem: The project is destinated for students from the Faculty of
Technology and Management in Food Industry of Technical University of Moldova ,for future
specialists in Catreing Services. After the following research will appear new technical specialists
in engineering technologies that will be able to develop new equipment which will be useful in the
food industry, so the new technology can keep pace with customer's demands and technological
progress.
INTRODUCERE
Funcționarea eficientă a întreprinderilor alimentției publice depinde nu doar de utilajul ce este
instalat acolo, dar și de alți indicatori ai acestuia: respectarea cerințelor instituției, instalarea
profesională a utilajelor, ușurința de întreținere, respectarea clară a regulilor de utilizare,
manipularea atentă etc.
ё
Pentru a ușura munca zilnică a bucătarilor, creșterea semnificativă a productivității muncii,
reducerea leziunilor la locul de muncă la întreprinderile alimentare, sunt utilizate mașini și
mecanisme, adică echipamente mecanice. Echipamentele mecanice utilizate în întreprinderile
alimentare aparțin categoriei de mașini tehnologice destinate prelucrării primare a produselor și
preparării produselor semifinite.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Cererea de echipamente mecanice este în continuă creștere datorită deschiderii unor noi
unități de catering. Foarte întrebat este utilajul de curățare, destinat petru îndepartarea de pe
product a stratului de suprafață cu cea mai mică valoare energetică (coaja de la legume și fructe,
solzii de la pește etc.)

Mașinile pentru curățarea rădăcinoaselor sunt utilizate pe scară largă. Deoarece cartofii
reprezintă cea mai mare proporție de legume care sunt curățate, mașinile pentru curățat cartofi se
numesc mașini de curățat cartofi (peleri de cartofi), deși culturile rădăcinoase pot fi curățate de
asemenea în mașina de curățat cartofi.

De regulă, gradul de mecanizare a procesării primare a legumelor depinde de capacitatea


întreprinderii. În unitățile de alimentație publică de dimensiuni mici și medii, pelerele de cartofi
sunt instalate în secțiile de prelucrare a legumelor și au o activitate periodică. Mașinile pentru
curățarea legumelor se produc în cantități mari deoarece cartofii pot fi curățați prin metode
termice, chimice și mecanice. Dar astăzi vorbim doar despre metoda mecanică și, în consecință,
despre mașinile de curățat mecanice de curățat cartofi.

Capitolul 1. Sarcina tehnica

1.1 Noțiuni teoretice ale procesului de curatat cartofi

Pentru utilizarea intreprinderilor noi din industria alimentara si pentru modernizarea celor
existente,trebuie create masini,aparate automate si linii automate noi.

Masinile si utilajele din industria alimentara sunt masini de lucru destinate pentru operatii
diversificate in cadrul proceselor de productie.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Prin folosirea masinilor in executare diverselor lucrari de cadrul proceselor de productie din
industria alimentara se asigura:
 Marimea productivitatii muncii
 Realizarea unor lucrari in termene optime si de o calitate superioara
 Reducerea costurilor pe tona de produs
 Inlocuirea muncii manual cu munca de dirijare a utilajului,respective reducerea efortului
fizic.
Masinele de curatare sunt destinate pentru inlaturarea suprafetei externe(cojile de fructe si
legume,solzii de pese etc)ce au o valoare nutritiva scazuta.
La întreprinderile de alimentaţie publică se utilizează pe scară largă maşinele de curăţat
cartofi. În întreaga lume ele se produc în cantităţi foarte mari deoarece se ia în consideraţie faptul
că procesul de cutăţare poate fi: mecanic, termic şi chimic.
Motada termică poate fi realizat prin flacără şi abur.
Prin metoda la flacără se presupune curăţarea tuberculelor în agregate termice în timp de
cîteva secunde la o temperatură de 1200 – 1300ºC. În acest mod are loc carbonizarea stratului
exterior (cojii) şi pătrunderea termică (fierbere bruscă) a produsului la o adîncime de 0,6-1,5mm.
Apoi se prelucreaza in termoagregate ajungind în masină de spălare şi curăţare, unde cu ajutorul
periilor ce se rotesc şi arborilor de cauciuc în prezenţa acşiunii apei abundente se îndepărteză coaja
şi parţial stratul pătruns termic.
Metoda cu abur se realizează prin cîteva etape: cartofii prin instalaţia de încărcare şi
dozare trec în camera de lucru a maşinei de curăţat cu abur în care cartofii sunt supuşi acţiunii
doar aburilor de apă cu presiune (0,4 – 1,1 MPa) şi temperatură înaltă.In dependenta de sort si
termenul de pastrare a cartofilor si a altor radacinoase,timpul prelucrarii cu abur poate fi regulat.
La descărcare cartofii intră în înstalaţia de descărcare în care presiunea scade brusc pînă la cea
atmosferică. La unele maşii scăderea bruscă a presiunii are loc chiar în camera de lucru a acesteia.
În urma scăderii bruşte a presiunii umeditatea în stratul de sub coajă momentan se transformă în
abur care stratifică şi rupe coaja cartofului. Din cauza temperaturii ridicate a aburului un strat de
sub coajă se pătrunde termic. Din instalaţia de descărcare, cartofii trec în maşina de curăţire şi
spălare în care coaja uşor este înlăturată.
Metoda chimică
Prin metoda chimică se înţelege prelucrarea cartofilor cu soluţii alcaline. Această metodă poate fi
diferită după tehnologie în dependenţă de substanţele utilizate, de procesul de acţiune a acestora

