Sunteți pe pagina 1din 66

ar

lr*1tu LltuLxAiL o u
tipuri de compuneri-
pentruclasaa III-a

a
Booklet
MAdXLinaFLorea FtorentinalorLifi

Cum sa scnl o compunere


- tipuri de compuneri-
pentruclasaa III-a

sb
THCE{
ugloedEd
fu,Stef50

@lBooklet
B uc ureg t i 2013
EdlluraBooklet
CP27494, Buculrgtl
www.boold0t,ro 1elr021€0.3095
ozt 440.10u2
emai: comenzi@booldsl.ro

Descrierea
CIPa Bibliotecii
Nalionalea Romeniei
FLOREA,MADALINA,
CumsAscriio compunere pentruclasaa lll-a/
MddSlinaFlorea/Florentina
lonit6,Bucureqti:
Booklet,2013

tsBN979-606-590-096-7

l. lonitd,Florentina

372.464

Redactor:I\,4ihaela
Banu
TehnoredactonC stianRadu
D€senator:Flor€nlinaRizea

O EdlturaBookl€t2013
Toatedropturil€asupralucrSriiaparlinedituri
.,,i. ':1"" "-: ...

Obseffi modelul dat.

Norocul;imintea
rlel. L. Caragiale

Ziceci oclati,noroculgiminteas auprinstorar!;i;iau pLecatamAnrioiincilitorie.€imerseri


ziuaintreagi perur drum de{ari tnainte,;imaiculorbe, r,naicugiume,Llrtici soal.ete
seascun.te

gAncleau
ci vor puteasi 4jungi tn ziuaaceea.
Ceerarle$cut? ttnde erasdpoposeascipestenoaptecilitorii nogtri?
- Ceatetabitaie de caplzisetn celedin urmi norocul.llai si ne trAntimaice4tn mijlocul

Copiaze textul de mai sus, respectandiegulile de aqczarecorectl in pagina de caiet.

Atezdea corectn in pagina de caiet


@Realizeazl, cu ajutorul cuvintelor date, expresii frumoase carc fac tefedre la vard.

Cun sn scrii o compuneEpentru clasaa III-a


@ Priveqte cu atengieimaginea de mai
ios qi rispunde urmitoarelor inftebrLr,.

.-.' . .
'.
',1.

@ Scrie mai ios un scurt text, pornind de la imaqinea dati.

comptrnerc dupn un qir ile ilustralii sau benzi


des.ralc
() Completeazl spaliile libere cu termenii care lipsesc

E $ttitl.\ . Gredima-tr.1rt"l*er, 1nseLai,


wabiile"ttt!;i,ii!:i1;
!i!l!!ll.i1i.),
Sentindelenegila,iiuii:liiL,,J..t,.. Doar cuculcelbitrAn arunci,
Irurnz$uL pr.{fuitpigreu Ne-ndonAnatic;i brLimac,
igi culciumbracilitoare. turrci.
.lirlilii'li:-t#l$ifi-i .*'ti peste
Pe-ali*burilor c6.rnp plApdnd., $i din trfoiul adorrnit,
RAadnd cu capu|d.atpe spale, c",Nii*lii;i,;i$,1'i ueoare
sirotunde,
\i scutariperAncl
u"1111.,il::',$1.)l Arela4idulceiArAit
f,,i.iliili.] ,msangerate
,);ililf Degreieattrcriii'#l/f;jgffi#H#r
(otil;a Cazimir,vrra)

Cm sn rcrii o compunerepentru clasaa lll-a


* O unei compuneri,avandca punct de spriiin urmitoarele imagini.
l:*:::::.0:l,lul
r\oleaza suD tiecare imagine ideea
principald ti personajele.

t
A

f
t)

Compuner€ dup:i un 9ir de itustra(ii sau b€nzi desena.e


. -ul o
f, 1!) Redacteazao compunere cdreia se-i dai un titlu potrMt, pornind de la planul de idei pe
carel-ai realizatmai su1.

F
tE
E

FELTCITARII

Cum se sdii o compuere pentru clasa a III-a


:1

,i",4t1
(tI
lr.l

,,I J
{ Citette cu atenlie textele de mai ios gi rispunde la urmdtoarele cerinte.

