Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data:
Şcoala: Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi
Clasa: I D
Cadru didactic : Prof.înv.primar Paiu Iuliana Andreea
Aria Curriculară: Matematică și explorarea mediului
Disciplina: Matematică Și Explorarea Mediului
Domenii Integrate: Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale şi
abilităţi practice
Subiectul Lecţiei:. Adunarea unui număr natural format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi( ZU+ U ). Animale sălbatice.
Forma De Realizare: activitate integrată
Tipul Activităţii: dobândire de noi cunoştinţe
Scopul: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme prin adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
trecere peste ordin; dezvoltarea limbajului şi a gândirii matematice.

COMPETENŢE VIZATE:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor în concentrul 0-100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termeni, sumă, total, diferență) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural.
5.2. Rezolvarea de probleme simple, în care intervin operații de adunare sau scădere, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice.

1
Comunicare în limba română
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să utilizeze corect terminologia matematică
O2 – să efectueze operații de calcul oral;
O3 – să efectueze corect operații de adunare cu trecere peste ordin;
O4 – să rotunjească în mod corect numerele date;
O5 – să efectueze corect proba adunării
O6 – să rezolve probleme de adunare cu trecere peste ordin
O7 – să compună oral probleme după datele transmise.
SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, observația, problematizarea, munca independentă;

o RESURSE MATERIALE: imagini, manual, caiete, fișă de lucru, creioane colorate, cariocă;

o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale/scrise,
analiza produselor activităţii;

o RESURSE TEMPORALE: 45 min

o RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă;

o RESURSE UMANE: 22 de elevi.

BIBLIOGRAFIE:
 Matematică și explorarea mediului, manual pentru clasa I, Grupul editorial Art;

2
 MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și
mișcare si Arte vizuale si abilități practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012.

3
4
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI EVALUARE
LECŢIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
2.
Reactualizarea  Se recapitulează, oral, terminologia specifică adunării Aprecierea
O1 Conversaţia Frontal
cunoştinţelor :termen,sumă . verbală
2 min.

2. Captarea  Propun elevilor un joc de atenție și descoperire a ceea ce


Conversaţia
atenţiei O1 urmează să desfășurăm pe parcursul lecției. Vom utiliza Observarea
Problematiza bileţele Individual
6 min. O2 bileţele, pe care le vom avea adunări fără trecere peste ordin. sistematică
rea
Îi întreb din ce sunt compuşi cei doi termeni : ZU şi U .

3.Anunţarea  Pornind de la activitatea desfășurată anterior, transmit


Explicația
temei şi a copiilor că astăzi vom efectua adunări ,folosind numere
obiectivelor formate din zeci si unitati , dar puţin mai diferite decât cele
Conversaţia
1 min. făcute până acum.
 Explic procedeul de realizare a operației de adunare a unui
număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din Conversaţia Analiza
unităţi . Elevii vor afla că pentru a aduna un număr format
O7 răspunsurilor
din zeci şi unităţi cu un alt număr format din unităţi se adună
mai întâi unităţile. Astfel, se obţine un număr mai mare decât Explicaţia Individual
O1
zece , formând astfel un alt număr format din zeci şi unităţi . Frontal Aprecierea
Manual
4. Dirijarea Unităţile se trec direct la rezultat, iar noua zece o adunăm cu Exerciţiul verbală
O2
învǎţǎrii zecile de la celălalt termen .
O6 Caiete
28 min.  Solicit elevilor să deschidă manualele la pagina Munca Evaluez
O4 matematică
56.Observăm imaginea- animale sălbatice , apoi discutăm independentă
capacitatea
O3
despre animalele sălbatice cunoscute de ei . Trecem la Individual de a rezolva
exerciţiul din dreapta imaginii , citim şi explicăm corect
O5
exerciţiul.Calculăm oral operaţiile de la exerciţiul 1,apoi le exerciţiile
rezolvăm pe cele de la exerciţiile următoare , atât oral cât şi
în scris .
5
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI EVALUARE
LECŢIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
Observarea
sistematică

Evaluez
O1
capacitatea
O7
Elevii vor deschide caietele , vor nota data şi titlul : ZU + U , de a rezolva
apoi vor rezolva pe caiete exerciţiile scrise pe tablă. Primii 5 corect
5. Obţinerea elevi care termină de rezolvat exerciţiile aduc la verificat exerciţiile,
O2
performanţei caietele şi vor fi notati. individual
O6
10 min. Elevii fac schimb de caiete cu colegul de bancă şi corectează
O4
exerciţiile colegului folosind pixul cu pasta verde. Verificăm
O3
frontal exerciţiile şi notăm caietele. Autoevalua
re
O5
Interevalua
rea

Observarea
7. Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării
sistematică
lecţiei elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe
Aprecieri
2 min. parcursul orei. Anunț tema pentru ziua următoare.
verbale

6
7

S-ar putea să vă placă și