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
ş.a.. după prelucrarea alcalinică cartofii se curăţă în maşini cu role după care se spală de preparatul
chimic. La finele etapei stă prelucrarea cartofilor cu soluţie de sare de lămîiţă sau oţet (oricare alt
acid alimentar) pentru neutralizarea resturilor de bază.
Metoda chimică şi cea de abur poate fi combinată împreună. Aici se presupune prelucrarea
cartofilor în agregate chimice şi termice. Procesul începe cu prelucrarea cartofilor cu soluţie de
12% de sodă caustică la temperatura de 75-80ºC timp de 10 min., după care se supune acţiunii
aburilor la presiunea de 0,5 – 0,6 Mpa timp de 1 minută.
Metoda mecanică.
Principiul de funcţionare a maşinilor mecanice de curăţare a cartofilor costă în îndepărtarea
stratului exterior cu ajutorul suprafeţei abrazive a organului de lucru şi a pereţilor camerei de
lucru. În timpul curăţării în camera de lucru se înjectează un flux de apă care spală bucăţile de
coajă ce au fost îndepărtate de pe cartof şi care ajută la descărcarea cartofilor din camera de lucru.
Uniformitatea curăţirii în mare măsură va depinde de uniformitatea frecării întregii
suprafeţe a cartofului cu materialul abraziv al componentelor de lucru ale maşinii şi deasemenea
de intensitatea alipirii cartofului de aceste suprafeţe şi de viteza de mişcare dintre acestea. În
acelaşi timp, o acţiune prea puternică asupra cartofului pe suprafaţa abrazivă duce la deteriorarea
cartofului şi defprmarea acestuia. Factorii ce influenţează asupra uniformităţii curăţirii cartofilor
depinde de forma organului şi camerei de lucru, dar deasemenea şi de traiectoria şi viteza de
mişcare a cartofului în camera de lucru a maşinii de cuăţat cartofi.Pentru a obţine deşeuri reduse şi
curăţare frumoasă, cartofii necesită a fi calibraţi preeliminar.
În urma curăţării mecanizate a cartofilor rămîn ochiuri care trebuiesc înlăturate manual.
Acest proces ia mult timp, de aceea se ţine cont de sortul cartofilor şi de calitatea sortării acestora.
O altă ieşire din situaţie ar fi metoda curăţării profunde, care presupune îndepărtarea stratului mult
mai gros de pe cartof şi ceea ce duce evident la pirderi mult mai mari – 50-55%, în cazul în care
deşeurile nu sunt mai apoi utilizate în scopuri tehnice. Însă totuşi cel mai important este că se
înlătură partea cea mai importantă din punct de vedere nutriţionist.
La întreprinderile de alimentaţie publică cel mai frecvent se utilizează maşinile mecanice
de curăţat cartofi cu acţiune periodică. În general maşinile se clasifică şi după forma organului de
lucru, astfel deosebim maşini: cu trunchi de con (a); cu disc (b); cu rulou (pentru maşini cu acţiune
continuă)

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Maşinele cu trunchi de con (MOK-125, MOK-250, MOK-350, MOK-400 ş.a.) au organul
de lucru în formă de trunchi de con la care fundul şi suprafaţa conică interioară esteacoperită cu
material abraziv. Fundul are trei proeminenţe ondulate pentru a mări înălţimea valurilor organului
de lucru.
Maşinile cu disc au organul de lucru sub formă de disc suprafaţa căruia are formă ondulată
cu suprafaţă abrazivă. La suprafaţa discului sunt de la 2 la 4 valuri, înălţimea carora treptat se
măreşte de la centrul discului către mărginile acestuia.
În partea de jos a organului de lucru sunt instalate vertical paletele pentru înlăturarea deşeurilor.
Pentru roaderea cojii de pe cartofi suprafeţele organelor de lucru sunt prevăzute cu material
abraziv, metal special prelucrat sau masă plastică. Materilul abraziv constă din granule mici de
carbid de siliciu şi componente de legătură ca gudron şi alabastru raportul fiind de 100:8,4:5
respectiv.

Schema repartizării cartofilor în timpul de lucru a maşinei de curăţat cartofi cu con.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Privind miscarea fiecarui cartofului in parte se observat că cartoful cazind in partea
centrala a discului (poziţia I), cartoful sub putere este aruncat spre partea conica a discului
(poziţia II),aflinduse in partea conica a discului-cartoful mdin cauza fortei tinde spre spre peretii
camerei de lucru (poziţia III).Totodata datorita puterei enertiei pe o trictorie spirala se ridica in
sus(pozitia IV - V).Un cartof se ridica pe toata inaltimea camerein de lucru(pozitia VI).Alti cartofi
se ridica in forma de spirala pe peretii camerii la o inaltime mai mica si se lovesc de consula care
se afla in partea externa a usii.Prin lovitura cartofii isi schimba repede viteza si directia de mers,si
ori deodata cad pe partea conica ori zboara pe pereti continuind un timp oarecare sa se invirteasca
si apoi sa cad.La cartof se loveste doar partea care cade pe consula usii.Trebuie de tinut cont ca
consula nu are margine indoiata de aceea cartoful poate luneca de pe consula.Pe partea sferica a
discului sunt situate toate trei valuri cu o inaltime unica care se intrebuinteaza pentru amestecarea
cartofului.Cartofii care se curata in masini de curatat conice au o suprafata mai neteda si mai mic
procentu de resturi,decit cartofii care se curata in masini de curatat cartofi cu disc.In masinele de
curatat cartofi cu disc majoritatea cartofilor se afla pe peretii camerei de lucru.Cartofii aflati pe
disc se misca catre pereti aruncind spre sus cartufulii de alaturi,cu ajutorul valurilor aflate pe disc.
Cartofii aflati sus se rostogolesc spre centru discului aflat mai jos.Aceast putem observa in figura
de mai jos:

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Schema repartizării cartofilor in timpul de lucru a mașinei de curatat cartofi cu disc
Toata greutate cartofului se miscă în directia rotirii discului. Fiecare cartof intensiv se roteste
in jurul axei sale ceea ce ajuta la miscarea rectilinii si ajuta la curatarea cartofilor. Cartoful cazut in
centru discului(poziţia I), se incepe a roti impreuna cu el(poziţia II),ajungind sub un unghi anumit
a vitezei de rotire a cartofului cu ajutorul puterii este aruncat la marginea discului(poziţia
III).Atinginduse de peretii camerei de lucru cartoful se stopeaza si viteza scade. Valul pe disc
avind inaltimea maximala la marginea discului ajunge cartoful, il loveste si il intoarc. In acest
moment se efectueaza roaderea coarjei de pe suprafata cartofului. Si astfel are loc miscarea
cartofului spre partea de rotire a discului (poziţia IV). Trecind pe linga cartof valul il arunca in sus.
Astfel are loc si cu cartofii vecini, care se afla pe disc. Ei ca si cum ar impinge cartofii linga
perete. Prin aceasta ei intensiv se invirtesc astfel ca toata masa cartofilor sa se roteasca (poziţia V-
VII). Rotindu-se de-a lungul peretelui camerei de lucru, cartoful isi pierde din viteza incit forta lui
de centrifugare nu este de ajunsa pentru alipirea de perete a cartofului, in rezultatul careia cartoful
rotindu-se spre centrul discului. Traiectoria lui este indreptata jos pe spirala (poziţia VIII). Se
petrece parca rotirea suprafetei de sus a cartofului spre partea centrala a discului.Descrierea
traiectorii a cartofilor este foarte importanta deoarece invirtindu-se in intreaga masa, cartofii se
ciocnesc şi îşi schimbă direcţia de miscare. Pentru sigurarea circulaţiei a cartofilor pe organul de
lucru şi posibilităţi de mutare a lor de la partea centrala a discului spre marginele lui , diametru
camerei de lucru trebuie sa fie nu mai putin de 4 diametre a cartofilor D>4δ. Diametrul discului se
destinge astfel ca distanta intre el şi peretele camerei de lucru sa nufie mai mare de 5mm.La
înaltimea a părtii cilindrice a camerei de lucru trebuie să încapă nu mai putin de 2 cartofi. De
obicei înalţimea a parţii cilindrice este egală cu radiusul camerei de lucru.
În maşinile de curatat cartofi cu con pe partea conică a ceaşei abrazive trebuie să fie situat
un cartof. Deci hk>=δcosθ, unde θ-jumătate din unghiul vîrfului conului. Frecvenţa rotaţiei
organului de lucru poate fi determinată reeşind din condiţia că tuberculul nimerit în centru discului
trebuie să fie aruncat de forţa centripetă la margine sau la partea conică. Pentru îndeplinirea
acestei condiţii forţa de rotire minimalaindreptata spre cartof trebuie să fie mai mare decît forţa de
frecare dintre cartof şi suprafaţa fundului (fără a lua în consideraţie rostogolirea cartofului).

