Sunteți pe pagina 1din 7

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI MANAGERIALĂ A

S.C. BOROMIR PROD S.A.

Analiza activităţii economico-financiare constituie o etapă de mare importanţă şi


complexitate în procesul de fundamentare şi elaborare a strategiei firmei, dat fiind faptul că,
prin intermediul său, se realizează o ’’radiografie’’ completă a firmei. fapt ce permite
identificarea punctelor forte, a punctelor slabe şi a cauzelor care le generează. În cadrul său,
diagnosticul economic-financiar este o etapă deosebit de importantă care permite managerilor
formularea unor judecăţi de valoare calitative şi/sau cantitative privind starea, dinamica şi
perspectivele societăţii pe care o conduc.

2.1. Analiza diagnostic a domeniului financiar


Necesitatea cunoaşterii situatiei economice a S.C. BOROMIR PROD S.A. în vederea
elaborării unor masuri de eficientizare a activităţii implică folosirea mijloacelor de investigare
ale analizei economic-financiare.
Pentru aceasta analiza se folosesc date din bilanturile contabile si conturile de profit de
pierderi din anii 2008-2011.

Tabel nr.1
Situatia bilantului firmei S.C. BOROMIR PROD S.A. pentru perioada 2008-2011
- lei -

Soldul la sfarsitul anului


Denumirea elementului bilantier
2008 2009 2010 2011
I. ACTIVE IMOBILIZATE 95.323.940 94.277.221 93.389.688 129.786.144
Imobilizari necorporale 68.550 31.000 227.183 13.505.373
Imobilizari corporale 89.075.190 87.958.120 86.881.291 97.552.402
Imobilizari financiare 6.180.200 6.288.101 6.281.214 18.728.369
II. ACTIVE CIRCULANTE 47.716.929 53.179.059 44.592.242 44.128.347
Stocuri 11.541.806 9.720.889 9.077.181 17.845.624
Creante 32.622.705 40.617.331 34.030.225 23.132.351
Lichiditati 3.552.418 2.840.839 1.484.836 3.150.372
III. CHELTUIELI IN AVANS 23.012 124. 119 93.939 159.470
TOTAL ACTIVE 143.063.881 147.456.280 138.075.869 174.073.961
IV. CAPITALURI PROPRII 91.052.084 97.781.873 105.225.115 130.775.179
Capital social 12.358.950 12.358.950 12.358.950 23.306.374
Rezerve din reevaluare 60.861.031 61.871.023 63.150.980 68.737.851
Rezerve 15.242.032 19.429.030 23.008.042 35.580.109
Rezultatul exercitiului 2.590.071 4.122.870 6.707.143 3.150.845
V. DATORII PE TERMEN SCURT 28.787.785 27.413.165 14.664.053 22.678.247
Credite pe termen scurt 3.046.000 2.073.000 2.070.000 2.000.000
Datorii comerciale 1.600.785 3.940.165 3.940.165 3.940.165
Salarii 24.141.000 21.400.000 8.500.000 16.738.082
VI. DATORII PE TERMEN LUNG 23.201.000 22.153.000 17.964.597 20.582.262
Credite pe termen lung 23.201.000 22.153.000 17.964.597 20.582.262
DATORII TOTALE 51.988.785 49.566.165 32.628.650 43.260.509
VII. VENITURI IN AVANS 23.012 57.242 48.014 38.273
VIII. PROVIZOANE - 51.000 174.090 -
TOTAL CAPITAL PROPRIU +
DATORII 143.063.881 147.456.280 138.075.869 174.073.961
Sursa datelor: Ministerul Finanţelor, www.boromir.ro
Extinderea reţelei de distribuţie a dus şi la menţinerea unui trend ascendent în ceea ce
priveşte creanţele, acestea însă înregistrând o rată mai redusă de creştere comparativ cu cifra
de afaceri.
În totalul imobilizărilor financiare, ponderea majoritară este dată de titlurile de
participare deţinute la alte societăţi din cadrul grupului (entităţi afiliate), precum şi la Bursa
Monetar- Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS).
Datele referitoare la venituri, cheltuieli si cifra de afaceri ale societatii comerciale
BOROMIR S.A. din perioada analizata, respectiv intre anii 2008 si 20011, sunt cuprinse in
tabelul nr. 2, dupa cum urmeaza:
Tabel nr. 2
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI întocmit pentru perioada 2008-2011
- lei -

