Sunteți pe pagina 1din 6
Nerespectarea Standardelor de Slat este urmnliité conform legli, Reproducerea_inlerzisi 6 Pog, PRETUL LEI 1.50 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 9273-80 CORBILIUH NATIONA CONSTRUCT INDUSTRIALE Intocuiagte + PENTRU STUNTA STAS sers.t2 ‘SI TEHNOLOGIE SCARI METALICE DREPTE INSTITUTUL ROMAN Ctasiicarea alfanumerics DE ‘Tipuri si dimensiuni F STANDARDIZARE aa amis eg ‘onstructions industries ol RREEE errr 7 5 a ESCALTERS METALLIQUES, ech MYECHITE pAIGRET METAL STAIRS "RECTILIGNES TIPSIMBEE jp a “Types et dimensions ‘Twas paaweps 1 GENERALITATI 1.1 Prezentul standard stabileste tipurile si dimensiunile principale ale seirilor metalice Arepte, folosite in mod eurent ,in construcfiile industriale. 12 Sciirile metalice drepte la care se refer prerentul standard, sint cele alestuite din una rau mai multe rampe rectilinii, conform figurilor din anexa A. 13 Ia projeetarea seiitilor motalice drepte se va fine seama gi de preseripfiile din — STAS 6131-79 Parapete, balustrade. Inditimi de sigurant’ gi prescriptii de alei- tuire ; — nore republicane de proteotia mune ; — alte roglementiiri legale privind particularitatile de utilizare a seirior. ‘Jn cazul in care scara constitaie cale de evacuare in eaz de incendiu, la proiectarea ci se va tine seama si de Normele de protectio impotriva incendillor la proiectarea si realizarea construetiilor gi instalatiilor. 1.4 Prezentul standard nu se refer Ia sedirile metalice pentra interventie gi salvare in caz de ineendiu, 2 TIPURT 2.1 ‘Tipurile de seiiri metalice drepte sint definite in funofie de inelinarea « (fig. 1) gi de jungimea 1 treptei, eonform tabelului 1. Lnmgimea treptei L reprezinté distanta intre fefele interioare ale vangurilor; aceasta Aistantg, fiind consideratt si Titime utili a sedirit, nn va fi redus’ de grosimea balustradelor. ‘Tabent 1 mace | oe | 1a ax 1 | 800 1b sex 1 | 00 u wr 1 | 500 ue saz 1 | 800 a 75... | 400 me %0 00 OnsERVATH: 1 In eazutijustficate din punet de vedere tehnologie. lungimea treptelor la scéti de tip Ja poate fi majoratd pind 1a 7000 mm. 2 Scara tip la poate constitui cale de evacuare tn caz de incendia pentru cel, mult 50 persaane ‘Aprobat de: INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Biahorat énipial in 1972 Data intrarii in vigoare : Str. Roma nr. 32—34 BUCURESTI Reoteult in 1979 1980-01-01 Telex 11312 CNST R SSTAS 9215-80 aan Pint 3 DIMENSIUNI 3.1 Indifimea rampei H (tig. 1), in funefie de tipul de sear, va avea valoarea maxim con- form tabelulni 2. x ‘Tabetal 2 ‘Tipul de sear las 11a 10 We 3.2 — Dimens‘unile treptei 3.21 Dimensinnile 1, 1. gi intilfimea ha treptei (fig. 2) preoum gi raportul (/h, in caznl sedrilor dc tipul Ia, Ib, I gi Ii, sint conform tabelului 3. ‘Tabet 3 sone] gh | a st 1b_|_200...220 | 200...220 144.158 |_250:..200 40... 44 | 200...310 ig, 2 3.2.2 Treptele serlor de tip IID si To vor fi din ofel rotund sau profilat, dimensionate conform STAS 10108/0-78. La aveste tipuri de soli, distanta intre axele treptelor @ va fi de 300 mm, iar intre ‘pardoseald gi axul primei trepte a va fide 100... 400 mm (fig. 3). 