Sunteți pe pagina 1din 6
 
Structura
cursului
*
Definirea
aliniamentului
.
Tipuri de
fronturi
si
particularitati
in
mediul
rurauurban
s
Reglementari privind alinierea
-
Regulamentul de Constructii
sialinieri
al Bucurestiului
-
amplasarea
cladirilor
in
Eport
cu aliniamentul
-
bovindourisi
iesiri in
@nsola
a
Reglementari privind alinierea
-
RLU PUG
Bucurestl
ALINIAMENT
SI
ALINIERE
-
dispunerea
cladirilor
pe
parcela in
r*port
tu
aliniamentul
c$s
2.
T€hnl.a
Prole(hrli
lrhue
Aliniament
Aliniament
=
limita dintre domeniul
privat
sl domenlul public.
(HG
525/1996,
art.
23, alineat 4)Aliniament
= linia ce
separa proprietatea privata de domeniul
public(linia gardului).Cladirile pot
fi
dispuse la
aliniament
(in cazul
strazilor comerciale)
sau
retrase.
Aliniament
Amplasarea fata de aliniament
(extEs
arl.
23 RGU)(1) Cladirile cor
fi
amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata
de
acesta, dupa cum
umeaa:
lai
ln cazul
zonelor conshuite
@mpact, constructiile
vorf
amplasateobligaioriu
la aliniamentuI cladirilor existente;
ib:
Retagerea constructiilorfata
de
aliniament
esb
permisa numai dacase respecta
coercnia si caBcterulfrcnturilor sfadale.
(2) ln ambele
situatii,
autorizatia de @nstruire se
emiie
numai dacainaltimea cladirii nu depaseste
distanta
masurata, pe orizontala, dinorice punct al cladirii
fata
de cel mai
aprcpriat
punct al aliniamentuluiopus.(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) @nstructiile
care
au
fost
cuprinse intr-un PUZ aprobat conform legii.(4)
[...]
pin
aliniament
se intelege limita dintre domeniul prival si domeniulpublic.
Tipuri
de
fronturi
Tipuri
de_fronturi:
'
fronturi continue
(construite
insiruit)
-
rezultate
din insiruirea
cladirilor; Regulamentul din 1939 impune
o
distanta
intre
ganguri,
de
maxim
30
de metri (latimea gangului fiind
de 3,50
metriiar
inaltimea
de
4,50 metri; pentru
a
face ganguri
cu
gabarite diferite, e necesar avizul
Brigazii
de Pompieri)
-
fronturi
alveolare
-tip
derivat
din
cel continuu;
spre
deosebire
de
frontul continuu, apar niste retrageri (alveole)
cu o anumita
repetitivitate
.
fronturl discontlnue
(construite
cuplat
sau
izolatF
datorita
efectului
de
transparenta, vegetatia de
pe
parcela participa
la
aspectul strazii,
in
special
in
situatii
in 6are
latimea
strazii estemai
mica
sau egala
cu
inaltimea
frontului
Tipuri
de
froniuri
-
particularitati rural/urban
A.liniamentul ln
mediul rural
-
transparenta
a
impreimuirilor explicata
de modul de
viatra
rural
in
care
exista o
relatie
stransa
la
nivel
de
comunitate;
transparenta
Iavofireaa
controlul social
.
Casele
sunt retrase de
Ia
aliniament
-
La
origine, gardurile parcelelor au
mai mult
o
functie
simbolica,
impiedicand vitele
sa
intre;
cu
timpul, gardul
ajunge sa
fle mutat
pe limita
de proprietateèÓœáãEèrê¤ä¿ˆêêêêêêêê
 
