Sunteți pe pagina 1din 15

Unitatea 6 ÎNFLORESC GRĂDINILE

Vestitorii primăverii
de George Coşbuc

1. Marcaţi cu răspunsurile corecte:

Poezia este: Poetul îşi exprimă:


 o scrisoare adresată naturii;  dragostea faţă de natură;
 un dialog între el şi natură;  admiraţia faţă de păsările călătoare;
 un imn dedicat păsărilor călătoare;  fericirea că natura a renăscut;
 o doină de jale.  regretul pentru venirea păsărilor călătoare.

2. Completaţi spaţiile punctate cu sinonime potrivite:

dragi → ............................... cântec → ............................... zarea →...... ................................


abastră → ........................... sihastră → ............................. miazănoapte→ ............................
glas → ................................ imnuri → .............................. line → .........................................

3. Realizaţi corespondenţa între antonime:

dragi plini plâng reci


bine neplăcute veniţi râd
goi rău calde plecaţi

4. Încercuiţi cu  răspunsurile pe care le credeţi adevărate:

„unde-aţi fost şi voi străine”exprimă:


 singurătatea pe care au simţit-o păsările aflate departe de casă;
 păsările aparţin acestor locuri;
 nu le-am simţit lipsa;

„aţi cântat...naturii calde imnuri sfinte...” înseamnă că păsările:


 au cântat cu dragoste şi respect;
 au cântat cântece bisericeşti;
 au cântat cântece de jale.

„Nu v-a prins dragostea sihastră...?” întreabă:


N-aţi dus dorul de casă?
N-aţi avut cui să spuneţi cât de mult vă iubiţi ţara?
N-aţi simţit cât sunteţi de singuri?

„nopţile cu poezie” exprimă:


nopţile în care citeşti poezii;
nopţi plăcute, fermecate;
nopţile care te inspiră să scrii poezii.

5. Completaţi spaţiile punctate cu ortogramele v-a, n-aţi, le-aţi, l-a, s-au, dintr-alte:

1
Cred că .............................. fost dor de ţara voastră. .............................auzit nimic?
Nu .............................. văzut niciodată aşa de fericit. Ghioceii ................... deschis repede.
Am ales-o ............................ cărţi pe cea mai nouă. Voi ............... ales pe cele mai bune.

6. Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele noi, gol, dor, nouă să aibă sensuri diferite:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7. Alcătuiţi propoziţii după următoarele scheme:

S + P + A.P.
subst. propriu verb la timpul trecut subst. com.

................................................................................................................................................................

S + P + A.P.
pron.pers de politeţe verb la timpul viitor subst. propriu

................................................................................................................................................................

8. Lucraţi pe grupe!
Formulaţi câte o propoziţie pentru fiecare imagine dată.. Adăugaţi apoi alte propoziţii la fiecare
imagine introducând cuvinte şi expresii frumoase din poezie. Ce constataţi? Ce aţi alcătuit
procedând astfel?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Numeralul

2
1. Completaţi definiţia cu cuvintele care lipsesc:

Numeralul este partea de .................................................... care exprimă .....................................


şi ................................................................. obiectelor prin numărare.

2. Subliniaţi numeralele din fragmentele date:

a) „Călătorul străin scoate cinci lei din pungă şi-i dă din întâmplare, celui ce avusese trei
pâini(...)” („Cinci pâini”-Ion Creangă)

b) „După ce s-a odihnit vreo câteva zile, (...) pe urmă, şapte zile de-a rândul a ouat un ou, în tot
şapte ouă mici ca nişte cofeturi şi a început să le clocească.”
(„Puiul”- Al. Brătescu-Voineşti)

c) „Se prind în joc doi, trei şi chiar patru băieţi. Se hotărăsc ca să lase de la doi, trei sau chiar
patru paşi distanţă.”
(„Jocuri”- Petre Ispirescu)

3. Completează propoziţiile cu numerale:

În clasă suntem ...................................... băieţi şi ........................................... fete.


.............................................. din măr e al meu, restul e al tău.
Eu stau în banca ........................................................................
Anul are ........................................ luni şi .................................. anotimpuri.

4. Scrieţi cu litere următoarele numere:

15= ..................................................................... a IX-a= ............................................................

101= ................................................................... CLVI= .............................................................

683= .................................................................. MMXI= ...........................................................

38= .................................................................... al III-lea=..........................................................

