Sunteți pe pagina 1din 16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

PLAN MANAGERIAL 2014 – 2015


Motto:
"Invatatura trebuie sa fie uneori un drum ; intotdeuna un
orizont."

Nicolae Iorga

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

CONTEXTUL LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învatamântul preuniversitar românesc este reglementat prin:
 Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011
 Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
 ROFUIP nr.4925/2005;
 Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în ședința de Guvern din 20 decembrie 2005
 Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii educatiei
 Strategia “Europa 2020”
 OMEN privind structura anului scolar 2013/2014
 H.G. 1395/2010 privind finanțarea instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe baza standardelor de cost/ elev; H.G.926/2011
 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N., alte acte normative în domeniu.
Politica educationala deriva din nevoile de educatie identificate la nivelul scolii si din viziunea comuna a diferitelor grupuri de interes: elevi,
parinti, cadre didactice, comunitate locala.
Modificarile legislative introduse în domeniul învatamântului preuniversitar, precum si proiectele late în prezent în dezbatere contureaza
tendinte noi în dezvoltarea politicii educationale pe termen lung, cu efecte importante asupra întregului sistem educational: posibilitatea selectarii politicilor
educatioanle specifice gradinitei, democratizarea relatiilor din interiorul sistemului

PRIORITĂŢI ALE POLITICII EDUCAŢIONALE CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT


PREUNIVERSITAR:
1. DESCENTRALIZAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
 eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;
 democratizarea sistemului educaţional ;
 asigurarea transparenţei actului managerial;
 asigurarea accesului şi echităţii în educaţie;
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

 stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.


2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune:
 Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţăturii conform curriculumu-lui educaţional;
 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent
pe adaosurile progresive ale învăţării;
 evaluarea internă a rezultatelor;
 evaluarea externă a rezultatelor.
3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea calităţii;
 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate;
 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice.

VIZIUNEA

Grădinița cu Program Prelungit, nr. 5, Săcele, ”Căsuța cu Povești ” își propune să fie o instituție care să formeze personalități, să
cizeleze mentalități, să formeze deprinderi, să dezvolte competențe specifice vârstei preșcolare, să ofere șanse egale tuturor copiilor.

MISIUNEA

Asigurarea unui act educațional de performanță, care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative, la formarea unor
copii sănătoși, creative, active, cooperanți, care să se adapteze ușor la specificul muncii școlare și la orice situație în viață;
Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală și practică necesară instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți;
Însușirea cunoștințelor specific, a valorilor locale, naționale și universal;

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

Educarea copiilor în spiritual respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității umane și toleranței, al
schimbului liber de opinii;
Asigurarea părinților că educația copilului lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personal permanentă;

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

ANALIZA SWOT

SCOP: Elaborarea justă a Planului Managerial care sa valorifice punctele tari și oportunitățile de care dispune unitatea de învățământ, Grădinița
cu Program Prelungit nr.5, Săcele, prin analiza domeniilor funcționale, precum și reducerea efectelor punctelor slabe și amenințărilor identificate

ACTIVITATE MANAGERIALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 elaborarea proiectării activitățiii manageriale pe baza unei  insuficienta implicare în activitatea managerială a unor
diagnoze pertinente, specifice,realiste, cu ţinte strategice care să membri din Consiliul de Administraţie;
vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;  insuficienta implicare a comisiilor de lucru;
 constituirea echipelor de lucru, care să permită o eficientizare a  preluarea sarcinilor de către director , supraîncărcarea
activităţii manageriale şi a actului decizional prin delegare de sarcini, pe programului acestuia prin rezolvarea unor sarcini ale
criteriul competenţei; responsabililor de comisii;
 realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul unității pe  realizarea unui număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe
departamente și la nivelul comisiilor de lucru în vederea identificării
corecte a obiectivelor planurilor manageriale şi sporirea eficienţei
activităţii cadrelor didactice ;
 promovarea managementului participativ