Din v{zduh cumplitai,arni,cernenorii d,ezdpadi., O Ce fenomer.e ale naturii se regesesc


Lungi troienecdlitoareadunate,ncer grdmad6- in primele dou5 strofe din poezia
Fulgii zbor,plutescin aercaun roi defuturi a[bi, Iarna d.e Yasile Alecsandd, dintre
elementeleurmitoare?
Ri,spdndindj.orir),egheaf|peai li'rii,umeri dalbi.

Ziua.ninge,noapleanmge,dimineataniageiaril
Cu o zaleargintiesetmbrac|mA.nd,ratSri,,
Soarelerotr,ndpipalidseprevede irrintrenori
Caun vis detinereleprintre anii trecitori.
(VasileAtecsandri,/arna)

O Completeazi comparaliile.
noii pluhburiica gerulos1

nodptea co

@ Completeazi propozi(iile in aqa fel incat si descdi anotimpul iarna.

@ Subliniazi $i transcrie expresiile frumoase din textul de mai sus care fac trimitere la
anotimDul iarna.

Cofrpuneri dupn u{ sit de lnh€bnri


larna!...larnatristi mbraci
Strqinile son'rnoroase,
Pure ril dep-ror.nbro:l*{
Peste pomigipeslecase
Scoate-o lur'necadin basme
in lumini dellelinare
1,tmplenoapteadeJantae,li+
Neclintiteqi bizaro
Din ogeagr,Ll decirbune
face a"ibicolonad{
$ipeb unchiurinegre pune
Cipi{eh.uide zipadt,
lar prin crengile cochete
Floridemarmurianind,-
O ghLrLafidk de buchete
Caretremuvl-n lumini.
Recipodoabe-n ramuriqoale
rLourJara salescut(ln,
lci,risipi r{epetale,
Colo,roi u;or clejutr.tri...

(G.Toplrceanu,
Noapted.eiarn|)

Q in ce momental zilei est€descrisanotimpul ialna in poezlalui G. Topirceanu?Subliniazi


$i transcdedin te)(tulde mai suscuvintelecareili indici rispunsul.

r--:::=-l
L._tj::!::__l
ffi

ffi I
Fnsha!^t

t toFia_l

Cum sn s.ii o.ompuncre penrtu.lasa .lll-a


lD Asociazi cuvintele accentuate din textul lui
Topirceanu cu definitiile corespunzdroare,
pentru a le afla sensul.

l. imagine,pdveliqteneclarl, ircali;
2. coq (la o casl), horn;
3. grimadi de fan;
4. strat sublirede gheati careseformeazdiarna pe arbori case;
Ei
5. ansamblude coloanedispuselntr-unul saumai multe qirud;
6. impletituri decorativi sub formi de lan1, ficut; din frunze sau flod;
7. ciudat,straniu.

Subliniaze qi transcrie din textul de la pagina lO er?resiile


fiumoase care fac tdmitere
la anotimpul iarna.

Compunqi dupe m rir de intreberi


@ Pornind de la tirl sl Dttpdfaptd ti rdsptat;, alcituiegte un plan de idei dupi imaginea de
mai sus, aiutandu-te de inteberi.

Cq sn rcU o comDuere D€ntru clasa a III-a


6)
oul J
d
@ ya1.t"yi compunerea,imbogelind.
conqnutulenunluriLor
1;i- cu er.?resiite
frumoase
qi
cuvinreledeosebite
de\coperireIa e).erLi!iile
de la pd,ul t .

Dwpdfaptd Si rdsplatd

,x
E

FELICITARI!

Compuneridupi u 9r de inbeberi
q! ''{tl
rll
z
7o

$'l,Ju.. ." u,""U. textulurmitor.


O viz, ca prin lis.
Q'tdzIfuryede, alaam era.Na[L{,uscilivi, cupiral alb
gi cu bttzade strs
gi cref cn ochiicipr!,li,cugurastrAnsd
$esLaLAM dtn\t a,eptept€ne.ae la rutslmJos.
Lufi deschtdea PoarLa,ll sareamLnalvlte.
Ea b)ga bin$or mdnair s6nsi-mi zicea.

