Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare

an şcolar 2017/2018
Clasa a II-a

Nr. Factori implicaţi Termen de Modalităţi


Obiective cadru Obiective derivate Tipuri de activităţi
crt. (Responsabili) realizare de evaluare
- să adere la normele grupului;
 organizarea colectivului de elevi; sept.
- să identifice nevoile grupului şi să găsească - învăţătorul clasei;
Managementul ca  participarea activă la diferite manifestaţii artistice, oct.–nov.
1. soluţii pentru rezolvarea lor;
grup sportive, tehnico - aplicative; Observare
- să-şi asume răspunderi în cadrul grupului; - colectivul de elevi
 concursuri, competiţii sportive, jocuri, tombole; dec. sistematică
- să aibă iniţiative personale; al clasei;

 vizite la muzee şi expoziţii; - învăţătorul şi periodic;


- să-şi formeze comportamente adecvate de  organizarea de expoziţii tematice adecvate; colectivul de elevi sept.-oct.
receptare a valorilor culturale;  vizionări de spectacole de teatru, film, teatru de al clasei;
- expoziţii;
Educaţia pentru - să adopte comportamente adecvate de receptare păpuşi; - elevii clasei ; periodic;
2. receptarea a valorilor culturale;  audiţii muzicale ;
valorilor culturale - să cunoască resursele culturale şi personalităţile  înscrierea elevilor la biblioteca şcolii «Călătorie - învăţătorul şi nov.
-activitate
culturii, artei şi ştiinţei româneşti; în lumea cărților»; colectivul de elevi
practică;
- să cultive şi să valorifice propriul potenţial artistic;  „Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești”- al clasei;
vizitarea monumentelor/ locurilor eminesciene; - d-na bibliotecara; ian.

- să cunoască principalele evenimente ale  audierea unor povestiri istorice; - învăţătorul şi


României;  vizionarea unor materiale documentare; colectivul de elevi dec.– ian.
- să respecte valorile fundamentale ale societăţii  1 Decembrie – ziua naţională a României; al clasei;
democratice;  Cine a fost Moş Ion Roată?- 24 Ianuarie
Educaţia patriotică -program
3. - să participe activ la sărbătorirea evenimentelor; sărbătorim Unirea; - colectivul de elevi sept.
şi moral civică literar –
- să-şi formeze o conduită şi o atitudine disciplinată  prezentarea şi dezbaterea Regulamentului de al clasei ;
muzical;
în şcoală şi în afara ei; ordine interioară a Şcolii Gimnaziale Nanov;
- să-şi formeze abilităţi de relaţionare cu adulţii;  discuţii colective privind responsabilitatea - învăţătorul clasei ;
- să-şi formeze o conduită adecvată în sălile de fiecăruia, în cadrul clasei; oct.
spectacole; - elevii clasei ;

1
- să-şi dezvolte simţul artistic;  serbări si activitati tematice ;
periodic;
Cultivarea şi  concursuri ;
afirmarea - să-şi formeze atitudini estetice ;  « Mai vine Moş Crăciun? » - învăţătorul şi -programe
4. dec.
capacităţii  8 Martie – E ziua ta măicuţă... colectivul de elevi artistice;
martie
creatoare a - să-şi dezvolte aptitudinile creatoare în diferite  Teatrul-o instituţie de cultură al clasei;
iunie
elevilor domenii ale artei ; „1 Iunie” –ziua internaţională a copilului.
Cunoaşterea
- mapă de
normelor de - învăţătorul şi
- să-şi formeze comportament de apărare  „Focul prieten sau duşman” prezentare ;
5. pregătire şi colectivul de elevi
împotriva incendiilor  Concursuri diferite, pe aceeaşi temă - expoziţie ;
stingere a al clasei; apr.
- să cunoască importanţa focului în viaţa omului  Expoziţie de desene - portofoliu
incendiilor
- portofoliu ;
„Micul pieton”- concurs - proiect ;
- să cunoască regulile de circulaţie rutieră ;
6. Educaţie rutieră întâlnire cu un agent de circulaţie -invitat:agent de - concurs pe
- să-şi formeze un comportament responsabil ca
prezentare de filme, pliante, reviste ; circulatie; mai teme de
participant la trafic ;
circulaţie ;

- expoziţie;
Formarea unei - să cunoască relaţiile dintre om şi  drumeţii;
- portofoliu;
atitudini de mediu ,interdependenţa dintre mediu şi dezvoltarea  activităţi practice de îngrijire a spaţiilor verzi;
- mapă de
responsabilitate societăţii;  proiecte de mediu;
martie prezentare;
7. faţă de educaţia  realizarea unor colecţii pe teme variate; - învăţătorul şi
ecologică prin - să-şi dezvolte de responsabilitate faţă de natură;  „Săptămâna hărniciei”- concurs de colectare a colectivul de elevi
apr. – mai
ocrotirea mediului materialelor refolosibile; al clasei;
-probe
înconjurător - să exprime atitudini în raport cu probleme legate  activitate de gospodarie în sala de clasă;
permanent; practice;
de mediu;

Cunoaşterea, -programe
 „Bucuriile iernii” –manifestari specifice
formarea şi - înv., elevii artistice;
evenimentului religios
păstrarea - comitetul de - serbări
8. - să păstrăm obiceiurile legate de sărbătorile  „Învierea lui Hristos” - vizitarea /organizarea unei
obiceiurilor şi părinţi al clasei periodic; şcolare;
religioase ; expoziții de ouă încondeiate
tradiţiilor populare -ateliere de
şi religioase - înv., elevii lucru;
- să cunoască şi să înţeleagă normele de igienă şi
 Proiect pe teme de sănătate -“Unde intră soarele
influenţa factorilor de risc;
pe fereastră, nu intră doctorul pe uşă”
Educaţie pentru - să–şi dezvolte responsabilităţile pentru - cadre medicale;
9.  Întâlniri cu specialişti; oct. -nov.
sănătate mentinerea sănătăţii proprii şi a celorlalţi ; - parinti;
 Proiecte de grup; apr. – mai
- să deprindă şi să respecte un anumit - înv., elevii
 Vizite la cabinetul medical al şcolii ;
« program » ;