Sunteți pe pagina 1din 9

M I S I U N E A AERONAUTICĂ FRANCEZĂ ÎN ROMÂNIA

(1916-1917)

Valeriu Avram

L a i n t r a r e a R o m â n i e i î n r ă z b o i u l r e î n t r e g i r i i . C o r p u l de A v i a ţ i e
r o m â n a v e a î n d o t a r e 4 4 de a v i o a n e î n v e c h i t e , n e a r m a t e , d i n c a r e e r a u
b u n e de z b o r n u m a i 2 4 (1 A v i a t i k , 8 M a u r i c e F a r m a n , 5 B l e r i o t , 1 H . F . 2 0 ,
4 Morane Saulnier. 4 V o i s i n 3 / 5 , 1 C a u d r o n G.3).
C u u n efectiv de 1 2 9 3 o a m e n i d i n c a r e 1 3 0 de ofiţeri, 3 1 6 s u b ­
ofiţeri şi s e r g e n ţ i - i n s t r u c t o r i , r e s t u l r e p r e z e n t a t r u p a a e r o n a u t i c ă r o m â n ă
a v e a u n deficit de 1 4 6 2 o a m e n i . C h i a r în a c e s t e c o n d i ţ i i dificile, a v i a ţ i a
m i l i t a r ă a i n t r a t î n l u p t ă , r e p a r t i ţ i a u n i t ă ţ i l o r fiind u r m ă t o a r e a :
G r u p u l 1 e s c a d r i l e c o n s t i t u i t l a s f â r ş i t u l l u n i i a u g u s t 1 9 1 6 a fost
p u s la d i s p o z i ţ i a A r m a t e i I r o m â n e . L a 8 s e p t e m b r i e 1 9 1 6 , p e r s o n a l u l n a v i ­
g a n t a v â n d î n d o t a r e 1 M o r a n e S a g u l n i e r . 2 M. F a r m a n şi 8 V o i s i n s u b
c o m a n d a c ă p i t a n u l u i a v i a t o r A l e x a n d r u S t u r d z a şi-a s t a b i l i t b a z a pe c â m ­
p u l de z b o r de l a T ă l m a c i u ( l â n g ă S i b i u ) .
S u b o r d o n a t A r m a t e i a Il-a. G r u p u l 2 e s c a d r i l e aflat s u b c o m a n d a
c ă p i t a n u l u i a v i a t o r i n g i n e r . G h e o r g h e N e g r e s c u , a v e a î n d o t a r e 3 M.
F a r m a n , 1 M o r a n e S a u l n i e r . şi 1 A v i a t i k . a e r o d r o m u l g r u p u l u i se afla l a
Băicoi.
G r u p u l 3 e s c a d r i l e aflat l a d i s p o z i ţ i e A r m a t e i a III-a, c u a e r o d r o m u l
la B ă n e a s a , a v e a î n s u b o r d i n e u r m ă t o a r e l e u n i t ă ţ i :
- E s c a d r i l a de l u p t ă B u c u r e ş t i d o t a t ă c u 2 M a u r i c e F a r m a n . 2
M o r a n e S a u l n i e r şi 4 V o i s i n :
- E s c a d r i l a B u d e ş t i c a r e a v e a î n d o t a r e 1 M . F a r m a n şi 1 H .
Farman 20.
- E s c a d r i l a A l e x a n d r i a e r a d o t a t ă c u 1 M. F a r m a n şi 1 H . F a r m a n .
G r u p u l 4 e s c a d r i l e a t a ş a t A r m a t e i de n o r d d i s p u n e a de u n s i n g u r
avion - u n M . F a r m a n p i l o t a t de s i n g u r u l pilot a l u n i t ă ţ i i , c ă p i t a n u l a v i a t o r
H a r a l a m b i e G i o s s a n u , c o m a n d a n t u l g r u p u l u i . A e r o d r o m u l de b a z ă s e afla
la m a r g i n e a o r a ş u l u i P i a t r a N a m ţ .
s C o r p u l de A v i a ţ i a r o m â n c o m a n d a t de m a i o r u l G h e o r g h e R u j i n s c h i .
ofiţer de s t a t m a j o r , a t r e b u i t s ă f a c ă faţă u n u i a d v e r s a r r e d u t a b i l , b i n e
dotat c u a p a r a t e de z b o r , l a c a r e s e a d a u g ă e x p e r i e n ţ a d o b â n d i t ă î n doi
a n i de r ă z b o i .
A v i a ţ i a a u s t r o - u n g a r ă a m o b i l i z a t pe frontul r o m â n e s c c i r c a 8 0 de
a v i o a n e de r e c u n o a ş t e r e şi b o m b a r d a m e n t u ş o r g r u p a t e î n 5 e s c a d r i l e :

