Sunteți pe pagina 1din 3

Pregătire bacalaureat

SUBIECTUL I EUROPA
SUBPUNCTUL E

1. E. Precizați:
1. două cauze ale repartiției inegale a populației în Europa.

1. condițiile fizico-geografice variate (relief, clima, sol, hidrografie)


2. nivelul diferit de dezvoltare economică a statelor și regiunilor din Europa.
3. evoluția diferită istorică și politică a statelor;.
4. mișcarea naturală
5. mișcarea migratorie diferită.

2. E. Precizați:
1. doi factori care au determinat formarea reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei.
Posibile răspunsuri
1. existența calotei glaciare cuaternare;
2. climatul rece (subpolar polar) a permis formarea ghețarilor în Alpii Scandinaviei.
3. altitudinile de peste 2000 m au permis formarea ghețarilor și a reliefului glaciar.

3. E. Precizați:
1. două argumente care să demonstreze că statul Franța, prezintă un sistem de transport
diversificat, funcțional și modern.
Posibile răspunsuri:
1. are un sistem diversificat de transporturi: rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene;
2. este funcțional și modern prin sistem feroviar modern (TGV), prin lucrările de arta
feroviară și rutieră (tuneluri, poduri de mare anvergură),
3. prin sistemul de autostrăzi moderne, ferry-car pentru facilitarea transporturilor de mărfuri și
a fluxurilor turistice din Marea Nordului, prin Eurotunel, prin rețeaua fluvială și maritimă
densa și diversificată, aeroporturi companii aeriene recunoscute prin calitatea serviciilor,
rețea de căi de comunicații polarizata de capitală.

4. E. Precizați:
1. două cauze care determină distribuția neuniformă a precipitațiilor medii anuale în Europa
Posibile răspunsuri:
1. vânturile de vest aduc precipitații abundente pe țărmul vestic înaintând spre est cantitatea de
precipitații scade datorită depărtării de ocean;
2. relieful influențează prin altitudine și orientare distribuția spațiala a precipitațiilor
(precipitațiile cresc odată cu altitudinea și sunt mai mari pe versanții vestici).

5. E. Precizați:
1. doi factori care explică diversitatea vegetației în statul Franța
Posibile răspunsuri:
1. relieful foarte variat;
2. climatul variat (temperat oceanic și în sud mediteraneean);
6. E. 1. Precizați:
1. două tipuri de energie alternativă utilizată în statele din Europa Vestică.
2. Notați două state vest-europene în care se utilizează tipurile de energie precizate anterior.
Posibile răspunsuri:
1. energia mareelor și energia geotermică
2. Franța(m) și Islanda(g)

7. E. Prezentați:
1. două cauze care determină fenomenul de îmbătrânire demografică a populației
din statele Europei Vestice.

1. Sporul natural pe ansamblu este negativ


2. Condițiile de viață, igienico-sanitare determină creșterea speranței de viață.

8. E. Prezentați:
1. două consecințe ale sporului natural redus din Europa.

1. Scăderea continuă a ponderii Europei în totalul populației mondiale


2. Un deficit de forță de muncă în viitor
3. Accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică

9. E. Prezentați:
1. două cauze care determină valorile mari ale densității populației de-a lungul râului Rhin, în
cursul mijlociu şi cursul inferior.

1. Existența centrelor urbane și industriale


2. Existența unor resurse: minereuri, cărbuni
3. Migrația populației către această zonă
10. E. Prezentați:
1. două premise naturale care favorizează cultura viței de vie în Peninsula Italică și Peninsula
Iberică.
Posibile răspunsuri:
1. relieful favorabil prin altitudine și expoziția versanților
2. existența unui substrat favorabil acestei culturi – solurile dezvoltate pe calcar
3. condiții climatice optime
11. E. Prezentați:
1. două argumente pentru a demonstra două contraste economice între nordul şi sudul Italiei.
Posibile răspunsuri:
1. exploatarea unor resurse naturale
2. existența principalelor porturi pentru importul de materie primă
3. existența principalelor centre economice ale țării în N
4. predominanța activităților cu caracter agricol în Sudul țării
12. E. Prezentați:
1. doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania
Posibile răspunsuri:
1. dezvoltarea industrială timpurie
2. dezvoltarea sistemului de transporturi și cai de comunicație
3. factorii istorici și politici
13. E. Prezentați:
1. două cauze care au determinat degradarea terenurilor în regiuni în care este specific mediul
temperat continental
Posibile răspunsuri:
1. defrișările puternice prin intervenția omului
2. alunecările de teren
3. inundații periodice și întâmplătoare
14. E. Prezentați:
1. două materii prime folosite în industria siderurgică.
2. două state europene în care industria siderurgică are o pondere însemnată.

1. minereu de fier, cocs metalurgic, minereuri feroase auxiliare: mangan, nichel, crom etc.
2. Germania, Franța, Ucraina, Marea Britanie

15. E. Prezentați:
1. două argumente care susțin afirmația: „Europa Mediteraneeană, reprezintă o importantă
regiune turistică a Europei”.
Posibile răspunsuri:
1. multe țări sud-europene au dus turismul la rangul unei ramuri economice: Spania,
Italia, Grecia
2. Italia deține jumătate din bogăția turistică a lumii, iar Roma este cel mai mare muzeu în
aer liber
3. Vestigiile civilizaților antice în Grecia: Atena, Delfi etc.

16. E. Precizați:
1. două tipuri de combustibili fosili folosiți în industria energiei electrice.
2. două state europene în care se exploatează combustibilii amintiți la punctul anterior.
Posibile răspunsuri:
1. Petrol, gaze naturale, cărbuni
2. Cărbuni în Germania, Polonia; Petrol în Marea Britanie, Norvegia etc.

S-ar putea să vă placă și