Sunteți pe pagina 1din 134

LECŢIA 1 - MODULUL „MICROSOFT EXCEL”

Introducere în utilizarea MS Excel

Cuprinsul lecţiei: 1
 http://itee.elth.pub.ro/~vbucata/ia/laboratoare/modul1-excel/lectii/01-introducere-excel.html
 Prezentarea interfeței
 Operații cu documente
 Introducerea şi editarea datelor
 Formatarea Datelor
 Formule și funcții
 Formatarea paginii
 Imprimarea
 Exersare
 Rezumat
În această lecție sunt descrise caracteristicile de bază ale programului de calcul tabelar
Microsoft Excel. În prima parte sunt prezentate noţiuni legate de introducerea şi editarea
datelor, formatare, formule şi configurarea paginii înainte de imprimare. Partea a doua a
lecției este practică și conține exersarea vizuală pas cu pas a caracteristicilor Excel.

Pornirea programului MS Excel

Excel se poate porni astfel:

1. Prin dublu-clic pe iconița Microsoft Excel.

2. Prin dublu-clic pe iconița oricărui document Excel. Aceasta conduce la deschiderea

documentului existent.

Prezentarea interfeţei Excel

Componente ale ferestrei Excel

În afară de componentele uzuale ale unei ferestre (butonul de închidere a ferestrei, bara
cu titlul, barele de desfăşurare etc.), o fereastra Excel are câteva elemente particulare
identificate în figura de mai jos:
Bara de instrumente standard

Bara de instrumente standard aflată sub bara de meniu conţine butoane pentru operaţiile
uzuale precum adunarea unei coloane de numere, tipărire, sortare şi alte operaţii. Excel
permite configurarea barei de instrumente standard şi chiar afişarea mai multor bare de
instrumente în acelaşi timp. Bara de instrumente standard apare în figura de mai jos:

Bara de instrumente de formatare

Bara de instrumente de formatare, aflată alături de bara de instrumente standard conţine


butoane pentru diverse operaţii de formatare precum schimbarea mărimii sau a stilului
literelor, formatarea numerelor sau adăugarea unor chenare celulelor.

Bara de formule

Bara de formule se află sub bara de instrumente de formatare, deasupra foii de calcul.
Bara de formule este folosită pentru a introduce sau edita datele din foaia de calcul.
Întotdeauna conţinutul celulei active apare în bara de formule. Atunci când se apasă pe
bara de formule, apar un X şi o căsuţă de confirmare. Se poate apăsă pe căsuţa de
confirmare pentru a termina editarea sau pe X pentru a o anula.
Căsuţa "Name"

Căsuţa "Name" afişează referinţa celuleor selectate.

Antetele pentru rânduri şi coloane

Identificarea rândurilor şi a coloanelor dintr-o foaie Excel se face cu ajutorul literelor şi a


numerelor. Intersecţia dintre un rând şi o coloană se numeşte celulă. Pentru a specifica
referinţa unei celule se folosesc antetele de rânduri şi coloane. De exemplu celula aflată
la intersecţia coloanei B cu rândul 7 se numeşte B7.

Celula activă

Celula activă este delimitată de un chenar mai gros pentru a indica poziţia în cadrul foii de
calcul. Orice text sau numere tastate sunt inserate în celula activă. Pentru a face o celulă
activă se apasă cu mouseul pe ea.

Marcajul de umplere

Colţul din dreapta jos al celulei active are o mică căsuţă denumită marcaj de umplere.
Marcajul de umplere serveşte la copierea datelor sau la crearea de serii de date. De
exemplu dacă tastaţi January în celula activă iar apoi trageţi de marcajul de umplere peste
patru celule, Excel va introduce automat February, March, April şi May.

Tab-urile foilor de calcul

Un dosar de lucru Excel ("workbook") conţine mai multe foi de calcul ("worksheet"). Pentru
a naviga între foile de calcul dintr-un dosar de lucru se folosesc taburile din partea de jos
a ferestrei Excel.

Operaţii cu documentele Excel

Deschiderea şi închiderea documentelor

Pentru a deschide un dosar de lucru Excel existent, se alege "Open" din meniul "File" sau
se apasă pe butonul "Open" din bara de instrumente.

Excel va deschide o căsuţă de dialog "Open" care este similară ca structură şi funcţionare
cu căsuţă de dialog "Save As". Ea conţine un câmp "File Name:" pentru a introduce numele
fişierului, un câmp "Look In:" pentru a specifica o locaţie şi un meniu derulant cu extensii.
Pentru a deschide un fişier selectaţi calea respectivă apăsând pe săgeata îndreptată în
jos din butonul de selectare "Look In:". Excel va afişa toate fişierele Excel găsite acolo.
Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l deschideţi şi apăsaţi butonul "Open".

Salvarea unui document

Pentru a salva un dosar de lucru Excel nedenumit, alegeţi "Save As" sau apăsaţi pe
butonul "Save" din bara de instrumente (după cum se poate observa în dreapta). Căsuţa
de dialog "Save As" este aceeaşi cu cea "Open" cu excepţia că este etichetată "Save
As"

Căsuţa "Save As" conţine un câmp text pentru a specifica numele fişierului, un buton "Save
File as Type:" pentru a salva dosarul de lucru într-un format diferit care să poată fi deschis
în alte programe, un buton de selecţie pentru a specifica directorul sau unitatea unde să
se salveze fişierul, o bară "Places" care oferă alte locaţii pentru a salva fişierul.

