Sunteți pe pagina 1din 33

UNITATEA:ÎN LUMEA SUNETELOR ȘI A CULORILOR

PERIOADA:19.02.2018-09.03.2018

Resurse materiale și
Data Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare
procedurale
LUNI 2.2. Povestirea ● Textul literar - - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ●Resurse materiale: ●Observarea
19.02.2018 unei întâmplări lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică:
LLR cunoscutepe baza suport (3.1); Fram, ursul polar, după atitudinea
unui suport - stabilirea sensului cuvintelor și Cezar Petrescu, dicționar elevilor faţă de
adecvat din partea expresiilor din text prin raportare la sarcina dată
profesorului contextul în care apar şi confruntarea cu ●Resurse procedurale:  Listă de
3.1. Extragerea sensurile oferite de dicţionar (3.1); exercițiul, conversaţia, verificare (da,
unor informaţii de - citirea în forme variate a unor enunţuri explicaţia, procedee de nu):
detaliu din texte din text, în lanţ,în ştafetă (3.1); citire activă, jocul  concentrar
informative sau - formularea de întrebări și răspunsuri ce didactic ea asupra
literare vizează informaţiile esenţiale sau de sarcinii de
3.2. Formularea detaliu desprinse din textul citit (3.1); rezolvat;
unui răspuns - citirea selectivă a textului pe baza unor  implicarea
emoţional faţă de repere date de învățător ( enunțuri din activă în
textul literar citit text în care se regăsesc cuvinte cu același rezolvarea
4.1. Aplicarea sens celor date ) (3.1); sarcinii.
regulilor de - relatarea după întrebările
AVAP 2.5 despărţire în silabe investigatorului perfect (Cine? Ce? Unde?
MM 1.1 la capăt de rând, Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?)
deortografie şi de (2.2);
punctuaţie în - exerciţii de exprimare a primelor reacţii
redactarea de text faţă de cele citite (3.2);
identificarea în textul suport a situațiilor
în care anumite cuvinte se scriu cu
cratimă și formularea de enunțuri
utilizând cuvintele respective (sar/s-ar,
iau/i-au) (4.1).
LLR 1.2. Deducerea ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ●Evaluarea
sensului unui aprofundarea lecturii - citirea în forme variate a unor enunţuri manual, text suport: după
cuvânt prin din text, în lanţ, ştafetă (3.1); Fram, ursul polar, după rezolvarea
raportare la - formularea de întrebări și răspunsuri ce Cezar Petrescu, dicționar sarcinilor de
mesajul audiat în vizează informaţiile esenţiale sau de ●Resurse procedurale: învățare:
contexte de detaliu desprinse din textul citit (3.1); exercițiul, conversaţia, Tehnica
E.C 2.3 comunicare - citirea selectivă a textului pe baza unor explicaţia, procedee de semaforului: se
AVAP 2.5 familiare repere date de învățător (enunțuri din citire activă, jocul pune la
2.2. Povestirea text în care se regăsesc cuvinte cu același didactic. dispoziţia
unei întâmplări sens celor date) (3.1); elevilor un set
cunoscute - realizarea unor tabele, diagrame, de de trei cartonaşe
3.1. Extragerea organizatori grafici în perechi/ în grup colorate în
unor informaţii de (3.4); culorile
detaliu din texte - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în semaforului, iar
informative sau enunţuri orale proprii (1.2); la solicitarea
literare - formularea, în grup, a unor întrebări ale învățătorului, ei
3.2. Formularea căror răspunsuri conduc la rezolvarea ridică un
unui răspuns unei probleme care se poate desprinde cartonaş
emoţional faţă de din textul lecturat (2.2); corespunzător:
textul literar citit -identificarea cuvintelor sau expresiilor verde dacă
3.4. Evaluarea corespunzătoare unor ilustraţii date (3.2). înţeleg, galben
conţinutului unui dacă nu sunt
text pentru a siguri şi roşu
evidenţia cuvinte- dacă nu înţeleg.
cheie şi alte
aspecte importante
ale acestuia

RELIGIE
Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este  Resurse materiale:  Tema de lucru
înmulţiri de numere număr cu 10 sau 100 10 (2.5); manualul, imagini pentru în clasă:
în concentrul 0 – - efectuarea de înmulțiri în care un factor este formularea de probleme, efecturarea de
10 000 şi de 100(2.5); fișe de lucru înmulțiri
împărţiri folosind - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse procedurale:
folosind
tabla înmulțirii, calcule (2.5); conversaţia, explicaţia,
respectiv tabla - descompunerea unui număr format din adunarea
exerciţiul
împărțirii două sau trei cifre într-o sumă de produse în repetată;
5.1. Utilizarea care unul dintre factori este 10, respectiv 100 utilizarea
AVAP terminologiei (2.5); proprietăților
2.5 specifice şi a unor - utilizarea terminologiei specifice operației înmulțirii în
simboluri de înmulțire (5.1); calcule;
matematice în - utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru
rezolvarea şi/sau compararea unor numere sau/ și expresii
compunerea de numerice în care apar înmulțiri cu 10 și 100
probleme cu (5.1);
raţionamente - rezolvarea de probleme în care apar operații
simple de înmulțire (2.5);
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la expresii care sugerează operații
de înmulțire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
MARTI 1.3. Sesizarea ● Adjectivul – intuirea - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
20.02.2018 unor regularităţi claselor morfologice adjectivului (1.3.); manual,fise de lucru sistematică:co
ale limbii prin - selectarea din textul suport a unor ●Resurse procedurale: mportamentul
LLR raportare la cuvinte care indică anumite aspecte exercițiul, conversaţia, de ascultător
mesaje audiate precizate de învățător și gruparea explicaţia, activ
2.4. Participarea la acestora în funcţie de ceea ce exprimă procedee de citire  Lista de
interacţiuni pentru (3.5); selectivă, verificare (da,
găsirea de soluţii la - identificarea în textul suport a unor jocul didactic nu):
probleme cuvinte care îndeplinesc cerințe date  manifestarea
3.4. Evaluarea (denumesc însuşiri ale ființelor, interesului
conţinutului unui față de mesaje
lucrurilor, fenomenelor naturii) (3.5);
text pentru a audiate;
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au  concentrare
evidenţia cuvinte- în comunicare (2.4); asupra
cheie şi alte - realizarea de tabele pentru a evidenţia sarcinii;
aspecte relaţii între diferite elemente de (3.4).  executarea
importante ale unor sarcini
acestuia conform
E.C 1.2, 2.2 3.5. Sesizarea instrucțiunilor
unor regularităţi primite.
ale limbii pe baza
textului citit

Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea
înmulţiri de numere număr de două cifre efectuarea unor înmulțirii ale unui număr de manualul, fise de lucru după
în concentrul 0 – cu un număr de o două cifre cu un număr de o cifră, cu  Resurse procedurale: rezolvarea
10 000 şi de rezultatul mai mare decât 100 (2.5); conversaţia, explicaţia,
cifră sarcinilor de
împărţiri folosind - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități exerciţiul, rezolvarea de
învățare:
tabla înmulțirii, și efectuarea înmulțirii cu un număr de o cifră probleme
Tehnica
respectiv tabla (2.5);
AVAP semaforului: se
împărțirii - gruparea convenabilă a factorilor unei
2.5 pune la dispoziţia
5.1. Utilizarea înmulțiri cu mai mulți factori, pentru
elevilor un set de
terminologiei rezolvare rapidă (2.5);
trei cartonaşe
specifice şi a unor - compararea unor expresii numerice ce
colorate în culorile
simboluri conțin înmulțiri ale unui număr de două cifre semaforului, iar la
matematice în cu un număr de o cifră (2.5); solicitarea
rezolvarea şi/sau - rezolvarea de probleme cu operaţii de învățătorului, ei
compunerea de acelaşi ordin/ de ordine diferite pe teme ce ridică un cartonaş:
probleme cu corespund preocupărilor copiilor(2.5). verde dacă
raţionamente înţeleg, galben
simple dacă nu sunt siguri
şi roşu dacă nu
înţeleg.
AVAP 2.2.; 2.3. Arta plierii -Observarea unor imagini - manual (pag. 6-7), - observare
hârtiei -Identificarea tehnicii utilizate pentru hârtie glasată, marker, sistematică
Origami realizarea obiectelor şnur pentru mărţişor, - evaluare
Aplicație: -Definirea tehnicii origami capsator frontală şi
Pisicuta -Descrierea etapelor necesare pentru - - conversația, individuală
realizarea pisicuţei demonstrația, - portofoliu
-Confecţionarea pisicuţei folosind explicația, exercițiul
tehnica origami
-Confecţionarea unor jucării folosind
tehnica origami (bărcuţa, coiful,
M 1.1 solniţa) manual (pag. 8-9),
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4 Arta rulării -Participarea la discuţii privind rolul cartoane A4 colorate,
hârtiei decorării unor obiecte sfoară, foarfecă, lipici, - observare
Quilling ac pentru rularea sistematică
Aplicație: Ramă hârtiei - evaluare
foto - AMII (computer, frontală şi
tabletă) individuală
- conversația, - portofoliu
 Participarea la discuţii privind rolul demonstrația,
decorării unor obiecte explicația, exercițiul
 Definirea tehnicii quilling - AF, AI
 Stabilirea unor asemănări şi - 2 ore
deosebiri între tehnicile origami şi
quilling
 Confecţionarea unei rame foto
folosind tehnica quilling
 Decorarea unor picturi folosind
tehnica quilling

Ed.civica 1.1.; 1.3.; 2.1.; Noi şi celelalte -recunoaşterea unor atitudini faţă de Observare
3.1. vieţuitoare plante şi animale, pornind de la imagini Resurse materiale: sistematică
date, lectura unor povestiri, poveşti, manual, lecturi
fabule, desene animate, filme adecvate, suplimentare
observarea unor comportamente ale Resurse procedurale:
LLR 4.5 copiilor şi adulţilor în contexte familiare conversaţia, explicaţia,
de viaţă; exerciţiul, jocul de rol
- completarea unor enunţuri referitoare
la plante şi animale, preferinţe, atitudini,
comportamente faţă de acestea.
MIERCURI 2.1. Descrierea ● Descrierea unui - identificarea şi numirea unor trăsături ● Resurse materiale: Evaluarea după
21.02.2018 unui obiect/ unei obiect. Descrierea ale obiectelor/ fiinţelor din universul manual, fise de lucru rezolvarea
LLR fiinţe din unei activități apropiat (2.1); sarcinilor de
universul apropiat - descrierea frontală, cu sprijin din partea ●Resurse procedurale: învățare:
pe baza unui plan profesorului, a obiectelor la îndemână exercițiul, conversaţia, Tehnica „Fără
simplu (pornind de la întrebări de sprijin şi explicaţia, mâini ridicate”
3.1. Extragerea ajungând la mesaj) (2.1); procedee de citire activă, -se aşteaptă
unor informaţii de - descrierea colegului de bancă, cu sprijin jocul didactic. răspunsuri la
anumite solicitări
detaliu din texte din partea profesorului sau a altui coleg
ale cadrului
informative sau (2.1); didactic;
literare - formularea de răspunsuri la întrebări ce se lasă elevilor
4.1. Aplicarea vizează informaţiile esenţiale sau de timp de gândire,
regulilor de detaliu desprinse din textul citit și apoi pot discuta în
AVAP 2.5, ortografie în completarea celei de-a treia coloane din perechi sau în
2.2 redactarea de tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat grupuri mici;
text cu informații care descriu o activitate atenţia
(3.1); învățătorului se
- scrierea unor enunţuri în care se poate muta către
anumiţi elevi,
folosesc ortograme (4.1).
oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
posibilitatea de a
se exprima.

 Temă de lucru
în clasă:
completarea
tabelului Ştiu,
Vreau să ştiu Am
învăţat

Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii  Resurse materiale:  Evaluarea după
înmulţiri de numere număr de două cifre unui număr de două cifre cu un număr de o manualul, imagini pentru rezolvarea
în concentrul 0 – cu un număr de o cifră (2.5); formularea de probleme, sarcinilor de
10 000 şi de - utilizarea terminologiei matematice (dublu, jetoane cu litere, fișe de învățare:
cifră
împărţiri folosind jumătate, de … ori mai mare în scrierea lucru Tehnica „Fără
tabla înmulțirii, operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora  Resurse procedurale: mâini ridicate” -
respectiv tabla (5.1); conversaţia, explicaţia, se aşteaptă
împărțirii - rezolvarea de exerciții, cu operațiile demonstrația, exerciţiul, răspunsuri la
5.1. Utilizarea cunoscute, respectând ordinea efectuării Gândiți, lucrați în perechi, anumite solicitări
terminologiei operațiilor și semnificația parantezelor comunicați ale cadrului
specifice şi a unor rotunde (2.5); problematizarea, jocul didactic; se lasă
S.N 1.2 simboluri - rezolvarea de probleme în care apar operații didactic elevilor timp de
matematice în de înmulțire (2.5); gândire, apoi pot
rezolvarea şi/sau - formularea şi rezolvarea unor probleme discuta în perechi
compunerea de pornind de la expresii care sugerează operații sau în grupuri
probleme cu de înmulțire (5.1.); mici; atenţia
raţionamente - jocuri de asociere a rezultatelor unor învățătorului se
simple înmulțiri cu litere date și ordonarea acestora poate muta către
după o regulă îndicată (2.5). anumiţi elevi,
oferindu-se şi
celor timizi, tăcuţi
sau neîncrezători
în forţele proprii
posibilitatea de a
se exprima.
 LIMBA ENGLEZA
AVAP 2.2.; 2.3. Arta plierii -Observarea unor imagini - manual (pag. 6-7), - observare
hârtiei -Identificarea tehnicii utilizate pentru hârtie glasată, marker, sistematică
Origami realizarea obiectelor şnur pentru mărţişor, - evaluare
Aplicație: -Definirea tehnicii origami capsator frontală şi
Pisicuta -Descrierea etapelor necesare pentru - - conversația, individuală
realizarea pisicuţei demonstrația, - portofoliu
-Confecţionarea pisicuţei folosind explicația, exercițiul
tehnica origami
-Confecţionarea unor jucării folosind
tehnica origami (bărcuţa, coiful,
solniţa) manual (pag. 8-9),
M 1.1 1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4 Arta rulării -Participarea la discuţii privind rolul cartoane A4 colorate,
hârtiei decorării unor obiecte sfoară, foarfecă, lipici, - observare
Quilling ac pentru rularea sistematică
Aplicație: Ramă hârtiei - evaluare
foto - AMII (computer, frontală şi
tabletă) individuală
- conversația, - portofoliu
 Participarea la discuţii privind rolul demonstrația,
decorării unor obiecte explicația, exercițiul
 Definirea tehnicii quilling - AF, AI
 Stabilirea unor asemănări şi - 2 ore
deosebiri între tehnicile origami şi
quilling
 Confecţionarea unei rame foto
folosind tehnica quilling
 Decorarea unor picturi folosind
tehnica quilling