C>T (1.1)
Luînd în cosideraţie coeficientul de alunecare , viteza produsului poate fi exprimată astfel:
ω’pr=ωorkal (1.2)

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
unde: ωor-viteza organului de lucrului, rad/s
kal- coeficientul de alunecare
Viteza absolută a produsului va fi:
ωpr=ωor(1-kal) (1.3)
Deci formula (1) poate fi scrisă:
mω2 or(1-kal)2rmin>mgf (1.4)
unde: m-masa tuberculului, kg
ωor-viteza organului de lucrului, rad/s
rmin-distanţa minimă dintre centrul de rotaţie a organului de lucru şi centrul
de greutate a cartofului, m
g - acceleraţia forţei de greutate, m/s2
f - coeficientul de frecare dintre produs şi materialul abraziv (f=0,8...1,3)
n min
Substituind în formula (1.4) egalitate ω or= 30 (n- frecvenţa derotaţie a discului) cu
următorii parametri kal min=0.2, f=1.1, rmin=0.5, δ=0.03 rezultă:

30 1.1
nmin  =227min-1 (1.5)
1  0.2 0.03
Determinarea puterii motorului electric al maşinii de curăţat cartofi cu acţiune periodică
Puterea motorului poate fi determinată astfel:
N1  N 2
N (1.11)
m
unde: N1- puterea necesară pentru ţnvingerea forţei de frecare dintre cartof si
organul de lucru, V
N2- puterea necesară pentru a ridica masa de cartofi ţn camera de lucru, V
η- randamentul mecanismului
N 1  M fr  or (1.12)
unde: Mfr- momentul de frecare, N*m
ωor-viteza unghiulară organului de lucrului, rad/s
Luînd în consideraţie coeficientul de frecare şi forţele de frecare, momentul de frecare se
deterimă astfel:

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Mfr=Trfr=mgfrfrφm (1.13)
unde: m - masa unei porţii de produs, kg
g - acceleraţia forţei de greutate, m/s2
f – coeficientul de frecare (0,8...1,3)
rfr – raza poziţiei forţei de frecare (0,33...0,4D, D – diametrul
intern al camerei de lucru)
φm – coeficientul care consideră că în timpul rotirii organului de lucru, o
parte din cartofi se află în stare de aruncare şi nu influenţeză asupra
formării forţelor de frecare

Puterea de aruncare a cartofilor se determină ca lucrul, cheltuit într-o unitate de timp:


N2=AK (1.14)
unde: A – lucrul, cheltuit la ridicarea tubercululor, N*m
K – cantitatea de ridicări într-o secundă, 1/s
Dacă înălţimea ridicării medii a cartofului să o considerăm înălţimea maximă a valului, atunci
lucrul pentru o trecere poate fi determinată astfel:
A=mgS (1.15)
unde: S – înălţimea maximă a valului, m
Cantitatea de ridicături constituie:
nzK al
K (1.16)
60
unde n- frecvenţa de rotaţie a organului de lucru, min-1
z – numărul de valuri pe disc
kal- coeficientul de alunecare (0,4...0,7)
Deci formula finală va fi:
mgSnzK al
N 2d  (1.17)
60
Pentru maşinile cu con la calculul puterii, necesară pentru ridicarea tuberculilor, se ia înălţimea
peretelui camerei de lucru acoperit cu material abraziv. Atunci lucrul se va exprima:
A=mgH, (18)
iar formula de calcul pentru N2c va lua forma:
n
N 2 c  mgH K ar (1.19)
60

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
unde: H – înălţimea peretelui camerei de lucru acoperit cu abraziv, m
Kar – coeficientul de aruncare (0,5...0,7)

Determinarea productivităţii pentru maşinile de curăţat cartofi cu acţiune continuă


Productivitatea se determină după formula:
Q=Fvρφ (1.20)
unde: F – suprafaţa ferestrei de descărcare, m2
v – viteza de ieşire a cartofului, m/s (0,03..0,05 m/s)
ρ – densitatea, kg/m3
φ – coeficientul de utilizare a suprafeţei ferestrei de eliminare

Determinarea puterii motorului electric al maşinii de curăţat cartofi cu acţiune


continuă
Puterea se va cheltui pentru învingerea forţei de frecare dintre cartofi şi suprafaţa abrazivă a
rolelor şi de asemenea a forţelor de frecare în rulmenţi şi mecanismul de tansmisie. Aşa cum
organele de lucru efectuează mişcare de rotaţie, puterea poate fi determinată după formula:
M fr  or
N (1.21)
m
unde: Mfr – momentul pe organul de lucru, ce apare de la forţele de
frecare dintre tuberculi şi role, N*m
ωor-viteza unghiulară a rolelor, rad/s
η- randamentul mecanismului
Reeşind din condiţia că cortofii vor fi repartizaţi uniform pe role, atunci:
Mfr=Trm=mgfrm (1.22)
unde: T – forţa de frecare, N
rm – raza medie a rolei abrazive, m
m – masa produsului în camera de lucru, kg
f – coeficientul de frecare dintre cartofi şi suprafaţa abrazivă
(0,8...1,3)
Substituind (1.22) în (1.21) se va obţine:
mgfrmn
N  (1.23)
30 m

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
unde n – frecvenţa de rotaţie a rolelor, min-1

1.2 Nivelul tehnic de dezvoltare a masinilor de curatat cartofi.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
 Maşină pentru decojire discontinuă cu con
1- jaluzele
2- motor electric
3- fetuire
4- trnsmisia prin curele
5- valul de lucru
6- miner
7- usa
8- fluxu din partea interioara a usii
9- inel de etasare
10- capacul camerei de lucru
11- furtun