Diferenţa dintre "Save As" şi "Save"

Se observă că în meniul "File" există o comandă "Save" şi o comandă "Save As". Save se
foloseşte pentru a salva un dosar de lucru existent cu acelaşi nume în aceeaşi locaţie.
"Save As" se foloseşte atunci când doriţi să salvaţi un fişier cu un nume diferit sau când
doriţi să-l salvaţi în altă locaţie. De exemplu sa presupunem că lucraţi la un dosar denumit
PIESE.XLS. După ce editaţi dosarul de lucru aţi putea să-l salvaţi folosind comanda
"Save". Comanda "Save" va înlocui copia de pe disc cu ceea ce se află în memorie (ceea
ce este pe ecran). La sfârşitul zilei aţi putea salva o copie pe un stick pentru a o lua acasă.
Alegeţi "Save As" şi selectaţi unitatea potrivită în căsuţa de dialog "Save As". Aceasta va
crea o copie a fişierului pe stick.

Crearea unui dosar de lucru


Dacă vă aflaţi deja în Excel şi doriţi să creaţi un dosar de lucru nou, alegeţi "New" din
meniul "File" sau apăsaţi pe butonul "New" din bara de instrumente. Dacă aţi ales "New"
din meniul "File", se va deschide panoul de sarcini ("Task Pane") în partea dreaptă a foii
de calcul Excel. Pentru a crea un dosar de lucru gol, apăsaţi "Blank Workbook" din panoul
de sarcini şi se va deschide un dosar de lucru nou.

Folosirea mai multor dosare de lucru

Excel permite deschiderea simultană a mai multor dosare de lucru. Fiecare dosar de lucru
apare pe Window menu. Documentul bifat este documentul activ. Pentru a comuta către
un alt document pur şi simplu alegeţi acel document din meniul Window.
Pentru a naviga între foile de calcul dintr-un dosar de lucru, apăsaţi tabul corespunzător
foii de calcul pe care doriţi s-o activaţi. Pentru a schimba numele foii de calcul, faceţi
dublu+clic pe numele ei.

Introducerea şi editarea datelor

Introducerea datelor

Într-o foaie de calcul Excel pot fi introduse text, numere şi date. În terminologia Excel,
numerele şi datele sunt denumite "valori" ("values") iar textul este referit drept "etichetă"
("label"). Pentru a introduce informaţii de orice fel, selectaţi celula care doriţi să conţină
date şi tastaţi în ea informaţia pe care o doriţi. Atunci când tastaţi, datele apar şi în bara
de formule. Atunci când aţi terminat de tastat datele, apăsaţi Enter.

Editarea datelor

Cel mai simplu mod de a edita conţinutul unei celule este de a selecta celula şi apoi de a
tasta conţinutul dorit. De exemplu pentru a schimba numărul din celula B6 la 199, selectaţi
celula B6, tastaţi 199 şi apăsaţi Enter. Această metodă este potrivită pentru numere dar
este mai dificilă pentru editarea etichetelor de text lungi şi a formulelor.
Bara de formule oferă mai multă flexibilitate pentru editare. Atunci când se apasă pe bara
de formule, săgeata mouseului se transformă în cursor semnificând faptul că poate fi
introdus sau editat text. Textul din celula activă apare în bara de formule şi poate fi editat
acolo. Se poate folosi mouseul pentru a selecta textul de modificat în bara de formule şi
introduceţi textul nou. Excel înlocuieşte automat ceea ce se selectează. Nu uitaţi să
apăsaţi Enter atunci când aţi terminat de editat o celulă.

Etichetele şi valorile pot fi editate direct în celule. Faceţi dublu+clic pe celula pe care doriţi
s-o editaţi. Editaţi conţinutul acelei celule la fel ca în bara de formule.

Mutarea celulei active

Selectarea şi mutarea celulei în cadrul foii de calcul reprezintă în Excel operaţii similare.
Pentru a selecta o anumită celulă sau a o face activă, pur şi simplu apăsaţi pe acea celulă.
Pentru mutarea în cadrul foii de calcul se foloseşte mouseul sau tastele săgeata. De
exemplu dacă se apasă săgeata din dreapta de două ori, se realizează mutarea cu două
celule mai la dreapta.

Următorul tabel este dat ca referinţă pentru informaţii suplimentare legate de folosirea
tastaturii pentru a parcurge o foaie de calcul.

