Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Scoala Sanitară ”Sanity” Bacău

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire /Calificarea profesională: Sănătate şi asistență și psihopedagogică – Asistent medical de farmacie
Modulul: FARMACOLOGIE GENERALĂ
Nr. de ore/an: 60 de ore din care 36 de ore de instruire teoretica si 24 de ore de instruire practica
Nr. ore săptămână: 3
Clasa: AMF I
Profesor: SINATOVICI BIANCA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 2713/ 29.11.2007
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4760/ 26.07.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN ŞCOLAR: 2016 - 2017

Nr. Nr.
Unitatea de invatare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. Obs.
crt. ore

(0) (1) (2) (3)

1. Ramurile farmacologiei. 24 S1-S8


2. Medicamentul. Forme
medicamentoase.Clasificare şi descriere
3. Compoziţia de bază a diverselor clase
medicamentoase:
1.Noţiunile de Descrie noţiunile de
- dezinfectante şi antiseptice
farmacologie generală ( farmacologie generală (
- analgezice
forme medicamentoase, forme medicamentoase,
-substanţe cu acţiune asupra SNV, SNC
compoziţie, etc. compoziţie, etc
-Hormoni
- Vitamine
- medicaţia aparatului cardiovascular
- medicaţia sângelui
- medicaţia aparatului respirator
- medicaţia aparatului digestiv
- diuretice
- medicaţia antimicrobiană şi antiparazitară
- substanţe antitumorale şi imunosupresive
- substanţe cu acţiune metabolică
4. Produşi reprezentativi ai claselor
enumerate
5. Biodisponibilitatea 18 S9-S14
Explică noţiunile de 6. Modalităţi de absorbţie specifice fiecărei
farmacocinetică clase de medicamente
(absorbţia, metabolizarea, 7. Transportul şi distribuţia în ţesuturi a
eliminarea) medicamentelor. Transportul sub formă
2. Noţiunile de
liberă şi legată
farmacocinetică
8. Distribuţia în sânge interstiţial şi
( absorbţia, metabolizarea,
intracelular
eliminarea
9. Metabolizarea şi eliminarea
medicamentelor. Metabolizarea fiziologică şi
patologică. Metabolizarea hepatică, renală,
etc.
10. Eliminarea renală, digestivă, respiratorie,
cutanată, prin lapte matern.
3.Acţiunea, efectele şi Descrie acţiunea, efectele 11. Efectele diferitelor clase medicamentoase
mecanismele de acţiune şi mecanismele de acţiune 12. Mecanisme de acţiune ale
ale medicamentelor ale medicamentelor medicamentelor
13. Intoxicaţii medicamentoase acute
14. Intoxicaţii medicamentoase cronice
15. Dependenţa medicamentoasă
4.Reacţiile adverse şi Explică reacţiile adverse 16. Reacţii adverse medicamentoase.
incompatibilităţile şi incompatibilităţile 17. Incompatibilităţi medicamentoase.
18. Interacţiuni de ordin farmacocinetic şi
farmacodinamic
19. Farmacovigilenţa
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1.Noţiunile de farmacologie generală ( forme medicamentoase, compoziţie, etc.)


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Ramurile farmacologiei. Descrie noţiunile - observația - test de evaluare;


2. Medicamentul. Forme de farmacologie -explicația - probe orale;
medicamentoase.Clasificare şi generală ( forme - exercițiu - probe practice
descriere - problematizare - referate
medicamentoase,
3. Compoziţia de bază a - digrama VENN - proiecte
diverselor clase compoziţie, etc - rebus
medicamentoase: - studiu de caz
- dezinfectante şi antiseptice - videoproiector
- analgezice - laptop
-substanţe cu acţiune asupra - imagini
SNV, SNC - planse
-Hormoni fise de lucru
- Vitamine frontal
1. individual
- medicaţia aparatului
grupe
cardiovascular
- medicaţia sângelui
- medicaţia aparatului respirator
- medicaţia aparatului digestiv
- diuretice
- medicaţia antimicrobiană şi
antiparazitară
- substanţe antitumorale şi
imunosupresive
- substanţe cu acţiune
metabolică
4. Produşi reprezentativi ai
claselor enumerate
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 2. Noţiunile de farmacocinetică ( absorbţia, metabolizarea, eliminarea)


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

5. Biodisponibilitatea Explică noţiunile - observația - test de evaluare;


6. Modalităţi de absorbţie de farmacocinetică -explicația - probe orale;
specifice fiecărei clase de (absorbţia, - exercițiu - probe practice
medicamente - problematizare - referate
metabolizarea,
7. Transportul şi distribuţia în - digrama VENN - proiecte
ţesuturi a medicamentelor. eliminarea) - rebus
Transportul sub formă liberă şi - studiu de caz
legată - videoproiector
2. 8. Distribuţia în sânge - laptop
interstiţial şi intracelular - imagini
9. Metabolizarea şi eliminarea - planse
medicamentelor. Metabolizarea fise de lucru
fiziologică şi patologică. frontal
Metabolizarea hepatică, renală, individual
grupe
etc.
10. Eliminarea renală,
digestivă, respiratorie, cutanată,
prin lapte matern.
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 3.Acţiunea, efectele şi mecanismele de acţiune ale medicamentelor


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

- observația - test de evaluare;


-explicația - probe orale;
- exercițiu - probe practice
- problematizare - referate
- digrama VENN - proiecte
Descrie acţiunea, - rebus
11. Efectele diferitelor clase
efectele şi - studiu de caz
3. medicamentoase
mecanismele de - videoproiector
12. Mecanisme de acţiune ale
acţiune ale - laptop
medicamentelor - imagini
medicamentelor
- planse
fise de lucru
frontal
individual
grupe
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 4.Reacţiile adverse şi incompatibilităţile


NR.ORE ALOCATE:

Nr. Conţinuturi Competenţe


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. (detalieri) specifice vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

13. Intoxicaţii medicamentoase - observația - test de evaluare;


acute -explicația - probe orale;
14. Intoxicaţii medicamentoase - exercițiu - probe practice
- problematizare - referate
cronice
- digrama VENN - proiecte
15. Dependenţa
- rebus
medicamentoasă
Explică reacţiile - studiu de caz
4. 16. Reacţii adverse
adverse şi - videoproiector
medicamentoase.
incompatibilităţile - laptop
17. Incompatibilităţi - imagini
medicamentoase. - planse
18. Interacţiuni de ordin fise de lucru
farmacocinetic şi frontal
farmacodinamic individual
19. Farmacovigilenţa grupe

S-ar putea să vă placă și