Sunteți pe pagina 1din 70

Natura României,

anul 2, nr. 13, mai 2009

Brâna Mare
a Co[tilei
BU C E G I
volum 5

cel mai detaliat [i actual ghid


Revista

v` prezint` - num`r de num`r -


enciclopedia geografic` a României.
Cu foarte multe informa]ii \n premier`,
care coincid cu ceea ce g`si]i pe teren.
Ave]i la dispozi]ie - num`r de num`r -
singura reprezentare fotografic` explicat` a ]`rii.
Dac` vede]i imaginile din revist` prea \ntunecate sau prea deschise
\nseamn` c` monitorul calculatorului dumneavoastr` nu este reglat;
situa]ia este u[or de remediat (dac` ave]i instalat Adobe Photoshop)
cu Start/ Control Panel/ Adobe Gama (pentru versiunile mai vechi ale programului).

Sumarul revistei este deschis celor care transmit informa]ii


(ºtiri, fotografii, articole, monografii).
contact: muntiicarpati@romania-natura.ro, telefon 021.683.51.03
Autorii investesc pentru respectarea spa]iului natural românesc.

Respect` natura!
Las` doar urmele pa[ilor.
Ia numai fotografii.

redactorul revistei (muntiicarpati@romania-natura.ro) caut` \n permanen]`


persoane dornice s` ia parte la continuarea unor ture de explorare montan` [i/ sau speologic`
coperta 1 / first cover
Pe Brâna Mare a Co[tilei (Mun]ii Bucegi),
pe stânga V`ii Caprelor; Acest volum
vedere c`tre peretele Col]ului Cr`pat (sus).
foto: Victor M. Moroianu (Max) (Bucure[ti)
trebuie citit
folosind
informa]ia
din cele 11
h`r]i [i
fi[iere ata[ate.

copiaz` GRATUIT
toate numerele [i ghidurile
revistei Natura României
Toate revistele [i ghidurile se pot
printa pentru a fi luate la drum. de la www.Romania-natura.ro
editor, redactor, tehnoredactor: Uitã-te zilnic pe
Ic` Giurgiu www.Romania-natura.ro,
(muntiicarpati@romania-natura.ro;
021.683.51.03) ghidul t`u de \ncredere.
© Reproducerea oric`rui material din revist`, Zilnic descoperi
în scopuri comerciale, nu este permis`. Materialele
angajeaz` în general doar responsabilitatea autorilor. informaþii ºi imagini noi.
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
Acest volum aduce dou` premiere.
În primul rând este subiectul în sine, Brâna Mare a Co[tilei, descris cu am`nun]imea care permite
cuno[terea din timp a traseului [i, mai mult, având paginile la noi, ne las` s` apreciem în permanen]`
locul unde ne afl`m [i s` vizualiz`m obstacolele imediate, putând astfel decide - în func]ie de evolu]ia
vremii [i a timpului pe care îl avem la dispozi]ie - care este alegerea pentru care trebuie s` opt`m.
Prezentarea se bazeaz` pe multe h`r]i, multe imagini explicate l`muritor
[i are text detaliat - toate acestea strâns corelate între ele.
Ce nu vede]i direct în aceste pagini, dar este înlesnit de fi[ierele pe care le oferim pentru instalare pe
calculatorul Dvs. [i pe GPS-ul pe care îl pute]i lua la drum este o hart` tridimensional`, cu imagini care
apar în locurile importante ale parcursului (înso]it` de toate cordonatele necesare),
construc]ie care permite s` [ti]i în permanen]` pe teren în ce punct v` afla]i,
s` compara]i/ completa]i peisajul pe care îl vede]i cu imagini luate pe vreme bun`
[i apoi s` transmite]i, dac` un incident serios v-a tulburat excursia, care este locul unde sunte]i.

din Valea Priponului pe

Brâna Mare a Co[tilei


text: Pe la 8 [i 10 am ajuns la punctul Cerbului; marcajul triunghi ro[u se
Radu Moroianu de intrare în traseu, numit Plaiul Fâ- ducea spre nord, c`tre Pichetul Rosu.
nului (vezi h`r]ile 0.1-0.7; aten]ie, Travers`m curând firul V`ii Cerbului
fotografii: acestea sunt fi[iere tip pdf anexate), trecând pe flancul sudic al Muntelui
situat cam la 3 km de Bu[teni, pe dru- Moraru, iar dup` circa 15 minute (în
Victor M. Moroianu (Max), mul Bu[teni - Gura Diham. Dup` 12 stânga cum urc`m) ajungem în drep-
Radu Moroianu, minute eram deja echipa]i, am pornit tul V`ii Verzi, str`juit` de piramida de
Diana Dumitrache GPS-ul [i l`sând autoturismul, am ur- piatr` a Santinelei V`ii Verzi (în stân-
cat prin p`dure, pe marcajul turistic ga cum urc`m) (imaginea 2) având în
înregistrare [i prelucrare GPS: band` galben`. Am ajuns pe la 9 [i 12 spate lateral stânga Col]ul Pr`p`dit.
Victor M. Moroianu la limita Poienii V`ii Cerbului. Privind
c`tre SV am z`rit în stânga, deasupra Dup` o scurt` [edin]` foto, dup`
brazilor, deschiderea larg` a V`ii M`li- înc` 15 minute am l`sat în stânga Va-
nului, bordat` în dreapta de creste lea Seac` a Co[tilei apoi, traversând
zim]ate. Se remarc` acolo Col]ul Ma- din nou V. Cerbului [i revenind pe
re al M`linului pe care aveam s`-l ad- flancul Muntelui Co[tila, am dep`[it
mir`m de aproape dup` câteva ore pe stânga V. }apului (imagini 3, 4, 5)
(imaginea 1). Urcasem deja o diferen- iar în continuare V. Urzicii (imagini 6,
Era în 9 august 2008, tocmai ]` de nivel de 350 m de la Plaiul Fânu- 3).
împlineam 58 de veri. M-am gândit lui (950 m). Urcând apoi o coast` împ`durit`,
s`-mi ofer cu acest prilej un cadou la Dup` câteva minute am întâlnit printre doi pere]i stânco[i, am ie[it în
care râvneam de mult, Brâna Mare a stâlpul indicator unde se ralia, venind Poiana La Piatra Pârlit` (imaginea 7),
Co[tilei. Împreun` cu fiul meu Max din stânga, marcajul triunghi ro[u deasupra c`reia V. Caprelor (imaginea
(24 ani) [i cu Diana (28 ani), un (C`minul Alpin - Plaiul Munticelului 9) formeaz` un horn înalt, cu aspect
coechipier de n`dejde, am plecat cu - Poiana V`ii Cerbului). De aici, ur- neprietenos.
autoturismul din Bucure[ti, cam pe la când spre vest, pe band` galben`, po- Imediat dup` V. Caprelor, în
6 diminea]a. teca urma traseul de ascensiune pe V. col]ul de SV al poienii apare V. Pri-

4
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

0.1 Track-ul GPS pozi]ionat în


Google Earth 3D. Se vede în-
tregul traseu pornind din Plaiul
Fânului (stânga jos) pân` la
sta]ia de telecabin` Babele
(mijloc sus). Sunt figurate pe
traseu punctele importante
(Waypoints). Se vede zona de
NE a Bucegilor cu Muntele
Co[tila pe care s-a desf`[urat
traseul. Vedere dinspre N,
scara 1:9400.

