Sunteți pe pagina 1din 67

Capitolul V.

SISTEMUL DE INDICATORI
DE PERFORMANŢĂ DE MEDIU
Metodologia de realizare a sistemului de indicatori
de performanţă de mediu
Performanţa managementului calităţii mediului reprezintă
efectele pozitive aşteptate sau dorite obţinute în condiţiile unor
efecte negative minime, a unor eforturi (cheltuieli) minime în
raport cu factorul timp.
Viteza de reacţie a unui sistem la factorii disfuncţionali depinde de:
Ø abordarea problemelor de protecţia mediului la nivelul conducerii;
Ø conexiunile sistemului de conducere în domeniul protecţiei
mediului care va reacţiona rapid sau nu;
Ø timpul necesar pentru elaborarea de către conducere a deciziei
de rezolvare a problemei de mediu în studiu;
Ø durata comunicării deciziei şi aplicării ei în practică.
Influenţa directă a masurilor de protecţia mediului asupra reacţiei la
disfuncţionalităţi a sistemului întreprindere, indică necesitatea determinării
performanţei managementului calitatii mediului.
Performanţa managementului calitatii mediului constă în performanţa
elementelor sale componente: informaţii privind poluarea produsa de catre
firmă,normele şi reglementarile naţionale şi internaţionale în domeniu,
tehnici şi metode de monitorizare şi evaluare a impactului de mediu, decizii,
personal implicat în monitorizareşi implementarea acestor decizii. Aceste
elemente determină performanţa informaţională şi performanţa funcţională a
managementului calitatii mediului.
În acelaşi context performanţa informaţională determină în mod
nemijlocit performanţa funcţională.
Fiecare tip de performanţă, la rândul său reprezintă rezultatul unor
acţiuni a căror performanţă este cuantificabilă sau necuantificabilă.

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


PERFORMANTA MCM
Informaţii Tehnici Personal
şi Decizii MCM
metode

Performanta metodelor şi tehnicilor Performanta


de culegere inf (P1) deciziilor de Performanţa aplicăriii
mediu (P15) Decizilor de mediu
Performanţa
(P15)
culegerii inf. (P2)
Performanţa personalului
Performanţa aparaturii de MCM (P14)
monitorizare (P3)
Performanta metodelor şi
tehnicilor de
Performan] implementare
Performanţa Performanţa a decizii de mediu(P13)
sistemului de Funcţională
a MCM Performanţa instrumentelor
Informare manageri Informaţiona
de implementare
Calitatea(Pinformaţ iilor lă
4)
decizii( de mediu(P12)
disponibile (P5)
Performanta
rapoartelor de
Performanţa managerilor mediu( P11)
în prelucrarea inf.
Performanta
disponibile (P6)
planificarii
Caracterul unitar imbunatatirii
al MCM(P8) mediului(P )
Performanta
activitatii
organizatiei (P17)

Fig.nr.5. 1: Structura performanţei MCM

O organizaţie care are un sistem de management de mediu ar trebui


să-şi evalueze performanţa de mediu în funcţie de politica, obiectivele,
ţintele de mediu şi alte criterii de performanţă de mediu.

Obiective pentru asigurarea performanţei MCM


Conform Standardului ISO 14001:
“Organizaţia trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină obiective
şi ţinte documentare, la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul
organizaţiei.

53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Obiectivele şi ţintele trebuie să fie măsurabile, acolo unde este posibil,
şi în conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de
prevenire a pouării, cu cerinţele legale, cu alte verinţe aplicabile la care
organizaţia subscrie şi cu îmbunătăţirea continuă. Cu ocazia stabilirii şi
analizării obiectivelor şi a ţintelor de mediu, o organizaţie trebuie să se ia în
considerare cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia subscrie şi
aspectele de mediu semnificative. De asemenea organizaţia trebuie să ia
în considerare opţiunile sale tehnologice şi cerinţele sale financiare,
operaţionale şi de afaceri, precum şi punctele de vedere ale părţilor
interesate.
Pentru indeplinirea obiectivelor şi a ţintelor, organizaţia trebuie să
stabilească, să implementeze şi să menţină un program (programe).”

Organizaţiile vor identifica următoarele tipuri de obiective:


• Obiective generale (cuantificabile şi necuantificabile)
• Obiective specifice (cuantificabile şi necuantificabile)

Criteriile de performanţă ale MCM

Performanţa MCM poate fi apreciată din două puncte de vedere,


tehnico- economic şi de mediu ceea ce a determinat o structurare a
criteriilor de performanţă pe cele două direcţii.
Criteriile tehnico-economice ale performanţei MCM vizează
următoarele aspecte:
1. performanta tehnică a echipamentelor şi tehnologiilor
2. cheltuieli minime pentru protecţia mediului
3. pierderilor minime (timp, bani, muncă etc.),
4. utilizarea raţională şi eficientă a metodelor, tehnicilor, procedurilor
de protecţia mediului
5. utilitatea maximă a deciziilor în raport cu necesităţile decizionale
prestabilite.

Criteriile de mediu de performanţă a MCM vizează aspectele


următoare:
1. politicile de mediu
2. aspectele de mediu pentru determinarea impactului semnificativ
asupra mediului
3. cerinţe
4. priorităţi, obiective şi ţinte de mediu
5. programe şi planuri pentru implementarea politicilor, obiectivelor şi
ţintelor de mediu
54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


6. posibilităţile de adaptare la schimbări.

Indicatorii de mediu

Indicatorii nu pot fi consideraţi ca fiind necesari sau adecvaţi pentru


toate organizaţiile. Având în vedere diversitatea organizaţiilor, chiar a celor
din domeniul textil, a politicilor, obiectivelor şi structurilor acestora, se
recomandă ca fiecare organizaţie să-şi aleagă indicatorii care sunt
recunoscuţi ca importanţi pentru realizarea criteriilor sale de performanţă de
mediu.
Un indicator de eficienţă îşi justifică existenţa numai dacă posedă o
capacitate informaţională suficient de mare, întregind cunoaşterea realizată
cu sprijinul altor indicatori.
Indicatorii de performanţă trebuie să respecte o serie de cerinţe
generale, după cum urmează:
§ indicatorii trebuie să se coreleze cu dimensiunile fenomenului sau
procesului abordat;
§ conţinutul informaţional al unui indicator este necesar să fie cât mai
bogat încât să contribuie la creşterea cunoaşterii;
§ fiecare indicator sau grup de indicatori să îndeplinească o funcţie de
cunoaştere specifică;
§ un indicator prezintă trei trăsături esenţiale;
o formă numerică de exprimare, fiind rezultatul unui proces de
cuantificare sau determinare;
o conţinut real, fiind expresia unui fenomen sau proces concret;
o caracter aproximativ, precizia indicatorului depinzând de o
serie de factori;
§ indicatorul să asigure prin conţinutul său un transfer permanent de
informaţii;
§ să-şi modifice cu uşurinţă valoarea la orice modificare a dimensiunilor
eficienţei;
§ indicatorii să fie cât mai precişi şi uşor cuantificabili pentru ca
realizarea sau nerealizarea lor să poată fi determinată fără
ambiguitate;
§ efortul depus pentru urmărirea şi calcularea unui indicator să fie
compensat de creşterea gradului de cunoaştere.

Scurte definiţii

55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ISO 14031 defineşte INDICATORUL AL PERFORMANŢEI DE MEDIU (
EPI) ca fiind acea “expresie specifică ce furnizează informaţii despre
performanţa de mediu a organizaţiei”.
INDICATORUL DE PERFORMANŢĂ A MANAGEMENTULUI (MPI)
reprezintă un indicator al performanţei de mediu care furnizează informaţii
privind eforturile managementului de a influenţa performanţa de mediu a
organizaţiei
INDICATORUL DE PERFORMANŢÃ OPERAŢIONAL (OPI) reprezintă un
indicator al performanţei de mediu care oferă informaţii privind performanţa
de mediu a activităţilor organizaţiei.
In standardul SRO 140031 sunt propuse 3 categorii mari de indicatori
după cum urmează:
1. indicatori de performanţă a managementului
Eforturile managementului de a îmbunătăţi performanţa de mediu pot
include implementarea politicilor şi a programelor de mediu, conformitatea
cu cerinţele sau aşteptările, performanţa financiară şi relaţiile cu
comunitatea. În funcţie de aspectele de mediu semnificative ale organizaţiei
şi de criteriile de performanţă de mediu managerii pot alege, sau nu, unii
indicatori din următorii.
• Implementarea politicilor şi a programelor
• Conformitate
• Performanţă financiară
• Relaţii cu comunitatea

2. indicatori de performanţă operaţionali


Activităţile unei organizaţii pot fi grupate în mod logic, pe baza
intrărilor şi ieşirilor din utilităţile fizice şi echipamentele organizaţiei.
Activităţile organizaţiei includ de asemenea utilităţile fizice şi echipamentele
organizaţiei precum şi aprovizionarea de la şi livrarea la acestea. Indicatorii
de performanţă operaţionali fac referire la următoarele aspecte:
• Materiale
• Energie
• Servicii care sprijină activităţile organizaţiei
• Utilităţi fizice şi echipamente
• Furnizare şi livrare
• Produse
• Servicii furnizate de organizaţie
• Deşeuri
• Emisii
56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


3. indicatori de stare a mediului
Reprezintă frecvent atribuţia agenţiilor guvernamentale locale,
regionale, naţionale sau internaţionale, a organizaţiilor neguvernamentale şi
instituţiilor ştiinţifice şi de cercetare, mai degrabă decât a unei organizaţii
individuale. Indicatorii de stare a mediului fac referire la următoarele
aspecte:
• Aer
• Apă
• Sol
• Flora
• Fauna
• Populaţia umană
• Estetică, patrimoniu şi cultură
Analiza tipurilor reglementate de indicatori, relevă urmatoarele:
• Sunt indicatori cu caracter general;
• Ating toate aspectele de mediu ce ar trebui sa constituie obiective ale
managementului integrat de mediu, fara a stabili o prioritate a lor in
raport cu caracteristicile organizaţiei;
• Sunt dificil de cuantificat, fara o identificare prealabila a tipurilor de
poluatori si a valorilor lor admisibile, precum si cunoasterea
metodelor si instrumentelor de măsurare;
• Nu cuprind indicaţii metodologice privind selecţia indicatorilor;
• Nu sunt cunoscuti in aceasta forma organizată la nivelul firmelor
româneşti.

Determinarea sistemului de indicatori de performanţă de mediu


pentru o firmă constă în caracterizarea şi evaluarea elementelor de
structură ale performanţei MCM, repartizate pe cele două grupe de
performanţă.
Pentru stabilirea sistemului de indicatori ai performanţei MCM
propunem parcurgerea următoarelor etape:

57

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Stabilirea obiectivelor şi ţintelor
de mediu ale organizaţiei

Identificare corespondenţă

Identificare indicatori de MCM

Concretizare indicatori

Stabilire criterii de selecţie


indicatori

Selecţie indicatori

Constituirea sistemului de
indicatori MCM

Figura 5.2: Metodologia constituirii sistemului de indicatori MCM

58

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


1. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu ale organizaţiei

In stabilirea obiectivelor pentru asigurarea performanţei MCM


managerii unei firme trebuie să ţina cont de urmatoarele elemente ce
caracterizează activitatea acesteia, si anume:
§ întreaga sa gamă de activităţi, produse şi servicii;
§ structura sa organizatorică;
§ strategia sa globală de afaceri;
§ politica sa de mediu;
§ informaţiile necesare pentru respectarea cerinţelor legale şi a
altor cerinţe;
§ acordurile internaţionale de mediu relevante;
§ beneficiile şi costurile de mediu;
§ informaţiile necesare pentru analiza efectelor financiare
referitoare la performanţa de mediu;
§ nevoia de informaţii consecvente referitoare la performanţa sa de
mediu de la un an la altul;
§ informaţii despre starea de mediu locală, regională, naţională sau
globală;
§ -factori culturali şi sociali.

3. Identificare corespondenţă performanţe-obiective, ţinte

Corespondenţa performanţe-obiective, ţinte se va realiza urmărind


aspectele:
§ relevanţa corespondenţei;
§ posibilităţi realizare corespondenţă performanţe- obiective în
termeni reali;
§ conştientizarea la nivelul managementului firmei a acestor
corespondenţe;
§ resursele necesare pentru realizarea corespondenţei etc.

4. Identificare şi concretizare indicatori de MCM

Conform recomandărilor standardului ISO 14031 se pot identifica


următoarele tipuri de indicatori pentru MCM:

Tabel 5.1: Indicatori de performanţă MCM

59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


INDICATORII DE PERFORMANTA A MANAGEMENTULUI
Ø numărul de obiective şi ţinte realizate;
Ø numărul de unităţilor organizatorice care realizează
obiectivele şi ţintele de mediu;
Ø gradul de implementare a codurilor specificate în
activitatea de management sau practicile de operare;
Ø numărul de iniţiative implementate privind prevenirea
poluării ;
Ø numărul de nivele de management cu responsabilităţi
specifice de mediu;
Ø numărul de angajaţi care au incluse în fişa postului
responsabilităţi de mediu;
Ø numărul de angajaţi care participă la programele de
mediu (de exemplu : iniţiative de propuneri, de
reciclare, curăţare, şi altele);
Ø numărul de angajaţi instruiţi faţă de cei care necesită
instruire;
Ø numărul de persoane instruite cu contract de muncă;
Ø nivelurile de cunoştinţe obţinute prin instruirea
participanţilor;
Ø numărul de sugestii de îmbunătăţire a mediului
provenite de la angajaţi;
Ø rezultatele verificărilor cunoştintelor angajaţilor
Implementarea politicilor referitoare la aspectele de mediu ale organizaţiei;
şi a programelor Ø numărul de furnizori şi contractanţi chestionaţi despre
aspectele de mediu;
Ø numărul de furnizori de servicii cu contract care au un
sistem de management de mediu implementat sau
certificat;
Ø numărul de produse care au planuri explicite de
“urmărire a produsului”;
Ø numărul de produse proiectate pentru dezasamblare,
reciclare sau reutilizare;
Ø numărul de produse cu instrucţiuni privind utilizarea şi
depozitarea după retragerea din uz a acestora având în
vedere siguranţa mediului.