JOI EDUCATIE FIZICA


22.02.2018

LLR 1.2. Deducerea ● Textul literar – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale:  Observarea
sensului unui lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: sistematică a
cuvânt prin suport (3.1); Valea cu fluturi, cu păsări comportamen
raportare la - stabilirea sensului cuvintelor și a şi cu flori, după Fănuş tului de
ascultător
mesajul audiat în expresiilor din text prin raportare la Neagu , fise de lectura
activ:
contexte de contextul în care apar şi confruntarea cu
 Lista de
comunicare sensurile oferite de dicţionar (3.1); ●Resurse procedurale:, verificare (da,
E.C 1.2, 2.2 familiare - citirea în forme variate a unor enunţuri exercițiul, conversaţia, nu):
S.N 1.2 2.2. Povestirea din text, în lanţ,în ştafetă (3.1); explicaţia, procedee de  formularea de
unei întâmplări - formularea de întrebări și răspunsuri ce citire activă, jocul răspunsuri
cunoscute pe vizează informaţiile esenţiale sau de didactic. adecvate la
baza unui text detaliu desprinse din textul citit (3.1); întrebări;
adecvat - citirea selectivă a textului pe baza unor  executarea
din partea repere date de învățător (enunțuri din unor sarcini
conform
profesorului text în care se regăsesc cuvinte cu același
instrucţiunilor
3.1. Extragerea sens celor date) (3.1);
primite.
unor informaţii de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în ●Observarea
detaliu din texte enunţuri orale proprii (1.2); sistematică a
informative sau - formularea, în grup, a unor întrebări ale comportamentul
literare căror răspunsuri conduc la rezolvarea ui interacţional
3.2. Formularea unei probleme care se poate desprinde  Listă de
unui răspuns din textul lecturat (2.2); control/
emoţional faţă de -identificarea cuvintelor şi a expresiilor verificare:
textul literar citit corespunzătoare unor ilustraţii (3.2);  cooperarea
4.5. Manifestarea - scrierea de enunţuri cu referire la sensul cu membrii
disponibilităţii cuvântuluiprietenie(4.5). grupului;
pentru  contribuția
transmiterea în cu idei la
scris a unor idei realizarea
sarcinii.
Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - scrierea unui număr ca produs de doi sau  Resurse materiale:  Tema de lucru
înmulţiri de numere număr de trei cifre cu trei factori (2.5.); manualul, fișe de lucru în clasă:
în concentrul 0 – un număr de o cifră - înmulțirea unei sume de trei termeni cu un  Resurse procedurale: utilizarea
10 000 şi de număr(2.5.); conversaţia, explicaţia, algoritmului
împărţiri folosind - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr demonstrația, exerciţiul,
înmulțirii unui
tabla înmulțirii, de trei cifre cu un număr de o cifră (2.5.); problematizarea
respectiv tabla - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); număr de trei
S.N 1.2 împărțirii - utilizarea calculatorului pentru cifre cu un
5.1. Utilizarea verificarea rezultatelor unor operații de număr de o
terminologiei înmulțire (2.5.); cifră;
specifice şi a unor - gruparea convenabilă a factorilor unei rezolvarea de
simboluri înmulțiri cu mai mulți factori, pentru probleme în
matematice în rezolvare rapidă (2.5); care apar
rezolvarea şi/sau - compararea unor produse pe baza operații de
compunerea de comutativității înmulțirii (5.1.); înmulțire.
probleme cu - rezolvarea de probleme în care apar operații
raţionamente de înmulțire (2.5).
simple
MM 1.1; - Portativul şi utilizarea noţiunilor de portativ, cheie de  Resurse materiale: Observare
2.1; cheia SOL sol, înălţimi de note de la DO1 la DO2; manualul tipărit, sistematică
- joc de poziţionare a corpului în funcţie caietul, surse audio
de înălţimile sunetelor  Resurse Evaluare orală
LLR 1.4 - stimularea exprimării spontane a unor procedurale:
reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte conversaţia, explicaţia,
fragmente muzicale contrastante; exerciţiul,jocul
- interpretarea sunetelor de înălțimi didactic
diferite, pe scara muzicală;  Forme de
- realizarea portativului pe diferite organizare:
suporturi; individual, pe grupe
- exersarea scrierii cheii SOL pe portativ.
VINERI LB. ENGLEZA
23.02.2018

EDUCATIE FIZICA
Stiinte ale 1.1. Identificarea  Stări de agregare - utilizarea unor imagini/ filme pentru  Resurse materiale:  Observarea
naturii unor caracteristici (solid, lichid, gaz) observarea obiectelor în diverse stări de apă potabilă, pahare de sistematică a
ale corpurilor vii agregare (1.1); unică folosință, bile, atitudinii elevilor
și nevii - observarea unor fenomene și procese gumă de șters, cretă, faţă de sarcina
1.2. Utilizarea prin efectuarea unor experiențe simple zahăr cubic, dop de plută dată:
unor criterii (1.1); pâlnie, baloane, recipient  Listă de
pentru - efectuarea unor experimente pentru din plastic verificare (da,
compararea unor evidențierea proprietăților corpurilor  Resurse procedurale: nu):
AVAP 2.5 corpuri, solide/ lichide/ gazoase (2.2); conversaţia, explicaţia,  concentr
M 1.1 fenomene și - realizarea unor estimări, predicții exerciţiul, experimentul, area asupra
procese privind rezultatele investigației proprii – demonstrația sarcinii de
2.2. Aplicarea ex.: Crezi că ai putea să introduci un dop rezolvat;
planului dat de plută în sticla plină cu apă la nivelul  implicar
pentru efectuarea maxim? (2.2); ea activă în
unei investigații a - clasificarea unor corpuri în funcție de rezolvarea
mediului starea lor de agregare (1.2). sarcinii.
înconjurător
OPTIONAL 2.1.;2.2.; Omofonia Recunoaşterea cuvintelor (de varianta Resurse procedurale:,  Observarea
2.3.;2.4; cuvânt/ lor omofonă) exercițiul, conversaţia, sistematică
2.6.; ortogramă – prin înlocuirea cu sinonime ale lor. explicaţia, procedee a
,,cuvinte de *Exerciţii de descoperire a sinonimelor de citire activă, jocul atitudinii elevilor
sprijin”pentru ortogramelor didactic. faţă de sarcina
recunoaşterea uzuale şi chiar a celor mai rar folosite - dată:
acestora întocmirea unui  Listă de
tabel cu: ortograma omofonă, cuvântul verificare
şi sinonimul lui. (da, nu):
concentrarea
asupra sarcinii
de rezolvat;
implicarea activă
în rezolvarea
sarcinii.
JM DOMENIUL : -Utilizarea deprinderilor motrice de bază Resurse materiale: Aprecieri
2.1. CAPACITATE PSIHO- pentru realizarea unor activități ludice, cu mingi, ecusoane pentru verbale frontale
2.2. MOTRICĂ caracter complex și eforturi diferite echipe şi individuale
1.3. Jocuri pentru - participarea la ștafete cu solicitări de Resurse procedurale:
orientare spațio - eforturi diferite explicaţia,
temporală: - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare demonstraţia,
E.C 3.1 - repere statice, - participarea la jocuri de orientare în exerciţiul,
dinamice spațiu si participare la ştafete şi jocuri cu conversaţia, jocul
- ritm utilizarea deprinderilor de manipulare
Jocuri:
Ocupă locul,