' Ah.ue!
- t\u.
- )r4F4er
- Nu.
- Niut!
- Nu.
- tufte aL c€l
- Nu.
ghicearn.
Pdni nL.r nu scoleamdnadin sin. $i
totdeaunasAnulei eraplin,
Iset-r"t*nn;ua,f-a-midap)rulin sus9im.Asanrhpefuurte.
Ned*ceavn la umLradLduluidinjund&tgradinii.
Eai5iinfigeaJurca cucaierulde in in briu 5i incepeash
lragi $isi rasuceasceunJir.[unggisubtire. Eu m) culcam
pespate5i ldsamalenecaputin poaLa ei.
(BarbuStefanescu Delawancea.Bunica)

Q Rispunde la urmStoarele cerinle.


a) Caresunt pe$onaieleacestuitet 9i unde se petreceacliunea?

Cum sn sdii o compuere pentu.lasa a III-a


cl) )lca)izeazir
descrierea
bunicii din 1ext.

e) Rcglsestiin text asemdnlricr bu ca ta? f) Ce iti plocccel mai mult la buniea1.,;


Caresunt acelea?

LAfel ca bunicaaintext, 9i bunlcanea

corpunoi dupn un plan dc idei


O Grseqte sinonime potrivite pentru cuvrntele subliniate, apoi alcdtuie$tepropozi(ii cu ele.

Plrul eininsen dowdaanitorcareau trecut. wffiw= f------- --l


Ovoceduioasi seauzea dincoLo de qdr. wffi= f---------']
de bucurie.
imbr,44irite ei caldetrmiumpleausr.gfletal
1njecate searhasctllamcudrag istorisiriletinerefii sale.
w=r--------_]
Wffi:.m=f------]

O Realizeaze comparalii, gandindu-te la trisiturile fizice sau sufletegti ale bunicii. Ai ca


punct de spriiin modelul dat.

() Folosind exFesiile de la exercilhrl anterior, realiz€azi o descriere a bunicii tale, ln opt-zece


propozilu.

Cum se scrii o @mpune.epentru clasaa III-a


Redacteazeo compuneredespreo zi petrecuti cu bunica, pomind de la urnrltorul plan de
idei. GiBeSteun titlu potrivit compunedi tale.

-Fi
t':

Conpuneidupa 6 pbn de idei


"'O3*"-
$ *u**aza compunerea.

fi

FELICITARI!

Cum sa scrn o compunq€ p.ntfu clasa a III-a


9?{E-Tl!

f, O Gisegte familia de cuvinte (cuvinte inrudite) a uimdtorilor termeni.

Compmeri pe baza fror cuvint€ de spdiin


Oca,ldeqt -t la toafi d $:rscde, pentru fiecare expresie datA, o emolie sau o srare pe c€r-re
ti-o produce acest anotimp.
t r i5t et*, apA5ar e, nost alqie

@Completeazi spa(iile punctate pentru a obline expresii frumoase.

lzvoarealbe ca
\oni alba_\r'i.a
soxreleauriu ( a

@ Dezleagi anagramelede mai jos qi formeazi propozilii cu insuqidle descopedte de tine.

, vz6rGlL--
f---;-:-:-
I
- _=--- J

t_-*-., '-
--*ilrriR-

Cqo sa s.ii o compuner pentru clasa a III-a


lD Citeste cu atentie textele de mai
los 9i subliniazi cu verde expresiile frumoase. Atcetuielte
o listi cu toate expresiile frumoase gisite.

a)\)&[ de bvumAargintie
Mi-a lmpodobit grd.ditta
(.... ...... .... .... ..)
Noriisuri!ipoarti plumbul
Cupod,oaha,zdt enluitX
Tremt*d.pe cdmpporumbul
\ucla]J@n(Jog , I oamha)

b) Coboatd.loamn -ncetdin sla\,r,,


N{r amagalben&-irdsar e
$i pesterdrfuride dtnnbrat|
lLfutw& depafte-n zare.
(OctavanGog1Coboard toamna)

c) Toanrna trnpr{gtia arome dulci gi


amirui, miresmestinse...Deasupraei,
mereLe pLineincavoiau
oenguleleca cerceii
cr, grele nestemate...
Pe masad,e stejar
cddeaufrunze, lurnirti de soaregi nuci
'lnlunecaleln coj\Le
teui.
(1onelTeodoreanqLaMedelenI

Compuneri pe baza unor cuvime de spriiin


.9
f (' Redacteazdplanul unei compuneri, plecind de la titlul A renit Toamns.

x
H
()

Cm si 3.rit o compune penhu chs. s IU-a


6,

oul a
f, @ Acum redacteazi compunerea.

A venittoamna!

