Sunteți pe pagina 1din 13

Școala profesională, or.

Nisporeni

APROBAT

la Consiliul Profesoral
din _____ __________ 2017
proces verbal nr _____
preşedintele consiliului
D. Lupei _____________
Coordonat
la şedinţa comisiei metodice
” _______________________ ”
procesul verbal nr.___ din_________2017
șef. comisie ___________________

Grupa
Numele
Prenumele

Metodica organizării examenului de calificare, sesiunea 2017,

Meseria : ”Operator la calculatoare electronice”

Test

Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix de culoare albastră


Instrucţiuni pentru elev:
 Citiţi cu atenţie subiectele din lucrare
 Construiţi răspunsul independent
 Nu faceţi nici un fel de corectări pe test.

Barem de notare:

Punctaj 70 68-66 67-65 64-62 61-58 57-54 53-50


Note 10 9 8 7 6 5 4

Îți dorim mult succes!

Scor total acumulat_______________________


Descrierea ocupaţiei
Domeniul TIC asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a
echipamentelor de conectare/interconectare în reţea; instaleaza şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii,
folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori; verifică
respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente şi date; salvează lucrul utilizatorilor şi pastrează
copiile de siguranţă ale datelor salvate în procesorul de date.
Această meserie participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţi, accentul instruirii find pus
pe dezvoltarea gîndirii logice şi algoritmice, pe formarea de competenţe digitale. Integrarea persoanei în mediul
informatizat al societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii cunoştinţelor informatice fundamentale
şi abilităţilor de utilizare instrumentală şi de comunicare cu calculatorul.
Specificul acestei ocupatii este însuşirea unui set de abilitati profesionale care vor permite operatorului
să desfăşoare activităţi de procesare a datelor in sistemul TIC. Elevii învaţă să utilizeze echipamente periferice,
să gestioneze echipamentele periferice interne şi externe atît cît şi cele integrate şi neintegrate, să asigure
securitatea datelor şi să proceseze documentele, să listeze datele/documentele, să aplice proceduri de calitate
pentru validarea datelor.
Unităţi de învăţare
- Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
- Organizarea activităţii proprii
- Utilizarea echipamentelor periferice
- Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
- Introducerea şi validarea datelor
- Prelucrarea datelor
- Transpunerea datelor pe suport
COMPETENTE DOBANDITE:
1.Comunicarea la locul de munca
2. Dezvoltarea profesionala în domeniul TIC
3. Utilizarea echipamentelor periferice integrate şi externe
4. Aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor
5. Gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
6. Introducerea datelor/prelucrarea datelor
7. Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei de calculatoare
8. Asigurarea securitatii datelor si echipamentelor (antivirus, arhivator-e)
9. Instruirea şi restricţionarea de asistare a utilizatorilor
11. Intretinerea calculatorului si a echipamentelor
12. Instalarea si configurarea calculatorului/retelei de calculatoare
Unităţi şi concepte de învăţare
1. Structura calculatoarelor: componentele hardware si software, pornirea calculatorului.
2. Sistemul de operare Windows: elementele interfetei grafice, despre fisiere si foldere, lucrul cu fisiere si
foldere, configurarea Windows, lucrul cu mouse-ul, instalarea si dezinstalarea aplicatiilor, notiuni generale de
lucru in retea.
3. Arhivarea datelor: lucrul cu arhivele comprimate.
4. Protectia datelor: aplicatii antivirus, firewall.
5. Procesarea textelor cu aplicatia Word din Microsoft Office 2007: crearea de documente, formatarea la
nivel de caracter/paragraf/pagina/document, tiparirea documentelor, scrisori de tip lista.
6. Calcul tabelar cu aplicatia Excel din Microsoft Office2010: notiuni generale despre registre, despre foi de
calcul, introducerea datelor in celule, formatarea si editarea datelor din celule, formule matematice, diagrame.
7. Prezentari electronice cu aplicatia POWERPOINT din Microsoft Office 2007: formatarea slide-ului;