5. Grupaţi numeralele cardinale (numărul) şi ordinale (ordinea) din enunţurile date în tabelul
de mai jos:

Fiona are de spus trei strofe din poezie. A doua este cea mai grea.
Vineri este a cincea zi din săptămână, duminică este a şaptea.
Manualul de limba română are o sută douăzeci şi opt de pagini deci mai avem de parcurs
patruzeci şi două de pagini.

NUMERALE CARDINALE NUMERALE ORDINALE

Scrierea şi citirea corectă a numeralelor

3
E bine să ştii şi alte numerale:
a) cardinale: - amândouă, amândoi, ambele, tustrei
- înzecit, însutit, înmiit, dublu, triplu
- câte unul, câte una, câte doi, a doua oară, bis
- doime, pătrime, jumătate, sfert
b) ordinale: - primul, al doilea, ultimul

1. Uneşte numeralele care semnifică acelaşi lucru:

dublu sfert
triplu întâia
doimea de trei ori
pătrimea de două ori
prima jumătate
treime a treia parte

2. Tăiaţi forma greşită:

patrusprezece – paisprezece şaisprezece – şasesprezece şaptisprezece - şaptesprezece


cincisprezece – cinşpe optisprezece – optsprezece optălea – optulea

al douăzecelea – al douăzecilea ora doisprezece – ora douăsprezece


al treisprezecilea – al treisprezecelea douăzeci elevi – douăzeci de elevi

Reţineţi!
Numeralul are acelaşi număr cu substantivul pe catre îl determină.

3. Analizaţi numeralele din enunţurile următoare, după model:

Am în coş douăzeci şi cinci de mere.

douăzeci şi cinci = numeral, genul neutru

La noi în clasă sunt nouă băieţi şi şase fete.

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Cartea mea de poveşti are şaptezeci şi două de pagini.
...............................................................................................................................................................
Maria este a doua elevă în catalog. Ionel este al nouălea elev.

................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Alcătuiţi o scurtă compunere în care să introduceţi cel puţin 3 numerale cardinale şi
3 numerale ordinale. Subliniaţi-le.
Ciocârlia

4
după Ion Agârbiceanu

1. Însemnaţi cu  răspunsurile corecte:

Acţiunea se petrece:  vara  la ţară


 la începutul lui martie  pe câmp
 primăvara  la oraş

Personajele textului sunt:  sătenii  Ionaş


 bădiţa, fratele lui Ionaş  copiii
 Vasilică  învăţătorul copiilor

Cântecul ciocârliei vesteşte:  venirea primăverii;


 instalarea definitivă a primăverii;
 momentul optim pentru ca plugarii să înceapă lucrul la câmp.

Textul transmite mesajele:  natura a fost întotdeauna iubită de ţăranul român;


 cântecul ciocârliei este prilej de bucurie pentru săteni;
 copiii sunt nerăbdători să afle poveştile ciocârliei.

2. Completaţi propoziţiile despre semnele primăverii cu elemente întâlnite în textul „Ciocârlia”


după I. Agârbiceanu:

Zăpada .................................................................................................................................................
Iarba ....................................................................................................................................................
Soarele ................................................................................................................................................
Vântul ................................................................................................................................................
Ciocârlia .............................................................................................................................................

3. Separaţi textul în fragmente şi descoperiţi ordinea corectă a ideilor principale:

 Povestea ciocârliei;
 Primele semne ale primăverii;
 Discuţia copiilor;
 Cântecul ciocârliei;
 Ieşirea plugarilor la arat.

4. Transformaţi planul de idei în formă de titlu într-un plan de idei sub forma unor propoziţii.
5. Dezvoltaţi planul de idei.
6. Alcătuiţi oral povestirea textului.
7. Alcătuiţi povestirea şi în scris.
Nu uitaţi! Pentru ca un text să fie frumos trebuie să conţină expresii artistice. Utilizaţi-le pe
cele din textul lecturii sau pe cele descoperite de voi în lecturile cu conţinut asemănător.

8. Realizaţi corespondenţa între cuvintele cu acelaşi sens:

văzduh a se repezi, a fi nerăbdător se înspăimânta aromă, parfum

toane zare, cer mireasmă crud, fragil, gingaş

a se grăbi mofturi, capricii fraged a se speria, a se îngrozi


Scrierea corectă a cuvintelor „nu-l”, „n-o” şi „nu-i”
5
1. Transformaţi conform modelului:

Nu îl cunosc. → Nu-l cunosc. Nu o cunosc.→ N-o cunosc. Nu îi cunosc.→ Nu-i cunosc.