Poșta merge

Cercurile zburătoare
LUNI 2.2. Povestirea ● Textul narativ – -citirea individuală, în gând, a textului ● Resurse materiale:  Observare
26.02.2018 unei întâmplări aprofundarea lecturii suport (3.1); manual, text suport: sistematică
LLR cunoscutepe baza - stabilirea sensului cuvintelor Valea cu fluturi, cu păsări a calității
unui suport necunoscute și al expresiilor din text prin şi cu flori, după Fănuş actului citirii:
adecvat din raportare la contextul în care apar şi Neagu  Lista de
partea confruntarea cu sensurile oferite de control/
profesorului dicţionar (3.1); ●Resurse procedurale:, verificare:
3.1. Extragerea - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în exercițiul, conversaţia,  citirea
unor informaţii de enunţuri orale proprii (2.2); explicaţia, procedee de textului
detaliu din texte - citirea selectivă a textului pe baza unor citire activă, jocul folosind tonul
AVAP 2.5 informative sau repere date de învățător (enunțuri din didactic. adecvat
mesajului;
S.N 1.2 literare text în care se regăsesc cuvinte cu același
 adaptarea
3.4. Evaluarea sens celor date) (3.1);
volumului
conţinutului unui - transcrierea unor enunțuri din text în vocii şi a
text pentru a care se regăsesc cuvinte cu sens opus ritmului
evidenţia cuvinte- cuvintelor precizate de învățător (3.1); vorbirii la
cheie şi alte -realizarea de tabele, diagrame, de atmosfera
aspecte organizatori grafici în perechi sau în textului;
importante ale echipe (3.4);  citirea cu
acestuia - redactarea unui scurt text în care se intonația
4.5. Manifestarea utilizează achiziţiile lexicale noi; impusă de
semnele de
disponibilităţii redactarea textului pornește de la un
punctuație;
pentru cuvânt nou, precizat de învățător și
 demonstrarea
transmiterea în continuă pe măsură ce învățătorul
înțelegerii
scris a unor idei introduce, la intervale scurte de timp, logicii
alte cuvinte (4.5). textului.
LLR 1.3. Sesizarea ●Adjectivul – numărul - observarea unor mărci specifice ● Resurse materiale:  Observarea
unor regularităţi şi genul adjectivului (1.3); manual, fise de lucru, sistematică:
ale limbii prin - audierea unor enunțuri prezentate de creioane colorate. atitudinea
raportare la învățător, în care același cuvânt are valori elevilor faţă
mesaje audiate gramaticale diferite și marcarea, prin ●Resurse procedurale: de sarcina
E.C 1.2, 2.2 3.1. Extragerea diferite semnale sonore, a enunțului în exercițiul, conversaţia, dată
unor informaţii de care cuvântul anunțat de învățător are explicaţia, procedee de  Listă de
detaliu din texte valoare de adjectiv (1.3); lectură, verificare (da,
informative sau - identificarea unor adjective dintr-un jocul didactic nu):
literare fragment dat (1.3);  concentrar
3.5. Sesizarea - gruparea unor adjective dintr-un text e asupra sarcinii
unor regularităţi dat, în funcţie de număr și gen (3.5); de rezolvat;
ale limbii pe baza - transformarea unor enunțuri prin  implicare
textului citit schimbarea numărului adjectivelor (4.5); activă în
4.1.Aplicarea - completarea unor propoziţii lacunare rezolvarea
regulilor de cu adjective potrivite (3.5); sarcinii.
ortografie în -alcătuirea de enunțuri utilizând cuvinte
redactarea de și expresii din text (4.5); ●
text - scrierea unor enunţuri în care se Interevaluarea
4.5. Manifestarea folosesc adjective așezate înaintea
disponibilităţii substantivului determinat (4.1).  Tema de lucru
pentru pentru acasă
transmiterea în
scris a unor idei

RELIGIE

Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului înmulțirii unui număr  Resurse materiale:  Tema pentru
înmulţiri de numere număr de trei cifre cu de trei cifre cu un număr de o cifră (2.5.); manualul, imagini pentru acasă
AVAP 2.5 în concentrul 0 – un număr de o cifră - utilizarea calculatorului pentru compunerea de probleme,  rezolvarea
10 000 şi de verificarea rezultatelor unor operații de jetoane cu litere, calculator de exerciţii
împărţiri folosind înmulțire (2.5.); de buzunar folosind tabla
tabla înmulțirii, - utilizarea terminologiei matematice în  Resurse procedurale: înmulţirii;
respectiv tabla conversaţia, explicaţia,
împărțirii scrierea operațiilor de înmulțire și rezolvarea demonstrația, exerciţiul  rezolvarea de
5.1. Utilizarea acestora (5.1); probleme prin
terminologiei - rezolvarea de exerciții, cu operațiile mai multe
specifice şi a unor cunoscute, respectând ordinea efectuării moduri.
simboluri operațiilor și semnificația parantezelor
matematice în rotunde (2.5);
rezolvarea şi/sau - identificarea unor situații concrete care se
compunerea de pot transpune în limbaj matematic (5.3);
probleme cu - rezolvarea de probleme prin mai multe
raţionamente moduri (5.3).
simple - Jocul Un dar – asocierea unor litere
5.3. Rezolvarea de date cu rezultatele unor înmulțiri date și
probleme cu
ordonarea după o regulă dată (2.5).
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
MARTI 2.1. Descrierea ● Descrierea unei - descrierea frontală, cu sprijin din partea ●Resurse materiale:  Observarea
27.02.2018 unui obiect/ unei persoane profesorului, a obiectelor la îndemână manual, fise de lucru, sistematică:
LLR fiinţe din (pornind de la întrebări de sprijin şi carioci, cartoane atitudinea
universul apropiat ajungând la mesaj) (2.1); colorate elevilor faţă de
pe baza unui plan - descrierea colegului de bancă, cu sprijin sarcina dată
simplu din partea profesorului sau a altui coleg ●Resurse procedurale:  Lista de
3.1. Extragerea (2.1); exercițiul, conversaţia, verificare (da,
unor informaţii de - identificarea unor aspecte descriptive explicaţia, procedee, nu):
detaliu din texte in texte citite (3.1); jocul didactic  concentrare
asupra
informative sau - scrierea unor enunțuri de prezentare a reaizarea de desene, de
sarcinii;
E.C 1.2, 2.2 literare unei persoane cunoscute (4.3). postere
 executarea
4.3. Realizarea unor sarcini
unei scurte conform
descrieri ale unor instrucțiunilor
elemente din primite.
mediul apropiat  Tema de lucru
pornind de la pentru acasă
întrebări de
sprijin

Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru
înmulţiri de numere număr de două cifre cu produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manual, fise de lucru în clasă:
în concentrul 0 – un număr de două cifre număr dat (2.5);  Resurse procedurale: utilizarea
10 000 şi de - utilizarea algoritmului de calcul pentru conversaţia euristică, algoritmului de
împărţiri folosind înmulțirile în care fiecare factor este scrie cu explicaţia, demonstrația,
calcul pentru
tabla înmulțirii, câte două cifre (2.5); exerciţiul, jocul didactic
respectiv tabla - estimarea rezultatului unei înmulțiri (2.5.); înmulțirile în
împărțirii - compararea unor expresii numerice ce care fiecare
5.1. Utilizarea conțin înmulțiri, fără a efectua calculele (2.5); factor este scris
LLR 1.1 terminologiei - utilizarea terminologiei matematice în cu câte două
specifice şi a unor rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri cifre.
simboluri (5.1);
matematice în - analiza și rezolvarea de probleme în care
rezolvarea şi/sau apar operații de înmulțire (5.3.).
compunerea de
probleme cu
raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de
probleme cu
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
AVAP 2.2.; 2.3. Arta plierii -Observarea unor imagini - manual (pag. 6-7), - observare
hârtiei -Identificarea tehnicii utilizate pentru hârtie glasată, marker, sistematică
Origami realizarea obiectelor şnur pentru mărţişor, - evaluare
Aplicație: -Definirea tehnicii origami capsator frontală şi
M 1.1 Pisicuta -Descrierea etapelor necesare pentru - - conversația, individuală
realizarea pisicuţei demonstrația, - portofoliu
-Confecţionarea pisicuţei folosind explicația, exercițiul
tehnica origami
-Confecţionarea unor jucării folosind
tehnica origami (bărcuţa, coiful,
solniţa) manual (pag. 8-9),
1.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4 Arta rulării -Participarea la discuţii privind rolul cartoane A4 colorate,
hârtiei decorării unor obiecte sfoară, foarfecă, lipici, - observare
Quilling ac pentru rularea sistematică
Aplicație: Ramă hârtiei - evaluare
foto - AMII (computer, frontală şi
tabletă) individuală
- conversația, - portofoliu
 Participarea la discuţii privind rolul demonstrația,
decorării unor obiecte explicația, exercițiul
 Definirea tehnicii quilling - AF, AI
 Stabilirea unor asemănări şi - 2 ore
deosebiri între tehnicile origami şi
quilling
 Confecţionarea unei rame foto
folosind tehnica quilling
 Decorarea unor picturi folosind
tehnica quilling