0.2 Detaliu din track-ul GPS pozi]ionat în Google


Earth, 3D. Se vede traseul Poiana V. Cerbului - V.
Cerbului - V. Priponului - BMC pân` la Hornul lui
Gelepeanu. Sunt figurate pe traseu punctele
importante (Waypoints). Se vede zona de N [i E a
Muntelui Co[tila pe care s-a desf`[urat traseul.
Vedere dinspre N, scara 1:4500.

5
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

0.3 Track-ul GPS pozi]ionat în


Google Earth 3D. Se vede între-
gul traseu pornind din Plaiul Fâ-
nului (dreapta sus) pâna la sta]ia
de telecabin` Babele (mijloc
jos). Sunt figurate pe traseu
punctele importante (Way-
points). Se vede zona de NE a
Bucegilor cu Muntele Co[tila pe
care s-a desf`[urat traseul. Ve-
dere dinspre S, scara 1:8400.

0.5 Transpunerea track-ului GPS pe o hart` 2D - extras` din harta României RO.A.D. 2008 - Proiectul România
Digital`. Aten]ie, pe hart` s-au corectat unele denumiri eronate [i în scop de orientare, s-au figurat, cu aproxima]ie,
traseele unor v`i de interes (ex. V`ile Caprelor, }apului, Scoru[ilor, G`lbenelelor etc.) (vezi fi[ierul pdf ata[at acestui
volum)
0.6 Traseul parcurs (cu ro[u) pe o schi]` (colaj) a zonei de N [i E a Muntelui Co[tila con]inând V. Priponului [i BMC
pân` la Hornul lui Gelepeanu [i reperele limitrofe traseului. Colaj din mai multe fragmente de h`r]i topo (autor
necunoscut) [i o schi]` a traseului pe V. Priponului de Em. Cristea. (vezi fi[ierul pdf ata[at acestui volum)
0.7 V`ile M`lin [i Seac` din Co[tila. (vezi fi[ierul pdf ata[at acestui volum)

Fi[iere ata[ate de asemenea acestui volum.


0.8 Brâna Mare, fi[ier tip gpx.
0.9 Brâna Mare, fi[ier tip kml.
0.10 Brâna Mare, fi[ier tip kmz.
0.11 Înc`rcarea fi[ierelor de tip kmz.

Semnifica]ia codific`rilor care urmeaz` dup` num`rul fotografiilor urm`toare.


Fie de exemplu imaginea 1, codificarea 091225-R02-A01303m_45.441128 N_25.504830 E:
091225 reprezint` ora la care s-a f`cut imaginea (09 :12 :25); R02 reprezint` autorul fotografiei (R-adu, M-ax, D-iana);
A01303m reprezint` altitudinea, adic` 1303 metri;
cifrele care urmeaz` arat` coordonatele geografice ale locului în care a fost f`cut` imaginea.
6
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

1 091225-R02-A01303m_45.441128 N_25.504830 E (VCe) Vedere asupra V. M`linului din Poiana V`ii Cerbului.
7
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

2 092732-M001-A01344m_45.441502 N_25.497793 E (VCe) Valea Verde,


Santinela V. Verzi dreapta fa]`, Col]ul Pr`p`dit mijloc spate.
3 095518-D004-A01481m_45.440557 N_25.489581 E (VCe)
V. }apului stânga [i V. Urzicii dreapta.

8
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

4 095557-M174-A01479m_45.440820 N_25.490005 E (VCe) V. }apului, Col]ul }apului stânga;


în fundul v`ii, Col]ul de Sus, aflat imediat sub BMC.

9
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

5 095557-R06-A01482m_45.440635 N_25.489421 E (VCe) V. }apului, în fundul v`ii Col]ul de Sus


din Creasta V. M`linului - V. }apului sub BMC.
10
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

6 100154-R08-A01513m_45.439962 N_25.486915 E (VCe) V. Urzicii - sus în dreptul Col]ului Brânei intersecteaz` BMC.

11
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

7 102040-M003-A01584m_45.439632 N_25.483038 E (VCe) La intrare în Poiana La Piatra Pârlit`,


vedere de la est spre vest; în stânga Hornul V. Caprelor, apoi V. Priponului, Priponul V. Cerbului, V.
Cerbului la vest, flancul nordic al Morarului în dreapta.

12
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

8 102140-M008-A01585m_45.439670 N_25.482918 E (VCe)


V. Priponului cu Peretele Priponului, dreapta.

13
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

9 102748-M172-A01603m_45.439080 N_25.481164 E (VCe)


V. Caprelor, terminat` cu o s`ritoare greu accesibil`.

14
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
10 103129-M010-A01620m_45.438592 N_25.480023 E (VCe)
V. Priponului, cu s`ritoarea final` greu de escaladat.

15
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
ponului, barat` la ie[irea din abrupt
de o s`ritoare impresionant`, format`
din blocuri de stânc` suprapuse, difi-
cil de escaladat (imagini 8, 10). Din
Poiana La Piatra Pârlit` poteca trece
printr-un horn stâncos [i iese deasu-
pra marelui pripon al v`ii, pe o teras`
întins` (imaginea 11), iar dup` un
scurt parcurs, la ora 10 [i 48 ajungem
în punctul denumit La Bordeiul Ber-
becilor (imaginea 12) (cota 1718 du-
p` GPS sau 1780 m (1)).

De aici se ramific` spre stânga


h`]a[ul care p`trunde în V. Priponu-
lui, ocolind facil s`ritoarea v`zut` mai
jos, la baza v`ii. Urc`m acest h`]a[,
de-a lungul unui brâu [i, trecând pe
lâng` o veche stân` aflat` pe o teras`
înierbat` (imaginea 13), ajungem du-
p` circa 340 m în firul V`ii Priponului
(imaginea 16), aproape de baza unei
s`ritori înalte de circa 16 m (imaginea
17).
Din acest punct, pe malul opus al
v`ii, vedem cap`tul Brâului Priponit
(imaginea 15). Aici, Emilian Cristea
(1) spune: "Acest brâu, urmat înainte
spre est, conduce dup` circa 200 m în
V. Caprelor, a c`rei ascensiune lipsit`
de dificult`]i ia sfâr[it în Platoul Co[-
tilei. Dup` circa 100 m de la intrarea
pe brâu, îl p`r`sim, ne abatem brusc
spre dreapta [i urm`m, paralel cu V.
Priponului, o potec` larg`, care ne rea-
duce în fir".

Iat`-ne intra]i în traseu. Era ora


11 [i 10 [i ne aflam la 1760 m dup`
GPS. Dup` o [edin]` foto (imagini
14-17) am hot`rât s` urm`m firul v`ii,
escaladând s`ritoarea din fa]a noastr`,
nefiind tenta]i s` abord`m traseul
ocolitor pe Brâul Priponit. Eu [i Max
am urcat pe hornul p`mântos din
dreapta s`ritorii (în sensul de urcare).
Diana a abordat s`ritoarea frontal [i
s-a cam blocat undeva pe la jum`tate
din cauza stâncii umede [i pe alocuri
acoperit` cu mu[chi, prizele p`rându-
i-se nesigure. Hornul p`mântos era
plin de material friabil (pietricele [i
p`mânt sf`râmicios) fapt care a nece-
sitat ceva efort. Noroc c` ceva mai sus
te puteai ag`]a de vegeta]ia care

16
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

11 103921-D012-A01655m_45.439160 N_25.479358 E (VCe) Pe Priponul V. Cerbului.