schimbarea aspectului pentru slide; animarea elementelor unui slide; adaugarea si stergerea unui slide; tranzitia
paginilor; moduri de afisare a paginilor; alegerea unei scheme de culoare; fundal; alegerea unui sablon.
8. Elaborarea programelor utilizind soft-ul HTML: utilizarea etichetelor, tag-urilor, atributelor pentru
crearea paginilor WEB
9. Editarea imaginilor cu aplicatia Photoshop: formatarea imaginilor, fotografii si forme design cu
instrumentele de prelucrare a soft-ului.
10. Administrarea bazelor de date cu aplicatia Access din Microsoft Office 2007: notiuni generale despre
obiectele bazei de date, relatii intre obiecte, legaturi interne si externe.
11. Notiuni de baza despre Internet: prezentarea generala, serviciile Internet, navigarea pe Web, posta
electronica.
CALIFICĂRI
CUNOŞTINŢE
 Cunoaşterea lucrului la calculator în diferite sisteme de operare;
 Operarea cu dosarele şi fişierele;
 Utilizarea procesoarelor de texte la crearea documentelor;
 Calculul tabelar;
 Crearea şi gestionarea bezelor de date;
 Utilizarea aplicaţiei frecvent utilizate în grafica computaţională;
 Utilizarea reţelei globale Internet pentru căutarea informaţiei şi comunicare;
 Crearea şi gestionarea paginilor web;
 Organizarea evidenţei contabile cu ajutorul programelor informatice;
 Colectarea înregistrarea şi gestionarea informaţiei privind activele, capitalul, datoriile, veniturile şi
cheltuielile întreprinderii şi micşorarea lor prin contabilizarea totală şi neîntreruptă a acestora;
 Respectarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea, igiena muncii şi a măsurilor anti-
incendiare.
ABILITĂŢI
 Să identifice conceptele de bază pentru reprezentarea şi transmiterea informaţiei;
 Să identifice cerinţele şi recomandările pentru documente Web;
 Să descrie formele de reprezentare, stocare, codificare şi transmitere a informaţiei;
 Să utilizeze corect termenii specifici informaticii în enunţuri şi comunicări;
 Să identifice şi să descrie destinaţia părţilor componente ale calculatorului;
 Să utilizeze funcţiile şi componentele de bază ale sistemului de operare;
 Să aplice operaţiile specifice editării textelor;
 Să utilizeze instrumentele de corectare gramaticală a textelor;
 Să identifice elementele unei foi de calcul;
 Să definească tipurile de date şi introducerea valorilor în foile de calcul;
 Să identifice operatorii şi operanzii utilizaţi în sistemul de operare;
 Să utilizeze formulele pentru efectuarea calculelor necesare la prelucrarea datelor;
 Să estimeze capacitatea de memorare a suportului magnetic şi a suportului optic de informaţie;
 Să efectueze experimente virtuale în rezolvarea problemelor de activitate cotidiană;
 Să elaboreze modele ale fenomenelor studiate folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale
educaţionale;
 Să colecteze, păstreze şi să prelucreze informaţia cu ajutorul aplicaţiilor software specializate;
 Să identifice structura generală a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de
operare.
ATITUDINI
-flexibilitatea în implementarea deprinderilor practice de utilizare a calculatorului;
- capacitatea de decizie în aplicarea competenţelor de utilizare a reţelelor de calculatoare şi a serviciilor de
reţea;
- responsabilitatea în încadrarea parametrilor de dezvoltare profesională a conceptelor specifice tehnologiei
informatiei;
- capacităţi manageriale şi de lucru în colectiv;
- relaţii de colaborare, comunicare şi solidaritate în valorificarea experienţelor dobândite în asigurarea
calităţii vieţii;
-flexibilitate şi dinamism în identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de
funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei;
iniţiativă şi atenţie în exprimarea opiniilor critice şi pertinente în raport cu fenomenele şi procesele studiate;
- capacitatea de decizie în aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de
programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea automatizată a informaţiei;
- spiritul de responsabilitate în respectarea dreptului de autor asupra resurselor digitale, a normelor de etică şi
securitate informaţională, protejarea de infracţiunile informatice.
I. Definiți următoarele noțiuni