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

 unitatea de învățământ are o bună reprezentare internă și externă;


 existența procedurilor specifice și revizuirea acestora în acord cu
legislația în vigoare;
 proiectarea activităţii comisiilor de lucru prin elaborarea de
planuri manageriale ce vizează obiective deduse din analiza SWOT;
 existenţa Regulamentului de ordine interioară;
 existența Sistemului de monitorizare a controlului
intern/managerial;
 existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză
profundă a problemelor unității;
 elaborarea fișelor de post atât pentru personalul didactic(adaptare)
cât și pentru personalul nedidactic (personalizate) ;
 existenţa organigramei;
 consiliul de administraţie cu atribuţii concrete pentru fiecare
membru şi plan managerial;
 existența a unui mare număr de comisii de lucru;
 directorul unității a beneficiat de formare în domeniul
mangementului educațional;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 posibilitatea formării managerului și membrilor consiliului de  capacitatea redusă de adaptare la dinamica accelerată a
administrație cursuri derulate în cadrul CCD/POSDRU; sistemului educaţional şi legislativ, impuse de reforma
 descentralizarea în învățământ; învăţământului, în vederea aderării la structurile europene,
 existenţa legii calităţii în educaţie  lipsa de susținere a membrilor Consiliului de administrație
pentru implementarea cu succes a PDI în condițiile în care
aceștia nu beneficiază de formare;

CURRICULUM

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 respectarea planului cadru;  slaba implicare a unor cadre didactice în elaborarea unor
 proiectarea didactică este realizată : strategii de ofertare a activităţii educaţionale din unitate;
-în acord cu cerințele curriculum-ului preșcolar și cu particularitățile de vârstă ale  slaba utilizare a softurilor educaționale ;
preșcolarilor (unități de învățare , proiecte tematice , teme săptămânale )  slaba implicare a unor cadre didactice în elaborarea și
-fundamentată psihopedagogic ,centrată pe obiective și nu pe conținuturi ,având desfășurarea unor activități educative în vederea efectuării
în vedere achizițiile anterioare ale preșcolarilor ; unor observări dirijate în mediul înconjurător;
-implică toate tipurile de activități de învățare (categoria ADE ,ALA,ADP ) ce  utilizarea restrânsă a calculatorului la grupă;
contribuie la conturarea unui demers global cu profunde valențe educative;  existenţa unor disfuncţionalităţi în funcționarea Comisiei
-în manieră creativă (proiecte tematice variate abordând concepte și conținuturi pentru curriculum;
științifice )  slaba popularizarea /valorizare a rezultatelor muncii
 programe CDS elaborate în acord cu metodologia în vigoare orientate preșcolarilor;
către satisfacerea nevoii de educație a beneficiarilor direcți ;
 existenta schemei orare / programului zilnic în acord cu prevederile
curriculare și adaptat nivelului de varstă al preșcolarilor;
 selectarea și utilizarea adecvată a materialului curricular:planuri de
învățământ, programa instructiv-educativă,auxiliare curriculare,ghiduri de
aplicare, îndrumătoare
 propunerea și realizarea CDS conform intereselor , disponibilităților și
nevoilor preșcolarilor , ale parintilor si determinării cadrelor didactice,

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 posibilitatea elaborării CDS conform specificului și intereselor


preșcolarilor și părinților:  creșterea numărului copiilor cu dificultăți de adaptare și
 flexibilitatea curriculum-ului preșcolar care centreaza demersurile lipsa spațiului educațional ca sprijin în vederea abordării
educationale pe copil iar cadrul didactic joacă rolul de persoană resursă în adecvate a acestor;
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

formarea copilului;  neaplicarea procedurii specifice de monitorizarea


 deschiderea grădiniței către exterior , către comunitate , astfel că învățarea procesului intructiv-eucativ și de creștere a gradului de
devine la fel de valoroasă precum cea de la cadrul didactic; daptabilitate a copiilor în mediul preșcolar;
-utilizarea căt mai flexibilă a spațiului educațional , a resurselor materiale
specifice;

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Personal didactic calificat 9%;  rezistența la schimbare a unor cadre didactice rutinate cu un
 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I si II este de grad scăzut de implicare în activitatea didactică la grupă și la
39%; nivel instituțional;
 Personal didactic cu studii de licentă si masterat  lipsa proiectării didactice zilnice a unei debutante;
 Realizarea consilierii psihopedagogice a copiilor cu dificultati de
adaptare si de învățare;  nerealizarea conform graficului a activitatilor proiectate in
 Participarea la cursuri de formare continuă a unor cadre didactice și la cadrul unor comisii de lucru;
activități metodice la nivelul unității și la nivelul județului;
 Existența și funcționarea eficientă sistemului de control  contribuție personală redusă a unor responsabili de comisii de
intern/managerial și a comisiilor de lucru; lucru:
 Existența unui sistem complex de menținere și creștere a motivației și
implicării în muncă a personalului unității;  neasumarea din partea unor cadre didactice a culturii
 elaborarea și aplicarea procedurilor specifice la nivelul organizaționale;
compartimentelor ;
 realizarea unui management si leadership eficient în cadrul căruia sunt  ponderea cadrelor didactice debutante este de 50%
promovate relațiile interpersonal (educatoare –copil, conducere-
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