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
12- capac
13- retragator
14- segmenti abrazivi
15- corp cilindric
16- material abraziv
17- inel de fasonare
18- corp de aluminiu
19- piulita
20- manjeta
21- rulmenti
22- pilnie
23- tijghea
24- plita de sprijin
25- surub
26- picioruse
Maşina discontinuă este utilizată pentru descojirea cartofilor şi rădăcinoaselor la
întreprinderile mici ale industriei de conserve şi alimentaţiei publice. În partea de sus a maşinii se
află un corp cilindric(15) unde suprafaţa interioară a căruia formează camera de lucru.
Organul de lucru a maşinii îl constituie un con rotativ în forma unui corp din aluminiu turnat
(18) cu o cupă conică deasupra şi care este confecţionată dintr-un material abraziv(16).Cupa
conică se uneşte la corp prin piuliţa(19), dar împrejurul corpului cu un inel fasonat.
Pe partea superioară a cupei conice, regiunea plată este înzestrată cu 3 valuri pentru o
amestecare mai uşoară a produsului prelucrat. În mijlocul corpului se găseşte o cu orificii conice
şi locuripentru ştift. În orificiu se introduce coala, arborele, dar în fisură cu ajutorul căruia
mişcarea de la arbore se transmite organului de lucru a maşinii. În partea de jos al conului se
găseşte o ieşire inelară pentru împiedicarea nimeririi deşeurilor la arborele rotativ şi 2 palete
verticale pentru aruncarea deşeurilor. Suprafaţa dorsala a camerei de lucru , este amplasată
deasupra organului de lucru,şi este formată de segruientii abrazive(14).
Partea de jos a corpului(sub partea conică a organului de lucru) este utilizată pentru
strîngerea deşeurilor. În timpul curăţirii produsului, coaja se spalăcu apă şi trece prin fisura dintre
pereţii camerei şi conusul din partea de jos acilindrului, de unde se aruncă în canalizare.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Deasupra camera de lucru este închisă cu un capac (10), fabricat din oţel inoxidabil.De jos
capacul este întărit cu un retrăgător(13), care transmite produsul prin mişcarea lui în camera de
lucru de la perete la centru. În capac se află o fereastră unde se în carcă produsele-n camera de
lucru.
Pentru evitarea stropirii cu apă şi aruncarea rădăcinoaselorîn timpul prelucrării lor, camera de
încărcarese închide cu un capac(12).Legătura strînsă dintre capac şi corpul camerei de lucru este
asigurată de o supapă.Apa în camera de lucru este alimentată de la un furtun(11).Pentru
descărcarea cartofilor în camera de lucru se găseşte un capac de descărcare, care se închide-n
timpul lucrului cu uşa(7),Pentru evitarea scurgerii apei prin capacul de descarcare, uşa este
înzestrata cu un inel de etanşare(9), uşa se deschide cu ajutorul mînerului(6).Partea interioară a
uşii are un flux(8), care schimbă orientare mişcării cartofilor.Organul de lucru este pus în mişcare
de către motorul electric(2), care este amplasat vertical,în partea de jos a maşinii.Mecanismul de
transmisie este transmisia (4), cu ajutorul căreia mişcarea de la motorul electric este transmisă
valului lucrător(5).Pentru întinderea curelei este prevăzută posibilitatea de schimbare a motorului
cu scopul măririi distanţei dintre .
Valul pe care se suprapune organul de lucru, se mişcă-n 2 rulmenţi rotunzi(21).Rulmenţii se
instalează-n pilnie(22), care cu ajutorul bolturilor se întăresc la corpul camerei de lucru.Din cauza
scurgerii uleiului din rulmenţi şi nimerirea pe ei a apei din camera de lucru în partea de jos şi sus
a capacului paharului este instalată o manjetă(20).
Partea de sus a corpului camerei de lucru are o flanelă, care se instaleaza pe 4 tejghele(23).
Tejghelele sunt întărite pe plita de sprijin(24), cu 4 picioruşe (26).Pe unul din picioruşe se află un
şurub (25) pentru unirea firului cu pămîntul.Spaţiul dintre tejghele este închis cu feţuire(3).
Ultimul este făcut în formă de jaluze(1) pentru intrarea şi ieşirea aerului răcoritor.
Maşina se instalează pe podeasau pe un fundament cu înălţimea de 60-100mm şi se întăreşte cu 4
şuruburi M-18 .Alimentarea cu apă şi electricitate se realizează prin orificiile plitei de sprijin, prin
ţevi cu d=15 mm(1/2’’).Alături de maşină pe podea sunt prevăzute trapuri din lemn.Apa şi
deşeurile obţinute sunt transportate printr-un furtun de cauciuc, îndreptat spre trap.

Dezavantaje
 Materia primă destinată pentru decojire,preliminar trebuie să fie sortată,spălată şi
calibrată,de asemenea curăţarea rămăşiţelor de coajă, ochilor se execută manual.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
 Instalatii de decojire prin tratare termica
Esenţa metodei de decojire a materiei prime prin tratarea termică,constă în aceea că,prin
prelucrarea de scurta durata a legumelor si fructelor cu abur supraîcălzit la presiunea de 0,4-
0,8Mpa, stratul superficial al ţesuturilor se incalzeste bine si se inmoaie la 1-1,5min.iar la scăderea
bruscă a presiunii pina la cea atmosferică are loc ruperea si desprinderea usoara a cojii care poate
fi apoi îndepartata prin spalarea produsului într-un jet de apa curgatoare.

1. -dozator elicoidal
2. –autoclava
3. –conducta de abur
4. –transportor cu melc
5. –conducta de apa
6. –platforma
7. –conducta de aer comprimat
8. –echipament electric
9. –carcasa
10. –transportor cu melc.
Cartofii spalati sunt introdusi in una din cele doua autoclave 2 cu transportorul elicoidal 1.Dupa
incarcarea autoclavei cu o portie anumita de tuberculi,inchizatorul automat,prin intermediu unui

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
cilindru pneomatic si al sistemului de pirghii,se ridica in sus,ocupind pozitia initiala extrema(la
gura autoclavei)asigura etanseitatea prealabila a camerii de lucru.
Dezavantaje
 În timpul tratamentului termic,substantele componente ale materiei prime suporta anumite
modificari:În stratul superficial are loc denaturarea albuminelor, amidonul se transformă în
dextrină, protopectina se hidrolizează, zaharurile se caramelizează, produsul îşi schimbă
gustul, mirosul, culoarea.

 Instalatii de decojire prin tratare chimica


Această metodă de decojire este foarte eficientă în cazul prelucrarii unor rădăcinoase precum si a
unor fructe, a căror suprafaţa este acoperită cu un strat de pruină.
Una din instalaţiile de decojire prin metoda chimică se compune din baia pentru tratarea chimică a
materiei prime şi din baia de spălare cu apă potabilă, în a căror interior sunt instalate tobe rotative
perforate, deschise la capete.Tobele relativ sunt prevăzute in interior cu un melc transportator
pentru deplasarea produsului de la pîlnia de alimentare spre gura de evacuare a instalaţiei.Turaţia
tobelor variază de la 1,5 pînă la 23,8 rot/min, prin urmare durata tratamentului chimic poate fi
reglată de la 5,3 pînă la 0,35 minute.În baia a doua produsul este supus unei spălări intense timp
de 0,7-11,3 minute.Instalaţia este dotată cu pompe pentru soluţie alcalina şi apă.Baia pentru
tratarea chimică este prevăzută cu un schimbător de căldură,care încălzeste soluţia alcalină pînă la
100 grade celsius cu abur la o presiune de 0,15Mpa, iar baia cu un sistem de duşuri pentru clatirea
produsului prelucrat.
Dezavantaje
 Metoda costisitoare,din cauza folosirii substantelor tensioactive.
 Este greu de indepartat solutia alcalina de pe suprafata produsului prelucrat.
 Instalatie de decojire prin tratare termochimicamica