Nu îl văd. → .......................... Nu o văd. → ....................... Nu îi văd. → .........................
Nu îl ştiu. → ......................... Nu o ştiu. → ...................... Nu îi ştiu. → ........................
Nu îl vreau. → ...................... Nu o vreau. → ................... Nu îi vreau. → .....................

Nu este fratele meu. → Nu e fratele meu → Nu-i fratele meu.


Nu este nouă. → .............................................................. → ................................................................
Nu este aici. → ............................................................... → .................................................................
Nu este al tău. → ............................................................ → .................................................................

2. Completaţi propoziţiile următoare cu cuvintele: nu-l, nul, nu-i, n-o.

Eu ............................iert pe Ionel decât dacă-şi cere scuze.


Cred că mama ......................... să se supere de data asta.
Acasă ..............................nimeni.
Rezultatul meciului a fost ................................... .
3. Transformaţi propoziţiile afirmative în propoziţii negative:

Eu am văzut ciocârlia → Eu nu am văzut ciocârlia. → Eu n-am văzut ciocârlia.


Am o turmă de oi. → →
O văd pe cer. → →
Îl aşteaptă să răsară. → →

4. Alcătuiţi două propoziţii în care cuvântul „i” să aibă două valori gramaticale:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Alcătuiţi enunţuri în care să introduceţi cuvintele: nu-l, n-o, nu-i, nul.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Dictare: textul de la „Descoperiţi singuri!” şi selecţie din textul „Ciocârlia”după Ion
Agârbiceanu.
Furtuna
(fragment)
de Ştefan Octavian Iosif
6
1. Încercuiţi cu  răspunsurile corecte:

Luna mai se mai numeşte: Personajele care participă la acţiune sunt:


• cireşar (luna cireşelor) • părinţii
• florar (luna florilor) • copilul
• furtunilor • Grivei

Acţiunea se desfăşoară: Poezia povesteşte despre:


• în codru • dorul de hoinăreală al copilului şi al căţelului
• acasă, la ţară • furtuna din codru stârnită ca din senin
• la câmp deschis • teama declanşată de fulgere şi vânt
• în parc • cât de schimbătoare este vremea primăvara

2. Marcaţi cu ■ explicaţiile potrivite:

„albastrul mai” sugerează: □ seninul cerului primăvara


□ culoarea florilor din poieniţă
□ culoarea libertăţii

„E timpul numai bun de joc


Şi bun de ştrengărie” exprimă ideea că: □ e timp frumos numai bun de joacă
□ e momentul pentru învăţătură
□ e timp pentru năzdrăvănii

„o şterg de-acasă” înseamnă că” □ fac curăţenie acasă


□ fug de acasă
□ mă întorc acasă

„Şi satu-n colb se-neacă” spune că: □ este sat de câmpie


□ uliţele sunt acoperite de praf
□ căldura verii a transformat pământul în praf

„latră-n vânt” spune că: □ latră degeaba


□ latră în joacă
□ latră la vânt

„trec leneş nouri grei” exprimă: □ greutatea norilor


□ apariţia norilor este înfricoşătoare
□ norii merg încet pe cer

„Un roi de frunze joacă-n drum” sugerează: □ mulţimea frunzelor


□ zborul agitat al frunzelor
□ un roi de albine s-a aşezat pe frunze

3. Utilizaţi cuvintele „a şterge”, „a lua” şi „a cădea” în propoziţii


în aşa fel încât cuvintele să dobândească alte înţelesuri.
Exemplu: pentru „a prinde”:

7
◦ Prinde repede. (învaţă repede)
◦ Prinde peştele cel mare. (pescuieşte)
◦ Îl prinde cu mâţa-n sac” (îl descoperă când face o faptă nepotrivită)
◦ Se prinde cu aracet. (se lipeşte)

4. Transformaţi conform modelului: nod → înnodat

noapte →................................................. nămol → ...............................................................


negru → ................................................. negură → ..............................................................
nebun → ................................................ nor → ...................................................................

5. Formulaţi propoziţii în care să introduceţi expresiile: „aşteaptă-n prag”, „satu-n colb


se-neacă”, „a-nnebunit de vesel ce-i”, „latră-n vânt”, „se uită ţintă-n ochii mei”.