Pentru a muta apăsaţi această


tastă

O celulă la stânga Săgeata stânga

O celulă la dreapta Săgeata dreapta

O celulă mai sus Săgeata în sus

O celulă mai jos Săgeată în jos

La începutul foii de calcul Control+Home


(celula A1)

La ultima celulă ce conţine Control+End


informaţii

La sfârşitul datelor dintr-o Control+Săgeată în


coloană jos

La începutul datelor dintr-o Control+Săgeată în


coloană sus

La sfârşitul datelor dintr-un rând Control+Săgeata în


dreapta

La începutul datelor dintr-un Control+Săgeata în


rând stânga
Comanda "Go To"
O modalitate facilă de a ne muta pe o distanţă mare în foaia de calcul este folosind
comanda Go To din meniul Edit. Atunci când selectaţi comanda Go To apare o căsuţă
de dialog prin care se identifică celula. Introduceți referința celulei și apăsați OK sau
apăsați Enter.
Ștergerea conținutului celulei

Pentru a șterge conținutul unei celule, selectați Clear din meniul Edit . Apoi selectați ceea
ce doriți să ștergeți din celulă: totul ("All"), formatarea ("Formats"), conținutul ("Contents")
sau comentariile ("Notes"). Cel mai adesea veți dori ștergerea conținutului unei celule.
Aceasta se poate face și apăsând tasta Delete.
Anularea greșelilor

Dacă ați făcut vreo greșeală și ați șters accidental date importante, pentru a anula
greșeala, utilizați comanda Undo din meniul Edit sau butonul „Undo”.
Copierea și mutarea datelor

Datele selectate dintr-o celulă pot fi copiate dintr-o celulă în alta folosind
comenzile Copy și Paste, sau cu mecanismul „Drag and Drop”. Dacă doriți să mutați
datele, folosiți comenzile Cut și Paste sau mecanismul „Drag and Drop”.
Mai jos sunt descrise aceste comenzi și proceduri:

„Cut”

Comanda „Cut” extrage datele selectate și le pune în


„Clipboard”, o locație temporară de memorare. Conținutul
acestui „Clipboard” este rescris la fiecare comandă „copy”
sau „cut”.

„Copy”

Comanda „Copy” inserează o copie a datelor selectate din


„Clipboard”.

„Paste”

Comanda „Paste” inserează conținutul Clipboard în celula


activă. Datele selectate sunt înlocuite cu textul din
Clipboard.

mecanismul „Drag and Drop”

Această procedură nu implică memoria Clipboard și este


foarte utilă atunci când se mută date pe o distanță mică.
Pentru a muta câteva celule, poziționați mouseul pe
cadranul celulei. Așteptați până când pointerul se
preschimbă într-o celulă îndreptată spre stânga. Atunci
când pointerul are această formă, apăsați și trageți datele
către noua locație.

Formatarea Datelor

Schimbarea formatului folosind bara de instrumente de formatare

În Excel în cadrul unei foi de calcul se pot schimba fonturile și stilul lor. Excel deține o bară
de instrumente de formatare pentru a simplifica operațiile de formatare de bază. Bara de
instrumente de formatare este prezentată în figura de mai jos.

Bara de instrumente de formatare deține câteva butoane ce permit schimbarea formatului.


Butonul „B” schimbă în aldine („bold”) conținutul celulei, butonul „I” schimbă în italice iar
butonul „U” subliniază („underline”). Folosiți aceste butoane pentru a activa sau dezactiva
formatul respectiv. De exemplu dacă celulele sunt deja scrise cu aldine și doriți să fie scrise
normal, selectați celulele și apăsați butonul „B”. Bara de instrumente de formatare deține
deasemenea butoane pentru a schimba fonturile și marimea caracterelor.

Câmpul „Font” din caseta de dialog „Format Cells”

Bara de instrumente de formatare oferă un acces rapid la diverse formate de text. Însă
pentru o selectare mai precisă folosiți câmpul Font din caseta de dialog „Format Cells”.
În secțiunea Font se pot selecta: „Font”, „Size”, „Style”, „Color” și „Effects”. De observat
câmpul „Preview” din caseta de dialog. Acesta prezintă o previzualizare îniante de a apăsa
butonul OK a fontului și a stilului alese.

Modul de aliniere

Implicit Excel aliniază la stânga etichetele (textul) și la dreapta valorile (numerele) dintr-o
foaie de calcul. Se poate schimba alinierea celulelor folosind bara de instrumente de
formatare sau comanda „Format Cells”.

Bara de instrumente de formatare deține butoane de aliniere a textului poziționate după


butoanele „bold” și „italic”. Textul se poate alinia la stânga, la dreapta sau centrat în cadrul
celulei folosind aceste butoane. Selectați celula (celulele) pe care doriți să le aliniați și
apăsați pe butonul de aliniere corespunzător de pe bara de instrumente.

Bara de instrumente deține de asemenea un buton care centrează o etichetă pe lungimea


unui domeniu de celule, de exemplu titlul unui raport. Pentru aceasta selectați celula pe
care doriți să o centrați precum și coloanele peste care doriți să o centrați și apăsați butonul
„Center over Cells” (prezentat în dreapta).

Comanda de formatare a alinierii

Se poate deasemenea modifica alinierea datelor în cadrul celulelor folosind secțiunea


„Alignment ” din caseta de dialog „Format Cells”. Această casetă de dialog deține de
asemenea o opțiune de a modifica orientarea textului (de exemplu lateral sau vertical) și
o casuță pentru a încadra textul din cadrul unei celule.

