Sunteți pe pagina 1din 3

Proba de baraj Toulouse-Pieron

- MANUAL -

Scopul probei: proba evaluează gradul de concentrare a atenţiei; implicit, proba oferă informaţii
despre capacitatea de memorare a unor elemente figurative şi despre eficienţa utilizării lor.
Proba se aplică începând cu vârsta de 7 ani, dar pentru diversele stadii de vârstă sunt necesare
etaloane diferenţiate.

Conţinutul probei: proba se compune din:


 !" de şiruri care cuprin d câte !# de mici pătate, având fieca re câte o liniuţă $%codiţ ă&' ataşată fie
întrunul din colţuri, fie pe câte o latură;
 ( pătrate date ca model.
Precizare : Proba de atenţie constând în bara)ul unor pătrăţele cunoaşte mai multe variante, şi anume :
cu un elementproblemă ce trebuie barat
cu două elementeproblemă ce trebuie barate
cu trei elementeproblemă ce trebuie barate
cu patru elementeproblemă ce trebuie barate
Pe de altă parte, fiecare din variantel e de mai sus poate genera subvarian te în funcţie de locul de
plasare a liniuţelor, întrunul sau altul din cele ( colţuri ale pătratului sau la mi)locul uneia sau alteia
din cele ( laturi ale acestuia.
Proba a fost iniţiată de *enri Pieron $cu " elemente problemă' şi a generat variante prin
contribuţile lui +duard oulose şi -ene azzo.
+ste de menţionat că principiul probei / bararea unor elementeproblemă întrun timp limitat / a
fost preluat în multe probe, în care se barează litere sau cifre $probele 0oudon şi 0ourdon1mfimov',
figuri geometrice / de e2emplu, cercuri incluse unele în altele $probele 3lazov şi 3lazov4estor' sau
alte figuri / de e2emplu, semafoare cu diverse orientări ale unor braţe indicatoare $probele -oloff'

Sarcina de lucru: constă în a bara întrun timp limitat, în cele !" de şiruri, cât mai multe pătrăţele
identice cu cele ( modele. 5ubiectul trebuie să lucreze simultan, adică să bareze în cadrul unui şir
toate cele ( modele, pe măsură ce le întâlneşte, şi apoi să treacă la un şir nou.
6acă subiectul îşi sesizează o greşeală, el o poate remedia încercuind pătrăţelul respectiv. Pentru
psiolog aceasta sugerează un anume grad de autocontrol al subiectului.

Durata probei: ( minute. 8a e2pirarea timpului, subiectul trebuie să tragă o bară după ultimul
pătrăţel pe care la e2aminat cu privirea.

Interpretare calitativ: se numără răspunsurile corecte; răspunsurile greşite; răspunsurile omise. 5e


aplică formula:

Total răspunsuri corecte – Total răspunsuri greşite


Total răspunsuri corecte + Total răspunsuri omise

Interpretare cantitativ: Total rspunsuri corecte!

9
"TAL#N CANTITATI$

$%rsta&centile ' ( ) *+ ** *, * *. */ *0 Adulţi


*++ /( '. **' **/ *+/ *,. * 0( * 0* */) , +( ,*+
)+ .. /. 00 '( (+ (' )) *** **/ *.+ *.)
(+ ( .' /' '+ ' ') )+ )) * +/ **' *,'
'/ ' ./ // 0/ '+ '0 (' )/ * ++ **, *,*
'+ / . /, 0+ 0( ', (. )+ )' * +( **'
0+ * ( .' /0 0. 0' '( ( )* * ++ *+(
/+ ,( . . /* 0* 0. ' '( (0 ). *++
.+ ,/ + ) .' /' 0+ 0( ' (* () ).
+ ,, ,0 . ., /, /. 0. 0( '0 ( ('
,/ ,+ , , .+ .) /, 0, 0/ ', (* (
,+ *( ,, ,) ' .0 .) /) 0, 0) '' ')
*+ * *0 ,, * ) ., /+ / /) 0/ 0'
+ ' ' *+ *  * / * ( , .    /  ) .*