6. Încercuiţi variantele corecte şi completaţi căsuţele cu semnele de punctuaţie potrivite:

„O şterg deacasă frumuşel  „Dar iată  cât neam închinat 


de-acasă ne-am
Grivei cu mine  eu cu el  Un colţ de cer s-a luminat 
seneacă 
sa
Şi satu-n colb
satun se-neacă Şi codru-i plin de soare 
Intrăm în codru şi Grivei codrui
A-nnebunit de vesel cei  Ieşim voios la câmp deschis
Şimi pare că a fost un vis
Annebunit ce-i Şi-mi
Mă muşcă  sare  joacă ” Furtună trecătoare ”
7. Citeşte textul cu atenţie pentru a răspunde cerinţelor:

Doi proşti s-au întâlnit la o răscruce de drumuri.


_Bună vremea, om cuminte, spuse primul prost. Uitându-se mai atent, văzu că întâlnise pe unul
care purta în miez de vară două căciuli pe cap şi trei cojoace în spinare.
_ Mulţumesc dumitale, om cu scaun la cap, răspunse al doilea prost.

a) transcrie numeralele din text şi precizează care sunt numerale cardinale (arată numărul) şi
care sunt numerale ordinale (arată ordinea):

Numerale cardinale Numerale ordinale

b) Explică expresiile „om cuminte” şi „om cu scaun la cap”.


c) Alcătuieşte câte o propoziţie cu acestea.

Compunerea liberă

8
1. Redactaţi o compunere în care să povestiţi o întâmplare petrecută la bunici, într-o
excursie sau în timpul liber.

a) stabiliţi planul dezvoltat al compunerii:


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b) Daţi-i un titlu potrivit.
c) Căutaţi, în textele literare studiate şi din alte surse, cuvinte şi expresii
artistice pe care să le introduceţi în compunere:

☼ despre soare: .....................................................................................................


................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
☼ despre cer: .........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
☼despre vânt: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
☼ despre ploaie, nori, frig, căldură ş.a. : ..............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

9
☼ despre flori şi alte plante: .................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
☼ despre alte vieţuitoare ale naturii: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
☼despre copii: .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
☼alte expresii artistice potrivite subiectului ales: ................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
☼ fragmente din texte literare, potrivite temei alese, pe care le putem introduce în compunere:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Nu uitaţi!
d) realizaţi povestirea cu grijă la exprimare şi aspect (indicaţiile de la pag. 21);

2. Analizaţi-vă propriile compuneri dar şi pe cele ale colegilor


după următoarele criterii:

☺ Dacă povestirea urmăreşte ideile planului dezvoltat.


☺ Dacă conţine toate alineatele impuse de idei.
☺ Dacă cuvintele sunt corect ordonate în propoziţii şi propoziţiile în text
astfel încât povestirea să curgă firesc şi fără cuvinte care să se repete supărător.
☺ Dacă s-au folosit cuvinte şi expresii artistice care să îmbogăţească textul.
☺ Dacă este scrisă cu atenţie, respectând ordinea, forma corectă a literelor, ortografia şi
punctuaţia potrivite.

Nicuşor
după I. Al. Brătescu-Voineşti
1. Bifaţi cu  răspunsurile corecte:

10
Acţiunea are loc la:  Mănăstirea Dealul
 la marginea dinspre miazănoapte a oraşului Târgovişte
 în grădină

Personajele care participă la acţiune sunt:  conu Mişu


 Nicuşor
 Vasilică
 nenea Dumitru de la judecătorie
Nicuşor dorea să asculte în tufiş:  o vrabie
 pe Vasilică
 o privighetoare

Pe autor îl impresionează:  gingăşia copilului de şase ani


 isteţimea copilului
 sensibilitatea băieţelului
 dragostea copilului pentru natură

2. Înlocuiţi cuvintele din paranteze cu altele asemănătoare ca sens:

La marginea dinspre (miazănoapte) .................................................................. a oraşului, sub


malul movilei se află un iaz umbrit de (arini) .......................................................... . Mănăstirea
Dealul stă de (strajă) ............................................ pe culmea dealurilor cu vii. În depărtare se văd
(coamele) ....................................................... munţilor.

3. Selectaţi cu ■ explicaţiile potrivite:

moară vorbăreaţă ţi se primeneşte sufletul


 care vorbeşte  ţi se curăţă
 care face mult zgomot  ţi se întunecă
 care lucrează  se înseninează

aburi albăstrii fericire fără seamăn


 ceţurile din depărtare  unică
 norii alburii  necunoscută
 ceaţa de deasupra munţilor  neasemuită

Alcătuiţi (oral) propoziţii cu aceste expresii.

