Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE PRACTICĂ AL STUDENTULUI

Numele şi prenumele studentului practicant:

Facultatea: Business și Turism

Anul de studii: II

Numele şi prenumele tutorelui de practică:

Organizaţia/Instituţia: SC.FLARION PRODUCT.SRL

Data începerii stagiulu de practică: 1.03.2018

Data finalizării stagiului de practică: 23.03.2018


Cuprins

Partea 1-a. Organizaţia/Instituţia gazdă a stagiului de practică

a) Descriere generală.

b) Sistemul de documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor.

c) Piaţa actuală a firmei.

d) Preocupările firmei în domeniul asigurării calităţii produselor/serviciilor.

Partea a 2-a. Prezentarea descrierea mediului de muncă și a responsabilităţilor


încredinţate zilnic studentului practicant.

Partea a 3-a. Observaţii asupra activităţii firmei şi propuneri de îmbunătăţire

Anexe
Partea 1-a. Organizaţia/Instituţia gazdă a stagiului de practică

a) Descriere generală

SC.FLARION PRODUCT.SRL a fost înființată în anul 2004, este o firmă cu


răspundere limitată.
Datele firmei sunt:
CUI: 16601180
Registrul Comertului: J39/511/2004
COD CAEN 1610
Aceasta are ca obiect de activitate tăierea și rîndeluirea lemnului.
Firma îl are ca acționar principal pe Domnul Almami Abdul Rahman, adresa:
localitatea Bătinești, comuna Țifești, județul Vrancea, adresa de email:
flarionproduct.srl@yahoo.com.
SC.FLARION PRODUCT.SRL livrează lemn în Constanța după care este
transportat în țările din Europa și în special în China. Deține contracte cu firme
internaționale și naționale.

b) Sistemul de documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și


veniturilor

1) Factura (furnizor / client)


Este un formular tipizat cu regim special de tipărire, comun pe economie, executat pe
hârtie autocopiativă securizată.
Servește ca :
- Document în baza căruia se întocmește instrumentul de decontare a produselor șsi
mărfurilor a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate ;
- Document de însotire a mărfii pe tmpul transportului ;
- Document de încăarcare în gestiunea primitorului ;
- Document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a
cumpărătorului.
În cadru firmei S.C. FLARION PRODUCT S.RL. facturile sunt întocmite în trei
exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde iîn contabilitate iar cel roșu
raămâne la gestiunea care l-a emis). S.C. FLARION PRODUCT S.RL. este firmăa plătitoare
de TVA și deci folosește factură fiscală.
2) Aviz de însoțire a mărfii
Formular tipizat cu regim special de tipărire, comun pe economie executat pe hârtie
autocopiativă securizată.
Servește ca
- Document de însoțire a mărfii pe timpul transportului ;
- Document ce stă la baza întocmirii facturii fiscale ;
- Document de primire în gestiunea cumpărătorului sau în gestiunea primitoare din
cadrul aceleași unități în cazul transferului ;
Circulaă la :
* furnizor ;
* la delegatul unității care face transportul sau al clientului , pentru semnare de
primire
* la compartimentul financiar-contabil, atașat la factură
* la cumpărărator ;
* la magazie , pentru încarcarea de gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori
material primite, după efectuarea recepției de către comisia de recepție și după consemnarea
rezultatelor
* la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică
și analitică, atașat la factură
3) CEC-ul de numerar
Este CEC-ul cu ajutorul căruia se ridică banii din bancă pentru efectuarea diferitelor
plăți (salarii, furnizori ,avansuri de trezorerie, etc). Se completează de casieră și cu aprobarea
(semnatura directorului economic și ștampila unității) Directorului Economic se prezintăa la
bancă pentru ridicarea de numerar.
4) Chitanța.
Se eliberează de casieră în momentul în care încasează sume de bani, se semnează de
casierie și se ștampileazăa cu ștampila casieriei. Cu ajutorul chitanței se plătesc sume de bani
către furnizori (în acest caz chitanța este emisă de furnizor).
5) Registrul de casă lei și valutăa. Este un formular tipizat cu ajutorul căruia se ține
evidența încasăarilor și plăților zilnice, în numerar(lei sau valută). Se întocmește de casieră,
zilnic, în două exemplare: un exemplar rămâne la casierie iar celălalt se arhivează în
compartimentul financia-contabil unde se și operează înregistrările în evidențta contabilă a
unității.
6) Balanțta de verificare
In drul S.C. FLARION PRODUCT S.RL. se folosește balantța de verificare, este
emisă de programul de contabilitate și răspunde de exactitatea înregistrărilor contabilul șef.
Servește la :
 Verificarea exactității înregistrărilor
 Controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și analitică
 Intocmirea situațtiilor financiare
 Nu, circulă fiind document de sintezăa.
 Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

c) Piaţa actuală a firmei

Profitul net:

2012: 22,098 RON


2013: 14,514 RON
2014: 11,042 RON
2015: 49,990 RON
2016: 44,910 RON
2017: 45,990 RON

Cifra de afaceri:

2012: 2,582,003 RON


2013: 901,140 RON
2014: 782,060 RON
2015: 2,751,481 RON
2016: 2,100,000 RON
2017: 2,100,000 RON
Numar de angajați:

2012: 25angajați
2013: 19angajați
2014: 15angajați
2015: 24angajați
2016: 16 angajați
2017: 16 angajați
SC.FLARION PRODUCT.SRL este dintre cele mai cunoscute firme de cherestea din
Vrancea. Aceasta are 14 ani de activitate pe piața lemnului, și încă își menține poziția de
lider.
Ca pricipali concurenți în această industrie sunt: SC.FORETA ARGEȘ, fabrica de
cherestea FORESTAR.SA, GLULAM Romania și RONEX.

d) Preocupările firmei în domeniul asigurării calităţii produselor/serviciilor.