17
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
12 104827-M171-A01718m_45.439300 N_25.476688 E (VC)
La Bordeiul Berbecilor. Intrarea în h`]a[ul ocolitor spre V.
Priponului (pe lâng` stân`).

13 110521-R13-A01758m_45.437795 N_25.477758 E
Stâna dintre V. Cerbului [i V. Priponului - drumul de
acces între Valea Cerbului [i Valea Priponului. 18
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

14 111018-M015-A01755m_45.437505 N_25.477533 E (VP)


V. Priponului spre Poiana La Piatra Pârlit`, vedere din drumul ocolitor.
19
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

15 111049-M017-A01760m_45.437540 N_25.477400 E (VP)


Intrare în Brâul Priponit, drum de acces în V. Caprelor sau de ocolire a s`ritorilor din VP.

20
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

16 111306-R18-A01760m_45.437477 N_25.477562 E (VP)


H`]a[ul care vine de la stân`, traseul de ocolire din V. Cerbului în V. Priponului.
21
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

17 111326-R20-A01760m_45.437477 N_25.477562 E (VP)


Prima s`ritoare pe firul V`ii Priponului; se abordeaz` frontal sau pe hornul p`mântos din dreapta.
22
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
umplea partea superioar` a hornului.
Ajuns primul sus, Max a asigurat-o pe
Diana cu o cordelin` [i iat`-ne to]i
deasupra.

De aici au urmat mici pasaje de


c`]`rare pe bolovanii afla]i pe firul v`ii
(imagini 18, 19) pân` la o s`ritoare cu
ferestr` (imagini 20, 21) prin care am
trecut f`r` dificult`]i. Era ora 12 [i 15
[i urcasem pân` la 1845 m (dup`
GPS).
De aici mai departe valea se
deschide treptat-treptat [i practic nu
mai prezint` obstacole sau acestea
pot fi ocolite cu u[urin]` (imagini 22,
23). De la cota 1940 m GPS în sus
valea, aflat` aici în zona ei median`, se
l`rge[te foarte mult (imaginea 24) c`-
tre amonte fiind m`rginit` pe dreapta
sus de Peretele Priponului (imagini
26, 27) iar pe stânga de pere]ii
abrup]i ai Co[tilei (imaginea 25).
Aici se face la stânga, pe sensul
de urcare, un prag larg înierbat (ima-
ginea 25), m`rginit de pere]ii Co[ti-
lei, pe unde ar trebui c`utat`, pe un
drum ascendent c`tre sud, intrarea în
Brâna Mare a Co[tilei (pe scurt BMC
sau Brâna).

ATEN}IE, cam la cota 2000 m


GPS (dup` (1) la 2050 m) se p`r`-
se[te firul V`ii Priponului care are ori-
entare SV-NE [i se face o întoarcere
spre est, pe pragul amintit, pentru a
g`si intrarea în BMC. Brâna, care î[i
are obâr[ia aici, este risipit` în nume-
roase ramuri orientate E-SE. C`tre
cota 2050 m GPS aceste ramuri se
adun` într-o potec` bine conturat`
care trece printr-un pâlc de jnepeni[
[i traverseaz` creasta dintre V. Pripo-
nului [i V. Caprelor, numit` Creasta
Caprelor.

Nesesizând apriori acest "am`-


nunt", am continuat s` urc`m c`tre
cota 2130 m GPS, curio[i s` vedem
zona superioar` a V. Priponului. Fura]i
de peisaj, nu am consultat GPS-ul
(aflat în capacul rucsacului) decât
dup` ce urcasem deja prea sus pentru
a mai g`si BMC. Ajun[i la 2130 m am
fost r`spl`ti]i îns` din plin cu panora-

23
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

18 115425-D030-A01817m_45.436768 N_25.476397 E (VP)


Firul V`ii Priponului în aval, v`zut de la cota 1817 metri.
24
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
19 115703-D031-A01828m_45.436555 N_25.476247 E (VP)
Firul Vaii Priponului în amonte, v`zut de la cota 1817 metri.

20 120104-M019-A01829m_45.436628 N_25.476189 E (VP)


S`ritoare cu bolovan/ fereastr`, înaintea cotei 1829 metri.

25
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

21 121535-D037-A01845m_45.436438 N_25.476211 E (VP)


S`ritoare cu bolovan/ fereastr` dup` cota 1829 metri.
26
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

22 122329-D045-A01873m_45.436068 N_25.475822 E (VP)


Valea Priponului se deschide în amonte [i obstacolele se ocolesc u[or, cota 1873 metri.

27
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

23 122347-R23-A01872m_45.436042 N_25.475779 E (VP)


Valea Priponului în aval; obstacolele au r`mas în urm`, cota 1872 metri.
28
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

24 124354-M022-A01941m_45.435212 N_25.475140 E (VP)


Valea Priponului se l`]e[te apreciabil în por]iunea ei median`.
25 124357-M023-A01941m_45.435212 N_25.475140 E (VP)
Pe pantele din stânga (est) trebuie c`utat` intrarea în Brâna
Mare a Co[tilei (BMC).

29
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
ma vastei c`ldari din por]iunea supe-
rioar` a v`ii. Aici poteca ocole[te, c`-
tre S-SV, câteva trepte stâncoase [i
"iese dup` un parcurs lung [i obositor,
în platou" (1).
De aici, rotind privirea 360 de
grade vedem:
- în aval, c`tre NE, valea bor-
dat` pe flancul stâng geografic de pe-
retele zim]at al Priponului, având în
fundal Muntele Moraru (imaginea
28);
- c`tre N-NV pere]ii care în-
tretaie Muchia Pripon - V. C`ld`rilor;
brâna de la baza lor permite ie[irea în
V. C`ldarilor (imaginea 29);
- c`tre V-SV pere]ii abrup]i ca-
re separ` c`ldarea de platou (imagi-
nile 30, 31);
- c`tre S-SV pantele înierbate
pe unde se poate ie[i în platou (ima-
ginea 32).

Dup` un scurt popas pentru ali-


mentare [i fotografii, la ora 13 [i 42
am început coborârea, c`utând intra-
rea în BMC. Cam în dreptul cotei
2100 m GPS am z`rit, pe dreapta v`ii
(sens geografic), o brân` care se pier-
dea printre stânci (imaginea 33). Am
concluzionat c` era Brâna de Mijloc
care, conform documenta]iei (1, 3)
merge pe deasupra BMC pân` în zona
superioar` a V. M`linului.
Am coborât tot ce urcasem la
greu, pân` la altitudinea de 2020 m
GPS [i am c`utat spre dreapta, est,
BMC, a[a cum am men]ionat înainte.
Pe la ora 14 [i 40 [i 2057 m GPS, dup`
taton`ri repetate, am intrat pe BMC
[i am ajuns la pâlcul de jnepeni afla]i
sub creasta care desparte V. Priponu-
lui de partea superioar` a V. Caprelor
(Creasta Caprelor). Dep`[ind linia
crestei, în fa]a noastr` a ap`rut un cio-
por de capre negre a c`ror prezen]`
justifica din plin denumirea v`ii. Am
declan[at pe loc vân`toarea foto, pân`
ce gra]ioasele creaturi, deranjate de
prezen]a noastr`, s-au pierdut într-un
r`stimp pe ]ancurile inaccesibile de
pe partea opus` a v`ii (imaginea 34).