-d

tcp
FELICIARI!

compureri pc bazr unor cuvinrcde spriiinaDEl


(e'1ll
g!

t
=

1
,^,|
fA
lD Gisegte sinonime urmaloarelor cul,1nte

vegala

niae
Lt'ovite

O Asociazi ffecare insulire de la exerciliul antedor cu un cuvant.

O Potriveqtecuvintele din stanga cu insuqirile din dreapta.

a) mengaietoarc
b) duios
c) luminos
d) blend
e) pdtrunzatori
f) dibace

Cum sn scrii o compunet pertn clasa t llta


@ Continud propoziliile date, folosindu-li imaginalia,

neintrebaA.Doarnna

re necorccleazZaom launmornenlaa\,,,

O Alcituieqte cinci propozilii despre invaletoarea tt invilitorul tiu, cu cinci cuvinte alese de
tine de la exercitiul 3.

o Scrie cAt mai multe cuvinte care au leg i)ri 1':|tvetbul a ihvAta.

Compune.i cu inc€put dat


B O Cit"qt" cu atenfie textele de mai jos Ei subliniazi cu verde expresiile frumoase care se
rcferi la invititori.

Cum sn scrii o compunere penttu..lasa a lll-a


(D C. tt5"et.,ri potrivesc inv5lStoalev invdlitolului tdu?
""

lD Raspu,raela urm6toareleintrebdri.

inYdldtoarea mea/ invildtorul meu se numesre


CAnd?

b) Noteaza,pe foile de mai ios.trei trasaturi fizice !i trei insuliri suilere$rialeinvaiitoarei/ invdletoftlui tlu.

c) Ce sentimentete leagi de invilitoarea ta/ invd6torul teu? Motiveazl rlspunsul dat.

Compuneri cr in.eput dat


* !l Imagineazi-1i cd au trecut cinci a.ni qi, din htemphrc, te-ai intahit cu invititoarea
tal invltitorul tiu. Realizeazi un plan de idei, folosindu-te de lntrebtuile aiutitoale.

Cum se 6aii o compunere pentru clasr a III-a


H
tE
a
E

FEI-ICtTAKI

Compunrri fr inlepur dat


(r}
E
?
1
ur I
{ O Formeazd familia de cuvinte pentru
Crrvafil-\1| pfieten, pornind de la
modelul dat.

lD Foloseqte c6t mai multe cuvinte gisite la exerciliul anterior ti descrie desenul de mai sus
in cinci-Easepropozilii.

Cum rn scii o compunere pentru clas! a IU-a


lO Scrie cet mai multe cuvinte care i1i vin in O Formeazi aceste cuvinte e:i:plesii
minte cand te gendesri la pri?tenic. frumoase.

@ Alcituiegte

O Scrie Saseinsu$iri pe care ar trebui sd le aibi un prieten adevirat.

Compmeri cu sfet{it dar


O Realizeazt in cinci-tase propozilii descriereaprietenului tiu cel mai bun. Note^zd intei, in
casetelede mai ios, trei insuSiri fizice gi trei insusiri sufletesti.

6,
?
i.

i'

O Prczinte in cinciqapte propozilii o situalie ln car€ 1i-ai ajutat un coleg/ un prreten.

Cuh sn soii o compuncre lentru cl.s. a lll-a


o

9 Redacteaza planul unei compuneri, pornind de la provetbul Pfietatul ailevdrdt la eyoiese


canoatte 9i c\t ltmdtorlul sfeLrgitAarm Stix cd nicio.lati a voif singux Pietcnul tuex vaf
itrtotdea ha aldturi de mine.

Compuneri @ sferqit dat


a- 19 Acum rcdacteazAcompunerea.

Prietenulailevdratla nevoiesecunoaste

Acunttiuciin tuifr niciorlata prieunoliiiif;lilifiiiiidiiilEliii.


'ingur.

FELICITARII

Cum sn scrii o.omponere pentru dasa a III-.


(9'1ll
q\,

z -
=

.'1
f Q Scrie cel pulin zececuvinte care au legituri cu substantivul fcoald.

Q Formeazi ptopozilil in cale €I foloseqti cuvintele glslte la exerciliul anterior,

Q nxprimn"g parerealn doud-trei propozilii despreceeace iliplace rclerilor la tcoah,

Redizma unor dialoguripotrivn imSlnilordale


@ Descoperi gi incercuiegte ln gdla de mai ios cuvinte care fac parte din familia substanti!,ului
tcoald, por^ind de la modelul dat.