www.mnir.ro
168 V A L E R I U AVRAM

F e l d f l i g e r k o m p a n i e - F l i k 1, 1 3 , 2 2 , 2 3 şi 3 2 . în c u r s u l l u n i i s e p t e m b r i e v o r
fi a d u s e pe f r o n t u l r o m â n e s c şi alte u n i t ă ţ i de a v i a ţ i e r e t r a s e de p e frontul
i t a l i a n şi r u s . A e r o d r o m u r i l e a c e s t o r a s e g ă s e a u l a T g . S e c u i e s c , C o v a s n a .
C â m p u l u n g M o l d o v e n e s c . G ă l ă n e ş t i e t c . A v i o a n e l e de r e c u n o a ş t e r e şi
b o m b a r d a m e n t u ş o r a u s t r o - u n g a r e , tip K n o l l e r . H a n s a B r a n d e m b u r g C . I . ,
L l y o d C U I a u e x e c u t a t d i n p r i m e l e z i l e ale r ă z b o i u l u i b o m b a r d a m e n t e
a s u p r a o r a ş u l u i P i a t r a N e a m ţ şi a s a t e l o r d i n j u r . p r o d u c â n d v i c t i m e în
r â n d u l p o p u l a ţ i e i civile.
A v i a ţ i a g e r m a n ă c u b a z e l e în B u l g a r i a , d i s p u n e a de 1 8 0 de a v i o a n e
de r e c u n o a ş t e r e şi b o m b a r d a m e n t , de v â n ă t o a r e , l a c a r e s e a d ă u g a o
e s c a d r i l ă de h i d r o a v i o a n e c u b a z a l a V a r n a , p r e c u m şi d o u ă z e p p e l i n e .
P o r t u l C o n s t a n ţ a şi B u c u r e ş t i u l a u fost b o m b a r d a t e a p r o a p e n e î n t r e r u p t
c h i a r d i n p r i m e l e zile ale r ă z b o i u l u i c o n t i n u â n d c u o m a x i m ă i n t e n s i t a t e în
luna septembrie 1916.
C u t o a t ă d i s p r o p o r ţ i a e x i s t e n t ă , a v i a ţ i a r o m â n ă a fost d e o s e b i t de
a c t i v ă , e c h i p a j e l e G r u p u l u i 1 e s c a d r i l e formate din s u b i t . p i l o t Petre C r e ţ u ,
pilot-soldai o b s e r v a t o r H u r b e r t . s e r g e n t pilot l o a n G r u i a - p l u t o n i e r o b s e r ­
vator C o n s t a n t i n Ş e r b a n . s u b i t , pilot A d r i a n C a ş o l ţ e a n u - s u b i t . o b s .
T h e o d o r R a d u . a u e x e c u t a t în zilele de 4, 6, 9 şi 11 s e p t e m b r i e 1 9 1 6 , b o m ­
b a r d a m e n t e î n l i n i i l e i n a m i c e , b o m b e l e r o m â n e ş t i a u l o v i t d e p o z i t e de
n u m i ţ i i , n o d u r i d e c o m u n i c a ţ i i şi c o n c e n t r ă r i d e t r u p e . Ş i e c h i p a j e l e
G r u p u l u i 3 a u b o m b a r d a t v a s e l e a u s t r i e c e a f l a t e pe D u n ă r e , s e r g e n t u l
observator C e r a i a n u a s c u f u n d a t u n v a s . iar echipajul format din plut.
Nicolae T ă n a s e - serg. observator Z g a b e r c e a a s c u f u n d a t câteva şlepuri
î n c ă r c a t e c u m u n i ţ i i . în t i m p u l l u p t e l o r de l a F l ă m â n d a , l o c o t e n e n t a v i a t o r
P a n a i t C h o l e t şi e c h i p a j e l e s u b o r d o n a t e , a u b o m b a r d a t şi m i t r a l i a t t r u p e l e
g e r m a n o - b u l g a r e , o r a ş e l e Ş i ş t o v , R u s c i u k şi R a h o v a a u fost b o m b a r d a t e în
repetate r â n d u r i .
C u tot a c e s t efort e x t r a o r d i n a r a r m a t a şi a v i a ţ i a r o m â n ă c o p l e ş i t e
de forţele i n a m i c e a c e r u t a j u t o r u l a l i a ţ i l o r . L a c e r e r e a g u v e r n u l u i r o m a n
de a d e t a ş a pe l â n g ă M a r e l e C a r t i e r G e n e r a l o m i s i u n e m i l i t a r ă c o n d u s ă d»
u n g e n e r a l , g u v e r n u l f r a n c e z a r ă s p u n s pozitiv t r i m i ţ â n d în R o m â n i a u n
n u m ă r i m p o r t a n t de ofiţeri si s u b o f i ţ e r i , alţi s p e c i a l i ş t i , c o m a n d a ţ i de gen­
eralul Henri Mathias B e r t h e l n i
M i s i u n e a m i l i t a r ă h a n c c z ă a f o s l p r e c e d a t ă de v e n i r e a m ί.ιι.ι
n o a s t r ă , în p e r i o a d a 16 iulie-12 a u g u s t 1 9 1 6 . a p r i m i l o r a v i a t o r i f r a n c e z i :
l o c o t e n e n ţ i i J u l e s de L a r e n l h y de T h o l o z a n şi R e n e C h a m b e . s e g e n t u l pilot
A d a m G i l b e r t şi m e c a n i c i i B i l l e t şi D e r o z i e r .
într-o t e l e g r a m ă t r i m i s ă d i n P a r i s , c o l o n e l u l V a s i l e R u d e a n u . şeful
M i s i u n i i militare r o m â n e din F r a n ţ a , a r ă t a că. î n c e p â n d c u 4 octombrie
1 9 1 6 . p l e c a s e r ă în R o m â n i a u n n u m ă r de 8 7 de piloţi şi o b s e r v a t o r i , d i n
c a r e 4 2 e r a u ofiţeri, 3 6 c a p o r a l i şi 1 6 2 s o l d a ţ i şi civili, s p e c i a l i ş t i în d o m e ­
niul aviaţiei militare (armament, t r a n s m i s i u n i , aerostaţie, m e c a n i c ă ,
fotografie a e r i a n ă , e t e ) . A v i a t o r i i şi s p e c i a l i ş t i i f r a n c e z i s-au integrat inie-