angajați, educatoare –părinți, educatoare-educatoare ) care favorizează


crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;
 implicarea cadrelor didactice în proiectarea , organizarea și
desfășurarea proiectelor educaționale la nivel local , județean și
național în cadrul cărora sunt abordate mai multe tipuri de educații dar
și schimb de bune practici; Implicarea amplă a unor cadre didactice în
desfășurarea unor activități deosebite cu preșcolarii în cadrul
programului ”Școala altfel” cât și în cadrul unor concursuri artistice la
nivel național ;
 buna funcționare a unor comisii de lucru;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de  cadre didactice debutante slab pregătite din punct de vedere
CCD,ONG, Universități ; metodic;

 posibilitatea participarii cadrelor la Concursul de constituire a Corpului  slaba implicare a unor părinți în activitatea grădiniței și
de experți în managementul educațional; comunicarea defectuoasă atât cu personalu unității cât și cu
proprii copii;
 posibilitatea de titularizare prin concurs specific cât și de mobilitate a
personalului didactic astfel încât cadrule didactice să opteze și să  nerespectarea unor proceduri specifice ;
funcționeze în unități preșcolare conform propriillor interese
profesionale și personale;  ieșirea din sistem a unor cadre didactice bine pregătite;

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Materialele didactice moderne , aparatură audio vizuală(laptopuri , - Lipsa unei săli multifuncționale (sală festivă , sală de joc, sală de
calculatoare, copiatoare,videoproiector,plasme,casetofoane etc.) jocuri și sport)
jucării utile activității didactice și cabinetului de consiliere psihopedagogica -mobilier deteriorat, lipsa alocării unor fonduri
 Modernizarea clădirii , starea bună a spațiilor educaționale; -lipsa unor spații adecvate pentru desfășurarea unor activități
 Donațiile și sponsorizările părinților au contribuit la modernizarea spațiului opționale (în afara normei didactice ).
educațional , la sporirea confortului acestora ; -lipsa izolatorului medical la corpul B necesar pentru protecția
 Dotarea unității cu alarmă a contribuit la creșterea siguranței bunurilor tuturor preșcolarilor și a personalului în cazul unor boli contagioase;
materiale; -neachitarea la timp a plății contribuției părinților pentru hrana
 Existența blocului alimentar și a unei bucătării utililate corespunzător ; copiilor;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Sprijinul primit din partea administraţiei locale şi centrale contribuie la - Uzura permanentă a jucăriilor, mobilierului, aparaturii electronice
modernizarea bazei materiale; și informatice ;
 Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă cu Comitetul -Lipsa alocarii fondurilor necesare dotarii cu mobilier
Reprezentativ al Părinţilor contribuie la identificarea unor surse de finanţare corespunzător în interiorul clădirii și în curtea unității;
extrabugetare; - Modificări legislative în domeniul financiar;
 Sponsorizări oferite de către părinţi;

RELAȚIILE COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Existența unui număr mare de proiecte educaționale încheiate sau în - Numărul mic de organizaţii civice, în special ONG-uri, cu care
derulare cu diverși parteneri la nivel local, județean,național și colaborează şcoala;
internațional: - Lipsa unor programe de reconversie profesională;
 Cadru curricular și legislație școlară adecvată care conduc la realizarea cu - Absenţa unei preocupări sistematice privind implicarea părinţilor
succes a activităților educative extracurriculare; în stabilirea obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale;
 Disponibilitatea unui număr mare didactice implicate în proiectarea și - Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru realizarea

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

desfășurarea activităților educative în cadru forma și nonformal. unor proiecte de colaborare europeană;
 Încheierea unor contracte de parteneriat cu diverși parteneri din - Slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la nivel
comunitatea educațională,agenți economici,autorități locale,unități instituţional;
similare;
 Creșterea implicării părinților;
 Creșterea implicării comunității în activitățile unității preșcolare;
 Elaborarea unor proiecte de promovare a imaginii unității, a unor acțiuni de
marketing educațional; pliante de promovare ,articole în publicații de
specialitate,revista unității,interviu organizat cu părinții în perioada
înscrierilor;
 Consilierea zilnică individuală și de grup a preșcolarilor și părinților;
 Existența centrului de resurse pentru educație si dezvoltare;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Interesul manifestat de părinţi privind educaţia preșcolarilor şi asigurarea - Accentuarea efectelor negative în adaptarea și remedierea
unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii educaționale; comportamentală a preșcolarilor datorită unei comunicări tot mai
 Implicarea unității în diferite proiecte locale , naționale și europene de dificile cu familia;
către Inspectoratul Școlar Județean Brașov; -Dificultățile de comunicare a unor cadre didactice cu familia;
 Interesul crescut al unor agenți economici care prestează diverse activități
sportive sau de agrement /petrecere a timpului liber al preșcolarilor
 Număr mare de părinți –cadre didactice care disponibile de a se implica în
activitatea grădiniței
 Interesul părinților pentru propria formare privind atitudinea față de
educația copilului;