Acolo, ln collul acela de ..........,.,,,........,,....


putea se fie cwn vola
. Nfmeniainlrc ceimannu-ltulbu?tnimeni
--, ----. ---..,,....,,.. nu9e interesa
cutn,,,,,,.....................,,..
?coalalui,Olne,
fru, elleceaaeeacesoaoteace .,rcbule
eetace,dateiDe aaeea,DomnulT.adafrr ....,,,,,........,..............
a renasfoa.w
mlrat cAna,intr-un rana, h cei aln urm, ani de ,............---..----,,
a prlmit,vizita ul|uiaain ceiae .u6. 5e vezlcwn a to7a.
lntr-obune,,,.,,,..........,,
,iate ae ini'r| W poartaogdzii aole1reinl.E'eieiii
in cbse eraucu fionitorll. Oomnul,in gr^dine,piveghea b Aeoc,]r.,atulunui
....,,...,.......,,.,,,,,
ae ftn, En loarte goopoaArci?t-tpleceaea 5e tacefiecare
luarucu renauiale.
St reiniise aorcole.

- Muliumlm aomnlllotvoa'trel
Oomnul'ftanAafrroe vft,eb aa"cinii6*einii 6euiiA la Ootnm;Ilranaaf]r.
- Merog,ceaorili,,,,....,,,,,,.,,,,............,......,
?
- Apol,uite cee ...aacAe?tibun...Amwease vedem...-.--_---------. .
- Cumnu,numaisAleptevescau...,........,.,,........,,.,
leta. Marlelia veziae
cevarAcorealeladaegi,ca+ealla ?eaeg|vArog,colea,laumbre,fuaer ac,
oleaae,
ae r.al reouflaF...
- Nu,ce at ntefi cam
(Mihall5 aaoveanu,Don nul lrandaflr\

Cum sn sqii o compnere pentru clara a IU-a


@ Completeazi spaliile libere cu literele carc lipsesc pentru a descoperi cuvinte care intre in sfera
yolii.

I..-.-- RncoMPENs;-
- --' -- ; ,-,---
_- ---- \
rE qi
I ere
0 f"al"e ptovetbrtl Ai carte, ai parte i^ ceteva propozitii, folosind cuvinte de la exerciliul
anterior.

lO Noteaze ahe dor.rdexemple de proverbe despre rarte.

R€alizarea unor dialoguri pohivit imaginilor date


Cum s4 sdii o compuere pentru ctara a III-a
ti @ n""- redacteazdcompunerea.dezvoltandplanuLde idei realizatmai sus.Nu uita sa folose$ti
cuvinte qi e,.presii deosebiteqi sI dai un tidu potrivit tertului teu.

H
ttr
t

FELrclTARr

Realizarea unor dialogsi potiivit imaginilor datc


(r!
(e-'rl!
qJ
t
=

."1
{ Ci(e:te cu a(entjeurmitorul dialog.

Te doare,D dnu{ h:l"rebi'Monica,


- Lasi nri in pace,spuseDinuf.
MonicaOtgu{agiDinu! selndteaptitdtte
casa,
ii,inlAmpinlmama:
- Olgata,tu t-airinit?
L am invins.exclamAOlgula,du,nind
mingealnbtale.
CumL-ai,iw i.ns?intrebit marr.a.
Mam impied,rcat gi am pferdut partida,
spuseD$tu|
(loneITeodorcan4t-aMedebni fragirrezLt)

la crmltoarde cerinte.

a) Care sunt personajeletextului de mai sus?Motive^zl alegereaAcuti?

b) Marcneaze cu un punct verde liecare elineat din textul citit. Cete alineate ai glsit? Ce observi?

C(m sa s.rii o @mpuner pentru.lasa a III-a


c) Dace ai fi fost Olgula, cum ai fi rispuns lai\ttebarc Cut l-ai / vit1s?

d) tansformi textul dialoqat in text narativ Ce observi?

e) tanscrie caligrafic dialogul citit, $nand cont $i de regulile de alezare corectdin pagina de caiet

0 Continul dialogul transcris mai sus cu inci doue rcplici din partea fiecirui pe$onaj.

Continurea unor dialoguri


g) Imagineazi-licI ai purta un dialogcu un prieren.in drcapraai raspunsurileprietenului.