www.mnir.ro
MISIUNEA AERONAUTICA FRANCESZĂ ÎN ROMÂNIA (1916-1917) 169

d i a t î n e s c a d r i l e l e r o m â n e ş t i , f o r m â n d e c h i p a j e m i x t e şi î n d e p l i n i n d m i s i u ­
n i p e r i c u l o a s e : r e c u n o a ş t e r i în s p a t e l e l i n i i l o r i n a m i c e , b o m b a r d a m e n t e ,
l u p t e a e r i e n e . L a 12 o c t o m b r i e 1 9 1 6 . p r i n O r d i n u l n r . 6 4 5 al
C o m a n d a m e n t u l u i C o r p u l u i de Aviaţie r o m â n , l o c o t e n e n t u l R é n e C h a m b e
p r e l u a c o m a n d a p r i m e i e s c a d r i l e de v â n ă t o a r e , d o t a t ă c u 6 a v i o a n e
N i e u p o r t 11 B . B . , a v â n d m i s i u n e a s ă a p e r e o r a ş u l B u c u r e ş t i de a t a c u r i l e
aviaţiei g e r m a n e şi ale z e p p e l i n e l o r . T o t o d a t ă , lt. L a r e n t h y de T h o l o z a n a
fost n u m i t c o m a n d a n t u l aviaţiei de r e c u n o a ş t e r e . C â t e v a zile m a i t â r z i u ,
p r i n î n a l t O r d i n de Zi n r . 11 din 17 o c t o m b r i e 1 9 1 6 . m a i o r u l a v i a t o r de
M a l h e r b e a fost n u m i t c o m a n d a n t u l a v i a ţ i e i m i l i t a r e r o m â n e , m a i o r u l
G h e o r g h e R u j i n s c h i d e v e n i n d l o c ţ i i t o r u l s ă u in p r o b l e m e a d m i n i s t r a t i v e .
î n p e r i o a d a 1 a u g u s t 1916-1 i a n u a r i e 1 9 1 7 a s o s i t d i n F r a n ţ a u n
lot de n o i a v i o a n e : 11 B r e g u e t tip V : 12 B r e g u e t - M i c h e l i n de b o m b a r d a ­
m e n t , u n e l e f i i n d a r m a t e c u t u n u r i de 3 7 m m : 1 0 C a u d r o n G . 4 de
r e c u n o a ş t e r e î n d e p ă r t a t ă ( b i m o t o a r e ; 18 N i e u p o r t B . B . , 10 N i e u p o r t tip
X X I (de v â n ă t o a r e ) ; 91 F a r m a n tip 4 0 . 4 2 de r e c u n o a ş t e r e şi b o m b a r d a ­
m e n t u ş o r . S e a d ă u g a u c â t e v a mii de b o m b e de avion de t i p u r i l e G r o s (10
kg) şi M i c h e l i n ( 1 0 - 1 2 k g . ) . a p a r a t e foto, 7 9 m i t r a l i e r e de a v i o n L e w i s ,
m o t o a r e şi p i e s e de s c h i m b , a p a r a t e T . F . F . şi b a l o a n e c a p t i v e C a q u o t .
î n c u r s u l l u n i l o r o c t o m b r i e şi n o i e m b r i e 1 9 1 6 . z b o r u r i l e a v i a t o r i l o r
f r a n c e z i pe f r o n t u l r o m â n e s c s-au i n t e n s i f i c a t , p r i n m i s i u n i l e î n d e p l i n i t e ei
a u r e u ş i t s ă î m p i e d i c e a c ţ i u n i l e aviaţiei g e r m a n e şi a u s t r o - u n g a r e .
L a 19 n o i m e b r i e 1 9 1 6 . l o c o t e n e n t u l M a h i e u din G r u p u l de aviaţie
B ă n e a s a a a t a c a i o f o r m a ţ i e de a v i o a n e g e r m a n e T a u b e , c a r e s-au r e t r a s
în B u l g a r i a . P i l o t u l f r a n c e z a r e u ş i i s ă d o b o a r e d o u ă a v i o a n e i n a m i c e d e a ­
s u p r a l o c a l i t ă ţ i i D r a m a , d e s c h i z â n d astfel ş i r u l victoriilor a e r i e n e ale
M i s i u n i i a e r o n a u t i c e f r a n c e z e din R o m â n i a .
P r e s i u n e a tot m a i m a r e e x e r c i t a t ă de t r u p e l e i n a m i c e pe f r o n t u l
s u d i c a d e t e r m i n a t M . C . G . r o m â n să ordone, la 2 6 noiembrie 1916,
p u n e r e a l a d i s p o z i ţ i a G r u p u l u i de a r m a t e c o m a n d a t e d e g e n e r a l u l
C o n s t a n t i n P r e z a n a u n e i f o r m a ţ i i de n o u ă a v i o a n e , a l c ă t u i t ă d i n ş a s e
F a r m a n - 4 0 şi trei N i e u p o r t B . B . . c o m a n d a t ă de m a i o r u l G a b r i e l C o c h e t .
E c h i p a j e l e a c e s t e i u n i t ă ţ i u r m a u s ă e x e c u t e m i s i u n i de b o m b a r d a m e n t
a s u p r a i n a m i c u l u i şi s ă c o n t r i b u i e l a a p ă r a r e a C a p i t a l e i . în p r i m a zi a
"Bătăliei p e n t r u B u c u r e ş t i " (28 noiembrie 1916). aviatorii francezi a u
î n d e p l i n i t n u m e r o a s e m i s i u n i . A s t f e l , e c h i p a j u l f o r m a t d i n s e r g e n t u l pilot
d u P l a n şi s u b l o c o t e n e n t u l o b s e r v a t o r L a p e r o t t e a s u r v o l a t . î n t r e orele
1 4 , 1 0 - 1 5 . 3 0 , z o n a D r ă g ă n e ş t i - A ş a n A g a . A p a r a l u l , p u t e r n i c m i t r a l i a t de
trupele t e r e s t r e şi de A . A . , a fost lovit de 2 8 de g l o a n ţ e şi s c h i j e , c a r e i-au
a v a r i a t grav s t a b i l i z a t o r u l . D i n c a u z a ceţii, r e c u n o a ş t e r e a s-a f ă c u t l a d o a r
3 0 0 m e t r i a l t i t u d i n e . A p a t r a m i s i u n e a zilei a fost î n d e p l i n i t ă de e c h i p a j u l
format d i n s e r g e n t u l pilot B o u r g e o i s şi lt. o b s e r v a t o r D e l a Perelle, c a r e a
c o b o r â t p â n ă l a 1 0 0 m e t r i a l t i t u d i n e . A fost s u r v o l a t ă z o n a B ă n e a s a (către
G i u r g i u ) - G h i m p a ţ i - A s a n A g a - P u t i n e i u . U l m e n i - P o s e ş t i i Noi. B a t e r i i l e A . A .