Denumire 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011


CIFRA DE AFACERI 120.260.833 162.445.501 133.668.621 126.690.959
Venituri din exploatare 170.752.000 128.538.000 200.837.417 160.525.495
Cheltuieli din exploatare 164.950.000 124.817.000 195.758.505 158.386.600
REZULTATUL EXPLOATARII 5.802.000 3.721.000 5.078.912 2.138.895
Venituri financiare 1.112.686 72.402.093 5.860.954 1.235.149
Cheltuieli financiare 3.171.795 80.440.758 6.792.100 1.727.431
REZULTATUL FINANCIAR -2.059.109 -8.038.665 - 931.146 - 492.282
REZULTATUL CURENT 7.861.109 11.759.665 4.147.766 1.646.613
Venituri extraordinare 716.687 52.402.092 - -
Cheltuieli extraordinare 1.171.795 40.440.757 - -
REZULTATUL EXTRAORDINAR -455.108 11.961.335 - -
VENITURI TOTALE 172.581.373 253.342.185 206.698.371 161.760.644
CHELTUIELI TOTALE 169.293.590 245.698.515 202.550.605 160.114.031
Profit brut 3.287.783 7.643.670 4.147.766 1.646.613
Profit net 2.748.440 6.707.173 3.150.845 507.082
Sursa datelor: Ministerul Finanţelor, www.boromir.ro

Fig. 2.1.1. Evolutia veniturilor totale si


a cheltuielilor totale
300,000,000

250,000,000

200,000,000
LEI

150,000,000
Venituri totale
100,000,000
Cheltuieli totale
50,000,000

Fig. 2.1.2. Evolutia profitului net


(lei)

6,707,173

3,150,845
2,748,440

507,082

2008 2009 2010 2011

Conform graficelor, se poate observa ca veniturile si cheltuielile facute in cadrul


societatii nu au avut o evolutie constanta. Acestea inregistreaza valori maxime în anul 2009 de
253.342.185 lei, îin cazul veniturilor, respectiv de 245.698.515 lei, cazul cheltuielilor
efectuate de societate. In acest an se inregistreaza şi ce mai mare profit net al firmei,
6.707.173 lei. Cele mai mici cifre le arata anul 2011. Anul aduce atat venituri mici, cat si
cheltuieli mici. In consecinta profitul din acest an inregistreaza valoarea cea mai mica din
perioada analizata, respectiv 507.082 lei, de aproximativ 13 ori mai mic decat cel inregistrat
in anul 2009.

2.1.1. Analiza dinamicii si structurii patrimoniului firmei


Caracterizarea dinamicii elementelor bilantiere de activ, respectiv de pasiv, presupune
utiilizarea marimilor absolute, dar si a celor relative. Analiza structurii patrimoniale
presupune investigarea acelorasi elemente cu ajutorul metodei ratelor.
Dinamica elementelor din activul bilantier contabil este prezentata in tabelul nr. 3, cu
ajutorul indicilor elementelor de activ cu baza fixa in anul 2008 si arata cu cat a crescut sau a
scazut activul respectiv fata de anul de baza.

Tabelul nr. 3
Dinamica elementelor din activul bilantier contabil fata de valorile
inregistrate in anul 2008
-%-
Indicele fata de anul 2008 in anul:
Denumirea elementului bilantier
2009 2010 2011
ACTIVE IMOBILIZATE 98,90 97,97 136,15
Imobilizari necorporale 45,22 331,41 19701,49
Imobilizari corporale 98,75 97,54 109,52
Imobilizari financiare 101,75 101,63 303,04
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 111,45 93,45 92,48
Stocuri 84,22 78,65 154,62
Creante 124,51 104,31 70,91
Disponibilitati 79,97 41,80 88,68
CHELTUIELI IN AVANS 539,37 408,22 692,99
TOTAL ACTIV 103,07 96,51 121,68

In tabelul nr. 4 sunt prezentate ratele de strucura ale activului S.C. BOROMIR PROD
S.A. pentru perioada 2008-2011, care reflectă compoziţia patrimoniului economic al
societăţii, nivelul thnologiilor utilizate în procesul productiv, constrângerile de ordin tehnic şi
juridic.

Tabel nr. 4
Principalele rate de structura ale activului
-%-
Anul
Denumirea Modul de calcul
2008 2009 2010 2011
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒊𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒆
Rata activelor imobilizate
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 66,63 63,94 67,64 74,56
𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒊 𝒏𝒆𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆
Rata imobilizarilor necorporale 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 0,05 0,02 0,16 7,76
𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆
Rata imobilozarilor coporale
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 62,26 59,65 62,92 56,04
𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓𝒊 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆
Rata imobilizarilor financiare ∙100 4,32 4,26 4,55 10,76
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
Rata activelor circulante
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 33,35 36,06 32,30 25,35
𝑺𝒕𝒐𝒄𝒖𝒓𝒊
Rata stocurilor 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 8,07 6,59 6,57 10,25
𝑪𝒓𝒆𝒂𝒏𝒕𝒆
Rata creantelor 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 22,80 27,55 24,65 13,29
𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊
Rata disponibilitatilor 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∙100 2,48 1,93 1,08 1,81