O Continui dialogul inceput cu ince cinci replici.

cum sn scrii o ompuneft pentru cla,a a lr-a


@
O Gdsegte siootti-.L urmitoarelor cuvinte.

@ Cesegteo insugire adeclatd ffecirui substantiv

invltdtoare Exemplu:dcrfrtfu'di"
elevi
coperta
ghiozdarr
tablI
caiet
recrealie

O Alcituieqte un fialog intre doamna invSlitoare Ei mama tal tatil tdu, in care se cuprinzi cel
pu(in patru dinue constructiile de la exerciliul 4.

contin@reaunordi.rosuncil
6t

Pornind de la titlul Ora de limha rom^nd gi rebusul buclwas, alcituieqte un plan


de idei
aiutendu-te de dialogul inceput mai ios.

Cm sd scii o ompunere p€ltru clasa a UI-a


.2
f,' O n"rr- redacteazicompunerea,imbog5lindconlinutulenuntu lor cu expresiile
frumoaseqi
cuvinteledeosebite.
Nu uita de planul de idej.dela Pasul2.

Ora delimbaromAnd
ti rebusulbuclucas

FELICITARI!

Continudea unor dialogui


u)
Fr.l
z
=

iO Descoperi printre literele amestecate de mai substantive care denumesc numele


ios
unor inciperi dinft.o locuin]i,

(D Scrie doui adiective potrivite pentu fiecare


substantiv descoperit la exerciliul anterior.
Alcltuieqte cu fiecarc substantiv cate o propozitie.

Clm ri sc.ii o compunere penttu..lasa a III..


la urmitoarele cerin

O Po.r.ilrd d" l" ,rrra dintre variantele de mai ios, imagineazi-li cum ar arita camera ta.

CotuduiEa unordialoglri pomind de la reme dare


6)
ll as
f @ Imagineazi-ji ci qtefan tocmai s-amutat intr-o cas, construiti in miilocul oceanului. El lqi
inviti prietenii se le atate noua sa locuinle. Avand ca punct de plecarc urmitorul plan
simplu de idei, realizeazaplanul dezvolrat.

d $tefan ii suni pe Andrei


j Ionut. Andrei $i Ionu!
accepd invitatia pdetenului
c lor $i sunt adu$i pe o insulI.

Copiii admir5 frumuselea


peisaiului. $tefan le Fezinti
locuinta sa,iarAndrei este
lncantat de dormitorul
prietenului seu.Copiii inoatd
printre pe$tii colomti.

La sfar$itul zilei, biielii i$i


lmpdrti$esc impresiile.

Cum sn sdii o ofrp$ere pentru cladaa IU-.


6)
oul J
f O Acum redacteazi compunerea.

IE

FELICITARI!

Conr!ruirea unordialoguri pornind de la reme d.te


1
ul I
-?:i."9t"
$ O .,, texrul li rdspunde la urmiroareje cerinle.
"."n!ie

Doioameni,cr.oroscatiurulcualt,,chlfiforew,odatA,tara,pewrdrum,l,lnulavealntrais
treipAni,$icelAlaltdou{ptni.Delaoweme,frhu-leJoame,poposeschtnnbrawreiW,
langeo scoate
fiecarepinileceaiea9tsepun s{ ntdnAnclmrprems, casx
maimarepoftAdemAyrare. " ^fbx
Tocmai. cglnd,scoased,pAniIe.dintraiste,iac{,unaIfueilaadrumf, nea.moscu! ti 4jr,mgedin wmd.
giseopre$elAngd. dAlrSii.,ddndu-Leziua,bund,.Apoiseroag6sL-iieiegi lut ceva de nAncare,cil:ie
tarellfimAnd, gi"n-arenimLcamermd,e h dAnsulnicideunle cwnpfua.'
- PofLn,onrbun de-iospltalmpreune cu noSziser|ceidoi. d,rwnrfic{lltoruluistrii4 cecinila
^uomnutur!und.e mdnencldoimaipoatem|ncagial keilea.
ChlltoS{ striLl,{llyand, ym.er7,nemaiagteptAnd" multd,poftire,sea;az{joslAnglceidoi,9i
,iTfepa cL(roliiprintgoalagia beapi recedinfdntina" clcfuftlinn girnhrurrcd
eilaunfelca
loctr.rshei,9irnindncd,plnAce
gitesc
d.e"a*xto^t"
""Iffiffixn-aumaifosr:.
,O."pU*-"Y:r!*mAncalcilitoi,ulstriinscoatecincileidinpr,mgi;t_idl"dint*a^ptur",
celuice avnesetrei pdni,
zic|nd,:
- Primi{i,vhrog,oameni6uhi,aceasfmFlef,g$mE d,elamme,penbuc6,mi-alid,1'demAncarc
,
lanevore;gm$$14[6&lnf,Icdle
unpahardein, sauteliface
at barLii
cetefiporQi.
Nnsuntffiffi
debinelecemi-alifdcut,
clcinuyedeawlumeatnamtea ochiiotiej.tmdnd.ceen"n
Ceid"oinupreatoiaus1.Wimeuci,.dar,
dupiimr.rlUtsdruinlEdinp
arleaceLui,aitreLLe4
, rur,primit.
}}]f]]1]gg{:hlinffi dela cei
doipiapoi
ei.ac)uraldedrum.Ceilalli mai
trffi4€..-,.--ffirygEi
(lon CreangiL,
CincipAni_ fagneft)