60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø gradul de conformitate al furnizorilor de servicii cu
cerinţele şi aşteptările specificate de organizaţie în
contracte;
Ø timpul necesar răspunsului sau corectării incidentelor de
mediu;
Ø numărul de acţiuni corective identificate care au fost
rezolvate sau care nu au fost nerezolvate;
Ø numărul de acţiuni sau costurile referitoare la amenzi şi
penalităţi;
Ø numărul şi frecvenţa activităţilor specifice (de exemplu,
Conformitate audituri);
Ø numărul de audituri finalizate faţă de cele planificate;
Ø numărul de constatări de audit pe o perioadă;
Ø frecvenţa analizelor procedurilor operaţionale;
Ø numărul de exerciţii pentru situaţii de urgenţă
efectuate;
Ø procentul referitor la pregătirea de urgenţă şi exerciţiile
de răspuns care demonstrează promptitudinea
planificată.
Ø gradul de conformitate cu reglementările;

Ø costurile (operaţionale şi de capital) care sunt asociate


aspectelor de mediu ale produsului sau procesului;
Ø reinvestirea unei părţi a venitului pentru proiectele de
îmbunătăţire a mediului;
Ø economiile realizate prin reducerea utilizării resurselor,
prevenirea poluării sau reciclarea deşeurilor;
Ø beneficiul din vânzările unui produs nou, sau a unui
Performanţă financiară produs secundar, proiectat să îndeplinească
performanţa sau obiectivele de mediu;
Ø fondurile de cercetare şi dezvoltare utilizate în
proiectele cu semnificaţie de mediu;
Ø răspunderea juridică referitoare la mediu care poate
avea un impact material asupra situaţiei financiare a
organizaţiei.

61

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø numărul de anchete sau comentarii privind problemele
referitoare la mediu;
Ø numărul de rapoarte de presă privind performanţa de
mediu a organizaţiei;
Ø numărul de programe de mediu sau materiale
educaţionale destinate comunităţii;
Ø resursele aplicate pentru a sprijini programele de mediu
ale comunităţii;
Relaţii cu comunitatea Ø numărul de amplasamente pentru care s-au realizat
rapoarte de mediu;
Ø numărul de teritorii cu programe de protecţie ecologică;
Ø progresul privind activităţile locale de remediere;
Ø numărul de iniţiative locale de curăţare sau reciclare,
sponsorizate sau auto-implementate;
Ø aprecieri favorabile rezultate din supravegherile
comunităţii.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ OPERAŢIONALI


Ø cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de produs;
Ø cantitatea de materiale prelucrate, reciclate sau
reutilizate folosite;
Ø cantitatea de materiale de ambalare evacuate sau
reutilizate pe unitatea de produs;
Ø cantitatea de materiale auxiliare reciclate sau
Materiale reutilizate;
Ø cantitatea de materii prime reutilizate în procesul de
producţie;
Ø cantitatea de apă pe unitatea de produs;
Ø cantitatea de apă reutilizată;
Ø cantitatea de materiale periculoase utilizate în procesul
de producţie
Ø cantitatea de energie utilizată pe an sau pe unitatea de
produs;
Ø cantitatea de energie utilizată pe serviciu sau client;
Ø cantitatea din fiecare tip de energie utilizată;
Energie Ø cantitatea de energie generată de produsele secundare
sau de fluxurile procesului;
Ø cantitatea de energie pe care o economisesc unităţile
prin programele de conservare a energiei.

Ø cantitatea de materiale periculoase utilizate de furnizorii


de servicii contractate ;
Ø cantitatea de agenţi de curăţare utilizaţi de furnizorii de
Servicii care sprijină servicii contractate;
activităţile organizaţiei Ø cantitatea de materiale reciclabile şi reutilizabile folosite
de furnizorii de servicii contractate;
Ø cantitatea sau tipul de deşeuri generate de furnizorii de
servicii contractate.

62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø numărul de echipamente cu părţi proiectate pentru fi
uşor dezasamblate, reciclate şi reutilizate;
Ø numărul de ore de funcţionare pe an pentru un anumit
echipament;
Ø numărul de situaţii de urgenţă (de exemplu, explozii)
sau activităţi care nu sunt uzuale (de exemplu ,
închideri ) pe an;
Ø suprafaţa totală de teren utilizată în scopuri de
Utilităţi fizice şi producţie;
echipamente Ø suprafaţa de teren utilizată pentru a produce o unitate
de energie;
Ø consumul mediu de combustibil al parcului de
autovehicule;
Ø numărul de autovehicule din dotare prevăzute cu
tehnologie de reducere a poluării;
Ø numărul de ore de mentenanţă preventivă a
echipamentului pe an.

Ø consumul mediu de combustibil al parcului de


autovehicule;
Ø numărul de livrări de produse pe tip de transport pe zi;
Ø numărul de autovehicule din dotare prevăzute cu
Furnizare şi livrare tehnologie de reducere a poluării;
Ø numărul de călătorii de afaceri economisite prin alte
mijloace de comunicaţie;
Ø numărul de călătorii de afaceri care s-au efectuat pe tip
de transport
Ø numărul de produse cu nivel de periculozitate scăzut
introduse pe piaţă;
Ø numărul de produse care pot fi reutilizate sau reciclate;
Ø procentul din conţinutul unui produs care poate fi
reutilizat sau reciclat;
Ø numărul de produse cu defecte;
Ø numărul de unităţi de produse secundare generate pe
Produse unitatea de produs;
Ø numarul de unităţi de energie consumate în timpul
utilizării produsului;
Ø durata utilizării unui produs;
Ø numărul de produse cu instrucţiuni privind utilizarea şi
depozitarea după retragerea din uz sigure din punct de
vedere al mediului.

63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø cantitatea de agent de curăţare utilizată pe metru
pătrat (pentru o organizaţie prestatoare de servicii de
curăţare);
Ø cantitatea de combustibil consumat (pentru o
organizaţie al cărui serviciu furnizat este transportul);
Ø cantitatea de licenţe vândute pentru îmbunătăţirea
Servicii furnizate de proceselor (pentru o organizaţie care furnizează licenţe
organizaţie de tehnologii);
Ø numărul de incidente de risc privind creditele referitoare
la mediu sau insolvabilităţi (pentru o organizaţie
furnizoare de servicii financiare);
Ø cantitatea de materiale utilizate pe durata asistenţei
tehnice post-vânzare.

Ø cantitea de deşeuri pe an sau pe unitatea de produs;


Ø cantitatea de deşeuri periculoase, reciclabile sau
reutilizabile produse pe an;
Ø cantiatea totală de deşeuri;
Ø cantitatea de deşeuri depozitate pe amplasamentul
organizaţiei;
Deşeuri Ø cantitatea de deşeuri controlată prin autorizaţii de
mediu;
Ø cantitatea de deşeuri transformată în material
reutilizabil pe an;
Ø cantitatea de deşeuri periculoase eliminată prin
înlocuirea materialelor.

Emisii Ø cantitatea de emisii specifice pe an;


Ø cantitatea de emisii specifice pe unitatea de produs;
Ø cantitatea de energie reziduală eliberată în aer;
Ø cantitatea de emisii în aer cu potenţial de distrugere a
ozonului;
Ø cantitatea de emisii în aer cu potenţial de modificare a
climei la nivel global.
Ø cantitatea de material specific evacuată pe an;
Ø cantitatea de material specific deversată în apă pe
unitatea de produs;
Ø cantitatea de energie reziduală eliberată în apă;
Ø cantitatea de material aruncată pe terenuri pe unitatea
de produs;
Ø cantitatea de efluent rezultat pe serviciu sau client
Ø zgomotul măsurat într-un anumit amplasament;
Ø cantitatea de radiaţii eliberate;
Ø cantitatea de căldură, vibraţii sau lumină emisă.

INDICATORI DE STARE A MEDIULUI

64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø concentraţia unui anumit poluant în aer înconjunrător,
în zonele alese pentru monitorizare;
Ø temperatura mediului în zonele aflate la o distanţă
specificată de utilităţile organizaţiei;
Ø nivelurile de opacitate în amontele şi avalul utilităţilor
organizaţiei;
Aer
Ø frecvenţa ceţurilor fotochimice într-o anumită zonă;
Ø nivelurile medii de zgomot măsurate în perimetrul
utilităţiilor organizaţiei;
Ø mirosul măsurat la o distanţă specificată de utilităţile
organizaţiei.

Ø concentraţia unui anumit poluant în apele subterane


sau de suprafaţă;
Ø turbiditatea măsurată într-un curs adiacent utilităţilor
sale, în amonte şi aval de punctul de deversare a apelor
uzate;
Apă Ø oxigenul dizolvat în receptor;
Ø temperatura apei într-un curs de apă de suprafaţă
adiacent utilităţilor organizaţiei;
Ø modificarea nivelului apelor subterane;
Ø numărul de bacterii coliforme pe litrul de apă.

Ø concentraţia unui poluant specific în orizonturile de la


suprafaţa solului în anumite zone din apropierea utilităţii
organizaţiei;
Ø concentraţia de nutrienţi selectaţi din solurile adiacente
utilităţii organizaţiei;
Ø refacerea terenului într-o anumită zonă;
Sol Ø suprafaţa de teren destinată agriculturii, turismului sau
inundabilă dintr-o anumită zonă;
Ø suprafaţa pavată şi cea nefertilă dintr-o anumită zonă;
Ø suprafeţele protejate dintr-o anumită zonă;
Ø măsura eroziunii solului de suprafaţă dintr-o anumită
zonă.

65

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø concentraţia unui poluant specific în ţesuturile unei
anumite specii de plante care se află în zona locală sau
regională;
Ø productivitatea recoltei în timp pe terenurile din zona
învecinată;
Ø populaţia dintr-o anumită specie de plante pe o anumită
distanţă faţă de utilităţile organizaţiei;
Ø numărul total de specii ale florei într-o zonă locală
definită;
Flora
Ø numărul şi varietatea speciilor de plante cultivate într-o
zonă locală definită;
Ø măsurări specifice ale calităţii habitatului pentru speciile
specifice din zona locală definită;
Ø măsurări specifice ale cantităţii de vegetaţie dintr-o
zonă locală definită;
Ø măsurări specifice ale calităţii vegetaţiei dintr-o zonă
locală.

Ø concentraţia unui poluant specific în ţesuturile unei


anumite specii de animale care se găseşte în zona
locală sau regională;
Ø populaţia unei anumite specii de animale la o distanţă
Fauna definită de utilitatea organizaţiei;
Ø măsurări specifice ale calităţii habitatului pentru
anumite specii din zona locală;
Ø numărul total de specii din fauna dintr-o zonă locală.

Ø speranţa de viaţă pentru anumite populaţii;


Ø incidenţa bolilor specifice, în principal printre populaţiile
sensibile, din studiile epidemiologice efectuate în zona
locală sau regională;
Ø rata de creştere a populaţiei în zona locală sau
Populaţia umană
regională;
Ø densitatea populaţiei în zona locală sau regională;
Ø nivelurile de plumb în sânge pentru populaţia din zona
locală.

Ø indicator pentru caracterizarea stării de sensibilitate a


structurilor;
Ø indicator pentru caracterizarea stării locurilor
Estetică, patrimoniu şi considerate protejate din vecinătatea utilităţii
cultură organizaţiei;
Ø gradul de integritate a suprafeţei clădirilor istorice din
zona locală.

5. Stabilirea criteriilor de selecţie

66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Pentru selecţia indicatorilor MCM au fost stabilite două categorii de
criterii, după cum urmează:
• Criterii generale stabilite sunt următoarele:
• aprecierea corectă a performanţei;
• aprecierea directă a performanţei;
• aprecierea facilă a performanţei;
• aprecierea relevantă a performanţei.
• Criterii specifice firmei
• relevanţă indicator pentru activitatea firmei
• disponibilitate resurse organizaţie pentru monitorizare
indicator
• disponibilitate managerială in evaluarea impactului
indicatorului asupra activităţii firmei
• posibilităţile de informare rapidă asupra evoluţiei
indicatorului

6. Selecţia indicatorilor, constituirea sistemului de indicatori MCM

Stabilirea metodologiei de selecţie a indicatorilor

Metodologia de selecţie consta in evaluarea fiecărui indicator pe o


scară de la 1-10 a fiecărui indicator şi ierarhizarea lor după punctajul
obţinut.
Scara finală de evaluare va fi conform următoarelor valori:
• Indicatori foarte importanţi 80-75 puncte
• Indicatori importanţi 75-65 puncte
• Indicatori de importanţă medie 65-55 puncte
• Indicatori de importanţă redusă 55-40 puncte
• Indicatori de importanţă foarte redusă 40-30 puncte
• Indicatori neimportanţi sub 30 puncte.