Ed.civica 1.1.; 1.2.; 2.1. - imaginarea unor povestiri privind  Resurse materiale: Observare
raporturile persoanei cu plantele şi manual, sistematică
Ce sunt animalele şi animalele, care valorizează atitudini fişa de lucru, caiet
plantele? pozitive faţă de acestea;
- exerciţii de argumentare, de susţinere  Resurse procedurale:
personală a nevoii de plante şi animale; conversaţia, explicaţia,
- stabilirea unor acţiuni necesare îngrijirii exerciţiul, munca
colţului verde al clasei, plantelor din independentă, jocul
LLR 4.5 grădina şcolii, mediului înconjurător; didactic
Forme de organizare a
activităţii
activitatea frontală
activitatea individuală şi
de grup

Miercuri 2.2. Povestirea ● Textul narativ – - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse materiale: ● Evaluarea
28.02.2018 unei întâmplări lectura textului - citirea individuală, în gând, a textului manual, text suport: după
LLR cunoscute pe suport (3.1); Pietricica şi caracatiţa, rezolvarea
baza unui suport - stabilirea sensului cuvintelor după Henri Cornélus, fise sarcinilor de
adecvat din necunoscute și a expresiilor din text prin de lectura învățare –
partea raportare la contextul în care apar şi formulare de
profesorului confruntarea cu sensurile oferite de ●Resurse procedurale: răspunsuri la
3.1. Extragerea dicţionar (3.1); exercițiul, conversaţia, întrebari
unor informaţii de - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în explicaţia, procedee,
detaliu din texte enunţuri orale proprii (2.2); jocul didactic ●Observarea
E.C 12, 2.2 informative sau - citirea în forme variate a unor enunţuri sistematică:
literare din text - în lanţ, ştafetă (3.1); atitudinea
3.4. Evaluarea - formularea de întrebări și răspunsuri ce elevilor faţă de
conţinutului unui vizează informaţiile esenţiale sau de sarcina dată
text pentru a detaliu desprinse din textul citit (3.1);  Listă de
evidenţia cuvinte- - citirea selectivă a textului pe baza unor verificare (da,
cheie şi alte repere date de învățător (enunțuri din nu):
aspecte text în care se regăsesc cuvinte cu același  concentrar
importante ale sens celor date) (3.1); e asupra sarcinii
acestuia - transcrierea unor enunțuri din text în de rezolvat;
4.5. Manifestarea care se regăsesc cuvinte cu sens opus  implicare
disponibilităţii unor cuvinte precizate de învățător (3.1); activă în
pentru - realizarea de tabele, diagrame, de rezolvarea
transmiterea în organizatori grafici în perechi sau în grup sarcinii.
scris a unor idei (3.4);
- redactarea unui scurt text în care se
utilizează achiziţiile lexicale noi (4.5).
Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema pentru
înmulţiri de numere număr de două cifre cu înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, fise de lucru acasă
în concentrul 0 – un număr de două cifre câte două cifre (2.5); diferentiate efectuarea de
S.N 3.2 10 000 şi de - compararea unor expresii numerice ce  Resurse procedurale: înmulțiri în
împărţiri folosind conțin înmulțiri, fără a efectua calculele (2.5); conversaţia euristică, concentrul 0- 10
tabla înmulțirii, - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în explicaţia, demonstrația,
000
respectiv tabla efectuarea înmulțirilor (2.5); exerciţiul, jocul didactic
împărțirii - utilizarea terminologiei matematice în
5.3. Rezolvarea de rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri
probleme cu (5.1);
operaţiile - analiza și rezolvarea de probleme în care
aritmetice studiate, apar operații de înmulțire (5.3).
în concentrul 0 –
10 000
LIMBA ENGLEZA
AVAP 2.1; 2.2.; 2.3. Felicitări, cu  Participarea la discuţii privind - manual (pag. 10-11), - observare
drag! felicitările şi semnificaţia acestora carton alb, carton sistematică
Monotipie  Realizarea unor dialoguri între copii colorat, creioane - evaluare
Aplicație: Pastel referitoare la ziua mamei pastel, scobitoare, frontală şi
M 1.1 Colaj  Jocuri de rol lipici, hârtie glasată, individuală
Aplicații:  Selectarea dintr-o listă dată a foarfecă, fluturi
Ghiocel; Fluturi compoziţiilor realizate prin monotipie decupaţi
veseli  Exersarea folosirii creioanelor - AMII (computer,
pastel tabletă)
 Realizarea unei felicitări folosind - conversația,
monotipia (cu creioane pastel) demonstrația,
 Realizarea unor felicitări folosind explicația, exercițiul,
colajul jocul de rol

JOI ED. FIZICĂ


01.03.2018

LLR 2.4. Participarea ● Textul narativ – - citirea selectivă a textului studiat în ora ● Resurse materiale:  Observare
la interacţiuni aprofundarea lecturii anterioară, în funcţie de repere date de manual, text suport: sistematică
pentru găsirea de învățător/colegi (Citește enunțul/pasajul Pietricica şi caracatiţa, a calităţii
soluţii la din text care te-a făcut să te simți după Henri Cornélus citirii:
probleme fericit/trist/uimit etc. (3.2);  Lista de
3.2. Formularea - completarea unor tabele, realizarea de ●Resurse procedurale: control/
unui răspuns organizatori grafici în perechi/ în grup exercițiul, conversaţia, verificare:
AVAP 2.5 emoţional faţă de (3.4) explicaţia, procedee,  citirea
textul literar citit - discuții, în perechi, care evidențiază jocul didactic textului
3.4. Evaluarea opiniile elevilor despre anumite aspecte folosind tonul
conţinutului unui relatate în text (2.4); adecvat
mesajului;
text pentru a - transcrierea unui pasaj din text care
 adaptarea
evidenţia cuvinte- intrigă/ uimeşte/ stârneşte interesul/ volumului
cheie şi alte impresionează (3.2); vocii şi a
aspecte - realizarea în scris a unui scurt text în ritmului
importante ale care se comentează paragraful ales (4.5); vorbirii la
acestuia - citirea textului suport cu reglarea atmosfera
4.5.Manifestarea intensităţii şi volumului vocii precum şi a textului;
disponibilităţii ritmului vorbirii corespunzător  citirea cu
pentru încărcăturii afective a mesajului (3.2). intonația
transmiterea în impusă de
semnele de
scris a unor idei
punctuație;
 demonstrarea
înțelegerii
logicii
textului.
MATEMATIC 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
Ă înmulţiri de numere număr de trei cifre cu produs și efectuarea înmulțirii acesteia cu un manualul, calculator de rezolvarea
în concentrul 0 – un număr de două cifre număr dat (2.5); buzunar sarcinilor de
10 000 şi de -efectuarea înmulțirilor prin descompunerea  Resurse învățare:
împărţiri folosind fiecărui factor(2.5); procedurale:conversaţia, Tehnica
tabla înmulțirii, - utilizarea algoritmului de calcul pentru explicaţia, demonstrația, „răspunsului la
respectiv tabla înmulțirile în care fiecare factor este scris cu exerciţiul, Gândiți, lucrați în minut” la întrebări
împărțirii câte două cifre (2.5); perechi, comunicați, jocul precise, clare, ce se
5.1. Utilizarea - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind didactic adresează fiecărui
terminologiei calculatorul (2.5); elev, convenind cu
specifice şi a unor - rezolvarea de exerciții, cu operațiile elevii că
AVAP 2.5 simboluri cunoscute, respectând ordinea efectuării răspunsurile la
matematice în operațiilor și semnificația parantezelor aceste întrebări nu
rezolvarea şi/sau rotunde (2.5); se comentează sau
compunerea de - utilizarea terminologiei matematice în corectează,
probleme cu rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri permiţând cadrului
raţionamente (5.1); didactic să sesizeze
simple - analiza și rezolvarea de probleme în care ce parte din temă
5.3. Rezolvarea de apar operații de înmulțire (5.3). trebuie reluată sau
probleme cu clarificată.
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
MM 2.1.; 3.1. Sunetul şi nota - audiţie şi învăţare a cântecului  Resurse materiale: Observare
SOL notelor ; manualul tipărit, sistematică
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu caietul, surse audio
Pe-o crenguţă de utilizarea noţiunilor de portativ, cheie  Resurse procedurale: Evaluare
alun, de sol, înălţimi de note de la DO1 la conversaţia, explicaţia, orală
LLR 1.4, 1.5  Mirela Rizea DO2; exerciţiul, munca
Marinescu - jocuri de citire a înălţimilor sunetelor independentă, jocul
unor melodii simple; didactic
- joc de poziţionare a corpului în
funcţie de înălţimile sunetelor;
- recunoașterea notelor pe portativ;
- poziţionarea notei SOL pe portativ;
- interpretarea corectă a înălțimii
acestora.
VINERI  LIMBA ENGLEZA
02.03.2018