www.mnir.ro
170 V A L E RI U AVRAM

de l a Z i m n i c e a şi t r u p e l e t e r e s t r e a l e i n a m i c u l u i a u d e s c h i s u n foc foarte
p u t e r n i c , a p a r a t u l f i i n d lovit de 17 g l o a n ţ e şi s c h i j e , i n c l u s i v î n c a r t e r u l
m o t o r u l u i . U l t i m a m i s i u n e a a r e v e n i t n e o b o s i t u l u i e c h i p a j f o r m a t d i n lt.
G o u l i n ş i s u b i t , o b s e r v a t o r L e b r u n , a c e s t a d i n u r m ă f i i n d r ă n i t de u n
g l o n ţ , î n t i m p c e m i t r a l i a t r u p e l e b u l g a r e . " B ă t ă l i a de l a B u c u r e ş t i " s-a
î n c h e i a t l a 6 d e c e m b r i e 1 9 1 6 , p r i n r e t r a g e r e a t r u p e l o r r o m â n e şi a g u v e r ­
n u l u i în M o l d o v a . C o r p u l de A v i a ţ i e r o m â n şi-a s t a b i l i t n o u l s e d i u l a I a ş i .
O r a ş e l e T e c u c i , G a l a ţ i şi B a c ă u vor d e v e n i a s t f e l p r i n c i p a l e l e b a z e ale a v i ­
aţiei m i l i t a r e r o m â n e .
P r i n c o m p l e t a r e a c a d r e l o r M i s i u n i i a e r o n a u t i c i i f r a n c e z e şi n u m i r e a
l a c o n d u c e r e a ei a lt. c o l o n e l u l u i a v i a t o r de V e r g n e t t e de l a Motte, a v i a ţ i a
r o m â n ă a luat o o p ţ i u n e m a j o r ă spre o reorganizare eficientă. D e s e m n a t
d i r e c t o r a l a e r o n a u t i c i i d i n c a d r u l M a r e l u i C a r t i e r G e n e r a l ; r o m â n , lt.
c o l o n e l u l De V e r g n e t t e a r e o r g a n i z a t aviaţia r o m â n ă în trei g r u p u r i :
G r u p u l I a e r o n a u t i c , c u s e d i u l l a B a c ă u , c o m a n d a t de c ă p i t a n u l a v i a t o r
A l e x a n d r u S t u r d z a a fost r e p a r t i z a t A r m a t e i a Il-a. E l a v e a î n c o m p o n e n ţ ă
e s c a d r i l e l e F . 2 de r e c u n o a ş t e r e ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n i n g . G h e o r g h e
N e g r e s c u ) , l a O n e ş t i , F . 6 de r e c u n o a ş t e r e ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l S c a r l a t
Ş t e f ă n e s c u ) , l a G a r b o v a n u l şi N . l de v â n ă t o a r e ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l
R é n e C h a m b e ) . G r u p u l d i s p u n e a de 21 de a v i o a n e tip F . 4 0 , 4 2 , 6 0 de
r e c u n o a ş t e r e şi b o m b a r d a m e n t u ş o r şi N i e u p o r t tip X I şi X X I de v â n ă t o a r e .
G r u p u l 2 a e r o n a u t i c d i s p u n e a , î n total de 4 0 de a v i o a n e . E r a c o m a n d a t de
c ă p i t a n u l (ulterior a v a n s a t l a g r a d u l de m a i o r ) A n d r e i P o p o v i c i , c u s e d i u l
l a T e c u c i şi s e a f l a l a d i s p o z i ţ i a A r m a t e i I. A v e a î n c o m p u n e r e e s c a d r i l e l e
F. 4 (comandant, căpitanul H. Giossanu), la Tecuci; F.7 (comandant, căpi­
t a n u l A n d r e i G o u l i n ) . F . 9 ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l de F r a g u i e r ) l a C ă l m ă ţ u i ,
E s c a d r i l a n r . 3 ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l M a u r i c e G o n d ) şi Ν 11 ( c o m a n d a n t ,
c ă p i t a n u l av. ing. Ştefan Protopopescu) c u aerodromurile la T e c u c i ,
r e s p e c t i v , l a D o m n e ş t i . G r u p u l m a i d i s p u n e a de p a t r u a v i o a n e b i m o t o a r e
C a u d r o n G . 4 . d e r e c u n o a ş t e r e î n d e p ă r t a t ă şi b o m b a r d a m e n t , u n i t a t e
c o m a n d a t ă de lt. B o n n e t o n . G r u p u l 3 a e r o n a u t i c ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l -
a v a n s a t u l t e r i o r l a g r a d u l de m a i o r - Nicolae C a p ş a ) , c u s e d i u l l a G a l a ţ i , a
fost p u s l a d i s p o z i ţ i a A r m a t e i a IV-a r u s ă . E r a c o n s t i t u i t d i n e s c a d r i l e l e
F . 5 ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l de m a r i n ă a v i a t o r . R a d u I r i m e s c u ) c u a e r o d r o ­
m u l l a S l o b o z i a şi B . M . 8- de b o m b a r d a m e n t , a v â n d î n c o m p u n e r e a v i o a n e
de b o m b a r d a m e n t B r e g u e t şi B r e g u e t - M i c h e l i n , u n e l e d i n t r e ele dotate c u
t u n u r i tip H o t c h k i s s d e 3 7 m m . C o m a n d a n t u l a c e s t e i u l t i m e e s c a d r i l e ,
l o c o t e n e n t u l A r m a n d D e l a s , a d e s f ă ş u r a t o i n t e n s ă a c t i v i t a t e de p r e g ă t i r e a
p i l o ţ i l o r r o m â n i , p e n t r u c a a c e ş t i s ă p o a t ă z b u r a şi l u p t a c u a s t f e l de
a v i o a n e dificile. E s c a d r i l a N.10 de v â n ă t o a r e ( c o m a n d a n t , c ă p i t a n u l B l e r y ) ,
c u a e r o d r o m u l l a G a l a ţ i şi a p o i l a V â n ă t o r i (ca şi B . M . 8 ) a s i g u r a a p ă r a r e a
o r a ş u l u i G a l a ţ i de. a t a c u l a v i o a n e l o r g e r m a n e de b o m b a r d a m e n t . A c e s t e a
a v e a u u n a e r o d r o m m o d e r n l a B r ă i l a , u n d e s e a f l a pe L a c u l S ă r a t şi o
e s c a d r i l ă , d e h i d r o a v i o a n e . G r u p u l 3 a e r o n a u t i c d i s p u n e a de 1 8 - 2 0 de