Proiectarea tabloului de bord cu integrarea indicatorilor de


mediu

Tabloul de bord este un instrument eficient de informare a


managerilor de pe diferite niveluri ierarhice din cadrul unei firme.
Tabloul de bord reprezintă ansamblul celor mai semnificative
informatii privind desfasurarea activitatii unei organizatii sau unui sector al

67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


acesteia, prezentate zilnic conducerii intr-o forma précis stabilita si
constanta, corespunzator unei nevoi de informare bine determinate.
Tabloul de bord are urmatoarele caracteristici principale:
• Prezinta intr-o forma sistematica cele mai semnificative informatii privind
desfasurarea, factorii de influenta si rezultatele partiale sau finale ale
activitatii organizatiei, sectoarelor sau compartimentelor
acesteia,furnizand elemente pentru luarea deciziilor;
• Imbina in proportii determinate de specificul activitatii, informatiile
privind activitatea curenta cu informatiile statistice si cu cele
previzionate;
• Evidentiaza existenta unor abateri de la planuri si programe, si evolutia
nedorita a unor fenomene in cadrul organizatiei;
• Ofera elemente de referinta pentru conturarea unor solutii de remediere
si a unor masuri de perspectiva;
• Are o forma nenormalizata, stabilita in functie de specificul activitatii
urmarite, de nevoile si modul de informare a conducatorului caruia ii este
destinat
Cerintele de baza pe care trebuie sa le satisfaca continutul si forma
tabloului de bord sunt:
• Sa se refere in mod echilibrat la toate functiunile organizatiei sau
activitatii domeniului implicat
• Sa contina informatii cu un nivel superior de prelucrare si
prezentate intr-o forma cat mai accesibila;
• Sa asigure formarea unei viziuni de ansamblu cu privire la
functionarea organizatiei, activitatii sau compartimentului
respectiv si sa simplifice obtinerea unor concluzii;
• Sa fie prezentat cu regularitate conducerii;
• Informatiile cuprinse in tabloul de bord pot fi prezentate sub
forma de tabele de valori, grafice, fise combinate(tabele de
valori+grafice), listele de abateri, liste de indici.
Din studiul literaturii de specialitate, a soft-urilor de diferite niveluri
de complexitate, precum si din experienţa firmelor s-a constatat o lipsa de
informare sub forma sintetica, a managerilor in domeniul mediului specific
firmei.
Având in vedere aceste aspecte si faptul ca am abordat problema
indicatorilor de mediu, apare pregnant necesitatea implementării in cadrul
soft-ului firmei a tabloului de bord cu integrarea indicatorilor de mediu.
Avantajele unui tablou de bord sunt următoarele:
• Posibilitatea definirii de indicatori, previziuni ale evoluţiei acestora;
• Consultarea operativă a indicatorilor;

68

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Analiza indicatorilor economico-financiari si de mediu;
• Bilanţ, formularistică de raportare;
• Bugete, fundamentări bugete;
• Topuri vânzări, cumpărări;
• Analize stocuri;
• Reprezentări grafice.

Fig.nr.5.3. Tabloul de bord concept integrat de mediu

Etape de proiectare a tabloului de bord cu integrarea indicatorilor


de mediu

Proiectarea tabloului de bord integrat de mediu a urmărit ca structura


si mod de abordare etape care pot constitui metodologia de proiectare a
tablourilor de bord pentru diferite categorii de manageri

69

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Identificarea
problemelor de
mediu ale firmei

Organigrama si identificarea responsabilităţilor de


mediu corespunzătoare departamentelor componente
ale structurii organizationale (Organigrama generala;
Organigramele pe departamente)

Stabilirea deciziilor de mediu/compartimentele


componente ale structurii organizationale

Identificare corelaţie decizii


de mediu-indicatorii de
mediu - centru de decizie

Stabilirea structurii si a machetei


tabloului de bord integrat de
mediu/departamente

Întocmirea diagramei de
relaţii de mediu pentru
fiecare departament al
structurii organizaţionale
Fig.nr.5.4 Etapele proiectării tabloului de bord integrat de mediu

70
Figura 5: Metodologia de proiectare a unui tablou de bord integrat de mediu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Sistemul de indicatori de performanta de
mediu
Studiu de caz pentru firma TEXRO
Studiul de caz realizat pentru exemplificarea aplicării şi validării
metodologiei propuse pentru stabilirea sistemului de indicatori performanţă
de mediu este centrat pe o firmă din domeniul textil din Moldova, cu o
experienţă de peste 30 de ani in domeniul său de activitate.
Texro este o firmă cu capital integral privat din 2004, care s-a înfiinţat prin
preluarea integrala a patrimoniului unei mari întreprinderi de stat.
Obiectul de activitate initial al firmei este producerea tricotajelor,
comercializarea en gros, comercializarea en detail, serviciul pentru terti in
domeniul mecano-energetic, import-export in domeniul tricotajelor si
tesaturilor (tabelul 5.2).

Tabel 5.2: Gamele de produse obţinute la nivelul fiecărei secţii

Nr.
Secţia Gamă produs
crt.
Semifabricate:
1 Tricotat • tricoturi
• 2feţe de masă şi mileuri
Produse finite:
• tricot caşerat pentru
tapiţerie auto
• perdele Jacquard
electronic
2 Finisaj • perdele Mayer
• dantele
• feţe de masă şi mileuri
Semifabricate:
• tricoturi
• dantele
Produse finite:
• articole lenjerie femei
3 Confecţii
• articole sport
• articole carnaval

71

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Obiectivele firmei - obiective şi ţinte specifice de mediu

Obiectivele strategice ale firmei sunt:

Ţinând cont de complexitatea activităţilor pe care le desfăşurăm,


firma va urmări în 2005 următoarele direcţii strategice de acţiune:
• Reorganizarea activităţii pe centre de profit, cu următoarele
caracteristici de bază:
o desfăşoară un singur tip de activitate sau activităţi înrudite,
care pot fi
o planificate separat de restul activităţilor companiei;
o sunt coordonate de un manager care răspunde de
planificarea strategică şi
o realizarea profiturilor unităţii şi controlează majoritatea
factorilor de care
o depinde profitul.
• Redimensionarea personalului în vederea rentabilizării activităţii
firmei;
• Achiziţionarea de utilaje performante, implementarea noilor
tehnologii şi instruirea corespunzătoare a personalului;
• Îmbunătăţirea produselor tradiţionale ale companiei şi dezvoltarea de
produse noi, cu profitabilitate crescută. Pe această direcţie se va
urmări:
o dezvoltarea produsului husă auto, promovarea şi distribuirea
acestuia prin mijloace care să asigure competitivitatea
acestuia;
o dezvoltarea articolelor sport, cu îmbunătăţirea tricotului şi a
designului, urmărind tendinţele modei;
o introducerea în portofoliul de produse a articolelor de lenjerie
şi îmbrăcăminte exterioară din tricoturi elasticizate;
o studierea posibilităţilor de dezvoltare a segmentului
tricoturilor tehnice destinate construcţiilor de drumuri şi
poduri;
o crearea şi omologarea mărcilor de produs pe tipuri de
produse – lenjerie,
o articole sport;
o îmbunătăţirea modului de ambalare al produselor.
• Îmbunătăţirea distribuţiei prin întărirea reţelei proprii de distribuţie şi
încheierea de contracte de colaborare cu supermarketuri şi depozite
regionale de profil;

72

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Promovarea eficientă a produselor şi imaginii firmei prin intermediul
materialelor publicitare şi a reclamei, participarea la târguri interne şi
internaţionale, misiuni economice şi orice alte activităţi de gen,
destinate stabilirii de noi contacte de afaceri;
• Instruirea corespunzătoare a personalului şi motivarea acestuia
pentru implicarea totală în procesul de îmbunătăţire a activităţii
companiei pe toate planurile.

Obiective strategice:
Ø Creşterea volumului vânzărilor cu 20%
Ø O rată a profitului de 15%
Ø Obţinerea certificării sistemului de management de mediu
Ø Obţinerea unei mărci înregistrate

În cadrul firmei am constatat, la toate nivelurile ierarhice, o


preocupare deosebită pentru creşterea productivităţii muncii pornind de la
sectorul de aprovizionare, continuând cu cel de producţie şi finalizând cu cel
de distribuţie.

Structura organizatorică

Structura de personal a firmei are următoarea compnenţă:


Ø Echipa managerială la vârf
o director general
o director tehnic
o director financiar
o director de marketing
Ø compartimente şi centre de responsabilitate (CR)
o aflate în directa subordine a directorului general
§ compartiment resurse umane - 5
§ compartiment calitate – 37
• managementul calităţii - 2
• CTC/laboratoare - 35
§ Compartiment timpi şi metode- 4
§ Compartiment administrativ – 6
§ Protecţie civilă - 1
§ Dispensar medical – 2
§ Compartiment pază şi control – 15
§ Managementul mediului – 1
§ Oficiul juridic – 1

73

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


§ Control financiar intern -1
o aflate în directa subordine a directorului tehnic
§ birou plan dezvoltare –6
§ CR proiectare-dezvoltare – 32
• Birou tehnic – 7
• Atelier creaţie – 25
§ CR Tricotat – 116
§ CR Croit – 37
§ CR Confecţii – 230
§ CR Mecano-energetic – 67
§ PSI – 8
§ Protecţia muncii -1
o aflate în directa subordine a directorului financiar
§ birou contabilitate – 6
§ birou financiar – preţuri – 5
§ birou analiză economică – 2
§ oficiul de calcul – 11
§ magazin alimentar - 5
o aflate în directa subordine a directorului comercial
§ birou marketing-vânzări - 9
§ birou export-import – 2
§ desfacere confecţii export – 9
§ desfacere perdele –5
§ aprovizionare/transporturi/gestiuni – 18
§ magazine 2

Politica de mediu a TEXRO


Politica privind calitatea
În anul 2004, societatea a parcurs auditul de supraveghere, auditorii
recomandând menţinerea certificării pentru sistemul de management al
calităţii din TEXRO, sistem care este în conformitate cu standardul SREN ISO
9001/2001.

Politica privind protecţia mediului

• Activitatea în domeniul PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, în


anul 2003, s-a desfăşurat respectându-se legislaţia în vigoare şi :
1. Autorizaţia de mediu din 2002 cu următoarele anexe:
o Anexa nr. 1 privind activitatea autorizată

74

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


o Anexa nr. 2 privind instalaţiile, măsurile şi condiţiile de
protecţia mediului
o Anexa nr. 3 privind emisii – imisii
o Anexa nr. 4 privind modul de gospodărire a deşeurilor
şi ambalajelor
o Anexa nr. 5 privind modul de gospodărire a
substanţelor toxice şi periculoase
o Programul de conformare
2. Autorizaţia de gospodărire a apelor din 2005 cu programul de
etapizare.
• Pentru re-tehnologizarea staţiei de epurare s-au solicitat oferte de
preţ, urmând ca AGA să permită alocarea de fonduri în acest sens. În
cazul în care nu se aprobă acest proiect societatea nu va mai obţine
autorizaţia de mediu.
• S-au efectuat analize lunare cu firma specializată pentru impactul
activităţilor asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol, nivel de
zgomot.
• Menţinerea în stare de ordine şi buna gospodărire a spaţiilor
interioare şi exterioare.
• Colectarea şi îndepărtarea sistematică a resturilor menajere.
• Menţinerea curată a canalelor de scurgere a apelor pluviale şi
menajere.
• Menţinerea curată a filtrelor de aer de la uzinele de condiţionare din
secţii.
• Responsabilul pentru protecţia mediului înconjurător din societate
trimite rapoarte lunare la Agenţia de protecţia mediului Iaşi cu privire
la taxe emisii poluanţi în atmosferă, analiza factorilor de mediu,
gestiunea deşeurilor în unitate, situaţia investiţiilor de mediu şi
stadiul realizării măsurilor din programul de conformare.

Respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe cu privire la mediu

Ca reprezentant al industriei textile româneşti, TEXRO – producător


de tricoturi tehnice şi produse confecţionate din tricoturi din urzeală – are în
vedere desfăşurarea activităţilor sale în condiţii de siguranţă faţă de mediu.
În acest sens, conducerea societăţii la cel mai înalt nivel a decis
dezvoltarea şi certificarea unui sistem de management de mediu în acord cu
cerinţele SR EN ISO 14001:2005 şi îşi exprimă angajamentul pentru:
Ø Respectarea cerinţelor legale şi altor cerinţe pe care organizaţia le-a
adoptat şi care sunt aplicabile aspectelor sale de mediu

75

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø Îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu ale organizaţiei,
concomitent cu evoluţia pe plan economic şi social
Ø Adoptarea unor tehnici şi soluţii bazate în primul rând pe prevenirea
poluării, apoi pe reducerea şi ţinerea ei sub control
Ø Asigurarea unui management mai bun al materiilor prime, al
deşeurilor rezultate şi a unei mai bune gestionări a apelor reziduale şi
a emisiilor de poluanţi în atmosferă
Ø Ţinerea sub control a consumurilor de utilităţi, precum şi a riscurilor
şi poluărilor accidentale
Pentru îndeplinirea politicii de mediu sunt asigurate resursele umane,
financiare, tehnologice şi infrastructura organizaţională necesară.
Reprezentantul managementului pentru mediu are delegată
responsabilitatea şi autoritatea pentru a coordona proiectarea,
documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de
management de mediu.
Rezultatele funcţionării sistemului de management de mediu sunt
analizate periodic de conducerea organizaţiei în vederea obţinerii unor
performanţe superioare în timp.
Toţi angajaţii organizaţiei trebuie să îşi asume în mod activ realizarea
politicii noastre de mediu