Înainte de a porni mai departe,


privind înapoi, c`tre NV, am savurat

30
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

26 124418-M025-A01941m_45.435212 N_25.475140 E (VP)


Vedere asupra pere]ilor Priponului; în fundal, Muntele Moraru.
27 124454-M029-A01941m_45.435204 N_25.475108 E (VP)
Vedere, în urm`, asupra Pere]ilor Priponului.

31
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

28 132715-M032-A02129m_45.431446 N_25.473181 E (VP)


Ajun[i la cota noastr` maxim`, vedere spre NE: în fundal Peretele Priponului
[i Muntele Moraru.
29 132730-M033-A02129m_45.431446 N_25.473181 E (VP)
La intrare în c`ldarea final` a v`ii, vedere c`tre nord-vest;
o posibil` ie[ire c`tre V. C`ld`rilor.

32
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

30 132735-M034-A02129m_45.431446 N_25.473181 E (VP)


La intrare în c`ldarea final` a v`ii, vedere spre sud-vest.

31 132740-M035-A02129m_45.431446 N_25.473181 E (VP)


La intrare în c`ldarea final` a v`ii, vedere spre sud.

33
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

32 132759-M037-A02129m_45.431446 N_25.473181 E (VP)


La intrare în c`ldarea final` a v`ii, vedere spre sud-est, c`tre ie[irea în platou.

32 bis 132759-M_Pano-A02129m_45.431446 N_25.473181 E


Imagine panoramic` a c`ld`rii de obâr[ie a V. Priponului, de la nord la sud, a[a cum se vede
de la altitudinea de 2129 metri (cumuleaz` imaginile M033-M037).

34
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

33 134404-D070-A02104m_45.432357 N_25.474097 E (VP)


Coborând înapoi pe Valea Priponului, cam în dreptul Brâului de Mijloc.

35
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

34 144139-R36-A02057m_45.434704 N_25.479071 E (BMC-VCa)


Pe muchia cu jnepeni spre V. Caprelor; ciopor de capre negre.

36
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
priveli[tea magnific` care se deschide
c`tre partea superioar` a V. Cerbului
[i Vf. Omu, având în prim plan Pere-
tele Priponului, iar c`tre nord Mun-
tele Moraru cu col]ii s`i inconfunda-
bili (imaginile 35, 36, 40).

Urmând Brâna, întâi pe versantul


stâng (imaginile 37, 39, 40, 41) [i apoi
pe cel drept geografic (imaginea 37),
am atins creasta de separa]ie cu V. Ur-
zicii (Creasta Col]ului Cr`pat) pe la
ora 15 [i 12 [i 2108 m GPS (imaginea
43), traversând firul V. Caprelor (ima-
ginea 42), la cota 2073 m GPS. Valea
Caprelor avea un aspect prietenos,
sugerând un traseu lipsit de dificul-
t`]i pân` la marele horn din Poiana La
Piatra Pârlit` (mai precis pân` la Brâul
Priponit de care am mai amintit).

O dat` trecu]i în V. Urzicii ne-a


cucerit s`lb`ticia peisajului. Aceast`
vale este mai adânc` [i mai pu]in pri-
mitoare decât V. Caprelor. Traseul de
urmat pe Brân`, pe peretele opus v`ii
(cel drept geografic) [i care urc` pân`
sub Creasta Col]ului Brânei, nu p`rea
prea "fioros" (imagini 44, 45). Întor-
când îns` privirea spre flancul stâng
geografic al v`ii, Brâna se arat` cam
expus`, [erpuind de-a lungul unor
prispe înguste înierbate, barate de
jnepeni pe anumite por]iuni (ima-
gini 46, 47, 48). Încet, cu pruden]`,
am dep`[it aceste prispe, jnepenii
constituind o balustrad` bine venit`.
În dreptul firului principal, V. Urzicii
se arat` îngust`, s`lbatic`, cu aspect
de canion, plin` cu z`pad` în partea
superioar` (imaginea 49).
Nici deasupra Brânei valea nu
arat` mai bine, continuând în sus cu
un horn umed, greu accesibil (ima-
ginea 50). Urmând Brâna, am traver-
sat firul principal al v`ii pe la baza
acestui horn (imaginea 51), strecu-
rându-ne pe un h`]a[ îngust pe sub
stânca surplombat` (imaginea 52);
era ora 15 [i 40 [i o în`l]ime GPS de
2092 m. Dup` horn, sc`pa]i din strân-
soarea pere]ilor, am privit un moment
flancul stâng al v`ii pe care tocmai îl
parcursesem; parc` nu mai p`rea la fel
de amenin]`tor (imaginile 53, 54).

37
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
35 144229-R37-A02051m_45.434596 N_25.479177 E (BMC-VCa)
Pe muchia cu jnepeni; în prim plan Peretele Priponului [i în fundal
V. Cerbului spre cabana Omu.

36 144240-R38-A02051m_45.434603 N_25.479203 E (BMC-VCa)


Pe muchia cu jnepeni (Caprelor), vedere c`tre Muntele Moraru (spre nord).

38
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

37 144714-M056-A02051m_45.434545 N_25.479228 E (BMC-VCa)


Pe creasta cu jnepeni (Caprelor); brâna continu` pe dreapta V`ii Caprelor,
pe sub Creasta Col]ului Cr`pat.

39
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
38 145020-D075-A02051m_45.434442 N_25.479281 E (BMC-VCa)
Pe brân`, flori de col] în Valea Caprelor.

40
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
39 145325-M077-A02054m_45.434167 N_25.479597 E (BMC-VCa)
Pe Brân`, pe stânga V. Caprelor, vedere c`tre peretele Col]ului Cr`pat (sus).

41
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

40 150000-M085-A02063m_45.433735 N_25.480545 E (BMC-VCa)


Pe Brân`, pe stânga V. Caprelor; vedere spre nord, Muntele Moraru.
41 150157-M086-A02071m_45.433780 N_25.480903 E (BMC-VCa)
Pe V. Caprelor, brâna pe stânga v`ii; privire înapoi din firul V. Caprelor.

42
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

42 150230-M089-A02073m_45.433836 N_25.481014 E (BMC-VCa)


Firul V. Caprelor, c`tre V. Cerbului [i Poiana La Piatra Pârlit`, nord.

43
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

43 151201-R41-A02108m_45.434103 N_25.482172 E (BMC-VCa-VUr)


Promontoriu cu jnepeni între V. Caprelor [i V. Urzicii.
44
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
44 151207-M090-A02106m_45.434024 N_25.482239 E (BMC-VUr)
Pe promontoriul cu jnepeni. Brâna continu` pe dreapta V`ii Urzicii, pe
sub Creasta Col]ului Brânei.