www.mnir.ro
MISIUNEA AERONAUTICA FRANCESZĂ ÎN ROMÂNIA (1916-1917) 171

a v i o a n e . Ofiţerii f r a n c e z i d i n c a d r u l M i s i u n i i a e r o n a u t i c e a u fost n u m i ţ i în
f u n c ţ i i i m p o r t a n t e î n c a d r u l aviaţiei r o m â n e . A s t f e l , c ă p i t a n u l de L a r e n t h y
T h o l o z a n a fost n u m i t a d j u n c t t e h n i c al Secţiei de aviaţiei din M . C . G .
r o m â n . It. A l b e r t L a t a s t e , locţiitor al c o m a n d a n t u l u i G r u p u l u i 2 a e r o n a u ­
tic, i a r It. M e y e r , locţiitor a l c ă p i t a n u l u i Nicolae C a p ş a . A ş a d a r , c o m e n z i l e
g r u p u r i l o r , ale şcolilor de pilotaj şi ale u n o r e s c a d r i l e ( F . 2 , F . 4 , F . 5 . F . 6 .
N . l l ) a u r e v e n i t a v i a t o r i l o r r o m â n i . C e l e l a l t e a u fost î n c r e d i n ţ a t e a v i a t o ­
rilor f r a n c e z i .
O d a t ă s t a b i l i z a t f r o n t u l pe Ş i r e t , a c t i v i t a t e a a v i a ţ i e i r o m â n e şi a
e c h i p a j e l o r f r a n c e z e s-a i n t e n s i f i c a t . î n z i u a de 2 3 d e c e m b r i e 1 9 1 6 , e c h i p a ­
j u l f o r m a t d i n s e r g e n t u l pilot J a m e s T e x i e r şi lt. o b s e r v a t o r L u c y R o g e r ,
aflat l a b o r d u l u n u i N i e u p o r t b i l o c e n g l e z e s c , c u n r . 3 9 7 8 , a a t a c a t d e a ­
s u p r a s a t u l u i Roşioru din apropierea oraşului R â m n i c u - S ă r a t u n Aviatik
g e r m a n , p e c a r e 1-a d o b o r â t î n f l ă c ă r i . L a 12 f e b r u a r i e 1 9 1 7 , c a p o r a l u l
H e n r i M a n c h o u l a s d i n e s c a d r i l a N.3 d o b o r a î n l u p t ă a e r i a n ă u n a v i o n de
r e c u n o a t e r e g e r m a n tip L . V . G . , c a r e s-a p r ă b u ş i t l a n o r d d e F o c ş a n i .
D o u ă zile m a i t â r z i u , c a m a r a d u l s ă u , a t j u t a n t u l C h a r l e s Révol-Tissot a
lovit u n A l b a t r o s g e r m a n , c a r e s-a p r ă b u ş i t în flăcări î n liniile n o a s t r e , în
z o n a l o c a l i t ă ţ i i D i o c h e ţ i . P l e c a t într-o m i s i u n e de s u p r a v e g h e r e a f r o n t u l u i
în d i m i n e a ţ a zilei de 2 3 f e b r u a r i e , s e r g e n t u l J a m e s T e x i e r t d i n E s c a d r i l a
N.3, a s a l v a t e c h i p a j u l r o m â n e s c f o r m a t d i n p l u t o n i e r u l pilot T a s e R o t a r u
şi s u b i t . o b s e r v a t o r , E r m i l G h e o r g h i u , d i n E s c a d r i l a F . 4 , aflat într-o m i s i ­
une de r e c u n o a ş t e r e în liniile i n a m i c e . E c h i p a j u l u n u i avion g e r m a n
L . V . G . , a r m a t c u d o u ă m i t r a l i e r e d e s c h i s e s e u n foc p r e c i s , lovind a v i o n u l
n o s t r u de tip F . 4 0 î n a r i p i şi c a r l i n g ă . î n a c e l e m o m e n t e c r i t i c e , v â n ă t o r u l
f r a n c e z a a t a c a t c u m u l t c u r a j , d o b o r â n d a v i o n u l i n a m i c , c a r e s-a p r ă b u ş i t
în a p r o p i e r e de F o c ş a n i .
L u n a m a r t i e a fost d e o s e b i t de f r i g u r o a s ă , c u t i m p n e f a v o r a b i l .
A v i a t o r i i f r a n c e z i , c a dealtfel şi c a m a r a z i i lor r o m â n i , a u e x e c u t a t m i s i u n i
de l u p t ă î n f i e c a r e o r ă b u n ă d e z b o r . L a 7 m ă r i t e 1 9 1 7 , c ă p i t a n u l
M i c h e l e t t i , l o c o t e n e n t u l M i h ă i l e s c u şi a d j u t a n t u l B r u n , d i n E s c a d r i l a N . l ,
a u a t a c a t l a s o l , c u m i t r a l i e r e de b o r d t r u p e l e a u s t r o - u n g a r e a l e D i v i z i i e i
71 i n f a n t e r i e , p r o d u c â n d u - l e p i e r d e r i i m p o r t a n t e .
Z i u a de 13 a p r i l i e 1 9 1 7 î n r e g i s t r a î n c ă o p a g i n ă de vitejie î n s c r i s ă
de p i l o ţ i i E s c a d r i l e i N.3 L a o r a 1 7 , 4 5 , Révol-Tissot a i n t e r c e p t a t în z o n a
P ă d u r e a N e a g r ă u n a v i o n g e r m a n , pe c a r e 1-a a t a c a t f u l g e r ă t o r , t r ă g â n d în
el 1 0 0 de c a r t u ş e şi r e p u r t â n d c e a de a d o u a v i c t o r i e , f a p t ă r ă s p l ă t i t ă p r i n
a v a n s a r e a s a l a g r a d u l de s u b l o c o t e n e n t . T r e i zile m a i t â r z i u , c a p o r a l u l
T h e r o n d o b o r a u n a v i o n de v â n ă t o a r e F o k k e r . c a r e s-a p r ă b u ş i t l a Bilieşti.
in d u p ă - a m i a z a zilei de 16 a p r i l i e , piloţii T h e r o n şi Révol-Tissot a u a t a c a t
u n A l b a t r o s g e r m a n , care a c ă z u t l â n g ă F o c ş a n i . E c h i p a j e l e franceze din
E s c a d r i l a B . M . 8 a u b o m b a r d a t în z i u a de 19 m a i 1 9 1 7 , pe u n v â n t p u t e r ­
n i c , d o c u r i l e şi r e z e r v o a r e l e de petrol d i n p o r t u l B r ă i l a . C e l e 1 0 0 b o m b e
M i c h e l i n l a n s a t e a u lovit în plin d o u ă m a r i r e z e r v o a r e de petrol, c a r e a u