 ED.FIZICA
Stiinte ale 1.1. Identificarea  Proprietățile unor - observarea dirijată a unor desene  Resurse materiale:  Tema de lucru
naturii unor metale. Utilizări pentru identificarea obiectelor din metal Bare metalice, ceară, în clasă:
AVAP 2.5 caracteristici (1.1); surse de căldură, selectarea, dintre
M 1.1 1.2. compararea - efectuarea unor experimente pentru piuneze, monede, mai multe obiecte,
unor corpuri, evidențierea transmiterii căldurii prin obiecte din metal a celor
fenomene metale (2.2);  Resurse procedurale: confecționate din
2.2.Efectuarea - selectarea, dintr-o serie de cuvinte, a conversaţia, explicaţia, metal.
unei investigații a acelora care denumesc obiecte exerciţiul, experimentul,
mediului confecționate din metal (1.2); demonstrația,
înconjurător - completarea unor texte lacunare
folosind denumirile unor metale (1.2).
OPTIONAL 2.1.;2.2.; Omofonia Folosirea sinonimiei pentru înţelegerea Resurse materiale:
2.3.;2.4; cuvânt/ noţiunii de FISE DE LUCRU
2.6.; ortogramă – de cuvânt cu sens propriu.
,,cuvinte de Cuvântul ,,l” – componentă a unor ●Resurse
sprijin”pentru ortograme cu procedurale:
recunoaşterea variantă omofonă în rândul cuvintelor. exercițiul,
acestora 6. Când scriem cu cratimă? Omofonie. conversaţia,
*Exerciţii aplicative de însuşire conştientă explicaţia, procedee,
a scrierii jocul didactic
corecte a perechilor de cuvinte/ortograme
omofone:
la/l-a; lor/l-or; laş/l-aş;cel/ce-l; al/a-l;
JM 2.1. DOMENIUL : -Utilizarea deprinderilor motrice de bază Resurse materiale: Aprecieri verbale
2.2. CAPACITATE PSIHO- pentru realizarea unor activități ludice, cu mingi, ecusoane frontale şi
1.3. MOTRICĂ caracter complex și eforturi diferite pentru echipe individuale
Jocuri pentru - participarea la ștafete cu solicitări de Resurse procedurale:
E.C 3.1 orientare spațio - eforturi diferite explicaţia,
temporală: - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare demonstraţia,
- repere statice, - participarea la jocuri de orientare în exerciţiul,
dinamice spațiu si participare la ştafete şi jocuri cu conversaţia, jocul
- ritm utilizarea deprinderilor de manipulare
Jocuri:
Ocupă locul,

Poșta merge

Cercurile zburătoare

LUNI 3.1. Extragerea ● Scrierea unor - identificarea sensului unor cuvinte în ●Resurse materiale:  Evaluarea după
05.03. 2018 unor informaţii de instrucţiuni dicţionar (3.1); manual rezolvarea
LLR detaliu din texte - elaborarea de instrucţiuni amuzante sarcinilor de
informative sau pentru obiecte la îndemână (de exemplu, ●Resurse procedurale: învățare:
literare „Cum arată un ghiozdan? La ce foloseşte? exercițiul, conversaţia, Tehnica „Fără mâini
4.3. Realizarea Găseşte şi o utilizare neobişnuită!”)( 4.3); explicaţia, procedee, ridicate”
unei scurte - realizarea în scris a unui scurt text în jocul didactic -se aşteaptă
descrieri a unor care se prezintă instrucţiunile de folosire răspunsuri la
anumite solicitări
elemente din a unor obiecte (4.3);
ale cadrului didactic;
mediul apropiat - realizarea unor liste cu întrebuințări
se lasă elevilor timp
pornind de la obişnuite și neobişnuite ale unor obiecte de gândire, apoi pot
întrebări de (4.3); discuta în perechi
AVAP 2.5 sprijin - scrierea instrucțiunilor pentru utilizarea sau în grupuri mici;
S.N 1.1 într-un mod surprinzător a unor obiecte atenţia învățătorului
din mediul apropiat (4.3). se poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători
posibilitatea de a se
exprima.
 Temă de lucru
în clasă:scrierea
de instrucțiuni
LLR 1.4. Manifestarea ● Descrierea unui -audierea unui text folosind computerul ●Resurse materiale: ●Observarea
curiozităţii faţă de obiect, a unei ființe. (1.4); manual sistematică a
diverse tipuri de Descrierea -relatarea unei secvenţe dintr-un film/ comportamentului
J.M 1.1 mesaje în unei activități desen animat/ clip pentru care nu există ●Resurse procedurale interacțional
S.N 1.1 contexte familiare subtitrare sau sonor (2.2); ascultare activă,  Listă de
2.1. Descrierea -identificarea şi numirea unor trăsături conversaţia, control/
explicaţia, exercițiul verificare:
unui obiect/ unei ale obiectelor din mediul apropiat (2.1);
fiinţe din -descrierea frontală, cu sprijin din partea  cooperarea cu
universul apropiat profesorului, a obiectelor la (2.1); membrii grupului;
pe baza unui plan -colaborarea pentru descoperirea ideilor  contribuția la
simplu care pot structura un plan de elaborare a realizarea
2.2. Povestirea unui obiect (2.1). produsului;
unei întâmplări  participarea
cunoscute pe activă la
baza unui suport realizarea
adecvat din sarcinilor de grup.
partea
profesorului

