Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” JIBOU
455200-Jibou, str. Garoafelor, nr.7, tel/fax: 0260/644727
E-mail: scoalablagajibou@yahoo.com

Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi al Comisiei metodice a


diriginţilor
anul şcolar 2013-2014

În anul 2013-2014, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea


activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi
programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe
cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar,
Biblioteca, factori economici etc.).

OBIECTIVE URMĂRITE
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare
permanentă;
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei
obligatorii;
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de
cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi
reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;
 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă,
pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;
 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de
integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;
 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării
standardelor calităţii procesului educaţional;
Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au
vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera
Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei
pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei,
Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui
elev) , Educaţiei ecologice etc.
Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica locală, Biblioteca
orăşenească, Cabinetul şcolar care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la
lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor.
Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor
educative, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative
activităţi desfăşurate menţionez:

Semestrul I
Nr
crt Activitatea Data Coordonator(i) Grup ţintă
1. Ziua europeană a limbilor 26.09.2013 Profesorii de limbi Elevii şcolii
moderne
2. Holocaust 09.10.2013 Achim Daniela Elevii şcolii
3. Ziua forţelor armate 25.10.2013 Achim Daniela Elevii şcolii
4. Halloween 01.11.2013 Profesorii de limba Elevii şcolii
engleză în colaborare cu
profesorul de desen
5. Ziua naţională antitutun 14.11.2013 Profesorii diriginţi Elevii şcolii
6. Săptămâna educaţiei globale 18-22.11.2013 Cadrele didactice Elevii şcolii
7. Săptămâna legumelor şi a 19-23.11.2013 Daroczi Andrei Elevii cu o situaţie
fructelor donate Ilieş Mirela Claudia materială precară
Teglaş Anton
Vale Iulia
Vereş Sanda
8. 1 Decembrie - Ziua 01.12.2013 Achim Daniela Elevii şcolii
naţională a României
9. Concert de colinde 20.12.2013 Borzan Mircea Corul şcolii
10. Manifestări specifice 15.01.2014 Profesorii de limba Elevii şcolii
aniversării poetului română
neamului, Mihai Eminescu
11. Unirea Principatelor Române 24.01.2014 Prof. Achim Daniela Elevii şcolii

Semestrul al II-lea

Nr
crt Activitatea Data Coordonator(i) Grup ţintă

1. Valentine’s day 14.02.2014 Profesorii de limba Elevii şcolii


engleză
2. Săptămâna francofoniei 20.03.2014 Profesorii de limba Elevii şcolii
franceză
3. Săptamâna „Să ştii mai 7 – 11.04.2014 Toate cadrele didactice Elevii şcolii
multe, să fii mai bun!”
5. 9 Mai – Ziua Europei 09.05.2014 Prof. Achim Daniela Elevii şcolii
6. Ziua eroilor 17.05.2014 Prof. Achim Daniela Elevii şcolii
7. 1 iunie – „Ziua copilului” 01.06.2014 Profesorii diriginti Elevii şcolii

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2013-2014 cu


un efectiv de 12 cadre didactice.

Nr. Numele şi prenumele Clasa Observaţii


crt.
1. Ilieş Mirela a V-a A
2. Hodiş Liviu a V-a B
3. Ilieş Flavius a V-a C
4. Pop Alina a VI-a A
5. Pop Ştefan a VI-a B
6. Teglaş Anton a VI-a C
7. Pop-Cozac Sorina a VII-a A
8. Borzan Mircea a VII-a B
9. Chira Liana a VII-a C
10. Cozac Emil a VIII-a A
11. Daroczi Andrei a VIII-a B
12. Achim Daniela a VIII-a C
În anul şcolar 2013-2014, profesorii diriginţi din Şcoala gimnaziala „Lucian Blaga”
Jibou au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile
consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în
care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate
de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în
Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare.
Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut loc
şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală în datele:07.10.2013 (semestrul I) şi 23.01.2014
(semestrul al II-lea). În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre regulamentul de
ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de amenajare şi dotare al şcolii, cât şi despre
activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional pentru părinţi, care
au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte a planificat riguros
activităţile extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi manageriat.
În cadrul comisiei s-a susţinut o lecţie demostrativa de către doamna profesor Pop
Alina la disciplina Consiliere şi Orientare, la clasa a VI-a A cu tema „Vreau sau... trebuie să
învăţ” şi domnul profesor Cozac Emil a prezentat referatul cu tema”Motivaţia învăţării”.
Activităţile metodice au constat în: prezentarea de referate, dezbateri, mese rotunde pe teme
educaţionale şi activităţi metodice cu scop informativ.