Modificarea formatului numeric

Pentru a modifica formatul numeric, selectați comanda „Cells” din meniul „Format”. În
caseta de dialog „Format Cells” Excel afișează mai multe câmpuri pentru diverse tipuri de
formatare. Pentru a modifica formatul numeric, apăsați butonul „Number”. Selectați apoi
categoria pe care o doriți și formatul. De exemplu pentru a afișa numerele ca valută cu
două zecimale, selectați categoria „Currency”, introduceți 2 la numărul de zecimale și
selectați simbolul dorit pentru valută. Sau, pentru a afișa un număr ca procent, alegeți
categoria „Percentage” și selectați numărul de zecimale dorit.
Încadrarea celulelor

Bara de instrumente deţine un buton pentru aplicarea unor margini în jurul celuleor. Se
poate folosi deasemenea câmpul „Border” din caseta de dialog „Format Cells”, având mai
multe opțiuni. Selectați celulele pe care doriți să le încadrați și alegeți formatul dorit fie din
bara de instrumente, fie din caseta de dialog „Format Cells”.

Efectul de umbrire a celulelor

Pentru a aplica un model specific sau anumite culori unui domeniu de celule, se folosește
secțiunea „Patterns” din caseta de dialog „Format Cells”. Câmpul mostră din caseta de
dialog „Format Cells” va realiza o previzulaizare a cum vor arăta culorile și modelele alese.
Deasemenea se poate introduce o culoare specifică folosind butonul „Fill Color” din bara
de instrumente de formatare.

Modificarea lățimii coloanelor folosind meniul „Format”

Pentru aceasta se selectează coloana sau coloanele ce se doresc a fi modificate air apoi
se alege „Column” și apoi „Width”. În caseta de dialog „Column Width” introduceți un număr
pentru lățimea coloanei. Această valoare reprezintă numărul de caractere care pot fi
afișate în celule. Lățimea implicită a coloanelor este 10, ceea ce înseamnă că o coloană
este suficient de lată pentru a cuprinde 10 caractere Helvetica cu dimensiunea 10. Se
poate alege „Best Fit” pentru a modifica lățimea coloanelor pentru a putea cuprinde și ceea
mai mare etichetă. Se poate apăsa „Hide” pentru a ascunde o coloană automat.
Ascunderea coloanelor este utilă atunci când dorim sa tipărim doar anumite coloane.

* Modificarea înălțimii rândurilor este similară cu modificarea lățimii


coloanelor Selectați rândul sau rândurile pe care doriţi să le modificați iar apoi alegeți
„Row” și apoi „Height” din meniul „Format”.
Modificarea lățimii coloanei ajustând marginile coloanelor
Dimensiunile coloanelor pot fi modificate mutându-le cu mouseul. Mutați pointerul
mouseului pe marginea din dreapta a coloanei ce se dorește a fi ajustată. Pointerul
mouseului își va modifica forma din săgeată spre stânga în săgeată spre dreapta după
cum se poate observa mai jos.

Ținând mouseul apăsat, mutați pentru a modifica lățimea coloanei. De observat că atunci
când se modifică în acest mod lățimea coloanei, apare un indicator numeric de lățime în
partea din stânga sus a barei de formule.

Formule și funcții

Formulele și funcțiile care realizează calcule conduc de fapt la puterea foilor de calcul.

Formulele

Pentru a construi o formulă, se selectează mai întâi celula în care se dorește să apară
rezultatul. În Excel orice formulă începe cu semnul „=”. După semnul „=” scrieți celulele pe
care doriți să le adunați sau să le scădeți împreună cu operațiile matematice dorite. De
exemplu, pentru a însuma vânzările pe luna ianuarie în foaia de calcul de mai jos, formula
utilizată va fi =B3+B4+B5. Dacă doriți să scădeți vânzările din luna februarie din vânzările
din luna ianuarie, formula va fi =B3-C3.

Specificarea mai multor formulă poate deveni ușor o muncă dificilă. Din fericire,
comanda Copydescrisă anterior funcționează și cu formule.
Copierea formulelor

Cea mai ușoară modalitate de a copia o formulă este prin utilizarea marcajului de umplere
din partea din dreapta jos a celulei. Scrieți formula inițială și apoi poziționați mouseul pe
marcajul de umplere. Atunci când mouseul își schimbă forma într-o cruciulița, țineți apăsat
și trageți peste celulele adiacente unde doriți să copiați formula.

Funcția SUM( )

Funcția SUM( ) este probabil cea mai utilizată funcție în Excel. Cu ajutorul ei se însumează
un domeniu de numere. Pentru a realiza o funcție SUM( ), introduceți mai întâi semnul „=”
(toate funcțiile încep cu semnul „=”). Apoi scrieți cuvântul SUM urmat de o paranteză
rotundă deschisă. Trebuie specificate apoi ce celule se însumează. Folosind mouseul,
apăsați și trageți peste domeniul de culele pe care doriți să le însumați. Va apărea un
cadran punctat iar domeniul celulelor va fi afișat în bara de formule. Atunci când selecția
s-a făcut corect, dați drumul la butonul mouseului, introduceți paranteză rotundă închisă
și apăsați tasta <Enter> .

Dacă nu doriți să folosiți mouseul, scrieți referințele celulelor pe care doriți să le însumați.
De exemplu pentru a aduna celulele de la B3 la B5, scrieți =SUM(B3:B5). Excel
interpretează B3:B5 drept domeniul de celule de la B3 la B5.