Tabel 5.3: Identificarea factorilor poluatori

Cine
Puncte de Frecve Grad
Activitatea raspun
Tip de prelevare probe/ nta de Indicatorul de
care o de/cine
poluare Metoda de monito utilizat priorit
genereaza urmare
monitorizare rizare ate
ste
Sol Transport -lângă gard stradă, trimest Firma -pH 3
Aprovizionar lângă gard vizavi rial speciali -substanţe
boilere, pe rezervor extractibile în sol
e ape, lângă atelier zata (hidrocarburi din
bobinaj, lângă gard petrol)
(staţie de maşini
agricole), lângă
atelier asamblat cutii
-Analizele sunt
efectuate la 4
adâncimi diferite 5,
15, 20, 30m
Ape Sectia finisaj ultimul cămin al săptăm Firma -Culoare 2
Sectia canalizării ânal speciali -Subst org. mg
O2/l

76

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


tricotaje menajere zata -Rezidiu total
prin : mg/l
-Rezidiu fix mg/l
Vopsit/albit -Suspensii mg/l
Centrifugare -Oxigen solvit mg
Imprimat O2/l
Spălat -H2S mg/l
-Sulfaţi mg SO42-/l
imprimeu -NH4 mg/l
Centrifugat -Subst extractibile
imprimeu mg/l
Emailat -Detergenţi mg/l
Tratament -Temperatură
-PH
speciale -Mat în suspensii
(Ignifugare, CBO5îconsum
apretare, chimic de oxigen
centrifugare
antimurdărir
e,
igienizare)
Gestionare
coloranţi
Casare
coloranţi
curăţenie
Poluare Tricotare -in apropierea intrării Trimest Firma -zgomot de fond 4
fonică Funcţionare si străzii grădiniţei, rial speciali -zgomot de fond
lângă gard in fata la cu activitate
curentă boilere, zona de sud zata -zgomot de fond
staţia de gard, vizavi de cu circulaţie auto
compresoar compresoare, zona pe stradă
e de SV vizavi de -zgomot cu
centrala termica, funcţionare
Vest – hala compresoare
dezafectată, lângă -zgomot cu
gardul AGROMEC, influenţă stradală
lângă atelier
cartoane
Poluare Rolat -la limita de est a Trimest Firma -NO2 1
a Vopsit unităţii la h=4,5m rial speciali -SO42
-Cl-
atmosf /albit zata -SO2
erei în imprimat -NH3
zona -CO
de -Pulb în suspensie
-funingine
amplas
77

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


ament
a
firmei
Poluare Curenţi de -Zone de recoltare: Firma -NO2 1
a aer externi nord – zona speciali -SO42-
orăşănească -NH3
atmosf circulaţie auto, zata
erei -vest – zona fără
prin instalaţii industriale,
particul -sud – instalaţii,
-est – instalaţii
e siretul şi integrata
aeropu zona orasaneasca
rtate circulaţie auto,
de sedimente din
curenţi atmosfera
de aer
în zona
de
amplas
ament
a
firmei
la
înălţim
ea de
12 m
Polouar Funcţionare -Coşul de fum al trimstri Firma -NO2, CO, SO2 1
ea curentă cazanului al speciali din SO42-, SO2,
centrala pulberi metan)
atmosf termica zata
erei (combustibil -NO2, CO, SO2
gaz din SO42-, SO2,
pulberi

Funcţionare Coşurile de fum de la -NO2, CO, SO2


curentă boilere boilere din SO42-, SO42-,
cu tiraj natural Cl-, pulberi
pe gaz metan

-NO2, CO, SO2


Coşul de fum de la din SO42-, SO42-,
Funcţionare
maşina de caşerat Cl-, SO2 pulberi
curentă
instalaţie de
caşerat - gaze

78

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


arse - rama -NO2, CO, SO2
Buckner din SO42-, SO42-,
Coşul e fum de la Cl-, SO2 pulberi
termofixare – rama Brudervere
gaze arse -NO2, CO, SO2
din SO42-, SO42-,
Cl-, SO2 pulberi

Coşul de fum de la -NO2, CO, SO2


termofixare rama galbenă din SO42-, SO42-,
rama galbena Cl-, SO2 pulberi

Coşul de fum de la -Pulberi totale


termofixare rama roşie -CO
rama roşie -SO
-NO
Coşul de fum de la
termofixare rama cu gaz
rama cu gaz

Priza de evacuare a
funcţionare aerului viciat în
curentă uzina atmosferă
de
condiţionare

Tabel5.4. Corespondenţă performanţe-obiective, ţinte

Performante de
Nr
mediu propuse la SC Obiective specifice Ţinte specifice
crt.
TEXRO
1. Obţinerea avizului de Realizarea condiţiilor Nivelul normelor impuse de
funcţionare –încadrarea de mediu pentru Agenţia de mediu pentru
in normele de protecţia asigurarea Paşcani
mediului impuse funcţionarii

2. Certificarea conform Implementarea ISO Program de trening


ISO 14001 14001 Restructurarea organizaţionala
in care sa se evidenţieze

79

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


compartiment de mediu
Conştientizarea problemelor de
mediu la toate nivelurile
organizaţionale
Crearea condiţiilor tehnico
organizatorice pentru
implementarea ISO 14001
Auditarea si obţinerea certificării
3. Management Imbunatatirea -Conformarea cu prevederile
performant al managementului legale privind colectarea
deşeurilor rezultate in deşeurilor in separata, depozitarea in
amplasamentul organizaţie siguranţa si predarea spre
organizaţiei valorificare/eliminare a
deşeurilor periculoase
nereciclabile
-creşterea numărului de deşeuri
reciclabile
-asigurarea respectării unui
regim autorizat pentru deşeurile
nepericuloase, inclusiv menajer
4. Perfecţionarea Reducerea evacuărilor -imbunatatirea calităţii apelor
gestionarii apelor poluante in mediul uzate evacuate
reziduale si a emisiilor înconjurător -reducerea nivelului de poluare
de poluant in atmosfera atmosferica generata de
organizaţie
5. Perfecţionarea Imbunatatirea -imbunatatirea modului de
managementului managementului gestionare a substanţelor
substanţelor chimice materiilor prime chimice
utilizate periculoase folosite in
unitate
6 Perfecţionarea tuturor Menţinerea -menţinerea impacturilor in
activitatilor pentru a se conformitatii cu conformitate cu cerinţele de
desfasura in deplina prevederile legale in mediu pe linie de zgomot
conformitate cu vigoare -prevenirea si tinerea sub
legislaţia in vigoare, cu control a aspectelor de mediu
reglementările de potenţiale aferente noilor
mediu si cu alte cerinţe proiecte
de mediu aplicabile
7 Perfecţionarea Tinerea sub controla -tinerea sub control a
controalelor consumurilor de apa, consumurilor de apa
consumurilor de utilităţi energie si gaz metan - tinerea sub control a
consumurilor de energie
electrica
- tinerea sub control a
consumurilor de gaz metan
8 Perfecţionarea Prevenirea producerii Prevenirea si combaterea
controalelor riscurilor si de accidente cu accidentelor care pot avea
a poluărilor accidentale repercusiuni asupra repercusiuni asupra mediului
mediului

80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tabel 5.5: Cum ar trebui să acţioneze managementul

Performante Acţiuni Resurse necesare Termene


manageriale
Obţinerea avizului de -identificare norme -resurse financiare Lunar
funcţionare – impuse de Agenţia pentru realizarea
încadrarea in normele de Mediu pentru analizelor de
de protecţia mediului avizul de laborator, obţinerea
impuse funcţionare avizului de
-organizarea funcţionare, pentru
activitatii de salarii si pentru
urmărire si materialele necesare
determinării prin înregistrărilor de
analize de laborator mediu
efectuate de
laboratoare
certificate a
indicatorilor de
protecţia mediului
-obţinerea avizului
de funcţionare
Certificarea conform -organizarea -resurse financiare Finalul anului 2005
ISO 14001 activităţii de pentru plata firmei de
certificare (angajare consultanta si pentru
firma de certificare
consultanta, -resurse materiale
restructurarea necesare restructurării
organizaţionala) organizaţionale si
-crearea condiţiilor pentru implementarea
tehnico-economice si funcţionarea ISO
pentru certificare 14001
-resurse umane
specializate conform
necesitaţilor ISO
14001
Management -organizarea -resurse financiare permanent
performant al colectării, pentru derularea
deşeurilor rezultate in recuperării şi activităţilor de
amplasamentul reciclării deşeurilor colectare, recuperare
organizaţiei şi reciclare a
deşeurilor
-resurse umane
pentru derularea
activităţilor de
colectare, recuperare
şi reciclare a
deşeurilor
-resurse materiale
81

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


pentru derularea
activităţilor de
colectare, recuperare
şi reciclare a
deşeurilor
Perfecţionarea -organizarea -resurse financiare Permanent
gestionarii apelor gestionării apelor pentru gestionarea
reziduale si a reziduale si a apelor reziduale si a
emisiilor de poluant emisiilor poluante în emisiilor poluante în
in atmosfera atmosferă atmosferă
-resurse umane
pentru gestionarea
apelor reziduale si a
emisiilor poluante în
atmosferă
-resurse materiale
pentru gestionarea
apelor reziduale si a
emisiilor poluante în
atmosferă
Perfecţionarea -organizarea -resurse financiare permanent
managementului manipulării, pentru manipularea,
substanţelor chimice utilizării, protecţiei si protecţia şi
utilizate deversării deversarea
substanţelor chimice substanţelor chimice
-resurse umane
pentru manipularea,
utilizarea, protecţia şi
deversarea
substanţelor chimice
-resurse materiale
pentru manipularea,
utilizarea, protecţia şi
deversarea
substanţelor chimice
Perfecţionarea tuturor -preocupare -resurse financiare, Permanent
activităţilor pentru a permanentă pentru umane şi materiale
se desfăşura in perfecţionarea pentru perfecţionarea
deplina conformitate tuturor activităţilor tuturor activităţilor
cu legislaţia in firmei firmei
vigoare, cu
reglementările de
mediu si cu alte
cerinţe de mediu
aplicabile
Perfecţionarea -organizarea resurse financiare, Permanent
controalelor activităţilor de umane şi materiale
consumurilor de control a pentru controlul
utilităţi consumurilor de utilităţilor

82

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


utilităţi
Perfecţionarea -organizarea resurse financiare, Permanent
controalelor riscurilor activităţilor de umane şi materiale
si a poluărilor control a factorilor pentru controlul
accidentale poluatori factorilor poluanţi

Identificare şi concretizare indicatori de MCM

• Criteriul Indicatori de mediu obligatorii pentru avizul de


functionare-CO (factori de mediu aer, factori de mediu apa, nivel
de zgomot)
• Criterii generale
• CG1-aprecierea corectă a performanţei;
• CG2-aprecierea directă a performanţei;
• CG3-aprecierea facilă a performanţei;
• CG 4-aprecierea relevantă a performanţei.
• Criterii specifice firmei
• CS1-relevanţă indicator pentru activitatea firmei
• CS2-disponibilitate resurse organizaţie pentru monitorizare
indicator
• CS3-disponibilitate managerială in evaluarea impactului
indicatorului asupra activităţii firmei
• CS4-posibilităţile de informare rapidă asupra evoluţiei
indicatorului

În tabelul 5. 6. sunt prezentaţi indicatorii relevanţi (cei care au


obţinut punctaj mai mare de 50) pentru activitatea firmei, selectaţi în
urma aplicării criteriilor stabilite.

83

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


84

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tabel5.6: Indicatori de performanţă MCM relevanţi, selectaţi, conform criteriilor pentru firma TEXRO

TOTAL
Indicatorii de performanţă a managementului CO CG1 CG2 CG3 CG4 CS1 CS2 CS3 CS4 PUNCT
AJ

entare Ø numărul de obiective şi ţinte realizate; 0 8 8 8 8 9 5 5 10 71


ilor şi a Ø numărul de iniţiative implementate privind prevenirea poluării ; 0 5 5 5 8 8 5 8 8 52
melor Ø numărul de sugestii de îmbunătăţire a mediului provenite de la 0 5 5 5 8 8 5 8 9 53
angajaţi;
mitate Ø numărul de acţiuni sau costurile referitoare la amenzi şi 0 5 5 5 8 8 8 8 8 55
penalităţi;
Ø numărul şi frecvenţa activităţilor specifice (de exemplu, 0 10 10 10 10 8 8 9 10 75
audituri);
Ø numărul de constatări de audit pe o perioadă; 0 9 9 9 9 10 10 10 10 76
Ø frecvenţa analizelor procedurilor operaţionale; 0 8 8 8 9 10 8 9 10 70
Ø procentul referitor la pregătirea de urgenţă şi exerciţiile de 0 7 7 7 7 7 7 7 7 56
răspuns care demonstrează promptitudinea planificată.
Ø gradul de conformitate cu reglementările; 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
anţă Ø costurile (operaţionale şi de capital) care sunt asociate 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80
aspectelor de mediu ale produsului sau procesului;
Ø reinvestirea unei părţi a venitului pentru proiectele de 0 9 10 8 9 8 8 8 8 68
îmbunătăţire a mediului;
Ø economiile realizate prin reducerea utilizării resurselor, 0 9 10 8 9 8 5 5 5 59
prevenirea poluării sau reciclarea deşeurilor;
Ø fondurile de cercetare şi dezvoltare utilizate în proiectele cu 0 9 10 8 10 10 8 8 10 73
semnificaţie de mediu;
Ø răspunderea juridică referitoare la mediu care poate avea un 10 10 8 8 10 10 8 8 9 81
impact material asupra situaţiei financiare a organizaţiei.