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

Ținte strategice:
 Reconsiderarea managementului la nivelul unității din perspectiva dezvoltării unei culturi a calității la nivelul tuturor
compartimentelor unității
 Implicarea amplă a partenerilor în educația copilului preșcolar(familie , comunitate, alți autori ai educației)în vederea
creșterii gradului de adaptabilitate a copiilor în mediul preșcolar.
Creșterea calității actului didactic din perspectiva utilizării permanente a metodelor moderne.
 Diversificarea CDS , a ofertei de activități opționale (în afara normei didactice) ca răspuns la nevoile identificate ale
preșcolarilor și părinților;
 Dezvoltarea bazei didactico-materiale,îmbunățățirea spațiului educațional.
 Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continuă.
 Dezvoltarea politicilor de imagine și de marketing educațional .

Obiective:

 Asigurarea calităţii educaţiei, creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte, parteneriate;
 Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pentru nivelul preșcolar la nivelul unității precum și modificările
legislative;
 Stimularea educaţiei permanente, susţinerea în manieră integrată a educaţiei;
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

 Personalizarea ofertei educaționale și prezentarea public a acesteia beneficiarilor educației;


 Colaborare eficientă cu instituţiile conexe ( ISJ, CCD, CJAP, CJRAE, Univ. Transilvania-DPPD);
 Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate a preşcolarilor precum şi calitatea muncii;
 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a preşcolarilor;
 Asigurarea bazei legislative;
 Asigurarea bazei materiale;
 Elaborarea unor materiale didactice moderne, diversificarea strategiilor didactice
 Crearea unor spații destinate jocului și dotarea cu obiecet de joacă atractive , amenajarea unor unor săli multifuncționale
 Organizarea activităților de sprijin/consiliere a părinților și cadrelor didactice în vederea creșterii gradului de adaptabilitate și de remedierii
dificultăților comportamntale și de învățare ale preșcolarilor reprezintă modalități eficiente.
 Participărea la cursurile și programele de formare acreditate,
 Perfecționarea prin susținerea de grade didactice
 Dezvoltarea activităților de promovare a unității și de creștere a imaginii pozitive în cadrul comunității
 Eficientizarea activității manageriale prin elaborarea graficului de monitorizare și control a activității;
 Elaborarea proiectului Planului de școlarizare;
 Îmbunătățirea comunicării cu părinții cu factori ai comunității locale;

Actiuni Responsabil Orizont de timp Indicatori de realizare

Organizarea activității unității, elaborarea documentelor Director, Septembrie - octombrie Planuri managerial, planificări,
curriculare de proiectare și organizare a activității la 2014 regulamente
nivelul fiecărui compartiment, comisie funcțională CA,

Întocmirea documentelor manageriale CP

Elaborarea/ revizuirea ROI

Analiza rezultatelor evaluarilor initiale, elaborarea Comisia Octombrie 2014 Rapoarte, planuri de măsuri

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

planurilor de masuri ameliorative Curriculum

CEAC

Implicarea nemijlocita in crearea celor mai bune condiţii


de instrucţie si educaţie prin efectuare de demersuri
către Consiliul Local , Primărie, în vederea modernizarii
gradinitei - corp A Director An şcolar 2014 - 2015 Demersuri şi colaborare cu factori
Stimularea derulării de activităţi de parteneriat cu diferiţi Responsabil CEAC implicaţi
factori educaţionali Responsabil
Asigurarea încadrării unităţii cu personal didactic Comisie Metodica
auziliar şi nedidactic
Stimularea participării cadrelor didactice la concursuri
pentru obţinerea gradelor didactice, perfecţionări
Reactualizarea băncii de date privind cuprinderea
copiilor preşcolari în grădiniţă
Analiza frecvenţei zilnice
Creşterea calităţii activităţilor în vederea asigurării Director, Semestrul I, 2014 - 2015 Dezbateri, discuţii, mese rotunde
educaţiei de bază pentru toţi copii Educatoare,
Continuarea acţiunilor de mediatizare la nivel comunitar Echipa CRED
a importanţei educaţiei timpurii prin intermediul CRED,
site-ul gradiniţei; www.gradicupovesti.ro, pliante,
reviste de specialitate
Organizarea de întâlniri, şedinţe cu caracter informativ,
de analiză, de consultare cu educatoarele, părinţii, Director Semestrial Permanent
autorităţi locale, parteneri comunitari Educatoare
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

