Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE


PROGRAM DE STUDII ȘTIINȚE POLITICE

Proiect :

„Consiliul european - structura și


formațiunile de funcționare”

Student,
Izvorean Marina

Constanța
2017
Cuprins:

1. Introducere ......................................................................................................................... 3

2. Structura Consiliului European .......................................................................................... 4

3. Cabinetul președintelui ....................................................................................................... 5

4. Secretariatul General al Consiliului ................................................................................... 5

5. Functionarea Consiliului European ................................................................................... 6

6. Reprezentarea în fața Parlamentului European .................................................................. 7

7. Președinția Consiliului ....................................................................................................... 8

Bibliografie: ............................................................................................................................... 9

2
1. Introducere

Consiliul European a fost declarata o institutie oficiala a Uniunii Europene odata cu


intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, iar presedinte a fost numit
Herman Van Rompuy. A fost constituit in 1974 cu intenţia crearii unui forum informal de
dezbatere între şefii de stat sau de guvern si a devenit in scurt timp organul care stabileşte
obiectivele Uniunii şi linia de urmat în vederea realizării acestora. Desi au existat intalniri si
inainte de aceasta perioada nu erau decat discutii informale ale liderilor europeani. In 1992 a
capatat statatul formal prin Tratatul de la Maastricht Consiliul European se intruneste de 4 ori
pe an cu scopul de a stabili orientarile si prioritatile politice generale ale Uniunii Europene
precum si impulsurile necesare dezvoltarii acesteia. Acesta nu exercita functii legislative.
Componenta Consiliului European este reprezentata de sefii de stat sau de guvern ale
statelor membre UE, presedintele acestei institutii precum si presedintele Comisiei Europene.
Atunci cand este nevoie fiecare reprezentant al Consiliului poate decide sa fie asistat de un
ministru. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate participă la lucrările Consiliului European.
Consiliul European isi alege presedintele cu majoritate calificata pe un termen de doi
ani si jumatate si posibilitatea de reinnoire a mandatului o singura data.
Consiliul European se intalneste de doua ori pe semestru, la convocarea presedintelui,
sau cand este necesar presdintele poate convoca o intalnire extraordinara. Reuniunile au loc
de obicei la Bruxelles in cladirea Justul Lipsius1 si sunt asistate de Secretariatul General al
Consiliului.
Deciziile Consiliului European sunt adoptate prin consens de regula, iar in unele cazuri
adoptă deciziile în unanimitate sau cu majoritate calificată, în funcţie de ceea ce prevăd
dispoziţiile tratatului.

1
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx

3
2. Structura Consiliului European

Consilul European a suferit mai multe modificari structurale de-a lungul timpului.
Dupa Tratatul de la Lisabona la intrunirile Consiliului participa:
 Sefii de stat sau de guvern ale statelor membre care la rândul lor răspund în mod
democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor2 si pot fi asistati
de cate un ministru daca situatia o impune.
 Presedintele Comisiei care nu are drept de vot.
 Presedintele Consiliului European care este ales pentru un mandat de doi ani si
jumatate si posibilitatea prelungirii o singura data, in prezent presedintele este Herman van
Rompuy, fost prim-ministru al Belgiei, care a fost ales si investit la 1 decembrie 2009.
Rolul presedintelui nu este unul foarte important fiind situat pe aceeasi treapta cu ceilalti lideri
europeni, neavand nici macar drept de vot in cadrul consiliului. Principalele atributii se refera
la organizare intalnirilor si conducerea Consiliului precum si reprezentarea pe plan extern a
Uniunii Europene în chestiuni legate de securitate şi afaceri externe, rolul lui mai este si
prezentarea unui raport Parlamentului European dupa fiecare reuniune a Consiliului European.
In caz de necesitate presedintele poate convoca o reuniune extraordinara in afara celor
stabilite in conditii normale, utlima de acest gen fiind in noiembrie 2012 privind
„Negocierile planului financiar multianual al UE” 3 .
Presedintele promoveaza coeziunea si consensul in cadrul Consiliului European. Este
asistat de Secretariatul General al Consiliului, sub autoritatea Secretarului General al
acestuia, acesta nu poate efectua si un mandate national.
Consiliul European isi alege presedintele prin majoritate calificata, in caz de culpa grava
poate fi destituit prin aceeasi metoda.
 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate,
actualmente Catherine Ashton, participă de asemenea la întruniri fără drept de vot. Conduce
politica externă și de securitate comunăa Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la
elaborarea acestei politici și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului.
Acesta acționează în mod similar și în ceea ce privește politica de securitate și apărare
comună. Este ales prin majoritate calificata de catre Consiliu.

2
Tratatul consolidate privind fuctionarea Uniunii Europene, articolul 10/2
3
Reuniune extraordinară a Consiliului European 22.11.2012 - 23.11.2012, Bruxelles
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=ce76542f-cb09-45c0-a2ec-
f1597aa0da38&tab=News&lang=ro

4
 Secretarul General al Consiliului participă și este responsabil pentru buna organizare
a sedintelor. Nu are drept de vot.
 Președintele Parlamentului European poate fi invitat pentru a fi audiat si pentru a
arata pozitia Parlamentului European înainte ca dezbaterile să înceapă.
 Președintele Băncii Centrale Europene poate fi invitat.