Indicatori de performanţă operaţionali

85

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø cantitatea de materiale utilizate pe unitatea de produs; 0 9 9 8 10 10 10 10 10 76
Ø cantitatea de materiale prelucrate, reciclate sau reutilizate
folosite; 10 10 10 8 10 10 10 9 10 87
Ø cantitatea de materiale de ambalare evacuate sau reutilizate pe
unitatea de produs; 0 8 10 8 10 9 9 9 8 71
Ø cantitatea de materiale auxiliare reciclate sau reutilizate; 0 8 10 8 10 8 9 9 9 71
Ø cantitatea de materii prime reutilizate în procesul de producţie; 10 9 10 8 10 8 8 8 8 79
Ø cantitatea de apă pe unitatea de produs;
Ø cantitatea de materiale periculoase utilizate în procesul de 0 9 9 10 10 10 10 9 10 87
producţie 10 5 5 5 8 8 5 5 5 56

Ø cantitatea de energie utilizată pe an sau pe unitatea de produs; 10 10 10 10 10 10 10 10 9 89


Ø cantitatea de energie utilizată pe CR sau client; 0 9 10 8 9 8 6 6 7 53
Ø cantitatea din fiecare tip de energie utilizat ă; 10 10 10 10 10 10 9 9 9 87

Ø numărul de echipamente cu părţi proiectate pentru a fi uşor 0 9 8 7 8 8 8 9 9 66


dezasamblate, reciclate şi reutilizate;
mente Ø numărul de ore de funcţionare pe an pentru un anumit 10 10 10 9 10 10 9 9 9 86
echipament;
Ø numărul de situaţii de urgenţă (de exemplu, explozii) sau activităţi 10 8 8 9 8 9 5 8 9 74
care nu sunt uzuale (de exemplu , închideri ) pe an;
Ø suprafaţa totală de teren utilizată în scopuri de producţie;
Ø consumul mediu de combustibil al parcului de autovehicule; 10 10 10 10 8 10 9 9 9 85
Ø numărul de ore de mentenanţă preventivă a echipamentului pe
an. 0 10 10 8 8 9 9 9 9 72
10 10 9 9 9 10 9 9 9 84

Ø consumul mediu de combustibil al parcului de autovehicule; 0 10 9 9 10 9 9 9 0 74


Ø numărul de călătorii de afaceri care s-au efectuat pe tip de 0 8 8 8 8 8 10 9 10 69
transport
Ø numărul de produse care pot fi reutilizate sau reciclate; 0 8 9 8 8 9 3 8 8 61
Ø numărul de produse cu defecte; 0 10 10 9 10 10 9 9 9 76
Ø durata utilizării unui produs; 0 8 9 6 8 9 8 8 8 64
Ø numărul de produse cu instrucţiuni privind utilizarea şi 0 5 5 5 5 5 5 8 8 46
depozitarea după retragerea din uz sigure din punct de vedere al
mediului.

86

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Ø cantitea de deşeuri pe an sau pe unitatea de produs; 0 10 10 10 10 10 9 9 10 78
Ø cantiatea totală de deşeuri; 0 10 10 9 10 9 9 9 10 76
Ø cantitatea de deşeuri controlată prin autorizaţii de mediu; 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
Ø cantitatea de deşeuri transformată în material reutilizabil pe an; 10 9 10 8 9 9 5 5 5 64

Ø cantitatea de emisii specifice pe an; 10 10 9 8 10 8 8 8 8 79


Ø cantitatea de emisii în aer cu potenţial de distrugere a ozonului; 10 10 9 8 10 8 8 8 8 79
Ø cantitatea de material specific deversată în apă pe unitatea de 10 10 10 9 10 10 8 9 9 85
produs;
Ø zgomotul măsurat într-un anumit amplasament; 10 9 10 9 10 10 10 10 10 88

Indicatori de stare a mediului


Ø nivelurile medii de zgomot măsurate în perimetrul unitatilor 10 10 10 5 8 8 3 2 2 58
organizaţiei;

Ø concentraţia unui anumit poluant în apele subterane sau de 10 9 10 7 10 8 8 8 9 79


suprafaţă;
Ø temperatura apei într-un curs de apă de suprafaţă adiacent 10 9 10 7 10 8 8 8 9 79
utilităţilor organizaţiei;

Ø concentraţia unui poluant specific în orizonturile de la suprafaţa 10 9 10 7 10 8 8 8 9 79


solului în anumite zone din apropierea organizaţiei;

87

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tabel5.7: Cuantificare indicatori selectaţi

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Indicator Concretizare Posibilităţi de calculare Unitate de
indicator in firma determinare măsura
Implementarea politicilor şi a programelor
-numărul de În raport cu Identificare din numărare număr
obiective şi ţinte obiectivele de mediu obiective, ţinte şi
realizate stabilite in cadrul program de
firmei management de
mediu

-numărul de sugestii Stimularea angajaţilor La nivelul fiecărui numărare număr


de îmbunătăţire a din toate sectoarele departament al
mediului provenite de activitate ale firmei prin
de la angajaţi firmei in elaborarea intervievarea
de sugestii de angajaţilor în
îmbunătăţire a problema protecţiei
mediului(practic mediului
fiecare angajat poate
emite astfel de
sugestii)
Număr cât mai mare
-numărul de Număr implementări Evaluarea la nivelul numărare număr
iniţiative fiecărui departament
implementate a numărului
privind prevenirea iniţiativelor de
poluării protecţia mediului
implementate
Conformitate
-gradul de Gradul de Conform procedurilor %
conformitate cu conformitate trebuie de mediu formulate Nr.ind. conf.
reglementările sa tindă spre 100% G.conf=-----
-----------
.100
Nr
ind.neconf
- numărul de Realizare audituri Număr numărare număr
constatări de audit periodice neconformitati
pe o perioada raportate
-numărul şi Realizare audituri Număr acţiuni de numărare număr
frecvenţa periodice auditare
activităţilor specifice
(audituri)
Performanta financiara
-răspunderea penalităţi Conform legislaţiei in Valoare RON
juridică referitoare vigoare penalităţi
la mediu care poate
avea un impact
material asupra
situaţiei financiare a
organizaţiei
-costurile Costurile de mediu Evaluare costuri Calculare RON
(operaţionale şi de cuprinse in costul actiuni de protecţia costuri de
capital) care sunt produselor mediului mediu şi
asociate aspectelor încadrarea

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


de mediu ale lor in costul
produsului sau produselor
procesului
-fondurile de Alocarea de fonduri Valoare fonduri Calculare RON
cercetare si din bugetul firmei alocate si valoare
dezvoltare utilizate pentru proiectele de repartizarea lor pe fonduri
în proiectele cu mediu proiecte totale şi pe
semnificaţie de proiecte
mediu
Indicatori de performanţă operaţionali
Materiale
-cantitatea de Identificarea de Determinarea Calcularea t/an, kg/an
materiale materiale pe tipuri cantităţilor consumurilo
prelucrate, reciclate consumate, reciclate r anuale pe
sau reutilizate, sau reutilizate pe an categorii de
folosite materiale
-cantitatea de apă Consum specific apa Determinare consum Calcularea mc/buc
pe unitatea de apa/unitatea de consumului
produs produs specific de
apa
-cantitatea de Identificarea de Determinarea Calcularea t/an, kg/an
materii prime materiale reutilizate cantităţilor materiale cantităţilor
reutilizate în pe tipuri reutilizate pe an anuale pe
procesul de categorii de
producţie materiale
reutilizate
-cantitatea de Fire poliamidice Consumuri specifice Calculare t/buc, buc.
materiale utilizate Fire poliesterice consumuri
pe unitatea de Ată specifice
produs Fermoare
Coloranţi diverşi
Slam carbid
Sare
Detergenţi
Chimicale diverse etc.
Servicii care sprijină activităţile organizaţiei
-cantitatea de Identificare materiale Deteminare cantităţi Calcularea t,buc/an
materiale reciclabile şi materiale reciclabile cantităţilor
reciclabile şi reutilizabile folosite şi reutilizabile folosite anuale pe
reutilizabile de furnizorii de de furnizorii de categorii de
folosite de servicii contractate servicii materiale
furnizorii de contractate/an reciclabile şi
servicii reutilizabile
contractate folosite de
furnizorii de
servicii
contractate/
an
-cantitatea sau Identificare deşeuri Determinare cantităţi Calcularea t,buc/an
tipul de deşeuri generate de furnizorii deşeuri generate de deşeuri
generate de de servicii contractate furnizorii de servicii generate de
furnizorii de contractate/an furnizorii de
servicii servicii
contractate contractate/

53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


an
Energie
-cantitatea de Identificare tipuri de Determinare cantităţi Calcul Kwh, Kcal
energie utilizată pe energie utilizate energie utilizată pe cantităţi etc
an sau pe unitatea tipuri/an sau energie
de produs unitatea de produs utilizată pe
tipuri/an
sau unitatea
de produs
-cantitatea din Identificare tipuri de Determinare cantităţi Calcul Kwh, Kcal
fiecare tip de energie utilizate energie utilizată pe cantităţi etc
energie utilizată tipuri/an sau energie
unitatea de produs utilizată pe
tipuri/an
sau unitatea
de produs
-cantitatea de Identificare tipuri de Determinare cantitati Calcul Kwh, Kcal
energie utilizată pe energie utilizate energie utilizată cantităţi etc
serviciu sau client cantităţi tipuri/CR energie
utilizată pe
tipuri/CR
Utilităţi fizice şi echipamente
-numărul de ore de Identificare numărul Înregistrări nr ore Sumarea Nr ore.
funcţionare pe an şi tipurile de maşini şi funcţionare nr.ore de
pentru un anumit utilaje din cadrul funcţionare/
echipament firmei şi înregistrarea utilaj,maşin
numărului de ore de a etc.
funcţionare/an
-suprafaţa de teren Identificare suprafeţe Înregistrare Sumare mp
utilizată în scopuri construcţii şi dotări suprafeţe suprafeţe
de producţie din firmă construcţii
şi dotări din
cadrul
firmei
-numărul de ore de Întocmire plan de Înregistrarea orelor Calcul ore Nr ore
mentenanţă mentenanţă de mentenanţă
preventivă a preventivă mentenanţă/echipam /
echipamentului pe ent si pe total an echipament
an si an
Furnizare şi livrare
-numărul de Identificare Înregistrare Calcul Nr.
călătorii de afaceri deplasări/tip transport deplasări/tip de număr
care s-au efectuat transport deplasări
pe tip de transport
-consumul mediu de Identificare mijloace Înregistrare consum Calcul l
combustibil al de transport, tipuri de de combustibil/tip consum
parcului de combustibil mijloc de transport şi mediu
autovehicule an combustibil/
an
Produse
numărul de produse Identificare produse Determinare tipuri Calcularea Nr/an
cu defecte sau cu defecte sau produse cu defecte numărului
reciclate reciclate sau reciclate/an de produse
cu defecte

54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


sau
reciclate/tip
si an
durata utilizării unui Iniţierea de studii cu Înregistrarea Calcularea Luni,ani
produs privire la durata de duratelor de utilizare duratei
utilizare a produselor /tipuri de produse medii de
utilizare/tip
uri produse
si pe total
Deşeuri
-cantitatea de Identificare Înregistrare cantităţi Calcularea Kg,t
deşeuri controlată deşeuri/tipuri cu deşeuri/tipuri si cantităţii de
prin autorizaţii de precizarea procesului procese sursă deşeuri pe
mediu sursă (deşeuri textile, tipuri
metalice, menajere, deşeuri
nămol pre-epurare, urmărite
şlam carbit, carton, prin
uleiuri uzate) autorizaţia
de mediu
-cantitatea de Identificare Înregistrare cantităţi Calcularea Kg,t
deşeuri pe an sau deşeuri/tipuri cu deşeuri/tipuri si cantităţii de
pe unitatea de precizarea procesului procese sursă deşeuri pe
produs sursă tipuri
deşeuri/an
sau unitatea
de produs
-cantitatea totală de Identificare Înregistrare cantităţi Cumularea Kg,t
deşeuri deşeuri/tipuri cu deşeuri/tipuri si cantităţlori
precizarea procesului procese sursă de deşeuri
sursă pe tipuri
deşeuri/an
Emisii
-zgomotul măsurat Identificare locaţii cu Măsurare intensitate Citire dB
într-un anumit zgomot şi înregistrare zgomot in diferite indicaţii
amplasament; nivel zgomot/locaţie locaţii aparatura
specifică
-cantitatea de emisii Identificare tipuri de Înregistrare cantităţi Cumulare Mc, t/an
specifice pe an emisii pe locaţii emisii pe tipuri şi cantităţi
locaţii emisii
-cantitatea de Identificare materiale Înregistrare cantităţi Cumulare Mc,t/buc.
material specific specifice deversate in de material specific cantităţi de
deversată în apă pe apă deversată în apă pe material
unitatea de produs unitatea de produs specific
deversată în
apă pe
unitatea de
produs
-cantitatea de emisii Monitorizare emisii în Înregistrare cantităţi Cumulare Mc/luna,an
în aer cu potenţial aer emisii în aer cantităţi
de distrugere a emisii în aer
ozonului
Indicatori de stare a mediului

Aer

55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


-nivelurile medii de Identificare locaţii cu Măsurare intensitate Citire dB
zgomot măsurate în zgomot şi înregistrare zgomot in diferite indicaţii
perimetrul utilităţilor nivel zgomot/locaţie locaţii şi in perimetru aparatura
organizaţiei cu influenţe in organizaţiei specifică in
perimetrul perimetru
organizaţiei organizaţiei
-concentraţia unui Monitorizarea poluanţi Înregistrare Cumulare Mc,g,kg
anumit poluant în cu efecte in aerul concentraţii/perioade concentraţii etc.in funcţie
aer înconjurător, în înconjurător determinate de timp /tipuri de de natura
zonele alese pentru poluatori poluatorului
monitorizare mediu
înconjurător
Apă
-concentraţia unui Monitorizarea poluanţi Înregistrare Cumulare Mc,g,kg
anumit poluant în cu efecte in apele concentraţii/perioade concentraţii etc.in funcţie
apele subterane sau subterane sau de determinate de timp /tipuri de de natura
de suprafaţă suprafaţă poluatori in poluatorului
apele
subterane
sau de
suprafaţă
-temperatura Monitorizarea Înregistrare Citire Grade
apei într-un curs temperatură ape temperatură ape indicaţii Celsius
de apă de deversate deversate aparatura
suprafaţă specifică
adiacent
utilităţilor
organizaţiei;