Butonul AutoSum

În Excel bara de instrumente standard are un buton ce simplifică adunarea unei coloane
sau a unui rând de numere. Butonul AutoSum care seamănă cu litera grecească Sigma
(prezentat la dreapta), creează automat o funcție SUM( ). Atunci când apăsați butonul
AutoSum, Excel creează o funcție de însumare pentru coloana de numere aflate imediat
deasupra sau pentru rândul de numere aflate imediat la stânga. Dacă acest domeniu nu
este cel dorit, selectați cu mouseul domeniul corect de pe foaia de calcul. Atunci când ați
introdus domeniul corect apăsați <Enter> pentru a introduce funcția.

Folosirea butonului de introducere a funcțiilor

Butonul de introducere a funcțiilor se află în bara de formule.


Apăsați butonul de introducere a funcțiilor pentru a activa caseta de dialog de introducere
a funcțiilor.

Mai întâi alegeți categoria de funcții de care sunteți interesați din meniul auto-derulant de
selecție a categoriei.
Apoi selectați funcția pe care o doriți din acea categorie. Atunci când ați selectat funcția
corectă, apăsați OK.

În caseta de dialog a argumentelor funcției precizați celulele pe care se va aplica funcția,


adică precizați argumentele ei. Selectați celulele cu mouseul și apăsați OK. Observați
afișarea funcției în bara de formule.

Formatarea paginii

Înaintea de tipărirea propriu-zisă a foii de calcul, trebuie să precizați date cu privire la


margini, antete, subsoluri și despre modul de orientare a paginii. Acestea se pot modifica
folosind opțiunea „Page Setup” din meniul „File”.

Caseta de dialog „Page Setup” prezentată mai jos deține câmpuri pentru margini,
orientarea paginii, antete și subsoluri și opțiuni pentru tipărirea marginilor dintre coloane și
rânduri și a antetelor acestora.
Modificare marginilor paginii

Pentru a modifica marginile, apăsați butonul „Margins” și introduceți dimensiunea dorită.

Modificarea orientării paginii

Dacă doriți să modificați orientarea paginii din portret (vertical) în peisaj (orizontal) apăsați
butoanele corespunzătoare din secțiunea „Page Orientation”.

7.3 Modificarea antetului sau a subsolului

Antetul reprezintă textul afișat în partea de sus a fiecărei pagini. Subsolul reprezintă textul
afișat în partea de jos a fiecărei pagini. Antetele și subsolurile includ adesea informații
precum numele fișierului de tipărit, titlul alternativ, data, numărul paginii și informații
suplimentare. Pentru a modifica antetul sau subsolul, apăsați butonul „Header /Footer” din
caseta de dialog „Page Setup”. Antetul și subsolul corespunzător vor apărea în partea de
sus și respectiv de jos a casetei de dialog. Apăsați pe „Custom Header” sau „Custom
Footer” pentru a modifica antetul sau subsolul existent.

Antetul si subsolul au trei părți(stânga, centru și dreapta). Apăsați <Tab> sau <Shift Tab>
pentru a trece de la o secțiune la alta a antetului sau a subsolului.
Imprimarea

Examinarea înaintea imprimării

Înainte de tipărirea propriu-zisă este utilă o previzualizare pe ecran. Alegeți „Print Preview”
din meniul „File” pentru a previzualiza rezultatul pe ecran. Va apărea modul în care va fi
imprimat documentul dar de obicei este dificilă citirea textului. De observat că pointerul
mouselui ia forma unei lupe. Se poate mări imaginea de tipărit apăsând pe butonul „Zoom”
sau pe lupă. Pur și simplu apăsați pe lupă în zona paginii pe care doriți să o măriți.

Ecranul „Print Preview” deține deasemenea mai multe butoane în partea de sus pentru
diferite ajustări. De exemplu, butonul „Setup” deschide cutia de dialog „Page Setup” iar
butonul „Margins” permite modificarea marginilor paginii și a lățimii coloanelor în ideea ca
pagina să conțină cât mai multe informații.

Dacă sunteți mulțumiți cu modul de afișare din previzualizare, butonul „Print” permite
trimiterea fișierului spre tipărire.

Trimiterea registrului de calcul către imprimantă

Alegând opțiunea „Print” din meniul „File” sau apăsând butonul „Print” din bara de
instrumente se deschide o casetă de dialog care permite modificarea opțiunilor de tipărire
și specificarea numărului de copii de tipărit. Caseta de dialog „Print” apare mai jos.
În cadrul casetei de dialog „Print” se poate selecta ce anume să se tipărească, câte copii
și câte pagini. De exemplu puteți să optați să tipăriți un domeniu de celule selectate,
întreaga foaie de calcul etc.

EXERSARE
Urmați exercițiile de mai jos (este bine să urmați toți pașii). Pentru a naviga între pași,
puteți folosi fie butonul cu numărul pasului din josul casetei, fie să apăsați în
dreapta/stânga imaginii de la pasul respectiv.

1. Operații de bază
Notă - Format numere în Excel

Unele calculatoare din laborator au setările regionale stabilite pentru România, altele
pentru US. De aceea, pentru a introduce numere cu zecimale, pe unele calculatoare
este nevoie să se folosească caracterul „ . ”, iar pentru altele, caracterul „ , ”. Numerele
sunt implicit aliniate la dreapta. Pentru a introduce numere cu zecimale, încercați mai
întâi caracterul „ . ”, iar dacă nu funcționează (adică dacă valorile respective sunt
aliniate la atânga), folosiți caracterul „ , ”.