"TAL#N CALITATI$

$%rsta&centile ' ( ) *+ ** *, * *. */ *0 A dulţi


*++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++ *+++
)+ ))( )) ))) ))) ))) ))) ))' ))' ))+ )) )()
(+ )/) )'+ )') )0 )(0 )(0 )(* )(. )'* )'( )'*
'/ ). )/) )0) )/+ )') )(+ )' )'( )0, )'* )0
'+ )+0 ).' )/( ),( )', )' )0/ )'* )/ )0. )/.
0+ (.0 )+/ ),) ((, )/) )0* ).( )/( )+ ).) ),
/+ '') (./ ((( (*/ )., )./ ),* ).* )+' )* )+(
.+ '+. '', (,* ',( ),+ ),+ ((' )* (/. )* (',
+ 0* 0(/ '+' 0, () ((( (*+ ('+ ''+ ((' (,,
,/ /0 0 0.+ /(+ (0/ (/0 '.+ (* ',, (00 '(.
,+ /*+ /'+ /0+ /,, (+ (,+ 0/, '' 0'0 (( ',0
*+ '' .*, ,0 ' 0+* '+* .,0 0,' /.+ '* /)+
+ + *0+ /+ 0/ '+ *+ '/ *+ , )+  .+ '+

Nor1ele e2pri1ate prin 3per4centile

Percentilul se refera la procentul de persoane dintrun esantion standard care se situeaza sub
un rezultat dat. 6aca "# dintre subiecti rezolva mai putin de 2 itemi corect, acest rezultat
neprelucrat, 2 va corespunde celui de al "#lea percentil. ama de percentile este intre 9 si <<, si
reprezinta procentul de persoane din grupul de norm are care au scoruri la nivelul sau sub nivelu l
unui anumit scor.

=n percentil indica populatia relativa pentru individ dintrun esantion standard. Percentilele
pot fi considerate ca ranguri intrun grup de 9## de subiecti. >odul de aflare al percentilelor: se
socotesc toate scorurile cu valori mai mici decat scorul care ne intereseaza; se imparte la numarul
total de scoruri; se inmulteste cu 9##.

?n rangul de percentile scorul mediei este percentila @#; P @#, ca masura a tendintei centrale.
Percentilele peste @# reprezinta succesiv realizari deasupra mediei, iar cele sub @#, realiza ri
inferioare. Percentilul !@ si percentilul 7@ sunt denumite primul si al treilea Auartil $sfert'
delimitand sferturile inferior si superior ale distributiei scorurilor in populatia de referinta.
!
-ezultatul neprelucrat inferior oricarui rezultat din esantionul standard, si rezultatul superior
oricarui rezultat din esantionul standard, vor avea rangul P# si, respectiv, P 9##.

1vanta)ele rezultatelor e2primate in perceptile: sunt usor de evaluat si au sens si pentru


nespecialisti; pot fi folosite si pentru adulti si pentru copii, si pentru orice tip de test. 6ezavanta)ul
principal consta in inegalitatea evidenta dintre unitati, mai ales in zonele e2treme ale distributiei
$diferentele dintre rezultatele brute sunt e2agerate prin transformarea in procente; diferentele dintre
rezultatele aflate in apropierea e2tremitatilor sunt mulB mai redus

Centilele sunt scoruri cuprinse intre # si 9##, care indica ce ierarie ar avea persoana evaluata
atunci cand este comparata cu restul populatiei de referinta. Centila @# indica faptul ca persoana
evaluata are un scor mediu, adica @# din populatie obtine un scor mai mare ca al persoanei
evaluate si @# un scor mai mic.
+2emple:
Centila "# este un scor mic, pentru ca "# din populatie are un scor mai mic sau egal, iar 7# un
scor mai mare;
Centila D# este un scor mare, pentru ca D# din populatie are un scor mai mic sau egal si doar !#
un scor mai mare;
Centila (@ este un scor mediu, pentru ca (@ din populatie are un scor mai mic sau egal si @@ un
scor mai mare.

Un alt etalon:

C"NTIL"
"tatea
9# !# !@ "# (# @# E# 7# 7@ D# <#
ani
D 9E !! !( !7 "D (" (< @E E# E( 7!
ani
< !( "# "E "D (( (7 @( E# E9 E@ 7"
9#
ani "# "7 (9 (" (D @9 @@ E9 EE 7# 77
99
ani (! (( @9 @" E" EE 7" 7E D! DE <D
9!
ani (" @@ @E E# EE 7# 77 D( DD D< 9#@
9"
ani @D ED 7! 7@ D! DD <E 9## 9#7 9#< 99<
9(
ani @< 79 7" 77 D" <( << 999 99D 99< 9!D
9@ani 7( DE <! <@ 9#@ 999 9!" 9!< 9"9 9"! 9(E

9E
97ani
ani <( 9#7 99" 99( 9!# 9!D 9"! 9"< 9(9 9(! 9(7
9## 99# 99( 99@ 9!D 9"( 9(9 9@9 9E@ 979 9DE
si peste

"