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
1. –agregat pentru tratare cu solutie alcalina
2. –agregat pentru tratare termica
3. –masina de spalat
4. –baia de neutralizare
Agregatul cu solutie alcalina prezinta o baie dreptunghiulara,in al carei interior este instalata o
toba perforate prevazuta cu un melc transportor.Alimentarea instalatiei cu abur si mentinerea
temperaturii constante a solutiei alkaline se realizeaza prin intermediul unui barbotor si a doua
serpentine montate in partea inferioara a bazinului.Pentru circularea solutiei cu soda este prevazuta
o pompa centrifuga .Baia pentr prin intermediul transportului cu raclete/la aparatul pentru tratare
termica 2.
Ultimul reprezinta un cilindru confectionat din otel inoxidabil dotat cu un melc transportor,a carui
turatie poate fi reglata prin intermediul uniu variator.durata tratamentului termic este de 20 pina la
100 secunde.

Maşini pentru descojirea mecanică cu funcţionare continuă


 Maşină pentru descojirea mecanică cu perii
O curăţare mai eficace şi mai calitativă a cartofilor şi rădăcinoaselor poate fi realizată prin
folosirea periilor. Maşină de acest tip este reprezentată în Fig.8. Partea activă a maşinii este
compusă dintr-o bandă transportoare fără sfârşit 1, pe care se deplasează produsul şi o serie de
perii cilindrice rotative, care sunt în contact direct cu tuberculii, fiind montate sub ramura
neîncărcată a benzii transportoare.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Schema tehnologică de curăţare a rădăcinoaselor în maşina de descojire cu perii
1 - bandă transportoare
2 - gura de evacuare a tuberculilor
3 – jghiab
4 - gură de evacuare a deşeurilor
А, В, С - perii pentru curăţarea grosieră
D, E, F - perii pentru curăţarea definitivă.
In timpul funcţionării maşinii, la început, sunt îndepărtate părţile mai groase ale cojii şi
impurităţile, în rezultatul frecării intensive a periilor cu produsul. în deplasarea de mai departe a
materiei prime spre gura de evacuare, se realizează o descojire mai fină, cu îndepărtarea definitivă
a pieliţelor şi rămăşiţelor de impurităţi. Curăţarea pereţilor de rămăşiţele de produs (coji,
impurităţi) se efectuează prin intermediul unui cuţit. Deşeurile rezultate de la descojirea materiei
prime prelucrate cad într-un jgheab 3, de unde sunt evacuate prin gura de descărcare 4.
Acest agregat poate prelucra materii prime de diferite mărimi, fără calibrarea preliminară a
produsului, prin reglarea vitezei de rotaţie a periilor, distanţei dintre banda transportoare şi perii şi
ughiului de înclinaţie al maşinii.
Maşina cu perii poate fi utilizată atât la descojirea cartofilor şi rădăcinoaselor, cât şi pentru
îndepărtarea cojilor, pieliţelor la fructe şi legume, supuse preliminar tratării termice.
Dezavantaje
 pierderile sint mai mari,intrucat se indeparteaza un strat mai gros de produs pentru
curatarea calitativa a cartofilor.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
 Masina pentru decojire mecanica cu disc

Pentru a înţelege mecanismul de lucru a maşinii (cu disc) de curăţat cartofi cu acţiune periodică o
reprezint schematic:

1 – baza;
2 – canalul de incaracare;
3 – capacul de deschidere;
4 - furtun
5 – palete;
6 – disc valuros
7 – disc metalic;
8 – osie orizontala;
9 – manjeta;
10 – piesa posterioara;
11 – transmisie conica;
12 – osie verticala
13-usa mobila
14-miner

Mecanizmul este un corp,(1)partea de sus a careia este facuta in forma de un cilindru care este
camera de lucru pentru curatirea cartofului deasupra ea este astupata cu pilnie.(2).Pilnia are o
fereastra care se incnide cu un capac portativ(3).Programul de lucru al mecanizmului este un disc
rotitor(7),pe partea de sus a carei este instalat un disc in forma de val(6),confenctionat din material

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
abraziv. Pe partea de jos a discului metal sunt doua aripi(5),intrebuintate pentru miscarea resturilor
spre iesire.Organul de lucru este strins pe valul vertical(12).Valul se roteste pe doi
rulmenti.Rotirea valului vertical se transmite prin transmisia conica(11).Pe partea de jos a corpului
cu suruburi este instalat...este situat valul orizontal(8),care se roteste in doi rulmenti de
lunecare.Pentru stoparea curgerii uleiului......este situata o manjeta(9).Pentru descarcarea
cartofului curatit din camera de lucru in partea cilindrica a corpului este o fereastra care se inchide
cu o usa mobila(13).In scopul ne patrunderii apei spre fereastra de descarcare a cartofului pe
perimetru interior este o manjeta de cauciuc,cu ajutorul ei usa se inchide ermetic,usa se inchide cu
un miner(14).Patrundera apei in camera de lucru se face prin furtun(4).

1.3 Studiul brevetelor maşinilor de curăţat cartofi


 RU 2247520 C1
Invenţia se referă la utilajul destinat curăţirii cartofilor şi poate fi folosită atît în industria
alimentară ,cît şi în unităţile de alimentaţie publică.Conţine un cilindru cu capac,în interiorul
cilindrului este montat un mecanism, care pune în mişcare cartofii.Agentul de lucru poate
reprezenta în sine în apă.
Avantaje:
1.)Creşterea calităţii curăţirii cartofilor
2.)Simplicitatea construcţiei.
Dezavantaje:
1.)Capacitatea de lucru mare şi productivitatea mică aşa încît este necesară o metodă ulterioară de
prelucrare
2.)Calitatea decojirii depinde de calificarea lucratorului
3.)Deşeuri mari.
 N-32834
Inventia este destinata pentru decojirea cartofilor,ea este dotata cu o pinza abraziva fara
limita,conveer si buloni de baza.Procesul de lucru a masinii este ca conveirul cu boulonii de baza
instalati pe el aduc cartoful rotindul spre pinza abraziva care apoi il curata. Avantaje:
1)Sporirea productivitatii
2)Organul de lucru permite curatarea tuberculilor de cartofi fara de a fi masina plina.
Dezavantaje:
1)Materia prima destinata pentru decojire,preliminar trebuie sortata,calibrata.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
2)Deseuri mari,din cauza rotirii haotice in timpul curatirii cartofilor de diferite dimensiuni si
cantitati
3)Grosimea nu se reguleaza
4)Curatarea ramasitelor de coaja,ochiurilor se executa manual

 520095
Avantaje:
1.)Invenţia permite de a mări calitatea curăţirii de coaja a rădăcinoaselor.
2.)Se înregistreză o decojire uniformă a stratului de la suprafaţă, aceasta se datorează 3 factori:
-a.)Temperatura.t=110-135 grade, care înmoaie stratul exterior al rădăcinoaselor
-b.)Prelucrarea hidrică prin intermediul aburilor
3.)Posibilitatea schimbării grosimii stratului eliminat, prin regularea parametrilor aburilor şi
timpului menţinerii rădăcinoaselor în instalaţie.
Dezavantaje:
1)Masina nu pate fi intrebuintata in conditiile casnice desinastatator.
2)Reglarea masinii fiind complicata poate aduce la fierbera cartofului complect sau la unele
adincimi.