45 151214-D084-A02106m_45.434024 N_25.482239 E (BMC-VUr)


Pe promontoriul cu jnepeni. Vedere spre peretele Crestei Col]ului
Brânei, aflat în dreapta V. Urzicii.

45
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

46 151341-R42-A02100m_45.433616 N_25.482831 E (BMC-VUr)


Printre jnepeni, pe brâna expus` din stânga V`ii Urzicii.

47 152009-D089-A02089m_45.433117 N_25.482499 E (BMC-VUr)


V. Urzicii, brâna din stânga v`ii [i, dincolo de fir, brâna din dreapta v`ii.

46
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

48 152303-M093-A02087m_45.432936 N_25.482680 E (BMC-VUr)


V. Urzicii. Privind înapoi c`tre brâna aflat` pe stânga v`ii.
49 152320-M094-A02088m_45.433116 N_25.482523 E (BMC-VUr)
Firul principal/ canionul V. Urzicii în aval de Brân`, privind c`tre nord spre V. Cerbului.

47
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
50 152358-M098-A02088m_45.433162 N_25.482499 E (BMC-VUr)
V. Urzicii, privind în sus c`tre platou.

48
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

51 152412-M099-A02089m_45.432925 N_25.482692 E (BMC-Vur)


V. Urzicii, firul principal continu` în sus, cu un horn greu accesibil.

52 154030-R48-A02092m_45.432983 N_25.482996 E (BMC-VUr)


V. Urzicii, Brâna trece de-a lungul peretelui surplombat (stânga) [i taie
firul principal pe la baza unui horn greu accesibil.

49
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

53 155022-R51-A02150m_45.433188 N_25.485422 E (BMC-VUr)


V. Urzicii. Vedere de ansamblu asupra Brânei aflat` pe peretele stâng
al v`ii.

54 155429-D100-A02172m_45.433558 N_25.486325 E (BMC-VUr)


V. Urzicii, vedere de ansamblu asupra Brânei aflat` pe peretele stâng
al v`ii.

50
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
La ora 15 [i 59 [i 2175 m GPS am aci un cablu bine ancorat). Se atinge ie[ea pe marginea canionului. Primul
trecut înspre V. }apului, pe sub cul- din nou Brâul Mare în dreptul Col]i- a traversat Max, asigurat în cordelin`,
mea Col]ului Brânei (imaginea 55). lor M`linului...". Destul de vag pen- f`când trepte cu col]arii. Dup` ce a
Aveam în fa]` o vale mai pu]in contu- tru noi. ajuns sus, pe marginea canionului
rat` [i mai îngust`. În fa]` se z`rea Aici am pierdut timp pre]ios c`u- (dreapta geografic), Max a asigurat-o
creasta de separa]ie dintre V. }apului tând variante de traversare a v`ii mai la traverseu pe Diana [i apoi pe mine.
[i V. M`linului. În imediata apropiere, accesibile decât cea prin por]iunea de La ora 18 [i 20 eram to]i trecu]i peste
sub BMC, se vedeau: Col]ul de Sus, fractur` a potecii. În acea zon` pere]ii canion. În cursul opera]iilor de traver-
în prim plan, apoi Dintele dintre Col- v`ii sunt foarte abrup]i, cu pante foar- sare [i ceva timp dup`, am fost înv`-
]i [i în spate Col]ul Mare al M`linu- te expuse, formând un canion imposi- lui]i de cea]`, a[a c` nu am avut [ansa
lui; spin`ri ca ale unui saurian preis- bil de trecut (imaginea 59) f`r` o anu- s` observ`m alte variante de traversa-
toric se întindeau în amonte [i în aval mit` preg`tire [i mijloace tehnice re [i nici s` mai facem poze. O imagi-
de Brân`, ascunzând în spatele lor ca- adecvate. Am c`utat s` descoperim ne g`sit` pe Internet
nionul V. M`linului (imagini 55, 56, cablul men]ionat de al]ii (1, 2) sau (www.alpinet.org, galeria foto, autor
57). m`car ni[te "vestigii" din el, dar nu le- sarpe195), luat` de pe flancul drept al
Am traversat firul principal al V. am g`sit. Într-un târziu am conclu- V. M`linului, cam în zona de traver-
}apului la ora 16 [i 6 [i altitudinea de zionat c` singura solu]ie era s` "conti- sare (imaginea 60) prezint` BMC de
2192 m GPS, f`r` a vedea clar partea nu`m pe potec`" traversând, prin c`- pe flancul stâng al v`ii pân` aproape
final` a v`ii din cauza ce]ii care se in- ]`rare, peretele din zona de fractur`. de zona de fractur` a potecii.
sinuase între timp (imaginea 58). Va- Traverseul, u[or descendent, m`sura
lea, care nu p`rea a fi foarte adânc` în circa 5-6 m lungime [i se termin` în Dup` traversare, fiind în mare în-
aval, continu` cu un horn deasupra "poteca" care continu`, coborând pân` târziere [i total în cea]`, ne-am gr`bit
Brânei. în canion. Sub acest perete era un gol s` continuam drumul c`tre V. Sco-
care se termin` pe fundul canionului. ru[ilor f`r` a mai c`uta BMC 70-80 de
În scurt timp, trecând creasta de Prima a trecut, f`r` rucsac, Diana care metri mai sus, a[a cum spunea Emi-
separa]ie am intrat în V. M`linului. avea mai mult` experien]` în c`]`rare. lian Cristea (1).
Aici lucrurile "simple" pân` acum s-au Am asigurat-o cu cordelina "din late- Înc` de pe flancul stâng al V. M`-
complicat brusc. Urmând poteca des- ral", c`ci altfel nu aveam cum. A tra- linului, înainte de a veni cea]a, obser-
cendent` care str`b`tea flancul stâng versat prudent peretele din conglo- vasem un marcaj bizar pe malul drept,
geografic al V. M`linului am constatat merate care nu prezenta prize foarte anume un cerc cu diametru de câ]iva
c` ea dispare subit dup` 30-40 de me- sigure. Dup` ce ea a ajuns în siguran]` metri, f`cut din pietre. Pe o veche
tri, având o fractur` de 5-6 metri care am f`cut un "funicular" legând rucsa- hart` topo a V. M`linului (4) v`zusem
p`rea dificil de trecut. Era deja ora 16 cii la mijlocul cordelinei [i tr`gându-i indicat un traseu de traversare care
[i 10. Emilian Cristea (1) spunea re- de-a lungul peretelui, unul câte unul, ie[ea în dreptul unui cerc punctat
ferindu-se la traversarea V. M`linului: un cap`t al cordelinei fiind la Diana [i aflat pe malul drept al v`ii, poteca
"Din acest punct îngustându-se vizi- cel`lalt la noi, b`ie]ii. Apoi am trecut continuând de la acest cerc spre est,
bil, brâul coboar` în diagonal` pe dea- eu, c`utând cu grij` prizele pe care le c`tre V. Scoru[ilor. Orientându-ne du-
supra canionului V`ii M`linului, în folosise Diana [i în cele din urm` p` aceast` unic` indica]ie, pornind de
firul acestei v`i, unde se întrerupe Max, care era asigurat mai mult iluzo- la cercul de pietre, am ajuns pe un
(punctul La Cablu). Pentru a reintra riu, de jos (spre a limita o eventual` brâneag (imaginea 66) în V. Scoru[ilor
pe traseul brâului, care prezint` în alunecare). Coborând în fundul cani- (flanc stâng), cam pe la ora 18 [i 43 [i
aceast` zona o discontinuitate, urc`m onului am dat de z`pad` tare. Pentru altitudinea de 2201 m. Brâneagul ne-
coastele din dreapta v`ii, pe o distan- a-l traversa trebuiau parcur[i în diago- a scos un pic mai sus (vizavi) de
]` de 70-80 m." La rândul s`u, I. Du- nal`, pe limba de z`pad`, circa 10 m Strunga G`lbenelelor (imaginea 64).
n`reanu (2) descriind parcursul BMC de derdelu[ cu înclina]ie de 30-35 de
din V. Alb` c`tre V. Priponului peste V. grade; 30 de metri mai jos limba de Strunga se înal]` monumental`
M`linului men]ioneaz`: "De aci îna- z`pad` groas` de 2-3 m avea o fractur` de partea cealalt` a v`ii (dreapta geo-
inte, Brâul Mare trece prin dreptul urât`. De[i to]i aveam be]e de trac- grafic), flancat` de Col]ul Strungii
Um`rului G`lbenelelor, peste pantele king, eu [i Max ne-am pus col]arii (o stânga [i Um`rul G`lbenelelor dreap-
Scoru[ilor [i coboar` în V. M`linului, variant` "u[oar`", care se prinde cu ta (imaginea 65), având în fundal Col-
unde se întrerupe; pentru continuare, chingi de bocanc). Câ]iva metri mai ]ul G`lbenelelor (imaginea 64). La
coborâm pu]in firul v`ii [i pe malul sus (maximum 10), pe peretele de picioarele noastre se întindea larg` V.
opus urc`m o por]iune destul de difi- vizavi, se g`sea o prisp` oblic` în stân- Scoru[ilor, vizibil` pân` la confluen]a
cil`, cu treceri înguste pe deasupra c`, la un unghi de 25-30 de grade, ca- cu V. M`linului, confluen]` aflat`
"canionului" M`linului (odinioar` era re pornea de la în`l]imea taluzului [i câteva sute de metri mai jos. Mult

