Sunteți pe pagina 1din 10

ANEXA NR.

JUDETUL: BUCURESTI
DENUM1REA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/W1991 Cod instituliedc cnrdil: 300
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Bilanţul contabil Situatii financiare 31
la data de 31 decembrie 2009 decembrie 2009
(in lei) FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA Cod
grapa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R361757
Cod Exercitiul financiar
ACTIV Nota
pozitie Precedent Incheiat
A B 0 1 2
Casa, disponibilitati la banci centrale 010 3 14.549.573.734 9.819.190.002
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale 020 4 82.868.470 1.084.833.827
- Efecte publice si valori asimilate 023 82.868.470 1.084833.827
- Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale 026 0 0
Creante asupra institutiilor de credit 030 5 1.168.934.666 2.754.518.895
- la vedere 033 281.642.702 1.259.809.746
- alte creante 036 887.291.964 1.494.709.149
Creante asupra clientelei 040 6 42.336.843.925 41.291.926.343
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 050 7 2.531.645.341 4.779.214.299
- emise de organisme publice 053 2.462.898.613 4.712.808.993
- emise de alti emitenti, din care: 056 68.746.728 66.405.306
- obligatiuni proprii 058 0 0
Actiuni si alte titluri cu venit variabil 060 8 153.261.619 94.633.177
Participatii, din care: 070 9 19.378.539 19.394.763
- participatii la institutii de credit 075 0 0
Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care: 080 10 281.828.235 576.760.484
- parti in cadrul institutiilor de credit 085 166.609.141 242.425.209
Imobilizari necorporale, din care: 090 11 154.577.957 201.591.586
- cheltuieli de constitute 093 0 0
- fondul comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros 096 0 0
Imobilizari corporale, din care: 100 12 1.744.044.104 1.104.265.669
- terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii 105 1.330.120.183 702.090.651
Capital subscris nevarsat 110 0 0
Alte active 120 13 333.020.318 476.262.493
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate 130 14 563.687.506 660.472.662
Total activ 140 63.919.664.414 62.863.064.200
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Situatii financiare 31
decembrie 2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA Cod
gnipa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R361757

JUDETUL: BUCUREST1
DENUMIREA 1NSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I99I Cod imlimpcdc credit: 300

Bilanţul Contabil (continuare) la data de 31 decembrie 2009


Cod Exercitiul financiar
PASIV Nota
pozitie Precedent Incheiat
A B 0 1 2
Datorii privind institutiile de credit 300 15 19.891.538.41 16.634.318.824
- la vedere 303 422.932.6861 423.719.992
- la termen 306 19.468.605.72 16.210.598.832
Datorii privind clientela 310 16 34.150.452.695 36.278.603.739
- depozite, din care: 313 22.725.473.902 28.053.270.677
- la vedere 314 1.049.543.7334 1.629.308.161
- la termen 315 21.675.930.17 26.423.962.516
- alte datorii, din care: 316 11.424.978.781 8.225.333.062
- la vedere 317 10.666.854.168 7.821.201.986
- la termen 318 758.124.6271 404.131.076
Datorii constituite prin titluri 320 17 242.827.800 138.074.020
- titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie 323 242.827.800 138.074.020
- alte titluri 326 0 0
Alte pasive 330 18 1.775.164.694 1.992.429.949
Venituri inregistrate in avans si datorii angajate 340 19 1.122.015.641 1.060.832.440
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care : 350 20 218.232.219 176.300.600
- provizioane pentru pensii si obligatii similare 353 0 0
- provizioane pentru impozite 355 0 0
- alte provizioane 356 218.232.219 176.300.600
Datorii subordonate 360 21 1.330.000.000 1.906.111.850
Capital social subscris 370 22 792.468.750 792.468.750
Prime de capital 380 0 0
Rezerve 390 2.623.723.048 2.928.289.383
- rezerve legale 392 563.147.918 563.147.918
- rezerve statutare sau contractuale 394 0 0
- rezerve pentru riscuri bancare 396 430.607.792 430.607.792
- rezerva de intrajutorare 397 0 0
- rezerva mutuala de garantare 398 0 0
- alte rezerve 399 1.629.967.338 1.934.533.673
Rezerve din reevaluare 400 650.696.750 355.826.886
Actiuni proprii (-) 410 0 0
Rezultatul reportat
- Profit 423 4.905.363 361.835.385
- Pierdere 426 0 0
Rezultatul exercitiului financiar
- Profit 433 1.117.639.046 237.972.374
- Pierdere 436 0 0
Repartizarea profitului 440 0 0
Total pasiv 450 63.919.664.41 62.863.064.200
4
JUDETUL: BUCURESTI
DENUMIREA 1NSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A,
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.5
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I991 Cod institute de credit: 300 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Bilanţul contabil (continuare)la data de 31 Situatii financiare
31 decembrie
decembrie 2009 (in lei)
2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIVITATEA:INTERMEDIEREMONETARA Cod
grupa CAEN: 6512 CODUL FISCAL: R3617S7
Cod Exercitiul financiar
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI Nota
pozitie Precedent Incheiat
A B 0 1 2
Datorii contingente, din care: 600 23 4.471.073.977 3.972.434.771
- acceptari si andosari 603 2.364.514.764 1.731.652.129
- garantii si active gajate 606 0
Angajamente, din care: 610 23 5.218.465.052 4.441.786.768
- angajamente aferente tranzactiilor de vinzare cu posibilitate de rascumparare 615 0 0
ANEXA NR. 2