400. Fig. 3 3.3 Dimensiuni de gabarit pentru cireulagic 3.3.1 Tn&lfimea liber de ciroulatie H, (fig. 1) in eazul solirilor de tip Ta, 1), Tl gi TI a, va ‘yea valoavea minim conform tabelulut 4. ‘Tabet 4 ‘pel vot He mint fag 1800 w 1450 ie 800 In cazul seirilor de tip THT si IIe, spafiul liber de cireulafie va aves dimensiunile maxime si minime conf. fig. 5. 3.3.2 Lifimea minim& a podestelor trebuie si tie eal putin egal en Mifimea liberi a celet mai late rampe de care sint legate. LAD 9273-40 -a- 3.3.3 Barele laterale ale sciirilor tip TTD si T1Te trebuie sh depigeasc’ ultima treapt& on mi ae 1000 mm gi s& asigure gabaritul de trecere de minimum 600 mm gi de maximum 700 mm (tig. 4). 500 min, 700 max 1000 min 1000 min five “| KT Fig. 4 3.4 Misuri si dimensiuni de sigurangi 3.4.1 ‘Indltimea minimi de siguranfi a balustradelor trebute si fle conform STAS 6131-78. 3.4.2 In eagul folosirii sedrilor inchise in casi de sear’, distanfa in plan intre dou’, rampe aliturate (ochiul seirii) misurat intre elementele cele mai proeminente ale balustradelor sau vangurilor trebuie si fie de minimum 180 mm. 3.4.3 Scitile tip IIL b gi IIL ¢, care depiigeso iniiltimen de 4,00 m trebuie sii fie previzute cn cosuri de protechie incepind de la iniljimea de 3,00 m; dac& exist’ pericol de cidere pe o suprafafis aflatt sub cea de pe care porneste scara, cogul de protectia va incepe de la indilfimea de 2,00 m. 3.44 Cogurile de protectie vor fi alestuite din inele care asigur’é gabaritele din fig, 5, legate intre ele prin oel putin 3 bare, egal distanfate intre ele, Distanfa dintre ous inele nn va fi mai mare de 900 mm (fig. 4). Fig. 8 3.4.5 _Scdtile verticale tip TIT ¢ vor fi fixate de structura constructiei respective In intervale de maximum 2,00 m, Aceastis fixare se va realiza considerind c& scara va fi atimati, chiar dact la partea de jos se va sprijini. 3.4.6 La, setvile de tip Te, distanta intre axul treptelor gi perete trebuie sii fie de minimum, 200 mm (fig. 6), iar faf% de orice iesind de minimum 160 mm. BXEMPLE DE ALCATUIRE A SCARILOR METALIOB DREPTE ‘AL Scard ot o singurd rampi dreapti (fig. 6) 8 Scar. tneinatit ‘Scar verticalé cu sau 1875 cap de protectic Fig 6 AQ — Scar cu doud sau mai multe rampe drepte colineare (fig. 7) Fig. 7 AS — Searii eu doud sau mai multe rampe drepte perpendiculare (fig. 8) Fig. 8 Ad — Searli eu douit sau mai multe rampe drepte paralele (tig. 9) sear tnetinata scant vertical Fig. 9 ANEXA A ‘Flaborat de : Institut central de eerertare, proleetare 1 alrectivare tn constractit Snetieutul de prolestare pentru constructii Uplzate ‘Responeabliol protectulul arb: Ursula Wolouite Redaetat (inal Insttatal romén de standardizare Servielal : constmucil, materiale de constricll 1 ceo nome forestier Ing. Magda Tonesea Colaborater : ~ Incltutul pentru proleetisi de see{fh gl uzine meta lurgiee = Insitutul de proetast de tntreprindert constnuctoore de masini — Imattutul de cercetare sf profectare pentru cel’ sthurie ~ Bratla = Inuttutud de pretetaei construct industriale 7018 ‘3540 + 20 ex, I. P. Informatia c. i a esti 1080. Tip Editura Tehnied. Buews