1.1 Adunarea

COMPLETAȚI CELULELE CA ÎN FIGURĂ. FORMULELE SE INTRODUC CU
SEMNUL „ = ” .


INTRODUCEM PRIMUL OPERAND.

INTRODUCEM OPERATORUL + PENTRU SUMĂ.


SELECTĂM ALT OPERAND.

INTRODUCEM OPERATORUL +.


FORMULA FINALĂ.

INTRODUCEM O COLOANĂ NOUĂ.


INTRODUCEM DATE NOI.

INTRODUCEM TOTALUL.


SCURTĂTURĂ CĂTRE OPERAȚIA DE ÎNSUMARE.

INTRODUCEM SUMA.


REZULTATUL.

VEDEM FORMULA (SUMA) ÎN BARĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13

1.2 Scăderea

INTRODUCEM O COLOANĂ NOUĂ.


INTRODUCEM O FORMULA NOUĂ.

SE INTRODUCE UN OPERAND ȘI SEMNUL MINUS.


SE INTRODUCE CELĂLALT OPERAND.

AVEM REZULTATUL SCĂDERII.


VEDEM FORMULA ÎN BARĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6

1.3 Înmulțirea

INTRODUCEM O COLOANĂ NOUĂ.


SELECTĂM CĂSUȚA.

INTRODUCEM DATELE ÎN CĂSUȚĂ.


INTRODUCEM COLOANA DE PROFITURI.

INTRODUCEM SEMNUL EGAL.


INTRODUCEM PRIMUL OPERAND.

INTRODUCEM OPERATORUL ÎNMULȚIRE.


INTRODUCEM CELĂLALT OPERAND.

REZULTATUL ÎNMULȚIRII.


FORMULA DIN BARĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

1.4 Împărțirea


INTRODUCEM COLOANA NOUĂ MARGINEA PROFITULUI.


INTRODUCEM O FORMULĂ NOUĂ.

INTRODUCEM PRIMUL OPERAND ȘI SEMNUL /.


INTRODUCEM CELĂLALT OPERAND.

OBȚINEM REZULTATUL ÎMPĂRȚIRII.


FORMULA DIN BARĂ.

MODIFICĂM PREȚUL TRANZISTORULUI.


SE MODIFICĂ MARGINEA PROFITULUI.

RELUĂM VALOAREA INIȚIALĂ PENTRU PREȚUL TRANZISTORULUI.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

1.5 Calcul de medii


INTRODUCEM O COLOANĂ NOUĂ.

INTRODUCEM ANII 2012, 2013, 2014.


INTRODUCEM SUBVENȚIILE PENTRU ANII 2012, 2013, 2014.

INTRODUCEM COLOANA NOUĂ MEDIE.


INTRODUCEM FUNCȚIA MEDIE.

SELECTĂM DOMENIUL MEDIEI.


AFIȘAREA REZULTATULUI.

FORMULA AFIȘATĂ ÎN BARĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

1.6 Determinarea maximului


COLOANĂ NOUĂ.

INTRODUCEM FORMULA PENTRU MAXIM.


REZULTATUL PENTRU MAXIM.
 1
 2
 3

1.7 Exerciții pentru operații de bază


Exersați creând următorul tabel. Presupunem că doriți să cumpărați două mașini și că vreți
să vă faceți o analiză financiară. Câmpul Rate conține numărul de rate, dobânda reprezintă
dobânda anuală, taxa financiară se calculează și reprezintă totalul dobânzii plătite către
bancă, valoarea finanțată reprezintă prețul total al mașinii, inclusiv dobânda. În final avem
rata estimată lunară pentru a plăti fiecare mașină. Coloanele Total, Diferența, Media și
Maximul spun de la sine ce vor conține.
EXERSARE OPERAȚII DE BAZĂ.

2. Formatarea foii de calcul

2.1 Formatarea textului


SELECTAȚI CÂMPUL „FABRICA PIESE ELECTRONICE”.

SELECTAȚI BOLD.


SELECTAȚI MĂRIMEA FONTULUI.

SELECTAȚI 18PX.


SCHIMABAȚI FONTUL ÎN ARIAL-BLACK.

REZULTATUL SCHIMBĂRII FONTULUI.


SELECTAȚI CHELTUIELILE.

SELECTAȚI TOT CONȚINUTUL.


APĂSAȚI ITALIC.

CONTINUAȚI SIMILAR.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

2.2 Formatarea celulelorPUNEȚI BUTOANELE PE DOUĂ RÂNDURI.


SELECTAȚI CELULELE.

TIPUL „CURRENCY”.


REZULTATUL.

PROCEDAȚI SIMILAR.


MAI PUȚINE ZECIMALE.

SELECTAȚI „MARGINEA PROFITULUI”.


APĂSAȚI PROCENT.

REZULTATUL ÎN PROCENTE.


SELECTAȚI MEDIE ȘI MAXIM.

CLIC-DREAPTA -> FORMAT CELLS.


APĂSAȚI PATTERNS.

SELECTAȚI GRI.


OBSERVAȚI REZULTATUL.

SELECTAȚI CELE 4 CELULE.


SELECTAȚI FORMAT CELLS.