Tabel 5.8 Informaţiile necesare pentru determinare indicatori

Informaţii
Beneficiarii
necesare pentru Sursa Mod de prelucrare
Indicator informaţii
determinare informaţiilor informaţii
indicatori
indicator
Implementarea politicilor şi a programelor
-numărul de Informaţii Strategia, obiectivele - Managerii de vârf
obiective şi ţinte manageriale şi ţintele de
realizate management

-numărul de Informaţii Înregistrările pe Selecţie, cumulare, Managerii de la


sugestii de manageriale la probleme de mediu analize nivelul
îmbunătăţire a nivelul fiecărui de la nivelul fiecărui departamentelor şi
mediului provenite departament departament de la vârf
de la angajaţi
-numărul de Informaţii Înregistrările pe Cumulare, analiză Managerii de la
iniţiative manageriale la probleme de mediu efect nivelul
implementate nivelul fiecărui de la nivelul fiecărui departamentelor şi
privind prevenirea departament departament de la vârf
poluării
Conformitate
-gradul de Norme şi limite Legislaţia in vigoare Calcul indicator Managerii de la
conformitate cu admise pentru diverşi şi înregistrările de nivelul

56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


reglementările poluanţi mediu departamentelor şi
de la vârf
- numărul de Informaţii sistem de Procedurile de mediu Identificare, Managerii de la
constatări de audit referinţă mediu numărare, analizare nivelul
pe o perioada (proceduri) departamentelor şi
de la vârf şi toţi
angajaţii pentru
responsabilzarea
problemelor de
mediu la toate
nivelurile
-numarul şi Planificarea acţiunilor Planurile specifice Consultare Managerii de la
frecvenţa de mediu managementului nivelul
activităţilor integrat de mediu departamentelor şi
specifice (audituri) de la vârf
Performanta financiara
-răspunderea Reglementările din Documentaţia de Consultare Managerii de la
juridică referitoare documentaţia de management nivelul
la mediu care management integrat de mediu departamentelor şi
poate avea un integrat de mediu de la vârf
impact material
asupra situaţiei
financiare a
organizaţiei
-costurile Valoarea costurilor Evidenţele contabile Calculare costuri Managerii de la
(operaţionale şi de de mediu conform metodologiei nivelul
capital) care sunt contabile, costurile de departamentelor şi
asociate mediu constituie de la vârf
aspectelor de cheltuieli indirecte
mediu ale
produsului sau
procesului
-fondurile de Valoarea fondurilor Documentele care Repartizare si Managerii de la
cercetare si pentru proiectele de prevăd repartizarea calculare fonduri nivelul
dezvoltare utilizate mediu fondurilor firmei firmă departamentelor şi
în proiectele cu (financiare) de la vârf
semnificaţie de
mediu
Indicatori de performanţă operaţionali
Materiale
-cantitatea de Cantităţi de materiale Documentele de Calcule specifice Managerii de la
materiale prelucrate si evidenţă a pentru determinarea nivelul
prelucrate, reciclate/tipuri de consumurilor de la consumurilor departamentelor şi
reciclate sau produse şi CR, an nivelul CR producţie specifice, reciclărilor de la vârf
reutilizate, folosite pe tipuri de produse
şi an
-cantitatea de apă Consumul de apa pe Documentele de Calcule specifice Managerii de la
pe unitatea de unitatea de produs evidenţă a pentru determinarea nivelul
produs consumurilor de consumurilor departamentelor şi
utilităţi de la nivelul specifice de utilităţi de la vârf
CR producţie
-cantitatea de Cantităţile de materii Documentele de Calcule specifice Managerii de la
materii prime prime reutilizate în evidenţă a pentru determinarea nivelul
reutilizate în procesul de consumurilor de consumurilor departamentelor şi
procesul de producţie/an materii prime de la specifice de materii de la vârf

57

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


producţie nivelul CR producţie prime/an
-cantitatea de Cantităţile de Documentele de Calcule specifice Managerii de la
materiale utilizate materiale/unitatea de evidenţă a pentru determinarea nivelul
pe unitatea de produs consumurilor de consumurilor departamentelor şi
produs materiale de la specifice de de la vârf
nivelul CR producţie materiale/an
Servicii care sprijină activităţile organizaţiei
-cantitatea de Servicii contractate Evidenţele serviciilor Calcule specifice de Managerii de la
materiale Materiale reciclabile contractate şi determinare a nivelul
reciclabile şi şi reutilizabile evidenţele cantităţilor de departamentelor
reutilizabile rezultate din servicii , materialelor materiale reciclabile (mentenanţă) şi de
folosite de tip şi cantitate reciclabile rezultate rezultate din servicii la vârf
furnizorii de din aceste servicii
servicii
contractate
-cantitatea sau Servicii contractate Evidenţele serviciilor Calcule specifice de Managerii de la
tipul de deşeuri Deşeuri rezultate din contractate şi determinare a nivelul
generate de servicii , tip şi evidenţele deşeurilor cantităţilor de deşeuri departamentelor
furnizorii de cantitate rezultate din aceste rezultate din servicii (mentenanţă) şi de
servicii servicii la vârf
contractate
Energie
-cantitatea de Tipurile şi cantităţile Evidenţele Calcularea cantităţii, Managerii de la
energie utilizată de energie consumurilor de cumularea şi nivelul
pe an sau pe utilizată/tip produs, energie/CR, produs analizarea valorilor departamentelor
unitatea de CR, an şi an calculate (mentenanţă) şi de
produs la vârf
-cantitatea din Tipurile şi cantităţile Evidenţele Calcularea cantităţii, Managerii de la
fiecare tip de de energie consumurilor de cumularea şi nivelul
energie utilizată utilizată/tip produs, energie/CR, produs analizarea valorilor departamentelor
CR, an şi an calculate (mentenanţă) şi de
la vârf
-cantitatea de Tipurile şi cantităţile Evidenţele Calcularea cantităţii, Managerii de la
energie utilizată de energie consumurilor de cumularea şi nivelul
pe serviciu sau utilizată/tip produs, energie/Cr, produs şi analizarea valorilor departamentelor
client CR, an an calculate (mentenanţă) şi de
la vârf
Utilităţi fizice şi echipamente
-numărul de ore Echipamente-număr, Evidenţele Calcularea, Managerii de la
de funcţionare pe tip, orele de departament cumularea si nivelul
an pentru un funcţionare-an mentenanţă şi CR analizarea nr de ore departamentelor
anumit producţie precum si de funcţionare/tipuri (mentenanţă) şi de
echipament altele in care de echipamente la vârf
funcţionează
echipamente
-suprafaţa de Clădiri şi spaţii Evidenţele de la Cumularea Managerii de la
teren utilizată în amenajate în incinta Departamentul suprafeţelor clădirilor nivelul
scopuri de firmei pe tipuri şi Tehnic şi spaţiilor amenajate departamentelor şi
producţie destinaţie, suprafaţa în incinta firmei pe de la vârf
ocupată tipuri şi destinaţie
-numărul de ore Echipamente-număr, Evidenţele de la Calcularea, Managerii de la
de mentenanţă tip, orele de Departamentul cumularea si nivelul
preventivă a mentenanţă/an Mentenanţă analizarea nr de ore departamentelor
echipamentului pe de mentenanţă /tipuri (mentenanţă) şi de
an de echipamente şi an la vârf

58

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Furnizare şi livrare
-numărul de Călătorii de Evidenţele contabile Calcularea Managerii de la
călătorii de afaceri afaceri/tip de privind deplasările deconturilor nivelul
care s-au efectuat activitate şi mijloc de departamentelor şi
pe tip de transport transport de la vârf precum
şi toţi cei interesaţi
(care au efectuat
deplasări)
-consumul mediu Nr. şi tipurile de Evidenţele Cumulare Managerii de la
de combustibil al mijloace de transport Compartimentului consumuri/tip de nivelul
parcului de utilizate Administrativ mijloace de transport departamentelor şi
autovehicule de la vârf
Produse
numărul de Nr. produse defecte Înregistrările de la Cumulare si analizare Managerii de la
produse cu /tip produs şi CR compartimentul AQ nivelul
defecte sau producţie departamentelor
reciclate (AQ) şi de la vârf
durata utilizării Durata utilizării/ Studiile de la Identificare şi Managerii de la
unui produs tipuri de produse compartimentul AQ analizare nivelul
departamentelor
(AQ) şi de la vârf
numărul de Nr. produse ce pot fi Studiile de la Identificare şi Managerii de la
produse care pot reutilizate/tip produs compartimentul AQ analizare nivelul
fi reutilizate departamentelor
(AQ) şi de la vârf
Deşeuri
-cantitatea de Informaţii privind Înregistrările de la Cumulare si analizare Managerii de la
deşeuri controlată cantităţile de deşeuri compartimentul AQ nivelul
prin autorizaţii de din autorizaţia de departamentelor
mediu mediu (AQ) şi de la vârf
-cantitatea de Cantitatea de Înregistrările de la Cumulare si analizare Managerii de la
deşeuri pe an sau deşeuri/tip deşeu, tip compartimentul AQ nivelul
pe unitatea de produs, CR, an departamentelor
produs (AQ) şi de la vârf
-cantitatea totală Cantitatea de Înregistrările de la Cumulare si analizare Managerii de la
de deşeuri deşeuri/tip deşeu compartimentul AQ nivelul
departamentelor
(AQ) şi de la vârf
Emisii
-zgomotul Nivel zgomot/tip Înregistrările de la Înregistrare şi Managerii de la
măsurat într-un echipament şi departamentul de analizare nivelul
anumit amplasament (acolo mediu departamentelor
amplasament; unde se impun (Mediu) şi de la
măsurători) vârf
-cantitatea de cantitatea de emisii Înregistrările de la Înregistrare şi Managerii de la
emisii specifice pe specifice pe/ tip departamentul de analizare nivelul
an emisie şi an mediu departamentelor
(Mediu) şi de la
vârf
-cantitatea de Cantitatea pe tip de Înregistrările de la Înregistrare şi Managerii de la
material specific material specific departamentul de analizare nivelul
deversată în apă deversată în apă /tip mediu departamentelor
pe unitatea de de produs (Mediu) şi de la
produs vârf
-cantitatea de cantitatea pe de Înregistrările de la Înregistrare şi Managerii de la
59

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


emisii în aer cu emisii în aer cu departamentul de analizare nivelul
potenţial de potenţial de mediu departamentelor
distrugere a distrugere a ozonului (Mediu) şi de la
ozonului vârf
Indicatori de stare a mediului
Aer
-nivelurile medii Nivel zgomot/tip Înregistrările de la Calculul nivelului Managerii de la
de zgomot echipament şi departamentul de mediu de zgomot, nivelul
măsurate în amplasament (acolo mediu înregistrare şi departamentelor
perimetrul unde se impun analizare (Mediu) şi de la
utilităţilor măsurători) vârf
organizaţiei
-concentraţia unui Concentraţii poluanţi Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
anumit poluant în măsurate la monitorizare /tip de analizare nivelul
aer înconjurător, monitorizare în aer, poluant si CR departamentelor
în zonele alese nivel admis al (Mediu) şi de la
pentru poluanţilor conform vârf
monitorizare normelor şi legislaţiei
în vigoare în
România
Apă
-concentraţia unui Concentraţii poluanţi Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
anumit poluant în măsurate la monitorizare /tip de analizare nivelul
apele subterane monitorizare în apă, poluant si CR departamentelor
sau de suprafaţă nivel admis al (Mediu) şi de la
poluanţilor conform vârf
normelor şi legislaţiei
în vigoare în
România
-temperatura Temperatura apei de Înregistrări Înregistrare şi Managerii de la
apei într-un suprafaţă măsurată monitorizare /tip de analizare nivelul
curs de apă de la monitorizare poluant si CR departamentelor
suprafaţă (Mediu) şi de la
adiacent vârf
utilităţilor
organizaţiei;

Realizarea tabloului de bord conform metodologiei propuse

1. Identificarea problemelor de mediu ale firmei

In cadrul acestei etape am identificat principalele probleme de mediu ce se pot identifica


in cadrul unei firme.
• Probleme in iniţierea, implementarea si realizarea managementului mediului
• Conformitatea cu reglementările in vigoare
• Performante financiare in realizarea protecţiei mediului
• Consumurile de materiale si energie
• Relaţia firmei cu comunitatea in perspectiva problemelor de mediu
• Calitatea funcţionala a echipamentelor si impactul acestora asupra mediului
60

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Impactul activităţilor desfăşurate in cadrul firmei, asupra mediului
• Impactul produselor fabricate asupra mediului
• Servicii necesare pentru realizarea protecţiei mediului
• Deşeuri, emisii
• Starea aerului, apei si solului in cadrul organizaţiei si in vecinătatea acesteia.
Aceste probleme se regăsesc in cadrul tuturor organizaţiilor, ceea ce diferă este gradul de
afectare a mediului prin influenta acestor probleme. Ca urmare numai o parte dintre problemele
identificate vor fi reflectate in indicatorii de performanta de mediu ce vor fi monitorizaţi si
evidenţiaţi in tablourile de bord de la diferite niveluri ierarhice.