1.4 Procesul tehnologic în care este implicată maşina studiată


Maşina dată participă la prelucrarea primară a materiei prime – cartofi. Prelucrarea
preliminară a materiei prime joacă un rol deosebit de important în calitatea semipreparatului de
mai apoi.
Succesiunea operaţiilor tehnologice
 Receptionarea.
La receptionare masa partidei si corespunderea legumelor standartelor stabilite
 Sortarea şi spălarea cartofilor
Pentru a avea un procent minimal de deşeuri, prelucrarea primară se face în secţia legume,
începînd cu sortarea după mărime şi calitate, se înlătură corpurile străine şi produsele zdrobite,
putrezite.La sortare se indeparteaza legumele alterate.
Spălarea se face în maşini de spălat sau manual. Temperatura apei trebuie să fie 10...15oC.

 Curăţarea cartofilor

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Scopul curăţirii este înlăturarea părţilor necomestibile şi cu valoare nutritivă redusă.Curăţirea se
poate efectua în maşini cu funcţionare continuă şi discontinuă.
-În maşini cu functionare discontinuă mai întîi se curăţă tuberculii mari.Sortarea prealabila a
cartofilor şi a rădăcinoaselor diminuează cantitatea deşeurilor. În maşini cu funcţionare continuă
nu este necesara sortarea.Cantitatea deseurilor poate fi redusa schimbînd regimul de lucru al
masinii de curăţit cartofi. Cantitatea deşeurilor depinde de calitatea cartofilor.Normele cantităţilor
de deseuri provenite la curaţirea cartofilor sînt stabilite în funcţie de sezon.
20%-pînă la 1 septembrie
25%-1 septembrie-31 octombrie
30%-1 noiembrie-31 decembrie
470%-de la 1 martie.
 Tăierea cartofilor
Tăierea se face mecanic cu utilizarea maşinilor de tăiat legume sau manual cu cuţite
marcate. Tăierea este necesară tratarea termică uniformă. Ea conferă bucatelor un aspect exterior
frumos şi îmbunătăţeşte gustul.
Pentru cartofi există 2 forme de tăiere: simplă şi compusă.

Forma de taiere Dimensiuni Scopul prelucrarii Destinatia


cm termice
Pai Lung..4-5 Prajire In calitate de garnir
Latim.0,2-0,2 p/u biftecs bucate
din carne

Bare Lung.3,5-4 Fierbere In calitate de garnir


Latim.0,7-0,7 p/u bucate prajite
Din carne,peste
Cubusoare Latim.0,5-0,5 Fierbere Cartofi
Mari 2-2,5 inabusiti,fripturica

Cubusoare Muchia1-1,5 Fierbere Supa,supa de


Medii cartofi cu fasole
Cubusoare mici Diametru 5 Fierbere In calitate de garnir
Grosimea 0,2-0,3 p/u bucate calde si
reci

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Cerculete Diametru 5 Coacere si prajire p/u bucate din
Grosimea 0,2-0,3 carne si peste si
cele prajite

Felioare 0,2-0,3 Prajire si coacere In calitate de garnir


p/u bucate coapte
Pere Fierbere si P/u pregatirea
inabusire fileului si in calitate
de garnir
Balonase mari Diametru 2-4 Fierbere In calitate de garnir
Balonase mici Diametru Prajire In calitater de
1,5-2 garnir p/u bucate
prajite

 Prepararea bucatelor
Cartofi inabusiti
Nr Denumirea Masa brutta Masa neta
produsului
1 Cartofi 166 125
2 ulei 100 100
3 sare

Proces tehnologic
Cartofii se curata,se taie in careuri mai mici se pun in apa rece,dupa care se scot,se usuca de apa
intr-un servet si se pun intr-un vas(cu capac)cu ulei incins.Se tin pe foc puternic,miscind din cind
in cind vasul ca sa nu se prinda.Cind cartofii au inceput sa se prajeasca,se scurge uleiul si in acel
moment se toarna peste ei 200 ml apa clocotita si putina sare.Se acopera cu un capac si se lasa sa
se inabuse pina cind cartofii se fac moi si si pufosi.
Servirea.
Se servesc ca mincare,cu orice fel de salata sau cu muraturi.Se servesc cald

Compoziţia chimică a cartofilor


Elemente g/ml/kcal

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Apă 75,0
proteine 2,0
Lipide 0,4
Glucide mono- şi dizaharide 1,3
amidon 16,0
Fibre 1,0
acizi organici 0,11
Cenuşă 1,1
substanţe minerale Na 28
K 528
Ca 10
Mg 23
P 58
Fe 0,9
Vitamine Β-carotin 0,02
B1 0,12
B2 0,07
PP 1,30
C 20
valoarea energetică 82

1.5 Parametrii tehnico – economici preconizaţi

Caracteristicile tehnice ale unor maşini de curăţat cartofi discontinue


Indicii МОК -125 МОК - 250 КНА-600М

Productivitatea, kg/h 125 250 600-800

Turaţia organului de lucru, 360 360 1000


min-1
Puterea instalată, kW 0,4 0,6 3,0

Dimensiuni de gabarit, mm:

lungimea 530 630 1490

lăţimea 380 440 1145

înălţimea 835 920 1315

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Masa, kg 85 105 480

Capitolul 2

2.1 Reguli de exploatare


1.)Înainte de a începe curăţirea legumelor, este necesar de a elibera camera de lucru de obiecte
străine;
2.)Să ne asigurăm că maşina are legătură cu pămîntul;
3.)De asemenea să verificăm starea firelor electrice;
4.)La curăţirea mecanică, cartofii trebuie preliminar calibraţi ,ceea ce reduce volumul deşeurilor,
de asemenea cartofii se spală, în caz contrar suprafaţa abrazivă se uzează repede;