BANCA COMERCIALA ROMAN A S.A.


Situatii financiare 31 decembrie 2009
JUDETUL: BUCURESTI FORMA DE PROPRIETATE: 22
DENUM1REA INSTITUTIE1 DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. ACriVITATEA:INTERMEDlERE MONETARA
ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3 Cod gmpa CAEN: 6512
STR. B-DUL REGINA EL1SABETA NR.5 CODUL FISCAL: R3617S7
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/1991 Cod inslitu|ic dc croiil: 300

Contul de profit si pierdere


pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009
(in lei)
Cod Exercitiul financiar
Denumirea indicatorului Nota
Pozitie Precedent Incheiat
Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care : 010 24 6.201.497.551 7.849.538.789
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix 015 141.452.696 333.668.961
Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate 020 25 3.922.364.582 4.993.311.899
Venituri privind titlurile 030 42.215.046 127.332.553
- Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil 033 2.808.045 894.735
- Venituri din participatii 035 5.154.751 2.465.547
- Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate 037 34.252.250 123.972.271
Venituri din comisioane 040 26 1.258.621.912 1.181.494.746
Cheltuieli cu comisioane 050 27 161.046.627 122.853.527
Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare 060 28 553.045.863 627.662.729
Alte venituri din exploatare 070 29 45.389.490 795.010.521
Cheltuieli administrative generale 080 30 1.510.482.369 1.294.157.785
- Cheltuieli cu personalul, din care : 083 998.213.687 836.194.121
- Salarii 084 779.635.303 653.642.008
- Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care : 085 199.482.076 170.241.808
- cheltuieli aferente pensiilor 086 0 0
- Alte cheltuieli administrative 087 512.268.682 457.963.664
Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale 090 149.497.662 169.945.754
Alte cheltuieli de exploatare 100 31 159.266.699 1.012.911.543
Corectii asupra vaiorii creantelorsi provizioaneior pentru datorii contingente 110 32 5.034.446.581 9.625.630.592
si angajamente
Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioaneior pentru datorii 120 33 3.296.723.729 6.901.800.318
contingente si angajamente
Corectii asupra vaiorii titlurilor transferable care au caracter de imobilizari 130 34 0 47.816
financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate
Reluari din corectii asupra vaiorii titlurilor transferabile care au caracter de 140 35 879.757.635 48.559
imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor
comerciale legate
Rezultatul activitatii curente
- Profit 153 1.340.146.706 264.029.299
- Pierdere 156 0 0
Venituri extraordinare 160 0 0
Cheltuieli extraordinare 170 0 0
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Situatii financiare 31 decembne 2009
FORMA DE PROPRIETATE: 22
ACTIV1TATEA:INTERMEDIERE MONETARA
JUDETUL: BUCURESTI CodgrupaCAEN:65l2 CODUL FISCAL: R361757

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A,


ADRESA LOC. BUCURESTI SECTOR 3
STR. B-DUL REGINA ELISABETA NR.S
TELEFONUL: 3122041 FAXUL: 3.122041
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/90/I991 Cod inslitulic dc credit: 300

Contul de profit si pierdere (continuare)


pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009
(in lei)
Cod Exercitiul financiar
Denumirea indicatorului Nota
Pozitie precedent Incheiat
Re/ultatul activitatii extraordinare
- Profit 183 0 0
- Pierdere 186 0 0
Venituri totale 190 12.277.251.226 17.482.888.215
Cheltuieli totale 200 10.937.104.520 17.218.858.916
Rezultatul brut
- Profit 213 1.340.146.706 264.029.299
- Pierdere 216 0 0
Impozitul pe profit 220 222.507.660 26.056.925
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus 230 0 0
Rezultatul net al exercitiului financiar
- Profit 243 1.117.639.046 237.972.374
- Pierdere 246 0 0
ANEXA NR. 3