2. Organigrama si identificarea responsabilităţilor de mediu corespunzătoare


departamentelor componente ale structurii organizaţionale (Organigrama generala;
Organigramele pe departamente)
Tabel 3.9. Identificarea responsabilităţilor de mediu s-a efectuat conform structurii
Nr. Departament component al
Responsabilitati de mediu
crt structurii organizationale
Echipa managerială la vârf
1 director general - Asigura gestiunea principalelor acţiuni
ale firmei care au avut, au şi pot avea
efect asupra mediului ca de ex.
protejarea resurselor naturale,
reducerea poluării şi a riscurilor de
mediu etc.
- Analizează şi controlează cu
eficacitate principalii indicatori de
mediu ai firmei, obţinând informaţii
pe care le va folosi în comunicarea cu
stakeholderii (clienţi, acţionari,
parteneri de lucru etc.)
- Analizează şi avizează politicile şi
strategiile propuse în sensul creşterii
responsabilităţii faţă de mediu a
firmei
- Examinează şi supraveghează
activităţile firmei şi analizează
punctele critice pentru mediu
- Asigură respectarea în totalitate a
prevederilor de mediu stabilite la
nivelul firmei
- Asigură o abordare credibilă şi
riguroasă a managementului de
mediu
- Asigurarea protectiei apei, aerului si
solului din interiorul firmei si in
vecinatatea acesteia
- Îmbunătăţirea continuă a
performanţelor de mediu ale
organizaţiei, concomitent cu evoluţia
pe plan economic şi social
- Respectarea cerinţelor legale şi altor

61

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


cerinţe pe care organizaţia le-a
adoptat şi care sunt aplicabile
aspectelor sale de mediu
- Crearea condiţiilor tehnico
organizatorice pentru implementarea
ISO 14001
2 director tehnic - Asigură şi urmăreşte raţionalizarea şi
economisirea materialelor prime, a
apei şi a energiei, reducerea
costurilor prin reciclare
- Propune un program de acţiuni
concrete pentru atingerea scopurilor
de mediu
- Urmăreşte obţinerea de date cu
privire la impactul de mediu asociat
cu activitatea fiecărei secţii şi o listã a
principalelor probleme
- Analizează principalii indicatori de
mediu ai firmei şi propune politici şi
strategii în sensul creşterii
responsabilităţii faţă de mediu a
firmei
- Iniţiază, planifică şi conduce
schimbări tehnologice (ex. tehnologii
cu consum de materiale şi energie
redus)
- Gospodărirea deşeurilor şi
ambalajelor
- Controlul si analiza emisiilor – imisiilor
- Gospodărire a substanţelor toxice şi
periculoase
- Intocmirea si respectarea programul
de conformare
- Adoptarea unor tehnici şi soluţii
bazate în primul rând pe prevenirea
poluării, apoi pe reducerea şi ţinerea
ei sub control
- Asigurarea unui management mai
bun al materiilor prime, al deşeurilor
rezultate şi a unei mai bune
gestionări a apelor reziduale şi a
emisiilor de poluanţi în atmosferă
- Ţinerea sub control a consumurilor de
utilităţi, precum şi a riscurilor şi
poluărilor accidentale
3 director financiar - Analizează principalii indicatori de
mediu ai firmei şi propune politici şi
strategii în sensul creşterii
responsabilităţii faţă de mediu a
firmei
- Urmăreşte găsirea de resurse interne
şi externe pentru achiziţionarea de
echipamente şi utilaje necesare
reducerii impactului asupra mediului a
firmei

62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


4 director de marketing - Urmăreşte selectarea furnizorilor care
pot demonstra faptul că metodele
folosite în realizarea materiilor
protejează mediul înconjurător
- Monitorizarea continuă a preferinţelor
consumatorilor
- Identificarea de noi segmente de
piaţă, de ex. segmentul „verde”
- Promovarea imaginii de firmă „eco-
conştientă”
- Propune schimbări efectuate asupra
produselor firmei (ex. folosirea de
materiale naturale etc.)
Compartimente şi centre de responsabilitate (CR) aflate în directa subordine a directorului
general
5 compartiment resurse umane - Asigură formarea şi sensibilizarea
întregului personal cu privire la
problemele de mediu
- Identifică principalele responsabilităţi
legate de mediu pe fiecare categorie
de angajaţi şi le menţionează in fişa
postului
- Ia măsuri care urmăresc implicarea
mai mare a oamenilor în protecţia
mediului

6 compartiment calitate Asigură colaborarea cu


managementul de mediu în
vederea realizării unui sistem
integrat calitate – mediu

7 Compartiment timpi şi metode Organizarea procesului de muncă


astfel încât să asigure diferite
economii (de materii prime,
energie, efort uman etc.)

8 Compartiment administrativ
9 Protecţie civilă Asigură luarea tuturor măsurilor
necesare pentru prevenirea
accidentelor de mediu
10 Dispensar medical Asigură primul ajutor în cazul
producerii de accidente
11 Compartiment pază şi control
12 Managementul mediului - Inventarierea legislaţiei din
domeniu şi diseminarea celor
mai relevante informaţii în
cadrul firmei
- Urmărirea realizării sistematice
a obiectivelor de mediu

63

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


- Asigura urmărirea principalilor
indicatori vizaţi, analiza lor şi
prezentarea informaţiilor
relevante managerului general
- Identificarea celor mai
importante efecte de mediu
- Asigură legătura cu autorităţile
de mediu
- Audit intern şi extern
- Defineşte politicii de mediu
- Monitorizarea indicatorilor de
mediu si respectarea
procedurilor de mediu
prestabilite
- Raportarea rezultatelor
monitorizarii de mediu
factorilor de raspundere
ierarhici superiori
- Urmarirea si evidentierea
deşeurilor şi ambalajelor
- Urmarirea si analiza emisiilor –
imisiilor
- Evidentierea si urmarirea
substanţelor toxice şi
periculoase
- Situaţia investiţiilor de mediu şi
stadiul realizării măsurilor din
programul de conformare
- Raportarea catre Agenţia de
protecţia mediului cu privire la
taxe emisii poluanţi în
atmosferă, analiza factorilor de
mediu, gestiunea deşeurilor în
unitate.
- Îmbunătăţirea continuă a
performanţelor de mediu ale
organizaţiei, concomitent cu
evoluţia pe plan economic şi
social
- Respectarea cerinţelor legale şi
altor cerinţe pe care
organizaţia le-a adoptat şi care
sunt aplicabile aspectelor sale
de mediu
- Constientizarea problemelor de

64

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


mediu la toate nivelurile
organizationale
13 Oficiul juridic Asigură conformitatea cu legislaţia
din domeniul protectiei mediului la
nivel national si european
14 Control financiar intern
Compartimente şi centre de responsabilitate (CR) aflate în directa
subordine a directorului tehnic
15 birou plan dezvoltare Dezvoltă strategii care urmăresc o
mai bunã valorificare a materialelor

16 CR proiectare-dezvoltare Urmăreşte dezvoltarea unor


produse prietenoase faţă de mediu
Urmăreşte
dezvoltarea/implementarea unor
metode de lucru care să protejeze
mediul
Evaluarea preliminarã a impactului
pe care activitãţile şi produsele noi
o vor avea asupra mediului
Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.

17 CR Tricotat Calculează principalii indicatori de


mediu ai CR Tricotat
Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.

18 CR Croit Calculează principalii indicatori de


mediu ai CR Croit
Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.

19 CR Confecţii Calculează principalii indicatori de


mediu ai CR Confecţii
Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.

20 CR Mecano-energetic Calculează principalii indicatori de


mediu ai CR Mecano – energetic
Asigură refolosirea internă
65

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.

21 Protecţia muncii - Asigură cursuri întregului personal


privind protecţia muncii (mijloace de
protecţie, echipamente de protecţie
etc.)
Luarea de mãsuri pentru
diminuarea, prevenirea şi
eliminarea poluãrii mediului.
Compartimente şi centre de responsabilitate (CR) aflate în directa
subordine a directorului financiar
22 birou contabilitate Contabilitate mediu
23 birou financiar – preţuri Evidentierea in costul produselor a
cheltuielilor de mediu
Evidenta penalizarilor de mediu
24 birou analiză economică Analiza cheltuielilor de mediu
25 oficiul de calcul -
26 magazin alimentar -
Compartimente şi centre de responsabilitate (CR) aflate în directa
subordine a directorului comercial
27 birou marketing-vânzări - Urmăresc conceperea unor strategii
care să educe consumatorul în
prelungirea duratei de exploatare a
produsului
- Informarea clienţilor despre pericolele
pe care produsele le reprezintă faţă
de mediu

28 birou export-import
29 desfacere confecţii export
30 desfacere perdele
31 aprovizionare/transporturi/gestiuni - Identificarea celor mai importante
efecte de mediu
- Obligarea furnizorilor şi
subcontractanţilor sã respecte
normele şi prevederile de mediu
aplicate în cadrul firmei
32 magazine

3. Stabilirea deciziilor de mediu/compartimentele componente ale structurii


organizaţionale

Pentru realizarea din punct de vedere metodologic a acestei etape am utilizat indicatorii
de mediu selectaţi pentru managementul mediului la SC TEXRO, precum si centrele de decizie
ce sunt cuprinse in structura organizaţională a aceleaşi firme. Din aceasta abordare rezulta
concluzia ca îmbunătăţirea calităţii managementului de mediu trebuie privita in corelaţie cu
66

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


managementul general al unei firme si depinde in marea măsura de gradul de integrare a
managementului de mediu in managementul firmei.

Tabel 5.10. Stabilirea deciziilor de mediu


Compartiment/centru de
Decizii de mediu Indicatori de mediu
decizie
-numărul de obiective şi ţinte Managerii de vârf (general,
realizate tehnic, financiar contabil,
calitate.....
Managerul de mediu
Managerii CR
Implementarea politicilor şi a -numărul de sugestii de Directorul tehnic
programelor de mediu îmbunătăţire a mediului Managerul de mediu
provenite de la angajaţi Managerii CR

-numărul de iniţiative Directorul tehnic Managerul de


implementate privind mediu
prevenirea poluării Managerii CR
-gradul de conformitate cu Managerul general
reglementările Directorul tehnic
Managerul de mediu
- numărul de constatări de Directorul tehnic
Conformitate audit pe o perioada Managerul de mediu
-numărul şi frecvenţa Managerii de vârf (general,
activităţilor specifice (audituri) tehnic, financiar contabil,
calitate.....
Managerul de mediu
-răspunderea juridică Managerul general
referitoare la mediu care poate Directorul Financiar
avea un impact material Directorul Tehnic
asupra situaţiei financiare a Managerii CR
organizaţiei Managerul de mediu
-costurile (operaţionale şi de Directorul Financiar
Performanta financiara capital) care sunt asociate Directorul Tehnic
aspectelor de mediu ale Managerul de mediu
produsului sau procesului
-fondurile de cercetare si Directorul Financiar
dezvoltare utilizate în Managerul de mediu
proiectele cu semnificaţie de
mediu
Performanta operaţională in -cantitatea de materiale Directorul Tehnic
ceea ce priveşte: prelucrate, reciclate sau Managerii CR
- materialele reutilizate, folosite Managerul de mediu
67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


-cantitatea de apă pe unitatea Directorul Tehnic
de produs Managerii CR
-cantitatea de materii prime Directorul Tehnic Managerii CR
reutilizate în procesul de Managerul de mediu
producţie
-cantitatea de materiale Directorul Tehnic Managerii CR
utilizate pe unitatea de produs
Performanta operaţională in -cantitatea de materiale Directorul comercial
ceea ce priveşte: reciclabile şi reutilizabile Managerul de mediu
• serviciile care folosite de furnizorii de servicii
sprijină activităţile contractate
firmei -cantitatea sau tipul de deşeuri Directorul comercial
generate de furnizorii de Managerul de mediu
servicii contractate
Performanta operaţională in -cantitatea de energie utilizată Directorul tehnic
ceea ce priveşte: pe an sau pe unitatea de Managerul mecano energetic
• energia produs Manageri CR
-cantitatea din fiecare tip de Directorul tehnic
energie utilizată Managerul mecano energetic
Manageri CR

-cantitatea de energie utilizată Directorul tehnic


pe serviciu sau client Directorul comercial
Managerul mecano energetic
Performanta operaţională in -numărul de ore de funcţionare Directorul tehnic
ceea ce priveşte: pe an pentru un anumit Manageri CR
• utilităţile fizice şi echipament
echipamentele -suprafaţa de teren utilizată în Directorul tehnic
scopuri de producţie Manager mediu
-numărul de ore de Directorul tehnic
mentenanţă preventivă a Managerul de mediu
echipamentului pe an Manager macano energetic
Performanta operaţională in -numărul de călătorii de afaceri Manageri mecano energetic
ceea ce priveşte: care s-au efectuat pe tip de Manager comercial
• furnizarea şi transport
livrarea -consumul mediu de Directorul financiar
combustibil al parcului de Manager mecano energetic
autovehicule
Performanta operaţională in numărul de produse cu defecte Directorul tehnic
ceea ce priveşte: sau reciclate Manager calitate
• produsele Manageri CR
durata utilizării unui produs Directorul tehnic
Directorul de marketing
numărul de produse care pot fi Directorul tehnic
reutilizate Directorul de marketing
Performanta operaţională in -cantitatea de deşeuri Managerul de mediu
ceea ce priveşte: controlată prin autorizaţii de Manager general
• deşeurile mediu
-cantitea de deşeuri pe an sau Directorul tehnic
pe unitatea de produs Directorul financiar
Managerul de mediu
Manager calitate
Manageri CR