51
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
55 155900-M108-A02175m_45.433612 N_25.486402 E (BMC-VTa)
Intrare în V. }apului, brâna de pe flancul stâng al v`ii - prim plan Col]ul de
Sus, Dintele dintre Col]i [i Col]ul Mare al M`linului, spate.

56 155905-M109-A02175m_45.433612 N_25.486402 E (BMC-VTa)


Muchie stâncoas` între V. }apului [i V. M`linului, înspre nord-est, aval.

52
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
57 155933-M110-A02175m_45.433612 N_25.486402 E (BMC-VTa)
Muchie stâncoas` între V. }apului [i V. M`linului, înspre sud-est,
amonte.

58 160651-R54-A02192m_45.432823 N_25.486822 E (BMC-VTa)


Firul principal al V. }apului c`tre Poiana }apului, din V. Cerbului, nord-
est.

53
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
59 163535-R55-A02178m_45.431877 N_25.487052 E (BMC-VMa)
V. M`linului în aval (nord-est); în dreapta, Muchia M`lin - Scoru[i; în
stânga, baza Col]ului Mare; în fundal, P. Co[tilei [i Gura Diham.

60 182047-sarpe195-A02176m_N45.43133_E25.48693 (BMC-VMa)
V. M`linului în aval. Se v`d spre nord: Brâna, aflat` în stânga v`ii (pe
iarb`) [i sub ea, Col]ul de Sus, Dintele dintre Col]i [i Col]ul Mare al
M`linului.

54
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
61 183351-D107-A02200m_45.431356 N_25.489585 E (BMC-VMa)
Peretele stâng al V. M`linului, v`zut din dreapta v`ii (est), cu Col]ul de
Sus, Dintele dintre Col]i [i Col]ul Mare al M`linului.

62 183400-D109-A02200m_45.431369 N_25.489678 E (BMC-VMa)


Peretele stâng al V. M`linului v`zut din dreapta v`ii (est); partea supe-
rioar` spre amonte.

55
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

63 184351-M115-A02201m_45.430894 N_25.490155 E (BMC-VSc)


V. Scoru[ilor înspre confluen]a cu V. M`linului (nord nord-est); în fun-
dal vedem Santinela V`ii Verzi, centru stânga [i Col]ul Pr`p`dit, centru
dreapta.
64 184356-M116-A02201m_45.430894 N_25.490155 E (BMC-VSc)
Vedere din flancul stâng al V. Scoru[ilor înspre est, c`tre Fereastra/
Strunga G`lbenelelor cu Col]ul Strungii (stânga), Um`rul G`lbenelelor
(dreapta) [i Col]ul G`lbenelelor, în fundal.

56
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

65 184406-M117-A02201m_45.430894 N_25.490155 E (BMC-VSc)


Vedere din flancul stâng al V. Scoru[ilor înspre amonte (sud-est), c`tre
Um`rul G`lbenelelor.