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
5.)Pentru încărcarea maşinilor de curăţit cartofi, este necesar de a şti volumul unei porţii de
cartofi.Pentru maşinile MOK-125, MOK-250, MOK-400 porţiile de cartofi trebuie să constituie
6...7 , 11...12 şi 20-22 kg;
6.)În timpul încărcării maşinii este necesar de urmărit ca împreună cu rădăcinoasele în camera de
lucru să nu mirească pietre şi alte lucruri;
7.)În cazul aparitiei unor zgomote străine maşina trebuie oprită;
8.)După finisarea lucrului, maşina se curăţă, camera de lucru se spală minuţios şi suprafaţa
exterioară se şterge cu uscat;
9.)Încărcare maşinilor de curăţit cartofi cu acţiune continuă se face după conectarea motorului şi
după pătrunderea apei în maşină;
10.)Regulînd viteza de mişcare a cartofilor în camera de lucru, se poate schimba şi productivitatea
maşinii;
11.)Toate maşinile de curăţit cartofi în termeni anumiţi, arătate de instrucţiunile de exploatare sunt
supuse unor măsuri profilactice;
12.)Toate lucrările de reparaţie şi de prelucrare sanitară se face cînd motorul este scos din
funcţiune;
13.)Regularea curelelor de transmisie, schimbarea suprafeţei abrazive;
14.) La lucrul îndelungat nu se permite aglomerarea apei în apropierea maşinii: umeditatea poate
ajunge în partea inferioară a maşinii şi împreună cu aerul rece să se absoarbă în motor cu ajutorul
ventilatorului, ceea ce conduce la deteriorarea lui. De aceea e necesară scurgerea apei cît mai
departe de maşină.

2.2 Defectele posibile şi metode de înlaturare a lor


După o anumită perioadă de timp e necesar de supus controlului, în procesul exploatării
maşinilor are loc baterea abrazivului sau epuizarea (roaderea) ceea ce conduce la o curăţire mai
rea a cartofilor. Materialul abraziv trebuie schimbat periodic ceea ce se efectuează pe loc,
deconectînd maşina de la reteaua electrica. Reparaţia maşinii se efectuează în prezenţa motorului
stins. Nu se permite strict nimerirea apei în motorul electric.

2.3 Impactul utilajului asupra mediului

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Impactul masini asupra mediului ambiant este negativ. . Nu este o maşină ecologic pură.
Cu cît maşina are o perioadă de funcţionare mare cu atît impactul ei asupra mediului ambiant este
mai mare ,şi este necesar de reînoit piesele uzate. Pentru a reduce la minimum influenţa
întreprinderilor industriale se prevăd următoarele măsuri:
o apele utilizate în procesul tehnologic şi pentru necesităţile igienico – sanitare se vor diversa
în sistemul central de canalizare a localităţii;
o pentru a cunoaşte consumul de apă şi a reduce la minimum cantitatea acesteia sunt
instalate contoare, iar personalul este instruit privind utilizarea cât mai raţională a apei;
o emisiile în atmosferă din sistemele de ventilaţie vor fi supuse curăţii într-un sistem modern
de filtre din pânză tip „mânecă”;
Deşeuriie de la prelucrarea cartofilor prin canalele de scurgere nimeresc în bazinele acvatice
naturale şi se acumulează resturile de amidon, ce au o influienţă foarte negativă asupra
vieţuitoarelor acvatice precum şi a omului direct sau inderect. Favorizeaza conditi favorabile
pentru dezvoltarea microorganismelor patogene si duc la aparitia diferitelor boli. Omul se poate
infecta direct prin apa potabilă sau consmînd peştii din bazinele acvatice sau în urma băilor din
bazine. Pentru soluţionarea problemei date e necesar de instalat filtre pentru curaţirea apei şi
reînoite periodic sau curăţire periodic. Maşina este alimentată cu energie electrică, astfel motorul
electric se încălzeste. Datorită acestui fapt are loc încalzirea mediului ambiant. Pentru soluţionarea
problemei e necesar de întrodus în construcţia maşinii a unui miniventilator pentru răcirea
motorului.
Măsurile principale pentru evitarea accidentelor prin electrocutare sunt următoarele:

- părţile metalice ale echipamentelor electrice aflate sub tensiune în timpul


lucrului să fie inaccesibile la o atingere întâmplătoare, ceea ce se realizează prin izolări,
carcasări, îngrădiri, amplasări la înălţimi inaccesibile, blocări(protecţie prin inaccesibilitate);

- protecţie prin legare la pământ;

- protecţie prin legare la nul;

- folosirea tensiunilor reduse, maxim admisibile:

- izolarea de protecţie;

- separarea de protecţie;

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Activitatea de profilaxie a incendiilor urmăreşte scopul de a menţine un nivel înalt de securitate
împotriva incendiilor şi exploziilor în oraşe, localităţi, locuri de concentrare a bunurilor
materiale şi la alte obiective prin stabilirea unui regim de pază antiincendiară exemplar.

Problemele principale ale activităţii de profilaxie sunt: elaborarea şi realizarea măsurilor


orientate spre lichidarea cauzelor ce pot provoca incendiile; limitarea în spaţiu a posibilelor
incendii şi crearea condiţiilor favorabile de evacuare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz
de incendiu; asigurarea condiţiilor de descoperire la timp a incendiului apărut, anunţării rapide a
serviciului de combatere a incendiilor şi lichidării cu succes a incendiului.
Echipamente de protectie a muncii.
 Echipamentul individual de protectie
Echipament individual de protecţie: poate fi orice dispozitiv sau mijloc destinat purtării de
fiecare participant la procesul de muncă, pentru al proteja împotriva uneia sau a mai multor
factori de risc sau îmbolnăviri profesionale.
 Echipamentul individua de lucru.
Totalitatea mijloacelor individuale pe care persoanele care participă la procesul de muncă le
foloseşte pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei împotriva uzurii şi murdăririi
excesive.

 Accidente de munca.
Reprezintă vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută profesională, care are
loc în timpul procesului de muncă sau în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate ori deces, precum şi
accidentul suferit de elevi, studenţi şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale.

 Bolile profisionale
Sunt afecţiunile care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzate de
factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă precum şi
afecţiunile suferite de elevi, studenţi, şi ucenici din timpulefectuării practicii profesionale.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
CAPITOLUL 3. Calculul mașinii date
3.1. Calculul tehnologic
3.1.1 Calculul volumului util al camerei de procesare a produsului
Pentru calcule, stabilim datele necesare:
 productivitatea mașinii Q = 160 kg / h;

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
 diametrul mediu al tuberculului   0,05m ;

 durata ciclului de procesare în lot a produsului este T=5 minute;

 produsul prelucrat este cartofii.