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR


3.Activitatea Consiliului Elevilor
În anul şcolar 2013-2014, Consiliul elevilor s-a întrunit din două în două săptămâni, marţi
începând cu orele 11:00. În general au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. În cadrul
CONSILIULUI ELEVILOR, am desfăşurat împreună cu elevii următoarele dezbateri, mese
rotunde, activităţi cu scop informativ, vizând formarea personalităţii elevilor pe multiple planuri:
Semestrul I
Nr. Denumirea activităţii Cine răspunde Perioada Observaţii
crt.
1. Constituirea Consiliului Cadrul didactic Septembrie
elevilor coordonator
a) Cunoaşterea reciprocă a
membrilor Consiliului şi
identificarea calităţilor
elevilor ce vor fi aleşi în
Biroul de conducere;
b) Alegerea preşedintelui,
vicepreşedintelui şi
secretarului prin vot
democratic;
2.  Elaborarea Biroul de Octombrie
Regulamentului propriu conducere al CE
de funcţionare
 Identificarea nevoilor Cadrul didactic
elevilor,disfuncţionalităţi- coordonator:
lor din şcoală în vederea
elaborării programului de
activităţi.
 Realizarea programului
de activităţi.
3. Sunt om …deci am drepturi! Biroul de Noiembrie
-organizarea unei campanii pentru conducere
cunoaşterea drepturilor copilului Cadrul didactic
coordonator
4. Sărbătorile creştine la români! Biroul de Decembrie
- acţiune de ajutorare a conducere
elevilor/ bătrânilor (din
căminul de bătrâni) cu Cadrul didactic
situaţie materială precară coordonator
5. Să fim corecţi … să fiţi corecţi ! Biroul de Ianuarie
-Identificarea practicilor conducere
nedemocratice prezente în şcoală Cadrul didactic
-Combaterea coordonator
-Mediatizarea lor.
Semestrul al II-lea
Nr. crt. Denumirea activităţii Cine răspunde Termen Observaţii

1. Prevenirea consumului de Biroul CE Februarie


alcool, tutun şi droguri
-masă rotundă;
- invitat medic specialist
-VIP ( vigilent, independent,
puternic) Campanie antialcool
2. Prevenirea traficului cu Cadrul didactic Martie
minori coordonator
- dezbatere;
- vizionarea unui material Biroul CE
video
- invitat din cadrul
Direcţiei Generale a
Poliţiei
3. Cea mai frumoasă clasă ! Membrii Aprilie
- concurs între colectivele de Consiliului
elevi ale şcolii elevilor
Biroul CE
4. Medierea conflictelor şi Biroul CE Mai
abaterilor disciplinare grave Cadrul didactic
-studiu de caz coordonator
5. Codul bunelor maniere Biroul CE Iunie
-campanie antihuliganism, Cadrul didactic
pentru păstrarea şi protejarea coordonator
bunurilor şcolii, ale societăţii.
Bilanţ asupra activităţilor
desfăşurate pe parcursul anului
şcolar.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- majoritatea cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de
vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe
competenţe şi calitate
- certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
- colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ;
- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ;

PUNCTE SLABE:
- slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;
- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;
- starea materială precară a multor familii ;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extraşcolare
OPORTUNITĂŢI:
- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a
se implica în viaţa şcolii ;
- posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ;
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de
universităţi;
- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi
orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor;

AMENINŢĂRI:
- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;
- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;
- impactul nefast al mass-mediei ;
- slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;
- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
- scăderea numărului de elevi
- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice

NEVOI IDENTIFICATE :
- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor
de formare pe termen scurt, mediu şi lung ;
- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări
active/conştiente la viaţa şcolii;
- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale
- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care
să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.

Întocmit,
Prof. Ilieş Mirela-Claudia