68

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


-cantiatea totală de deşeuri Directorul tehnic
Manager calitate
Directorul financiar
Managerul de mediu
Manageri CR
Performanta operaţională in -zgomotul măsurat într-un Directorul tehnic
ceea ce priveşte: anumit amplasament; Manager mecano energetic
• emisiile Managerul de mediu
-cantitatea de emisii specifice Directorul tehnic
pe an Manager mecano energetic
Managerul de mediu
-cantitatea de material specific Directorul tehnic
deversată în apă pe unitatea Managerul de mediu
de produs Manager mecano energetic
-cantitatea de emisii în aer cu Directorul tehnic
potenţial de distrugere a Managerul de mediu
ozonului
Starea mediului - AER -nivelurile medii de zgomot Directorul tehnic
măsurate în perimetrul Managerul de mediu
utilităţilor organizaţiei
-concentraţia unui anumit Directorul tehnic
poluant în aer înconjunrător, în Managerul de mediu
zonele alese pentru
monitorizare

Starea mediului - APA -concentraţia unui anumit Directorul tehnic


poluant în apele subterane sau Managerul de mediu
de suprafaţă
-temperatura apei într-un curs Directorul tehnic
de apă de suprafaţă adiacent Managerul de mediu
utilităţilor organizaţiei;

4. Stabilirea structurii tabloului de bord integrat de mediu

Structura tabloului de bord integrat de mediu s-a realizat parcurgând următorii paşi:
• întocmirea fisei individuale a indicatorului de mediu care prezintă următoarele tipuri de
informaţii: rangul indicatorului, denumire departament, valori indicator, valoare prestabilita sau
standard, valoare lună anterioară, nr. soluţii implementate, Evoluţie în timp indicator,
frecvenţa de măsurare(rangul indicatorului arata importanta sa in evaluarea performantelor de
management de mediu; am stabilit 3 nivele: rangul 1- foarte important, rangul 2-important,
rangul 3- mediu important);
• întocmirea tabloului de evoluţie a indicatorului in timp;
• întocmire tablou centralizator/centru de decizie
• întocmirea matricei tabloului de bord integrat de mediu.
Un exemplu de fişă individuală pentru indicatorii de performanta de management de
mediu este prezentată în tabelul 3.11
Tabel 5.11. Fişă individuală indicator de mediu

69

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


FIŞĂ INDIVIDUALĂ INDICATOR
numărul de obiective şi ţinte realizate
Indicator 1.1
Rang: 1
Denumire Management CR CR CR CR CR Protecţia
departament de mediu proiectare Tricotat Croit Confecţii Mecano- muncii
dezvoltare energetic
Valori indicator

Valoare lună
anterioară
Valoare
prestabilita sau
standard
Nr. soluţii
implementate
Evoluţie în timp
indicator
Frecvenţa de
măsurare

Tablourile de evoluţie a indicatorilor de performanta de mediu arata starea indicatorului


in timp (lunar, decadal, zilnic), ceea ce oferă posibilitatea unei informări relevante a managerilor
si stabilirea unor decizii eficiente pentru rezolvarea problemelor de mediu vizând, perioada
trecuta , prezenta si viitoare. Pentru exemplificare am întocmit modele de tablouri de evoluţie
indicatori de mediu pentru: directorul tehnic, directorul financiar si directorul comercial (ex. in
tabelul 5.12).

Tabel 5.12. Tablou de bord integrat de mediu pentru DIRECTORUL FINANCIAR

Birou I3.3 I4.a2 I4.e1 I4.e2


Contabilitate
Birou analiza I3.2 I3.3 I4.a2 I4.c1 I4.c2 I4.e1 I4.e2 I4.g2 I4.g3
economica
Î

Birou financiar I3.3


preturi

Legendă:
Ø OK. Îmbunătăţire indicator faţă de luna anterioară
Ø Atenţie! Nici o modificare faşă de luna anterioară
Ø Risc. Depreciere indicator faţă de luna anterioară
Tabloul centralizator pentru informarea diferitelor centre de decizie sintetizează informaţiile
cuprinse in celelalte elemente constructive ale tabloului de bord integrat de mediu. Am întocmit
modele de tablouri centralizatoare pentru diferite centre de decizie (un exemplu este prezentat
in tabelul 5.13. )

70

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Tabel 5.13. Tablou centralizator indicatori de mediu pentru DIRECTORUL GENERAL
Performanţ Concluzii/
Denumi Cine a
Valoare Valoare a de mediu observatii
re Cine a răspuns de
înregistrat conform propusă la
indicat raportat realizare
ă în firmă legislaţiei nivelul
or indicator
firmei

Matricea prezentata in figura 5.5, indica o modalitatea generala de întocmire a tabloului


de bord integrat de mediu. In cadrul matricei se vor utiliza elementele structurale: fisa
individuala a indicatorului de performanta de mediu, tabloul evoluţiei indicatorului si tabloul
centralizator / centru de decizie.

5. Întocmirea diagramei de relaţii de mediu pentru fiecare departament al


structurii organizaţionale

Diagramele de relaţii de mediu prezintă circulaţia informaţiilor de mediu in cadrul unei


firme, ceea ce constituie un element ce sprijină conceperea si funcţionarea sistemului
informaţional si construirea tabloului de bord integrat de mediu. Diagramele sunt prezentate in
figurile 5.6-5.9.

71

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


TABLOU DE BORD INTEGRAT DE MEDIU- MANAGER

Indicatori de rang I Indicatori de rang II Indicatori de rang III

Fisa indicator Fisa indicator Fisa indicator

Fisa indicator

TABLOU EVOLUTIE INDICATOR

Figura3.5: Macheta tabloului de bord integrat de mediu

TABLOU CENTRALIZATOR

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Manager general
PSI
- Informaţii privind nivelul
indicatorilor
- Propuneri de
strategii/acţiuni si politici
de mediu
CR Indicatori de mediu - Informaţii/date privind
Croit Listă cu probleme de mediu starea mediului

Protecţia
muncii
CR Indicatori de mediu - Informaţii privind nivelul
Confecţii Listă cu probleme de mediu de cunoaştere al angajaţilor
DIRECTOR TEHNIC privind protecţia muncii
- Propuneri de cursuri
Indicatori de mediu
CR Figura 3.6. Diagrama de relaţii director tehnic
Listă cu probleme de mediu
Tricotat

- propuneri pentru o - Informaţii privind


bunã valorificare a impactul
CR Indicatori de mediu materialelor activităţilor/produselor
Mecano-energetic Listă cu probleme de mediu firmei asupra mediului
- Idei de produse noi
-

Birou CR
plan dezvoltare Proiectare dezvoltare
53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Manager general

- Informaţii privind costurile


şi beneficiile cheltuielilor
de mediu

Birou Date mediu


contabilitate

DIRECTOR FINANCIAR
- Informaţii privind
Birou financiar preţuri penalizările de mediu
- Informaţii privind
ponderea cheltuielilor de
mediu in preţul
produselor

Birou analiză Informaţii privind


economică cheltuielile de mediu

54

Oficiul de calcul Magazin alimentar

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Figura5.7. Diagrama de relaţii
de mediu - directorfinanciar

Manager general

- Informaţii de mediu privind


furnizorii/sucontractanţiiInformaţii
de mediu privind clienţii
- Informaţii de mediu privind
Informaţii de mediu privind concurenţii
furnizorii/subcontractanţii
Aprovizionare/transpor
Listă cu probleme de mediu
turi/gestiuni

Magazine
DIRECTOR COMERCIAL

Birou
Desfacere perdele export - import
-
- Informaţii privind nivelul de
educare al clienţilor în domeniul
mediului
Desfacere confecţii - Politici de informare a clienţilor
export privind pericolele pe care produsele
le reprezintă faţă de mediu
55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Birou


Figura 5.8: Diagrama de relaţii de mediu – director comercial

Oficiul juridic

Indicatori de mediu
Director tehnic - Informaţii privind legislaţia de
Listă cu probleme şi soluţii
de mediu mediu

Director comercial Listă cu informaţii, probleme DIRECTOR GENERAL Protecţie


şi soluţii de mediu civilă
- Informaţii privind măsurile de
prevenire a accidentelor de
mediu
Analize privind costurile şi
Director financiar cheltuielile de mediu
Informaţii privind
propuneri impactul
pentru organizării muncii
Compartiment Resurse Propuneri de programe de integrarea asupra mediului Dispensar
umane training pe probleme de sistemului medical
mediu calitate-mediu

56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Compartiment
pază şi control Compartiment calitate Compartiment
timpi şi metode

Figura 5.9.: Diagrama de relaţii de mediu – director general

57

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Concluzii
• În cadrul acestui studiu de caz am urmărit aplicarea metodologiei proiectate pentru o
firma de produse textile
• In abordarea problemelor am tratat următoarele aspecte:
Obiectivele firmei - obiective si tinte specifice de mediu
o Structura organizatorică
Politica de mediu
o Corespondenţă performanţe-obiective, ţinte
o Identificare şi concretizare indicatori de MCM
o Cuantificare indicatori selectaţi
o Informaţiile necesare pentru determinare indicatori
• Conţinutul studiului de caz consta in principal în determinarea indicatorilor relevanţi
pentru MCM, care pot determina performanţa de mediu;
• În aprecierile efectuate s-au urmărit direcţiile: pofilul de activitate al firmei, influenţele
activităţilor asupra MCM, indicatori măsuraţi si monitorizaţi în prezent, precum şi
propuneri de indicatori noi care ar avea drept rezultat îmbunătăţirea MCM
• Indicatorii au fost concretizaţi, s-au stabilit posibilităţile de determinare şi calculare
• În finalul etapei s-a identificat necesarul informaţional, sursele şi beneficiarii de informaţii
pentru fiecare indicator in parte
• Aplicarea metodologiei de selecţie a indicatorilor de performanţă de mediu a permis
colectivului de cercetare verificarea etapelor metodologice în condiţiile concrete de
funcţionare ale unei organizaţii, precum şi impactul asupra calităţii managementului
mediului.
• Cercetarea efectuată constituie un instrument de lucru ce va putea fi aplicat de
organizaţiile ce vor urmări pe de o parte îmbunătăţirea MCM, iar pe de altă parte
implementarea managementului integrat de mediu.
Tabloul de bord este un instrument de informare a managerilor de pe diverse niveluri
ierarhice, intr-o forma personalizata si sintetica
• metodologia de proiectare a tabloului de bord integrat de mediu, conceputa si
realizata de colectivul de cercetare tratează următoarele probleme:
o principalele probleme de mediu ale unei firme
o identificare responsabilităţi de mediu/departamente componente ale structurii
organizaţionale
o determinarea corelaţiei decizii de mediu-indicatori de performanta de mediu-
centre de responsabilitate(departamente)
o stabilirea structurii si construirea machetei tabloului de bord integrat de mediu
o construirea diagramelor de relaţii de mediu
Validarea sistemului de indicatori
Sistemul a fost testat şi validat in cadrul TEXRO, de unde am primit observaţii.

Bibliografie:
1. SR ISO 14001, (2005), Sisteme de management de mediu – Specificaţii şi ghid de utilizare,
Asociaţia de standardizare din România (ASRO).

52

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


2. SR ISO 14004, (2005), Sisteme de management de mediu Linii directoare referitoare la
principii, sisteme şi tehnici de aplicare, Asociaţia de standardizare din România (ASRO).
3. SR EN ISO 14031, (1999), Management de mediu – Evaluarea performanţelor de mediu –
Ghid, Asociaţia de standardizare din România (ASRO).

Intrebări test
Să se proiecteze sistemul de indicatori de performanță de mediu specifici
organizatiei………..
a. Indicatorii de mediu din ISO 14031
b. Identificarea factorilor poluatori in cadrul organizației…….

Frecv Cine
Puncte de Gra
Tip enta raspu
Activitate prelevare d de
de de nde/ci Indicatorul
a care o probe/ prio
polua monit ne utilizat
genereaza Metoda de ritat
re orizar urma
monitorizare e
e reste

c. Performanțe de mediu propuse


d. Stabilirea obiectivelor și țintelor de mediu ale organizației……

Performante de
Nr Obiective
mediu propuse la Ţinte specifice
crt. specifice
………

e. Identificarea acțiunilor manageriale si a resurselor necesare atingerii


performanțelor de mediu
Performante Acţiuni Resurse necesare
manageriale

f. Criteriile de selecție a indicatorilor de performanță de mediu

53

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


• Criteriul Indicatori de mediu obligatorii pentru avizul de functionare-CO
(factori de mediu aer, factori de mediu apa, nivel de zgomot)
• Criterii generale
• CG1-aprecierea corectă a performanţei;
• CG2-aprecierea directă a performanţei;
• CG3-aprecierea facilă a performanţei;
• CG 4-aprecierea relevantă a performanţei.
• Criterii specifice firmei
• CS1-relevanţă indicator pentru activitatea firmei
• CS2-disponibilitate resurse organizaţie pentru monitorizare
indicator
• CS3-disponibilitate managerială in evaluarea impactului
indicatorului asupra activităţii firmei
• CS4-posibilităţile de informare rapidă asupra evoluţiei
indicatorului

g. Aplicarea metodologiei de selecție a indicatorilor de performanță de


mediu
h. Sistem de indicatori de performanța de mediu specific organizației……
i. Informaţiile necesare pentru determinare indicatori de performanță de
mediu,
Informaţii
necesare Mod de Beneficiarii
Sursa
Indicator pentru prelucrare informaţii
informaţiilor
determinare informaţii indicatori
indicator

j. Identificarea responsabilităților de mediu a managerilor organizației (


manager general, manager tehnic, responsabil mediu)
Nr.
Manager Responsabilitati de mediu
crt

k. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai


organizației…..

54

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


l. Întocmirea diagramei de relaţii de mediu pentru fiecare departament al
structurii organizaţionale

55

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com