Cum sn scni o compunuepotru claa a III-a


Compuneri phcand de la terte literare. Povestirea scrisn a unui fragment
f. Noteazi trei idei principale ale textului.

g. Grupeaze cuvintele din text care indicd timpul $i locul.

Cuvinte cate indice locul

Cq 6a saii o compmer penbu ctasa a UI"a


z

c,
6rt 6
f (D Pomind de la fragmentul textului Cin ci parri de lor\ Cteangi, alcituiegte un plan de idei,
aiutendu-te de inrrebdrile de mai ios,

Compueri pbcand d€ la te\te litdare. Pov€stireascisl a unui fngment


.5
fo Acum redacteazi povestirea. Nu uita de planul de idei de la pdr&/2.

Cind pini

PO\!ESTIRE

t
E

FELJCITARII

Cu m sA so ii o c om puner pendu . la! a . t t t - i


(,}
E.TII
!.,
=

Cite$te cu atenlie textul qi rispunde la urmatoarele cednte.

Cdt a lst wra. de lwtg6,


1ffi,iucdtdwse
p'in iarbavude7i,htcwdnd.u-se de
cdLdura soavelui,De o wemelncoace
Ms{, soareletncepu sl nu mai
tncilzeascicuaceeagi putere,iar La
poalele copacilor sea4t.*rlffiffffi
ffi tngllbenite,Venise
toamna! (..,)
- E vremeasl ne construimo
c{su{{- spusetntr-ozi N4fNd
ffi
Dar lui nu doreausl se
"flafii
rpu.cedemunc{". Continw, sd,alerge prLnp dure,
- Maiavemdesh,tltimp pAnXta iarnl - spuseNtf-Nf, mezinuL,ln tLmpceflceao h.mbA..
- CAndvasosiwene4 amsl-mi corshuiesc singuro cisuli - selxudi 9iNaf:N{
- Cunrwe{i,lerlspunseNfNqf Euunuln-amdegAnds{ a5tept rdnsoareaca.simt apucdeluuu.
gipteci(...).
N4fNf seapucXdeconstruit(...),Nf-Nf eraun mareleneq. ,\a c{ se gandici' arfLmultrr'aL
sintpludaci 9i-arridicao cisuf| dtir'paLe.F rd,sI aibl vreunplanori sl ceardsJatulcuiva,seapucd
detreabd,. Spreseavd,, colibalui eragatal
lx\.,.preadeparle,fiateletui,NfNrft5i construiagiel o cdsu{Iasem.fudtoare, NurnaicI a lui era
dtnnuiele. NrfN4fse shdduiadinrisputerisI ErI1)easc{. cdtmaircpede cuaceastl treabiplicticoas5.
Bdtupari in pirnAnt, injurul lor tmpleti nuieLe, pe acoperQ a4ternu ramuri ;i gata.]1ocus-pocus!
CfsufaluiJrrgatacAtaibatedinpalme!
NicilLufArli binecdsu{ a, c6,nd de dup|h.tfglatniNfNf
- l-taisXvedemdacdN4fN4f9i-aterminat;i el cisu{a!propuseNfNf DupI care,purcelu;iinu
nraistitur.ipreamult pe gindt*Lgi,o Luari'laj;gd.sprecasalui N4fN4f
NlfNf 9iNrafNiafdgdsir|pe frateLe lor l.L&'rand.
iqi construiao casl din piatri gi cirimid{, cu
Jo.estre,obloane giupidinbmn grosdestejar.Aveatarc mu\ldelucnt.
flamesOrchard]lallil, eL|Phillirys, Ceitreipurcelusi - ftagnenl

Iormular€a unor idei prin ipale. Plmul simplu dc id€i


c. Ce ni se comunicd in prima parte a textului?

d. Transc4e ti erylice construcliiJe sobliniate in text. Apoi a.lcetuie6teDroDoritii cLrele.