1) Calculăm volumul util al camerei utilizând următoarea formulă (formula de


productivitate a mașinii):
m V
Q  kg/s
Т 3 0  d

Unde ρ –densitatea produsului = 700 kg/m3


ϕ –coeficientul de utilizare a volumului camerei de lucru= 0.60
m - masa produsului încărcat în camera de lucru, kg
T- timpul de prelucrare, s

2) V- volumul util al camerei de lucru m3


 3 - timpul necesar pentru curățarea unei porții de cartofi = 240 s

 0 - timpul necesar pentru încărcarea camerei de lucru = 60 s

 d - timpul necesar pentru descărcarea cartofilor = 60 s

V= (D2+d2+D*d)+ *h= (0,32+0,22+0,3*0,2)+ *0,12=0,87 m3


3) Calculăm diametrul camerei de lucru

D= = m

4) Verificăm condiția pentru asigurarea circulației tuberculilor pe organul de lucru și


posibilitatea de a le mișca: Dmin>4δ=4*0.05=m. Deoarece D> Dmin atunci se respectă
condiția pentru asigurarea circulației tuberculelor pe organul de lucru.
5) Calculăm diametrul discului de lucru cu distanța radial presupusă între acestea și
peretele camerei de lucru Ԑ=0,005m după formula:
Dd=D-2Ԑ=1,09-2*0,005=1,08m

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
6) Înălțimea totală a camerei de lucru este considerată egală cu diametrul camerei,
adică
H =0,3 m
h- înălțimea cupei = 0,1 m
h0-înălțimea cochiliei= 0,05 m
H= 0,3-0,1-0,05=0,15 m2

7) La primirea mărimilor camerei de lucru determinam volumul camerei pentru


prelucrarea produsului :

Acceptăm V= 10 l

3.1.2 Calculul masei pentru încărcarea produsului pentru curățirea lui:


1.Masa portiei incarcaturii produsului determinam din formula :

Unde D- diametrul interior al camerei de lucru=0,3 m


H- inaltimea camerei de lucru= 0,15

*1,092*0,15*0,6*700=58,75 kg

3.1.3 Calcularea vitezei de rotație a discului de lucru

1.Viteza minima a dicului de lucru este determinate din formula :

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
nmin>

unde: g- accelerația gravitationala= 9,8 m/s2


f- coeficientul de frecare a cartofului pe surafata abraziva a rotorului si peretele camerei=
0,8...1,3
r- raza de pozitie a fortei de frecare= 0,3...0,4

Luam distanta minima de la centru de rotatie al discului de lucru la centrull de greutat al


tuberculului rmin  0,5  0,5 * 0,05  0,025 si coficientul de frecare dintre produs si suprafata
abraziva f= 1,0

2.Determinam numarul minim de rotatii ale discului de lucru necesar pentru ca tuberul sa lovessca
peretele camerei de lucru:

nmin>
Luăm distanța de la axa de rotație la centrul de greutate al tuberculului r = rk = 0,12 m și coeficientul de
alunecare Kal = 0,6
3. Determinam viteza reală de rotație a discului de lucru:
n = 1,6*n min, n = 1,6*235,6 = 370 rot/min

3.2 Calculul cinematic


3.2.1 Determinam raportul de trasmisie

utot=

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
unde: n1- viteza nominala a motorului= 100 min-1
n2- viteza de rotire a organului de lucru= 28 min-1

utot =

3.2.2. Determinam cuplurile pearborii de antrenare


a) Pe arborele motorului (motor-reductor) :
Tm=9550 Pm/nm

Tmot=

b) Pe arborele de intrare a masinii:


T2-3=TmotU1-2U2-3*0,332 / 2= 489,6 Hm

3.2.3. Determinam viteza de rotatie a arborilor de antrenare


Arbore-motor-reductor:
Na=nmot=1000 rot/min

Arbore pe cureaua de transmisie:

3.3 Calculul energetic


1.Puterea necesara pentru a depasi fortele de frecare dinstre organul de lucru si radacioasa
unul de celalalt si repetele camerei se calculeaza prin formula:

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
N1=2*π*n*m*g*f*rf*φ
Unde: n-turatia organului de lucru = 9,6
f- coeficientul de frecare a cartofilor de organul de lucru si peretii camerei= 0,9
φ- coeficientul care tine cont de numarul de cartofi care nu se afla in contact cu
suprafata camerei de lucru sau organului de lucru= 0,6
r- raza de aplicare a fortei de frecare= 0,4
m=0,087*700=60,9
N1=2*3,14*9,6*60.9*9,81*0,9*0,4*0,3*0,6= 2333,95 W
2.Puterea folosita pentru aruncarea radacinoaselor se calculeaza prin formula:
N2=m*H*n*Kol*Kar
Unde H- inaltimea aruncarii cartofului =0,15 m
Kol- coeficientul de alunecare a cartofului pe suprafata cuperi= 0,4
Kar- coeficientul de alunecare a cartofului= 0,5

N2=60,9*0,15*9,6*0,4*0,5=17,53

3.Presupunem o eficienta mecanica de 0,7 ,determinam puterea motorului electric:


N=(N1+N2)ɳ
ɳ= 0,76

N=(2333,95+17,53)*0,76=1787,12 W

CONCLUZIE

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
În această lucrare am descris construcţia şi principiul de funcţionare a maşinii de curatat cartofi cu
con, cu productivitatea 160 kg/h. Deasemenea am analizat studiul brevetelor şi am determinat
avantajele şi dezavantajele acestor invenţii.

Deoarece această maşină este foarte necesară în întreprinderile de alimentaţie publică este necesar
de cunoscut: instrucţiunile de exploatare, defectele posibile şi metodele de înlocuit, măsuri de
protecţie a muncii şi a mediului ambiant la exploatarea maşinii,numai cunoscînd toate aceste date
putem deveni viitorii ingineri tehnologi în domeniul alimentației publice.

Am determinat calculul tehnologic în baza productivității date în sarcina individual cu


productivitatea Q= 160 21 kg/h, obținînd calculul consumului de energie-puterea motorului
N=1787,12 W şi calculul cinematic cu turaţia n=9,6 rot/s.

Aceasta lucrare de an mi-a permis sa ma informez mai amplu in ceea ce priveste constructia
masinilor folosite in cadrul unitatilor de alimentatie publica.

ANEXE

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Maşină pentru decojire discontinuă cu con

Instalatii de decojire prin tratare termica

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora
Mod Coala N. Document Semnat Data
BIBLIOGRAFIE
1. Технология продукции общественного питания: в 2 т./ под ред. А.С. Ратушного. – М.:
Колос С, 2004. – 760 с.

2. Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях общественного питания/ Л.А.


Радченко. – Р-н/Д: Феникс, 2005. – 325.

3. Îndrumar de laborator (partea mecanică). Autori: Anatolie Deatlov, Mircea Bernic. Chişinău
UTM 1998;

4. Îndrumar metodic pentru îndeplinirea proictului de curs. Autori: Anatolie Deatlov, Mircea
Bernic, V. Niculin. Chişinău 1996;

5. Repararea şi întreţinerea utilajelor din industria alimentară. Autori: I.D. Cebotărescu, Dr.
Paraschiv, G. Ganea.

Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora


Mod Coala N. Document Semnat Data
Masina cu con de curatat cartofi cu productivitatea de 160 kg/ora
Mod Coala N. Document Semnat Data