Inainte de ratificarea Tratatului de la Lisabona la intrunirile Consiliului mai participau


si pe langa liderii de stat sau de guvern mai participau si ministrii de externe iar presedintele
Comisiei mai avea un asistent, acest lucru nu am mai fost posibil datorita cresterii
considerebaile a numarului de state
Din cauza ca componenta nu este stabilita exact, unele state au probleme in delegarea
reprezentantului la intrunirile Consiliului European cum a fost cazul Poloniei sau al
Romaniei4

3. Cabinetul președintelui

Cu toate că Consiliul European este, o instituție separată de Uniunea Europeană, acesta


nu are propria sa administrație. Suportul administrativ atât pentru Consiliul European cât și
pentru președintele Consiliului este asigurat de Secretariatul General al Consiliului Uniunii
Europene. Președintele are, totuși, propriul său cabinet cu câțiva consilieri privați. Van
Rompy la ales ca șef al cabinetului pe Baronul Frans van Daele, fostul ambasador belgian
în SUA, la ONU, UE sau NATO și șef al cabinetului al câtorva miniștri de externe belgieni.
De asemenea, în echipa sa sunt și fostul europarlamentar laburist britanic Richard Corbett,
fostul ambasador maghiar la NATO Zoltan Martinusz, fostul șef al Comitetului economic &
financiar al UE Odile Renaud-Basso și purtătorul de cuvânt al lui Van Rompuy, Dirk De
Backer.

4. Secretariatul General al Consiliului

Secretariatul General asistă Consiliul European și președintele acestuia, precum și


Consiliul și Președințiile sale. Secretariatul General le oferă consiliere și îi ajută să își
coordoneze lucrările. Acesta este condus de un secretar general numit de Consiliu.

4
Cine ar trebui sa reprezinte Romania la Consiliul European?
http://www.ziare.com/victor-ponta/traian-basescu/cine-ar-trebui-sa-reprezinte-romania-la-consiliul-european-
sondaj-ziare-com-1173471
5
Serviciile Secretariatului General sunt alcătuite din direcții generale (o direcție privind
chestiunile politice generale, servicii de presă, de traducere, de protocol și alte unități logistice
și de sprijin. Dincolo de aspectele logistice și organizatorice (săli, producerea de documente,
traduceri etc.), Secretariatul General contribuie la pregătirea reuniunilor Consiliului, precum
și la buna desfășurare și la monitorizarea acestora. Aceleași sarcini le îndeplinește și pentru
Coreper și grupurile de pregătire, acordând Președințiilor sprijinul necesar în scopul realizării
obiectivelor acestora.

5. Functionarea Consiliului European

Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele


dispun altfel5

În cazurile în care, în conformitate cu tratatele, Consiliul European adoptă o decizie și trece la


vot, votarea are loc la inițiativa președintelui acestuia.În cazul în care Consiliul European se
pronunță prin vot, președintele acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot.

De asemenea, președintelui i se solicită să inițieze o procedurăde vot la inițiativa unui


membru al Consiliului European, cu condiția ca majoritatea membrilor săi să se pronunțe în
acest sens.

Este necesară prezența a douătreimi din membrii Consiliului European pentru ca acesta să
poată trece la vot. Atunci când se votează, președintele verifică dacă este întrunit cvorumul.

În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea
unui singur alt membru 6

Consiliul European hotaraste cu majoritate simpla chestiuni de procedura si adoptarea


regulamentului de procedura, precum si organizarea Secretariatului General

5
Acest alineat reproduce articolul 15 alineatul (4) din TUE.
6
Acest paragraf reproduce articolul 235 alineatul (1) primul paragraf din TFUE

6
Cu majoritate calificata7 se adopta:

(a) o decizie de stabilire a listei formațiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generale
și cea Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Tratatul privind
Uniunea Europeană;

(b) o decizie referitoare la președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri


Externe, în conformitate cu articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea
Europeană.8

Deciziile adoptate de Consiliul European sunt semnate de președintele acestuia și


de Secretarul General al Consiliului. În cazul în care nu indicădestinatarul, acestea se
publicăînJurnalul Oficial al Uniunii Europene. În cazul în care au un destinatar, deciziile se
aduc la cunoștința acestuia de către Secretarul General al Consiliului.

6. Reprezentarea în fața Parlamentului European

Consiliul European este reprezentat în fața Parlamentului European de


președintele Consiliului European. Președintele Consiliului European prezintă Parlamentului
European un raport dupăfiecare reuniune a Consiliului European. Membrul Consiliului
European care reprezintă statul membru care asigură președinția Consiliului prezintă
Parlamentului European prioritățile președinției sale și rezultatele obținute pe parcursul
semestrului. Fiecare reuniune ordinarăa Consiliului European se desfășoară pe o perioadă de
maxim două zile, cu excepția cazului în care Consiliul European sau Consiliul Afaceri
Generale decide altfel, la inițiativa președintelui Consiliului European, iar reuniunile nu sunt
publice.

7
7. Președinția Consiliului

Consiliul este prezidat prin rotație de cele 27 de state membre ale Uniunii, fiecare
dispunând de o perioadă de șase luni. În cursul semestrului respectiv, Președinția conduce
reuniunile la toate nivelurile, propune orientări și elaborează compromisurile necesare
adoptării de decizii de către Consiliu. Pentru a favoriza continuitatea lucrărilor Consiliului,
Președințiile semestriale cooperează îndeaproape în grupuri de trei. Echipa celor trei
Președinții elaborează un program comun al activităților Consiliului pentru o perioadă de 18
luni.

7
Majoritatea calificatăeste definită ca fiind egală cu cel puțin 55 % din membrii Consiliului
reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65 % din populația acestor state.
8
Tratatul consolidat privind functionarea Uniunii Europene, Articulul 236

8
Bibliografie:

Literatura de specialitate:

Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Luciana-Alexandra Ghica, Bucureşti 2006

DECIZIA CONSILIULUI EUROPEAN din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului


său de procedură (2009/882/UE);

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind


funcționarea Uniunii Europene;

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului


de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007;

Surse internet:

www.european-council.europa.eu

http://www.ziare.com

http://europa.eu