Cm se saii o compunere penbu clara a IIta


Cuvinte care indici locul

Formularca unor id€i principale. Plmul simplu de id€i


z

I
f @ Alcatuieqte planul simplu de idei, pornind de la fragrnentul textului C'ei trei p,rcel
ri d,e
/ames Orchard Halliwell Phillipps.

=
()

Cun st scrii o compuere peniru clasa a I[a


u
compunerea,
$ b3o.u,o r"u^.a.aze
Cei trei purcelu;i
- fragment -

POVESTIRE

Fomularea unor idei princiPale. Pl.nul simPh de idei


e-rtl
rd
=

d)ile matematicA. Scrie-i o


-ti imagina[ia Si coloreaza

lurii r4iu "u lum Pu"c - p


ED
lo incercuieqte datele obligatoriu de menlionat intFo felicitare,

O Reda"t..ri o in .italie adiesati fostei tale invilitoare, cu ocazia otganizerii unei petreceri
in cinstea lmplinidi a cinci ani de la finalizarea cidului primar.

Compmere. cu sop practic: Feltcitarca, invitalia, wtea po9bu, reclam


O t" nni la munte alSturi de colegii tii. Tocmai ai vizut o carte pogtalS qi ai hotirat sd o
cumperi pentru a o trimite pdrinlilor tii.

Retlafid reprezifitd un text, un afiE, care arc ca scop atragerea atentiei asupra unui
produs, unui eveniment, unei persoane.

(D Elevii clasei a III-a au lansat revista q colii, Coruleiede la copii isteli. Realizeazi sn afi$ pdn
care se atragi publicul sA cumpere aceastdrevistS.

Cum si ecrii o comptrncre pentru clasa a III-a


CUPRINS

Compuneri imaginatfue
l. Compuneddupi un $irde ilustratii/benzidesenate
....................
2. Compuneridupe un €ir de intreberi 9
3. Compuneridupi un plan de idei t4

1 Realizareaunor dialoguripotrMt imaginilor date 35


2. Conrinuareaunordialoguri 40
3. Construirea
unor dialoSuripornindde la temedate.......... 46

Compuneri plzoind dc la tette litetare


l. Compuneriplecdndde la te\te literare(Povestirea scrisi a unui fragment)..........................-.50
2- Formularea unor ideiprincipale (Planul
simplude idei).........................................................

Comp eri cu scoppractic


Felicitarea,
invitatis,carteapo$ali, reclama ....-.......................................60
Llrcrareexecutatia t[,4PR[!4ERtA,,oLTENA'
Str.Dr.N. 1 S sestinr.21,Cratova
1e.:0351.804.901t fax:0351.451.985
e-marr imprimeia_o renia@gmail.com
0
tipuri de compuneripentnrclasaa III-a

Cumsd scrii o compunere- tipuri de compuneripentru clasaa rrr-aesteun auxiliardidacticcarese


adreseazd nivelprimar
elevilorde giinvit6torilor
carelesuntaldturi.
Caietulcontineindicatii
teoreticepliatepefiecaretipdecompunere, exercitii
deintelegere a textuluiliterarqi
de stimularea creativitAtii.Structuraconcisd,in trei Pa$/, il va ajuta pe elevul de clasa
a lll-asdinteleagdcAtmaibineetapele esentialein crearea uneicompuneri, faptcareii va usuraefortul'in
urmdtoriianidestudiu.Deasemenea, metoda iivafi utilaacestuia
in oriceargumentarescrisa sauorale, sau
exercitiudecreatie.
Ganditca un auxiliarcare sd vind in intamoinarea materieinredatela ora de limba romane,
Cumse scrii o compunerei$i propunes5 atrageeleviisprelumeafascinantd a imaginatiei prinexercitii
interactive,
deseneinspirate9io grafica
vesele, respectand in acelaSitimp programa gcolard in vigoare.

HKEN;lilli-liii;i
uproaded
byS
F