Sunteți pe pagina 1din 2

ACTUL JURIDIC CIVIL- Prin act juridic civil se înţelege manifestarea de voinţă făcută cu

intenţia de a produce efecte juridice adică de a naşte, modifica, transmite sau stinge un raport
juridic civil concret. Din această definiţie rezultă că actul juridic prezintă următoarele elemente
caracteristice: Actul juridic este înainte de toate, o manifestare de voinţă a unei sau mai multor
persoane fizice sau juridice; Manifestarea de voinţă este făcută cu intenţia de a produce efecte
juridice respectiv de a crea, modifica, transmite sau stinge raporturi juridice civile concrete. În
literatura de specialitate, practica judiciară şi chiar în legislaţia civilă termenul de act juridic este
folosit în două sensuri. Într-un prim sens actul juridic desemnează însăşi manifestarea de voinţă în
scopul de a produce efecte juridice, adică însăşi operaţia juridică ce se încheie (negotium). În cel
de al doilea sens, actul juridic desemnează înscrisul constatator al operaţiunii juridice
(innstrumentum) făcute de părţi în vederea pronunţării unui mijloc de probă într-un eventual
litigiu. Pentru evitarea oricăror confuzii cu privire la cele două accepţiuni este indicat ca termenul
de act juridic să fie folosit pentru desemnarea operaţiei juridice (negotium), iar pentru desemnarea
înscrisului constatator ale acestei operaţii juridice (instrumentum) să fie utilizat termenul de
înscris.
Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil reprezintă elementele esenţiale fără de care un act
juridic civil nu poate exista, precum şi cerinţele pe care fiecare dintre aceste elemente trebuie sa le
îndeplineasca.
Elementele (condiţiile) actului juridic civil difera ca semnificatie de elementele raportului juridic
civil (subiectele, conţinutul şi obiectul). De asemenea, nu trebuie confundate condiţiile de
valabilitate a actului juridic civil şi acele modalităţi ale actului juridic denumite “condiţii”
(evenimente viitoare şi incerte, de îndeplinirea cărora depinde existenţa unui act juridic civil). În
sfârşit, “termenul de condiţii” mai este folosit in vorbirea curentă şi cu sensul de clauze
contractuale.
Actul juridic civil valabil incheiat, conform codului civil, presupune îndeplinirea a patru condiţii
sau elemente de valabilitate:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimţământul valabil al părţii ce se obligă;
3. un obiect determinat;
4. o cauză licită.
Pentru a fi valabil exprimat, consimţământul trebuie să emane de la o persoană cu discernământ, să
fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat şi să nu fie viciat.
Obiectul actului juridic civil trebuie să existe, să fie licit şi moral, determinat sau determinabil,
posibil şi să se afle în circuitul civil.
Cauza actului juridic civil trebuie să existe, să fie reală, să fie licită şi morală.
Clasificarea conditiilor de valabilitate a actului juridic civil
I. După aspectul la care se referă:
a. condiţii de fond (sau intrinseci), referitoare la conţinutul actului juridic: capacitatea,
consimţământul, obiectul şi cauza;
b. condiţii de formă (extrinseci), referitoare la modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă:
forma cerută pentru validitatea actului juridic (forma ad validitatem), forma cerută pentru proba
actului juridic (forma ad probationem) şi forma cerută pentru ca anumite acte juridice să fie
opozabile terţelor persoane.
II. După criteriul obligativitatii sau neobligativitatii lor:
a. condiţii esenţiale, care trebuie în mod obligatoriu îndeplinite pentru valabilitatea actului
juridiccapacitatea, consimţământul, obiectul, cauza, la care se adaugă forma, în cazul actelor
juridice solemne. Lipsa unei conditii esentiale atrage nevalabilitatea actului juridic;
b. condiţii neesenţiale (sau intamplatoare), stabilite prin voinţa părţilor, sunt acelea care pot fi
prezente sau pot lipsi din actul juridic. Lipsa conditiilor neesentiale nu afecteaza valabilitatea
actului juridic.
III. După sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării condiţiilor:
a. condiţii de validitate, a căror neîndeplinire atrage nulitatea actului juridic;
b. condiţii de eficacitate, a căror neîndeplinire are drept consecinţă lipsa anumitor efecte ale
actului, fără a atrage însă nevalabilitatea acestuia.
IV. După vocaţia lor:
a. condiţii generale, referitoare la toate actele juridice civile;
b. condiţii speciale, referitoare doar la anumite categorii de acte juridice civile (ex.: respectarea
unei anumite forme în cazul actelor juridice solemne; îndeplinirea unui termen, a unei condiţii sau
a unei sarcini, în cazul actelor juridice afectate de modalităţi).