ffi
finu.t
6e
fronluri
-
panicularilali rural/urtran
l$ffi
Allniamentul
in
mediul
urban
ffiffi
Targurile intemeiate
de
negustori
straini
-
constructiile
sunt
ffiW
dispuse
pe
aliniament, ocupand intreaga latime
a parcelei;
t
:ffi:::1":#:.'"ilifi:";:il:5:',arcerei
esteorsanizata
W
Targuri rezultate
prin
transformarea
satelor-exista
o
mai mare
 m
transparenta
in raport cu strada si
nu
un
front continuu specific||•a111 ma curand caselor de•apscan e
Tipuri
de
fronturi
-
particularitftti mral/urhanAlinierer
si
aliniamentul in
regularuentele
de
urbanismêˆI Aaniamentul•\nmma dinte domeniul pnvatsi domeniu pub•a
Alinierea
-
o linie virtuala in raport cu care sunt dispuse constructiile peparcela (linia rosie)Despre aliniament in regulamentele de urbanism
'
a existat experienta aplicarii Regulamentului
din
'1939
'
Nu s-a paslrat o
continuitate
in
aplicaEa
regulamentului
-
au
existat
influente balcanice, occidentale, apoi
a
fost
perioada comunisi,a, apoidin nou inffuente occidentale
-
in prezent este reluat
cumva
regulamentul
din
1939
Alinierea
si
aliniamentul
in
regulamentele
de
urbanism
-
Regulamentul din
1939
Regulamentul de
constructii
si
alinieri
al
Bucurestiului,
1939
clarificapeniru
inseput
termenii:
,
Alinierea
la
stEda
-
ce poate
li
cu retragere sau la
aliniament
r
Discuta despre caracterul alinierii:
.
Aliniere
limitativa
= nu este
pemisa
depasirea acestei limite
.
Aliniere
obligatorie
= constructia
esie
obligatoriu sa fie
amplasaia
pe
a@a
limita
o
Alinierea
de
fund
(tot o aliniere limitativa)
o
Alinierea lalerala
r
Cu
retEgere
-
geneEnd
locuinte izolate pe
lot
.
La calcan
-
genereaza locuinte insiruite
si
fronturi @ntinue
.
Mixta
-
locuinte cuplate sau
fronturi
alveolare
Alinierea
si
aliniamentul in
regulamentele
de
urbanism
-
Regulamentul din
1939Regulamentul de
constructii
si
alinieri
al
Bucurestiulul, l939åå
 
Alinierea
si
aliniamentul in rcgulamenlele
de
urbanism
-
Regulanrentul din
I
939
Regulamentul de
construclii
3i alinieri
al
Bucurestiului,
1939
clarificapsniru
incepul
termenii:
.
Alinierea dosnica
-
importanta pentru parcelele
foarte
adanci dlnBucuresti; reglemenleaza spatiul dinlre
@nsbuclia
de la
stEda
si
cea@nstruila
in profunzimea
parcelei;
reprezinta un al doilea edm@bilpentru zona din spate a parcelei impunand un anumit grad desalubritate al construirii pe parcela prin pastrarea unei fasii
,o,
aedificandi
r
Aliniere dosnica de
falada
.
Aliniere dosnica de rund
Alinierea
si
aliniamenlul
in
regulamentele de
urbanism
-
Regulanrentul
din
1
939
Regulamentul de
conslructii
si
alirieri
al
Bucurestiului
Pgntru construciiile amplasate in cel de-al doilea edificabil, exista o seriede prevederi specifice:
-
cladirile trebuie sa
lie
mai scunde cu un etaj sau
cu
minim 3 metri decatcele principaleln cazul dependintelor, acestea
nu
pot depasi inaltimea de 5 metri (la
comisa)
iar acoperisul nu are voie sa aiba o
panta
mai mare de 30 de
grade
-
ln
cazul
anexelor, acestea nu
poi
avea o inaltime mai mare de 2,5
metri
(nu depasesc inaltimea
gadului si
practic nu sunt vizibile din@lo
de
limita de proprietate) si este obligatoriu sa fie
acoperite
in
terasa.
Anexele nu aveau voie sa aiba cos de lum,
fiind
nelocuibile.
Amplasarea
cladirilor
pe
aliniament
o
Amplasarea pe
aliniament
se
face alunci
cand este
ne@sar accesulpublic
.
ln cazul cladirilor publice, exista
obligativitatea deschiderii
usilor la
exterior
o
ln cazul in care spatiul din cladire nu este la cota
trotuarului,
simplaamenajare a scarii trebuie detaliata printr-un PUD
Amphsarea
cladirilor
pe
aliniament
*
Amplasarea
scarilor
de accas
pe
spatiul public
.
Trotuarul trebuie dimensionat pe module de 75
cm,
pana la 3 metri
Amplasarea
cladirilor
pe
alinia
ment
Cazul
iesirii
din rampa
o
Rampa nu
trebuie
sa porneasca direct
din aliniament
.
ln cazul dispunerii cladirii pe aliniament, ar trebui sa existe o platformaorizontala de 5 metri, de abia apoi urmand
rampa
regulamentele
d€
urbanism
-
Regulamentul
din
1939èŸ

Evaluare

576648e32a3d8b82ca71961b7a986505