www.mnir.ro
172 V A L E R I U AVRAM

l u a t foc, u n s i l o z şi c â t e v a m i c i v a s e . O e s c a d r i l ă g e r m a n ă de v â n ă t o a r e ,
d e c o l a t ă de p e a e r o d r o m u l de l a L a c u l S ă r a t , a a t a c a t b o m b a r d i e r e l e şi
d e a s u p r a B r ă i l e i s-a î n c i n s o l u p t ă c r â n c e n ă î n t r e a p a r a t e l e i n a m i c e şi
a v i o a n e l e d e î n s o ţ i r e . L o c o t e n e n t u l V a s i l e C r a i u şi a d j u t a n t u l D e
B e n t z m a n n d i n E s c a d r i l a N. 10 a u a v a r i a t d o u ă a v i o a n e F o k k e r .
O m i s i u n e e x t r a o r d i n a r ă a fost c e a d i n d u p ă a m i a z a zilei de 2 5 m a i
1 9 1 7 , î n d e p l i n i t ă de p e r s o n a l u l n a v i g a n t a l E s c a d r i l e i B . M . 8. L a o r a 1 7 . 0 5
a u d e c o l a t de pe a e r o d r o m u l de l a V â n ă t o r i e c h i p a j e l e : c a p o r a l pilot E n e l -
s o l d a t b o m b a r d i e r S i g u r e t şi c a p o r a l u l p i l o t P i g r e n e t - s o l d a t m i t r a l i o r
M a r i n g e r . c u m i s i u n e a de a b o m b a r d a g a r a T r a i a n şi t r e n u r i l e m i l i t a r e .
F o r m a ţ i a e r a a p ă r a t ă de e c h i p a j u l c ă p i t a n pilot D e l a s - s o l d a t c a n o n i e r
Bost, care p a r t i c i p a la m i s i u n e , c u u n avion B R nr. 5 7 2 a r m a t c u u n tun
de 3 7 m m . B o m b e l e l a n s a t e a u p r o d u s m a r i d i s t r u g e r i . î n s ă f o r m a ţ i a fiind
a l a r a t ă de A v i a l i k - u r i de v â n ă t o a r e , a v i o n u l B R . n r . 2 5 6 , p i l o t a t de c a p o ­
r a l u l P i g r e n e t a fost a t i n s de g l o a n e ţ e l e i n a m i c e . î n a c e l e m o m e n t e grele,
c a n o n i e r u l B o s t a d e s c h i s focul c u t u n u l de b o r d . U n A v i a t i k , lovit de s c h i ­
jele o b u z u l u i , a f ă c u t o î n t o a r c e r e b r u s c ă , c ă z â n d a p r o p a e l a v e r t i c a l ă .
D a r , î n a p r o p i e r e de p ă m â n t , a c e s t a s-a r e d r e s a t şi a d i s p ă r u t p e n t r u c â t e ­
va m i n u t e , c a să s e r e î n t o a r c ă î n s o ţ i t de alte trei F o k k e r e . L u p t a d e v e n i s e
d i s p e r a t ă . C e r u l b u b u i a d e e x p l o z i i l e o b u z e l o r t u n u l u i de 3 7 m m .
A l a r m a ţ i , a u s o s i t şi piloţii r o m â n i : l o c o t e n e n t u l V a s i l e C r a i u şi p l u t o n i e r u l
T . R . M a r i n P o p e s c u , a ş i ai aviaţiei r o m â n e de v â n ă t o a r e , c a r e p a t r u l a u în
z o n ă . C e i doi v â n ă t o r i r o m â n i a t a c ă î n forţă, u n F o k k e r lovit de lt. C r a i u a
p ă r ă s i t c â m p u l de l u p t ă : b o m b a r d i e r e l e c u e c h i p a j e l f r a n c e z e s-au r e î n t o r s
la b a z ă . d a r c u a v i o a n e l e c i u r u i t e de g l o a n ţ e .
Pe f r o n t u l A r m a t e i a Il-a, în z i u a de 31 m a i 1 9 1 7 , It. S c h n e i d e r d i n
e s c a d r i l a N . l , a d o b o r â t u n L . V . G . , l a s u d de S o v e j a .
L a î n c e p u t u l verii a n u l u i 1 9 1 7 , a r m a t a r o m â n ă t e r m i n a s e în linii
m a r i p r e g ă t i r i l e p e n t r u î n c e p e r e a u n e i m a r i ofensive pe tot f r o n t u l . A v i a ţ i a
c o n t r i b u i s e în m a r e m ă s u r ă l a o b ţ i n e r e a de i n f o r m a ţ i i d e s p r e i n a m i c , fron­
t u l fiind în totalitate fotografiat de e s c a d r i l e l e r o m â n e ş t i în c a r e l u p t a u şi
p i l o ţ i f r a n c e z i . C u c â t s e a p r o p i a d a t a p r e v ă z u t ă p e n t r u d e c l a n ş a r e a oper­
a ţ i u n i i , c u a t â t s e i n t e n s i f i c a u m i s i u n i l e de r e c u n o a ş t e r e . L a a c e s t e a p a r ­
t i c i p a u şi a v i o a n e l e de v â n ă t o a r e . L a 2 4 i u n i e 1 9 1 7 . a d j u t a n t u l L a m p r o u x
D o n a t i e n , d i n E s c a d r i l a N . l , aflat într-o astfel de m i s i u n e , a î n t â l n i t u n
a v i o n g e r m a n de r e c u n o a ş t e r e , d o b o r â n d u - 1 în z o n a M ă x i n e n i . A d o u a z i .
el o b ţ i n e a o n o u ă victorie a e r i a n ă , f a p t ă r ă s p l ă t i t ă p r i n d e c o r a r e a s a c u
m e d a l i a " C r o i x ^ de G u e r r e a v e c P a l m e s " ( C r u c e a de R ă z b o i F r a n c e s ă c u
l a u r i ) . T o t î n z i u a de 2 5 i u n i e 1 9 1 7 , s e r g e n t u l M a n c h o u l a s d i n E s c a d r i l a
N . 3 . d o b o r a u n a v i o n de r e c u n o a ş t e r e g e r m a n , c a r e s-a p r ă b u ş i t în liniile
r o m â n e ş t i , l â n g ă localitatea Ciuşlea.
L a 3 0 i u n i e 1 9 1 7 s u b i t . D e F l e r s d i n E s c a d r i l a N.10 a a t a c a t d e a ­
s u p r a s a t u l u i I n d e p e n d e n ţ a (Jud. I a l o m i ţ a ) u n a v i o n g e r m a n , d o b o r â n d u - 1
în f l ă c ă r i , l a 8 i u l i e , a d j u t a n t u l P i e r r e A l e x a n d r e , aflat l a m a n ş a u n u i a v i o n

www.mnir.ro
MISIUNEA AERONAUTICA FRANCESZA ÎN ROMÂNIA (WW-WU) 173

bimotor C a u d r o n G . 4 , a fost a t a c a i de 15 ori de u n v â n ă t o r g e r m a n . Dând