57
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

mai jos, cam în dreptul v`ii, se profi- pului - V. M`linului, cu por]iunea de Am hot`rât deci s` urc`m prin Hornul
lau siluetele Santinelei V`ii Verzi [i a brân` pe care am coborât în M`lin [i lui Gelepeanu [i de acolo s` mergem
Col]ului Pr`p`dit. Privind în urm` se în prim plan Creasta M`lin - Scoru[i [i s` înnopt`m la una din cabanele
puteau vedea, acum ie[ite din cea]`, [i continuarea BMC din creasta amin- Babele sau Caraiman.
V. M`linului buc[it` cu z`pad` [i pe- tit` c`tre V. Scoru[ilor, mult deasupra Acest horn ne asigura o intrare
re]ii impresionan]i care flancheaz`, punctului pe unde am urcat noi de la facil` în platou (imaginile 76, 77, 78).
pe latura stânga geografic aceast` va- cercul de pietre (traseul nostru a fost Înainte de a încheia traseul a urmat o
le, marca]i de Col]ii M`linului (ima- de-a lungul unui jnepeni[ aflat în col- ultim` [edin]` foto, cu ultima gean`
ginile 61, 62). ]ul dreapta jos al imaginii pe Creasta de lumin`, panoramând de pe Stânca
M`lin - Scoru[i (imaginea 70)). Dac` lui Gelepeanu (imaginea 80). Astfel,
De unde ajunsesem pân` în nu ar fi fost cea]`, dup` traversarea V. spre est am imortalizat V. Co[tilei,
BMC mai erau de urcat circa 100 m M`linului probabil c` am fi urcat de-a m`rginit` la stânga geografic de
diferen]` de nivel iar valea p`rea a-[i lungul acestei v`i pân` întâlneam Creasta Co[tila - G`lbenele [i la
m`ri panta, luând aspectul unor pl`ci BMC (1). dreapta de Creasta V`ii Albe (imagi-
stâncoase sp`late, acoperite pe alo- nea 83), spre N-NV traseul BMC de-
curi cu iarb`. Peisajul îmi era oarecum Suntem acum aproape de punc- a latul V. Co[tilei cu Creasta Co[tila -
familiar. Mai trecusem cu ani în urm` tul cel mai înalt al BMC, Culmea de G`lbenele (imaginea 82), spre sud
pe aici, mai precis în 9.09.2000, când Piatr` sau La Pietri[. Era deja ora 19 [i Caraimanul, cu Monumentul Eroilor,
Scoru[ii erau acoperi]i cu un strat de 15; ne aflam, dup` GPS, la 2311 m br`zdat de v`ile abrupte ale Albi[oa-
z`pad` de 10 cm care ascundea privi- altitudine. Dinspre N se insinuau relor (imaginea 84), spre SV imensele
rii structura v`ii. Veneam atunci din V. umbrele înser`rii, purtate de nori al- promontorii de piatr` pe sub care se
G`lbenele, trecând prin strunga cu ba[tri aurii. Deasupra noastr`, spre strecoar`, imperceptibil`, Brâna c`tre
acela[i nume [i ne îndreptam prin SV, se z`rea antena releului Co[tila [i V. Alb` (imaginea 79) iar spre vest
BMC spre Creasta V`ii Albe, Brâna dedesubt un vast amfiteatru br`zdat Platoul Co[tilei, dominat de antena
Aerian`, Vâlcelul Policandrului, un de firele V. Scoru[ilor (imaginea 72). releului (imaginea 81).
traseu memorabil. Dup` cum îmi Dup` ce încheiem [edin]a foto, pe la
aminteam, "poteca" care urca în Brân` ora 19 [i 30 plec`m spre V. Co[tilei Cam pe la ora 19 [i 50, prin v`l`-
urm`rea strâns marginea din stânga (imaginea 74). Brâul traverseaz` tuci de cea]` [i câ]iva stropi de ploaie,
(geografic) a V. Scoru[ilor, acolo tere- aproape orizontal amfiteatrul de obâr- am urmat poteca spre vest, de-a lun-
nul prezentând un fel de trepte din [ie al V. Co[tila, pe o distan]` de circa gul Iadului V. Albe [i am întâlnit mar-
piatr` [i iarb` mai u[or de urcat. 200 m (imaginea 75). Dep`[ind în cajul cruce ro[ie spre cabana Babele
dreapta Hornul Mare, dup` înc` 90 m (ora 20 [i 10). Cam dup` 10 minute,
Max [i Diana au luat-o pe scur- am ajuns la Hornul lui Gelepeanu, si- destr`mându-se cea]a, am z`rit linia
t`tur`, direct pe firul v`ii, escaladând tuat la dreapta [i sub Stânca lui de telecabin` Bu[teni - Babele. Ca-
anevoie fe]ele sp`late ale stâncilor; Gelepeanu. bina înc` circula, ducând jos turi[tii
i-am urmat la mic` distan]` folosind r`ma[i pe platou. Am telefonat ime-
din plin be]ele de tracking [i câte o Era deja ora 19 [i 40, brâna ar fi diat la sta]ia de telecabin` [i am pri-
dat` [i mâinile, urcu[ul obligând [i la continuat de aici pân` în Valea Alb`, mit asigurarea c` dac` ajungem într-o
scurte pasaje de c`]`rare în patru labe coborând [i traversând concavit`]ile jum`tate de or` la Babele prindem ul-
(imaginea 69). Este ora 19 [i 10 [i G`vanului Mic [i G`vanului Mare, tima curs` spre Bu[teni. Am luat-o se-
suntem cam la cota 2280 m când atin- Blidului Uria[ilor [i Blidului de sub rios la pas c`tre Babele t`ind potecile
gem din nou BMC. Urc`m mai depar- Strea[in`. Aceasta ar fi însemnat ceva [i r`sfirându-ne pe traseu. Fix la ora
te pe Brân`, c`tre confluen]a cu Hor- timp, plus apoi coborârea, cu col]ari, 21 coboram cu ultima telecabin` c`-
nul Coamei (imaginea 71), care urc` pe Valea Alb` plin` de z`pad`. De[i tre Bu[teni, spre norocul nostru. Tre-
din V. G`lbenele. De aici avem o pri- planul ini]ial era s` parcurgem toat` cuser` 12 ore [i 30 de minute de la
veli[te deosebit`. Înapoi spre NV re- Brâna, datorit` timpului pierdut cu debutul turei, ne sim]eam minunat,
vedem în plan îndep`rtat Col]ul Brâ- c`utarea intr`rii în Brân`, din Pripon petrecusem o zi plin` cum n-am avut
nei pe sub care am trecut cam cu 3 [i cu traversarea Canionului M`linu- nici o dat` de ziua mea. Pentru mine
ore în urm`, apoi creasta dintre V. }a- lui a trebuit s` reconsider`m situa]ia. a fost un cadou deosebit.

58
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

66 184410-M118-A02201m_45.430894 N_25.490155 E (BMC-VSc)


H`]a[ul venit din dreapta V. M`linului (vest), de la cercul de pietre
(marcaj neconven]ional).

68 191030-D119-A02310m_45.429776 N_25.491456 E (BMC-VSc)


Din BMC, V. Scoru[ilor continu` (sud) c`tre platou, printr-un horn
înclinat.

59
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

69 191203-R57-A02274m_45.4296690 N_25.4902533 E (BMC-VSc)


V. Scoru[ilor (c`tre nord), la întret`iere cu BMC, cota 2280 metri; în
dreapta imaginii, scocul aflat de-a lungul peretelui Um`rului
G`lbenelelor.

70 191414-M122-A02309m_45.429778 N_25.491464 E (BMC-VHc)


Pe Um`rul G`lbenelelor. Dincolo de V. Scoru[ilor (vest), pe pantele
înierbate din stânga, descoperim continuarea BMC care vine din V.
M`linului.

60
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

71 191435-M123-A02311m_45.429821 N_25.491494 E (BMC-VHc)


Vedere c`tre Hornul Coamei, care urc` din V. G`lbenele. Se mai v`d: în
stânga, Um`rul G`lbenelelor; în fundal, Col]ul G`lbenelelor;
în dreapta, Creasta de Piatr`, finalul crestei Co[tila - G`lbenele.

72 191603-M131-A02311m_45.429821 N_25.491494 E (BMC-VHc)


V. Scoru[ilor, c`tre Platou.

61
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

74 193039-D133-A02327m_45.427744 N_25.492055 E (BMC-VCo)


Vedere c`tre Valea Co[tilei (est), din flancul stâng geografic.

75 193105-D134-A02327m_45.427744 N_25.492055 E (BMC-VCo)


De aici, c`tre sud-est, Brâna taie perpendicular zona larg` de obâr[ie a
V`ii Co[tilei.

62
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
76 194249-D135-A02372m_45.425911 N_25.492833 E (BMC-VCo)
Urcând c`tre Platou din V. Co[tilei (flanc drept), prin Hornul lui
Gelepeanu.

77 194314-D136-A02375m_45.425864 N_25.492743 E (BMC-VCo)


Din Hornul lui Gelepenu, vedere spre Platou (vest).

63
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

78 194719-R62-A02379m_45.425835 N_25.492865
Vedere din Platoul Co[tilei, prin Hornul lui Gelepenu,
c`tre est, spre Creasta V`ii Albe.
79 194721-M147-A02379m_45.425835 N_25.492865 E
Vedere, c`tre sud sud-vest, de pe Stânca lui Gelepeanu. Brâna
continu` mai jos, prin G`vanul Mic, Mare, Blidul Uria[ilor,
Blidul de sub Strea[in`, spre V. Alb`.

