Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 16.12.2016

Instituţia de invăţământ: Şcoala ”Ion Creanga”, Iași

Nume studenţi propunători: Nedelcu Oana-Andreea;

Clasa: A III- A

Aria curriculară: Limbă şi comunicare;

Obiectul: Limba și literatura română

Tema: „Puiul de elefant” de Rudyard Kipling

Tipul de activitate: predare-învățare;

Obiective operaţionale:

O1- Să citească corect (în lanț și selectiv) textul din manual, fără ajutorul cadrului didactic;

O2-Să identifice personajele textului;

O3-Să extragă ideea principală din fiecare fragment;

O4-Să citească pe roluri textul predat;

O5-Să rezolve exercițiile pe baza textului din manual;

O6-Să presupună un eventual final al poveștii;


Strategii didactice:

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, problematizarea.

b) Materiale didactice: manual, cărți, caiete, planșa cu crocodil, planșa cu elefant, bomboane.

c) Forme de organizare: frontal, individual;

Resurse: umane: 30 de elevi

temporale: 45 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr.c Secvențele Ob. Conţinutul lectiei si sarcini de Strategii didactice


rt lecţiei Op. învăţare Metode şi Mijloace şi Mod de Evaluare Obs.
procedee materiale organizare
didactice didactice
1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru Frontal
organizatoric desfăşurarea orei:
(6 minute)  Intrarea elevilor în clasă;
 Prezenţa;
 Pregătirea materialelor
didactice corespunzătoare;
 Pregătirea caietelor deschise la
tema avută pentru acasă,
pregatirea materialelor de scris;
2. Verificarea temei -Se verifică selectiv tema Conversaţia caiete Frontal Se
și a cunoștințelor - Se fac aprecieri verbale asupra evaluează
anterioare modului de rezolvare a temei. capacitatea
- Se pun întrebări “Care a fost ultima copiilor de
lecție învățată?” a răspunde
“Despre ce era vorba în lecția corect la
respectivă?“ întrebarile
învățătoarei.
3. Captarea atenției - Captarea atenției se va realiza Conversaţia Fișe cu Frontal Capacitatea
prin prezentarea fișelor cu Explicatia crocodil si copiilor de
crocodil și elefant. Exercițiul elefant a identifica
- Se vor pune întrebări pe baza anumite
imaginilor și se va face o scurtă aspecte și
caracterizare a celor două caracteristic
animale. i ale
animalelor.

4. Anunţarea temei Se anunţă titlul şi obiectivele lecţiei pe


şi a obiectivelor înţelesul copiilor. Conversația Frontal
(3 minute) -Astăzi vom trece la o nouă lecție. Tablă, caiete
Se scrie titlul, data și autorul de tablă,
respectiv pe caiete.
.

5. Dirijarea - copiii vor urmări citirea model Demonstrația Frontal


învăţării realizată de propunătoare.
(15 min) Citirea model va fi expresivă și va
respecta punctuația.
-După această etapă, se va discuta Conversația Tablă
despre lecție, despre personaje și
Explicația Individual
despre cuvintele necunoscute.
-Se vor nota pe caiete cuvintele noi
O2 insoțite de explicații și exemple în
propoziții. Evercițiul Individual Evaluarea
O1 -Voi solicita copiii să citească în lanț. capacităţii
-Se va delimita textul pe fragmente și de a efectua
se va alege câte o idee principală pentru exerciții de
O3 fiecare paragraf. Copiii vor fi implicați diferite
activ în această activitate deoarece pe baza grade de
ideilor selectate de ei se va realiza scurtul dificultate.
rezumat format din idei principale. Manual Frontal
- Se va citi textul pe roluri ( o dată/de
O4
două ori)
- Se vor efectua exercițiile din manual
de pe baza lecției învățate. Voi alege cât Bomboane
O5 mai mulți copii să raspundă pentru a
implica întregul colectiv în activitate.
- Copiii care răspund corect vor fi
recompensați cu o surpriză dulce.
6. Obținerea -Etapa de obținere a performanței se va
performanței realiza printr-un exercițiu oral, pe
O6 marginea textului, unde se va cere copiilor
să gasească un alt posibil final al poveștii.
-Se vor solicita mai multe variante de
Frontal
raspuns pentru a se vedea imaginația
copiilor. Se poate face apel de către copii
atât la elemente reale cât și imaginare. Individual
Conversatia
Problematizare
a
7. Încheierea Se
activității și tema - Se dă tema pentru acasa impreună evaluează
pentru acasă cu explicațiile suplimentare. Bomboane capacitatea
- Se vor pune întrebări de fixare elevilor de a
despre lecție. răspunde
- Se vor face aprecieri verbale și se
Frontal corect la
vor impărți bomboane.
întrebările
Conversașia finale.
O3

6. Fixarea şi O2 În timp ce copiii vor scrie în caiete,


sistematizarea învăţătoarea va scrie la tablă câteva Se
conţinuturilor propoziţii , iar elevii trebuie să Conversaţia evaluează
prin repetare şi ordoneze cuvintele astfel încât Explicaţia capacitatea
exerciţii propoziţia formată să aibă logică: elevlor de a
aplicative 1) Joi merge bunici la Jenica. rezolva
(10 minute) 2) Şotron joacă copiii. corect
3) Jana joacă cu se jucării. exerciţiul
Copiii îţi vor nota în caiete acest propus.
exerciţiu.
Exerciţiul următor pe care îl vor
rezolva copiii este: Exerciţiul Frontal
Subliniaţi din lista urmatoare numele
O5 care încep cu litera ”J”:
 Gigi, Jeny, Cornel, Ana, Jana,
Jessi, Emilia, Judi, Ioana,
Andreea, Marius, Jack.

7. Încheierea Se formulează concluzii şi aprecieri Conversaţia Frontală


activităţii prin asupra felului în care s-a desfăşurat
aprecieri şi lecţia, asupra modului în care s-au
explicaţii pentru executat sarcinile primite.
continuarea Pentru continuarea învăţării acasă, se
învăţării acasă propune elevilor, drept temă, exersarea
(6 minute) scrierii literei ”J” şi alcătuirea unor
propoziţii care să conţină această literă.

S-ar putea să vă placă și