 RELIGIE
Matematica 2.5. Efectuarea de  Înmulțirea unui - utilizarea algoritmului de calcul pentru  Resurse materiale:  Tema de lucru
înmulţiri de numere număr de trei cifre cu înmulțirile în care fiecare factor este scris cu manual, fișe de lucru, în clasă:
în concentrul 0 – un număr de două cifre câte două cifre (2.5); Resurse efectuarea de
10 000 şi de - utilizarea terminologiei matematice în procedurale:conversaţia, înmulţiri în
împărţiri folosind rezolvarea de exerciții care conțin înmulțiri exerciţiul, problematizarea, concentrul 0-
tabla înmulțirii, (5.1); jocul didactic, portofoliul 10 000
respectiv tabla - analiza și rezolvarea de probleme în care
împărțirii apar operații de înmulțire (5.3.);
5.1. Utilizarea - formularea de probleme pe baza datelor
terminologiei organizate într-un tabel şi rezolvarea acestora
E.C 2.3 specifice şi a unor (5.1.);
simboluri - realizarea unui portofoliu cu probleme pe
matematice în tema jocurilor și jucăriilor pentru copii(5.1.).
rezolvarea şi/sau
compunerea de
probleme cu
raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de
probleme cu
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
MARTI 2.1. Descrierea ● Recapitulare - descrierea unor obiecte folosind ●Resurse materiale:  Chestionarea
06.03.2018 unui obiect/ unei – Textul narativ adjective potrivite (2.1); manual, text suport A citi orală: formulare
LLR fiinţe din – Cuvântul-parte de - formularea de întrebări despre ceea nu cu degetel. de răspunsuri la
universul apropiat vorbire - adjectivul știu și vor să afle elevii în legătură cu întrebări
●Resurse referitoare la
pe baza unui plan (genul și numărul) obiectul și completarea unui jurnal dublu
procedurale:procedee conţinutul
simplu – Scrierea corectă a (3.1);
textului
3.1. Extragerea unor adjective - citirea în gând, cu creionul în mână, a de citire activă,
unor informaţii de unui text care conține informații conversaţia, explicaţia,
●Observarea
detaliu din texte referitoare la personaj si obiectul realizat exercițiul, metoda Știu -
sistematică:
informative sau (3.1); Vreau să știu – Am
atitudinea
literare - completarea unor propoziţii lacunare învățat
elevilor faţă de
3.5. Sesizarea cu adjective potrivite (3.5); sarcina dată
unor regularităţi - gruparea unor adjective din textul  Listă de
AVAP 2.5 ale limbii pe baza suport, în funcţie de număr și gen (3.5); verificare (da,
textului citit - transformarea unor enunțuri din textul nu):
4.5. Manifestarea citit prin schimbarea numărului  concentrar
disponibilităţii adjectivelor (4.5); e asupra sarcinii
pentru - scrierea unui text în care se utilizează de rezolvat;
transmiterea în adjective date (4.5).  implicare
scris a unor idei activă în
rezolvarea
sarcinii.

Matematica 2.5. Efectuarea de  Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea  Resurse materiale:  Observarea
înmulţiri de numere - Înmulțirea unui număr algoritmului de calcul în scris (2.5.); manual, imagini, fișe de sistematică:atit
în concentrul 0 – cu 10 sau 100 - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în lucru, Caietul elevului udinea elevilor
E.C 2.3 10 000 şi de - Înmulțirea unui număr calcule (2.5); pentru clasa a III-a– faţă de sarcina
împărţiri folosind de două cifre cu un - rezolvarea de exerciții, cu operațiile Matematică, Editura
dată
tabla înmulțirii, număr de o cifră cunoscute, respectând ordinea efectuării Intuitext
 Listă de
respectiv tabla - Înmulțirea unui număr operațiilor și semnificația parantezelor  Resurse procedurale:
împărțirii de trei cifre cu un conversaţia, exerciţiul, verificare (da,
rotunde (2.5);
5.1. Utilizarea număr de o cifră - aflarea unui factor necunoscut dintr-o problematizarea, jocul nu):
terminologiei - Înmulțirea unui număr operație de înmulțire (2.5); didactic  concentrarea
specifice şi a unor de două cifre cu un - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, asupra sarcinii de
simboluri număr de două cifre în care apar operații de înmulțire (5.3.); rezolvat;
matematice în - Înmulțirea unui număr - scrierea rezolvării unei probleme prin  implicarea activă
rezolvarea şi/sau de trei cifre cu un expresia numerică (5.3). în rezolvarea
compunerea de număr de două cifre sarcinii.
probleme cu
raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de
probleme cu
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
AVAP 2.1; 2.2.; 2.3. Felicitări, cu  Participarea la discuţii privind - manual (pag. 10-11), - observare
drag! felicitările şi semnificaţia acestora carton alb, carton sistematică
Monotipie  Realizarea unor dialoguri între copii colorat, creioane - evaluare
Aplicație: Pastel referitoare la ziua mamei pastel, scobitoare, frontală şi
Colaj  Jocuri de rol lipici, hârtie glasată, individuală
Aplicații:  Selectarea dintr-o listă dată a foarfecă, fluturi
Ghiocel; Fluturi compoziţiilor realizate prin monotipie decupaţi
veseli  Exersarea folosirii creioanelor - AMII (computer,
pastel tabletă)
 Realizarea unei felicitări folosind - conversația,
S.N 1.1 monotipia (cu creioane pastel) demonstrația,
 Realizarea unor felicitări folosind explicația, exercițiul,
colajul jocul de rol

Ed.civica 1.1.; 1.3.; 2.1. - recunoaşterea unor atitudini faţă de  Resurse materiale: Observare
AVAP 2.5 plante şi animale, por-nind de la imagini manual, fişe de sistematică
Nevoia de plante şi date, lectura unor poveşti, observarea evaluare
animale unor comportamente ale copiilor şi  Resurse procedurale:
adulţilor în contexte familiare; conversaţia, explicaţia, Probă scrisă
- completarea unor enunţuri referitoare exerciţiul, jocul de rol
la plante şi animale, preferinţe, atitudini,
comportamente faţă de acestea;
- selectarea unor personaje din lumea
plantelor şi animalelor, prezentate în
lecturi îndrăgite;
- exerciţii de exprimare a unor gânduri,
sentimente, atitudini faţă de plante şi
animale, faţă de mediul înconjurător.
MIERCURI 2.1. Descrierea ●Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
07.03.2018 unui obiect/ unei – Textul narativ - descrierea colegului de bancă (2.1); fişe de evaluare
LLR fiinţe din – Cuvântul-parte de - formularea de întrebări și răspunsuri ce  Resurse procedurale:
universul apropiat vorbire - adjectivul vizează informaţiile esenţiale sau de conversaţia, exerciţiul;
pe baza unui plan (genul și numărul) detaliu desprinse din textul citit (3.1); procedee de lectură
simplu – Scrierea corectă a - observarea unor mărci specifice ale
3.1. Extragerea unor adjective adjectivului (3.5);
unor informaţii de - elaborarea de instrucţiuni amuzante
detaliu din texte pentru obiecte la îndemână (de exemplu,
informative sau „Cum este ... ? La ce foloseşte? Găseşte
literare şi o utilizare neobişnuită!”) ( 4.3).
3.5. Sesizarea
unor regularităţi
ale limbii pe baza
textului citit
4.3. Realizarea
unei scurte
descrieri ale unor
elemente din
mediul apropiat
pornind de la
întrebări de
sprijin
Matematica 2.5. Efectuarea de  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:fisa de  Proba scrisă
înmulţiri de numere Înmulţirea numerelor -rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în evaluare  Portofoliul
în concentrul 0 – naturale în concentrul 0 concentrul 0-10000;  Resurse procedurale:
10 000 şi de - 10 000 - efectuarea unor înmulțiri cu mai mulți conversaţia, exerciţiul
împărţiri folosind factori, pe baza proprietăților înmulțirii
tabla înmulțirii, - utilizarea termonologiei matematice în
respectiv tabla rezolvarea de exerciții;
împărțirii - rezolvarea unor exerciții în care se
5.1. Utilizarea aplică ordinea operațiilor și semnificația
terminologiei parantezelor rotunde;
specifice şi a unor - rezolvarea de probleme folosind operațiile
simboluri învățate.
matematice în
rezolvarea şi/sau
compunerea de
probleme cu
raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de
probleme cu
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
LIMBA ENGLEZA
AVAP 2.1; 2.2.; 2.3. Felicitări, cu  Participarea la discuţii privind - manual (pag. 10-11), - observare
drag! felicitările şi semnificaţia acestora carton alb, carton sistematică
M 1.1 Monotipie  Realizarea unor dialoguri între copii colorat, creioane - evaluare
Aplicație: Pastel referitoare la ziua mamei pastel, scobitoare, frontală şi
Colaj  Jocuri de rol lipici, hârtie glasată, individuală
Aplicații:  Selectarea dintr-o listă dată a foarfecă, fluturi
Ghiocel; Fluturi compoziţiilor realizate prin monotipie decupaţi
veseli  Exersarea folosirii creioanelor - AMII (computer,
pastel tabletă)
 Realizarea unei felicitări folosind - conversația,
monotipia (cu creioane pastel) demonstrația,
 Realizarea unor felicitări folosind explicația, exercițiul,
colajul jocul de rol