SELECTAȚI BORDER.


SELECTAȚI OUTLINE.

VEDEȚI REZULTATUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19

2.3 Ajustarea coloanelor și a rândurilorOBSERVAȚI LINIA DINTRE COLOANE.


APĂSAȚI PE LINIA DINTRE COLOANE.

MICȘORAȚI SPAȚIUL.


CIFRELE NU SUNT AFIȘATE BINE.

MĂRIȚI COLOANA.


DUBLU CLIC PE LINIUȚĂ.

OBSERVAȚI REZULTATUL.


APĂSAȚI PE COLȚ.

ASTFEL SE SELECTEAZĂ ÎNTREAGA PAGINĂ.


APĂSAȚI PE LINIUȚĂ.

MODIFICAȚI ÎNĂLȚIMEA.


ANULAȚI (UNDO) CTRL+Z.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

2.4 Pregătirea foii de calcul înaintea imprimării


EXAMINAȚI PAGINA (PRINT PREVIEW).


APĂSAȚI SETUP.

EXPLORAȚI OPȚIUNILE.


APĂSAȚI PAGE BREAK.

APĂSAȚI OK.


PUTEȚI MODIFICA MARGINILE.

SELECTAȚI NORMAL.


SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI PRINT.


SELECTAȚI „SELECTION”.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

2.5 Exerciții pentru formatarea foii de calcul


Formatați foaia de calcul de la exercițiile 1.7 astfel încât imprimată să arate altfel. (Atenție!
Nu copiați toate valorile, trebuie să introduceți formule pentru unele din ele).

EXERSAȚI FORMATAREA FOII DE CALCUL.

3. Manipularea datelor

3.1 Mutare, copiere, inserare


SELECTAȚI CELULELE.

TRAGEȚI DE MARGINE.


MUTAȚI.

EFECTUL MUTĂRII.


VOM MUTA ALT CÂMP.

SELECTĂM „MARGINEA PROFITULUI”.


APĂSAȚI COPY.

SELECTAȚI NOUA LOCAȚIE.


APĂSAȚI PASTE.

OBSERVAȚI REZULTATUL.


REZULTATUL FINAL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

3.2 Adăugarea și ștergerea coloanelor


SELECTAȚI COLOANA D.


APĂSAȚI INSERT COLUMNS.

REZULTATUL INSERĂRII.


SELECTAȚI 3 COLOANE.

INSERAȚI COLOANE.


AVEM REZULTATUL.

SELECTAȚI COLOANA.


ȘTERGEȚI COLOANELE ADĂUGATE.

REZULTATUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

3.3 Adăugarea și ștergerea rândurilorSELECTAȚI RÂNDUL CA ÎN FIGURĂ.

SELECTAȚI DIN MENIU INSERT ROWS.

OBSERVAȚI RÂNDUL NOU INTRODUS.

SELECTAȚI RÂNDUL DE DEDESUBT.

CLIC DREAPTA ȘI SELECTAȚI DELETE.

OBSERVAȚI EFECTUL ȘTERGERII RÂNDULUI.

ȘTERGEȚI RÂNDURILE DE JOS CA ÎN FIGURĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

3.4 Folosirea mai multor foi de calculSELECTAȚI FOAIA DE CALCUL CURENTĂ.


DUBLU CLIC PE NUMELE FOII PENTRU A-L EDITA.

EDITATI NUMELE FOII DE CALCUL.


REZULTATUL EDITĂRII NUMELUI FOII DE CALCUL.

SCHIMBAȚI NUMELE FOII 2 ÎN „VÂNZĂRI”.
 1
 2
 3
 4
 5

3.5 Folosirea funcției AutoFill


SELECTAȚI FOAIA DE CALCUL VÂNZĂRI.

INTRODUCEȚI TEXTUL „VÂNZĂRI TRANZISTORI” ÎN CĂSUȚA A1.


INTRODUCEȚI LUNILE JANUARY, FEBRUARY, MARCH (DACĂ AVEȚI SETAT
REGIONAL SETTINGS ÎN CONTROL PANEL = ROMANIAN, SCRIEȚI
IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE).

SELECTAȚI CELE TREI LUNI.


POZIȚIONAȚI-VĂ PE MARGINEA DIN DREAPTA A SELECȚIEI.

TRAGEȚI DE MARCAJUL DIN DREAPTA JOS AL SELECȚIEI.


TRAGEȚI PÂNĂ AJUNGEȚI LA DECEMBER (DECEMBRIE).

REZULTATUL AUTOFILL.


SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ.

TRAGEȚI PÂNĂ OBȚINEȚI TOATE VÂNZĂRILE.


INTRODUCEȚI COLOANA TOTAL.

SELECTAȚI CĂSUȚA ȘI AUTOSUM.


SELECTAȚI VALORILE DE ÎNSUMAT.

AVEȚI REZULTATUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14

3.6 Adăugarea și ștergerea foilor de calculSELECTAȚI FOAIA 3.


SELECTAȚI MENIUL INSERT WORKSHEET.

OBSERVAȚI CĂ APARE SHEET1.


ȘTERGEȚI FOAIA SHEET1.

OBSERVAȚI CĂ A DISPĂRUT FOAIA SHEET1.