Firma SC.FLARION PRODUCT.SRL furnizează produse și servicii din


industria lemnului. Calitatea acestor servicii este una superioară, realizată cu
raăspunderea cea mai mare, corectitudine și seriozitate. Datorită acestor calități, firma s- a
extins în afara țării. Vânzările cresc de la an la an, comenzile de livrare de cherestea sunt
multe, iar contractel sunt onorate la termen. Prețurile sunt în proporție cu calitatea
produsului.
Partea a 2-a. Prezentarea/descrierea mediului de muncă şi a responsabilităţilor
încredinţate zilnic studentului practicant.

În perioada 1.03.2018-16.03.2018 mi-au fost prezentați angajații firmei, spațiile de


lucru ale acestora, precum și responsabilitatea fiecăruia îin cadrul firmei.
Firma are un efectiv de 16 angajați, fiecare cu responsabilități bine definite, spirit de
echipă și organizare destul de eficient. Plata acestor angajați se efectuează în data de 15 ale
lunii.
În prima săptămână a stagiului de practică am luat contact și cu documentele existente
în cadrul firmei, cum ar fi: notă de receptție, aviz de însoțire a mărfii, factura, chitanța.
În perioada 5.03.2018 – 20.03.2018 a avut loc și prima înregistrare pe care am
realizat-o în Jurnalul fimei. Patronul SC.FLARION PRODUCT.SRL are în conducerea sa și
o spălătorie auto. Acolo timp de câteva zile am coordonat activitatea a 10 angajați.
Mașinile care erau spălate, le înregistram întru-un tabel care trebuia completat cu
numărul mașinii, serviciul oferit spălat interior și/sau exterior, durata activității precum și
angajatul care a realizat activitatea.
Realizam comenzi de substanțe necesare spălării, completam notele de recepție și
înregistram facturile.
În perioada 5.03.2018 – 20.03.2018 am învățat cum se face plata salariilor, am
înregistrat facturile, am completat aviz de însoțire. În acestă săptămână a avut loc și un
incident major pentru firmă. S-a eliberat marfă în valoare de 4.000 lei fără a fi înregistrată,
greșeala a fost realizată de contabilă, dar până la urma a fost rezolvată, marfa fiind restituită.
Partea a 3-a. Observaţii asupra activităţii firmei şi propuneri de îmbunătăţire

Din punctul meu de vedere, această companie pierde foarte multe resurse financiare
pe partea de recrutare deoarece angajații vin și pleacă. Motivele lor sunt diferite, însă
compania are de pierdut din acest punct de vedere. Angajații nu au condițtii de lucru. Pe timp
de iarnă sau varăa aceștia stau afaă pentru a-și realiza responsabilitatea. Majoritatea
angajaților nu au studii superioare, fiind nevoiți să lucreze în aceste condiții
O greșeală majoră este facută chiar de managerul de proiect deoarece nu știe să
colaboreze cu angajații, nu știe să îi motiveze și îi provoacă să plece, chiar dacă sunt angajați
de 3 luni sau 3 ani. Angajații cu vechime nu sunt motivați din punct de vedere financiar
deoarece după un an de zile primești o mărire de salariu de 100 lei, aceasta fiind singura
mărire.
Evaluareastagiului de practică

1. Evaluareaexperienţeidobânditeînurmadesfăşurăriistagiuluidinpunctde vedere:
a) Apreciaţirelaţiilecupersonalulfirmei,cututoreledepractică,cuconducereainstituţiei
Relațiile cu personalulcompaniei au fost de necrezut, toțitesusțin, toți de sprijină, este un
colectivdeosebit cu care poțisă-țifacimuncamaiplăcută. Pelângăactivitățile din
interiorulfirmei, au existatșidouăactivitățideosebite:
- compania a realizat o ieșire la gratar cu toțiangajațiifirmei care au doritsămeargă
- oactivitateproprierealizată de băieții care au doritsămeargăsăjoacefotbal.
Angajațiisuntfoarteuniți, ca de exemplu s-au strânsbanipentru a sprijini o colegă a căreimamă
a decedat.
b) Apreciaţimodulîncareconsideraţicăaufostutileîndezvoltareadvsprofesionalăactivităţile,
sarciniletehnice,administrativeîncredinţate
Aceastăexperiență a fostutilădeoarece am avut contact cu diferitetipuri de clienți, am
învățat cum trebuiesăabordămcliențiinemultumiți, cum sărăspundemcerințelorlor, cum
sănegociem cu cliențiiși cum trebuierespectațiaceștiapentrucă, o companiedacă nu are clienți,
vadispărea.
c) Apreciaţimăsuraîncareaţiînvăţatlucrurinoifaţă de cunoştinţeledobânditela
cursurişiseminarii
Lucrurilepe care le învățampracticând au un impact multmai mare față de
teoriapropriu-zisă de la facultate.

2. Propunerideîmbunătăţireaderulăriistagiilordepractică
Puncteforte: program flexibil
Punctede ameliorat: salariul, mediulambiental, strictețeașiregulile de respectat