Proiectarea actiunilor in planul de imbunatatire a calitatii


educatiei ca urmare a analizei activitatii in anul scolar Director, Anul şcolar 2014 - 2015 Elaborarea planului de
anterior. Comisia CEAC, imbunatatire, stabilirea actiunilor,
Monitorizarea continua a progresului in parcursul implicarea factorilor responsabili
educational
Monitorizarea şi evaluarea gradului de adaptare şi
aplicare diferenşiată a curriculumului preşcolar având ca Director, An şcolar 2014- 2015 Analiza de nevoi, consiliere
scop accesul tuturor preşcolarilor la educaţie Educatoare
Actualizarea periodică a documentelor managerial, Director, Permanent Rapoarte, procese verbale
revizuire PDI Responsabil CEAC
Eficientizarea comunicării între toate categoriile de Director, Permanent Interent, e-mail, feed-back
personal la nivelul unității de învățământ operativ
Diversificarea ofertei de activităţi opţionale şi Director
extracurriculare Responsabil An şcolar 2014-2015 Şedinţe cu părinţii, implicarea
Încheierea şi derularea de parteneriate educaţionale Comisie Metodica factorilor locali
Instituirea unor forme de parteneriat, grădiniţă- Director
comunitate, grădiniţă- familie, grădiniţă- şcoală, Educatoare An şcolar 2014- 2015 Lectorate cu părinţii, serbări,
grădiniţă- instituţii de cultură: Ziua porţilor deschise, Părinţi dezbateri
sesiuni de formare, serbări şcolare, activităţi practice cu
participarea părinţilor, acţiuni privind păstrarea
tradiţiilor şi practicilor locale
Organizarea concursurilor şcolare: De la grădiniţă la
şcoală, concursuri de pictură şi desen, dansuri pentru
copii, tradiţii şi obiceiuri de Craciun, sărbători Pascale Director Analiza de nevoi
Organizarea de activităţi demonstrative susţinute la Responsabil Anul şcolar 2014- 2015 Elaborare de proiecte
Cercurile Pedagogice, Comisiile Metodice Comisie Metodică Susţinere activităţi demonstrative
str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;
gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

Organizarea de expoziţii cu materiale didactice elaborate Educatoarele


de educatoare
Realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate Factorii implicaţi Semestrul al II lea Discuţii
Organizarea de activităţi comune grădiniţă- şcoală Comisia CEAC
Identificarea, monitorizarea şi evaluarea
comportamentelor agresive Director Analiza de nevoi
Monitorizarea asigurării securității preșcolarilor Responsabil Semestrul I Chestionare
Stabilirea direcţiilor de acţiune ce previn Siguranţa Elaborare plan
comportamentele agresive Securitatea Întâlniri cu părinţii
Întocmirea planului de măsuri cu referire la menţinerea Preşcolarilor
siguranţei şi securităţii prescolarilor din unitate
Sensibilizare şi consiliere în vederea antrenării în
activitatea de conducere, administrare şi finanţare a Director Semestrul I Demersuri către partenerii
unităţii, a tuturor partenerilor sociali, agenţi economici, educaţionali
interesaţi în educaţia şi formarea copiilor
Stagiul de pregătire pe diferite teme; învăţare activă,
gândire critică Director Semestrul II Analiză de nevoi
Utilizarea soft- ului educaţional Educatoare Monitorizare
Participarea la cursuri de formare şi perfecţionare a
activităţii cadrelor didactice
Dotarea unităţii cu auxiliare didactice, mijloace
didactice, mobilier Director An şcolar 2014- 2015 Demersuri către factorii
Continuarea acţiunilor de amenajare şi modernizare a responsabili
spaţiilor grădiniţei

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5
SĂCELE

_____________________________________________________________________________

Director,

Prof. DUMITRU ELENA

str. VIITORULUI nr. 4 SACELE, BRAȘOV;  0268/274755;


gradinitacuppsacele@yahoo.com;
www.gradicupovesti.ro