4. Însemnaţi cu  însuşirile care i se potrivesc lui Nicuşor şi cu  cele care nu i se potrivesc:

 inteligenţă  bunătate  respect  sinceritate  răutate


 gingăşie  obrăznicie  educaţie  curiozitate  sensibilitate
 atenţie  corectitudine  duioşie  prietenie  zgârcenie
5. Povestiţi textul „Nicuşor” de I.Al.Brătescu -Voineşti în scris folosind ideile principale din
manual.

6. Cuvinte cu sens opus (antonime):

11
frumoasă →................................ vorbăreaţă → .................................. iese → ..............................
ieri → ........................................ stînga → ........................................ departe → ........................
7. Transformaţi dialogul dintre Nicuşor şi conu Mişu în povestire:

Textul dialogat Povestirea


La o mişcare nedibace pasărea zbură şi lui
conu Mişu îi părea grozav de rău.

_ Nu faţe nimic. Asta e a mea. A fost şi


poimâine.

_ Ce spui mă? A fost şi poimâine?

_ Da. Lui Vasilică nu i-o arăt.

_ Care Vasilică?

_ Al lui nenea Dumitru de la zudecătorie.

_ Şi de ce nu i-o arăţi şi lui?

_ Fiindcă dă cu pietre.

_ Bravo! Să nu i-o arăţi! Dar pe tine cum te


cheamă?

_ Nicusor al lui Ionică, odăiaşu de la casierie


şi sunt de sase ani.

Conu Mişu, râzând cu mulţumire, îi întinde


doi bani. Copilul zice „Sărut mâna” şi pleacă
grăbit.

8. Analizaţi pronumele personale şi numeralele din propoziţiile date:

La concurs el a ieşit primul. Eu am fost al treilea. Din clasă au participat doi elevi.
Recapitulare

1. Completaţi spaţiile punctate cu una din ortogramele: „n-o”, „nu-l”, „nu-i”:

Când ....................................... asculţi pe mama s-ar putea să dai de necazuri.

12
M-a avertizat că .................................... voi auzi prea bine pe interpret dacă voi sta aşa de departe.
Eu ...................................... spun Mariei că .................................... să merg în drumeţie pentru
că .................... să vină nici ea.
2. Scrieţi cu litere numerele date: a III-a, 16, CCLIX, 70, 45 006, 2 002 002.

3. Tăiaţi cu o linie variantele greşite ale numeralelor:

E a optisprezecea /optsprezecea dată când particip la expoziţie.


Fratele meu este elev în clasa a douăsprezecea /doisprezecea.
Sunt al optelea /optulea elev în catalog.
Anul are doişpe /doisprezece /douăsprezece luni.

4. Amplasaţi numeralele în contextul lor:

S__ n-au trecut strada. _______________________________________________________


cine?
L-am ascultat pe _A.P._ . ________________________________________________________
pe cine?
_A.P._ puişori au ieşit din ou. ______________________________________________________
câţi?
Buchetul __A.P.__ artist era mai mare. ______________________________________________
cui?
A coborât ___S__ din limuzină. ____________________________________________________
cine?

5. Completaţi cuvintele care lipsesc din strofă:

În zarea ................................... de veci albastră


Nu ............................... prins dragostea ................................
De ................................ lăsat? Nu .......................fost dor
De ţara voastră?
..................... plâns văzând cum ................................ zbor
Spre ........................................ nor de nor?
6. Construiţi propoziţii utilizând schemele:

S S
a) cinci al optulea
A.P. A.P.

b) A.P. S P A.P. A.P.


n s v s adj.
EVALUARE

1. Încercuiţi numeralele:

„Un moşneag are în curte Şapte iepuraşi de casă,


Doi ogari cu boturi scurte, Opt hulubi frumoşi, de raţă,

13
Trei găini cu pene creţe, Nouă pui cu puf gălbui.
Patru raţe lătăreţe, Zece-au fost, dar unul nu-i,
Cinci boboci de gâscă, mici, A fugit ca alţii zece
Şase cocoşei voinici Ca să fie unsprezece.”
( „S-a pierdut un un pui”, Nicolae Nasta)

2. Realizaţi corespondenţa dintre numerale şi substantivele date:

al treilea de nuci
şaizeci şi două magazin
a cincea zi
3. Scrieţi cu litere numeralele care indică anul naşterii şi pe cel al morţii pentru fiecare scriitor:

I.Al. Brătescu Voineşti Mihai Eminescu I.L.Caragiale


1868-1946 1850- 1889 1852-1912

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Analizaţi numeralele din proverb: „Când doi se ceartă, al treilea câştigă.”