64
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
80 194723-R63-A02379m_45.425835 N_25.492865
De pe Stânca lui Gelepeanu am f`cut ultimele poze
înaintea l`s`rii întunericului.

81 194750-M149-A02379m_45.425832 N_25.492826 E
Vedere, spre vest, c`tre Releul Co[tila; de aici începe drumul
c`tre telecabin`.

65
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi
82 195027-M166-A02381m_45.425817 N_25.492986 E
Vedere, spre nord nord-vest, de pe Stânca lui Gelepeanu:
Brâna Mare traversând V. Co[tilei [i Creasta Co[tila -
G`lbenele.

83 195033-M167-A02381m_45.425817 N_25.492986 E
Vedere, spre nord-est, de pe Stânca lui Gelepeanu: V. Co[tilei,
în aval, m`rginit` la stânga de Creasta Co[tila - G`lbenele [i la
dreapta de Creasta V`ii Albe.

66
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

84 195051-M170-A02380m_45.425828 N_25.492888 E
Vedere, spre sud, de pe Stânca lui Gelepeanu: Caraimanul, cu
V`ile Albi[oarelor.

67
Natura României, nr. 13, mai 2009; www.Romania-natura.ro ghid Mun]ii Bucegi

Observa]ii. 5. Se recomand`, datorit` lun- 3. Pe unele trasee comune trac-


gimii traseului [i a lipsei surselor de kul înregistrat de GPS-ul nostru a co-
1. De[i traseul este considerat ap`, de a se dispune individual de o incis cu track-urile culese de al]ii (de
de c`tre autori consacra]i (1)-(3) de rezerv` de circa 2 litri de ap`. exemplu pe traseul V. Co[tilei -
gradul 1A, apreciez c` el are [i ele- Creasta de Piatr`, BMC pân` la
mente de gradul 1B; de exemplu la În aceast` tura am utilizat un Hornul lui Gelepeanu).
prima s`ritoare escaladat` în V. Pri- GPSMAP 76CSx Garmin, cu altime- În anumite puncte, valorile alti-
ponului [i apoi la traversarea V. M`li- tru [i busol` încorporate cu care s-au tudinilor m`surate de GPS sunt mai
nului (unde dac` ar fi existat un cablu înregistrat coordonatele întregului mici decât valorile altimetrice specifi-
de asigurare nu ar fi fost nici o pro- traseu (vezi fi[ierele cu date anexate cate în unele documenta]ii (1), (2)
blem`). acestui volum, numerotate 0.8 - (de exemplu cel mai înalt punct al
0.11). Referitor la aceast` înregistrare BMC - Creasta de Piatr` - dup` GPS
2. Traseul nu este recomandat GPS ]in s` men]ionez urm`toarele: are 2327 m, fa]` de 2405 m (2) [i
celor care nu au un minimum de ex- 2415 m în unele harti topo (5)).
perien]` [i antrenament în ascensi- 1. În ciuda asigur`rilor produc`-
unea pe v`ile alpine de grad 1A, 1B torului, precizia instrumentului este Pentru studierea suplimentar` a
sau mai mult. semnificativ influen]at` de proximi- traseului [i o mai bun` în]elegere a
tatea pere]ilor stânco[i, precizia coor- geografiei [i toponimiei locurilor re-
3. A[a cum am probat în cazul donatelor putând fi diminuat` cu zeci comand`m urm`toarele surse biblio-
de fa]`, pe lâng` preg`tirea fizic` [i de metri, probabil, corespunz`tor [i grafice:
psihic` necesar`, este obligatorie [i o altitudinea.
dotare tehnic` minim` în ceea ce (1) Emilian Cristea, Nae Dimi-
prive[te echipamentul individual de 2. Track-ul anexat acestui vo- triu - Bucegii, turism, alpinism - Edi-
tur`. Echipamentul trebuie s` mai lum, înregistrat cu acest aparat, nu tura UCFS, Bucuresti, 1961
con]in` [i unele elemente minime de trebuie absolutizat, el a fost prelucrat, (2) Ion Ionescu Dun`reanu - Bu-
asigurare: o cordelin` (de 30-40 m), reducând din num`rul excesiv de cegii, c`l`uza turistului - Editura de
col]ari, be]e de tracking etc. puncte, îndep`rtând punctele cu aba- Stat, 1948?
tere mai mare [i unind unele puncte (3) Walter Kargel - Drumuri spre
4. Traseul nu este recomandat unde recep]ia s-a întrerupt. Acest culmi, trasee alpine în Carpa]i - Edi-
în caz de vreme nefavorabil`, cea]`, track a fost utilizat pentru geopozi]i- tura Sport-Turism, 1988
ploaie, ninsoare sau în cazul când te- onarea imaginilor foto [i a traseului (4) Harta topo Bucegi - Muntele
renul nu este uscat, existând [i unele parcurs, pe harta 3D Google Earth [i Co[tila - V. M`linului, V. Seac` din
pasaje expuse unde cei care nu au ex- pe harta 2D RO.A.D. 2008 - Proiec- Co[tila
perien]a necesar` ar putea avea pro- tul România Digital`. (5) Harta 2D R.O.A.D. 2008 -
bleme. Proiectul România Digital`

68
V` ar`t`m \n PREMIER~
foarte multe locuri.
Pentru c` teritoriul românesc
- montan [i peisagistic -
este atât de pu]in cunoscut
\ncât oricare dintre articolele
[i ghidurile noastre este
o premier` informa]ional`,
fotografic`, geografic`.

Articolele din revist` sunt ca elementele


unui mare dic]ionar.
Le putem folosi separat
dar v` indic`m [i leg`turi dintre ele
sau spre informa]ii importante.
Dorim s` v` ajut`m a descoperi diversitatea
[i \nsemn`tatea reliefului românesc.
Locurile la care
v` invit`m s` visa]i
sunt reale.
Avem ast`zi acces - prin televiziune, pres`, carte [i Internet-
la multe locuri din lume,
dar nu [i la diversitatea peisagistic` a teritoriului României.
Pentru c` este u[or s` \nf`]i[ezi - cu date pu]ine - regiuni unde românii
nu vor merge s` verifice informa]ia;
pentru c` aducerea \n prim plan a datelor la zi, cu h`r]i [i imagini,
despre teritoriile noastre necesit` mult` minu]iozitate.
Revista NATURA ROMÂNIEI nu omite ce este important
[i actual \n spa]iul geografic românesc, ofer` ilustra]ie extrem de bogat`,
\n premier` detaliat explicat`, face trimiteri la bibliografie.
{i este astfel preg`tit` \ncât s` fie prieten de nelipsit la drum,
color sau alb-negru, listat` par]ial sau total.
Revista ofer` [i ample spa]ii de publicare pentru cei care
nu-[i pot permite cheltuielile impuse de editarea [i difuzarea unor lucr`ri,
mai ales despre regiunile considerate "neinteresante"
din punct de vedere geografic, turistic, istoric.

Pute]i verifica
cu \ncredere pe teren.