d o v a d ă de m u l t c u r a j şi m ă i e s t r i e in a r i a p i l o t a j u l u i , a v i a t o r u l f r a n c e z a
r e u ş i t să-şi î n v i n g ă a d v e r s a r u l , a l c ă r u i a p a r a t s-a z d r o b i t de s o l .
L u p t e l e a e r i e n e s e d e s f ă ş u r a u z i l n i c , b ă t ă l i i l e de l a M ă r ă ş t i şi
M ă r ă ş e ş t i a u solicitat din plin escadrilele r o m â n o - f r a n c e z e . L a 2 0 iulie,
căpitanul Gond, pilotând Nieuport-ul nr. 1909 dobora la ora 9,15
d i m i n e a ţ a u n a v i o n g e r m a n , c a r e s-a p r ă b u ş i t l â n g ă s a t u l C i u ş l e a . î n d a t a
de 7 a u g u s t , a d j u t a n t u l J a m e s T e x i e r şi p l u t o n i e r u l M a r i n P o p e s c u (din N.
11) î n u r m a u n u i a t a c perfect s i n c r o n i z a t a u d o b o r â t u n F o k k e r , c a r e s-a
p r ă b u ş i t în f l ă c ă r i la F ă u r e i . pe m a l u l P u t n e i .
8 august 1 9 1 7 a lost z i u a u n o r noi v i c t o r i i a e r i e n e pe f r o n t u l r o m â ­
n e s c . E c h i p a j u l f o r m a t din lt. B o n n e t o n , pilot şi s u b i t . N e d e r v a l (lituanian
de origine) o b s e r v a t o r , în t i m p ce z b u r a c u a v i o n u l C a u d r o n G . 4 n r . 1 8 1 4 ,
a descoperit un avion de v â n ă t o a r e i n a m i c ce a t a c a s e u n balon captiv
r o m â n e s c . E c h i p a j u l f r a n c e z a i n t e r v e n i t i m e d i a t şi d u p ă o luptă foarte
s t r â n s ă , a v i o n u l i n a m i c a fost d o b o r â t , c ă z â n d l a n o r d de M ă r ă ş e ş t i . T o t în
a c e a s t ă z i . lt. B r u l l a r d . d i n E s c a d r i l a N . l , a f l a t într-o m i s i u n e de patru­
lare, a interceptat un avion austro-ungar tip H a n s a B r a n d e m b u r g C l ,
d o b o r â n d u - 1 în a p r o p i e r e de s a t u l H a r j a .
în t i m p u l marilor b ă t ă l i i din v a r a a n u l u i 1 9 1 7 de l a M ă r ă ş e ş t i ,
M ă r ă ş t i şi O i t u z s - a u r e m a r c a t p r i n c u r a j u l lor a v i a t o r i i M a r i u s Lafarge.
sergentul De Triquerville din F . 6 , locotenenţii Roger L u c y , Albert B r i s s a u d
d i n F . 2 şi L a p e r o t t e d i n F . 6 , o b s e r v a t o r i a e r i e n i . A c e ş t i s t r ă l u c i ţ i z b u r ă t o r i
francezi, f ă c â n d echipaje mixte c u aviatorii r o m â n i , a u executat misiuni
d e o s e b i t de p e r i c u l o a s e , fotografiind de l a î n ă l ţ i m e m i c ă poziţiile inamice
lovite de a r t i l e r i a r o m â n ă de pe V a l e a C a ş i n u l u i şi V a l e a P u t n e i . E i a u
c o b o r â t de cele m a i m u l t e ori p â n ă l a 5 0 0 m , d e v e n i n d ţ i n t e vulnerabile
tirului p o r n i t de l a s o l . N u de p u ţ i n e ori s - a u î n t o r s d i n misiuni cu
avioanele c i u r u i t e de g l o a n ţ e l e i n a m i c e , l a 16 a u g u s t 1917, căpitanul
Gond obţinea cea de-a d o u a s a v i c t o r i e a e r i a n ă , d o b o r â n d deasupra
oraşului Bârlad un avion german. E s c a d r i l a N. 3 p i e r d e a î n s c h i m b un
admirabil l u p t ă t o r , pe a d j u t a n t u l J a m e s T e x i e r , r ă n i t m o r t a l într-o l u p t ă
aeriană. Dând dovadă de o t ă r i e de c a r a c t e r e x t r a o r d i n a r ă , aproape
i n c o n ş t i e n t , el a v e n i t pe a e r o d r o m şi a a t e r i z a t p e r f e c t , s a l v â n d aparatul,
apoi a î n c h i s ochii p e n t r u t o t d e a u n a . R e g e l e F e r d i n a n d 1-a d e c o r a t pe
e r o u l f r a n c e z c u " V i r t u t e a m i l i t a r ă de A u r " c l a s a I-a, i a r c ă p i t a n u l G o n d c u
o r d i n u l " S t e a u a R o m â n i e i " c u s p a d e , în g r a d de ofiţer.
N
în z i u a de 8 s e p t e m b r i e , c ă p i t a n u l M i c h e l e t t i , d i n E s c a d r i l a N . l s-a
î n f r u n t a t c u u n avion i n a m i c d e a s u p r a M ă g u r i i C a ş i n u l u i , o b ţ i n â n d o fru­
m o a s ă v i c t o r i e . L a r â n d u l s ă u , lt. B r u l l a n d î n r e g i s t r a d o u ă v i c t o r i i a e r i e n e
in zilele de 8 şi 9 s e p t e m b r i e 1917, î m b o g ă ţ i n d astfel p a l m a r e s u l aviato­
rilor c e l e b r e i E s c a d r i l e N. 1. c o m a n d a t ă de c ă p i t a n u l R é n e C h a m b e .
După î n c h e i e r e a a c ţ i u n i l o r de a m p l o a r e care a u intrat în istorie
s u b d e n u m i r e a " b ă t ă l i i l e de l a M ă r ă ş t i - M ă r ă ş e ş t i - O i t u z " . a c t i v i t a t e a a v i a t o ­
rilor f r a n c e z i s-a d e s f ă ş u r a t c u a c e l a ş i e l a n şi s a c r i f i c i u , p â n ă l a î n c h e i e r e a