JOI  ED. FIZICĂ


08.03.2018

LLR 2.1. Descrierea – Textul narativ – Oră de ameliorare – dezvoltare ●Resurse materiale: ●Evaluarea
unui obiect/ unei – Cuvântul-parte de ● Activităţile de învăţare cu caracter manual, fișe de după rezolvarea
fiinţe din vorbire - adjectivul ameliorativ se vor stabili în funcţie de ameliorare/dezvoltare sarcinilor de
universul apropiat (genul și numărul) problemele (individuale/ale majorităţii ameliorare/dezv
pe baza unui plan – Scrierea corectă a elevilor) ce vor fi identificate după ●Resurse procedurale: oltare
simplu unor adjective evaluarea sumativă. exercițiul, conversaţia,
3.1. Extragerea explicaţia, procedee,  Autoevaluare
unor informaţii de ● Activităţile de dezvoltare vor avea un jocul didactic a
detaliu din texte grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite
informative sau pentru elevii care vor demonstra
literare realizarea tuturor obiectivelor de
4.3. Realizarea evaluare vizate prin proba de evaluare
unei scurte sumativă.
descrieri ale unor
elemente din
mediul apropiat
pornind de la
întrebări de
sprijin

Matematica 2.5. Efectuarea de  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
înmulţiri de numere Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
în concentrul 0 – Înmulţirea numerelor ameliorativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare. sarcinilor de
10 000 şi de naturale în concentrul 0 problemele (individuale ale majorităţii  Resurse procedurale: ameliorare/
împărţiri folosind - 10 000 conversația, explicația,
elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare:
tabla înmulțirii, jocul didactic
evaluarea sumativă.  Autoevaluare
respectiv tabla
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad a.
împărțirii
5.1. Utilizarea ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
terminologiei elevii care vor demonstra realizarea tuturor
specifice şi a unor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
simboluri evaluare sumativă.
matematice în
rezolvarea şi/sau
compunerea de
probleme cu
raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de
probleme cu
operaţiile
aritmetice studiate,
în concentrul 0 –
10 000
MM 2.1.; 3.1. - Sunetul şi  exersarea notaţiei înălţimilor,  Resurse materiale: Observare
nota MI cu utilizarea noţiunilor de manualul tipărit, sistematică
- portativ, cheie de sol, caietul, surse audio
- Chemarea înălţimi de note de la DO1 la  Resurse procedurale: Evaluare orală
cucului DO2; conversaţia, explicaţia,
- Cucule,  - jocuri de citire a înălţimilor exerciţiul, munca
cuculeţule sunetelor unor melodii independentă, jocul
Gâză, gâză mică simple; didactic
 - joc de poziţionare a
corpului în funcţie de
înălţimile sunetelor;
 - cântarea, pe claviatură, a
motelor SOL şi MI;
 - recunoașterea notelor SOL
– MI pe portativ;
 - poziţionarea notei MI pe
portativ;
 - interpretarea corectă a
înălțimii acestora.
VINERI  LIMBA ENGLEZA
09.03.2018

 EDUCATIE FIZICA
Stiinte ale 1.1. Identificarea  Magneți. Utilizări - identificarea unor situații cotidiene în  Resurse materiale:  Observarea
naturii unor caracteristici ale magneților. care se utilizează magneții (2.2); magneți, ac magnetic, sistematică a
ale corpurilor Busola magnetică - identificarea materialelor necesare vas cu apă, polistiren, atitudinii elevilor
2.1. Identificarea pentru realizarea unui experiment/ a unei imagini, manual digital, faţă de sarcina
etapelor unui activități practice (2.1); busolă, jucării cu magnet dată:
demers - efectuarea de activități practice/  Resurse procedurale:  Listă de
investigativ experimente pentru a evidenția mișcarea conversaţia, explicaţia, verificare (da,
vizând mediul unor corpuri sub acțiunea forței exerciţiul, jocul de rol, nu):
înconjurător pe magnetice (2.2); experimentul,  concentr
baza unui plan - completarea unor fișe de observații în problematizarea area asupra
LL 1.1 dat urma efectuării experimentelor (2.2); sarcinii de
2.2. Efectuarea - construirea unor jucării ( ex.: busola) în rezolvat;
unei investigații a urma analizei modului de funcționare a  implicarea
mediului magneților (2.4). activă în
înconjurător rezolvarea
2.4. Formularea sarcinii.
de concluzii pe
baza demersului
investigativ
OPȚIONAL 2.1.;2.2.; Omofonia Formarea de ortograme din cuvinte date:  Resurse  Observarea
2.3.;2.4; cuvânt/ descoperirea materiale: sistematică a
2.6.; ortogramă – situaţiilor când este posibilă şi când nu este  FISE DE LUCRU atitudinii
,,cuvinte de posibilă Resurse procedurale: elevilor faţă
sprijin”pentru formarea de ortograme. conversaţia, explicaţia, de sarcina
recunoaşterea Cuvântul ,,ne” – sensul în contextul exerciţiul, jocul de rol, dată:
acestora propoziţiilor;  Listă de
Ortografia ortogramelor formate prin verificare
rostirea împreună (da, nu):
a acestuia urmat de verbe care încep cu una concentrarea
din vocalele asupra sarcinii de
,,a” (ne-ajută), ,,o” (ne-opreşte), ,,u”(ne- rezolvat;
umbreşte), implicarea activă
precum şi a celor care încep cu vocala ,,î”- în rezolvarea
cu pierderea sarcinii.
acesteia în urma rostirii/scrierii împreună (
ne-mbracă).
JM 2.1. DOMENIUL : -Utilizarea deprinderilor motrice de bază Resurse materiale: Aprecieri
2.2. CAPACITATE PSIHO- pentru realizarea unor activități ludice, cu mingi, ecusoane pentru verbale frontale
1.3. MOTRICĂ caracter complex și eforturi diferite echipe şi individuale
Jocuri pentru - participarea la ștafete cu solicitări de Resurse procedurale:
orientare spațio - eforturi diferite explicaţia,
temporală: - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare demonstraţia,
- repere statice, - participarea la jocuri de orientare în exerciţiul,
dinamice spațiu si participare la ştafete şi jocuri cu conversaţia, jocul
- ritm utilizarea deprinderilor de manipulare
Jocuri:
Ocupă locul,

Poșta merge

Cercurile zburătoare