CELE TREI FOI DE CALCUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6

3.7 Exersare
Realizați într-un fișier nou cele două foi de calcul ca mai jos:


PRIMA FOAIE DE CALCUL.


A DOUA FOAIE DE CALCUL.
 1
 2

4. Operații avansate
4.1 Crearea unor formule pe mai multe foi de calcul


SELECTAȚI FOAIA VENITURI.


COMPLETAȚI CELULA A1.

COMPLETAȚI (CU AUTOFILL) LUNILE.


SEMNUL = PENTRU FORMULA VÂNZĂRILOR BRUTE.

INTRODUCEM PRIMUL OPERAND DE PE PRIMA FOAIE.


INTRODUCEȚI OPERATORUL DE ÎNMULȚIRE.

SELECTAȚI FOAIA VÂNZĂRI.


INTRODUCEȚI AL DOILEA OPERAND.

AVEȚI REZULTATUL.


FORMULA REZULTATULUI.

FORMULA VENITULUI NET.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

4.2 Folosirea referințelor absoluteSELECTAȚI VÂNZĂRI BRUTE.


FORMULA PENTRU VÂNZĂRI BRUTE.

TRAGEȚI DE MARCATORUL DE UMPLERE ÎN DREAPTA.


APARE O LINIUȚĂ.

FORMULA NU ESTE CEA DORITĂ.


OBSERVAȚI CARE ESTE CĂSUȚA G6.

OBSERVAȚI CARE ESTE CĂSUȚA B4.


AICI ESTE PROBLEMA (REFERINȚĂ RELATIVĂ).

APĂSAȚI ÎN CĂSUȚA CU PROBLEME (C3) ȘI VEDEȚI FORMULA.


APĂSAȚI ÎN CĂSUȚA CORECTĂ (B3).

MODIFICAȚI FORMULA.


INTRODUCEȚI REFERINȚELE ABSOLUTE ÎN NOUA FORMULĂ (SEMNELE $).

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE ÎN DREAPTA. ACUM ESTE CORECT!


COMPLETAȚI ȘI PENTRU CELELALTE LUNI.

PROCEDAȚI SIMILAR ȘI PENTRU VENITURI NETE.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

4.3 Folosirea asistentului de funcțiiSELECTAȚI CĂSUȚA A6.


PUNEM ÎNTREBAREA: ÎN CÂTE LUNI VÂNZĂRILE AU FOST MAI MARI DE
120$?

SELECTAȚI CĂSUȚA F6.


APĂSAȚI PE BUTONUL DERULANT CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI PE MORE FUNCTIONS.


SELECTAȚI STATISTICAL.

SELECTAȚI COUNTIF.


APARE DIALOGUL COUNTIF.

APĂSAȚI RANGE (DOMENIU).


SELECTAȚI DOMENIUL DE CELULE.

INTRODUCEȚI CRITERIUL (>120).


AVEȚI REZULTATUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

4.4 Exersare

CREAȚI FORMULELE (CU REFERINȚE ABSOLUTE) PENTRU VENITURI.


CE VENITURI S-AU REALIZAT ÎN LUNILE CU VÂNZĂRI MAI MARI DE 5000$?

REZULTATUL SUMIF.
 1
 2
 3

5. Reprezentarea datelor

5.1 Adăugarea comentariilor


SELECTAȚI MARGINEA PROFITULUI.

SELECTATI INSERT COMMENT.


INTRODUCEȚI COMENTARIUL.

APARE UN MIC TRIUNGHI ÎN PARTEA DIN DREAPTA SUS.


MUTÂND CURSORUL PE CELULĂ, APARE COMENTARIUL.
 1
 2
 3
 4
 5

5.2 Înghețarea panourilorSELECTATI CĂSUȚA A4.


SELECTATI FREEZE PANES.

OBSERVAȚI EFECTUL DE ÎNGHEȚARE ROTIND SCROLL SAU MUTÂND
BARA DE DESFĂȘURARE VERTICALĂ.


SELECTAȚI UNFREEZE.

LUCRURILE REVIN LA NORMAL.


SELECTAȚI COLOANA.

SELECTAȚI FREEZE ȘI MUTÂND BARA DE DESFĂȘURARE LA DREAPTA,
COLOANELE A ȘI B SUNT „ÎNGHEȚATE”.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

5.3 Trasarea graficelorSELECTATI CELULELE CA ÎN FIGURĂ.


APĂSAȚI CHART WIZARD.

SELECTAȚI COLUMN ÎN CHART WIZARD ȘI APOI APĂSAȚI NEXT.


SELECTAȚI ROWS ȘI APĂSAȚI NEXT.

INTRODUCEȚI TITLUL GRAFICULUI.


SELECTAȚI „AS NEW SHEET” ȘI APĂSAȚI FINISH.

AVEȚI GRAFICUL REZULTAT.


MUTAȚI FOAIA CU GRAFICUL.

FOAIA S-A MUTAT.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

5.4 Exerciții pentru reprezentarea datelor


Creați graficele ca în figură:
EXERSARE REPREZENTAREA DATELOR.
Rezumat

În această lecție a fost prezentată interfața programului Microsoft Excel și ați dobândit
cunoștințele de bază în folosirea lui.

În lecția următoare vom introduce formule și vom realiza grafice pentru câteva circuite
electrice simple folosind Excel.