www.mnir.ro
174 V A L E RI U AVRAM

ostilităţilor, în decembrie 1917. L a 29 octombrie 1917, c ă p i t a n u l


M i c h e l e t t i şi l o c o t e n e n t u l B o n n e t o n , a f l a ţ i î n p a t r u l a r e , a u d o b o r â t u n
a v i o n H a n s a B r a n d e m b u r g C I . E r a c e a de a 29-a v i c t o r i e a e r i a n ă o b ţ i n u t ă
de a v i a t o r i i f r a n c e z i pe f r o n t u l r o m â n e s c .
î n t i m p u l r ă z b o i u l u i de reîntregire a u s o s i t î n R o m â n i a şi alţi piloţi
f r a n c e z i . D i s p u n e m a s t ă z i de o e v i d e n ţ ă c l a r ă a m e m b r i l o r M i s i u n i i a e r o ­
n a u t i c e , î n v a r a a n u l u i 1 9 1 7 , a c e a s t a e r a f o r m a t ă d i n 6 0 de ofiţeri, 2 5
a d j u t a n ţ i , 5 0 de s e r g e n ţ i , 4 9 c a p o r a l i şi 1 1 9 s o l d a ţ i , deci u n total de 3 0 3
o a m e n i . P e n t r u fapte de a r m e d e o s e b i t e , p a t r u a v i a t o r i f r a n c e z i a u - f o s t
decoraţi c u cel m a i înalt ordin r o m â n e s c , O r d i n u l militar "Mihai Viteazul"
c l a s a a IlI-a: c ă p i t a n u l M a u r i c e G o n d , c o m a n d a n t u l E s c a d r i l e i N. 3, c ă p i ­
t a n u l C h a r l e s M a l l e t d i n E s c a d r i l a N . l (şi c o m a n d a n t p e n t r u o p e r i o a d ă de
t i m p a l E s c a d r i l e i N.3). c ă p i t a n u l A u g u s t i n de Mailly-Nesle şi l o c o t e n e n t u l
L u c y Roger.
î n c a m p a n i a d i n 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , M i s i u n e a a e r o n a u t i c ă f r a n c e z ă şi-a
d a t t r i b u t u l de s â n g e - p e n t r u c a u z a v i c t o r i e i . A u c ă z u t l a d a t o r i e s u b i t .
C o r d o n i e r şi a d j u t a n t u l J a m e s T e x i e r , n u m e l e lor fiind î n s c r i s e l a loc de
c i n s t e pe M o n u m e n t u l E r o i l o r A e r u l u i d i n B u c u r e ş t i .
D e ş i R o m â n i a a fost s i l i t ă , c a u r m a r e a p ă c i i s e p a r a t e ruso-ger-
m a n e de l a B r e s t - L i t o v s k , s ă î n c h e i e a r m i s t i ţ i u l de l a F o c ş a n i c u P u t e r i l e
C e n t r a l e (9 d e c e m b r i e 1 9 1 7 ) , g u v e r n u l r o m â n a a c ţ i o n a t î n a ş a fel î n c â t o
b u n ă parte a aviatorilor francezi a u r ă m a s în activitate p â n ă la 2 8 februar­
ie 1 9 1 8 . l a a c e a s t ă d a t ă . M i s i u n e a f r a n c e z ă se r e î n t o a r c e î n p a t r i e . S a l u t u l
de d e s p ă r ţ i r e a l a v i a t o r i l o r f r a n c e z i a fost: " L a r e v e d e r e l Pe c u r â n d , c a
învingători!"

NOTE

Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, F o n d "Direcţia Aeronautică",


dosarele: 12, 16, 18, 2 1 , 3 6 . 4 0 , 138.

LA MISSION AERONAUTIQUE FRANÇAISE


EN ROUMANIE (1916-1917)

Résumé

C ' e s t d u r a n t l a n u i t de 2 7 a o û t 1 9 1 6 q u e l a R o u m a n i e quitte s o n
é t a t de n e u t r a l i t é d a n s l e q u e l elle s e trovait d e p u i s le d é b u t d e s h o s t i l i t é s
de l a P r e m i è r e G u e r r e M o n d i a l e . C o m m e alliée de l ' A n t a n t e , elle d é c l a n c h e
u n e forte offensive c o n t r e l e s forces d ' A u t r i c h e - H o n g r i e de T r a n s i l v a n i e , e n
v i s a n t de l i b é r a t i o n de cette a n c i e n n e p r o v i n c e r o u m a i n e .

www.mnir.ro
MISIUNEA AERONAUTICA FRANCESZĂ ÎN ROMÂNIA (1916-1917) 175

L a s i t u a t i o n p a r t i c u l i è r e m e n t difficile p o u r l a R o u m a n i e d é t e r m i n e
l a G o u v e r n e de B u c h a r e s t de d e m a n d e r l'aide i m m é d i a t de l a F r a n c e , a v e c
lequelle existait déjà, d e p u i s 8 m a r s 1 9 1 6 , u n e C o n v e n t i o n militaire.
L e s f r a n ç a i s j o u e r o n t u n rôle b i e n i m p o r t a n t d a n s l a r é o r g a n i s a t i o n
de l ' A é r o n a u t i q u e m i l i t a i r e r o u m a i n e . C ' e s t a i n s i e n octobre 1 9 1 6 q u e le
m a j o r de M a l h é r b e e s t n o m m é à la c o m m a n d e de l ' A v i a t i c n m i l i t a i r e
r o u m a i n e . Il s e r r a r e m p l a c é e n d e c e m b r e l a m ê m e a n n e , p a r le lt. c o l o n e l
D e V e r g n e t t e de l a M o t t e , piloe de g u e r r e a v e c b e a u c o u p d ' e s p é r i e n c e ,
a n c i e n c o m m a n d a n t de l ' E s c a d r i l l e M . S . 2 3 de l 'avi a t i on f r a n ç a i s s u r le
F r o n t d ' O u e s t , l ' a u t e u r de l a d e u x i è m e v i c t o i r e a é r i e n n e p o u r l a F r a n c e
p e n d a n t la Premiere G u e r r e Mondiale.
L e b i l a n de l a p a r t i c i p a t i o n d e s m e m b r e s de l a M i s s i o n a é r o n a u -
t i q u e f r a n ç a i s e : 4 0 p i l o t e s et 2 0 o b s e r v a t e u r s a u x b a t a i l l e s s u r le front
r o u m a i n e n 1 9 1 6 - 1 0 1 7 e s t i n s é r é d a n s le b i l a n g é n é r a l de l ' a c t i v i t é de
l'Aéronautique r o u m a n i n s dans la Premiere Guerre Mondiale. L e s avia-
teurs français abattu 28 avions ennemis.

www.mnir.ro