Bază de date____________________________________________________________________________ 0
______________________________________________________________________________________ 1
SGBD__________________________________________________________________ 2
3
______________________________________________________________________
Cheia primară __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

II. Completați spațiile libere cu răspunsul corect (M. Word):


0
1 .Instalarea scării de vizualizare la ecran a documentului în mărime de 75% - 100% , se efectuează din meniul 1
2
________ opțiunea ________ sau cu ajutorul instrumentului _________ din bara de instrumente __________ 3
2. Întreruperile de pagini se realizează din meniul__________ opțiunea___________ și permite orientarea 4
5
paginilor atât____________ cât și vertical. 6
3. Combinația de taste pentru deschiderea ferestrei font (în cadrul aplicației Word) este __________. 7
8
4. Spațierea paragrafelor în cadrul aplicației Word se realizează din meniul ________________ 9
comanda______________ cu dimensiunea de _______. 10
11
5. Inserarea caracterelor speciale și simbolurilor se face din meniul __________ comanda _________, apare 12
caseta de dialog __________ și se alege un simbol din lista derulantă ___________ 13
14
III. Bifați răspunsul corect 15

1. Faceți referire la schemă. Din ce cauză a apărut meniul afișat pe ecranul utilizatorului?
0
Utilizatorul a dat dublu click pe o pictograma de pe desktop. 1
Utilizatorul a dat click-dreapta pe o pictograma de pe desktop.

Utilizatorul a evidentiat o pictograma si apoi a apasat Enter.

Utilizatorul a evidentiat o pictograma si apoi a apasat tasta Esc.

2. Care sunt cei doi conectori DVI? (Alegeți doi, bifați)

0
1
2
3. Ce tip de amenințare de securitate poate fi transferată prin intermediul mesajelor de poștă
electronică și este folosită pentru a câștiga informații importante prin înregistrarea intrărilor de la
tastatură ale mesajului scris de destinatar.
0
Adware 1
Troian
Vierme
Virus
Grayware

4. Care din următoarele dispozitive sunt considerate dispozitive de intrare? (Alegeţi două.)

Echipament de autentificare biometric 0


Cameră digitală 1
2
proiector
Difuzoare

5. 5. Care trei dispozitive sunt considerate dispozitive de ieşire? (Alegeţi trei.)


0
Scanner pentru amprente 1
2
Căşti
3
tastatura
monitorul
mausul
imprimanta
6. Ce îmbunătăţire hardware va permite procesorului dintr-un calculator cu jocuri să ofere 0
performanțe optime de joc? 1
cantități mari de memorie RAM rapidă
răcire cu lichid
o unitate EIDE rapidă
un hard disc extern de capacitate mare

7.Care sunt cele două informații necesare înainte de a selecta o sursă de alimentare? (Alegeţi două.)

tipul microprocesorului 0
1
factorul de formă al carcasei
2
sistemul de operare instalat
puterea totală a tuturor componentelor
cerințele de tensiune ale dispozitivelor periferice
8.Un utilizator poate imprima la o imprimantă care este în aceeași rețea, dar traficul utilizatorului nu
poate ajunge la Internet. Care este o posibilă cauză a problemei
0
Adresa gateway-ului implicit al calculatorului lipsește sau este incorectă. 1
Calculatorul are o adresă IP incorectă.
Cablul de rețea conectat la calculatorul utilizatorului este defect.
Placa de reţea de pe calculator este defectă.
9. Faceţi referire la schemă. Ce tip de cablu este arătat în grafic?
0
1