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Tăiaţi cu o linie variantele greşite:

Nu-l mai văd că e departe. Cred că n-o să vină prea devreme. Nimeni nu-i învăţat de la naştere.
Nul no nui
6. Alcătuiţi o propoziţie după schema dată:
__A.P. + S___ + __P__ + __A.P__
nr s v s

..............................................................................................................................................................

7. Redactează o compunere în care să descrii primăvara şi activităţile desfăşurate de oameni în


acest anotimp. Nu uita să foloseşti cuvinte şi expresii artistice. Dă un titlu potrivit compunerii.
Indicaţiile de la pag. 21:
Sfaturi pentru realizarea unor compuneri reuşite:
1. Numai citind mult vei izbuti să realizezi compuneri reuşite!

14
Literatura este un model permanent din care poţi învăţa cum să scrii. Prin lectură îţi vei îmbogăţi
vocabularul cu cuvinte noi şi vei învăţa cum să aranjezi aceste cuvinte în propoziţii, astfel încât să-ţi placă
ceea ce ai scris.

2.Vei putea să scrii frumos numai despre ceea ce cunoşti.


Observă cu toată atenţia tot ce te înconjoară şi informează-te din toate sursele care-ţi stau la
îndemână.

3. Lasă imaginaţia să zboare!

4. Ordonează cuvintele în propoziţii şi propoziţiile într-un text în aşa fel încât


povestirea să curgă firesc.

5. Despre expresiile poetice:


Cuvintele care arată însuşiri se numesc adjective. Adjectivele sunt cuvinte de sărbătoare. Datorită lor
exprimarea este mai clară, mai limpede, mai precisă, mai plăcută, mai adevărată. Propoziţiile devin mai
frumoase şi mai bogate cu ajutorul comparaţiilor, personificării şi al altor asocieri artistice de cuvinte.

6. Fiecare compunere are un titlu.


Atunci când ai un titlu, după care va trebui să lucrezi compunerea te vei gândi la un conţinut care să
fie legat de titlu. Îţi faci un plan al lucrării şi, pe măsură ce scrii, reciteşte titlul pentru a vedea dacă te-ai
abătut de la el.
Atunci când ţi se dă tema compunerii va trebui să-ţi găseşti singur titlul, gândindu-te la conţinutul
compunerii.
7. Părţile compunerii:
Orice compunere are introducere, cuprins şi încheiere.
În introducere, de regulă sunt prezentate: personajele, momentul şi locul desfăşurării întâmplării.
Cuprinsul este partea cea mai dezvoltată.
În încheiere se pot scrie: finalul întâmplării, învăţămintele trase, strofe scurte din poezii care conţin
versuri potrivite textului scris în cuprins etc.

8. Respectă alineatele!
O compunere trebuie să aibă cel puţin trei alineate (pentru cele trei părţi ale
compunerii). Cuprinsul, în funcţie de ideile care apar, poate avea la rândul său mai
multe alineate.

9. Nu repeta aceleaşi cuvinte!

10. Un plan bun, o compunere bună!


Planul iniţial de idei te ajută să-ţi pui gândurile în ordine, să nu te rătăceşti prin alte subiecte, să alegi
ce e mai important de zis. Planul compunerii este format din ideile care rânduiesc desfăşurarea temelor astfel
încât compunerea să „curgă” firesc, fără întreruperi. Ideile pot fi interogative (sub formă de întrebări),
propoziţii enunţiative sau titluri.

11. Fii atent cum scrii!


O compunere trebuie scrisă cu atenţie pentru a nu face şi greşeli de punctuaţie, ortografie, ordinea şi
forma corectă a literelor ş.a.

12. Înainte de a scrie, gândeşte!


Scrie compunerea pe alt caiet şi perfecţioneaz-o prin mai multe încercări. Când e gata, transcrie-o pe
„curat”. Ultima citire fă-o cu voce tare. Este important să-ţi citeşti compunerea pentru a fi înţeles.

15