Fig. 2.1.3. Evoluţia principalelor rate de structură ale


activului
70

62.26 62.92
60 59.65
56.04
Rata imobilizarilor
50 necorporale
Rata imobilizarilor
corporale
40
Rata imobilizarilor
financiare
Rata stocurilor
30
27.55
24.65 Rata creantelor
22.8
20
Rata disponibilitatilor
13.29
10 10.76
10.25
8.07 7.76
6.59 6.57
4.32 4.26 4.55
2.48 1.93 1.81
0 0.05 0.02 1.08
0.16
2008 2009 2010 2011

In figura 2.1.3. se poate vedea că ponderea cea mai mare o au imobilizările corporale,
valoarea mximă de 62,92% în anul 2010, asta însemnand că societatea beneficiază de o
infrastructură importantă în vederea realizării obiectului de activitate (morărit, panificaţie), iar
cele necorporale cea mai mică (societatea nu utilizează intens aceste categorii de activ-retete).
Scăderea ratei imobilizărilor corporale în anul 2011 reflectă fie cesiunea elementelor de activ
imobilizat, fie schimbarea politicii de amortizare (accelerarea ritmului de amortizare). Cel mai
bun barometru al relaţiilor financiare pe care societatea le are cu alte societăţi (investiţii de
portofoliu, participarea la capitalul altor societăţi) îl reprezintă Rata imobilizărilor financiare.
De aceea mărimea ratei variază în funcţie de intensitatea relaţiilor financiare ale societăţii
comerciale Boromir S.A. cu mediul ei extern, de la 4,32 la 10,76%.

In tabelul nr. 5 este prezentata dinamica pasivului societatii, folosind metoda utilizata
si pentru caracterizarea dinamicii activului, respectiv cea a indicilor cu baza fixa ai dinamicii.

Tabel nr. 5
Dinamica elementelor din pasivul bilantier contabil fata de valorile
inregistrate in anul 2008
-%-
Indicele fata de anul 2008 in anul:
Denumirea elementului bilantier
2009 2010 2011
IV. CAPITALURI PROPRII 107,39 115,57 143,63
Capital social 100,00 100,00 188,58
Rezerve din reevaluare 101,66 103,76 112,94
Rezerve 127,47 150,95 233,43
Rezultatul exercitiului 159,18 258,96 121,65
V. DATORII PE TERMEN SCURT 95,22 50,94 78,78
Credite pe termen scurt 68,06 67,96 65,66
Datorii comerciale 246,14 246,14 246,14
Salarii 88,65 35,21 69,33
VI. DATORII PE TERMEN LUNG 95,48 77,43 88,71
Credite pe termen lung 95,48 77,43 88,71
DATORII TOTALE 95,34 62,76 83,21
VII. VENITURI IN AVANS 248,75 208,65 166,32
VIII. PROVIZOANE - - -
TOTAL CAPITAL PROPRIU + DATORII 103,07 96,51 121,68

Urmatorul tabel, tabelul nr.6, cuprinde date referitoare la ratele de structura ale
pasivului societatii comerciale BOROMIR S.A. Datele din acest tabel reflectă evoluţia
structurii finanţărilor firmei, gradul de autonomie şi de stabilitate al acesteia.

Tabel nr. 6
Principalele rate de structura ale pasivului
-%-
Anul
Denumirea Modul de calcul
2008 2009 2010 2011
Rata stabilitatii 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕
∙100 79,88 81,41 89,38 86,97
financiare 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
Rata autonomiei 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖
∙100 63,64 66,31 76,21 75,13
financiare globale 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
Rata autonomiei 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖
∙100
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕
79,68 81,46 85,26 86,38
financiare la termen
Rata de indatorare 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆
∙100 36,34 33,61 23,63 24,85
globala 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏 𝒍𝒖𝒏𝒈
Rata de indatorare la 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕
∙100 20,30 18,45 14,56 13,60
termen 𝑫𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒊 𝒑𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒏 𝒍𝒖𝒏𝒈
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒖
∙100 25,48 22,66 17,07 15,74

Fig. 2.1.4. Evoluţia principalelor rate de structură ale


pasivului

89.38 86.97
85.26 86.38
79.88
79.68 81.46
81.41 Rata stabilitatii financiare
76.21 75.13
63.64 66.31 Rata autonomiei financiare
globale
Rata autonomiei financiare la
termen
36.34 33.61 Rata de indatorare globala
23.63 24.85
20.3 18.45 Rata de indatorare la termen
14.56 13.6

2008 2009 2010 2011

Reprezentarea datelor din tabelul nr. 6 ne indică faptul că societatea are un grad de
independenţă financiară mare, dată de valorile 79,68% din anul 2008 ce creşte până la 86,38%
în anul 2011, dar şi o stabilitate financiară mare. Celalte rate, ratele de îndatorare,
înregistrează valori mai mici.

S-ar putea să vă placă și