FireWire
paralel
serial
USB

10. Ce unitate de măsură este folosită pentru a indica viteza hard discului? 0
1
rotaţii pe minut
gigabytes
pagini pe minut
clustere pe minut
11. Monitorul LCD este unul de tip:
Clasic 0
Plasma 1

Tactil
Cu cristale lichide
12. Ce unitate determina calitatea unei imagini scanate?
0
pdi
1
dpi

ocr

pid

13. Suportul pe care putem scrie date de mai multe ori este: 0
1
CD-ROM

CD-R

CD-RL 0
CD-RW 1
8. Hard diskul si CD-ul contin memorie:
Permanenta
0
1
Interna
Temporara
Secreta

14. Ce este un plotter?


Un procesor foarte rapid
Un scanner modern
Un dispozitiv care imita miscarile mainii care deseneaza
Un dispozitiv folosit pentru a printa, taia sau a grava proiecte ample

IV. În sistemul MS Access a fost creată o bază de date pentru evidenţa filmelor.
Conţinutul tabelelor acestei baze de date este prezentat în (fig. 1.):

Fig. 1

În baza conținutului tabelelor bazei de date (figura 1.), îndepliniţi următoarele sarcini:

a) Completați Fig. 2 cu trei identificatori de cîmpuri ale tabelului Studiouri astfel ca datele din
înregistrări să corespundă cu tipul indicat:
Identificator Tip de date

0
Text 1
2
3
Number

OLE Object

Fig. 2
V. Notați cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
0
1
2
3
1.___________ În foaia de calcul am introdus în celula D1 funcția =AVERAGE(A1:C1). Rezultatul obținut ar fi
identic dacă în celula D1 am fi folosit formula =A1/3+B1/3+C1/3 ?

2.__________ SUM nu face parte din categoria functiilor standart Excel

3. _________ În Microsoft Excel, datele se pot sorta după mai multe coloane în același timp, ascendent sau descendent.

4._________Selectarea unei celule înseamnă încadrarea ei într-un chenar îngroșat care se numește indicator de celulă.

5. _________Tipul logic este caracterizat de șiruri de caractere (litere, cifre, semne speciale - caractere ASCII).

VI. Descrieți ce atribute modifică caseta de dialog din imagine? 0


1
________________________________________________ 2
_______________________________________________ 3
_______________________________________________ 4
_______________________________________________ 5
_______________________________________________ 6
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________

0
VII. Potriviți pictograma cu cea mai probabilă utilizarea asociată (nu toate opțiunile sunt utilizate)
1
2
3
4
5

VIII. Faceți referire la schemă. Trasați prin săgeți indicatorul pictogramei pentru interfața 0
1
Windows din stânga spre funcția din dreapta (Nu toate opțiunile sunt utilizate) 2
3
IX. Enumerati 5 asemănări și 5 deosebiri dintre programul M. Access și registru de
calcul M. Excel. 0
1
2
3
Asemănări Deosebiri 4
5
6
7
8
9
10
M. ACCESS

și

M. EXCEL

PHOTOSHOP
1.Care este calea corecta de salvare a unui fisier photoshop?

2.Cum se multiplica un layer:

3.Cum redenumim un layer:

4.MicrosoftcreatedAdobePhotoshop?

5.Cum creati un nou fisier in Photoshop folosind meniul derulant?

6.Care dintre următoarele platforme rulează Adobe Illustration?


7.__________ este un editor de grafică raster?

8. Care a dezvoltat Adobe Image Ready?

9. Formatul de fișier GIF este ideal pentru imaginile fotografice?

10. Pixele reprezintă ______ de culoare, care de obicei nu sunt văzute cu ochiul liber?

11.Ce software ar folosi pentru a face o prezentare de afaceri folosind diapozitive?

a) Microsoft Word

b) Microsoft Excel

c) Adobe Photoshop

d) Prezi